Goudsche Courant, zondag 16 augustus 1874

MlibiUa A Wr t SPANJE Het is een vaste gewoonte geweeal fan de oade Sp tiiiische monarchen ieder die tnika verlaagde te omvangen e i len grhoore tOe te latea Elk Spaiijaard werd in deu regel verondersteld bel rwht te hebben tgn Souverein vrijelijk te naderen Het ia alzuo niet moeilgk bg Don Carlos die aMdaMtmdllie bechi ten gehoore te worden ontvangen Hg beweegt zich onder de landelgke bevolking tpireekt baar toe drukt de boeren de hand en lelb sohgut hij die onaaiigeuake Spaanache sdep niet te veraf cbuvea rike hg met Irkagte gèbraikl om te toooen dat hg een loldatanauag bezit Zoo maakt kjj ziob populair eu het gevolg daarvan is dat het Tslk benid ia kern tot deo dood getrouw te bigven £ fcrttgrnwoordiger van de Nete York fferaUhtii itiaitwgir lge weinig moeite om eioh em onderhoud JMt Ooo Carlos te zien toegeslaaii Men heeft alilat t bewqzen wie men is om ontvèiigen te worJtêa De Mlf Newt is in bet bezit gekomen ao Mn verslag dezer audiëntie en deelt hoofdtakeiyk fe t volgende mede De pretendent woont in een er groot buis want tall de laudelgke be olkiug bewoont groote hui ieo wat de beaohikbare r imté betreft dat gelgk lotn tot stal is ingrrielit Genoemde correapondent Wg hebben de middelen niet ter eaeer baafbikkiiig OB drn waren alaat van taken bekend te maken terwgl onze vganden door steeds met deze tactiek voott te gaan ten laatste r in zoadeB slagen om de wrreld te doen geloovcn dat wg Wepkelgk de monster eo wreede wezeu n die zij van ons ivensohen te maken Daarom beeten wg deo oorretpondeut van den NewXort Herald vau harte welkom Ik hoop alleen Majeattit hernam de corresponding dat my niet ieti loV van deu Puiischeu oortapondeot kapitein Schmidt 1 4 tea deel valles O riep Don Carina uit daarvoor it geen gevaar Kapitein Sobmidl wetd naar ik meei oade zeer verdachte omttaadighedep gearreataerd voorarg krggsraad teteahigesteld schuldig bevoades en ala apivn geëxecuteerd Desniettemin doet bet mj leed dat lagn bevel sm zgn leven eu dat van aodeien te sparen te laat erd outVangeu Verwocht Uwe Majesteit eenig gevaar voor een intarventie nn de z de van DuitacUaod taa gevalge dezer executief Volatrekt niet Het DtutacSe gooreneaMi eet ictr el uat elke vreemdeling tot elke oat hg ook behoore die lich mengt in een veided idgaoorlog zooals nn in Spanje fvrdt gevoerd dit doet Of zgn rins eo ofÜhgbii it dea floop tea zeetttt betraw U h èA gebaarteoit jlle niet Ie vermijden wat En wat de interventie betrek de Spanjaarden gevoelen zulk een afkeer voor iiiterveutie in hun eigene xakan dat Duitschlaud s tusscheukomst mgn zjink meer goed dan kiioad loa dueu Zij die nu tegeu mg zijn zonden aaustonda luijn zgile kie ru er lou sltohts ééa leger in Spanje te vinden zgii u ik zoude zelfs aanvoerder worden De correapondent verivncbtte volstrekt geen vrge discussie over de politieke bedoelingen eu denkbeelden van Don Carlos muar took hoorde hij genoeg om de Verzekering Ie erlangen dat dient inzichten liberaler zijn dan men over het algemeen vermoedt Ongetwijfeld it hij een absoluut voorstander van nouinterventie in buitenhiiidsche aaugelegenhedeu want zeide bij Spanje is zoo lerarmd door revoluties oorlogen en aanhoudende verandering van Kegrering dat mijn levensduur zeker noodig zul ziju om ano het land tlmi voorspoed weder te geven dieu ik het loeweasch Zulks kan alleen worden verkregen duor een lang tgilperk van stilte en rust door auukweeking der kunsten des vredês door herstel der financiën van het land en het crediet van bet gouvernement en daor aau hi t land de rust terug te geven die het sedert den tijd van Knrei V niet meer heeft geuoteu Ik il Spanje eenigermate tot zgn vorige grootheid terugbrengen Die begeerte is mijn levenstaak mijn eeuige plicht Uwe M esteit maakte daar gewag van de soort vau Begetriug die voor Spanje wordt geweuacht en tprak vau de Cortét Mag ik vragen van we ken aard zonden die Cortes naar uive meening moeten zgn Zeer 2eker Een Cortes op eerlijke wgze duor het geheele vulk gekozen een Cortes die een afkaatting tou zgn van de gevoelens de belangen de wenachen eu de inzichten des volks en geenszins het samenstellen van een vergadering uit uiirustatokende staatsliedeo die onmachtig zgu om het goede en alleen krachtig om het kwade te doen wij hebben geen mannen noodig die zich alleen lu de wetgeving puusteei en om hunne persoonlijke belaugeo te b prderen en ieeratnkken te verkondigen die de basis der maattchappg omverwerpen eu eindigen in barricades BINNENLAND Gouda 15 Avoustds Bg Kón besluit ia o t benoemd tot hoogheemraad van deh Krimpeuerwaard den heer B StreefJand Het bericht in ona vwig nr aangaande de benoemingen ib de afd Ooada der Holl Siaatschappg van landbouw was eenigi ins onji st Als beatuarslid werd nl herbenoemd de heer A van Houweuinge alhier en alt zoodanig benoemd de heer N Fr infois Snel in plaats van en beer F U Buitens Brack die daarvoor niet meer in aanmerking weuschts te komen De Staat coura t bevat de voorwaé rdeb verbonden aan de bgdragen van staatswege voor de opleiding ill Pruissen vun Nederlaudsche jongelieden Tot technische ambtenaren bij de dienst vau het boschwezen in Nederl ladie altmede kenujsgeviag dat het voornemen bestaat öift twee Nederlaudsche jongelieden die den leeftgd van ü jaren niet hebben overschreden eo die aan het eindexamen der hoogere burgerschool met 6 jarigea cursus hebbeu voldaan te doen opleiden voor bedoelde betrekking Krachtens besluit van Z M den Koning van 21 Juli il u 18 ia den lOn dezer door den Minister van Financien gearresteerd het plan van de i $6e Staatsloterij De collecte wordt geopend H ndag 28 September en gesloten op Zaterdag 10 October De treltkibf vau de eerste klasse vaog aan op Jii Qotober 1874 terwgl de laatste 100 uommersop Zf dag 16 Januari 1875 worden getrokken Woenidag is te Leiden na een langdurig Igaen in 70jarigeo ouderdom overleden de Ifett A H van der Boon Metch emeritus boogleeraar bg de wiaeu natuurkundige faculteit der hoogeachool Ged irende een tgdvdk van 40jjaren was l ij in die 1 trekking voor het onderwgs in de scheikunde met eere werkzaam Pe keam C A A Dadok de Wil A v Ijennep èa i F R OaleiioOt te Amtterdam en K J W Ottolaodar i Boakoop hebben het ïhitiatief edolden vaa aai ia de maand October 1875 te hohdeu internationale fmehtententoonstelliiik ge iaard met een pomologiaeb eongrea Het hoofddoel dezer tentoönttéllillg en van dit oongret ia het brengen van rienheid ip de beMamingen der vruchteasoorteo De grobte werkzaam beden eo veelzijdige kennis die tot het bereiken van een zoodanig omvatigrgk doel wordeti Vereischt Maken teue algemeene medewerking der grodtste binnen eu boitenlaodsche specialiteiten in de ooftboomieelt nooJzskelgk Ten emde die medewerking e erlaagea en deze zaïk als zij den nooodigen bijval vindt naar behauren voor te bereiden hebbeu bovengenoemde heereii zich gewend tut een deitigtal bekwame man ueu in het ooftvak allen invloedrijke eo deskundige penonen die uit bun miilden een oummistie hebben benoemd om de voorbereidende maatregelen te nemen en als bestuur te fuiigeeren Deze commissie bestaat uit de hh A van Lennep president mr D Visser penningmeester C A a Dudok de Wit K J W Ottolander en J A Al berts te Boskoop W Boomkamp te Noordwijk Copiju te Utrecht J Jurrisseo te Naarden C J vau der Ouderweulen te s Gravenbage C G Overeyiider te Boskoop en J P B Galesloot secretaris Donderdag middag ten 12 nar zijn in de legerplaats bij Millingen de gezamenlijke hoofd en ver dere olficieren deu opperbevelhebber voorgemeld hetgeen den vorigendag wegens het ongunstige weder niet voegzaam kun plaats hebben De troepen zgo beziggehouden met het In orde brengen van klecding uitrusting en wapenen s Namiddags om 6 uur zijn de lereenlgde tamboers der divisie geoefend in het gelgkmatig tromsiaan naar gegeven signalen Dit met het doel om zooveel mogelijk tot éénheid iu de uitvoering te gerakeji alsmede om bij den marsch nauwkeurig de tgdmaat vaa den pas te bepileu Na herhaalde oproeping ook met verhooging vth salaris is bet niet doenlijk te Rijswijk eeu hoiponderwijier te krggen Voor ƒ 475 biedt zich nlemti ud aan Woensdag ochtend ten elf ore passeerde een rgtnig met twee paardrn met den schouw tustcheu Koog aau den Zaan en Oostzaandam den Zaan la het rijtuig dat van Wormerveer kwam bevonden zich twee dames en drie kinderen Aan de overzgde ichijnt de koetaier at tpoedig de paarden in beweging gezet ta hebben althans de pont ging achteruit zoodat t rijtuig aan den tamelijken diepen Zaanoever in btt water geraakte De paarden werden ijlingtafgetpaniien en met veel moeite gelukte het de pasangiers door het voorraampje uit het rijtuig te helpen daar lirt portier door het draaien van het rijtuig niet te openen waa Met een gedeeltelijk nat pak en den tobrik kwamen de passagiers vrij De bloei van het Nederl bijbelgenootschap vermindert In de laatste elf jaren verloor het zegt da Arnk Ci zeatienhonderd leden Men wgt dit aan de tegenwoordige tweespalt op kerkelijk gebied aan verminderde belangstelling iu godadienst aangelegenheden aau de veranderde denkwgte over den bijhei en aan het sterk toenemen van genootschappen en vereenigingeu van allerlei aard Ook in de proviuoie Drenthe beerseht thana eene ziekte onder de varkens waaraan reedt eene nun gte dieren zgn geatorveu In de algemeens vergadering der vereeniging totbevordering van labriek en bandwerk ugverheid iu Nederland die te tHage gehouden wuidt is o a aaagenomen het volgende voorstel van het hoofdbcstuuri dat de algemeeae vergadering die blijkens het door haar in 1872 genomen besluit reeds bedacht wasop het toeken van middelen heilzaam voor de morcele en intellectueele ontwikkeling van de dochtersdes handwerkmant ala haar gevoelen uilapreke datda oprichting van indottrie iaholeu voor meitjet gelijk de Amtlerdamtohe met het doel om een opitidiug aaa de vrouw ta vertchaffen welke baar mstaat stelt beter voor hare eigen materieele belangente zurgen zeer weasohelgk is en noodigt de afdeelingen uit de opriohiing daarvan elk in haren kringen naar gelang der plaatselijke behoeften krachtigte bevorderen Ook is aangenomen het vooratei van het hpofdbeatunr dat de al eaieene vergadering besluite een pnderzoek in te stélleq naar de middelen tot ontwikkeling van den kunstzin by den hand werksman en amendement om in plaats van l y den baud werksman te lezen b j het Nederlandtche volk werd verworpeu Door de Maattohappü tot exploitatie vhn reeatallen tb veetradepoirten wordt op de gronden van de Nederhndtche Khijnspoorweg maatsohappij in de OBmiddellgke nabijheid van de los en ladiagplaata van vee een Stalling gebouwd voor paarden en ve Wannende bevatten mim 600 stuks dienstig om het vée te herbergen dat daar aankomt voor de veemarkt en om te overnachten voor de expeditiën welke bovengenoemde Maatschappij exploiteert voo r het bluhcnen buitenlandsch Irervoer J I IJ l s l lul Blgken eeu Eeuter tolegrum uit Mjadrld f 1 dezer hebben de vertegenwoordigtra van JMederland de Vereeuigde Staten Bi lgie Italië Engeland B Duitsfhiand de Ministers daar gelukgeweqspht met p e kenni g vaa het Spaaqtphe gqnverneineg jYjj meeuen ïiernit te mogen afleiden dat de Nederland tohe regeering het initiatief van Daitschland heelt fegvolgd een besluit dat wg van haite toejuichen fod Dinsdag zijn ie Dordrecht aaogekpmen taee o Seieren van het Kngclsche leger ten eiii dé dekaiioeuVres van het daar in garnizoeu liggend korps pontonuiers bij te Honen Uit Nieuwediep meldt men aan het Nieuw vaa ien Vag Veel wordt hier gesproken over een quvstie aan boord vnn het iu t Uat t ter voorgaande week met defecte machine hier uit ludie teruggekeerde stoomtcbip Sumatra gezagvoerder Baiaon Laatstgenoemde heeft kort na zijn biunenkomst al zgn stoken in arrest laten zetten oiiJer beschuldiging onder andere dat zij op de reis de steenkolen o erbuord zouden hebben geworpen hetgeen dour die meuschen mee teudèels gehuwde lieden die hier wuneu teu stelligste wordt ontkend Zij van hunne zijde biscliuldigen jeu gezagvoerder dal bij hun op de reit lu alle opzichten slecht zou behandeld hebben zelfs zou hij eens met een scherp geladen geweer op een man der equipage geschoten hebben en terwijl hij op de terugris georek san kolen had moet hg een sloep net vier opvarenden bemand hebben uitge oudeu om ergens aau den wal naar steenko en Ie vernemen en moet hg kort daarna ondier stoom zijn gegaan en die menschen die eerstdaags uit Ëii ieland hier worden terugverwacht ntn hun lot betibeii overgelaten In Indië alwaar hij vuor de expedite van troepen ig de 2e Atjineesche expeditie iloor het Guuvernement wasgehuuril moet men insgelijks nog al veel noeielijliheden met dien geMgvoerder gehad hebben en thans ik hg in verschil met de Aasurantie maatschappij egeni het verstoken vao eeu a inzienlijke partij taliak loi de lading behoord hebbende en van een groote hoeveelheid touwwerk en trossen Meu moet zelfs Dog al moeite hebben gehad om voor binnenkomst iu do haven hem te bewegen de Hol ndache vlag te hijschrn Wat er vnn al die eschillen over en weer waar it zal de justitie weldra beslissen iets dat zeer wenschelijk is in het belang der gehuwde achepelingen die thans na zulk eeu lange afwe igbe d terecht of ten onrechte in de gevangenis vau hun betrekkingen verwgdeid orden gehundea Een aantal brieven vau oIBcleren die deelnamen aaa de expedities legen Atehin zijn in de dagbladeupubliek gemankt Wij ontviugen ter mededeellug een brief van een korporaal die het oog uiet ver genoegin de strategie gebracht heeft om zioh te wagen aan de beof liever veroordeeliog vau da plannen vanden veldheer maar daarom is t toch niet onbelangrijk eens te vernemen hoe een braaf soldaat zgn gewaarwordingen terugfte t Wg laten bier den naievfn brief volgen i Soeiabaja deo 19 Mei 1874 Dierbare Ouden Volgens mgiie belofte nee i il de V fifi $ mgiie zOÓ dierbare vader en moeder eenigi letteren te schrgveu U zult niet kanuen voorstellen met welke blgdtcfaap of ik deze letteren achrjjf U moet dan weten dat ik op de expeditie hen geweest uamelgk de tweede expeditie tegen het rijk van Aichiu alwaar de Hollanilsche vaaadela prijken trgenoier zoo eeu hardnekkigeu vijand Nu dierbare ouders a moet ik dan meldeii dat ik daar van alles mgn portie wel heb med gehad Ik wat pat dr e da éu op svijands grond tóen ik weid aangetast dbor de cholera DaaiMn duor Goda goedheid g tlukkig generen kreeg ik nog eena cena aaomauiifg van de Atohin esfihe koorts die mij uiet vet uit het botpitiUil liet gailn n arna ziji g twaalf Fcbr aa ngoe ziekte di morgeut om vier uur uitgerukt v p ona hoofdkwartier in volle maréch tenu Wg waren zoo wat twee uur vaa ont hoofd bivouak verw lerd toen er e n luitenant en een kapitein der ariillerie doodelgk gewond werden Toen was het pas zes uur wg badden nog geen vgand gezien en wij bleven tot acht uUr iujMuvalsbei rgii plat in de moildel liggen Daar eiddiBlIJk werden wg van drie zijden betehofdn èfl wel too hevig dat het tan kogels r eifde Toen begon de grap en het was een gebulder van onze tijdeen tak die diet v jaiids Men kon niet legen elkander ipreken Dat heeft twee urqn ge furd to at wg de vüandeliike bf nMng i n Ifeeliig l en unomrn Dat WM dadèljjk teh hoert én iiatuurlgk dadefgk oök een extra oorlam Toen kregen g ee4 paar uren rfft Mt iuff heg9 iet ifeer pp njouiy es dat heelt uiird tot savoiidt zes liur Na wederom twee Mr gerust te hebbeo gingen w j aaar huis waar g lUffWhta 9ffi half twaalf uyr atfikwamen dood ver r id 4 t ïftUj lyjliltiwn ep begrijpep y t ve lift wg van onzen kant hadden aerf Iwreko d pp Xtertig doeden en gewonden maar dat des vg auds nd geschat op twee duitend To u Ü unne nterking binnenruktcn lagen die vuila kerels hier veertig diiar twintig enz 9f deo grond aiaar ze hadden allemaal den geest gegeven Deu 13n Febr rukten inj ederom uit naar Kepatau Doea Da r kwam wat anders kijken Wij stonden in het open veld en zg allemaal lu de bosscheii Daar giug het leelgk toe maar daar lieten de Hollanders zich uiet tobrlkkeii dat kunt gij wel begrijpen en hier dachten g t paald dat geeu een vau ajleu levend van daar zoudeu komeu want de vijand werd geschat op we twintig duizepd in getal eu wij van onze zgde wareu met vier duizend man Maar onz wnpeneu deed de overmacht bukken Eerst had de derde bataljon IrWgk slaagt gehad eu moest het vrgkorps Madureezen waar ik bijsta hun plaata innemen Ouze bataljons kommandant werd gewond iu buik eo been tegelgk Mijn kapitein iu zgn arm Ëku korporaal een brave kameraad van mij in de buik waaraan hg stierf Nog een auder vlak voor zgn soseeubeeo nog een derde kreeg eeu kogel in zgu rug de sergeaut aiijuor iu zijoe beide beeuen Toen bleef ik nog alleen als korporaal over Toen dacht iki rooie bet is nu uw beurt Mair neen de kogelt konden mij door de brstieriug van deu Alwetende niet treden en het rooie kiud bleef vrij Wij aren des middags om vier uur te hnis en werden begroet door de generaals van S vieten en Verspeyok met een vreugdebetoon dat het loffelijk was om aan te zien dus dat was net zoo goed of wij al gegeten en gedronken hadden Ik was echter bigde dat ik te huis at waal het il 100 lekker niet deu geheelen dag in da braudeude zoq in de volle ttortbui au kogelt Ik gun het graag aan hen die er liefhebberij in hebben maar ik dank er hartelijk voor En toch a s wij aitrukten aa ik blijde want anders waa het er zoo vervelend dus ala wg die Atchineezen weer eens konden pakken dan waren wg lekker met die gedachte als wg sneuvelen dan sneuvelen wg voor on eu dierbareu Koning en Vaderland Geacht Ouders ik zou u veel kunnen schrgvih aaar dan heb ik wel twaalf vellen papier uoïxlig Het overifce zal ik u wel vertellen als wg lerug kaaien in Nederlsnd want ik heb uog a t veertien maanden en die vliegen om maar dau vliegt de rooie weg uaar Holland Dierbare Ouders dat u dezen brief van Soerabaja krggt zult B vreemd van opkijken maar ik lig kier 10 bet hospitaal en word opgetluurd naat Malang inhet bospitnal voor herstel van gezondheid want om a de waarheid te zeggen ik beo net zoo zwak enzoo slap ala eeua leerelap vu aioialting dus duidtu mg niet ten kwade dut het zoo alechigeachreveaia enz eni Nieutu ta de Üii Laatste Berichten Fa t 8 14 Aug De Soir segt dat da juatitie atukkeo heeft ontdekt m verband met Bazaine s ovivluchling Daaruit blgkt dat personen buiten Frankrgk de li nd gehad hebben in zgne ontsnappiug BOmO 14 Aug De Opiaiau bericht dat de Hiuiater aa Buitenlandsche Zakeu naai aaulekiiag der circulaire van Bismarck verklaard heeft dat Italië bereid ia het Gouvernement te Madrid officieel te erkennen Eene oproerige bende is vervolgd en bij fiarletta uiteengedreven Madrid is Aug De gezanten van de vereenigde staten België Nederland Italië Engeland eo Duiischland hebben deu minister van buiteidendscfae taken Uilen geluk gewenscbt met de erkeuoiiig van de regeerinf eo de inneming van Oteiza Df mioj Ster heeft len Duiischeu keiter zgn diipk betuigd dtt deze bet Initiatief geoomeu beeft in de erkenaihg van de Spaaaafihe rageering Berlijn 14 Aug De Nordfl Alfs 2eU behelst hijt bericht 4 Spaausche dagbladen d e jaeiledeelea dat d ofieieale erkenning van la Madilds he réjjeering dódr Duitscblaud reeds een voldongen leit zou tgn voorbarig tgn geweeit IuiUstchtn lal de e qaaeotis zonder Iwgfcl zeer spoedig opgelost uurdeu Malalli U Ahg Heden namiddag arri iMde bier f f ipe lig kwaq uit Basel en reisde d lgk over ruien naar Brustel door Hg zag er voartreffelgk uit Met hem reisden zgne dochter uil zgn éerate huwelgk en een jonge man Volgens esB parliouüer tcl grai i ait het Utr Dogblad ia Bazaine Donderdag te Spa BOgekumen Burgerlijke Stand bkébkMl 19 Aag Tiasciaa uien D BinM en A U vtn d r WaK i Ju oailera J Ooiuja e i G KluU jAP tM aden C vaa Zulphen en A Botman U Gliubetht oSdtra 4 tfwi tiiA Unja Ileodiik Willen oadera J Kaltter en H W Micbaelii as ADVERTffeiiïrtiÊN Ondertrouwd C DAMAN EN ïïm A M ESKENR Amsterdam 13 Augustas 1874 axyoiSJQ Mevrouw fOBTÜUN ÜROOGLEEVER t GüLPE vraagt met September EENE mmmwÊMEm Adt s Westhaven B 156 Gouda Een fatsoenigk JONGMENSCH verlangt Kost Inwoning en VKUE KAMER bij fatsoenlake Buigerüeden Adres letter P aan het Bureau dezer Courant In eene Pottenfebriek alhier worden 2 LEERJONGENS gevraagd liefst omstreeks 12 jaren oud Ouders die hunne Einde een ambacht wiflen lateü leeren waarmede zg hun gansche leven een bestaan kunnen vinden gelieve zich te adresseeren met franco brieven onder letter X aan het Advertóitie Bureaa van G B van GOOR ZONEN te 6 uda Te huur gevraagd tegen 1 NOVEMBER 1874 vo r een Klein Gezin een HUIS of wel een BENEDEN of BOVENHUIS Aanbieiüngeu onder letter A schriftelijk en vrachtvrij bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda uummmm CHIR6 MEC DENTISTES alle WOENSDAGEN te consulteeren voor het inzetten van KüNSTTANDEN en het anrifieeren en plombeeren van alle ZIEKELUKE TANDEN en KÏBZEN volgeiis de Amerik ansche Methode Adres Hotel de Zaim Markt te G oadit De gewone jaarlgksclw OPENBARE PRIJSUITDÊELÏNG van de LEERLINGEN derLATUNSCHE SCHOOL lal gehouden worden op WOÈl DAG 19 AUGUSTUS in het Lokaalder Burgeravondschool des middags te 12 nr Bj z gBl genhei4 al de Leerling O A MOLEfJAAè éene verMdeluig in de Eatijn sch füi voordragen I ïl f D TBBPSTEA f 1 IfflE directöur ¥ J BEINHART ZUIVERE ONVEhöNÈDÈ BORDEAUX Wijnen tot de Wlltjkste pt A Directe vêrbidding van den Producent ei d n Verbruiker Wgnen óp fiist én iii kistfeti vSli 13 tot SO ilesschen ördêrt ïrect op te cfnden aa bovenstaand adres waar Prgscourautan zgn verkrjjgbaar