Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1874

fan omdat hji dat nooit byionder met de Czechen kon Tinden Na ScbKrarrenberg hoopt men ook Rauacher over te halen Zoowel de Czechen als de cnnetitutioueelen zullen dus weldra met een nieune party moeten rekenen BINNENLAND Gouda 20 Augustus Bij kon besluit ia op hnn vensoek eerrol outalag verleend by de dd schutterij alhier aan VV F C Tftii Kssen als Iste lait en aan Mr P J Snel als iiie luit G isteren teu 12 uur had de promotie ran de leers liugcii van de Lalyusche school alhier plaats Ntt oen korte rourafspraak van den rector trad Curuelis Aiitouie Moolenaar op die naar de Academie werd bevorderd rn een prys ontving voor de oude en iiieiMve ta eu wiskunde en geschiedenis Hg sprak i i iier M leve e de dadt eau Uanaibal iüen korte toespraak werd duor den rector tot hem gericht waarin hij gewezeu werd op en loopbaan die zich voor bem opende en hem tevens een kort vaarwel werd toegeiuepm Na hem oatviug Pie er v i Crab van de idc ilasse eeu prys voor Latijn en örieksch Van de 3de klasse kreeg Jan VVillem Tulleken een prijs Voor Latyn Qrleksch eu wiskun ie eu Hieter Pccieii een getttigschiir voor J atyn Oneksch en geschiedenis Vau de 2de klasse ontving David van Buuren een jirys voor Latijn Qrieksch wiskunde u een getuigschrift voor t Frausch Pieter Scheltema een prys voor Latyn Griekscb iskunde Fraoseh en eeu getuigschr voor t Ëugelsch Marinu Johannes Allbeer eeu prijs voor Latijn Grieksch wiskuude en getuigschr voor Floogduitsch Gerrit BerMardus LuUemaii een getuigschrift voor wiskunde eu Franeeh Vau de 1ste klasse kreeg Corneüs Antonie la Lau eu prijs voor de oude eu nieuwe talen de wiskuude cu gesobirdenis Evemrdus Jobaoues van Eldca een prijs in de wiskuude en een geluigsobr voor Grieksch en Latyn Leonnrdus Willem Cbrisiioan Gerardus van der Oarde een prys ia de wiskunde Na een toespraak a n de bekroonde leerlingen herdacht de reetor de verdiensten vau wijlen den heer ïerwen en richlte eeue welkomsgroet tot den uieuw benoemden he r F van Uaynen 1 ijeii woord van dank aan eutatoren voor hunne balauttstelliug in de inrichting ban toevertrouwd en aau de oihoorders vour bunne op komst besloot de lecljtigheid Tut hoofdonderwyzeres qan de gemeente bewaarschool te Ariihim in Klareudal i benoemd mej S H Brinkman te Nymegen De mililienii van de licbilng dezes jaa rs die in Mei by de 4 regimenten huzaren he regiiflent velden bet regiment rydende artillerie zijn ingelyfd eu daarna tot uanere oproeping met verlof zijn gebonden zullen den Isteu OctoBer a s bij l unne korpsen in werkelijkea dienst worlen gesteld ten eiude gekleed en geoefsnd te worden Men vernaemt dat na de terugkomst van generaal van Swirten aan de oppeibevelhébbers van l inilen zeemacht der tweede expeditie de generaals vnii Swieteu sn VeiSfijok ni den kaplteia ter zee van Gugh in de residentie e n eeremaai zal wordeu aangeboden Het Hoofdbestuur der Holtiiitdéche Maatschappij Tan Land lonw beeft bet programma openbaar gemaakt van de Tentoonstelling van 17 tot 21 September te Dordrecht lie kouden üttomedo van de feestelijkheden welke te dier gelegenheid zulten plaats hebben Bonderdag 17 Sept wordt de Tenfoointelling door htl Hoofdbestuur geopend én worden tevens de pryzen toegekend De algemeene vergadering lieeft jilaats Zaterdag den 19 September in bet koffiehuis Koophandel en Zeevaart Aan feestelijkheden Overigens gren gebrek Ltuziek nitvoeringen door de mnziekeorpséb van da Dordische chuUerij en artillerieschutterij van de hutarén uit s tjtaj e iooneelvoorslehingen dooi de koninklijke Hoilundsflhe tooneelBsten Mit Hage onder directie van den heer Valois en door het Eottrrdamsch tooneelgezelscbap van Le gras vau Zuilen en Haspels rytóèr door de om treken barddriveryeq bal en vuurwerk Woensdag til Sept heeft op bet Baadhnis de openbare trekking plaats der lotanj van vee eoi ToogaugkaartCD voor niel leden n voor niet inzenilers iijn voel 18 Sept t en 50 ets de overi e dagen leiren 25 cta Verkrygbaar aan bet terrein der Tenloonsielliug waèrlnede tegen 1 gulden aandeeItn ia de loteiq ie bekomen zjjn Op het congres der vereenigiiig tot bervbnÉing en codiBcatie vu het intemtil uf tt i wtdk ooiigres den 31slen dezer te Geneve moet bijrenkoman zal ons luud o a vertegeiMvoorJigd zijn door linn beer P J Bdchiene Ingevolge de opdracht der algemeene jaarhjkacbe verjiaderiug in Februari 1873 gehouden heeft het Ceiitioalbrsluur van bet Algemeen Nederlandsoh Werk liedenverbond alle afdeelingen der Maatsoliappij viiii Nijverheid van Fabriek en Handwcrksoyverheid M at8chappijen voor of ten natte vad den werkenden stand Vereenigingeo eo Genootschappen voor of van induiitricrlen bouwkundigen enz lalsmede de versoh lleude Piitroons vereeui ingeii en de verschillende falir k inteii en pairoom in den lai c e uitgeuoodigd om deel te nemen ann een congres dat ten doel beeft de middelen te beramen om samenwerking tasschen patroons en werklieden te bevorderen Overtuigd als het Bestuur is dat de Vereenigingen en particulieren tut wie het iicb beeft gewend eveneens p ijs stellen oj een goed georganiseerden mantschappelgken toestand waarin haiidel en nijverheid hel best zich kunnen ontwikkelen en bloeien voedt het de hoop dut zij deze gelegenheid niet zallen laten voorbyga in om wederkeerig mei het Bestuur te loonrn dnt Neerlandsoh inJustricelen wars zijn van de gcbcurieuisseii waaronder de buitenlandsche nijverheid zoo vaik zucht daarvan overtuigd durft bet mtt meer vrijmoedigheid een stap doen die naar zijn innigen wenscb zal leiden op den weg van vooruitgang volkswelvaart en geluk U anueer genoegzame blij keu van deelneming inkom 11 zal bel Centraal begluur lijd en plaats voor het te houden Congies regelen Algemeen loopt te Haarlem volgens de K Anh Cl Let gerucht dat de welbekende heer Previnaire groot fabriekant aldaur op een reis door Italië door een rooverbende in dat l ind zou iyn overvallen en gevangen gebuudeii om niet dan tegen een losprijs van 150 000 lires anderen zeggen 160 000 te wordeu in irybeid gesteld I lea ziet met de meeste belaiigsielling nadere tijding te gemoet Naar het L h verneemt is thans ook de vrouw vnn den bij de nimp omgekomen conducteur Hodikbttizen nadat zij reeds eenigszius lijdende was bij het vernemen der noodlottige tyding door den schrik overleden zoodat oU hunne kindereu binuen enkele dagen geheel ouderloos zijn geworden Het Aardrijkskundig Genoolschap te Parys beeft een speciale commissie belast met de stadie der handelsgeograpbie Deze oommissie ontving in een barer laatste zuinigen een der zonderlingste personen die ooit in deze wereld der onfermoeide landoutdekkera heeft bestaan We bedoelen Rabbi Mordechai Het leven van dezen buitengewonen man is zoo vol avonturen d t bet Vrywel op een roman gelykt Mardochi kh j Seruuv is volgeus bel felit Jourtud in een klein dorpje van Zuidelyl Marocco Akka geheeteo geboren Zijn vader waa eeu arme Israëliet die oiet dan met groote moeite in het onderbond van zyn gezin kon vaarzen Beeds als kind van negen jaren toonde Mordechai groote weetgierigheid en lust tot leizen t Was als een ziekle een Icoorts die hem aangreep Hij verliet het arme dorp doortrok Spauje Italië Griekenland en kwam le Jerusalem aau wiiar zyn grondige studie en rustelooze vlijt hem oinnen eeu viertul jaren den rang van rabbijn deden verwerven Toen hij naar Akka teruggekeerd was vond hy zyne familie nog veel armer dsn by zijn vertrek Hy wenschie zijn oudvn vader te ondersteuueu en besloot on die reden handel te gaan dry eu in die geheimzinnige stad Timbuktoe die tot nog toe Streng gesloten was voor Ismelieten o Christenen Met zijn jongen broerier Iiaao vertrok kg In vierenveertig dagen trok hij door de woestyn die Akka van Arouan scheidt een stad die van Timbuktoe slechis zeveu dagreizen verwyderd ligt Die reis dwars door een verlaten land een w itre üniite door gansehe benden ptuiide sars doorkruist was rol gevaren Te Arouan wcrlien beide reizigers dbor den cheik der Arnbieren gevnngen gencraten die hen Ier dood wilde brengen gelijk h ddt in 18 2B eten christelijkcn ontdekker m oor Ling li d latbn delen Moideoliai had al zyn icKerpte van éést en al zijn bekendheid met Arabische gewoonte noodigdmdat lot te ontdaan Hij riep de godsdienklige wetten zyner vyauden te hulp en met veel diplomatieken tact gelukte het hem Verlof te ïrijgén dm tegen beioling ecner jaarlijksche schatting te Arbuan zijn verblijf te mo en houden Mordech ii had vast besloten naar Timbuktoe ddor te dribgen hij bradht b t jaar 1868 te Arouan door in afwachting eetier gnilstige gelegenbeid om aan zyne btnakitra te dtttntappen maar intusschen hattdeldrijvende en zijn rykdom verncerderende Bij alle volklsren opent de gouden sleutel vele deuren De Arabische cheik die eerst zeer ongnnstig gestemd was te renaver zijnen gevangene stond deztn voor een belangrijke som toe naar Timbuktoe te VertrekiMn Slecbts met de grootste liiiooSte en als een Arabier verkleed kwam Mtmltcdtal daar aon In plaats van daar gelijk hij booptesteun te vinden bij de Marokkaansohe kooplieden zijue laiidgeiiooten vond bij in hen wreede vervolgers die eischten dat hij ler dood erd gebrooht Mordechai wendde zich tot den Muzelmanschen gou veriieur bood hem aan een belongrijke jaarlyksolm schatting te betalen en verkreeg zoo doende het recbtom handel le drgvmi Hij deed dit met behulpvan zijn broeder gedurende de jaren 1861 en I8fi2 eo loen hij het volijende jasr naar Akka lerugkeerde was hy in bet bc it vnir eenig vermogen Andermaal verlrok hij oanr Timbuktoe met eeiL belan rijl e bezending koopuaren e i vergezeld van eenii e bluedverwaiiteii en geloofs jenouteu met wie bij beslooteene Isia lietisobe kolonie le veatigeu De zaken dezer iiieuw a iiigekomeiien verwierven weidra grooten bloei Ken jaar later kon de jonge brotdt r van Morileclini naur Marokko terugkeereii met een rijke bezending slruisvogelveeren g niUtuf en ivoor een waarde van meer dun 50 000 fr vtrtOj cuW urdig eiide Een Arabische rooverben le ontmoeite bem onliiamhein al zijn schatten eu bij mncht zich gelukkigprijzen dat hij het ieven er afbracht Tucn In 1869 stond rabbi Mordechai bloot aan da gruwelijke issalvalligheid van een handel ondernomen in Streken waar zelfs het woord reolU iels onbekend is en hetrecht van den sterkste alleen geldt Telken malewanneer het hem ien de bedrijvyheiil en de beheudighüid vnn zijn geslacht in hooge luate eij eiiwaren gelukt was iijn fortuin te hersfcllen zng hijhet zich weer door de woestijn Arrfbiereu oiitrooven In het bezit eeuer laugrlurige en ouder harde beproevingen verkregen ondervinding beeft hij thans zyu diensten aangeboden aan het ardrgk8kuiidïg genootsohap te Purys dat zich gehaast beeft ï ijne voortellen en zijne medewerking te aaiiva rdtin Voorloopig znl rabbi Mordechai eeiiige opsporingen doen in de onbekende streken die ten zuidenvan Mhrokko gelegen zijn Kn intusschen Isn iktmen toebereidselen om hem uil te zenden op renagroote expeditie naar Timbuktoe Me korKl rt dehoop dat daariUtr voor de bewoners van Alüeric nieu e bandtik egeu geopend en nieuwe hamieisrelatien zullen w inen aangeknoopt üandclM De eigenaars der booilanden te Tieijekst radeel hebben in dezen zomer goede zaken gemaakt Huoge hnurpryzen erden besteed De huurders hadden een overvloedigen hooioogst die met ptachiig weder binnengehaald werd Wat de veldvrucbten betreft kan van hier het volgende worden bericht De rogge is grootendeels binueu en levert eeu tamelyk beschot Vlas en haver bereikten by de langdurige droogte niet geheel de volle lengte Cichorei belooft een goeil gewas Voor de aardappelen vooral de latere soor teu begint men te vreezen De groei siond eenigen tyd geheel stil en ua den zeer overvloedigen reicen ontwrkkcit de knol ziob thans terigevolge vun het zoogenaamde gdoorgroeien zeer onguiialig Van ziekte onder de varkïns wordt gelukkig I nog niets vernomen Het vee is algemeen gezond en vindt in de weilanden oog altijd overvloedig voedsel Uit Hoenderloo wordt van 16 Augustus gemeld Nadat sedert November des vorigen jaars een wild zwiju zich had opgehouden in onze wildtijke bosschen en bergen werd dit gisteren middag door een onzer jagers geschoten Het was een vreeselyk dier laag vau den kop tot aan het einde van den staart 1 8 meter hoog O B meter en zwaar tonder ingewanden 28 kilogram De ingewanden wogen 25 kilot ram Zijn Kop was byzonder lang en zyne vier slagtanden waren niet lang maar dik Zijn oaderdoB wordt geschat op 6 a 10 jami De pooteu areo gitzwart en verder naar boven vnilgrauw Daagt hield het zich tcbuil io da groote boaschen en ging s nachts ep roof uit too heeft bet zicb byna tonder gezieu te worden opgehouden in deze streken der Veluwe Algeiseen is men blijde van dit ondier verloit te feijn daar het in den naaht groots schade aan aardappelèa en roggelénden toebraöht In een krankzinnigen gesticht iu de nabijheid van Ëxetar sprong onlangs een verpleegde in een vlaag va waanzin uit bet venster ener bovenverdieping en bekwam daardoor eeu zoodanige verlamming in de beeneq dat hy vorens de verklaring van geneeakundigen bet gpbruik dier lïchaamsdeelen voor altyd verloren heeft Opmerkelyk is bet ephter dat hij van dit oogenblik af zijn verstand beeft teruggekregen en in dit opzicht als volkomen hersteld kan wdrden be8c iouwd Dit nam eohter niet weg dat hy tegen den doder als lirectenr v n het gesticht een actia tot schadeloosstelling instelde wegens bekomen licbamelyk nadeel veroorzaakt door onvoldoende zorg iea zyneo aanzien tydens aynC verpleging De rechtbank te Bristol ontzegde hem echter dien lAscb op grond dat niet voldoende gebleken was dat er werkelijk te weinig zbrg voor hem was gedragen Ds UidieUurpKhe Ct bevat een lezenswaardig artikel ver tpooricegrampen naar aauIeiUiog raó het oulangi bij Wiirmond voorgevallen oAgelik Daarin komt o 8 het volgende voor Hoe zeldzamer gelukkig ten onzent d spoorwegrampen zyn zoovect te dieper indruk maken zij Men kan zeggen dat het bericht van de ramp die Vrijdag avond plaats heeft gehad op de and rs out haFe degelijkheid en hare kalmte zoo beroemde Hollandsche lijn iu Nederland eene algemeene verslagenheid beeft teweeggebracht Bijna zuu Ue ersiageuheid zoo ver gaan van een blaam te werpen op net zoo bij uitstek voor onzen tijd geschikte middel au vervoer zelf Men zou bang warden in een spoortrein te gaan zitten zoo hoon aien allerwege Daar nude vrees op zich zelve reeds volgens Tborbeoke de nutteloosstc aller hartstochten in dit geval bovendien kwaad zou kunnen doen door de spourwegreizigeis itt het algemeen zenuwachtiger en angstiger te anken dan noolig is achten wij het niet overbodig reeds uu olschoon al de bijzonderheden van het Warmondscbe ongeluk nog niet bekend zijn een paar opmerkingen over spooiwegrampen in t algemeen en over die welke wy thans betreuren in t byzonder len beste te geven Al dadelyk zij opgemerkt dat boe vrtraelijkapoorwegrampen ook zijn mogen bet aantal slacbtolfert dat op die wijze bet leven verliest toeli nog iu de verte niet te vergelijken is by de ougelukkeu door de vervoermiddelen van vroeger tyd veroorzaakt Toen had men acbicbtige of bollende paarden uacbielyke duisternis beschonken of onbekwame koeisiers en schippers zander nog le gewagen van de talrijke gelegenheden om koude te vallen en eeue ziekte op te loopen waarmeile onze voorvaderlyke diligences treken veerscbuitrn bet leven der reizigers in gevaar brachten Hoe afschrikkend de cijfers dan ook mogen zijn door de spoorweg sintistiek aan bet licht gebracht men kan veilig zeegen dat onder de oorzaken die aau het menwhelyk leven in onzen tijd over het algemeen een langer duur verzekerd beUben ook baboon de grootere veiligheid op reis Uit hel spoorweg ongeluk le Warmond voor zoover de juiste toedracht thans bkend ia vloeiru enige gevolgtrekkingen voort welke naar onze meening tot verdere geruststelling kunnen strekken Zijn de berichten van bet LeidKie DaffU mit d tamott tWten aan het personeel vau den sueltrein die vnn Bulterdam kwaoi meer byzonder aun den machinist de schuld van de ramp gegeven worden Aan plichtverzuim van het wachtbettbend eu woarscbawicgspcrsoneel lan gemis van voorzorgen in i atgemeeu valt met te denken Ue moctiiuist schryft bet genoemde blad scheen geheel vergeten dat bij op bet etatiodsterrein te Warmond met een trein van spoor noest verwiesen Op de alarm signalen beeft hy of geen acht geslagen of hy heeft ze naar zyn eigen verklaring te laat kunnen zien De signalen om te stoppen de remtoestéllen waren in orde Te onbegrijpelijker is deze achteloosheid daar de werkaiamhisdeD aan dat gedeelte van d n weg reedt zes weken duurden en derhalve aan bet tr inp raoBeel niet onbekend waren Men kan dus aaunemco dut men in den regel eenigszins daarop voorbereid was Vrydag avoad was het werk jnist ten einila gebracht den r jfeoden dag zou weder van het andere spoor § ebruik warden gemaakt Met den laatsten troiu ie op den laatsten dag passeerde moctt ditvreettlyke ongeluk dat nog door een minuut vertragin te voorkomen ware geweest plaats hebben Achteloosheid aan de zyde vau het wnaracbnwinppersoneel zeiden wij tcbynt niet bestaan te hebben bc loode lioblen het sein voor bet gevaar brandden behoorlijk en waren op verren afstand zichtbaar Deslttionsohef te Warmond stond zelf op den weg om tiet üog etn éhder rood licht en door roepen en gebaren voor het gevaar te waarschuwen en van al degenen die by het ongeluk tegenwoordig Of betrekken waren heeft zeker deze beamble de pilykito oogenbldtken van zielsangst doorleefd toen hy de ramp iwg aankomen maar niets doen kon om die af te wenden Uit al deze gegevens rloeil atzbo oo rt dat sletsbis aan de onopletteudbeidheid of het plicbtverittim van een enkel persoon bet ongeluk te wijlen ia en naar oma zienawflze lioht daarin een reden tot g nlstst lling Moest een geheel personeel van onbekwaamheid of gemis van voorzichtigheid beschtildigd worden had men de directie van da Uollaodsabe qioorwegmaatschappy in t algemeen roekeloosheid kw mk begrepen zuinigheid of welke fout ookla verwijten er zou by vooitduring reden tot oufcltisthftd bestaan Tegen hef oogeiiWikkelgk pIti t A im vHit een enkel persoon moet zoo er termen toe bestaan volgens ds wetten gestraft worden en de justitie te I iden is dan ook bezig op bet overal afgezttte terreiii oader k te doen Zelfs aan die beeiraflng heshten Wij e sbter geen bijzonder gewicht daar de vreeselyk verintt woordelytheid welke op do poorwegbeambten fust ü ddor talk ebne ratap liUD bij verafeutvillg lide het oog gebracht wordt een kraohliger aaiHicangtBt plichtsvcrvuiliag voor hen z n moet dan de iirengata gerechtelyke err4d ing Toch moet ook in dit opzicht aan den eisch der wet voldaan worden Het reelitBrlijk onderzoek is tevens het beste middel om over de bijzan lerhedeu der ramp het volledigste licht te verspreiden Hoe meer daarait blijken zal dat het plichlverzi im van een enkel man da schuld draigt hoe greater in zeker opzicht onze gerustheid zgu kan liau zoodanige schuld Slaat luen zijn gebieele leven bij ieder vervoermiddel iu zijn eigen huis zelfs ieder oogeublik bloot en moest men zich aanhoudend beangst maken over al de gevaren welke men op die manier loopt dan zou men geen rustig oogenblik meer genieteu Indien wij welen dat de Ne terl spoorwegmaatschappijen hsur plicht beselfen indien door baar alle voorzorgen genomen worden zoo in de keuze van baar personeel als in baar andere maatregelen die voor de veiligheid der reinigers noodzakelgk zijn dan kuunen wij om eene alledsa sche uildrukkiug te gebruiken bet er gerust op wagen De naar evenredigheid tot het millioenental reizigers altijd nog zoo zeldzame poorwegrampen behoeven geen reden te zyn oa ons voor het gebruik van bet beste en gemakkelijkste vervoermiddel onzer dagen huiverig te maken Ontrent de Nederlandsche uitzending tot waarneming van den overg ng van Venus voorbij de zon meldt dr V S M van der Willigen in de Jiaarl Ct o a het volgende Natuurlijk blyven wij voortdurend met onze expeditie in correspondentie de heeren reizen van Marseille tot Reunion samen met de Franscl e expeditie die zich op St Paul gaat vestigen wij hebben bericht ontvaogen dal zij goed te Napels zijii aaiigekotten en twyfelen niet aan hun gelukkige overvaart Onmiddellyk nadat de overgang heelt plauti gehad vei wibtcn wy een teicgtaphiscb beriobt of de waarneming al of niet gelukt is dit bericht moet echter eerst per stoomboot naar Aden worden overgebracht en kunnen wij dus niet wel voor den 26 Deo ontvangen wij bopeo door de laatste vergadering der Koniuklyke Academie van dit jaar gemachtigd te worden on terstond ook mederleeling van out telegram aan het pjfbliek te doen Mocht onverhoopt ongunstig weder de waarneming tan het verschijnsel hebben belet dan zullen de verkregen plaatsbepalingen en andere astronomische waarnemingen voor een deel die teleurstelling kunnen vergoeden terwijl de kostbare werktuigen en de daaraan volbrachte ouder oe kingen van groote waarde zalleu zijn Voor de expeditie die naar wy hopen den volgenden Venusovsrgaog in 1882 in Amerika sal gaan waarnemen Wij verwacblen de heeren omstreeks half Februari viin bet volgende jaar iu out middeu terug Wskelykt orden te Birmingham gemiddeld 98000 gros stalen pennen gemaakt Dertig jaar geleden werden de pennen verkocht voor 2 per gros nu kosten even gicde pennen nog geen 20 ets Toch moet iedere pen mioBtens 12 verschillende bewerkingen ondergaan Het Dagblad heeft eenigc artikelen geleverd onder den titel Ona lager Inrynt weg waarm de orzaken aangetoond worden van het verloopen van bet kader bij ons leger Aan bet laatste dier artikeleil ontleeueu wy het volgende Wij zallen thans door cijfers aantoontn dat voorzienbig baogit noodzakelgk is en niet alleen dit maar dat die voorziening spoedig zeer spoedig moet plaats hebbeil wil men niet dat de ziekte ziob verder voortplant en boe langer hoe meer ongeneeslijk wordt Ten bewyze dat het gebrek aan kader nypetd is laten wy hieronder volgen een staaltje van het aantal onderofficieren en korporaals dat bij de vertohiUende regemenien infanterie mankeert Wy erken faietb eokter op dat de aaowetige korporaals tot duverra voldoeode konden voorsten in de vacatures ontstaan in de onderofSciersrangen Die slof raakt echter nitgapat en het groot gebrek aan korporaals plant ziobiiaagzamerbaud veort inde underoIBciennngen Mankeeren OndcroAcieren Korporaals B GrenÜdKrt in Jagers 48 lo Regement Infanterie 11 89 2e 8 134 3e 110 4o t t n 98 fc JS f 1 M 130 6 5 Ia f j s or 135 7e l 81 rSe 12 97 lustruetie Batatlloa Totaal 88 902 Beze cyfer dit zy bier ter loops gezegd zijn weiliekttbaAs yiiet meer juitt jQaar de versckiiteude corpsen zyn omstreeks Mei en Juni geweest in de positie olie t aangeven Die cyfers zullen waarscbynlyk ten natleele zijn gewyzigd door de verschillende benoemingen tot officier enz maat wy kannen liie veranderingen gOTIJsl Ier tijde liten daar die algoiueeue toestand duideiijk genoeg bigkt Wij zien hierin zooals ook iu deu aanhef is gezegd dat het nijpend gebrek zich nog slechts grootendeels bepaalt tot de korporaals waut de oiidcrolBoiereii vau den hoofdcurcus zijn overcompleet gevoerd maar dat er groote kraehlsiiisponiiing eu spficdige voorziening noodig is om in het gebrek ie voorzien Hel instruotie bataillon toch leverde lu de tgden van zijn grootsten bloei geen 500 sujetten per jaar aun ile regimenten infanterie IJet hee t ilus minstens twee jaar noodig om in de thans bfst i inde vacitures te voorsieu en zuu hij de in dien tijd ouls ane ncitures minstens 6 jaar daarvoor beliu eii Ma ir bet inslruc tiebataillon mankeert reeils 20 jongelingen en telt slechts 140 korpur ials t tuJair on ler zijn sterkte van 296 man De taak die derhalve op ons rust is zeer zwaar t zij dat wij verplicht uilen zyn te blijven roeien met de riemen die ons zijn overgeiilereii en die hoe laager hoe aeer uilen vcriniiiderrn t zij dat wij een groot aantal jongelieden lot liefelijke korporaals tot Hinke anderulh iers zullen muelcii vormen In de voorgaande beschouwiugeii hebben wy getracht de oar akeu aan te tojneu waaraan bet gebrek aan kader kan worden loegesclire en Voor zuover zulks miigelijk was hebben wij daarbij gewezen op de middelen die onzes inziens tot verbetering van den bestagnden toestand zou leii k unen leideu £ r blijft evenwel een grens besiain die door het legerbestuur niet kan en niet ma worden overschreden Hel is onmogelijk dat het Miuisterie van oorlog den sergeant een bezoldiging geve van 600 tot 700 terwgl meuige burgerbetrekking die met den onderolGcieisstand kan worden gelijkgesteld nog hoogcr wordt gesalarieerd Ken sergeant van jeugdigen leeftijd beneden de 24 jaren kost den lande toch al zyn ƒ 400 s jaars wanneer men bij zijn soldy tevens zyn kleeding brood geneeskundige behaudeling euz rekent Boven de 24 jaren d w z na 6 jaren trouwe dienst en daarna nog weer na 12jarige dienst vermeerdert Zjii ïakgeld een weinig De verhooging der soldij zal r u h derhalve tot hoogstens 10 ceuts per dag kuuLen bepalen maar er ia mogelijkheid zyn vooruitzichten te verbeteren Wy zouden daartoe de soldijen der jonge onderofficieren willeu iaten gelyk die thaus zyn maar die ua recngagement een vermeerdering doen ondergaan grooter dan dit tegenwoordig bet geval is behalve natuurlijk de gratitcatie waarop milicienkorporaals en milicien sergeanten aanspraak kunnen makeu Hij ton moeten weten dal hy na begiftigd te zijn met de medaille voor 1 2 jarige trouwe dienst bg voorkeur gekozen zal worden voor vele Bijksbetrekkingeo zooals post en telegraafbode en klerk concierge brug en Sinisirachtcr enz enz maar dau moet uu da benoeming ook blijken dat wellicht op enkele uitzonderingen na die betiekkingen voortdurend wordeu gegeven aan ouderulliuieren die nog ia activiteit zyu Heeft een onderofficier de zilveren medaille vour 24jarige trouwe dienst verkregen dan is bij rijp voor zijn pensioen de fijne puntjes zijn er af maar hij is nog goed geschikt om in de burgermaalscbappy zyn brood ta verdienen Ue pensioenen der onderofficieren zooals die thans zijn zgn onvoldoende in zooverre dat een versleten man iemand die niet meer werken kan te veel heeft om te sterven te weinig oB te leven Die peusioenen zuilen dus toch mettertyd verhoogd moeten worden of wat daarmede gelijk staat voor de tegenwoordige pensioeuen moet de diensttyd verkort worden Ken onderofficier ontvangt de zilveren medaille bet allervroefst docb ook in de meeste gevallen op zijn 42e jaar Hy beeft dan aanspraak up pensioen niet alleen maar hy moet bijv binnen het jaar gep usioneerd worden vooral wanneer er veel jeugdig kader in het leger plaats neemt De gepensioneerde beeft nog levenskracht genoeg om zoo eei te verdienen dat hij reeds voorlaug wetende dat zgn pensionneering aanstaande was naar eeu betrekking hebben omgezien en hij is in elk geval voorloopig gevrijwaard voor armoede Treedt by in een BIjkëbetrekking dan IS bet oabillyk hem tijn gebeele pensioen te ontnemen bij dient dan de Volle bezoldiging zijner betrekking te ontvangen vermeerderd met s of j naar omstandigheden van zyu wettig veriiiemi pentioi n Verder moet aan de onderofficieren het vooruitziobt worden gegeven om officier te worden l it vooruitziobt bestaat wel reeds voor allen maar er moet een r ker aantal gegeven zyn de ixders en voogden moeten daarop kunnen rekeneu ky het kiezen eeuer betrekking voor hun zoons of pupitlan Verder moet er algemeen puUiciteit gegeven worden aan de voordeden verbonden aan een vrijwiibge lu dienst treding by het instructie bataillon of tlij de corpsen In bet eerste geval dient de jongïliiig 4e Kampen dezelfde rechten te genieten die den t irant sergeaiit of liarporaal sgH toegekend en wel naarmate de jongeling voldoet aan de gestelde exam s voor aspirantsergeant of korporaal Adverteeren schynt goed te belpen aKhaiit de iaitrictit kompagnie der artillerie