Goudsche Courant, zondag 23 augustus 1874

1 V s Het tiei jarig bestaan van het Pateis Toor Vulkstlijt to Aiustrr laiD went DoiJilcrilag ffestelijk herdacht In de geresUiureerde grooti 2anl was muzikale uitvoeriug in de büzulen was oui gendodigden een collation aiiiL ericht Da heer A C Weitheim heeft m t een fraaie reüevoennj de feestrieriiig als het wnre ingeleid Vele autoriteiten waren ttjnv ezig Des avonds had de nitroeruig van de cmttite van Witkanip oiu iek v iu Cuencii pluats hebben Giste ren te 11 uren kwaaien de Pruisische muzikanten van het regiment van Prins Fredeiik om s avonds in het Paleis een eonoert te geven Donderdagmiddag hadden zich in den Haag eeu paar knapen uit deo deltigen stand naar het Kandal begeven ooi zich aldaar met baden ie verlustigen tueu zg onderweg eeu wespennest ontdekten en de onbedachtzaaoiheid hadden dit met een stok te versturen U diertjes hierdoor in woede ontstoken wierpen zich met deo geheelen ziv rm op de beide jongelieden de een van elke vooral het doelwit was vnii hun gevaarlgke steken wa irmede in een oogwenk ijn geUat wns overdekt Toegeschoten hulp mocht er iii slagen de gevaarlijke insecleii te verjagen en dus den ouhezounen jongeling van zgn aanvallers te bevrijden Naar een na jg gnds herberg gebracht werd hij daar voorloopig bjjgestaan en later per rijtuig uuur de woning zijner ouders gevoerd waar liij ich onder geneeskundige behandeling bevindt Aauvaiikelijk was men bevreesd dat de knaap het gebruik zijner oogen kwgt zou zijn die vrees is gelukkig niet bevestigd en men heeft hoop dat t oogevat geen blijvende gevolgen zal nalaten Beschuldigd van dietstal van ve in de weide en opücliling stond Woensdag voor het hof in ZuidIlollaud terecht een arbeider van Oostvoorne A S genaagid en 37 jaren oad Blijkbaar vol berouw legde hij voor den rechter de bekentenis af dat hij 30 Mei jl op den aam zijner moedereen mud erwten had verkregen voor ƒ 9 50 en dat voor 8 60 ten zijnen voordcele had verkooht zooaiede dat bij den 7 Juni jl uit een weiland dat zich in de Oustvoornscben duinen bevindt eu door hekwerk is afgesloten heeft weggenomen een zwartbonte vaars ter waarde van 80 welk beest hij aan verschillende kooplieden te vergeefs heelt trachten te verkoopeo en het later weder in eene weide naby de plaats waar bet eerst was heeft teruggebracht Oel le gkfl Dustaudigheden hadden hem tut het J f en vaQ deu diefstal geleid Het vroeger goed gedrag Tan beschuldigde in aanmerking nemende als verzachtende omstandigheid eisohte ad v generaal mr Terpstra ene verourdeeling tut gevangenisstraf van minstens S ualilden en hoogstens 5 jaren en eene geldboete vao ƒ 25 De verdediger mr Loroh voerde wat het eerste feit betreft aan dat het noch misdaad noch wanbedrijf noch otertreding opleverde eu concludeerde te dien opzichte tot vrijspraak Omtrent iet tweede feit bracht hij nog eeiiige verzachtende umsiaiidigfaedeo bg en bëvkl deu taeachuldigde deu hove Bun Het huf deed nog heden nitapiaak eu veroonleelde S tot I jaar gevangenisstraf voor den diefstal i an vee maar sprak hem vrg van de oplichting als zgnde niet bewezen Ruchefort deelt in zgii Lamttnu mede dat oevr It izaiiie tueu zij een nei erend antwoord onlYing om het vonnis van baar echtgenoot lu levenstunge verbanning te veiauderen den maarschalk Mac M ihon bedreigd heeft met de openbaarmaking van eeu zonderling feil Hnar zegsman is de verdediger van Bazaine de advocaat Lachand die iudertgd bet verzoek om leveusbehuud voor zgn dient met de volgende woorden zuu ondeisteand bben Maarschalk ik weet alle 6g zgt nooit door een granaatsplinter gewoud Toen gij zaagt waartoe de geschiedenia van Sedan zou leiden hebt gg u zeer bedaard vnn uw paard laten vallen en efl verwonding voojgewend ten einde niet genoodzaakt te zgn de capitulatie te onderteekeuen Op het oogeoblik dat de kogal Bazaine treft maak ik u belacheltjk voor de geheele wereld Bochefort heeft wel neer dingen gezegd die onwaar bleken te zgn nisacbieo is het ook hier het eval Wrnschelijk zou bet in dat geval zijn dat officieel werd geconstateerd dat de Lanlenu ima een laateraar IS die hoegenaamd geen vertrouwen dient Bij de opgratingen te Pompeji heeft men een voorwerp ontdekt dat zeer veel vreugde zal veroorzakenin iet kamp der antiquaren Het is niets minderdan de verlol van eeu soldaat behöorende tot devloot van Misenom waarvan de bemanning bestondaii veterni eo die te Paestun gevestigd waren De erlofpu besiatt nit twee aan elkander gehechte bronten tabletten geteekend S L Basso eu dagteekentBit den tgd vao Vespasianns llderm8al is to Draaden in tegenwoordigheid van n jeidfüe aatorittiten eepe ptocfaeiBtng gedna met den oven van Sirimans voor het verbranden van lijken De vurige proef was fieuuuieii met een gestorven paard thans nam men een ge oud varken lan 164 pond hetiielk daar ter pInaKe gedood en toen 00mid lellijk in den o eu gedd iu werd Het was nu minder te doen om eene proefneming met het verbranden dan wel oin eene iladere waarneming van de gassen enz Ditmaal uareu alle vleei chdeeleu na verloop vah 21 minuten verteerd Wel is waar vorderde de verbranding van het ge1 eentft naar evenredigheid meer dan bij de proef aet hel paard doch dit kwam doordien men voor de waa nemingeu herhaaldelijk een koelen luoiitstroom morst doorlaten en den toestel openen Uit alles is opnieuw gebleken dat de uitstroomeude gassen niets schadelijks voor de gezondheiil der omstanders ot rondom wanenden bevatten De president vnn de academie van wetenschappen in Califoruie professor Davidson deelde in de laatste zitting van dut lichaapi mede dat een ambtenaar der telegrafie hem een instrument had getoond waarmede muzikale touen door eeii electrischen draad konden worden overgebracht en bij verklaarde dat hij zelf duidelgk muzikale tonen had gehoord die op een afstand van 8U0 mijlen waren orergeseind De muzikale Amerikaansche bladen drgven deu spot met deze mededingen doch de uiiviuJer wil een octrooi nemen en dan zal een lijn voor de academie van Culiforuië worden gelegd De heer Ë Noél heeft aan de Fransohe academie van wetenschappen eene memorie ingediend waarin hg aantoont dat bijr a alle buizen met weiuig moeite en kosten van bliksemafleiders konden warden voorzien indien men daartoe van de zinken goten en dakbedekkingen gebraik maakte welke eerste op het oogenblik dat zij door den regen bevochiigd zgn eene zeer goede geleiding opleveren Men heeft alleen de schoorsteenen oi andere hoogste punten der huizen door gewone natalen geleiders met de goten en deze weder op dezelfde wijze met den grond in verbinding te stellet De heer Nocl h elt verscheidene waarnemingen geSaan welke volgeits hem 4e juistheid zijner meeuing staven Ook is hij van gevoelen dat holle cilinders Van grooter middellijn de voorkeur verdienen boven de tegenwoordig gebruikt wordende missieve blikseoiafieiders Woensdag avond is door de politie op de Rivierviscbmarkt een wagen aangehuudeii waarin naar men zeide bedorvon nenth vervoerd werd De geleiders wilden zich dan ook niet nan een keuren wagen en weigerden formeel om den agent die de aanhouding deed naur het commissariaat Ie volgen Toen dns nog een paar politiebeambten ter plaatse kwamen namen ij zelf den wafien met zijn inhoud naar het bureau mede iruar het bleek dat 1 bet vleeech was ingevoerd zouder gevorderde aangifte en 20 dat het gebruik er van voor de gaeoodheid schadelgk mi en het als zoodanig moest worden afgekeurd De ijver u it politie die uu ook verder voor het bedelven zorgde ia bffelijk Nk De heeren A Kaptijn en J E T Nievergeld die voor eenigeh tgd concessie aanvroegen voor eene waterleiding io deie gemeente waarop door de commissie van fabricage een ooVdoor ons medegedeeld rapport is ingediend hebben op dat rapport liet volgende geantwoord Aan deo Geme Dteraad van Wg hebben de Memorie door Uwe Commissie van Fabricage ingediend betrekkelijk onze aanvrage om concessie voor eene waterleiding gelezen en nemen bg dezen de vrijheid V eenigs au onze opmerkingen en aanvullingen ten dien zake mede te deelen en in overweging te geven Wg wenscheu aan te vnngen met de erkenning dat wg missohien on7e aanvrage wat gedetailleerder faad dett moeten inrichten doch in de overtuiginj dat men Ie Couda even goed bekend zou wezen met den loop die een aanvrage es uitvoering eener concessie algeneen heeft zoo hebben wg ooit van den gewonen vorm gebruik gemaakt De memorie zegt dat j de Voorzitter en Bouwmeester meenden te moeten opmaken uit eenige m Aidelgke mededeelingen dat eene voorloopige conicesiie werd verlangd Zeer zeker ia dit het geval Ia alle ondernemingen van dergelljkeii aard wordt rin overheidswege een voorloopige cOnceasie verleend voor zooteel tijd als zij noodig acht om bij het torten van het waarborg kapitaal de definitieve ojgcessie te geren Wa de C V f zegt van het overdoen aan derden is juist wanneer men de uitdrakking dn den hier wil opvatten als naamlooze vmnooËHihap en er volstrekt diets personeels io wensoht te zieta Ondernemiogen van dergelijken omvang die niét in t kleiu kunnen worden IWgonnen maar op een ma al op de vereischie schaal orden aangelegd vereisohen zodTeel kapitaal i 1 dat het voor een of twee personen in den tegel onmogelijk is zulk een onderneming voor eigen rekening daar te stellen eu te eiploitereu Alle groote onileriiemingeii van ileii laatsteu tgd zijn hun aanwezen urscliuldigd aau uaamlooze maatschappijeu en zonder samenwerking van kapitaal zouden zij onmogelijk zg u iu uitvoering Wat verder de door de C v f gestelde vragen aangaat die door ons beantwoord zijn hieromtrent moeten wg het volgende aan uwen Raad mededeelen 1 Uit welk gedeelte van de rivier zal bet water geuomeu worden Hierop was ons antwoord Op deu noordelijken oever der rivier de IJssel ten N W van de buitenplaats IJsseloord waarop de Commissie aanmerkt dat bet baar wenschelijker voorkomt dit te doen op den noorderoever dier rivier westelgk van Moordrecht Wij hebben aan de vraag der C v f om da plaats poiilief Ie noemen beantwoord daar oeer IJaseloord uiterwaarden liggen die voor de iurichiing eener walerleiding geschikt zgn duch de C v f wijst een andere plaats aan die niet zoo positief bepaald wordt Het spijt ons zeer dat de C v f niet aan ons verdoek toldaan heeft om op eeu hunner vergailenugen te mogen verschijnen ten einde aan alle Leden de inlichtingen te verstrekken die zg mucliten verlangen want dau had de C v f ons aaistchien vau groote dienst kunnen zijn in dit punt De C V f weet dat wij eerst plan hadden iaven de stad de prise d eau te bepalen en wel vlak achter de Manè e Wij hebben het gsselwater op verschillende puntea onderzocht De uitslag hiervan is dat het over IJsa loord beter is dan boven de stad doch zoo het m jcht blijken dat de C v f een nog gewbikter plants weef dan zullen wij gaarne daar an gebruik mnken daar liet iedereen duidelijk ral wezen dat dit bepaald ons belang is Had de C v f nog maar in de n einorie de redenen opgegeven wairom de door haar aangewezen plaats beter ie din over IJsseluord en het punt positief genoemd dan hadden wij in de gelegenheid geweest om die redenen in Overweging te nemen doch nu laat de ueoiorie ons in t duister en blijven wij onvoldaan 2 Kan water iu t groot scheikundig gehuiverd worden waarop wij hebben geantwoord ij eu gewezen op het gebeurde te BuUerdam De C v f vindt dit antwoord onjuist dit is ook waar het is alléén den gcesl vyeiler gCj even en niet de letter boveudien hebben Vvij ons vergist dat hetreeds was aangenomen i£i £ hie het Raadsbesluitletterlijk 12 Febr 1874 Voorstel van d n heer Patijn en 3 andere Leden om aan een kommissie van deskundigen op te dragen een onderzoek a naar de mogelgkheid om aan de thans daargesteld wordende waterleiding een inrichting te verbinden waardoor zg op den duur bet zij in sommige omstandigheden scheikundig of op ander wijze geklaard water iu ieder geval zuiverder dan thans iahet plan lig aan de ingezetenen kan worden verstrekt b naqr de wijze waarop zulk een inrichting alsdan ZOU moeten warden daargesteld e naar de kosten die aan de uitvoering veraoedelijk verbonden zoadeu zijn Aangenomen in de Vergadering van 26 Febrnarg 6 ümtn da commissie benoemd en 30 Maart aangevuld Leest men bet voorstel van den heer P c e dan staat er dat gevraagd wordt om te onderzoekeu of aan de bestaande waterleiding dia er natuurigk niet voor iè ingericht een inrichting te verbinden om het ater scheikunilig of op andere wijze te klaren mjiar is het geenszins de vraag of het klaren op gt oote schaal mogelgk is Bij de ontdekking van bet zuiverend vermogen vau Chloorgzer eu de toepassing daarvan door Prof Oanning heeft 2Ed gezegd er voUirekt geen bezwaar was 1000 M op eenmaU te klaren zoa de mechanische inrichtingen s echts voldoende waren Op onie vraag daaromtrent aan Prof O ontv ni en wg uit Sehmdin in If eilpkalen waar ZÈd zich lijdelgk bevindt het volgende Als de inrichtingen goed zgn kan de klaring van onbeperkt groote hoeveelheden water te gelijk plaats hebben Het kout er alleen op aan dat de batsini groot genoeg zijn etc Naar gelang de behoeften toenamen heeft de Vereenigtng Toor gezaiverd Maaswater te Rotterdam de inrichting vergroot en klaart nn het water met 6000 L te gelgk zonder verschil met de vroegere wijze van 230 L 3 Dat de beantwoording der vraag In wdk gedeelte van de siad zal dé inrichting worden geplaatst onduidelijk is is niet onze schuld maar ligt geheel aan de vraag Had er gestaan in de vraag aad ons gericht wat in de emorie er is bggevoegd waarmede de buUleiding bedoeld werd dan hadden wg bet natuurlijk begrepen doch nu moMet wij lag MO er niets van begrepen te hebben en dit ook in Jjiaiitaoord hebben medegedeeld Gelukkig is er de mondeliuge mededeeling van JtD tweeden oudergeteekenie bij opgenomen waaruit lilijkl dat de buizen door de geheele stad zullen onleu gelegd Na op de overige vragen een voldoende antwoord Ie hebben ontvangen gnat de C v f o er tot onze beantwoording van hunnen brief van 13 Juli Ie vraag Waaruit zullen de pijpen bestaau Waarbij de G r f het niet eens is dal wg ook op plaatsen die daarvoor geschikt zijn van asphalt buueu willen gebtttik maken maar door haar verlangd wordt gegoten of getrokken gzer voor de buizen en van tin of vertind lood voor de aansluitingen Volgeijs onze ged cht is de O v f hier wel wat ver gegaan eu stelt hier een ohusnle in de memorie alsof zij belast was met een rapport te maken voor een eigen w iterleidiiig Onze aanvraag behelst alleen om buineii in den stadsgroiid en wateren te mogen leggen en nu is het naar ons inzien voor de gemeente voldoende wunneer z J sterk genoeg zijn Wij weuschen de waterleiding te maken eu dus aan ons welk materieel wij daarvoor bezigen en aau de gemeente de beoordeeling of hetgeen wg pla itsen sterk genoeg is om zonder nadeel vuor de openbare veiligheid toegelaten te kunnen wurdeu Wij hebben daarom ook aangeboden dut al de buizen die op geueeolegroud moiten komen door of van wege de gemeente op twaalf atiuoapheeren mogen beproefd worden Uit een latere beai twoording blijkt dat wg een drukking van een en een halve atm noodig hebben loodat een proef 12 atm wel als voldoende mag worden aangemerkt Verder spreekt de memorie in deuzelfden geest over het nemen van proeven met die pijpen en raadt dit af Hierin heeft de C v f gelgk doch wg zouden de onkosten voor het nemen dier proeven betalen de Gemeente onderwerpt zich dus tot niets De C V f schjjut nuar htt ons voorkomt wat de sphaltbuizen betreft niet goed iugelicbt te zijn Vóór wij voorstelden om nsphalt biiizen te bezigen hebben wij ons iu het bezit gesteld van verschillende getuigenissen wnuromler er voorkomen van de Burgemeesters van Neuatadt en Gummeribach van de boawdireetie van hel tentoonstellingsgebouw te Altmta va n den cinel ingeuieur Ditlmau en anderen die llsii verklaren dat de usphalt buizen in t gebruik uiimnntend voldoen op lersohillende plaatsen werken zij sedert 1867 onder 2 tot 7 tm druk Wij hebben ook monsters laten komen om ons te overtuigen van den aard en de hoedanigheid dezer buizen ze laten beproeven op 12 atm en daarna eist er een oordeel voor ons zelf over uitgesprokeu Al wat de geneente kan verlangen is kracht welnu tij kan de buizen beproeven op 12 atm en zoózij daai nog geen vrede mede heeft dat zij achtmaal sterker orden hsproefd dan de drukking waaronder zij moe ten werken het rgk tcbrgft slechts de dubbele drukking voor bg stoomketels die vrij wat gevaarlij ker zyn geven wij haar verlof de asphalt baizen op 21 zegge vier en twintig atmoepbeeren te beproeveq aar dit ons geheel onverschillig is wjjl de fabriek ze levert op 60 atmospheeren Op de 2e vraag hoe hoog het water zal gebracht worden heeft de C v f geen aanmerking maar haalt hier de watertoren bij wa irvan de tweede andergeieekende gesproken heeft en zegt dat zonder atertoren een waterleiding niet goed kan zgn Dit is alléén eeu gevoel van sniouk en of men meer voor het Frausche dan voor het Engelsche stelsel is Wij willen hierover niet uitweideu daar wij dat zonder wijdloopige berekenihgen met kunnen doen doch de zaak kofot z r eenvoudig hierop neder dat het gebruik van een watertoren met hoog reservoir eenige ste iikolen bespaart doch di t kan volgens onze rekening niet opwegen tegen de kosten van aanleg en daarom gebruiken wg er geen De C V f verk aart aan hel slot dezer Se vr ig dat er waterleidingen bestaan met te uainve buizen doch dat bewgst voor do breedte of nauwte van oitre buizen nieti wij vermeenen ook nog nergens de naat onzer buizen opgegeven Ie hebben doch dat bg bet systême libre de voortdurende waierlovefing zonder watertoren onmogelijk is zal wel niet ernstig gemeend zijn niet alleen in theorie kon dat worden wederlegd maar ook door voorbeelden uit de praktijk aangetoond De ierde vraag omtrent djn prijs is weder door do C V f onvoliloendo verklaard iHaye tA Rotterdam hebben het andere begrepen daar in de voorwaarden van t Uage staat waarop zg concessie wilde VBrleénen Levering van Kater aan partie utieren Bieromlrent geniet de conceuümarii volkomen vrijheid en in die van Rotterdam de conceuionarie levert aan de inffetetete tegen betaling tcater in hunne kuilen of IjebouKen tot op 30 ellen boven R P De C V f vraagt hi r meer dau beantwoord kan worden daar bg sttfgitrg van kotenprgzen werklooB maohiuerien vet chloorijzer enz natuurlijk de prijs van het water moet rijzen en bij daling daarvan kan zakken Wanneer de een of andere iudustiieeleonderaem ing concessie vraagt zoo is het gelooven wij nog nooit voorgekomen dat de toestemiaing of weigering afhankelijk was van den prijs van het fabrikaat De vierde vraag goau wij voorbij doar de C v f door zich hier met liefdadige gestichten te beoioeieo weder naar onze wijze van zieu wei Wat ver goal want op dat terrein verder uitweidende zou zij ook kunnen vragen aan liierbrouwers a iinmakers slachters enz Liefdadige gestichten kunnen iloor ons uiet anders worden beschouwd als particaliere ondernemiugen In geen enkel contract hebben wij er ook iets van gezien De vijfde en zesde vraag zooali die in de memorie wordt behandeld is voor ons onbegrijpelijk Na onze inlichtingen aldi beoordeeld te hebben gaat de C v f over tot het doen van mededcelingen omtrent andere plaatsen waar aanvragen om concessie zijn gedaan Van de geheele Memorie heeft dit gedeelte op ons den pijnlijksten indruk gemaakt daar hierin feiten ten onzen nadeele worden genoemd die bij iiader inzien blijken zullen niet geheel juist te zgn de Commissie heeft zeer zeker geene goede Information ontvangen 1 Heeft de C v f inlichtingen ingewonnen te s Hoge te Rotterdam en te Delft maar waarom dan ook niet te Haarlem Aimterdam den Helder Schiedam en utrecht t Ook over Dor fechl wordt geen woord gesproken 2 Over i Hoge en Rotffirdam wordt gesproken alsof aldaar wel eens beproef was om waterleidingen aau particulieren toe te stjip doch dat zij allo waarborgen misten en die gemeenten daarom waterleidingen in eigen beheer hebben aangelegd Door een gedeelte der fejten die hebben plaatsgehad niet te vermelden ka4t ieder die de memorie leest tot bovenstaande gedachten die dan eengeheel verkeerde voorstellinj zgn van hetgeen geschied Hoge heeft roorwairden eateld waarop concessie voor eene waterleioiug aan particulieren zou worden gegeven en zes inichrijvere hebben zich opgedaan Na beoordeeling der plannen die alleen betrekking hadden over de wgze waarop het water zou verkregen worden onder of loven de veenlaag in de duinen is er voorloopige concessie verleend aiui DE VïEa o B doch beeft die rereeniging na zes maanden moeten verklaren het f0H id t bgeen te kunnen krijgen en de concessie werd das door haar niet definitief lanvaardt Rotterdam heeft verschillende aanvragen om concessie geweigerd doch er een voorloopig verleend aan den Heer i F Metselaar waarvan do voorwaarden in ons bezit de dagteekening dragen van 8 September 1865 terwijl op eeu afzonderlijke wijziging voorkomt gewijzigd io den raad van 7 December 1865 Eveneens door het niet tijdig bijeenbrengen van bet noodige kapitaal is deze concessie niet definitief kunnen wordeh aanvaard Noch Hage noch Rotterdam konden contracten met particulieren sluiten die volgenj hunne wijzen van zien goedkoop genoeg waren j de xbsidiën gevraagd door aanvragers om concessie waren ongeveer ƒ 12000 sjaars en ziin daaroa tot eigen aanleg overgegaan Hage en Rotterdam hebben dus de voorkeur gegeven aan partionlieren en alléén toen deze te kort kwamen zgn zg genoodzaaM geweest waterleidingen in eigen beheer aan te leggep 3 Wat Delft aangaat ook daarvan sohgnt men geen goede inlichtingen te hebben ontvangen Het feit is dat door den Heer SE Begt primitief geen voorwaarden tgn geiteld evenmin als door ons maar alleca verlof tot het leggen van buiten in gemeentegrond il gevraagd In dit gedeelte zegt de C v f dat de speculatieve richting van Di Hegt zóó in t oog viel dat verdere samenspreking overbodig werd geacht en eenvoudig de vraag werd afgewezen Die speculatieve richting is geheel do onze en datrom wcnechen wg er ook met een enkel woord op te wijzen want de Begt vioeg volmaakt hetzelfde nis wij nu doen buizen te leggen in gemeentegrond tonder eenige de minite tubtidte Dit is zeker toch niet speculeeren op het geld an de gemeente waar jaarlgko nog aan Betaald moet worden voor het openbrekta en weder diohtmakeu der stralen Of moet het speculative gevonden worden in t denkbeeld om met de ofidernemiug ijrinst te behalen f Is dit bet geval dan zijn ook wg die richting toegedaan de C v f zal toch Aiet denken dat er een iaduitrieel lal komen die uit lonter philantropie met het uitzicht op verlies een waterleidihg zal aanleggen vootzekef het zal buiten de waard gereke od zijn 4 De C V f schijnt argumenten tegen een waterleiding Bgèengézocht le heT ben Zoo ten gasfabriek geen liohl meer geeft kan men ander licht ontsteken maar als de waterleiding eens ophield ood men grachtwater drinken Waar is hut zoo de gasfabriek weigert kan men lumpen aansteken zoo men ze uiet verkocht heeft anders uioet men nieuwe knopen Maar wij zieu niet i i dat dit met een waterleiding zooveel erger gesteld is danr toch zoo de walerleiding wegert wat even zeldzaam is uls dat een gasfabriek geen gai geelt er toch iu de grachten nog wel water zijn zal en met een paarceuieu chloorijzer heeft men iu twee uur eeu emmer lau t zelfde water als de waterleiding leverde Wij zouden het argument liever in het voordeel der waterleidingen verklaren want er is veel eer mogelijkheid goed water zelf te maken dan lichtgas 3 De C V f ste t voor on de concessie toch vooral niet voor 99 jaren uilduiiend te verleeueu Het is hier weder wat wij bo en reeds aaum rkten zeer te bejammeren dat de O v f met met ons heeft gesproken Het is toch wel ondoenigk om een aanvrage zóó in te ric iten dnt zij aan eene cimmissie in allen deele goed voorkomt duch juist daarom hadden wg zoo guurne een saineiik iinst en samenwerking gewenscht Wij hebben de gewone clausule gebruikt die in den regel gebezigd wordt duch zoo de raad tegeu het woord viUluitmd is dnn zien wij niet in dat daarin geen verandering kan worden gebiacht Noch de leden der C v f die wij hebben gesproken noch in de van die commissie ontvangen brieven wordt er van gesproken of a inmerkiugen op gemaakt anders badden wij reeds vroeger du punt toegegeveu Wij nemen dus de vrijheid den Gemeenteraad te verzoeken in onze aanvrage te uillen lezen concessie voor 99 jaar waart an de eerste 20 of 3U jaren uitshjitend latende wij de bepaling van dien termgn over aan de wgsheid van den raad Hiermede zonden wij de beantwoording der memorie van de C v f kunnen besluiten doch wg kunneü niet nalaten U in het belang der gemeente nog op een feit te wgzen dat ons onbegrgpelijk is namelijk deze de C v f doet iu de geheele memorie als hare mooning uitkomen dat het toestaan van concessie Toor de gemeente niet de vereischte waarborgen oplevert en na gewezen te hebben op de mededeeling van de staits commissie verklaart zij dat de gemeente Gouda niet in de m igelijkheid is om een waterleiding in eigen beheer aan te leggen De C V f erkent dus dat de uitgaven de Snancieele krachten der Gemeetlte te boven gaan eu ia tegen het terleenen van concessie aan particulieren bg ge olg wenscht dt C v f geen waterleiding want zoo het volmaakte niet te bereiken is moet men zich met iets minder volniaakts tevreden stellen Had de C v f gezegd Wij deden het liever zelf maar kunnen niet on daarom stellen wij voor dat iemand aliders het doet dan was het conseqnent geweest Dat er behoefte beslaat aan gezuiverd drinkwater blijkt uit hetzelfde blad waarin de memorie is opgenomen daar hierin door B en W wordt bericht waar weder gezuiverd water te krijgen is De C V f haalt een schrijven aan van de Staatscommissie dat waterleidingen in plaatsen benoden de 4U 0U0 inwoners geen vooiderl oplevert en terecht Want zoo die inrichtingen vau rgks ofgemeentowege worden gemaakt dan is de aafilcg in den jegel Mei duurder dan voor particuliere rekenjug £ n hiermede Mijne Heeren meene n wg voor een groot deel de argumenten van de Ckimn ssie van Fabricage te hebben weerlegt dut de kans van slagen bg eene eventnoele conces ie verloeoing door het ongunstig rapport van de Commissie van Fabricage om een waterleiding in Oouda te verkrggen nie vergroot is zullen wg uiet behoeven te betoogen Wg hebben de eei hosgachtend te ign OKd Dt Dienaren aét A KAPTIJN i get 1 K T NIEVEBQELIV boerden en Rotterdam Augustus 1874 I I I If 1 Laatste Betichten Portsmouth 21 Aug De Duitsohe anonncerbooteti Nautilus en Albatros iga van hier naar de SpaaiiDcho kust vertrokken New York 20 Aug Het bericht r n nieuwe aanvallen der Indianen op het gebied van Daoota heeft zich niet bovestigd Londen 21 Aug De Times meldt uit Philadelphia onder dagteekening van gislbren dat de ropublikcinsebo convenCie ia Pennsytviraié de derdecandidatuur van Grant voor het presidentschap der Republiek met groote meerderheid heeft verworpenen dat zg den gouremear Hitttniuft republikein candidaat v I atellen Parijs 21 ing Mac Mdhon is te St Brieuc luisterrijk Ontvangen Bg zgne komst in de opthedraal beeft de bissohap hem verzekert van de syia