Goudsche Courant, woensdag 19 augustus 1874

Vrijdag tl Aiignsins N 1558 I 1874 MAATSCHAPPIJ VOOR LAIVDONTGINNING gevestigd te APELDOORN Goedgekeurd iijrJi UHltl ilc Beduit van 10 February 1873 No 8 Tweede Jaai lijkscheLoteriJ Negotiatie krachtens art 7 der Statuten Een HoofdprUs In Vastgoed ter waarde van 25000 3184 prijzen in geld van SOOO ESOO lOOO enz Trekking 7 December 1874 Obligatiën ad 4 90 per stuk alsmede Prospectussen op franco aanvrage te bekomen ten ka re der Maatschappij en bij HH Agenten H A db BOECK te Schoonlumen A N M fENAAR te Waddin vveen M vak DANTZIG te Gouda en J van GEOOS Jr te o toop GOUDSCHE COURANT NIenws en AdverlenlieWad voor Gouda en Omslrekn C arrson Coroelii Kater aoden 3 J Broer en A Tan den Hfrg OvfBnoiKi 11 Aog E Ham 1 i 16 E Fhii 2 j 3 lu J au Staïcl 2 j 3 m 17 A Peek 5 j 7 Dl C FrinsCTiberg i w APVERTEW TIËN DIJKORAAP en HOOGHEEMRADEN van den Krimpenerwaard raepen bfl deze op SOLLICITANTEN naar de betrekking va Secretaris Rentmeester Van den Krimpenenoaard waaraan is verbonden eene jaarwedde van 1200 Inclinerenden vervoegen zich in persoon bjj den Dijkgraaf van den Krimpenerwaard te Haaslreeht Z H voor den 5 SEPTEMBER 1874 ter bekoming van inlichtingen Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd BISDOM VAN VLIET Dijkgraaf De ondergeteekende maakt aan alle jde LEDEN van de Ambachtstands Vereeniging in herinnering dat bij hem ten allen tijde te bekomen is divers RÜNS e EALFS7LEESCH tegen 5 Centen minder don de gewone prgzen per kilo 1 S van CREVELD Lange tiroenendaal B Bestellingen worden ook aan huis bezorgd J M van Minden Gbbxaminberd Tandiikelkunuige Dubbele Buurt Grouda is dagelijks te consuHeeren tot het plaatsen van KuHSlgebiUcn cit KunsUaiideii welke geplaatst worden op ZÜIGPLATEN die door eigen aanzaiging vastzitten ook op Goud Caoatchoux enz Al deze Tanden worden ingezet zonder de oude wortels te verwijderen en er wordt geen betaling gevorderd voor Gebruiker overtuigd is dat dezelve aan alle vereischten voldoen Tandheelkundige OPEEATIEN worden volgens de laatste Methodes als plomberen enz verricht TGlBEmSMEEIJ te bekomen eiken DONDERDAG op ile Marktte Gcuda aan de KRAAM tegenovet het Hotel db PAAUw Vinkenhuis PRIMARIJNLAND8CHE LANGE LUBBES per bos 26 stuks 5 50 per stuk 22Vj Cent Geb FADBBBG EXTRAZWAAR STROOPAPIER te bekomen bij Lange Tiendeweg te Qouda g Wekelüks PUIK VER8CH in Potten of Vaatjes te bekomen bg J van GROOS J Bote en Kaashandelaar te Boskoop Op franco aanvrage wordt Prfls Conrant ge A J C mNAAI T SOON CHIRG MEC DENTISTES alle WOENSDAGEN te consulteeren voor het inzetten van KUNSTTAN DEN en hetaurifieereu en plombeeren van alle ZIEKELIJKE TANDEN en KIEZEN volgens de Amerikaansche Methode Adres Hotel de Zalm Markt te Gouda 5B Versterkend Gezondheidsmeel VAN B ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor ZuigelinI gen Menschen e Kinderen mei zwakke spijsoerieerings organen en ierstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeellng Arohem der Noderlaudscbe Maatscüappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HéereuDoctoren is verkrijgbaar in bussen a ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda bij P J MELKERÏ Alplien bij C GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az Openbare Verkoopingf De Notarissen VAN DER wWP HOOP DE KUYPER resideerende te Rotterdam zijn voornemens om na bekomen machtiging der Arrondissements Rechtr bank aldaar op VRIJDAG 28 AUGUSTUS 1874 bii velling en op VRIJDAG 4 SEPTEMBER 1874 bij afslag telkens des voormiddags ten 11 nre in het Logement en Koffiehuis van den Heer W Lauïk aan de Harkt te Gouda in het openba ir te veilen en te verkoopen N L EenBOüWMANSWONINGmet SCHÜl EN verdereGETIMMERTEN ERVE mitsgaders TUIN BEPOÏING en BEPLANTING LAAN en onderscheiden Partijen WEI of HOOILAND BüU WLAND en GRIBNDLAND in den Zuidplaspolder van Schiehnd ouder de Gemeente Moordrecht kadaster sectie Abis Wb 879 880 887 878 1296 1 298 776 777 784 787 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 877 883 885 886 889 891 892 893 894 895 896 1297 1299 en 1623 te zamen groot 38 hectaren 97 aren 47 centiaren Grondbelasting over 1874 80 20 Schielandspenning 0 90 Polderlasten f 10 beide over 1874 per hectare Verhuurd aan Nebltjb Baas weduwe Dirk Verboom te Moordrecht De Landergen tot 1 November 1874 ea de Gebouwen tot en met 1 Mei 1875 te zamen voor 1911 50 En zulks in 24 perceelen by aanplakbiljetten breeder omschreven N H Eene BOUWMANSWONING met SCHUUR verdere GETIMMERTEN en ERVE mitsgaders TUIN BEPOTING en BEPLANTING LANEN en onderscheiden Partijen WEIof HOOILAND BOUWLAND eS GRIBNDLAND in den Zuidplaspolder van Schieland onder de Gemeente Nieuwerkerk a d Use kadaster sectie Bbis n s 132 tot en met 137 141 142 144 tot en met 174 548 549 558 692 693 712 720 729 730 731 509 745 746 en 747 te zamen groot 47 hectaren 81 aren 58 centiaren Grondbelasting over 1874 121 98 Sehielandspenninggeld f 0 90 Polderlasten 10 beide over 1874 per hectare Verhuurd als volgt De Bouwmanswoning met aanhoorighedeo benevens 34 hectaren 50 aren Wei en llooiland tot den SOsten April 1877 tegeu 1725 sjaars aan Lmnoerï van Lkkuwen te A ieuwerkerk a d IJsel en eene Woning benevens ruim 3 hectaren Wei en Hooilsnd bij hetuutemelden Perceel n lU zijnde de Griendianden thans buiten huur Eu zulks in drie Perceelen Een gedeelte van de Bouwmanswoningmet Landergen ter grootte van circa 20 hectaren Het overige gedeelte van de Bouwmanswoning met Landerijen ter groote van ruim 24 hectaren Eenige stukken Weiland met daaropstaande Woning ter grootte van rnim 3 hect ren by de bedoelde aanplakbiljetten breeder gemeld En N m Twee BOUWMANSWONINGEN en ERVEN raet eenige Perceelen WEI en BOUWLAND en WEG in den Zuidplaspolder van Schieland onder de Gemeente Nieuwerkerk a d IJsel kadaster Sectie BWs n s 89 90 97 99 100 559 562 732 733 en 734 te zamen groot 8 hectaren 25 aren Grondjielasting over 1874 22 69 Schielandspenningeld 0 90 Polderlasten 10 beide over 1874 per hectare Verhuurd met een Woning en ruim 3 hectaren Weien Hooiland zynde het Perceel H 3 tot den Isten November 1876 te zamen voor 655 sjaars aan Cornelis Stebnb te Nieuwerkerk a d JJiel De Perceelen zullen alle afzonderlflk worden geveild en ook by diverse combinatiëa worden afgeslagen Zy zijn te aanvaarden met 1 November 1874 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van genoemde Notarissen aan den Bchiedamschen d k te Rotterdam alsmede tenEjtntoro van den Heer Mr F J SNEL Advocaat te Gouda terwyi ket te veilene 8 werkdagen vóór de Veiling zal kanoen worden bezichtigd Gwda Ctttk a 1 Biinluwui KENNISGEVING BUKGEMEESTEE eii WETHOUDERS der gemwnte Goada brengen Ier krnnis van alle PatentpÜKiige ingeztttnun dat üe PaTENTEN voor het dienatjiar 1874 75 iu gereedheid n op de Secretarie dezer gemeente voor hen verkrijghnar zijn wanneer tij zich ilanrtoe persoonlijlc aanmelden nn Maandag den Hn Avguatue 1874 tot en met Zs urdag den 6n Scpteaber daaraan ilgeiide des ooriniddags van 10 tot des namiddags 1 nre de Zondag uitgezonderd zullende orereenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 dé binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaald PATKNTË f door den Deurwaarder der illrecie belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien centen worden uitgereikt Zij die des gevraagd wordende hun PATENT o een afschrift van hetzelve niet kunnen vertoonen veryatlen in eene boete van vijftien gulden Gouda den 17n Augustus 1874 De Secretaris De Burgemeester DaOOOI EEVEE FollTUIJN VAN BïEGKN IJzENOOOBN BUITENLAND Bullenlaiiilscli Ovcr lcht Heden komt de l ermaiienle Commissie bijeen men verw iCht dat de leden van de linkerzijde de Regeering zuüen iiiterpp teereii over de oiitvluchting van Bazaine en over de arrestaties Ie M irseille men zegt ten getale vaii 82 en wel op grond van verouderde Gummuneaanklaohteo Ook wii men verlenging vragen an drn termen waarop de kiezers bezwaar kunnen makin tegen het schrappen van hun naam van de kie ersigst ingevolge de aieuwe kiesnei er wordt door de gedienstige trawanten der Ergeering zoo ruw gebakt in die kiezerslijsten dat de protesten regen moeilijk den 26n dezer kan afgeluopen zijn üe meerderheid van de Permanente Commissie de Begeering welgezind heeft er echter ten allen tijde slag van gehHd om alle hinderlijke zaken in ile doos te stoppen De Times weet niet of het sohrüven van don Carlos eigenlp wel aan Engeland gericht is Het is geadresseerd aan de christelijke mogendheden maar in de oogen van Zgne Katholieke Majesteit is Engeland een kettersoh land Dezelfde bedenking be Jaat ten opjichte van Duitschland Het gouvernement van Frankrijk is naamloos evenals dat te Madrid en koning Victor Emanuel hoeft nog geen berouw getoond over de zonden die hem de excommunicatie op den bals gehaald hebben Indien don Carlos erkent dat de gouvernementen vao Engeland en Duilsohland wettig zijn dat het gouvernement van Frankryk geen uaurpalio is en dat Victor Emanuel recht heeft op den troon vnn het vereeiiigd Italië erkent hij het beginsel dat de volksspavereiniteit over de kronSn beschikt en verloochent hy den aanhef van zijn manifest waarin hy zich de jure koning vau Spanje noemt Indien hij echter werkelyk aan het goddelijk recht gelooft is zyn schrijven gericht aan den graaf van Ghambord aan den ex koning van Napels aan den ex kouing van Hannover aan den erfgenaam van don Miguel en aan andere gebannenen Vervolgens merkt de Ttnut aan dat als hig maar half geloofde wat hij schrijft don Carlos het beneden zich zou achten zulk een noodelooze alarmkreet aan te heffen Indien zyn voorhoede aan de poorten ran Madrid staat en het uur naby ia dat hy de armee der republiek vernietigd zal hebben dan deed hy beter rnaur bedaard zijn gang te gaan en weldra in het Escuriaal den spot te dryven met de dwaasheid der onzijdige mogendheden die de Spnansche republiek juist op het oogenblik erkenden dat zij op het punl was den doodsnik te geven Daar de interventie een valaoh alarm was behoefde don Carlos daarom ook niet de pen op te nemen De Telegraph merkt op dat don Carlos in onzen tyd niet t huis hoort hy 18 een anachronisme en ziet niet in dat de pretenties die hij voorop stelt sedert lang niet meer erkend kunnen worden Zyn eenige verontschuldiging i dat by wetkelijk gelooft dat hy een recht heeft Spanje in eenwige erfpacht te bezitten en het ia meer zijn ongeluk dan zijn acliuld dat ziju opvoeding hem gemaakt beeft tot hetgeen hij isl In pla its mn een rediler naar wien meu verlangend uiuict u hij een rustverstoorder op groote schaal Omtrent het internationide congres te Brussel wordt verzekerd dat de verteijenwourditcera der verschiltende mtigendhedeu bet niet eena hebben kunnen worden over het volgende artikel van het Russische programma De vijand die een gebied bezet kan volgens de eischen van den oorlog en met het oog op het algemeen belang uf de verbindende kracht der we ten die in vredestijd van kracht waren handhaven óf gedeeltelijk wijzigen óf opheffen Rusland zou daarop besloten heoben dit in te trekken Over de punten waarover men bet niet eens beeft kunnen worden zouden de leden van het congres aan hunne gouvernementen refereeren en ly zouden vooi üopig onbeslist blijven Men denkt dat het congres uiterlijk in het begin der volgende week uiteen zal gaan De komst van den Ëgyptischen minister Honrad Bassa te Berlijn staat in verband met de onderhandelingen welke de Egyptische regeering beeit aangeknoopt met Duitschland wegens het aangaan vau een handelsverdrag Op grond van den firman in het vorige jaar door den sultan van Turkije dcu Khedive verleend is het hem erguiid zelfstandig handelsverdragen met vreemde mogemlheden te sluiten Ten gevolge hiervan heeft de Khedive aan de vreemde mogendheden bij circulaire nota kennisgegeven dat hij in de plaats der thans bestaande verilragen geheel nieuwe handelstractaten wenscht aan te gaan waartoe hij de goedkeuring der mogendheden vraagt Doitschland heeft zijn bewilliging daartoe geschonken en de onderfaandelingen bver lie nieuwe verdrag zuilen eerstdaaga anrangen De betrekkingen tu scben Duitschland eo Egypte zijn steeds van den meest welwillenden aard geweeat het weinig beteekenende inoideut Jasmund heeft daarop geen duurzame inbreuk gemaakt De ontvangst van den buiiengewonen gezant door den Keizer tijdens deze nog te Gaatein vertoefde getuigt daarvan op voldoende wijze Bij de overige mogendheden zal het voorstel ongetwijfeld een even gunstig onthaal vinden als bij de Duitsche regeering het geval is zegt de National Zeitung op deze uitzondering na namelyk Frankrijk dat reeds sedert geruiii en tijd op zeer onaaugeuameu voet met Egypte staat De opperl velhebber van het Spaansche Noorderleger Zabala heeft na het proviandeeren vau Vitoria een tweede legerkorps onder Geballos naar Logrono gezonden zoodat het Noorderleger thans de lange linie MirandaLogrono Tafalla bezet houdt terwijl de Carlistische hoofdmacht ÏJ5 bataillons sterk rondom Estella geconcentreerd is Generaal Moriones rukt van Tafulla of Oteiza uit tegen Larraga op maar men gelooft niet dal er voor het einde dezer maand iets erustigi zal worden ondernomen r v SSl i FBANKRIJE Jl Vrijdag heeft de Parijsche gemeenteraad niet alleen het belangrijk besluit genomen tot oprichting van het groote kerkhof te Méry sur Oise en den aanleg van een spoorweg derwaarts maar hij nam ook een beslissing ten opzichte van de verbranding der lyken Het lid Cadet bad dienaangaande een vourstel ingediend een paar artikelen van zijn ontwerp zyn door den gemeenteraad aangenomen l gedurende zes maanden zal er een concours geopend zijn tot opsporing van het beste practische middel om lijken te verbranden i het stedelyk bestuur wordt aitg noodigd om onmirldellyk deze qussstie te bestudeeren en van de wetgevende macht eeu wet ie vragen waarbij het gebruik der oreaiatie in de gemeente van Parijs wordt toegestaan Over deze beslissingen spuwt de Vitivers vuur cd vlam Het vroice blad een quaestie van hygiène in eene quaestie van geloof veranderend scheldt zijn tegenpartij voor on etenschappelyke ezels en styf geworden apen dit laatste ziet op Littré uit en zegi dat de gemeenteraad een dier excentriciteiten heeft laten zien die geboren worden in hersenen welke door de phylloxera der vrije gedachte zijn aangetast Tot herinnering onzer lezers dieue dat de phylloxera een verwoestend insect is dat aan Frankrijks wijnbergen groote schade aanbreiiirt Er ia volgens den Univers niets beters voor de lijkverbranding te bedenken dan dat zij zal worden toegepast in de Conmune de Paris Veler nieuwsgierigheid werd Vrijdsg op de Boulevards te Pargs opgewekt door de verschyning van drie dames in zoii lerlinge Uleed ng namelijk een wijden Zouarenpantaton met slobkousen grij e jassen met z art afgezet en spitie vilten hoeden Zij namen iu het Grand Hotel hiar intrek Bij onderzoek bleek het dat het zekere misa Walker was een Amerikaansche vrouwehjke dokter en twee harer kweekeliiigen Miss Wakker ia ongeveer 50 jaren oud en was in de Vereenigde Siatrn een yverig apoaiel van de emancipatie der vrouwen Ttiana bevindt tij zich nair men zegt op reis naar Turkije waar zij de betrekking heelt aangenomen van particulier geneesheer geneesvrouw van het serail des Sultans E sTr jfT y j j OOSTENBUrK De invoering van de directe verkiezingen voor den Weener Eijksraad blijkt een weldaad te zijn geweest voor Oostenrijk Het centrum der Regeering heeft daardoor de noodige slabiliteit verkregen want niet meer zooals vroeger werd het hesiaan van den Rijksraad afhankelijk gemaak van de nationaalgezinda Landdagen De partijtwisten heiben natuurlijk ook bij de nieuwe orde van zaken niet opgehouden maar ij zijn minder schadelijk geworden zij hebben het dreigende karakter verloren en meenen wij soms te kunnen opmerken ook wel iets van de heftigheid Groote veranderingen zijn dan ook niet op te merken in Bohemen hebben de oud en jong Czecben of ra a w de feudale en de democratische Cteoheu in hun organen een heftigen penoestrijd gevoerd de democraten hadden geen lust langer aan den leiband te loopea van de feu lalen en ultramoiitnnen en wilden de unt1 houdingspolitiek laten varen die blijkens de erv iring zoo weinig succes opleverde I e peunestrijd heeft echter bij de verkiezingen niet veel invloed geoefend k lechts een paar Jong Gzechen werden verkozen en bij nader in ien bleek dat zij slechts ten halve de onthoudingspolitiek wilden laten varen zij besloten namelijk alleen in de Landdag te verschijnen maar niet in den Rijksdag Voorloopig zulbo de vruchten vao de Jong Czechiacbe politiek zich dus wel laten wachten De politieke minderheid van de Jong Czcohen laat zich gemakkelijk verklaren wanneer men iu aanmerking neemt dat de oud Czechen de feadalea verreweg de materieele meerdei heil hebben het zya de eigenaars der groote landgoederen Men weet dat de nationale partij in Bohemen de zoogenaamde staatsrechterlijke pxlitiek volgt dieduidelyker wordt uitgedrukt wam eer nen haar de federalistische noemt de nltranionlanen hebben eea tijdlang meegedaan met deze politiek maar in di a laataten tijd leekenen gegeven dat zij meer lust hadden hun eigen weg te gaan omdat zy met de federalistische politiek toch niet verder kwamen De feudale bladen hebbeu dit telkens tegeuga rok n maar volgens verschillende Weener correspondenties kau hieraan niet langer worden gituijfeld Dezer dagen 18 aan alle welgezinde Katholieken een oproeping gericht waarin wordt aangedrongen op bet vormra van een vereenigingspunt voor de Katholieke belangen opdat de geestverwanten door onioiddellyk persoonlijk verkeer met elkander van ge laohtea kunr en wisselen waardoor alleen een eendrachtige samèniverkon mogelyk is Van het doel der vereenigii g behoeft verder niets te worden gezegd de Zwartpa zijn overal dezelfde De Weener Presse zegt het volgende van de vorming van de nieuwe Katholieke Kijkspartij Oc vereeniging van de clerioalen tot vorming van ecu zelfstandige politieke fractie heeft een tastbaren voiin aangenomen De Katholieke partij laat het tot dusver ingenomen federalistische standpunt geheel aren en schrijft de conservatieve richting zoowel in politieke als in godsdienstige quaesties op haar aan De aartsbisschop Furstenberg bisschop Nöllig benevens de Itrelaten van Moravië zijn reeds toegetreden er wordt iok moeite gedaan on kardinaal Schwarzenberg te winnen men gelooft dat deze niet veel bezwaar zal