Goudsche Courant, woensdag 19 augustus 1874

k Oaaoaui IS Aag Karel Christiaaa ouders C Kettuer n IJ Leellang Johaana Jlaris oaders ü Kont ea M vau onder de onvoorziene uitgaven moeten boeken en Btstisan ouders B MslUart a G vin der Vslk fri te geren doch sen kan zich reiiekerd houJen d t de beswaren welke tegen het milbruik dat de biaauhoppeu van hunne macht maken geopperd worden lu bet Tolfende ziltingjaar tot eene herzien inj der net van 1874 aanleiding zulle geren Tei ruorer de arbeidende klaate maakte het nieuuekabinet lieb teer rerdieiiilelijk door de fabrirkwet welke den werkiqd roor rroawen eu jeugdige irheiders tot ££ uren per ueeL beperkt Het ia èkitar niei meerdan billyk hierbij te roegen dat niet de regeeriiig maar de radicale rrienU der arbeidere de heer Muiidella aaiileidiiig tot deze wet gegeren heeft Det ippera Wier ongenade Gladatoie ol lierer tijn mioi ter rau biniieul zaken Braoe lich op d o hala gfh iald had werden door DiaraEli rour de ondBf teuuiiig welke zij hem bij de rerkiezingen rerleeiid hadden beloond door eene nieuwe tap wet waarbijè t uur van sluiting der herbergea in Landen op halfceii eu iu de groole sleden op elf aren dea avoada aelgi8teUI werd en het tot allerlei rnoeilykheden aanleiding garenile toezicht der politie opgeheren werd Wat i e toekomst van het minisleiie Disraéli be ink h erran valt nug niet reel te zeggen Aan be kuanmbrid outbreeki hel den Udeu vam het kabinet niel miiar dat onder hen niet a lijd de Iwate overeen etemming hcersclit is zeker Disraéli heeft met ri n getstigheid en zyn aangename manieren er eobturbeter I ag van um zich door zulke moeilijkheden hemte slaan dan de ernstige deftige in menig opzicht an onzen Thorbecke heriuneretide Gladstone Den Iracbtigsten steun vindt hij in zy vriend lord Derby dieu velen echter liever in plaats van Jen heer Cross aan het hoofd van het ministerie van binneul zaken gepUatst baddeii gezien dan ao dat rau buitenl Mkeu Wel is waar heeft lord Derby in zyne leiding iet buitenlandsche politiek tot dusverre aan niemand aanstoot gegeven maar juist daarin ligt eenig gevaar Engelaud s politiek as in de laatste jaren meer voorxiohtig dan flink of eeuegroote mogendheid waardig En boe veel de Engelsohen ook met die voorzlch igheid op liebben daar zyn aan dje overzgde vanhet kanaal aliyd nog lieden die hun laud de rolrun groote mogendheid niet ge el willen zien opleven eu die met een tucbt t rug4 keii aan de dagen toeo ren Canning of een Paliaerston de oogcn Ier geheele wereld op de buitenlandsche stiatkundeTan het Britsohe rijk gevestigd wisten te houden i fe5TrP 3 5=ia ï DfJITSCHLAND Algemeen is het bericht van het vertrek de beide xwrlogsbodems Albatros en Nautilus met bestemming miHr de Spoaiiscbe wateren met onverdeeld genoegen door gdiiscb Duitschlaud vernomen zegt een der Berlijnsche berichtgevers van de ngsburgsehe Mlgem Zeitmig O aan den bevelhebber dier bodems leeds de instructie is gegeven ou den toevoer van wapenen enz aan de Carlisten af te snyden waarop door de liberale organen zoo eer wordt aangedrongen toat zich niet met zekerheid bepalen Het mag iif tttscheii hoogst waarscliiju ijk worden geacht dat de regeering dien maatregel eerst lal ten uitvoer doen leggen zoodra i j de republikeinsche rejjeering zal hebben erkend Nog een ander bewys der gunstige geZ udheid vau de SykTegeering jegens het Madridi che bewind kan worden gezien in den volgenden maatregel zegt de berichtgever van de Augab Mlf Zeilioisi iu ie piaat Van den ontdngeii cootul te Bayonne den heer llotli heelt zij zji b gehaast een anderen titularis i au te stellen namelijk den heer Liiidou tot dusverre eon ul te lUaraailie Waarschijnigk zal de eikenning ran het Madridsohe bettind door al de groole mogendheden tegel kertgd geschieden Het zou echter kunnen zijn zegt de WentrZeitHHg dat de zaak eenig uitsiel leed In Petersburg is men nog niet tot een besluit ten aanzien van deze quaeslie gekomen Men rermoedt ethler niet dat de oorzaak dezer vertraging in het DCBrn van een besluit moet i enxt it worden in zekere voorliefde in zekere giBegenheil voor don Carlos door het Russische bof gekoesterd dit ia in hf t minst Biet het geval De redenen welke het hof te Peiersbarg ternghouilen zijn van ztaiver monarchalen aard Alen is eenigszins huiverig om thans reeds over te gaan tot de erkenning van een tweede republiek in het zuiden van Europa De vrees wordt gekoesterd dat men daardoor te zeer bet republukeiusche beginsi l zal ondersteunen en wel ten koste van liet bonarchal beginsel Iiat keizer Alexander overigens geen principieelen befchermer of ondersteuner van don Carlos mag genoemd worden kan op de overtuigendste w ze uit bet Tuigende bigken Toen koning Aaadeo indertyd de teuirels van bet Spaanache bewind in handen bad j ekregen werd hq onverwgtd door Rnalaod erkend 1 n keizer Alexaodev lond tentond eeu gezant naar Madrid Aangenomen voor ket aogeaUik dat Rnslood niet kon besluiten om over t gaan tot hel erkennen tan de Spoanackt regetriog das i h t toob rolko men zeker dat de overig groote mogendheden binn n zeer korten tgd di n stap zallen doen Dnt de erkenning van het Spainsche bewind slechts bettekent de erkenning van den maarschalk Serrano beschouwt men als buiten Iwgfel Hetzelfde feit heeft zich indertijd voorgedaan ten opiichie ran bet Franache bewind door den heer Thiers Toen was deze getallen en Mae Mahon in diens plaata gestald moest er een andere erkenning rolgen Bg dit alleg mag het volgende niet nit het oog worden rerloren zegt de Weter ZeHung De spoedig te verwachten erkenning der Spaanaohe regeering is een nieuwe en onloochenbare triomf door de Duitsohe legeering behaald Weinige dagen nadat de ciieulairenota van 6 dezer ter kennis van de groote mogendheden was gekomen hebben deze zich bereid verklaard de inziehten daarin op dcu voorgrond gesteld te dealen en in overeenstemming met de Duittebe reg ering het oogenblik gunstig geacht om tot de erkenning van do Spaaatche regeeriiig over te gaan ten gevolge waarvan deze met gunstiger kansen op een géwenschten uitslag den strijd zal kunnen voortzetten tegen de opsiandelingen die door hunne gruwelen de verontwaardiging der giinsche beschaafde wereld op zich geladen kabbcn BINNENLAND Gouda 18 Auoustus I e uitslag van de aanbesteding ran een woohhniavoor den heer K Jonker alhier die gisteren plaats had is als volgt l Vi n t v t SU A Rutgers AarUnilerveen ƒ 16663 P W de Zwart Voorburg 166BB G Lnijendgk Gouda 16847 Adr Borst Zwauimerdan ISraS v L LJ Mulder Gouda H998 H J Kedcrhorst 14943 Erve C H de Üidts 14898 J Linders 14708 A Suelleman 14647 P A Burghout 14485 I W de Jong 144 6 C Warner Rotterdam 13750 Sedert het begin van Juni vertoonde zich ook te Waddinxveen de longziekte onder het rundvee van drie veehouders Het totaal aangetaste en afgemaakte runderen bedraagt 15 Tot onderwijzeres aan de gemeenteaobool voor hand werken van nut en smaak te Waddinxveen is benoemd mej P Hermans te Brielle Naar het Dai Had verneemt zou de terugkomst van Z M den Koning uit het buitenland definitief op den 26n dezer bepaald zgn De Mnalsdhappij ter bevordering der Veeartscngkunde in NederJand zal te Utrecht len In Sept a a haar 13e algemeeae vergadering honden waarin o a een secretaris benoemd zal moeten worden in plaata van den heer Weitzel die voor deze betrekking bedankt heeft De bh J J Hinze Westholz J Huffnagel en Stempel zallen opgegeven Onderwerpen bebandeleii waarna tot bét doen van vrije mededeelingen over vecartsenijktnde reeteelt en hare hulpweten happen gelegenheid zal gegeven worden Door het Hoofdbeatulf der HdH Uutiebaiipg ran Landbouw ia nopens de algemeene tentoonstelling te Dordrecht welke daÉt ran 17 21 Se rt e k zal gehouden worden nog het volgende medegedeeld Ben commissie roor huiareeting bestaande uit de hh J A Smits ran NIeuwerkerk en D rin Wageningen Jz te Dordrecht ia benoemd Ijeden der Maatschappij die ter reikrijging van logies de tosschenkomat dier Commissie re langen worden rerzocht zich rdör of op 16 Sept a s bg laaUigenoemden heer aan te melden met ojlgarf ran aantal personen en van den tijd waarvoor Idgies verlangd wordt De prijs voor logies per nacht met ontbgt wordt door de Commissie raatgelteld De twee en twintigate aJgemeene vergadering der Evangelische Maatschappij zal worden gehouden te Attersfoort Woensdag Sept 1874 dei rooTmiddaga ten 10 are De Ned luiiulrieel roemt zeer het model ran het standbeeld ran Thorbecke dat in de werkplaatsen der Hrma L J Eniboren fe Co ia aangekomen De geIjjkcnis eao ran gelaat als gestalte wordt hoog geprezen Het beeld is daarbg zeer gelukkig roorgettUld Het geheel maakt een hoogst ganstigen indruk Toen Zaterdag avond met den liattlen trein ran Utreebl Jacob Wolff nder geleide t b een polHiseoBaiasaria en oen iaspeotedr te Ewalle aankwam wann dtiiztttden mnachen op de betn Waaronder reien die luide hunnen baat tegen den ex directenV der Overijselsche Bank te kennen gaveh mtt moeite kon de gevangene tegen den volksoplsop wordea beveiligd Wq reriMaea dat door d kh Albrvgt en van Qllefeo tooneeldirecteurs mejuffrouw Mina Kruseman voor gastroorstallingen in het aanataande speelsaizoeu ia geëngageerd Amt Ct Omtrent de oogst Iu Orergsel over 1874 bigkt dat ofschoon de berichten omtrent de te velde staands gewaaaen nog al uiteenloopeud zijn men in t algemeen schijnt te kunnen zegden dat de tarwe zich goed laai aanzien de rogge daarentegen die veel van nachtvorsten en daarna van droogte beeft geleden wat het graan betreft een oogst beneden het middelmatige duet verwachten j de opbrengst van stroo zal echter bevredigend zgu In sommige streken heeft dit gewas zich nog al hersteld zoodal men aldaar eu tamelgk i goed batchot erwaclil De garst winterkoolzaad vlas hennep bieien en rietgewaa zullen eeu vrij goeden verbouw opleveren terwijl boekweit de aardappelen de erwten ea wortelgewassen en het lioui uat betreft de 2de snede over bet algemeen weinig doen verwaclituii De vruchlboomen tijn beter geladeu dan in Iret voorgaand jaar iu tommige streken zelfs goed nae itvorsten lu den bloeitijd hebben evenwel nog al schade verootzaakt Omtrent het spoorweg ongeluk bg Wamonii deiit iet llanddtblad het volgende mede Na peraoonlijk onderzoek kunnen wij omtrent bet trearig ongsluk op den Hollaudeohcii spoorweg nog de volgende bijzooderhsdeu mededeeleu De tneltri in komrnde uit Leiden bettoud uit de locomotief Ftora en 8 wagena de leege trein komende van den Helder had achter de locom tief Plulo van de Ho landsche Maatschappij aohi wagens van de Bgnspoorweg Maatschappg bestemd voor aHege De machinisten en stokera hebben niet dan eenioe weinig beteekeneode kneuzingen Zg zijn uirt ran de machines gesprongen grlgk aanvankelijk erd gezegd maar op deze zware lichamen schijnt de schok sneller to hebben uitgewerkt Belde treinen bevonden zich als geregd is op hetteifde spoor maar de Uelderaohe trein was op het punt van naar het rechterepoor over te kruiaan en ziju luoomotief hail dui reeda eenigermate rechts gewend loeii de treinen iu botsing kwamen Zóó stootte de liukerbutfer van da Flora lagen dm linkerbuflér van de Plulo waardoor beide machines zwaar werden beschadigd Het tooneel moet vreeselgk zjju geweest het rooda Uobt teeken d t de weg onveilig is en vóór den seinpaid gestopt worden moet waa uitgehangen en daar tar plaatse op zeer varren afstand zichtbaar Uu tationHshef atond met zijn lantaren op den weg en gaf ook met rood licht het ein tot stoppen Men deuke zich zgn gemoedstoestand toen hij desuiettemin den Botterdainschen Ireiu zag duorstoumeu beide ge vaarten op Iknar zag instuiven en elke seconde liet onheil verwachtte dat hg met geen mogelijkheid kon varlHMdM De achsk klonk als een dondertlag door het gaheela dofp waar sommigen reeda opmerkzaam waren gs worden disor bet ongewone geluid der stoomfluiten Alles snelde naar het station maar het duarde éeni gen yd eer men zieh eenig deakbcebl ouken kon ran hetgeea wezenigk was gebeurd en hulp kon rarsehaffea A le lichten waren eiiaklapa gedoofcl ea men boorde aieta dan het jaameilök gegil der gekwetste en rersohrikte reizigeis die neerandeela zalven niet wiaten wat er eigenigk was gebeurd m eenigan tgd behoefden om tot bezinning te komen Een bi id heer uit deze atnd met wien wg gis teren de terugreis maakten had gezeten in het rgtnigder derde klaaae waarin de koetsier ran den heerB Smedding het leren verloor Deze ragen volgde op den goederenwagso waarin de conducteur Uendikhuyzen omkwam en die vreemd genoeg ofaoboon riak aehter den tender nagenoeg niet is besohadigd Bedoelde passagier zat met dén rug tegen het schot ea aan bet andere uiteinde rsn den wagen in het roorlaatste esmpartimant zaten de koatsier met zgne rrouw ea kleindochter S sehok wierp hem roorover en legelyk werd het aebaW waartegen b leunde ingedrukt eu rerd wenen da bank en btt ballsohot tegenover hem Hg gevoelde niets dan eene vreeaelgke beklemming op de 9rat die ham beleUa adem ie halen Hetzelfde waad ook door ondcrsa waargenomen en aohgnt sen geralgta zgn ran de geweldige verplaatsing van lucht Eenigen tgd gesMkte h j van zich zelvea en taan hji weder bykwali was zgn eerste werk om mtt aeaa bciorgdheid waarover hg aelf later zich bat Mat rerbaasda te toeken naar zgn boad Bent laoga neihaad kwam hg tot bet beaat dat Ui aeaa Mgiag doen Boeat om uit den verbrüialden wagan te ksiMn an baan earst bemerkte hg ook dat kü niet dan aanig onbetockeneDda kneuzingen had Daa dag dawna bafaerde hg aieU zoozeer dan nag wu da ritnu Tan hai ongeluk ia zien walk nornamsn hy dan ook rolroerde Ook audere pasugiers schenen deze behoelte te gevoelen Aau h i station was een jongBeuBob die op de rraag boe hg was ontkomen bgna geen begrijpelgk antwoord geven kon maar roortdureud stond te staren naar den rarbri z lden wagen waaruit hij gelukkig was gered De rrouw en ÏOjarige kleindoeUer ran dan oierledeu koelsier werden liefdergk opgenomen bg den bloemist Kouweuhoven Zij zgn nder behandeling van doctor Maehen van Warmond en oogrnacbgnlijk buiten gevaar Hal Beiqe wu tuaaehao de brokken van den wagen zoodanig beklemd geraakt dat men eene zaag moeat gebruiken om die te verwyderen wat geruimen tijd aanhield Toob bekwam zg geeu ander letsel dan eijue niet geraariykc kneuzing aan de rleezige deeleu rau het linkeroog eu eenige kneuzing aan bet rechter been Voor zoorer men oordceleu kan aal zy spoedig zgn genezau Deze beide vrouwen en de reiziger aet gecompliceerde ribbenbreuk zijn de eenigen die te Warmuud achterbleven Ook de machluiat van den Botterdamachen trein bleef te Warmond hij werd niet gelijk het gerucht zegt in prereotiere bewaring genomen maar uatuarlijk rerhoord Uit lersobUlende rerklariagen door hem afgelegd moet gebleken zgn dat hij wel het roode liaht heeft gezien maar met o niet tgdig genoeg beeft gestopt De trein moet bg dit kruispunt altgd wat langzamer rijden en bad dus dit iu aaumerking genomen zijne gewone aart Een groot aantal nieuwsgierigen stroomde gisteren den gelieelen dsf uit Luiden en andere nabijgelegen laatsen naar Warmond Vele ledeu ran de directie de hoofdbeambten der Maatschappg waren daar genoeg den geheelen dag eu onder hun toezicht rdeo de werkzaambedeu tot ontruiming rau den eg geregeld voortgezet Dea avouda waren reeda eenige der meest gehavende wagena lerwyderd Dea ochtends was het nog een onbescbryfelgk tooneel Vdu verwoesting Men kou bet niet gadealaau zonder er zieb over te verbazen dat de raaap niet nog veel meer slaehtoffers bee t geasaakt en dit ia wel ene au de redenen waarom dienaangaande nog zoo ecUrouelijk overdreven erhalen iu oaloop ziju Van den Bolterdainschen trein wann de twee wagena Se kl volgende op den oubescbadigden goedereuwagen zoo in elkaar geschoven dal men begin n eind nagenoeg niet meer onderkennen kon Van den duarop volgenden w tgen zijn de coupé a tweede klaase aan beide einden uaxeuoeg ingedrukt en die der eerste zwaar beschadigd Verderop hebben de Wagens ainder geleden De wagens van den ledigen rein ziju meer brachadigd dan die van den Bottaidamscheii Enkelen waren als tot splinters geslagen Met den groottien lof wordt door de nossagiers gewaagd vau de liefdergke bejegening te Warmond ondervonden zoowel Tan particulieren doctor predikant en geestelijken van het seminarie als van de beambten der aaataohappg die den schrik en verwarring van de eerste oqgenbUkken in aaniterking genomen deden wat zg konden Onder de omstanders waa gisteren natunrlgk ook da geest der eritiek vaardig ff g gelooren rooreerat niet dan de feiten te moeten laten spreken en den aitslag ran het onderzoek te moeten afwachten Alle redeneeriugen die wg lot heden hoorden en lazen bebl n ten alotte slècbta drze moraal dit alle roor lorgemaatregeten altgd op zeker noodlottig oogaobbk ruilen blgkeu gdel te wewn anneer de daartoe batrekkelyke roorschrifien door eenig beambte niet stipt worden nageleefd en hg zich reraorloolt tegen aUe herelea in eigen inzicht te rolgen Strenge tucht ia itus ook hier weder het beste behoedaiddel Op da korenakkera in da Noordelgke streken rerneuigrnldigan da reldmuizsu die alom belangrgke achade aanrichten en als een ware plaag roor de landbouweia kunnen aangemerkt orden De rerkoop Tan aardappels op leraring gaat nog weinig voort de landbouwers zgn ongenegen om te rerkoopen zoolang het gewas niet volgroeid is Van irgzen is derhalve nog geen spraak In da rrooge sooileo worden sporen van ziekte waargenoaeo Het graan begint door de menigruldige regens reeds te Igden Da Volkarié d aaakt dtier dagen gei agranhet rreeaelgk rloeken ran kadelteu der marine Naar aanleiding daarran vindt men in de Amttenlanuche Ccmranl de volgende aanhaling uit het 6 nx i 2ae e ieeai Articul brief of Ie ordonnantie op de disoipTine Hilitaire In date den ISden angaaii 16B0 Sttstolyakon De igeaue dieden Nawe de Haoraa Jfdeljken vaere ofte die blasphemeert zal voor de eerste reys een honorable amende doen ende drie dagen in garanokeniaee te waterende tobroot gastelt worden de voor da tweede njte syn toi nift ien gloeyende yter doorsteken en raorts gbedeer üsaeh worden tot op xym kemde eade gtbanne oj Tereenichde Frorincicn Telkens bij bat onder de wapenen oproepen ran miliciens die tot de oudste lichliiig behuureo blijkt het dat reien dezer gehawd en de chefs der korpsen daarmede onbekend zijn waardoor vele moeielgkkeden ontstaan Beeda bg circulaire van 12 Maart 1836 werd verzoobt aan de commandeeremle officieren steeds kennis te geven van het voltrekkeu van hnwelgken door aililaire beneden den nug van oIBcier Gelijk verzoek is herhaald bij die van den SSaten Jnni 1670 en bovendien werden Gemeentebeaturen er telkens aan herinnerd als militiens der ondate lighting onder da wapens werden opgeroepen gelgk laatstelgk is geschied bg 5 der circulaire van den Cifinmisaaris da Kouings dezer provincie van 6 Mei 1874 In weerwil van dit alles ia het thans op nieiw gebleken dal verschillende Burgemeesters de bedoelde kennisgeving niet hebben gedaan tengevolge waarvan gehuwde militiens dep lichting van 1870 ten onrechte onder de w proen zgn geroepen aa niet opgekomen zgiide door de chefs der korpaeu naar de redenen van hun achteiblyren by dra Jummiaaaria ouderzoek ia gedaou De CumBiasaris dea Konings heeft dus de Gemeentebesturen ernstig verzocht om voortaan de beiloelde kennisgeving niet na ta laten maar die steeds te doen terstond nadat door een der beüoelde militairen ten huwélyk ia voltrokken Een diefegge te Londen beklaagde zich over de aleehte lijden Geen eerlijk rnenscb zei ie beeft meer een stuiver op zak Ik heb den heeleu dag rondgeloopen allerlei zakken onderzocht maar nog geen ahilling bgeau knuuen krggeu In bet rolksblad de Coöftralie lezen wg bet l olgende Wia Wil er vergeven wordea Opperslafckig gesproken zeker niemand ntaar nit da feiten bIgkt dat er reien zgn wieu bet rrü onrarsohillig is of ze rtrgiftigd warden of niet reien althans die hand noch viuKor uitsteken om te oorkomen dat ban roor hun goede zunrrerdiende geld slechte ongezonde rergiftigde waar wordt rerkocbt Een paar roorbeeldeu slechts Meu rerfaeeidt zich leU te koapen en krijgt melk et water of melk met een afkooksel ran meel of gort en wat suiker Men houdt bet er roor dat men Uee drinkt en krggt een afkooksel ran bladen ren eene plant die algemeen ala onkruid bekend staat Meo gelooft wi er te koopeu en krygt gemalen marmer aael gemalen krijt en derg Men denkt asee uf brood ran meel natunrlgk taa tore jiemalen Ie krijgen en geniet ooonenaeel gemalen itarmer gipe porceieiuoarde gemalen doodsbeenderen en derg Men drinkt k k rcrraardigd au alle mogelgke xaken behalre ran druiten men drinkt limonad servaiirdigd zonder tusschenkomst van citroenen men eet ingemaakte attgurkjet en üUjei de eerste prachtig groen de laatste onnaiuurlgk wit gekleurd en ontkUurd met stoffen die eenigszins m groote hoeveelheid gebruikt den dood tei gevolge zen hebben men gebruikt nunlerd by welke aamenstelling geen mosMrdaaad ta pas kwna ini het is blgft een diep gebeia We sggen niet te reel als we beweren dat wt da a etU artikelen niet zouden begeereu ala we wialeu waar ze ran gemaakt waren Bij herhaling bobben wg in ons bhul er opgewezen hoe deze tontaad aiet ceranderen tal zoolang het nibliek zich de taak niet itlve aaatrekt en er bg de Regeeriiig op aandringt dat we inderdaad voldoenie econdheidsooBB4saieu krggen Deze zanden moeten bestaan ait aabtenaren met behoorlgk tractament wier eenig ambt of bediening hen belastte met het opaporen van zaken die der geaondiwid aobadelgk konden ign terwgl aan alk winkeliers eu groothandelaars de verplichting kon worden opgelegd den aabtenaren ten alleu tgde toegang tot knnne winkels of magozgnen te verleenen opdat ieder deel van hun voorraad kon worden onderzocht Het pabliak dient echter een anderen eg in te alaan dan den langwgligen weg van het petiliunuement Het publiek dient eeist ze fie hand aan t iverk te alaan opdat a een zedelgke diong ontsta priao tegen de venalsching teeunjo tegen de vervalschera m a w men make bekend welke vervalscbiugen men ontdekte dit zal de koopers wakker nukcu en den Tar alsoheis aiibrik inhueremen 1 liVe zeggen zoo vaak iels ten nadeele van dezen of gtaea dat we zonder gevaar voor onze beste vrienden en Toor t algemeen binnen konden honden at ia er tegen dat we telkens als we de een of andere remalnahing hebbn opgemerkt dit Ssit Ier algemeene kcnoia bnsugen ten natte an t algemeen waarvan we de bestemmiqg zeer jsoeielijk kunnen verdedigen wat belet ons dsns per maand eene ad rtauie in ile anrut te flntaen landiaa iiduiad 20 We gtrfn zoo raak eenige stnirea uit die we De koffie bg A gekocht was rervalscht aet De thee B De suiker C Da melk D enz enz N den 187 E K G Die adrertentiën zouden weldra dezen eu genen bewegen ook eens toe te zieo uat hg kucht en zeker zouden ze A B C D eu de rest noodzaken wat minder te knoeien Men zal ona tegenwerpen dat niet ieder iu alaat is die vervalscbiugen n te gaan maar er zijn bandleddingen genoeg voor gescLrevc ii en ik twijfel niet of in de mee t voorkomende gevallen zullen de lezers genoeg inlichtingen vinden om uit te maken of ze keel erg bedragen worden of niet We zijn bwreid later enkele herkenningsteekeuen aan de hand te doen vourloopig gevon we bier enkele opgaven ontleend aan een artikel in het N V d D waarin een kandelaar zelf tegen de zaak opkomt a Brood moet hebben een aaugetiamen zuiveren geur en voor gezonde meuschen onder ieilereu vorm vrij gemakkelijk te verteren zgn Indien men na bet gebruik van brood eeu onpleizieriit gevoel iu de maag heeft alsof er iets drukt ol een zwaar gevoel pgulgk aandoet dan is liet zeker dal het meel aet eeu of aiidere schadelijke stuf bezoedeld ia 4 Meel t zij van tarwe rogge of boekweit heelt een frisschen reuk en laat bij anu menging met water bgna geen bezinksel in het glas Bg vervalsching ziet men het glas omboog houdende een zeer dunne laag ondooracbynend poeder dat geheel smakelooa is op den bodea Itfgen e Iu rijstmeel is vervalsching moeielijk misschien alleen bings scheikundigen weg te herkennen omdat de stof die tot vervalsching gebezigd wordt vele eigenschappen bezit die met het rystmeel o ereenkaabn Eene eigenaardige eigenschap von dit surrogaat ia deze dat het zelfs bij eene vrij hooge temperatnnr niet van klenr verandert en steeds helder eenigazina blauwachtig wit bly t Deze eigenschappen doen mg deukoo dat deze stof alleen beataat nit gips die na aaet water verzadigd te zijn gedroogd gemalen gebuild en aldus in den handel gebracht wordt Tot surrogaat voor gist wordt deze stof by koloaaole hoeieelhedeu gebruikt en doet daarbg voor den handelaar goede diensten want bij de vrij hooge temperatuur waaraan eerst meel bij het mengen en daarna het deeg in den oveo wordt blootgesteld ontwikkelen zich uit dit surrogaat gassen die ofacboon zg een leelijken reuk hebben toch het rijzen vau bet brood zeer bevorderen en dna het bedrag roor den bakker minder scbadelgk doet agu De eerlijke aeelhandelaar aan wiens artikel wg deze opgave ontlceuen verzekert ons dat hij ƒ 2000 p jaar verdienen zon door slechts 3 pCt melkwit steeumcel enz onder zijn fabrikaat te aengeu Moge zgu voorbeeld navolging vinden en ieder fabrikant eerlijk opgeven met welke stoffen zijn fabrikaat vervalsabt nu tianen worden en hoe men de vervalsching herkennen kan Als deze advertentiên van fabrikanten en consumenten in voldoenden getale opkomen zal de Regeering eindelijk de noodrakelijkbeid inzien om zelve op tetreden en zal t vervalschen d i het stelselmatig vergiftigen weldra onmogelgk w rden o B Laatste Berichten Madrid is Aug De Siario Bspanol verzeke t dat de geloofabrieien raor de Spaaiische gazanten te Farij Landen en Berlijn aet ten buitengewooo koerier zullen worden verzonden De Ministerraad heeft de ciieulaire an Oen Minister an Buitenlandsche Zaken Ulloa voor de Spaanfche vertegenwoordigers waarin knnne gedragsign bij de erkenning te volgen wordt geschetst goedgekeurd Madrid is Aug De Carlisten hebben tusschen Madrid en Sarigossa den spoor eg over eene lengte vu 36 kilometers eu acht locomotieven vernield de schade bedraagt drie millioen realen Toen zg de omstreken vab Segorbia verlieten pleegden zg allerlei wreedheden H t NoorddrI ger is versterkt met 17 bnlaljons 20 kanoanen en 700 paarden Iië Mans I7 Abg Maarschalk Mao Mahon ia hier beden gearriveerd en heeft de kazerne en de wapenfabrieken bezichtigd Hij vertrekt heden avond naar Laval Pesth 17 Aug De PatU Naplo meldt dat de Oostenrljksch Hongaarsche Regeeriiig het Spaansch Gouvernemeut heeft erkend Jacob oaders J van der Stam en H van Daai Oosr u i bertus oijd s I Bik en J Uoogemaiag 1 Johanne Georgias Kliziaa Mm I W V easi k h F B u r g e r 1 ü k e t a n d