Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1874

i ED RHlJiV SPOORWEG 3e KLASSE van den HAAG en GOUDA Woensdag 26 Aognstas 1874 W 1Ö60 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BS TERUG OP V OENSDAG 26 AUGUSTUS 1 7 Zie Aanplak en Strooibilletten K wthie der geestelijkheid Te middernachl is lij te Brest aangekomen Brussel 21 Atig De graaf B T De Thfux de M ylandi Mmistrr president tonder portefeuille is heden ochtend ten 10 unr overleden Brost i 1 Augustus Mac Mahon bracht heilen een bprcek op de reede en op de vloot De zielie den jnichten hem toe ïi n 2 ure whs er revue INGEZONDKN Spoorweg ougelukken ran 4ie len brengen onwillektnrig die van vroeger in benoneriog en doen voor DifWiic vreezen Met het oOg hierop meent schrijver dezer rege e de lirrctie der Kfiispoorweg maatschnppiJ te mogeif lil bedenking geven ten einde te doen toezi n dat op de nd tusscheu Gouda en dsn Haag bq de kromming van den weg de raait der treinen worde geHaperd Ulschoon na het laatste ongeval daar ter plaatse zeer eker bevolen in dien gerst zullen zijn gegeven zoo IB het sohrgver welke het bei oelile traject meermalen te maken heeft bij ondervinding gebleken dat het er verre af is ilat die bevelen altoos worden nagekomen Streng toezicht 7i das noodig wezen om welhvtnieuwe rampen te ver io den X B u rgerljjke Stand GtBoitFN 19 Aag Maria Theodora onJen L tloogniitegir ri J M Straier 20 Cornelia ouders G J Krujj heet ril C klijn Ëliiabclh ondeiê L Boot ea C DuUomeijei OvtmmiB üu Aug M van Kgk 15 j 21 G vau d r kind 77 j S Hevj 5 m H Tenhenvel 2 m H et iieiiÜBHl ed W Lampe 68 j ADVERTËNTIËN Ontlertrotiwd bg volmagt B VAN ERP ÏAALMAN KIP Kapitein iet Infanterie gedetacheerd bg het O I kjger te Macamar EK F J ÜROBSBEEK Gouda 22 Aug 1874 Eenige iennügeeing Heden overleed ten mijnen huize onzegeachte moeder en Behuwdmoeder Mejufvroutv HENDBIENA VEENENDAAL Wed den Heer W Lampk in dÉD onderdom van 60 jaren W LAMPE A C LAMPE VAM DKN KlKBOOM Gouda 21 Augustus 1874 Openbare Vcrkooping te OOUDA op DING8DAG den 25 AfGÜBTÜS 1874 de i voormiddaga ten 9 ure in het Lokaal aan de Peperstraat wijk K n 237 van ruim 2000 rollen Bcliangselpai icr Gemarmerd Eikenhout en andere Kleuren Randen Gekleurde Lan dschappen eu Vergalde Behangseilgsten Eene aanzienlgke partg HOÜTGARNIl üREN Vergulde EAAMLIJSTEN PATAIRES KOPERWERK FRANJES EMBRASSEö CHASSINETTEN in verscheidene afmetingen GeschUderde GORDUNEN VOETZAKKEN BEDTUKEN een BED PELUW en 2 KUS SENS MATRAS een Chineeach bewerkt KAMERSCHERM enz 82 SCHUrrERSJASSEN 57 PANTALONS eene party CHACOTS enz Een KABINET CANAPÉ NAAIMACHINE verdere MEUBELEN en t geen meer z worden aani boden Des Manndags vóór den verkoopda te beiigtigen Inlichtingen ign te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda fiouda Drak vu A Iriakaua Peperstraat wijk K n 5 heeft de eer te berichten dat heden geopend wordt zijn BIERHUIS waarin veele soorten tot billflke prüzen voorhanden zgn TE KOOP Een PAKHUIS met BOVENWONING bijzonder geschikt voor Timmermans of Verwerswinkel ook tot oprichting eener Broodfabriek Adres franco letters A B aan het Bureau dezer Courant Te Rotterdam wordt gevraagd tegen November of eerder eene bekwame Ècukcnineld P G Reflecteereuden van goede getuigen voorzien worden verzocht zich te adresseeren franco met brieven onder letter K bij de boekverk opers M WUT ZONEN te Rotterdam Frijsverlninderlng der KAPOK MATK ASSEN AGENTEN voor i ouda en Omstreken de lleeren Gcbr de RAADT Van af heden woeden de gerenommeerde Kapok Matrassen uit de fabriek van A BUEETVELT Az te e afgeleverd tegen dé onder genoteerde lage prjjzen bij eene ongeëvenaarde uitmuntende qualiteit en bgzonder soliede en nette bewet ting Gestichten Ziekenhtrizen Logementen en andere groote inrichtingen waar mijne matrassen tot heden nog niet in gebruik zijn worden die bgzpuder aanbevolen terwjjl voor soliditeit werdt geguaraudeerd üm het misbruik v m namaken in mindere qualiteit dikwijls op mi n naam verkocht tegen te gaan zullen voortaan de 1 qnal matrassen aan beide zijdeu de 2 qual slechts aan ééne zjjde van mijn fabri ksnaamstempel vooralen zijn waarop men s v pi wel gelieve te letten Prijs 1 qualiteit ad 2 sijden gestempeld Eenslaaps 1 85 X 0 85 10 Kilogr zwaar 20 Tweeslaaps 1 85X1 1513 25 2e qualiteit aan ééne zijde gestempeld Eenslaaps 1 85 X 0 85 127 Kilogr zwaar 13 50 ïweesla8psl 85X1 1516Vj 18 andere afmetingen worden in juiste evenredigheid berekend Peluws en kussens jvorden mede tot zeer lage prijzen bijgeleverd Emballage wordt voor fabrieksprijs in Rekening gebracht doch bg franco retourzending voor van den genoteeirden prijs teruggenomen Op plaatsen waar nog geene Agenten zgn worden dcïe gevr agd en tevens beleefd verzocht de orders voorlopig direct aan de fabriekin te zenden i BREETVELT Az te Del t No 788 dor beroemde WekelUksclie Zamenspraken Uitgave J J H REMMER te Utrecht is heden voorhanden biJ den Boekhandelaar j Bïe iisriavwiA tï 5 Lange Tiendeweg te Oouda iL dZAO AZIJTtq H H g van THEEËN STEEDS VOORHANDEN q o B Geurige en Waterhoudende Theeën frt tot zeer billijke prjjzen ÏOQ oo W van af 55 Cents tot 4 00 per 5 Ons by F HKRMA f Fz op de Gouwe wjjk C N 157 2 HH ES Winkeliers genieten Rabat De ondergeteekende heeft de eer hiermede zijnen geëerden Stadgenooten en verdere Begunstigers te bedanken voor het ruime bezoek hem gedurende de Kermis geschonken hij stelt dit op hoogen prgs Gouda 22 Aug 1874 P C PINKSE ® Maandag avond wordt voor het laatst Gebakken terwjjl h zich voor het volgende jaar minzaam bljjft aanbevelen INSCHRIJVING BURGERATONDSGHOOL De COMMISSIE van Toezicht op het Middelbaar Onderwfls brengt ter kennis van belanghebbenden dat de Inschrgving voor de BURGERAVONDSCHOOL zal plaats hebben a Voor Nieutee Leerlingen VRUDAG den 28 AUGUSTUS 6 Voor Oud Leerlingen ZATERDAG den 29 AUGUSTUS des avonds o 8 uur in het gebouw der Burgeravondscfaool op de Houtmansgraeht Hét schoolgeld bedraagt drie gulden voor elken Leeriing twee of meer Leerlingen nit één huisgezin betalen elk twee guMen onvermogenden genieten het onderwijs kosteloos Van enkele lessen kan met bjjzondere toestemming van den Directeur worden gebruik gemaakt In dit geval wordt het geheele schoolgeld betaald De toehitingsexamens hebben plaats DINSDAG den 8 SEPTEMBER en volgende dagen Na dien tjjd worden geen leerlingen meer toegelaten Elk leerling moet voorzi zyu van een wettig bewijs van met goed gevolg ondergane Vaccinatie De Secretarie van voornoemde Commimt D VAN ITERSON CORRESPONDENTIE Het ingezondeD stulcje getiteldi Db ondeblingk Vl esohhouwkrm Tas Carmvoru u in bet Volgeode or worden g pUatkt DS ASOACTIK Kennisgeving De BUROEMËESTEK vso Gouda breugt bg deze ter keunii Tan de belanicliebbenden dat door den Heer FroTiocialeii Iiiapecteur der Directe Belastingen rns te Botterilam op den 22n Auguttui 1874 r ijn exMotoir verklaard de kohieren tan het patentregt arer het dienaijaar 1874 75 N 3 en i Pat roornelde kohieren ter InrorderiH zijn geateld in banden van den heer Ontvanger dat i der daarop voorkomende verpjigt is rqnen aanslag op den b j de wet bepaalden vort te voldoen en d t hedea ingaat de termijn van DKIë MAANDËtf binnen welke de reclames beaooren te worden ingediend Gouda den 25n Augustus 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BEUGEN IJZENDOORN BUITENLAND Bnltenlandsch Ovei Zlclit Over Biizaine i verblijf te Spa huoit men niet veel De IndépindMice ieMe u een telegraa tan anderhalven rrgei yn aiiiikouist te genoemder phists mede n bewn irt O erigene het ititzwijgeo op too abaolate wij e dat Dien wel iiau opzet daukeu moet Volgeua een der c rreapondruten rao de Uherté die met den exraaarschaik eeu ouderlioud had tal deüe weidra iu jrueii4eivk pxkja a Iwit gaslviii ii l i £ crUlen lfij zal zioh schrgft deze berichtgeier èf n lar En elnnd öf naar Italië begeven eu liefst naar de oevers van het meer Cono waar de lucht hem voor de gezondheid zijner kinderen verkieslijk toeaclignt VVanncer eenmaal zyn huisgeuii een vast verbigf heeft gevonden zal de ex maarsolialk namr bg zich voorsielt en werk achrgveu over den veldtocht van het Hgnleger en de houding der officieren van eiken raug Hg zal daarna alles publiek maken wat liij gedurende het proces geaaend heeft te moeten cvvijgen ïoeo ik hem vroeg of hü nog dooumeuten in ryn bezit had antwoordde Bataine toestemmend Het ipeet hem alleen dat de verarhijoing van dit werk eedigszins vertraagd zal worden doordien op ommige aauteekeningen te gelijk met de bagage vau kolonel Viletle beslag is gelegd In nagenoeg alle Duitsche Bladen vindt men tegenwoordig dagelijks een reeks bekendmakingen van feesten op 2 September ter gniochleniaviering der overwinning te Sedan In de programma s van een aantal plaatsen wordt aankondiging gedaan van godadienstoereniugen klokluiden kanonschoien loiioulfees eii optochten openbare tauxhalls concerten uitvoeringen van zangstukkeu vuurwerken in sommige telfi van spiegelgevechten en bivaks en andere militaire achtiuwspelen Op de eene plaata geschiedt dit van wege het plaatselijk Bestuur op de andere van wege ingezetenen op vele van ege overheid en particu f liere comités te zamen Volgens mededeelingen voorkomende ia de dagbladen van Florence had de faurgertgke en militaire overheid Idaar van IS tot 15 dezer buitengewone voorzorgsmaatregelen genomen ten einde elke poging tot opstand onmiddcUgk te kunnen onderdrukken Zy waa daartoe geleid doordien aan alle hoeken van straten oproepingen waren aangeplakt waarby het volk werd aangezet tot een opstand in naam der sociale republiek terwijl ondersteuning van eldera werd toegezegd Het spoorwegstation het telegraafkantoor dé gasfabriek en andtre inrichtingen werden door troepen bezet en de schouwburgen zoomede eenige veel j bezoetite koffiehuizen gesloten Tegenover dergelüLe maatregelen acht en de eamenzweerders het eradeo lioh sul tt houden Op het plein der Signória en eldws ontbrak het wel niet aan de gebruikelgke laaen choliogen doch een aanmaning der politie was voldoende om ze uiteen te doen gaan zoodat de tustcheiikomst der troepen niet noodig as Eenige personen uit de Romagna d e noar Florence schenen gekomen te gign om aan de verwachte onhisten deel tl aeaeii werdeo ia bechteuis geuomeo Ttiaui ia alles rustig zoowel te Flotcnce als elders op liet Italiaansche schiereiland hoelrel de overheid voortgaat met het doen van kuiazoekingen en het arreateeren van verdachte persoseg I e Italiaansche parlementaire crisis is nog niet opgelost de Opinione meldt dat de president minister Mingheiti onlangs met drn koning heeft gesproken over de ontbinding der kamer en de koning daarop tgd heeft gevrangd om na te denken Niemand twijfelt echter meer aan de outbinding De nieuwe verkiezingen zouden worden biipaald in df laatste week van October ten eind de Kamer in kat laatst van November bijeen te kunoeo roepen ENGEl ANO Ofschoon het parlement acantie hoadt kan men toch niet zeggen diit de partjjaanvoerders in Engeland waar de partijen ataats instèllingen geworden zijn en den atrgd over s lands belangen voortzetten onafhankelijk van de zitiingen der volksvertegenwoordiging rust nemen Terwijl de vergaderzaal van bet parlement ledig staat wordt p volksvergaderingen door toeiprakefi van de voornaamste leden der partgen voortgearbeid aan de iormijig der publieke opinie welke in lager en huugerbuii ten slotte trots alien tegenstand tot haar recht moet komen Eenige dageo geleden begon de heer Goaohen Gladatooe a gewezen minister vau marine in eene redevoering Ie Frome den vaeautie veldtocht en toonde hg aan dat het belangrgksia dat in de afgeloopeu zitting tot stand Is gebraolit door de liberale partjj voorbereid of van baar uitgepan is Den I7n dezer volgda de haar 7 wo M t w iiy t aa ra ai in da staathuishondkuiide too de Universiteit te Cambridge te Brighton zgn voerbeeld Ka gedurende negen j iren op de meest verdieuatelijke wijze die stad vertegeuwoordijid te hebben moest de heer Fawcett bij de laatste verkiezingen voor den conservatieven stroom wgken Zgn opvolger was een gewezen cavaierieolficicr zonder naam eu zonder bekende talenten Ofschoon de hoogleeraar bg de eerstvolgende vacature te Hackney candidaat gesteld en verkozen werd wilden zijn vroegere kiezers te Brighton echter tuoneu dat z j zgn diensten niet vergeien hadden Het was in antw oord op een adres van dankbetuiging woarbg hem tevens da uitgaven van ziju laalste verkiezing vergoed werden dat Fawcett in het raadhuis te Brighton voor eene vergadering vau meer dan drieduizend personen zjjne denkbeelden over den politiekeu toestand blootlegde Zyne rede bevatte wat de eigelijke politiek van het oogenblik betreft niet veel beUugrgks Nieuwe maatregelen door de liberalen voor te stellen en te verdedigen werden door hem niet geroemd Een rafds vroeger van hem uitgegaan voorsiel om de kosten der verkiezingen welke in Engeland zoo buitenspoorig hoog zgn te doen dragen uiet door de candidaten maar door de kiesdistricten vindt onder da liberale partij 1 bgval doch is geen hoofdbeginsel van politiek en beeft niet de minste kans om in het tegenwoordige lagerhuis eene meerderheid te verwerven Van groot genicht w a daarentegen hetgeen de spreker ovir de leiding der partij de eigeuIgke partg disoipline in het midden bracht Üe beer Fawcett wns lot dusverre gernsiiiis wat men een bruikbaar p trtg lid noemt Zgne beginselen tgn radioaal en hij vrrkoos zooals men dat bg radicalen meer ziet maar zelden ter wille van bel partgbelang ieta lan zgne eisohen los te laten zoodat hy bg de beeren whips letterlijk zweepen dat zijn de parlementsleden welke bg eene stemming belast zgn met de zorg om de verschillende leden hunner partjj bgeen te brengen en te zorgen dat er geen stemmen verloren giwn als eeo van de koppigste struikelblokkeu bekend stond In dit opzicht no heefi hy in zgne redf Brighton een soort van schuidbekentenia afgelegtï Da noodzakelijkheid om Gtadatona als aanvoerder der partij te erkennen en te volgen scheen hem vroeger nooit zoo duidelgk voor oogen te hebben gestaan Het verwjjt op oneeuigheid der liberalen gegrond dat hun partij ouder aanvoerder was sobijot hem getroffen te hebben Hg verklaarde DU dat Qladstone s aanspraken op den pest van aanvoerder nog nooit zoozeer gebleken naren a 9 thsna Kienwnd andera kon in dat opzicht det den gewezen eersten minister vergeleken worden en indien Gladstone er toe kwam de leiding zgner partg te laten varen zon zulks als een zware slag voorde liberalen en een ramp voor het land beschouwd moeien worden Deze woorden van Fawcett den parlementairen wildzang zooals men hem soms geuoemd heeft zija niet zonder beteekenis Keeds schreef de 2Vme eu blad dat met de feitelijke toeelanden veel meer rekening hondt dau met het belang van eenige partj dat na de rede de kansen voor eeo liberalen candidaat te Èrighton weder veel beter zouden staan Zgn gevoelen maakt te meer indruk daar de onafhankelijkheid van Faweett s karakter boven allen twijfel verheven is Niemand denkt er aan hem te beschuldigen van te hengelen mar eene portefeuille boe ver in bet verschiet op het oogenblik de optrediog van eeo liberaal miniaterie in Engeland ook moge W wezen Den volgenden dag waren te Sheffield by gelegenheid der opening van vyt nieuwe scholen drie ondarwga specialiteiten der liberale partij de heeren Roebuck Mundella en Forster aan het woord Hunne redevoeringen die door alle partijen worden toegejuicht waren alleen in zooverre van belang als daaruit de beslist neiging der tegenwoordige Ëngehche liberaian naar bet stelael van verplicht onderwijs dooratraaid vooral de beer Forster verwierf op zgne woorden toen hg de plicht van den staat besohreaf om te zorgen dat ieder kind het verstandelgk voedaat omving waaraan bet even groote behoefte heeft tkê aan lichamelijke spga de algemeene instemming Tegenover deze bewegingen der liberale partij biginoen ook da Toriea zich te nmnin la de volgen maand wordt te Frome dezelfde plaats waar Uoscben het woord voerde eene regeeringsgezindedemoosiratie op touw gezet onder voorzitterschap van den markies van Bath waarbij Disraeli de eersteminister zelf het woord voeren zal Op deze wijze wordt in Engeland de gsmeensoba i tnsschen het volk zijne vertegenwoordigers en zijne regeerders levendig gehouden en nauwer gemaakt Door t deze middelen zijn de woorden volksrertegenwoordiginf en parlementaire regeeriug daar te lande geen klankrOi maar feiten geworden Zoolang men in andere laQ den het niet tot deze zelfde ware uitvoering d r beginselen gebracht heeft kan niemand zioh het reokf aanmatigen om op grond van de schijohaar mindergoede werking der laatste over ken eeu ongunatigi oordeel uit te spreken HAÏTI T Uit Port au Frince werd d d 10 Juli aan bet v Journal dtt De ialt bet volgende geschreven Op de meest verraasende wijze beeft in de repa bliek Haiti eene verandering van regeering plaats e grepen Om de sonderlingheid dier gebeurtenia ge heel en al naar waarde te sohattrn Boet men zeven jaar in de geschiedenis van dit Isiidk teruggaan In 1867 as de preeident Oeffrara verplicht omafstand te doeo van het bewind hetwelk hem dooi de appositie met een onbedwingbare volharding be twist werd Toen werd er eene constitueerende ver gadering verkolen die eene zeer democratische oon stitutie tot stand bracht De constitutie kende slechts eene zeer beperkte macht toe aan het Qitvoerend bewind dat onder het almachtige bestuur was geplaatst van twee vergaderingen voortgesproten uitdestefn j mingen van enkele kiei rs die zich in deze rcpublirlfi s8 mot verkiezingen bezighouden Die constitutie beperkte i t deu duur van het bewind dea voorzitters tot den tijdtsn vier jaar Generaal Salnav werd door de Vergadering tot President verkozen Lang v ór zijn verkiezing bracht eene gewapende reactie die in naam vu het ver ralleu verklaarde gonveruement strjjd voerde het land 1 in beroering en atrekte zg zich over een groot gedeelt der republiek uit Ten eindi dien bargerourlog Ie len dei or si kunnen voihondeo en de ordh te kunnen herstellen gaf Saluave bet voornemen te Iceonen om door eeir andere constitueerebde vergadering eenigeconstitioneeis wgzingen te laten atemmoo waardoor hij met gnO stiger aitsia zoo kunnen regeeren te midden irier verwarringen van dieii oarlog dis door de torJPsr