Goudsche Courant, vrijdag 14 augustus 1874

Snuiii Thegdor ouder I Strsier en B H S Siiiilerranm Mirii ouders 1 Wakkier en C Melkert OviniiDllt 6 Aii J P A Slwdrecht 3 m E Groen n 7 E IJsselstfijn 5 w 8 C tin W jk 81 j II 1 C A Nieunlond 8 w K van Eyk 8 j J ra van Minden Geëxamineerd TANi HEft KüNDi Mi Dubbele Buurt Gouda is dagelijks te consulteeren tot het plaatsen van Kiiustgebitten eii Kunsttandcn welke geplaatst worden op ZUIGPLATEN die door eigen aanzui ing vastzitten ook op Goud Caoutchoux enz Al deze Tanden worden ingezet zonder de oude wortels te Verwijderen en er wordt geen betaling gevorderd voor Gebruiker overtuigd is dat dezelve aan alle vereischt n voldoen Tandheelkundige ÜPERATIEN worden volgeps de laatste Methodes als plomberen enz velgricht EXTRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen bij A BR iisrK i jLisr Lange Tiendeweg te Oouda Vrijdag 14 Augustus N 1Ö5Ö 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en Omslreken ADVERTEOTIËN Te HUUR tegen 1 October of 1 NovemJwr a 3 EEN MODERN Jet 2 inke Kamers ruime Alooof Kenkeu eu Keider gn ote Tuin Pomp enz op e nen mooien atand Te bevragen bg den Boekhan delaar A BRINKMAN te Gouda In do CKABETHSTBAAT te Gouda een HUIS te huur Te bevragen m het Bureau dezer Courant mmtmm CHIRG MEC DENTISTES He WOENSDAGEN te consulteeren voor het Inzette van KUNSTTANDEN ea het aurifieeren ea plombeereu van alle ZIEKELIJKE TANDEN en KIEZEN volgens de Amerikaansche Metbode Adres Hotel de Zalm Iferkt te Gouda De inzending Tan adrertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave BOIDEIsr worden gevraagd voor Gouda en omstreken voor een gunstig werkend BEGRAFENISFONDS tegen een salaris van p m fl2b s jaars Alleen aanwerving van Leden is hoofdvereischte Zjj die dat niet kunnen behoeven zich niet aan te melden Adres met franco brieven onder letter LJ bjj den Uitgever de er Ckiurant directeur F J REINHART ZUIVERE ONVERSNEDEN BORDEAUX WIJNEN tot de billijkste prijzen Directe verbinding van den Producent en den Verbruiker Wijnen op fust en in kisten van 12 tot 50 flesBchen Orders direct op te ienden aan bovenstaand adres waar Prgscouranten zjjn verkrijgbaar Versterkend Gezondbeidsmeel van B ADEM te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor ZuigelinI gen Memclien en Kinderen met zwakke smsvertceringa on anen en lertteUende j iieken hetwelk is aanbevolen door de 1 Afdeellag Arnham der Nederlaadscbe Maatschappij tot beI vordering dar Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrggbaur in bussen a ƒ 1 I en a Ü OO voorzien van frebruiksaanwijzing en attest te Gouda bij P ƒ MELKERT l iuAen bg C GOEKOOP I Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az PIANO Magazijn heeft de eer te berichten dat het MAGAZIJN op heden ruim voorzien Is van een sclioone Collectie FRANS€HE ea DÜITSCHE PIANINO S als ook PIANO S en een zeer SoHde BASCÜLE PIANINO zeer geschikt voor smalle kamers tevens bestaat er ook gelegenheid tot HURHN van PUNINO S NB Noodigt tevens belangstellenden beleefdelijk uit deze schoone CoUaptie ten zijnent te komen bezichtigen Openbare VerUoöpiug te GOUDA op MAANDAG den 17 AUGUSTUS 1874 des voormiddags ten 11 uur in het Koffijhuis de Harmonie van den Heer LAMPE aan de Markt aldaar van lEN BUM EN ERVEN staande in de Vogelenzang en nog een staande in de Vuilsteeg te Gouda Breeder bg bi ietteu en information ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddiiurveen Openbare Verkoopiiig De Notarissen VAN DER y HOOP DE KUYPER resideerende te Rotterdam ign voornemens om na bekomen machtiging der ArrondissementsRecht bank aldaar op VRIJDAG 28 AUGUSTUS 1874 bij veiling en op VRIJDAG 4 SEPTEMBER 1874 bij afslag telkens des voormiddags ten 11 ure in het Logement en Koffiehuis van den Heer W Lampe aan de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en te verkoópen N L Een BODWMANS WONING met SCHUREN verdere GETIMMERTEN eu ERVE mitsgaders TUIN BEPOTING en BEPLANTING LAAN eij onderscheiden Partijen WEI of HOOILAND BOU WLAND en BOSCH in den Znidplaspolder van Schiekmd onder de Gemeente Moordrecht kadaster sectie Abia n s 879 880 887 878 1296 1298 77é 777 784 787 789 790 791 792 793 794 795 790 797 798 799 800 801 877 883 88 8 889 891 892 893 894 895 896 ft S 47 cSa n 38 hectaren 37 aren Grondbelasting over 1874 go 20 veSott zir De Landerijen tot 1 November 1874 en d iteo o brir lievln aanplakbiljetten N n Eene BOUWMANSWONIN met SCHUUR verdere GETIMMERTEN en ERVE mitsgaders TUIN BEPOTING en BP PLANTING LANEN en onderschelden Pat Mm AMr 9 OUWLAND ea GRIBNDLAND m den Znidplaspolder van Schit land onder de Gemeente Nieuwerkerk a d IJiel kadaster sectie übis n 132 tot en met 137 141 142 144 tot en met 174 548 549 558 69 93 712 720 729 730 731 569 7 5 4ö en 747 te zaraen groot 47 hectaren 91 aren 58 centiaren Grondbelasting over 1874 f 121 98 Schielandspenninggeld f 0 90 Polderlagten 10 beide over 1874 per hectare Verhuurd als volgt De Bouwmanswoning met aanhoorigheden bencTpns 34 hectaren 50 aren Wei en Hooiland tot den 30sten April 1877 tegen 1725 ajaais aan Leendert van Leeuwen te Nieuwerkerk a d Uul en eene Woning benevens ruim 3 hectaren Wei en Hooiland bij het natemelden Perceel n III zijnde de Griendlanden thans buiten huur En zulks in drie Perceelen Een gedeelte van de Bouwmanswoningmet Landerijen ter grootte van circa 20 hectaren Het overige gedeelte van de Bonwmanswoning met Landerjjen ter gree r an ruim 24 hectaren J Benige stukken Weiland met daaropstaande Woning ter grootte van ruim 3 hectaren bij de bedoelde aanplakbiljetten breeder gemeld MT M Ji r ï ö BOÜWMAN8W0NINGEN en ERVEN met eenige Perceelen WEI en BOUWLAND en WEG in den Zuidplaspolder van Schieland onder de Gemeente Nieuwerkerk a d IJhI kadaster Sectie B4t nis 89 90 97 99 100 559 562 732 733 en 734 te zamen groot 9 hectaren 25 aren Grondbelasting over 1874 J 22 69 Schielandspenningeld 0 90 Polderlastett f 10 beide over 1874 per hectare Verhuurd met eeu Woning en ruim 3 hectaren Weien Hooiland zgnde het Perceel II 3 tot den Isten November 1876 te zamen voot 655 s jaars aan Cornelis Stbbno te Nieuwerkerk a d IJtel De Perceelen zullen alle aEsonderlgk worden geveild en ook bjj diverse combinatiën werden afgeslagen Zjj zijn te aanvaarden met 1 Novehiber 1874 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van genoemde Notarissen aan den Schiedamschen dgk te Rotterdam alsmede ten Kantore van den Heer Mr P J Snel Advocaat te Gouda terwgl het to veilene 8 werkdagen vóór de Veiling zal kunnen worden bezichtigd Een vlugge Jongen niet beneden de 14 jaren en goed kunnende lezen kan geplaatst worden ter drukkerij van J VAN BENTUM ZOON te Gouda 4 DVERTË¥tlE voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN iXIJGIi en VA DITMAR ROTTERDAM Oouda Drgk rin A Brinkmu De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BT JITEML AND BuUenlaniliiCli Ovcr lclit Het belitngrijksie nieuws ongetwijfeld de ontannppmg rau Ita aiue Het Beutertclegram meldt omtrent lie ontsnapping lu den nacht vau bondag op M i ndag jl schijnt Biizaine het middel te hebben gerondeii om z n kerker te ontvluchten en de w mkzanmiieid zgtier wachten te rerschaiken Veiinoedelyk ia hy langs eeo toMwIaililiT uil het urt dat tot sia ts evangenis gebniiVt wordt oiitsnapl en rist hij mi t ile hulp vau anderen uan boord te komen van een schip dat hem hoo eiwaarschijnlijk naar Itniie zjiI overbrengen Deze evo gt ekkL lg aii het ti Iegnim rauet vermoeilelgk verkliiani wurden uit het feit dat het ei land St Marguerite een der licriiia eilanden behoorciide tot het departement du Var in ri nmiddellgks nabijheid ran Jtaliaaiiich grondgebied is gelegen OiiiictHijfeld is Bazaine roor zgne untvluchtiiig van buiteo hulp geworden en in hoeverre zij die met de heuaking ran den gerangeue waren belast ran zijn ont luchting hebben afgeweten zal door het Fraosche oureriiemeiit warden onderzocht Nu ook deze vogel gerlogen is komt weder eeo nieuwe enquüte De 4 Klif de herinueringsdag san de luisttrrijke orerwinning bg Weissenburg op de Vianschen in 1870 behaald is aldaar met plechtigheid gerierd Nadat in den ochtend de fersldag met een godsdieostocfeuiiig was iiigewgd heeft de berolking tT stad met bloemen en kransen de graven der geaneurelden edekt Vriend en rgand allen hebben gelijkelgk in die eer gedeeld Oreral waar in de omliggende velde erdedlgers des raderlauds of gerallen rganden aan den schoot der aarde waren toevertrouwd beeft men hunne graren bezocht ze behoorlyk opgemaakt eu met de gewone teckenen van fereering gew rd HiermMe is de reeks herincerings eesteiL aangevan ten welke in den loop de er maand in Élzas Lotharingen zallen plaats kebbtu Te Wörih is bij de plechtige herdrnking nn den slag op 6 Ang 1870 geslagen ern gedenkteeken onthuld het is aldaar doorde Wurtembergscliejngers ter eere hunner gesuenrelde kameraden opgericht Naar aanleiding van de gedenk aardige orerwiiining op dien dag b j Worth beliujild is ook te Kissingeu een feestmaaltijd aangericht naar men van daar verneemi werd dii feest bggewoond door den heer von Bismarck en dieus beide zonen Dat het Duitscbe rgk vooreerst nog aan ijjn eigen verwikkelingen genoeg te doen heeft bljjkt uit allé berichten die ran duar tot ons komen De regeering werkt zich in den sirijd tegen de katholieke kerk al dieper en dieper in moeilijkheden waarvan het einde niet te voorzien is De moordaonslog op prins Bismarck hetft het sein gegeven tot de outbindiiig van lie kstholieke vereenigingen Dezen hebbeu daarop getracht door den rora van staatkundige genootschap S ro aan te nemeu lich in het leven te behouden laar ook onder die gedaante worden zg vervolgd n de officieuse peis bericht nu reeds dat de regee riqg teneinde aan de verienigingen het Ie ten op den gaheelen üuitschen bodem onmogelyk te maken voornemens zou zyn bij den ryksdag een wetsontwerp in te dienen waardoor de ontbinding rnn eenig grnootI aohap uitgesproken wordende door de regeering van een der tot het rijk behoorende staten van kracht zon zyn orer het geheele grondgebied van het rijk Wat er op dien weg ran het laatste greintje zelf8iaudi jheid der rerscjiillende staten en ran de meest gewaardeerde oonstitutioneele waarborgen terecht muet Itomen is ons een raadsel De oppositie der bsnkrereenigingen tegen de aangekondigde nieuwe bankwet heefl reeds een aanrang genomen De Pruisische bank heeft hel rourbeeld gegeren niettegenstaande roor haar waarschijnlijk in do tiiekoiiist de eer is weggelegd ran eenmaal tot Duitsche bank verheven te worden Maar in afnachling ran die verheffing wil zg voor bet oogenblik nog ran de wettelijke beperkingen ia het nieawe wetsontwerp nedergelegd niets weten Naar aanleiding van de feestelijkheden welke op IJsland in tegenwoordighfid des kouings zullen worden gerierd heeft de gemMnteraad van Kopenhagen het volgende beatait genomen op kosten der stedelyke kas nl aaa bn Dafl lÉ iidhe ild vn Thonraldsen worden vervaardigd van dm beroemden Deen uit een oud IJslandsch geslacht gesproten welk standbeeld aan de berolking van IJsland zal worden aangeboden met dringend verzoek het op een der openbare pleinen te Reikjarik te plaatsen Het bedoelde beeld zal roorsiellen Thorwaldsen steunende op de Hoop met de vfcigende opschriften Hertel Thorwaldsen gebaren 19 Nor 1770 gestorven 24 Mei 1844 de grootste beeldhouwer van het Noorden van vaderszijde uit een oud IJslandsch gtslacht gesproten san de eene zijde De tegenovergestelde zijde van het roetstuk zal bet volgende opschrift dingen Dit standbeeld gegoten naar het model door Thorwaldsen zelf vervaardigd heeft de hoofdst id des lands Xhorwaldsen s geboorteplaats ei erfgenaam ten geschenke gegeven aan IJsUnd naar aanleiding vau het 1000 jnrig jubilé ald iar lu 1874 gerierd De huiszoekingen en de arrestaties die dezer dagen op lalt van het Italiaanache gonvsrnement te Rome te Florence en in de Romagna hebben plaatsgehad hebben velen dagbladen stof gegeven om te weeklagen over den treurigen toestand van het rijk van Victor Ecnannel Vooral van clericale zgde tracht men dia zaak te exploiteeren tegen den koning Menstelt het roor alsof dit maar een voorspel is van dedingen die kamen zullen en alsof de regeering onmachtig zal zyn de communistische beweging den kop in te drukken Daarvoor bettaat echter nirt de minste vrees De rrgeering heeit juist een bewijs van krasht gegeven door geen oogenblik te dralen en de opruiers terstond eeo plaats in de gevangenis aan tewijzen it J2Sl FRANKRIJK De hertog de liroglie heeft by de prijsuitdeeling aan de kweekelingeii vju het lyceum te Krreux o a gezegd Jongeliedeu wat de toekomst moge zyn van het vaderland om het te dienen om het tè redden om het na zooveel rampen de rust te hergeien moet gij niet te v el rertrouwen op eenige instelling of op eeuig beginsel Vertrouwt nasst God alleen op o zelven op den moed dien gg lult ontwikkelen dp de offers die gg u zult getroosten op de toewgding waarvan gg de oor aiik in uwe harten zult vinden Iiii ien de opruerige benden opnieuw haar gebrul rondom u doen houren zult gij herinneren at Virgilins gezegd heeft namelijk dat een enkel man dikwijls genoeg is om ADVERTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plwttsruimte A onderlflke Nommers VIJF CENTEN haar to doen ofdeinzen Si forte mrent quern Deze minachting voor de insteiiiuiien en begintelen zegt de üuivert dit vertrouwen in den mensoh die op t kassen zit is de gansche politiek van het rech tei ceutrum Wat is er meer uoodig dan Mac Mahoo met een minister als de Broglie De Tempt logt dat zelden zoo verwaand de wetenschappelijke vooruitgang het vrije onderzoek al wat de kracht en oiiafhankelijkheid van de menschelijke rede uitmaakt reroonleeld zgn Volgens de Broglie is het froote geraar van de Wetenschap dat hare grootheid in het afgetrokkene de gemoederen niet genoegzaam kan vormen voor het practische leven dat de mensob oargeas in het Heelal een spoor van vrijheid ontdekkende allicht geneigd is te gelooven dat alles beheerscht wordt door een onverbiddelijk fatum waaraan bet eren belachelijk als nutteloos zon zyn persoonlijk hulp of weerstaad te willen bieden Daaruit ontstaat een gevaarlgke richting die indien ze in DU groot bad Igemiwn word het ten verderf lou brengen Na ist de politiek der moreele orde kennen wij thans ook bare wysbegeertc eene wysbegeerte die niets geeft om instellingen eu beginselen en die de wetenschap verantwoordelgk steit roor het vervfl der natiën I Niet de lichtzinnighaid en de verbiindiug van de diplomatie van bet krizerryk hebben ons land aan den rand van t verderf gebracht Het positivisme draagt ditatran de schuld De schuldigen heeten niet Napoleon III of Bszaine maar Liltré of Augusta Oomte t Waa door hunne wijsbegeerte dat wij te Metz en te Sedan geslagen werden het waren hunne leerlingen die niet bestand aren tegen Duitsche legen Er loopen schrijft Ie Tempi zoo ernstige geruchten aangaande het onderzoek naar de woelingen door Bonapartisten ondernomen dat de publieke opinie ten spyt der sch nbare onrcrschilligbeid ran t gourernement recht heeft daarover ongerust te zijn Eenige maanden geleden wees de pers op de m noeovres en manier van werken van dat vreemde comité lot nitdeeling der fondsen een comité voor publiciteit propaganda en omkooperij De Fraa oii eeu blad welks inlichtingen en relaties ronder twijfel niet verdacht zijn antwoordde den Debat er is nog meer dan hetgeen gy opnoemt duch Uteo wij het onderzoek afwachten Men heeft gewacht uit eerbied voor de jaatitie Heden zegt en weet men want allrs komt men te weten dat de instructie is afj eloüpun Men rerrekert dat de bandel processtukken in handen run den zegelbewaarder minister van justitie te Versai les gezi4D is Men verzekert dat die omvaagryke ierz imeling de bewijzen behelst vau feiten buiten de tegenwoordige beweging om waardoor hevest g l wordt wat de pers liet rermoclen Men vcizekeit dat de aanvraag tot verrolging van zekere personi ii in den miiiisterrand tydig genoeg behandeld is om haar bg de Kamer vóór de vacantie te kunnen indienen De magistratuur de regeering en tie verj aderiiig hebben er evenveel belang by dal men op deze iragrn antwoordt Heeft de minister van justitie de stukken der iitatructie vroeg genoeg ontvangen dat de aanrraag tot vervolging bg de Nationale Vergadering had kiinncu worden ingediend ja dan neeu Heeft de ministerraad al dan Liet Kennis genomen van al die stukken Heeft hij al dan niet deze qnarstie verdaagd nt een volledig of onvolledig onderzoek