Goudsche Courant, vrijdag 14 augustus 1874

Zal d a laak tl d n ttiet ia den doofpot warden gestopt Ue Bonapartisten profiteeren van het zuygeii dat hierover rust Gedurendt de racantie zullen zg niet stilstnan Z j zuilen den dagbindeu processen uejeens luster aandoen gelooTende dat zij zeker mo Ei n zijn die te zullen winnen want ui wat men bun ii n fpiten te laste legt ook nis deze waar tgii is la trr zoo die feiten van dien aard lyn dat t hen in de achting vnn anderen henaileelen iüu wat men drn Bonapartisten verwgt is ongetwijfeld van dien aard en men weet hoe ig bg het algemeen stemrcohi van zulke veroordeelingen partg trekken Zal men lioht ontsteken ja dan neen En too het liobt uiel verschyut wie houdt het tegen SPANJE A tn d eirealaire door den Spacnaehan Miaister au buitenlandsche zaken tot de Tertegenwoordigers van die Mogendheid in het buitenland gericht ontleenen wg het volgende Van den godsdienst en zgn verheven voorschriften te spreken op het oogenblik dat de dienaars van het altaar zelf zich aan het hoofd van legerbenden van plunderaara eo mjordenaars stellen er van te diir veu spreken en zijne geirgde gebruiken te outheiii gen te midden van plundering u moufd er van usprekeii om hem slechts tot een werktuijf te mak it bestemd om de instinctmatige ucht n iar wraak en Wut d te voldoen dnt alles is erger dan de cynische geloofsbelijdenis van den bandiet die begint met alle gevoel vnn zedelijkheid eo de stem Van het ge weten te onderdrukken Dat de tueros bedreigd wii tcn as oeoigmaal het voorwendsel waarvan men iüèh bediende om de gemoederen op te winden en partijgangers te werven Dat voorwendsel is thans een uitgemaakte schandelijke leugen Noch de Cortes n ch de Ke geering hebben de h tiid geslagen oan een enkel hunner praerogatieven in de onrustigs e tijdfKrken der revolutionaire beweging heeft de u itieze geëeraiedigd als een waarborg voor aller eendracht Hoe hebben zekere provinciën die eilelmoedige houding der liegeering beantwoord Waardoor kannen zij nn dat alles baar tegen woordigen exeeptioneelen toestand nchtiaardigen Door de worsteling die nog stetds voortduurt Zóó eerbiedigen üy de inschikkelijkheid die ons de conventie van Vergara iu de pen haeft gegeven Ën hoewel de Carlistische opstand in zijn oorzaken evenmin is te rechtvaardigen als hij in zijn bedoelingen is overeen te brengen met Hjlieid en robrnitgaiig ondanks de onbillijkheid die er ue grondslag van is verhengt hij zich in de sympathie van personen die welke oOk bun politieke mecningrn mogen zijn lofwaardige gevoelens verkondigen Daarvoor IS geen verklaring te vimlen noch in ilen partijgeest noch in de politieke meeniiig noch in bijzondere tij iingen en cjrrespondetitirs Draconische bevelen uitgegaan van welbekende bevelhebbers manifesten met een onbegrijpelijke lusziiinigh id dour geheel Europa verspreid om oiimenschelijke daden vreeeelijke gebenrteniaseii teverkon digeii die de volken met afgrijzen hebben ervuid alles draagt bg om op aathentieke en onwedcrlegbare wijze het onvergelijkelijk woest karakter te coustateeren der doden van hen die zich den nimm toekennen van renige verdedigers van den chr slelijken godsdienst Wanneer ons leger door eenige kauonsthoten de oprucrlingen belet hun wapenen op onze kusten ie outschepen dan behandelen zg ons Is Vrouwen en kinderen bij monde van den opperbevelhebber vtni ii caye die verklaart dat hQ voor ieder projectiel tegen hen afgeschoten een der onschuldige gijzelaars zal doen fusilleeren Generaal Concha antwoordt met een proslamatie die Tap een edelmrdige gezindheid en nenscbelijkheid getuigt op de laêtcrl ke verkl V ringen van het hoofd der Carlisten Kn men decimeert de krijgsgevangenen en fiisilleert een weerloos vreemdeling die te vergeefs op zgn nationaliteit en zijn karakter van letterkundige wijst en men kondigt 11 reede ironie den beschaafden volken aan dat niemand kwartier tal ontvangen Waartoe te gewagen van de gruwelen te Cueina bedreven de branden de diefbtalleo in huizen en openbare gebouwen begaan de ziekm die lit de ra en werden geworpen de moorden op de openbare straal bedreven Dit toch t n de tooneelen v n dat drama hetwelk twee dagen heeft gednnrd Alles heelt men met voeten getreden sells de waardigheid van een deugdlieveud prelaat Dat alles geschiedde in tegenwoordigheid van een dame een jeugdige vorstin in wier gevolg zich dood en verderf bevonden Behalve al de onbekend gebleven misdaden die toen werden begaan hebben tal van geloofwaardige getuigen er nog andere meegedeeld die maar al te zeer aanduiden tot welk een graad van eerlooshrid onzedoodvganden zijn gekomen Brieven en dagbladen oB niet te spreken van de officieele dooiuueiiten ntken tot in de ge ringste bijzonderbeden melding van het ontzettend groot aantAl onzer gevangenen die meedoogenloos werden gedood Ie OIot wanr zij waren opgesloten voor de komst onzer troepen De pen weigert het verhaal van aooveel ifgrgse Igkheden te vervolgen en ieders hart wordt gctroifett I door afschuw eu walging bij de daden van die oisn neii diedeh Spanjaarden durven noemen Om kort te gaan ik kan Vw Eutlleutie verxekeren dut het tafereel dat ik daareveniheb geschetst niet te sterk is gekleurd overdrijving is niet eigen aan een gouvernemen dat achting r or zichzelf gevoelt wanneer het in zijn oflicieele docauiejiten beschuldigingen opneemt Ik heb slechts eenige feiten als voorbeelden willen aanhalen feiten die niet zgn te loochenen en boven allen twgfel verheven zijn De publieke opinie vertegenwoordigd door al de geaitoriseerde dagbladen in Europa heeft ze met klem veroordeeld door ze op vuegznme en eerlyke wgze met de onze te vergeIgkem aan den eenen kant de waardige houding aii ons leger aan de andere zijde de barboarscUheid di r opataudelingen BINNENLAND t GonSA 13 AUQUSTDS Op de Dinsdag gehouden vergadering der tfd Gouda van de HoU maalschappg vau landbouw is benoemd tol secretaris de heer N Francois Snel alhier eu tot afgevaardigden ter algemeene vergadering lie bh L A de Vreugd te Stolvyk eu J Verbnrg te Beiuwijk Gisteren en eergisteren had te Amsterdam dejaarIgksche algemeene tergaileniig plaats van de Maatschappg tot Nut van het Algemeen De voorzitter de heer T Modderman Azn opende de vergadering met eene rede over de kracU der Maatschappij Uairiia werd door den algeraeenen secretaris uitgebracht het verslag vau het hoofdbestuur aangaande den staat der Maatschappij en hare departementen en van zyne inrichtingen gedurende bet afgeloopeo jaar Ann de orde was toen de wetslierziening waaraan de vergadering de geheele ziltiug van Dinsdag ea een deel van die van Woensdag besteedde Het ontwerp der berzieiiiugscommissie werd met geringe wgzigiug in dip geheel aangenomen Het voornaamste der aangenomen amendementea was da vaststelling van een tast quolum aan de algemeene kas voor elk lid ten bedrage van ƒ 1 60 Van de punten op de beschryvingsbrief vermeld zijn verder nog behandeld punt 6 eu 7 Overeenkomstig punt 6 is besloten Naneus de Vergadering eenige deskundigen buiten zgnen kring uit te uoodigen oas in overleg en samenwerking met enkele leden uit het Hoofdbestuur in t algemeen de werking der schoolwetten van 1867 en 13G3 en iu tbijconder het verband tusscben Voorbereidend Lager eu Middelbaar ouderwgi te onderzoeken en van hunne bevinding zoodra mogelijk een gedetailleerd rapport aan het Uoofdbestuur uit te brengen verder met de bedoeling om aan dit npport voor zooveel noodig aan de Departementen metlegedeeid voorstellen te ontteenen tot zoodanige maatregelen als het belnpg vart het onderwerp vordert Fuut 7 was een voorstel van het depart Doe iburg concludeerende dat de algemeene vergadering voorshands de weuschelgkheid van Postspaarbanken uitspreekt onder voorbehoud van later op de zaak terug te komen De zaak werd daarop in handen eener commissie gesteld De overige punten werden by gebrek aan tyd tot het volgend jaar verdaagd H t feest Dinsdagavond in het Park aan de ifgeraardig ien VaU het Nut en verder aan de gewone bezoekers bereid had in zoover van de ruwe weersgeïteluheid te Igilen dat de tuin niet het groot genot van andere jaren kon aanbieden wgl de muziekuitvoering in de zaal plaats had Evenwel vergoedde daar de keurige uitvoering van het strykoreftest in ruime mate heigeen men miste Na afloop van het concert werd in den tuin met het beste gevolg een vuurwerk ontstoken waarvan de vervaardiger de heer Buysch uit Utrecht alle eer had De geheele aansluiting van den spoorweg door Botterdam zal zeker niet voor over twee j re gereed ïgn Vroeger was bericht dat t j den IstBn Nov van het volgende jaar zou voltooid z n De Bsatschappy tot Nut van Israëlieten in Nederland zal Zondag 30 dezer te Amsterdam onder presidium van mr A de Pinto haar jaariyksehe algemeene vergadering houden by elke gelenenlieid het 25 jarige bestaan dezer maatsehafppilj fcestelyk zal worden herdacht De Vereeniging voor de belangen dos Boekhindels hield Dinsdag onder voorzitterschap van den heer A 0 Kruseman van Haarlem hare gewone joarlükaobe algemeene vergadering in het lokaal de Grit keutuiu te Amsterdam Ongeveer 100 boekhandelaren uit alle oorden des lands waren bgeeogekomen De hooMquoestie die ter tafel kwam was bet behoud of de ter zyde stelling van het zaogena imd vertaliugsmonupulie In spijt eener heldere historische uiteenzetting door den voorzitter waaruit bleek dat sedert vele j iren de meemug bestaat dat dit raonipolie in de toekomst onhoudbaar is besliste de vergadering met eene kleine meerderheid dat het niettemin voor de leden der Vereeniging vooreerst nog wenschelgk was Op de door de Vereeniging uitgeschreven prijsvraag tot het leveren van een bibliogiapliiach werk wareu twee antwoorden ingekomen Na hel versing van de commissie van beoordeeling werd de eereprgs toegekend aan den heer P A M Boele van Hensbroek te s ravenliage die een nitmuntenden e alalogus had vervaardigd van Oostersohe werken van 1800 tot 1874 in Nederland en Nederlandscb Iudie terschenen Voor de deelneming aftn de te Philadelphia te houden wereldtentoonstelling ia op eene te Amsterdam gehouden vergadering besloten tot het iuzenden van oolleciief tenlooustellingen uit Nederlandsche en koloniale voortbrengselen in verschillende groepen Thans worden pogingen aangewend om adressen te doen teekenen ten eiude vnu de regeering te verkrijgen voorziening iu verschillende kosten alsi o ertekering van vrge uit en thuiavraeht voor hunne goederen naar en van de tenioonstelllng b schadeloosstelling voor oukusteo aan uit en inpakking en terugzending verbonden c schadeloosstelling voor bewaking toezicht schoonhouden verkoop d schadeloosdelling wegens middelen tot opstelling decoratief wegens middelen tentooiistelliugs kaiten ea bureaux tot verkoop arbeidsloon materieel opzicht enz e vrgdom van in en nitvoerreehten hier en in Noord Amerika garantie Hegens vermis en beschadiging g garantie wrgei s branJ en zee schaile Daarentegen onderwerpen de inzeiiders zich an eene preventieve kontrule van het ter inzending aangebodene Voor de vertegenwoordiging en vurzorg ng der Nederlandsche belangen wordt gewenscht nirt slechts ééa lijksgevolinaehllgde maar levens eenige taakkundige praktisch gevormde pcrsuheii door de inzenders m groep bij eigen keuze aan te wgzen en door den S aat van genoegzame hulpmiddelen voorzien om hnnne taak iu t belang der nationale kunst eo nijverheid naar eisch te vervuilen Zondag werd te Utrecht de aangekondigde vergadering gehouden van de Sociaal democrniisclie Vereeniging Kapitaal en arbeid e zitting eerst door S later door 60 personen bijgewoond werd door den voorzitter ingeleid met de aanprijzing eener wet die vrge verkiezingen invoert en ook aan werklieden vertegtuwoordijters der Staten GeiieianI geeft die met het volk bekend zgn daar de Tweede Kamer thans slechts het kapitaal vertegenwoordigt Loansverhooging meende hg baatte niet want de producten werden daardoor duurder Hg drong aan op vereeniging en samenwerking der werklieden om të deelen in de genoegens die het kapitaal afwerpt Aan zijne opwokkiug om over die denkbeelden te debatteeren eu er bezwaren tegen aan te voeren werd niet voldaan zoodat de bijeenkumit gesloten werd na kennisgeving dal er gelegenheid bestond om lot de Vereeniging toe te treden Sen treffend ongeval bracht Maandag avond te Wormerveer veel ontsteltenis te weeg en dompelde eena familie iu diepen rouw Twee ingezetenen dier plaats vader en zoon gingen bij een opkomende onweersbui langs den weg van Krommenie naar hunne woonplaats toen beiden werden getroffen door den bliksem die den zoon dadelgk doOdde en den vader bawostelooe nederwierp De zoon laat eene jonge weduwe na zonder kinderen Voor eenige dagen werd te St Jansteen bjj de wed S Aerts rentenierster een naamlooze brandbrief onder de deur gestoken De lohrgver eischte daarin dat de som fan 125 franks in een beurs met een lint er aan op een bepaalde plaats moest gelegd wopdon Bg niet voldoening aan dien eisch zon h j baar huis doen springen met buskruit en haar alzoo mede het leven benemen De politie daarmede in keonii gesteld deed ter aangeduide plaatse een zakje met steentjes gevuld leggen en hield daarbg de weekt Een paar dagen later naderde zekere F P timmeiv mansineeht zeer voorziebtig den boom waaropdet de bears lag Na herhaalde malen omgezien te hebben nam hg baar en wilde voortgaan doeh nu bod hg te doen met de politie Eergisteren is hy als vertieedelyk dader naar Goes getransporteerd De wed iert il c loor dien brief zoo zeer verontrust isgevolden is meer dan 70 jaar oud Men meldt uit Lage Zualuwe De zalm is in liat Uo landsch Ulep zoo talrijk als Uj iu vele jaren niet geneest is Tol in de haven nn Moerdijk zwemt hij Zelfs moet iemand daar een Üda net de hand gevnugen hebben Hij n ordi bier voor 10 stuivers hel halve kilogr verkocht Tot den 14n dezer hebben de liefhebbers der sterreIninde weder gelegenheid om bij helderen hemel den jaarlijks om dezen lijl en vnn deu 12u tot den lln November terugkeereuil n regen van vallende sterreu waar te nemen Hel punt uaar deze waargenomen kan worden moet zich iu hel nooroosten tusschen de sterrenbeelden Cassio peia en Perseus bevinden In 1833 werileii door eeu ge s errekundige in Noorii Amerika binnen negen uren minstens 240 UOÜ Tallunde sterren geteld en in I8iit nam men er ook versuhuJcn duizenden van waar De eerste nauwkeurige Waarnemingen over de vallende sterren werden in 1798 door de slerrekundigeuBenzenberg en Brandes verricht die den afstand desnelheid eu de loopbaan dezer hemellichamen trachttente lier kenen Sedert dien tgd is men steeds met de obserinticu voortgegaan Over de eigenigke zaïnen telling der vallende sterren verkeert men nog in hetonzekere doch men veronderstelt legecwoordig vrij algemeen dat zg erenals de vuurkugels en meieoorstëeuen kleine lichamen zijn ilie z ch met dezelfde nelhrid als de planeten voortbewegen en overeenkom tig de algemeene weiten der zivaartekrachl een kringvurmige loopbaan roodon dezon bisrhrgven ZooJcazg in haar loop den dampkring onzer aarde ontmoeleu vertouuen zy zich als lichtgevenle massa s aanons oog d jch het is nog geheel on eker of er onder bet groot aantal als vonken langs dun hemel voor ehieteode lichamen ook nog met verschillende zijn Van geheel anderen nard Middelt 01 Zijn wg wel ingelicht dan is den linnncieele toestand ten aanzien van Oost ludië op lit oogenblikhoven vernnchting gunstig Het slot van rekening o er I860 vroegere dirusl zou eindelijk zgugrconWnterril en dientengevolge ook dat laii het dienslJour 1867 het eerste j iar van werking iler comptabiliteitsnet vsn 1864 Alle uitgaven tol en OKt 1874 de buitengewone wegens de expeditien naarAtjin inbeKrepeii zijii gedekt evenals de gewone bydrngcn tul de bi rootiug vau het moederland De ontworpen begrooiing voor 1875 met inbegrip vau de buitengewone uitgaven voor Oorlog en Ma Tine zou evenzeer met een overschot van ongeveer 10 millioen als gewone bijdiage voor Nederland sluiten De vergoeding aan de InlandscliehoofJeo voor ingetrokken heerendiensten schijnt onder de uitgaven ilgetrokken evenzeer als ooderacheidene openbare werken Die gunstige uitkomst zou zgn verkregen tonder hooge opvoering van de raming der middelen daar ile gemiddelde kolBeprys in 1875 sou zgn geraam I op slechts 47 cent per 5 hectogram de tinop 55 en de landrente op 15 millioen gilden Dehoereellieul kolSe zou geschat zgn op 750 000 picols Ook de overige middelen zoudeu met matigheid zijn Ixsroot yad Een paar knapen te Mnastricht de een zoon eener geaolite Zwolsche familie die te Maastricht zyn op Tuiiling genoot hebbeu bun woning verlaten en zyn naar Luik en verder naar Pargs ven rokken ten einde dienst te nemen by de Csrlitten Gelukkig dat een seboolkameraad bet anr van aaukomat te Pargs ver klapte waarop per telegram de Aanhouding dier knapen werd gevraagd Hieraan is met de meeste bereidwilligheid voldaan Zg zyn ondereskortcgetransportrerd naar Charleroi waar zij door de familie eu den patroon in onirangst zijn genomen en naar hier teruggekeerd De Zwolsche knanp is nu reeds voor de tweede maal het huis van zyn patroon ontvlucht boewsl hg daar zeer minzaam werd behandeld Naar wij vernemen bestaat by den Mtnistervan Oi log bet plan om aan ongehuwde onderofficieren j engagement voor 8 jaar een premie vin 600 toe te kennen met dien verstatade dat zij daarvan 100 in de hand bekomeq en de oveirige 500 te lonuen name op het Grootboek der Natitnale Schuld tollen worden ingeschreven om na eipirïtie van diensttijd met rente o i rente te bdoher beschikking te nen ndóht dit plan tot uitvoering en de maatregel inderdaad in werking kómen dab is daarvan te verWschten dat hy een gunstigen invlded op de vrywilli e dienstneming zal uitoefenen n nt om eenmaal die Mn van 800 te kunnen bekomen mort men eerst Midaat en korporaal zgn geweest terwijl de bepaling dst ds premie bij reéngagement nogmaals wordi toelathan scktr voor de meeste goede oiideroflkjerin Inehtlg genoeg zal zijn om beu te bewegen zich a jvige dienst nogmaals te verbinden De ranntrcgel zou ongetwijfeld koitbanr zijn maar de nood dnnjjt en onder deu diaiijj der omstandigheden icbijni hij zich dus wel aan te bevelen Niet alleen toch mag men verwachten dat de lust tot dienstneming er door zal worden aangewakkerd het incompleet aan kader zal verminderen en men weder een oud gediend kader bekomen zsl maar er wordtook bij gelet op de toekomst van den onder officirr De Minister zin toch niet slechts een hooge premie toestaan maar ook voogdijscbap oefenen over hetgrootste gedeelte dier som verzekering der toekoastvan deu onderofficier die bij het verlaten der dienstop jeugiliger leeftijl niet geheel hulpeloos zoo zijntotdal bij een civiele belrekking gevonden heeft rnin het kapitaallje lichtelijk het middel zon bezittenom zich een bestaan te verzekeren of wanneer hijeerst op rgperen letJtijd de dienst lerU t uit het miseoliien meermalen verdubbeld en mil renten aan gegroeid kapitaallje een genoegiaine toelage hijereiitueel pensioen of andere middelea van bestaanzon trekken on niet neer hulpbehoevend te zijn otaar onbezorgd den ouden dag te kunnen te gemoet zieu Dagblad De IndipendoKee verhaalt het volgend vermakelijk staaltje van de manier waarop door een Franich blad bet systeem van roof uit andere oauranten wordl toegepast De Independance zelve had vóór eeuigen tijd medegedeeld dat iu hel schilderijen maseua te Brussel een paar stukken van Bubbens door een nederstortend gedeelte van de zoldering beschadigd waren Een Fransch blad de Meimrtal d Amie neemt dit verhaal over doch mankt van het Urasselsch museum de scbilderijen veisamejiug in de Louvre te Parys brengt bet ieit in verband tot de gruwelen der oammuae en knoopt dsaraan de volgende stiobtelijke overdenkingen vast Het teruietigingswerk van de Commnnisten is naar nen weet niet volkomeu gelukt De brand door deze fractie van de republikeinsche party aangestoken heeft tol haar groolen spijt de Louvre en de daar bewaard wordende meeiterstukken ontzien Maar het gedeelte van het gebouw dat afgebrand is wordt thans weder opgebouwd en in afwachting dat dit afgeloopeu zal zijn heeft men eenige schilderijen waaronder ook stukken van Bubbens in eene nieuw gebouwde zaal geplaatst Volgt het verhaal van het ongeval dat met deze treffende toepassing besloten wordt Zeker ii de betrekkelijk geringe schade die aan de schilderijen is toegebraclit pog veel te groot voor alje vereerders van den grootaten meester der Vlaamsehe sehool Msar wanneer men bedenkt welk een gevaar de meesterstukken van Bunbens geloopen hebben door de toepassing van sommige hedeudaagsche staatkundige leerstellingen dan moet men het een geluk noemen dat de veroorzaakte schade niet belangrijker geweest is Aan een brief nit Parijs aan het Handeltblad orAleenen wg het volgende Pargs bigft toch altijd eenig en onweerstaanbaar sohooo en verlokkend bij uitnemendheid Alles wat men er doel gebeurt met gratie en smaak behalve de fails el gestes dir Nationale Vergadering Toen zelfs de gan ans van een caié chantaut in de ChonpsElysóes ons dezer dagen door een zeer slim manoeuvre op een paar stoelen hadden doen plaats nemen die wij als de zele s van de bezoekers tcgeu 1 frank in vertering beschonwilen en bet nn lrrhaiid bleek dat juisi voor die gereserveerde plaatsen 3 frank gerekend werd verontSchuliligde men zich zoo beleefd en keurig dal wij bijna geëindigd zouden zgn met bun wederkeerig onze excuses aan te bieden Vooral het ces messieurs nous out fait l honneur de s asseoir sur ces fauteuils zoodat het nu onmogelyk zon wezen minder dan 3 frank aan te nemen was onbetaalbaar I De eenige onbeleefde man te Parijs is de koetsier die amper bedankt als ge hea 40 centimes fooi voor een rit van 1 fr 50 ceutines geeft Doah ligt bier niet meer de schuld san het publiek dat hem verwend heeft P In 1864 gaf men een koetsier voor een rit nog 20 centimes zoo vertelde me een aardig Paryzenaar In 1867 het jaar der wereldtentoonstelling kwam 25 centimes reeds in zwang Toen de koelsier daarvoor niet eens bedankte gaven de gullen 30 en toen hy ook zelfs daarvoor geen leekeo van dankbaarheid tooiKle slepien de dwa en hem 40 centimes in de hand Ën nu geeft men reeds 60 centimes en gaat het allengs lóó ler datdegantche Frantcbe rente weldra in Tooien zal uitgegeven W irden Trouwens wy Hollanders zijn er min of méér aan gewoon eu de onbeschoftheid onzer koetsiers kan gerust met die der Fransche wcdyveren De condudénrs der spoortreinen daarent n beoefenen die echte Fransche beleefdheid welke u zoo aangenaam aiindèet bet welluidend en vriende gk en voiture messieurs I maakt een geheel anderen indruk als bet barsche en bevelende einsteigeo der Nuorddnitsche candnoteirs Te Qniïry wordt tegen a oor li uiv biijnge nagezien met eene welwillen lheid alauf l rnnkiijk ioh om geene inkomende rec it n bekujunarde Een beambte schrijft voor dan or a uw n lam en woonplaats op een beduimeld vel papier en veischaft u hierdoor in een oogwenk den toegang tot den restaurant au het grensstation waar ge vrij Orproeven moogt binnen 15 minuten een diner te irorberen De man aan het buff m de c inducteur van het spooruegdiner de weêrgalau lij lwijzer Nauwelijks hebt ge uw pottage geuuttiod en sjinl de garcou u al de schotels op of ter geras steilini toept de mau aan het buffet die uw a r eiiug ziel eucjte douze minutes De groenten k ui n aai ij lac ien u toe maar ge vreest dat de tijd u znl ontbr ken Aan t buffet worden nu negen vinge s appelleren en roe it men encore neuf minutes Telkens is hel signaal aan het buffet in verband met den loop van het diner tot eindelijk bij hut a inbieden van de koffie de hand nog drie vingers oplief en troostend verzekerd wordt Kog drie tuinulat Parijs mist min of meer ijiiK vroegere levendigheid Alle winkels zijn pMi sshittBrend en met dien fijnen smaak uitgestald w larvaii men ginds het geheim bezit alle ko TIrhui eii en reataurai t8 lukken a door hun fonkelend spiuiel rl is en rgk verguldsel bun drukte en zachte divans maar toch bespeurt men spoedig dat het meerend cls vret mdelingen zijn die de plaatsen vullen en dat de ontzaglijke levendigheid der Boulevards van vroeger veel verdwenen is Eene ziekenoppasseres in het welbekende M lison de S inté Dubois in de rue du faubourg Saint Denis was dit volkomen met mij eens Ik was naar Parijs gevlogen om eene bloedverwanie die ginds plotseling ernstig ziek was geworden en in genoemd hospitaal haar intrek genomen had te bezoekeu Dit gasthuis oor betalende zieken heeft een zeer goeden naam be it eene groote nitgeatreklheid een fraaien uin en alle gemakkeu die de wetenschap vqrdert Doch een Hollander vindt bier allerlei dingen die hem hinderen Wij vooral die schuifgordijnen en horren voor onze ramen plaatsen ergeren ons hier telkens Vooreerst ia het Ingubre Gedeukt te sterven waaraan de dagelijksche lykaissen in de kapel van het gasthuis herinneren voor een zieke niet zeer verkwikkend De verpleegde beseft dat de dood weer eene overwinning op d e wetenschap behaald heeft en vraagt zichzelven onwillekeurig uf wanneer het uu z ij n e beurt zal wezeji Daa schijnt er in een Fransch verplegingsgesticht een zekere sans gêne te heerscien die van een ziekenkamer bijna een receptie salon maakt Eerst maakte de couraiitenman zonder kloppen zg ne opwachting eu kwam aan de oppasseres haar Petit Journal brengen Er ontstond nn een levemliy gesprek tusscben beiden over de politiek van den dug tie courantenrond venter was republikein en de 0 pasj res Bonapartiste en deze laatste was op het punt bij haar hiirtstochtelijk pleidooi het drankje te offeren toen eene andere oppasseres met het ontbijt binnentrad Deze was de type der aardige vroolyke bevallige F ani ise j a fera du bien ü mademoiselle voila tont oe qo il lui hut 1 sprak ze op innenenden toon Wg babbelden met haar en gaven onze verbazing te kennen dat zoo n levendige Franraise nog niet getrouwd was Mon Dien Je m en étonne moimi3me nais je n ai pos eu Ie tempe de me narier Saus Nu werd de deur geopend door den klerk van het gesticht die eveneens zonder zich te verontschuldigen binnentrad en het geld kwam ophalen Het merkwaardigst vau al es was de optocht der doctoren die kort daarop plaats bail Vijf mannen in zwarte buizen met lange witte voordchaten lot op den voet traden in processie de kamer biimeu Ik dacht het eerst dat het gari ans uit een naburig café of restaaraut waren die Ie menu du jour m triumf kwamen mecdeelen Hun stil cortege bracht ook mejuffrouw Angot s zaueniweerders in herinnering Toen eoht£r de eerste garijon zich aan het ziekbed neórzeite en de kranke toesprak bespeurde ik tut mijne verbazing dat bet niemand anders dan de bekende doctor Fcriol was gevolgd door zijn generaliin staf De apotheker met een vel papier in de hand ontbrak er zelfs niet aan Eene korte poos daarna verdween de bende en ik beklaagde de zieke die alhoewel 13 frank daags voor hare verpleging offerende niettemin dezen stoet dulden moest I I I I I xzr i j g Laatste Berichten 1 Parijs 12 Aug Volgens de dagbladen had Bazaine reeds sedert zes weken het plan tol ontvluchting beraamd Men weet nog niet zeker waar bg ziob thans bevindt NeW Tork 11 Ang De oproerige bewegingen onder Üe negers in Arkaasos ueteen toe Op het