Goudsche Courant, woensdag 19 augustus 1874

Woensdag 10 Augustus W 1557 1874 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken jIhü Diiiujuiiu met drie jarigen Cursus O E C3 o TJ ID De LAATSTE INSCUKIJVINU voor letschooljaar 18741875 heeft plaats op VRIJDAG 4 SEPTEMBER e k de namiddags van 1 2 uren in het Schoolgebouw Het toelatingsexamen en de herexamens worden ZATERDAG 5 SEPTEMBER om 9 nnr s morgens aangevangen De ondergeteekende blijft intusschen bereid tot het geven van verdere inlichtingen De Directtur m D W JULIUS LATUNSGHE SCHOOL r te Gouda Het TOELATINGS EXAMEN zal plaats hebben op DOINDERDAG 20 AUGUSTUS desmiddags te 12 uren in het Lokaal der School a TERPSTRA Rector INSCHRIJVING BORGEHA YOHPS CHOOL De COMMISSIE van Toezicht op het Mid Ibaar Onderwijs brengt ter kennis van belanghebbenden dat de Inschrijving voor de BURCERAVONDSCHOOL zal plaats hebben a Voor Nieuwe Letriingen VRIJDAG den aS AUGUSTUS b Voor Otid Leerlingen ZATERDAG den 29 AUGUSTUS des avonds om 8 uur in het geboaw der Bargeravondschool op de Houtmansgracbt Het schoolgeld bedraagt drie gulden voor ellen Leerling twee of meer Leerlingen nit één huisgezin betalen elk twee gulden onvermogen n genieten het onderwas kosteloos Van enkele lessen kan met böz mdere toestemming van den Directeur worden gebmik ge uuikt In dit geval wordt het geheele schoolgeld betaald De toelatingsexamens hebben plaats DINS DAG den 8 SEPTEMBER en volgende dagen Na dien tyd worden geen leerlingen meer toegelaten Elk leerling moet voorzien zgn van een wet tig bewys van met goed gevolg ondergane Vaccinatie De Secretarie van voornoemde Commime D VAN ITERSON VERWACHT eene Lading PUIKE GBOVE SÜBB EAQCHELEOLEN waarvan gedurende de LOSSING te verkrggen il tegen VIJF en NEGENTIG Centa per Mnd k Contantv vrij aan huis Adres G F vak DE VELDE Peperstraat K 225 Gouda 15 Aug 1874 No 787 der beroemde WckclUkscbe Zamcnspraken Uitgave J J H KËMMER te Utrecht heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda PIANO MagaziJn w ïlmmii beeft de eer te berichten dat het MAGAZIJN op heden ruim voorzien is van een schoone Collectie FRAN8CHE en DUITSCHE PIANINO S als ook PIANO S en een zeer Solide BASCÜLEPIANINü zeer geschikt voor smalle kamers tevens bestaat er ook gelegenheid tot H ü R E N van PIANINO S NB Noodigt tevens belangstellenden beleefdelijk uit deze schoone Collectie ten z nent te kdmeu bezichtigen i i Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 17 AUGUSTUS 1874 des voormiddags ten 11 uur in het Koffijhuis db Habmonie van den Heer LAMPE aan de Markt aldaar vaa TlENHÜMENEmN staande in de Vogelenzang en nog een SITJTS EHiT b tif staande in de Vuilsteeg te Gouda Breeder bg biljetten en informatiên ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Verkoopingf te GOUDA in het Logement de Zalm op DONDERDAG den 17 SEPTEMBER 1874 des middags ten 12 ure van VIER BOUWUiNSWONMN en LANDERIJEN allen verhuurd tot 1 Jannarg en Mei 1875 en wel drie in den Znidplaspolder te Tan welke eene met 19 Hectaren 44 Aren 20 Cj ntiaien WEI HOOI pn BOUWLAND is verhuurd san C BARTELS voor 1150 in het jaar eene met 18 Hectaren 59 Aren 20 Centiaren aan C KUIPERS voor 1100 in het jaar en eene met 24 Hectaren 85 Aren aan W van BRIEMEN voor 1250 in het jaar En eene in het Weegje te fTADDIXXrEEIV met 11 Hectaren 42 Aren 56 Centiaren WEIen HOOILAND verhuurd aan de Weduwe H DB BOER voor lOOO in het jaar Twee Perceelen y Wei en Hooiland liggende in de Wellepoort te BERKEXrrOUDE te zamen groot 5 Hectaren 38 Aren 75 Cen £ o een HUIS en ERF op het Dorp te ZErEIMHUIZEJM verhuurd aan W db DEUGD tot 1 Mei 1875 voor 3 per week Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantoren van de Notarissen W J FORTÜIJN DROOGLBEVER en Mr P P P KIST te Gouda 3P Van af MAANDAG 17 AUGUSTUS zijn depryzen van het BROOD als volgt Ffln KRENTENBROOD per küo 46 Ct Gewoon 24 Amsterdamsch MELKBROOD 22 75 lood W t Gebuild BROOD per kilo 20 Ongebuild 15 Desverkiezende voor denzelfden prgs aan huis te bezorgen Tot V September a s worden nog bestellingen op BOOD en WIT BE3SENSAP aangenomen tegen 20 Cent per heele en 12Vj Cent per halve flesch bjj minstens zes flesschen te gelijk later tot verhoogde prjjzen door Cs THIM Apotheker en Drogist te Gouda Stoom Chocolade Fabriek n P3 JHEOBROIA 1 De onderaeteekende neemt de vrj S heid als AGENT van bovenstaande gjj gunstig bekende Fabriek hare Choco lade soorten bjjzonder aan te bevelen gj 2 F N MAAS Jr O Peperstraat K n 70 bg wien voor Heeren Verkoopers C 55J PrijgCouranten en Morutert te be tjxj komen zgn Q aovi oaoiD aiaoz EXTRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen bij Lange Tiendeweg te Gouda Openbare Verkoopinff te GOUDA op DIN6SDAQ den 25 AUGUSTUS 1874 des voormiddags ten 9 ure in het Lokaal aan de Peperstraat Wgk K n 237 van ruim 2000 rollen Behangselpapier Gemarmerd Eikenhout en andere Kleuren Randen Gekleurde Landschappen en Vergulde Behangsellgsten Eene aanzienlijke partg HÓUTGARNITüREN Vergulde HAAMLIJSTEN PATAIRES KOPERWERK FRANJES EMBRASSES CHASSINETTEN in verscheidene afinetingen Geschilderde GORDIJNEN VOETZAKKEN BEDTIJKEN enz Een CHINEESCH bewerkt KAMERSCHERM 82 SCHUTTBRSJAS8EN 57 PANTALONS eene partg CHACOTS enz Een KABINET verdere MEUBELEN en t geen meer zal worden aangeboden Des Zaturdags en Maandags vóór den verkoopda te bezigtigen Inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOG LEEVER te Gouda Gvada Drak Tto A Brtokaun BUITENLAND BulleDluDdscli Ovenk iit D telegmaf deelt uit Frankryk den uitslig mede van de verkiezingeo in het departeiaeat Cal tdoa deze is niet w tig oor de rrpublikeinen all men dit na de woeiiogen tan de Bouaptrtlsten en de onmaehtiKe intrige van de Braglianen pf Septennaliaten had kunnen verwachten Paul Aubert ioiaera verkreeg 37272 iteuiiBen en dt geheime Bunapartistisohe Hrofiliaan Lepra oet 40794 ateomen de legitimiitiiche caudidaat Fontenette verkreeg 8978 stemaeu Bij de verkiesing in ketwelfde departement in het orige jaar wai de verhouding ju lat oaigekeerd toen hadden de republikeiiifn de meerderheid terwijl de Boiiapartiaten bet nummer hadden ban door de legitimiateu getr kken De mededeeling betreffende hrt groot aantal Katholieke Vereengiugen zou van mannen ala van vrouwen te Berlijn aldut melilt men uit Fulda aan d BaiUtand Uaiid ZeU heeft algemeen en ten tcente de aan liicht getrokken Enkele iipherderingen ten a inzien van hrt tijdstip van hanr oulataan lillen derhalte a n velen wsarichijnlijk teer welkom zgu Meer dan de helft dier Vereeniglngrn aldua gaat de bericbtgeier ooit zyu in de jougai verioopen vijf jaren xesticht Het ia nu ongeveer rijf jaar geleden d t de cleric Ir richting Ie Fulda ziok van alle gezag meealer maakte tn binnen dit tijdperk ia de graot meenlerheid dier VHscuigingen in hst levoa geroepen Onder de tegenwoordig brataande eraenigingen wordt gwn enkele meer gevonden die niet een geeatelyke hetzij een kapelaan of een koogera geestelijke tot ttieliler heefi Zi zijn alle geeohoeid ep een en dezelfde le maar elke rerceiiiging heeft daarbij nog zekere apeciale verordeningen de herkomat dier bijzondere bepalingen laat zich gemakkelijk onderkennen De eerate vrreeniginfien dagteekenen uit het jaar Igtl In gameid jaar hebben geestelijken beboolende tot de orde der Jezuïeten een misaie geboaden te Fulila en zij zijn het die destgda de grondslagen hebben gelegd waarop later ia gebouwd zg hebben de zaden van ooverdraaiizaauheid gezaaid welke later zoo welig zijn opgeschoten 0 k aaa de Franciaknnerorde moet een zeker aandeel in dit werk worden toegekend enkele verernigingen i van de derde ordcC zijn door hen geaticht Aanga inde één pont bestaat onder de personen die met den toestand te Fulda van uabjj bekund zijn geen veraohil van gevoelen Indian de heer Homann indertijd deken van hel kapittel de be noeming tot bisschop met van de hand had gewezen dan zou Fulda thans bet ichouwspel niet opleveren tietwelk nu wordt waargenomen Zoo ieta idi met mogelijk zijn geweest Het totial dier vereenigingen is thans geklommen tot XS en bet aantal inwonera bedraagt ruim lU OUO De Spaansohe olBoieuse telegraafsohe berichtgeren gaan voort met mededeelingen brlreffende erkenningen van die regeering die van Italië moet gevolgd zijn terwijl die van Husland en Oostenrijk spoedig zoa koaec Men weet dat deze Spaansohe berioktgevera in hun optimiima voorbarig ign maar took de aak hier bij bet rechte eind hebben Ue erkenning door de Mogendheden is een harde slag voOr üon Carlos dat komt er van wanneer men gaat moorden en rooven l e Zwarte pretendent wil zijn zaak na redden door zich te verdedigen bg de Christelijke Mogendheden In een stuk dezer dagen tot die Mogendheden gericht geeft hg een verlucht van de gebeurtenissen welke sedert gn optraden aan het hoofd der Carlialen hebben plaatsgehad en beroept zich op zgu eifreeht Met betrekking tot kapitein Schmidt zegt hg dnt een vieemdeling die aan een burgerkrijg doelneeait daardoor zgn internationale rechten verliest en zich asn represaillemaatregelen blootstelt Ten alotte geeft hij zijn volle tntrouwen te kennen op het gevoel van gerechtigheid der Christelijke mogendheden en uit de hoop dat zg zich niet met Spanjes zaken zullen bemoeien Hot Noorderleger heeft wedw versterking ontvangen De opperbevelhebber ZaUala beeft Vittoria van leeftocht voorzien en is daarop naar Miranda teruggekeerd üeen strijd dus nog FBANKBUK Mevr Bazaine heeft den volgaodeo brief geschreven aan den Fianscheu Miiiiater van bittuenlwidacbe zaken generaal Chabaud Lataar Spa 16 Aug 1874 Mijnheer de Minister I Bg mijn aankomst alhier lees ik in de dagbladen dat teu genolge van de vlacht van den Maarschalk eeuiga gevangennemiugea hebbeu plaats gegrepen Het was reeds mg u voorueincu u over deze znak te schrgvso thans is mij uit ten plicht gewonlen Zoek geen medeschuldigen want zg zijn er uiet Mgn neef de heer Alvarez de Bul en ik zgn dege nen die alles heblien tut stand gebracht Toen ik zag dat er geen verandering kwam in de behandeling van den Maarichalk en daardoor zgn lenen bedreigd as heb ik beslaten ham tot vluchten te oterredeo Ik verzocht mitsdien mgn neef wieu zoo iets door zijn ouafhankelgke poailie rrijitond mij te helpen en wij beloofden elkander alles zelf te doen om niemand verder te compromitteerm Ik deel u thans nauwkeurig mede wat er is voorgevallen in de hoop de justitie voor te lichten en te verhinderen dat outchuldigeii nog langer in den kerker rnchten Ik verliet Spa 29 Juli in gezelschap van mgueu neef wiens tueweidtng elke proef heefl doorgeataan Wg bagavea oaa n aa an i aar wü i Augustus aankwamen Maandag den Siieu gingen wij naar de maatschappij Peirauo Danovaro om een pleizieratoomboot te huren oniler voorwendsel dat we een tochtje op de Uiddellsiidsche Zee wilden maken en op voorwaarde dat wg geheel en al over het vaartuig beschikken konden Zaterdag 8 Augoatua vrrlirten wij s morgens te 5 uur de haven van Geuaa Na in den loop van denzelfdeu voormiddag kwamen wg te Porta Maurido aan waar wü door het slechte weer gelwongen waren te overnachten Den volgenden morgen den 9de voeren wg naar San Kome waar dm dag doorbrachten Tegen 8 usr gaven wg den knpileio last naar de gulf Juau te varen daar wg gelgk wg hem zeiden een bediende wilden afhale uit een aan dn kust gelegen villa want de kapitein wist niets van ons plan He Maarschalk had door middel v iii woorden die ik in mgiie brieven met sympathctiachen inkt geschreven had had bericht gekregen dat bg terstond na aankomst van een itoomschip in de golf J iau taebereidseien maken moest om s nachts van het eiland af te dalen Toen de kapitein heengaan wilde om zgn patent in de golf van Jnsn te Inten isiteereu vroeg hjj ons waarheen en hoelaat wij wilden wegvaren Wij gaven hem ten antwoord dat wij oas zouden begeven naar eene teer dichtbij gelegene villa om een bediende en miaactiien ook een kamenier te halen en dan tegen middernacht naar Nizza terugvaren zouden Om 7V verlieten we hel stoomschip met boot we lieten ons bij La Croizrtte aan land zetten om zelfs niet de matrozen vnu het vaartuig te oompromiteeren Van da ir begaven wij ons te voet naar Da Cruizette waar wij een boot huur den om een pleiziertocbiju te maken Daar de zee zeer onistulmig was en wg beiden zeer weinig van het roeien verstonden bereikten wg den vuet van het flirt tegenoier Jnnii eent tttsschen 9Vj en 10 uur Daar zagen wij den maarach ilk aan een touw afdalen en om hem een teeken te geven waar de boot lag staken wij een lucifer aan De Maarschalk gaf teratond antwoord door e enzoo een lucifer aan ts aiekeu om aan te toonen lot hoever hij reeds omlaag geklommen was Een oogen lik later sprang hg In zee om de boot te bereiken Bij bet inklimmen moest mijn neef hem helpen daar de Maarschalk eenige kneuzingen gekregen bad eu zgn krachten nitgepat waren Nu zochten wij met ons drieën de boot van het stopmschip te bereiken die ons wachten zou op de plek waar we iaar hadden verlaten Kadat we haar met zeer groote moeite hadden teruggevonden stapten we daarin over en we lieten onze boot door een der matro eu naar de kost terugbrengen Zoodra we aan boord van het acbip waren gaven mijn neef en ik den kapitein daar bet reeds I uur na midderuaclit was geworden bevel om terstond weg te stoomen en direct naar Genoa terug te gaao wa ir wij den lüii Augustus des morgens om 11 uur aan land gingen Dit mijnheer ia de waHrheid en ik heb de eer ta groeten hk Mauéchale Bazaimk ENGELAND De eerste zilting van het Eugelsche parlement onder het nieuwe ministerie Disraeli behoort thans tot de geschiedenis Reeda zijn de heeren wetgevers liet gewoel der reusachtige hoofdstad ouivineht om in de Engelache zeebadplaatsen ot in de Dultscheen Zwiisersche bergstreken te gaan nadenken over den zunderlicgen loop dien de zaken kunnen nemen daal thans het onafhankelgkste land der wereld door eea conservatief ministerie bestuurd wordt Wat dit conservatieve bewind tot dusverre op wetgevend gebied heeft uitgevoerd was zeker niet radicaal maar evenmin cooaervatief eu had in Gladstone s tuin evengo kunnen groeien als in dien van Diaraeli Men kèn eigenigk zeggen dat hier eenvoudig hetzelfde heelt plaats gehad wat in de ontwikkelingsgeschiedenla eener taal gebeurt wanneer het eene wooid de plaat van het andere inneemt Diarauli is met zgn persoon en met zijne liberale redeneerin en op de plaats zgoer texenstauders gaan zitten hij heeft hen met hun eigen wapenen bestreden en ten spgt van all ongunstige voorspellingen zit hij bij het siude der zitting nog even stevig op zijne plaats aau de recstarkaiul van den tpeaker den voorzitter van het tagerhuisj all op ket oogeoblik dat de verkiezingen plaats hadden Hetgeen in deze zitting op den voorgrond trad was de behandeling der kerkelijke aangelegenheden Het leek outijds alsof het parlement in eene kerkvergadering veranderd was Het was vooriiameigk de voortwoekering van den kalhuiiekeii invloed in de pleehligheden der Engelsche staatskerk welke Disradli zocht te bestrijden en daarmede heeft hij zich in Engeland pver bet algemeen veri bgval verwurgen Hoe meer het ultramontaniame zijn invloed op het vaste land verliest zooveel te meer richt bet zjjne blikken op de Britsche eilanden Op het eene Ierland is Home onbeperkt beer en meerster op het andere zijn machtige stroomen waar te nemen die alle naar de eenwiga stad heenvoeren De EngeUche staatskerk is katholiek van afkomst h ire leerstelliugeuea pleobtighedim overaohrg den reeds in menig opzicht de greusliJB welke haar van Rome scheidt Onder de Anglicaansche geestelijkheid vindt men een geheele party welke hare voorliefde voor het katholiciame niet onder stoelen of banken steekt die aan deu katholieken voorraad van kerkelijke gebruiken bet een sieraad na het andere ontleent en dnarentegea de Engelsobe staatskerk van haar protestaiitsch karakter zoekt t berooven In dexe bedoeliniten wordt de panij ondersteund door de zoiitleilinge veihuoding der kerkelijke rangen onderling Een aartabisschop kan een onwdlig geestelijke viegeiis de ongeoorloofde invoering van katbolii ke kerkgebruiken met fSr verantwoording roepen indien bij de verbalend gruote kosten van het proces niet uit eigen beura verkirst te betalen en zelfs lu dat geval dunrt de rechtsvervolging nog jaren lang en eindigi zij dikn jls met de zaak te laten zooals zij waa Teneinde in dien toestand verandering te brengen diende de aartsbisschop vaa Canterbury tgn wetsvoorstel tot kerkelgke tach in Daarbg werd een kerkelgk gerechtshof ingevoerd met een kerkelijkeo opperrrcliter en met vermindering der kosien gepaard Toch Hal dnse wet in haar tegenwoordigen vorm nog nirt veel baten Zoolang de aanklager zich niet up den aarinbisschop beroepen kan indien de bisschop zijn klacht afwijsi zullen de ritualisien hun stre eii met opgeven daar er onder de biaschoppen zelvrn gevoiiduu wonleu die tot de lykleinc maar gevaarlijke sectie Iioliouren welke de Engelsche kerk naar Ruuie zurkt te drgven Ue pariemenls itiing Was dit jaar ecliti r te ver geforderd otn bet beroep in laatsie instantie op den aartsbisschop te kuuneli doordrijven zoodat bel lagerhuis daarvan afzag ten einde de geheele et uiet