Goudsche Courant, zondag 23 augustus 1874

Zondag 23 Augustus 1874 W 1ÖÖ9 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertenlielilad voor Gouda en Omstreken i ED RHIJI SPOORWEG 3e KLASSE van den HAAG en GOUDA EN TERUG OP WOENSDAG 26 AUGMJSTU8 1874 Zie Aanplak en Strooibilletten past dit middel bij hfrbaling en naar het schijnt met goed gerolg toe Publiciteit ia een iroote liefboom de geest dea tgd trorderl het en viaarum kan natiat het een jongeling gevLUgd bekend m t het inniiaien of met het boekhouden of iets derpjelijks niet geadverteerd worden een jongeling gevi ugd ran goede ontwikkeling om opgeleid te worden tut onderofficier 2 oo mogelijk tot officier Wat zeggen WIJ een jongeling gevraagd één neen duttend livee daizend als t kan By den grooten atryd om arbeidskrachten mogen wij ook wrl aile midilelen in t werk stillen oui de attentie op het leger te vestigen om bij ouders en idiidereu reeds vroegtijdig het denkbeeld op to wekken by moet in d ftit kampen opengesteld es iioüds voor nog jeujidiger knafen dut gebrek veruiiudert met den deg en bet jeagdig gemoed ontvangt intussciien heil ume indi ukken eii het jeugdig Jigoliiam wordt gehaid en gestaald totdat de knaap eindelijk intreedt by een der regementeQ infanterie n dau aan de leiding wordt overgegeven vuurden kapitein Jie hem kHn kneden als uas ten goede ol ten kwade Diens beirekking ts schoon maar de vernutnoordelijkheid is jroot bij beeft bet lot van zyn kader in handen bun toekomst iiangt af van den meerderen ol minderen tact dien hij bezit om die jouge menscben te letden en door de beste uii i delen tot nuttige leden der maatasbappij te vormen Adverteeren dan ui uanplakktn nut eens mimr twintig vyflig boudrrdmaai als t noodlg is overal vKjivilligers gevraagd voor Knmpeu en boven de lë Jnnr voor aUe regementen infanterie maar daarbij alle voordeeleu opgesomd die den op bevordtriiiii lienendo wachten Wat moet mijn jongen worden IS de vraag welke zoo menigeen op de lippen ligt die alle advertentien nasnuffelt om zgii zoon ie plnat aen La t er daaronder ook zijn die hem tut de dienst roepen die de aandacht op den militairen atanil veitigen Uet vooruitzicbt voor den knaap om Teel te ieerau wat op lateren leeftijd noodig is en om op zijn 18e of 19e een betrekking te bekleeden die minstene 400 s jaars oplevert is toch zóó slecht niet of er kunnen nog liefheblwrs vooi geTonden wordao nita men er slechta lie nauddcht op Mtige Dat met de verbetering van wegen in de prov Friesland steeds geregeld wOrdt voortgegaan kan het volgende bewyien Hel bedrag der in 1873 in aanleg ganomen wegen en van die waarmede nog geen aanvang was gemaakt en waarvoor subsidie uit de provincrale fondsen is toegekend beloopt de sum van 98 203 0 en van de daarvoor toegezegde snbsidieo J 17 087 54 Het geheele kosteiibedrag van de sedert 1842 het begin der subsidiccring aangelegde of in verbeterden s aat gebrachte wegen waarvoor aubsidien uit de provinciale fol d eu zijn toegekend en waar in de aanleg in 18Ï3 i voltooid bedraagt 5 402 083 71 waarvan nan sibeidie is bijgedragen door de provincie niei miuihT dan ƒ 1 199 8 6 28 en door bat Ugk J 161 601 83 Laatste Berichten Berlijn I8 Ang uit ene goade bron wordt gemeld dat Bosland en Oostenrijk reeds vóór de af ending van de circulaire onzer regeering aan de Mogendheden verklaard hebben het Spaanjch gou vernemenl te willen erkennen Duilsch and Oosteni k en fiuilaiid handelen ten deze geheel in overeenstemming met hetgeen indertijd in de bijeenkomst der drie Keizers is behandeld met betrekking tot buniK gemeenschappelyka optreding in lie gewichtige diplomatiekeaaugelegenlieden Het gerucht van somaige bladen alsof Oost nryk en Rusland a onderlyk htt Spaanach Gouvernement zouden willen e kennen U dui ten eenen ale ongegrond Graaf Hatzfeld int den tyd van lijn verlof verkorttn en in hat laatst dety maand naar Madrid vertrekken Hongkong 18 Ang Chiaa en Japan onderhandelen met elkaar China wil dat de Japannezen binnen 90 dagen Formosa ontriimen en het maakt groote toebereidselen tot oorlog voor het geval dat Japan mocht weigeren De Japanacbe dagbladen hopen dat de zaak in der minne geachikt zal worden De Chineesobe dagbladen datrentegao verklaren dat de oorlog onverBydelyk Singapore 19 Aug De telegraaf kabel tnsschm Singapore en Batavia is naby laatstgenoemde stad gebroken Den stoomboot is heden derwaarts vertrokken om den kakel te herstellen Berlijn 18 Aug De Protmckl Comsfonieitz betpieekt de door Byksregeering aangeknoopte onderhandelingen over den vorm der erkenning van de regeering van Serrano en heeft gegronde hoop dat de ogendbedeo d roorstellen van de Bijksregeering tollen aannemen De Pott wil weten dat de gedelegeerden van de BM Ml he confenntie bet eaultut der benadslagio gen ov r de uitbreiding van de o ereenkomst van Gelieve aan bunue Bcgeeriugeu tot definitieve ratificatie overgehouden hebben MAEKTBERICHTEN Gouda 20 Ang Bij weinig handel was de stunininK H iuw Polder Tarwe pnike roode 11 25 a ƒ 11 75 Mindere IC a ll Witte lO 5 J ll 76 Kogge puike ƒ 8 8 75 Mindere ƒ 7 26 a 75 Voer ƒ 6 35 a 6 76 Gerst piiike ƒ 7 75 a S 25 Mindere ƒ 7 a 7 50 Hennipzaad 9 ƒ 975 Koolzi d IU 28 a ƒ 10 60 Ter Kaasmarkt van 19 Ang waren aangevoerd 200 partijen kaas eerste kwaliteit 28 ti ƒ 31 60 tweede kwaliteit ƒ 24 ü 26 de handel vlug De veemarkt van heden met weinig aanvoer de handel tnng vette schapen en lai meren lug varkens geicbikt voor Loi den 20 a 22 centa perhalf kilo ma ere varkens en biggen vlug verkocht Goeboter ƒ 1 40 a ƒ I 60 Weiboter ƒ 1 10 a 1 20 Burgerlijlce Stand GtBoKtN 18 Ang Marians Joliaanvs ouders M J Flux en C VV tan RySHijk 19 Grietje ouders P Hazebrock ca O Keij OvF i KnrN 17 Aug K C van der Ponw 4 m 19 G vnii WiQg rden 1 j 6 ui Omiukd It Aug H vao der I aao en P van looD P Kist eu J M C vau der Draay G N Veerinau ea ff A Unas M von Wingerden CD A P Schouten 1 Koetsier en 15 de Jong ABVERTENTIËN Voorspoadig bevallen van eene Dochter F WENSINK SuBESB Gouda 16 Augustaa 1874 Ondec dankbetuiging voor de genoten begunstiging bericht de ondergeteekende dat zg hare zaak in GAREN BAND WOLLEN SAIJETÏEN enz aan de Gezusters KOOMEN heaft overgedaan M C VAH DEB LINDEN Oouda 20 Aug 1874 Zich refererende aan bovenstaande advertentie bevelen de ondergeteekeoden zich b j het geëerde publiek aan Oez E O O M £ N Gouda 20 Aug 1874 Benoodigd een geschikt PERSOON om als TWEE FAMILIËN werkzaam te zijn Loon 12 Gulden sMaanda Adres in persoon Gouwe O n 1 Aan gekomen eene Lading BESTE GBOVE BUnS EA CHELEOLEN waarvan gedurende de LOSSING te verkrijgen is tegen VIJF en NEGENTIG Cents per Mud k Contant tin aan huis AdresG P van DB VELDE Peperstraat K 225 Gouda 20 Augustus 1874 EXTRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen bij Lang e Tieadeweg te Gouda Aan den m Dr J G Popp K K Hof Tandmeester te Weenen Bognerijasse No 2 Amsteedam 20 Augustus 1873 Mijnheer In het belang der menschheid ach ik het noodig u opmerkzaam temaken op deHEii ziMisoE NEZINÜ VAN HET AnaTHBEIN Mo VUWATüU Verscheidene heelmeester lieb ik over mijn moud geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen ziJn mij door hun toegediend doch alles vruchteloos totdat ik op zekeren dag een certiHcaatiii een der dagbladen las over uw mondwater Twee flacons luogt ik daarvan gebrieken en ziet mijile mondbloedingen hielden op en de losse tanden kregen weder hunne natuurlijke vastheid Kortom ik durf uw mondwater ongetwijfeld aanbevelen en in het belang van uwe uitvinding en in het belang van het algemeen waarom u dan van deze naar goedvinden kunt gebruik maken Met verschuldigde hoogachting heb ik de eer te zyn UEd Dw Dienaar H L VAN SWAENINGEB Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wyk A 123 te Kollerdain bij F E van Santen KolfF apoth en A Sebippeieijn kt 0 blaaiiwe porceleinwinkel te s Hige bg J L F C Snabilié npolh te Leyden bij K Noordijk te üirei ht bij F Alteiia apoth te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophuis te Oinlewaler bij f J van Vreiimingen te Schoonhoven bg A VVollf Openbare Verkoopingf te OOUDA op DINGSDAG den 25 AUGUSTUS 1874 des voormiddags ten 9 ure in het LokaalJ oaa de Peperstraat wjjk K n 237 van rnim 2000 rollen Beliangsclpa ler Gemarmerd Eikenhout en andere Kleuren Randen Gekleurde Landschappen en Vergulde Behangselljjsten Eene aanzienlijke partij HOUTGARNITUREN Vergulde UAAMLIJSTBN PATAIRES KOPERWEKK FRANJES KMBttASSEö CHASSINETTBN in verscheidene afmetingen Geschilderde GORDIJNEN VOETZAKEEN BEDTIJKEN enz Een CHINEESCH bewerkt KAMERSCHERM 82 SOHUTTERSJASSEN 57 PANTALONS eene partij CHACOTS enz Een KABINET verdere MEUBELEN en t geen meer zal worden aangeboden Des Zaterdags en Maandags vóór den verkoopdan te bezigtigen Gaada Drik van A Briakmaa Inlichtingen zfln te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOBTUIJN DBOOGLEEVER te Gouda BUITENLAND Buitcuiandsch Overzicht In de l oHderilii j gchju len zitting van de Fransolie Permanente Comuiiss e is gesproken over de Com Bunearrestatiea te Marseille over de outvluohting van Barnine en de voortdurende strenge huuding van de Kegeering ten op ichte van de republikeinscbe b aden He antwoorden van de Regeering h idden weinig te beieekenen het waren vragen v in de mitjdeiheid de meerderheid zaeeg en wilde iioeli iluor de Spaausche erkenning noch door de Oréiioque vrnag het bevriende Kabinet in ongelegenheid brengeu Bazaine heelt ttiniia ook een brief geschreven aan den Franschea Minister van Binnenl Zaken waarin bij het algeaeeu voor onjuist gehouden verhaal van zijn vrouw betrelfende de outvlaciting bevestigt en als reden van zijn lucht opgeeft dat uien het gevangeiiiereglement op hem wilde toepassen en dat het vonnia onrechtvaardig is De veikiezing van een Bonapartist in het rgkste gedeelte van het voors oedige Nurmaiidië is een veegteeken voor de toekomst der Krauacbe Republiek De Timet acht deze verkiezing te recht zeer vernederend voor de Franschen want zij beteekent dat lij volgens hun eigen bekentenis niet geschikt z n voor zetfregeering Door de verkiezing van den ond prrfect van het tweede keizerrjjk den heer de Lauiuy met 40 01 0 van de 76 000 uitgebrachte stemmen terwijl de republikeinacbe candidaat er slrclits 27 000 ontving beeft NoraMKlié nok aar htL bttttti aaa het ktuaaijli Tcrkloard De rekt do innige rerlüDgat der boervn en burgers naar een alleenheerscher die alle verantwoordelijkheid van hunne achouders neemt achijiit weder even groot te zyn als weleer Het komt telkena duidelijk aan het licht dat Hendrik V zuohg van de witte vlag slechts kad willen afstand doen tut Koning zou zijn benoemd Niet uit liefde voor het Bonapartisme maar uit verlaogst naar een meester die ben drilt wenden de Normaudicrs zich tot het Keizerrijk Van lieden die niet geleerd hebben vin den verschrikkelyken oorlog met DnitachlaDd en van de Comaone wat de rast en orde die een alleenheerscher verzekert ten slotte kosten en die wederom een Napoleon willen te hulp toepen kan men alleen zeggen dat ze niets betert verdienen Uet land ia materieel vooruitgegaan doch motee en intellectueel achteruitgegaan onder het onzedely k bewind au den Deiden Napoleon De mateiieele inat is echter geen twee provinciën en drie milliarden waard I De Köln Zeitting deelt berichten mede ait Posen waaruit blykt dat de partij dergenen die de regeeriog in bet conflict tusscben haar en de clericale geeslelykheid gerezen ondersteunen met den dag in sterke toeneemt Er hebbio weder benoemingen van getstelyken plaats gehad na vourargaand overleg met de rigeeriug Hetgeen hierbg vooruamelgk van gewicht mag geacht ivoiden it het volgende De benoeming heeft nirt alleen plaata gehad op de wijie bij de wet voorgesolireven maar de leden der betrokken gmaiinten hebben zich daarmede zonder eenig verzet hoegenaamd vereenigd hetgeen te opmerkelijker is dewijl de ganaohe zaak is tot stand gebracht zonder dat de in het geheim fungeerende gerstelgke autoriteiten daaraan hunne goedkeuring hadden gehecht Ten gevolge van verschillende oorzaken hieft de rijksregeering het besluit genomen om de rechtbank vau koophandel te Mctz met 1 October e k uit hare functie te ontalaan Dezer dagen zgu de hoofdgrieven termeld welke tegen bedoeld college werden ingebracht In de eerate plaats komt daarbg in aanmerking brt voorbeeldeloos groot aanial zaken iie op afdoening wachten t n andere de kostbaar heid der gedingen voor die reciitbank gebracht vooral indien Duitscbers riaarbg waren betrokken Dewyl de gansche procedure in het Franscb geschiedde ondervonden zy daarbg langdurige vertraging en buitensporig hooge onkosten voor bteedigde vertalers wanneer hunne zaak diende vertalingen van atukken registratierechten enz enz De leden der rechtbank hebben echter den vistge stelden termijn niet afgewacht t lij hebbeu nu reeds 8 weken voor den bepaalden t d hun ontslag ingediend Ten einde den schijn t redden was brpaald dat drie leden der rechtUunk iM ftiuctie zouden biijveu Het sprak vanzelf dat de gta der werk aaioheden danrdoor nog meer werd vertrktgd dan vroeger Hieraan heeft de regeering nu Voergoed een einde gemaakt De nog fungeeréude retbbrt leii bnn ontslag erlangen zoodra zy hunne slaitïflgszitting hebben gehouden hetgeen dezer dagen lal plaats hebban De nieuwbenoemde ledeu igt Duitscbers waardoor de vroeger gerezen klachten trtazelf vervallen Dat de Duitache regeeriog tlnrende de vacantie van den rijkadag werk in oftfvloed bezit blijkt uit de verschillende berichten dÜ omtrent de lu voorbereiding zynde wetaontwerpM in omloop zgn Zoo heeft de kamer van kouphanlld te Bremen uit naam der verckillende zee en bMdl plaatsen een adres tot den bondsraad gericht oH door het Duitache rgk het initiatief te doen nemen ikt de vaatateliing van een internationaal wetboek fto ne recbt De rgkskanselier moet aan deze aaimiienheid veel gewicht hechten Ook aan de wet tip jtvoeriug van het burgerlijk hnwelgk en den bul l ken stand over bet geheele grondgebied des rgU wordt ijverig doorgewerkt Eindelijk hebben d farscbilicnde wgnhandelaars langs den Rijn en ia jhid Duitschland zich tut de regeering gewend oil kit verzoek om maatregelen t nemen te nemen Ugto de steeds toenemende vervalscbing van den vgn eu de fabricatie van dranken die ouder den fim van wijn in den handel gebracht ordende gevn droppel druivenoat bevatten De wijnhaiidelaars willeo tegen die ver valanhing lalia geaa veibud faRMlii aa ia kat lans roepen geJyk in Beieren WMs h t geval ia floch alleen straf bedreigd zien legen hen die de rervalschte w nen verkobpen zooder bekend ta maken dat ket geen suivere wgn is De rijkadag en zgn voorganger de bondsraad heeft dus in den eersien tgd over gebrek aan werk met te klagen BINIJENLAND Gouda 22 Acgustds Bg kon besluit zgn benoemd tot burgemeester der gemeente Strgen fi Nederveen met toekenning van eervol ontalag ala burgemeester van Zevenhuizen tot burgemeeater der gemeente Zevenhuizen P C Stoop burgemeester der gemeente Bieiswijk en Muercappelle ten etude die betrekkingen gelyktijdig te bekleeden Aan een viertal leerlingen der Bnrger ai ndschool alhier is een getuigschrift toegekend voor bet door ben iugeiondene op de Tautoonstelliug van teekeningeo en boetseerwerk vervaardigd door leerlingen van burgerdag en avondscholen ambachtsacholen en andere voor den ambuohtattind bestemde mrichtiugeii die gisteren te Rotterdam is geopend Bekroond zgn B Baouwit voor een eenvoudig ornament H G van Staviken voor het teekeuen naar de oatour A GasMuxi voor het boetseren naar een model ia gipa en J K van Dongkn BolniNQ voor het boetseren naar een getetkend voorbeeld Deze Tentoonstelling en wedstrgd gaat uit van de Vereeniging van leeraren aan inrichtingsn van middelbaar ooderwgs en ia door de Kegeering gesubsidieerd De voorberridiiig en regeling der tentoonstelling alsmede de beoordeel lug van bet voor den wedstrgd ingezondene was o igedragen aan de Heeren Ur D J Steyu Farvé inspt ieur van bet Midd Ouderiv B de Poorter Directeur der Bgkaakademie van Beeldende kunsten Ë Uugel Hoogleeraar aan de Polytechnische school C Outshoorn en J Gosschalk Arcliitecten te Amsterdam en J W Weevers Leeraar aan de Hoogere Burgerschool en Burgeravondsohool te Zaandam De Tentoonatelltng wordt gehouden in het gebouw der Akademie van Beeldende kunsten en Technische wetenschappen op de Ooultest te Kolteidam rg lÉ ik 26 ota geopend Zondag 23 Augustus van 12 3 en Maandag 24 l in8dag 25 en Woensdag 2b Ang van 10 4 ore Woensdag zgn een ROOtal B C bedevaartgangers met twee stoombooten van hier naar Brielle vervoerd en dea av nds van daar teruggekeerd By herbesleding van een te bonwen woonhuis voor v den heer K Jonker alhier was de isinste de Srma da Erve CA de Gidts ad 14097 aan wien het is gegund Dinsdagavond ten half elf ure kantelde het beurt schip van Oudewater schipper Suellemnn liggende in de Opeurijstuin te Botterdan door overlading geheel om de schade is aanzienlijk Peraoonlyko ongelukken zgn niet te betreuren Woensdagmorgen is te Woerden het kefkgebonw der Remonstrantacbe gemeente met daaraan grenzend woonhuiqe en erf in publieke veiling verkocht voor 6995 Gemeld kerkgebouw waa verhuurd aan de afgeacheideu gemeente onder t Kruis terwijl de Hemonatranten bij huae enkele godsdienstoefeningen gebmik maakten van dat der Luthersobe gemeente De heer Heemskerk is uit Montreal teruggekeerd Naar men verneemt heeft Z M zioh met de voordracht van Jlinisters vereenigd en zat de StaattcouraiU de besluiten mededeelen na de terugkomst des Konings die op 26 dezer verwacht wordt In den Haag is Woensdag een vergadering gehondea ter vaatatelling van de statuten eeuer op ta richtenVereeniging van oScieren tot bevordering vsa a lands weerbaarheid C In de Donderdag gehouden Raadazitting te Rotterdam it o a ingekomen een aanvraag van het Bci n thr Vrnmaifimg M htt wkoM talp aan minvermogende ooglijdera in Ztfidholland gevestigd Ie dier stede om een subsidie van ƒ 2000 per jaar Het adrea werd in banden van B en W gesteld Het tienjarig bestaan der instelling voor onderwijs in de taal land en volkenkunde van Ned Indie te Delft zal vao 17 19 September feestelgk worden gevierd Door da Brandweer te Utrecht la cao voorstel gedaan aan het dagelykscb bestuur der gemeente tot eene geheele reorganiastie van het brand wezen Men wil het tegenwoordige personeel onialaan en een korps oprichten uniform gekleed en met een bijl gewapend dat meer waarborgen oplevert voor een betere discipline dan bij het tegenwoordige heerscht Ook zon deze Brandweer in geval van brand als politie dienst doen Het U r DaffH noemt dit bericht onjuist Maandag 17 dezer is op oIBcieele wijze een aanvang gemaakt met hat af brelcen der citadel van Antwerpen De Koning van België was in persoon tegenwoordig bij bet doen springen van den eersten muur der sterkte die in de geschiedenis van België en ook in die van ons vaderland gedurende drie eeawen zulk een gewigtige jrol heeft gespeld De hear Liernur wiens pneumatisch stelsel waar schijnlijk te Napels zal worden ingevoerd is door de Sooietè Emnlatrice per Ie Scieiize e arti in Italia die te Napels haar zetel heeft lot eerelid benoemd Hiervan is hem kennisgegeven met toezending van de gouden medaille 1ste klaase voor verdiensten Te Aailen ging een ISjarige jongen buskruid halen voor eenige joogeUeden die naar den vogel schoten Hy rookte onderweg een sigaar Daar viel vuur af en dit stak het buskruit in brand waardoor de knaiip duchtig gi broeid werd en wellicht levenslang biindzal big von Do N Artih Ct is vlug Hare reporters en correspondenten baddan de feestviejing in het Paleis voor Volksvlyl reeds bygewoond toen het nummer vau Woensdagavond uitkwam Zij hadden toen de muziek van het Pruisische korps dat te Minden in jut uizoou ligt eneeiat Donderdag in Amsterdam kw reedaconcerten hooren geven in deo tuin van het Paleis i zij hebben het leest hoewel zeer kort dan toch afdoende beschreven Do Nm York HtÈjld rinkt bqdergelijke vlugheid in het niet Q£ nii