Goudsche Courant, vrijdag 14 augustus 1874

Am Zondag 16 AlÉHStiis 1874 W i si ti i li Bili GOUDSCHE COURAWT mmm en Advertentieblad voor Gouda en Onistrekenr Itronilgrbied Tun Austin worden de bl nkcn door ben jfigeslule4i Bekle partijen wopenen zich Pestll 13 Aug De Internationute ifraaumarkt door 3001 petsMieu Leiocht wefil door den seclie roür ittidr Clinrwal opencl Üe mpporteur Ltiikiuif bracht uit unaiu van h t e irs comiié versing uit omtient diu oot 9t in ü st iii ijl en Hon arije Hij Mbntle den tarwe oogst op vijfuiilüuen centner bpven en germiüdelUeu oogst Van tarwe itouilen twaalf loJioen Vdn cog e drie mdiioen tfti van gersi tirte miltioen centners geëxpoiteerd kunnen wonien Het Tootuitnoht van drn Baisoogst was goed van ilten Tin h wer niiddelinatig daarvan zou uiet geexpor tecrd itunnen wurden Madrid 11 Aug Generaal Motionea beeft zich lieilpu meester geioaalit van gewichtige position der Cartisten waarin Mendircs met 13 bataillous cavalle rie en artillerie geretrancheerd was INGEZONDEN S Voor eenigen tgd liepen ergeruahten en ergisik iij niet dan werden die ook in enkele dagbladen Termeld van eene onderlinge vleeschhuitieerïj die men in Oonda wilde oprichten dour aandrelen daarin uiL te geven In den laalsten tgd verneemt mendiü an niets meer Muet men hieruit opn nken dai j ak niet doorgnat Dit 70U schrijver dezes zeer hf lYeuren en moolt t zgn dat de za ik nog wachtte p meer algenaeene deelneming dan is een woord van opwfping daartoe zeker niet ongepast Het Is wenschelijk dat een vleeschhouwerij wordi opgericht 1 om goed vleesch te verkrijgen en 2 om hel niet duurder te verkrijgen dau noodig is Kr f waarlijk niet veel scherpzinnigheid toe noodig om in te 7ieu dat een zooilanige inrichting z oowel ten nuite van de beurs als ten nutte van de maag twee zaken waar ieder zonder uitzondering veel rarde op heeft zou strekken Vreemd is het daarom dut de s zaak niet meer ojMlersteuning ondervindt en wenschel k dat de zaak ung eens llink worde aangepakt De aandeden moiten niet tt hoog zijn en wanneer Ben dun zorgt een Hinken sinohtcr te krijgen dat in dezen tijd nu menig kundig meiisch uit gebrek aan apitnal geen eigen zaken kan begini en niet moeiel ik zal vallen kan het byna niet acders of de z lak moit reusseeren Het doel dezer regelen was de zaïk nog eens in de aandacht te brengen met het oog op het alueiueefi iMUpg Q MaTrK T B E R f C H T E N Gouda 13 Aug Holder Tarwe puike 13 25 a 13 25 Mindere ƒ 1076 ü 12 Kogge puike ƒ 8 25 a 9 Mindere 7 60 Ti ƒ 8 Voer 6 5J ü 7 26 Gerst puike 8 a S 7B Windere 7 50 a 7 80 Haver puike B 25 a 6 50 Hennipz 8 75 ü 9 Koolzaad 10 25 a 10 60 l c emarkt met goeden aanvoer de handel traag vette schapen vlug laa lQereu traag majjere varkens en biggen iets vluyger Kaas Aangevoerd 70 partijen pryaeu n 26 a 30 50 Goeboter 1 45 a ƒ 1 B5 Weiboter 1 10 i 1 20 Burgerlijke Stand RtBoavN 9 A 5 Wilktlmhi Cornelia ouikrtJ T TaiiM n W C Hetbcr 10 C lharina Cornelia oudtri J W Vcfwe ea M 0 Clemens Maria Cstbarina oudars A 1 epflnng en C S Jansen Catharïna Vafia naders G V M Sonflea en J Saadefs OvkaLtDtX 11 Aug i M O Sehievetn 12 w 1 li ADVERTENTIËN Ondertrouwd C DAMAN EN A M ESKENS Amiterdam 13 Augustus 1874 Voor de vele bewijzen van belangstelling bij gelegenheid onzer 50 jarige Echtver eniging betuigen wij ook namens onze kinderen nzen hartel ken dank M VAN VELZEN J M VAN XELZENGouda 13 Augustus 1874 Dibks Bevallen van een Zoon ö GONDA Klott Ooutla 12 Augustus 1874 Een JONGMENSCH eene goede hand schrijvende zoekt na 2 uren s middt op een KANTOOK of andere WERKZAAMHEDEN Brieven franco onder letter B aan het Bureau dezer Courant Een fatsoenlp jaNGMENSCH verlangt Kost Inwoning en VEIJE KAMER bij fatsoenlijke Burgerlieden Adres letter P aan het Bureau dezer Courant Er wordt terstond gevraagd in een stil gezin buiten EENE FATSOENLIJKE IDIE3iTSTBOIDEJ voor MEID ALLEEN hnnr naar bekwaamheid van 70 af zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden Adres franco aan het Bureau dezer Courant onder letter E iJ O EOENAAI T SOON CHIRG MEC DENTISTES alle WOENSDAGEN te consulteeren voor het inzetten van KUNSTTANDEN en het a urifieeren en plombeeren van alle ZIEKELIJKE TANDEN en KIEZEN volgens de AmerikaaDsche Methode Adres Hotel de Zalm Markt te Gouda EXTRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen bij Lange Tiendeweg te Goucla Vleeschhouwer Lange Oroenendaal heeft de eer te berichten dat bjj hem gedurende de zomer en herfstmaanden te bekomen is PUIK BEST Kalfsvleesch tegen 50 CenU per Kilo eiken dag VERSCH alsmede PÜIK BEST RUNDVLEESCH Met goud en zilver bekroond H AAR VERF Wil men netjes en goedkoop haar of baard verwen in blond bruin of zwart zonder rossen tint of huid te vlekken neemt dan het EauCbromatique van THEO PHILB AmêUrdam Kerkstraat bjj de Vijzelstraat 514 Persoonlijk een ProefBe chje afhalen voor niets groote flacon a 2 Geen depots 4DVERTEI ITIE X voor dit Blad worden voor Botterdatu aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN MJGU en VAM DïTMAR ROTTERDAM 6oa4a Crolc tbd A BriDkmiD IS Op ZATERDAG en ZONDAG a g zal de STOOMBOOT d IJssbl varen als Zaterdag smorgens om 7 en middags om 12 uren van Gouda en des namiddags om 4 uren van Rotterdam Zondag smorgens om 7 nor van Qouda en ora 5 uur van Rotterdam De DIRECTIE Heden verschijnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshandbock OVEE BB OENEZING DÈE ZENUWVEESIAPMNO VAN HET LIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Toonden Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hy is dagelijks ten zijnen huize te consulteeren Wie niet by hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsehe of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zijn onmiddellijk ioezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bü den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amêterdam doch alleen op fraiiw aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsehe Uitgavs voor 70 Cts en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 C t en franco pi r post 60 Cts Door het toezenden van f 1 postzegels kan men de zelf bewaring clirect dour geheel Nederland van den Schrijver ontvangen absITübTin s of anti Khumatisciie Watten Eeuwen zyn voorbijgegaan waarin verscheidene middelen zjjn aangewend tegen de heillooze plaag genaamd Rhumatiek echter alles zondet eene geregelde zekere nitt rking geen medicgn dat met te vergeefs klotste tegen de rots ran het rhumatiek geen middel is voor deze bekend geweest dat hare kwaal en oorzaak met wortel en tak uitroeide Thans zjjn het de eenvoudige bereide Watten van Abshaubbin welke voortdarend blijken van hare dadelijke werking geven Niemand beproeft te vergeefs hare kracht Zy ontnemen gevatte koude uit alle ligchaamsdeelen in den korst mogelijkentyd Verouderde Rhumatiek verdwijnt allengs na langer gebruik dezer Watten alsof het nimmer bestaan had Depths behoeft niemand tegen te honden om van dit heilzaam middel gebruik te maken daar die slechts 30 cent per pakje is De echte Abshaubbin s worden verkocht bij denbereiderenHoofdj depóthouder die tot waarborg der echtheid de biljetten waarin de pakjes gewikkeld zfln onderteekent Hoofddepót bij A BRBBTVBLT Az te Delft Deze Watten znn o a verkrijgbaar gesteld bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zmenkuvsen T W DEN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alphen 3 GOUDKADE Boskoop J H KELLER en Zoon Weste Wagenstraat en A REIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGBNDIJK CapetU ajd IJeseL BUITENLAND BnlIenlaDilscli Overzicht Douderilag beeft de Kraiisclie iniiterruul wederon ïittiiig gohouden in het Ëlyseum Volgeui de Ttutp beiloton de regeeriiig vaii Serriiiia op bet Tourlweld vso Ëngelaod te erkennen üe Liifté brenyt hetzelfde bericht Officieel i echttr nog nieU bekend gemaakt Kn dat ia dea te rreeadrr offldal bet Journal Officiel wri de bealiasing in Engeland miniiterraad mededeelt en nog wel met de bgvoeging dat het zeer incouequent ia om terwyi de Pranache Septeiotwrregeering eerst erkend is na de byeenroe ping der Nationale in Spanje ivaar het parlement ia uiteengejaagd tut erkenning over te gaan zander dat de natie tiok nog op de een of andere wgze herft oh teaproken Uat den M ini terraad aak over Bazainea vlaeht il gediwusaieerd spreekt wel vanzelf Uebeel Frankrijk spreekt over niets niiders Hieronder doelen rij no een en oder dienaangaande mede fen opziehte van het buitenland schijnt het Fransche niiuisterie ziofa uit den staiit van afzondering Ie rillen redden waarin ile republiek zich op bet oogenblik bevindt Uit Italië wordt hans gemeld dat tot de lemgroepiug van de Oréuoque bet Fraosoke ivaohtwikip TÓor Civita Vecehia in beginsel bealotao u Ue Barkira de Ie Vega de Arm jo ilieSpai je tot dasverre olEeieaa t Pargs vertegenwoordigde beeft tengevolge vau bierbovengenoemd lM lnit reed zijne ollicieele geloolsbrieveu te Madrid aauKerraagd Men mil opwerken dat kat san zuuderlioga titel is onder welken deze zoo lang beaprokeue erkenaittg thans plaaU zal hebben Eene wettige republiek is fipaqje dan ook niet Het tegenwoordig bestuur dankt zgn ontataan aan de uiteeiijagiug der volkavertegenwoordiging door generaal Faria in t begin van dit jaar volvoerd Sedert dien tgd heeft men op grond der noodzakelgkheid onder het preaident eliap van Serrano voortgeleefd Het is dus neer oog dan in Fraukrgk eeu f ouverneHant zonder naam en zonder voorbeeld een rigeering nii generit die Spanje op bet oogenblik bezit Meu zal toestemmen dat dr republikeinaohe rageeriugsvurm op hei oogenblik iu Europa ean zonderling figuur maakt Ook de erkenning van de zijde van Ooalenrgk wordt spoedig tegemoet gezien het Ihiitaohe rijk keeft gelgk men weet in beginsel duartoe reeds besloten alleen len aanzien van Kuslaiid verkeert nen nog iu tonrekere Vors Bismarck is regelreeht naar Berlijn gegaan Kertt scheen hg plan te hebben gehad om nog un de Koning van Beieren een bezoek te brengen maar op laad van zjjn geueeahecr heeft hy daaivao afgezien Ds Potimatler General te Londen Lord Manners heeft in zgn SOe jaarverslag over 1873 erenala zijn voorgangers een zeer gunstig rapport kannen uitbrengen ovsr den toenemenden bloei lan het postwezen in Engeland Toen Sir Bowland Uill aan zijn beaublen leerde hoe voor éeo stuiver brieven te beslellen telde 4600 postkantoren en kreeg ieder Engelaohman gemiddeld sjaars drft brieven Thans zgn er 12 500 poatkantoren behalve al de brievenbnaaen telt men ook deze mede dan komt men tot 21 600 en het gemiddeld aantal brieven dot ieder ingezetene over 1873 ontving bedraagt 23 Behalve de briefkaarten a boeken vervoerde de poat in 1873 907 000 000 brieven 185 000 000 couranten Telt men de brieven oouranten briefkasiten Valentines enz te zamen dan klimt het bedrag tot 1233 millioen genoeg derhalve om gedurende het geheele jaar 8 millioen stuks daags aan de zorgen van de post te zien toevertrouwd of als men den dag stelt op 14 werkuren 4048 stuks per minuut Het aantal telegrammen bedroeg in 1873 17 pCt eer dan in 1872 in 1873 werden 38 millioen woorden overgebraoht tegen 96 millioen in het vorige jaar I e dagbladen betaalden aan de telegraaf bureau in 1873 10 000 p st meer dan in 1872 Iu éen akelen oaoht zelfs werden 300 000 wogrden die ongeveer ISO dagblad kolommen zouden beslaan overgrbraeht door het Ceutraal telegra ifbureaaj in Londen Iu 1873 werden 8 pCt poitwisuls meer gevraagd dan in 1872 Ook ntf de post spaarbankeu werd in liet Uaiste jaar een veel rnimer gebruik gemaakt Beeds is voor 21 millioen p st hg deze spaarbanken gedeponeerd Van elke 19 bewoners van Engeland en Wales kceft ééa geld ia de pisi apaarbank inilerland één VOO de 105 terwijl Sohutland in deze den midden w houdt Het aantal ambtenaren bij de postergen is nu geklommen tot 42 000 waarvaa 1 2 0U0 postJirecteuren zg n Met goed gevolg wordt bg de telegraof bureels en bjj het bureel der oobvitelliare brieven gebruik gemaakt van vrouwelijke hulp In 1873 werden in Engeland 18 700 blieven op de post bezorgd die v in geen adres Wdreu voorzien 60Q dezer bevatten gezaffleuljjk een geldswaarde van 13 000 p st De bruto opbrengit der posterijen was over 1373 6 348 000 f at de uitgaven bedroegen slechts 3 793 000 p at Volgens een telegram uit Madrid aan de Kllui$cke $ Zeitung hebben de streken wnar don Alphouso met zgiie troepen huishoudt veel te verduren Hg heeft bevel gegeven om de goederen der reiisblikeioen in beslag te nem verder vordert hy roor ieder soldaat die ail di strrken bi de reserve van het repuolikeinscbe leger wordt geplaatst 2500 pesetaa Alle gevangen aoldateu die blyveo weigeren om in bet Oarliitisehe leger te gaan dienen zullen worden doodgeschoten Gi urende de awaiid JatLxi o de werkzaamheden aas dm 8l fiat haMnibaer IM bgtooder gunstig gevolg voortgezet Aaa de zijde v in Göscbenen beeft men 94 meiera afgewerkt aan den kant van Airolo daarentegen ileohta 63 meter hetgeen een totaal geeft van 157 meter Tot heden beeft men dergelijk resultaat nog niet verkregen slechts eenmaal lu Augustus 1873 heeft men IS5 meter bereikt Opmerkelijk is het dat zelfs by bet doorboren van den MontCenia waar de omstandigheden veel gunstiger waren dau hier het geval ia gedurende den loop eener maand nimmer 94 meter is rultooid FBANKBIJK Met zekerheid kunnen wij nog niets aangaande de ontvluchting van Bazaine uedmieeren Telegrammen en dagbladen behelzen allerlei berichten doch niemand wil voor de strikte waarheid daarvan ia taan Hoe de Maarschalk eigenlijk zgn uitval zooals Louis Veuillut het noemde tot stand heeft gebracht wie hem behulpzaam waren of een Fraoseh dan een vreemd schip geholpen heeft waar hg is geland en waar hij zich op het oogenblik bevindt dit alles moet de tyd nog aan het licht brengen Thans zal men zich nog hoofdzakelijk met gissingen moeten behelpen Onder dte gissingen is er een door den Parijsclien correspondent van de Timêi gemaakt welke ons nog al waarschijnlijk voorkomt Het zal ongetwijfeld later biyken dat de ontvluchting lang zoo romantisch uiet is geweest als thans verklaard wordt Het is inderdaad moeieiyk aan te nemen dat een man van de jaren en den tichamelijkea omvang van Bazaine langs een touw met knoopen zich laat afzakken dat over een rots boren de zee hangt Voor zulk een gymooslisohea toer worJau jeugdiger krachten en grooter rtu eid verciselit Het is ereu oa moeielijk aan te nemen dat een boot bü eer onstuimig weer eenige uren s nachts vlak onilcr de rots hlgft liggen waartegen zij onvermijdelijk bad moeten verpletterd worden De maihematische pauwkeurigheid ivaarmede die boot een stoomschip ontmoet is evenmin boven bedenkingen verheven Hier komt bij dat de ontvluchting naar alle wnarscbgniijkheid s ochtends na rgren heeft plaats gehid Gedurende den nacht werd de gevangene met verdubbelde gestrengheid bewaakt Eerst dea ochtends te vjjf uren werd die waakzaamheid cenigszins verminderd omdat men er op rertrouirde dot het daglicht de sterkste N 18Ö6 0i wacht was Volgens genoemden correspondent zoodm ook twee soldat 0 den ex maarsohalk om balfzea ongeveer op het terras gezien hebben dat zich onder zijn appartementen uitsirekle Men verzekert ook dat men geen enkel blijk heeft gevonden dat er poi gingen gedaan waren om de drie afzuuderlijke sloten te openen waarmede het verblgf van den icetuagena werd a gesloten terwjjl het venster zich 3 s meter boven den grond bevindt wat de outvluchiiiig voor een brjaard en dik mau zeker niet gemakkelijker maakt Het eiland St Marguérite li gelijk men weet in de Middell ndache zee en behoort tut bet kanton Cannes Het maakt deel uit van de Lerinische eilandgroep en is op een afstand van slechts twee mijleuvau de kust gelegen In 1640 werd bet versterkt enongeveer in dien tjjd riebtte men er een sterk kasteelop dat dikwijle tot gevangenis van beroemde perao nen diende Ouder aodereu werd hier de aaau met het ijisrea maaker in baworing gehouden Den 25u Deo 1873 is Bozaina op St VUrguérite gekomen v c zijn verbiyf en dat zgner fhmilie werd een afzanderlgk gedeelte van hrt fort ingericht De ex maacsohalk kad voor zijn vrouw en kinderen verlof gekregen om vrij in b verblgf van den gevangenete mogen in ea uitgaan en gebruik t maken van den aleobts enkele bonderde metera groeien tain dia rondos zóó door moren omringd as dat scbooahet gezicht op zee waa vrijgebleven men oietteminmeende een onoverkomelijke hinderpaal voor eika poging tot ontvlochting t bezitten De eirmaonohaik J0 dus eerst over den muur hebben moeten kiiairman en dooma zich van de rota hebben ktni zakken I Men zegt dot het plan tot OHtvhiübting al aiiidi een week of sas gvarnateetd was Men mt zeker van die tijdsbepaling wel iets afdoen maar naar bet aofaijnt waa men in Bonopartiriiaclie kringen minstem jl Vrydag met het voornemen beken L Een telegtaa van de Köln Zeibmg noemt zelfs Culzon vroeger directeur van het ministerie vau oorlog en Caateioau vroeger adjudant van Napoleon 111 en bekend door zijn zend mg naar Mexico als personen die van bet plau hebben geweten Niet kug geleden dieode mevr Bazaine persoanigk by dan maarschalk Mac Mahon het verzoek in dat de gevangenisstraf van karen osan iu ballingschap veranderd worden moclit De president der republiek gaf een weigerend antwoord Zonderling dat de waakzaamheid niet is verdubbeld toen men wist dat Bazaine niet logen een verblgf in het buitenland opzag Misschien heeft men vertrouwd op het woord van eer dat naar sommigen zeggen door Bazaine gegeven woo om geen poging tut outvluobtiI te wagen Mevr Bazaine was Zondagmorgen van hvt eiland naar den vasten wal vertrokken en moet dan volgens het verhaal tegen het valieu van den avond met een te ia Croizette gebuurde boot vergezeld voa haren neef Roulle of de Buil gehceten iu zee gesteken en naar St Marguerite geroeid zgn Volgens dea een is Bazaine op de Italiaansohe kust te San Rento geland volgens den ander tussoben Ventimiglia ao Genua volgens weer anderen is hg op weg naar J Spaige om daar tegen de Carlisten te vechten Zie hierachter de laatste berichten De rrgeering ontving eerst tegen half drie het bericht terwgl Mae Mahon de teutoonstelling bezocht van schoone kunsten toegepast op de ngverheid Terstond werd eene vergadering van den ministerraad gehouden De ministet£ m t zeer verbitterd Geen wonder I Terwijl ThiiOi ini Wi van het prettiKe van het leger te benad M Kpmccs Bazaine ha t tegengehouden was Mao 1IU HWet juist die daarop herft aangedrongeh En ar miMaler van biiineulaudsche znkcn die het meest m dit geval is betrokken genei aal de Ohabottd Lotour heeft indeitijd als rechter orer Bazaine zitting genomen en beeft toen voor hel doodvonnis en roor degradatie gestemd Gelgk fg zeiden de tyd moet nadere bgzoudiir heden aan het licht brengen Wnt iIihiis ih oordeel over de zaak kan zgn vatten w sa oeu lu de woorden door den Parijscheii coirfspjnile t van het Cityblad gebezigd lu de ontvluchting zelve boe zy ook hebbe plaats gegrepen steelt niets dat behoeft te rctbazeo zoodn de gevougeuc eenmaal