Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1874

if Pargs telt thans 1726 doctoren en 179 geneeskundigen die geen docloralen graad bezitten 561 vroedvrouwen 353 tandheelkandigea 628 drogisten an 734 apothekers Dc heer Msiime du Camp vermeldt bg deze opgave dat vooral bij de drogisten een groot onderscheid valt wjar te nemen in de prijzen i 77 die men vnugt Voor lOÜ korrels diosoorides bracht l L een drogist 20 fis in rekenning eea ander vroeg slechts 10 frs terwgl een derde met de nederige som van 19 sous tevreileii waa liet Nederlaudsch Nationaal Zangeraverbond heeft besloten zgn twee jaarlgkach feest iu het jaar 1875 te Botterdam te vieren onder de leiding der Mannenzangvereeniging Ampkim Voor de voceerende betrekkingen van hoofdonderwijzer aan de openbare armen en van koofdonder wijzer aan de openbare tusachenscholen te Amsterdam hebben zich honderd en twintig sollicitanten aaugé meld Ër zwerft op het oogenblik door ons land een bedrieger dis een slimme manier heeft uitgedacht omzyn medemenschen geld afhandig te maken Defian g t namelyk naar hen die een huis of neringof iets anders va i waarde te verknopen hebben en egt dat h een koopje weet eu de zaak in ordetal brengen mits hem 100 handgeld wordt gegevenvoor de moeite De eigenaar van het personeel van bet perceel belooft die som gaarne zich natuarlgk voornemende ze den kooper wel in rekening ie zullen brengen Deze komt aldan in de gedaante van een weduwe een bejaarde dame vermoedelgk de moeoer An d D opligter Zg wordt het spoedig met den verkooper eens en de zaak wordt als geklonken beschouwd te jBeer dewyl d dame en verkooper 50 ter band stelt als odsp niiing Den volgenden dag komt dan de mjin die de koopster heeft gezoodAi en vraagt zgn beloon ing welke hem zouder argwaan wordt ui tbetaal en daarna ziet de verkooper uock de ys koopsttr iiooh den middelaar teru zoodat hg weldra tot de overtaiKipg komt dat by voor vgftig gulden ia beetgenonieo Pr Nhn Ct Men sohryft uit teiderdorp van 22 Angfst si Hedenmiddag had op den Bgn een treffend ongeval plaats dat echter door de tegenwoordigheid van 5 eest der betrokken personen gee andere ge i lgpa had au een nat pak Twee jongelieden uit Leideji ver Aoak tén Zich met rOeien bigkbahr zonder daar an veel te verstaan totn de ftooal dl yVolhwdipg pasiee ide Ondanks alle moetle van den st uurmivi der boot kon men het roeisèhui e do r het verkeerd y ke4 der jongelieden niet ontwykeii zoodat l et Bjluiijii werd overvaren en geheel on aib tMoi dirar Kg I D der twee getiiKle het Pif hattgMdÜ eppa H yeeds werdeB T nncerderd Ifieuwe Tyanden rertoonden zioh toen en Tatten in andere gedrelten des lamls de wapenen op in naam der cor titutip Toen liebben de betde Kameis lot eene rergadering Tereciiigd generaal Sagat Niasage tot president Toor den tijd ran vier jaar erkoteo Die nerjaren waren iii Mei 1874 teisireken en de rereeni e Kamers zouden neh met de rerkiering van een nieuwen president gaan beiig houden loenSagetNisaage zyn rrieud generaal Domingue naar de hooftlatad liet komen en hem Is zgn opvolger aanweea üe Kasers veig rden te berusten ia dete vreemde en inconslitutioiieele manier vau een opvolger aan te nemen agenoeg op deulfda wijs waarop de Bomeinacha keizers het keiierrgk erdroegea ain wte ban het best beviel Tegenover dien weerstand van de Kamer iler Vetlrgenwoordigere en vandeu Sensat bej oemde de president Sagt Nisasge den generaal Dommgue tot ngeueralissimns hy gaf hem de teugels van het bewind in handen en marüigde eene crcü Inire uit wnanu hü verklaarde neb lati de regeeiiu terug te Hekken Toen geD rasl Domingoe op die wgs de investituur der souvereinileit had ontvangen Baakle hg iich van het gezag meester en sprak hij militnirement Ue Senaat en de Kamer der Afgevaardigden raakten door t gne bedreigingen Verschrikt gingen spoedig nitseo en de meesten hunaer leden vlucbten uit het bad Da generalissimni zond aan de militaire bevelhebbeia der arrondiseenentshoofdplaiilsen bevel om ia huuue distreoten afgevaardigden te doen benoemen De ai litair bevelhebbers ge oor aamdeo lieten inderhaast eeiuge mannen op Wie men vaitrouwen kon hunne stemmen uitlvengen dezen kozen mannen vau ie zg zeker koodea zgiit en zooden du zouder tijd te verheien de gekorenen naar de hoofdstad onder eo titel van eonstitueeicnden Dezt constitueepeudefl kwamen bjjeen ontvingen instruotien van den geawalissiaua verklaarden dat de Mmatitutie slecht oagergmd en niet uitvoerbaar waa Tcrnietigd n haar en beiioemden generalissi mos DoBingM tot voorzitter der republiek niet TOor areohts vier jaar maar voor kcht jitar tot nader order dat wil ee geB voor zgn geheele leven in afwachting dat een nieuwe en betere eonstitutioneele charta ontworpen worde en aangenomeii De grondtlageii en beginselen dier nieuwe en beiere constitutiouerie eharte bestaan bieéo d it het inkomen van den President verdubbeld wordt en dat vuoriaaa een veertigjarige leeftgd de wettige leeCivd zgn zal zoo men tot vertegenwoordiger of senator verkozen worden wil Hierduor wordt de onervaren jeugd van de behondeling vau staatszaken buiten geeloteu Ue thaus afgasehafte constitutie bepaalde den leefiyd der vertegenwoordigers op 2 en dien dar senatoren op 30 jaren Aldaa waa kei einde dier eoBslitotie ter wille waarvan de voorlaatste president werd doodgeschoten na een oorlog die zoo grootc schade veroorzaakte aan en land welka inwonen zieh voorn melgk met akkerbouw bezighouden En ten gevolge der laatsie geJwurtenisseu die zoo randerling zgn dft men ze aan fBt zgde van den Allantischen OceaaB ter aanwerapod sal knaaen begrijpen ia generalissimus I oillingae president gewerden der republiek Haïti zoo men dit land nog een republiek noemen kan BINNENLAIXTD GOODA 85 AuousTca Wg vernemen dat op Maandag den 31 dezer maand door de Weerbaarheids tereeniging rBurgerpligt ey de Schutterg sclierpaehatters vereenigiug Willem Prins van Oranje eenen gecombineerden achietwedstrijd zal warden geboadeo op het terrein aan den Kotterdamsehcn djk Qiatnta lAi de nienw benoende luita b dedd aehatter alkicr de herren P Kml Merty eii CO van der Poat geïuMalinM Naar wg varaemea zegt bet Ftitrini heb bea de Minialaia Ma bewga ali librraliteit en tevens wel tUeadhai4 ft B vn vermotdclgke ap volgara door küii ai te slaan de oBtwoipea begrootingao ra zich bereid te verkiateo aUe luliebtiugen Ie fcvea Zondag erd Ic Utrecht ceóa algeiaeene vergadering gehouden vrn dt Dearwaaiders vereeninug er waren verscheidene deurwaarders uit verackillende oorden ru ons land b$eengekoBiea De Ilollandaahr SpDoraregmaattehitppg be4lt aaA de geoc ahe reD die b b rt ïpttclW g 6U$eiak War mond zoo ak aatiitserttea odder beg eidiag Ta een vleiend sobrgvead een dooiloopende vrg kaart gezonden Uit Ouderkerk a d IJsel meldt men dd SS Aug au hei nderlani De scbroclstoomboot Rotterdam die erenavond te acht uren van Botterdam vertrok kon door den aterken mist die tegen negen uren des avonds kwam opzetten na eenige vergeefsche pogingen niet verder komen dan tot Ouderkerk a d IJsel waar zg moest big ven liggen omdat bg mistig weer bet vaarwater in den IJsel door de vele zellingen der steenorena en andere ondiepten aan de oevers dier rivier zoo gevaarlgk ia voor de scheepvaart Heden morgen omstreeks halfzeven uur klaarde de mist eerst op en kon die boot hair reis roottzettcD üei paqsagien die anders dezen morgen circa vgf uren te Amsterdam hadden kunnen arrireerea zullen tot hun teleurstelling niet voor dezen namiddag te twee uren te Amsterdam kunnen zyn De stoomboot Jnuterdain dierzelfde Maatschappij welke giatêren avond te acht uren au Amsterdam vertrok had ook vooral in de Gouwe en den IJsel veel last van het mistige weder maar kou tooli de reis wus het dan ook langzaam voortzetten en arriveerde ruim zeven uren dez n morgen te Rotterdam Naair hanlefdiug Van het plaats gehad hebbend spoorwrgongeluk te Warmond beeft de inspecteur belast met het geueesknnitig staatstoezicht in üvergeel en Drenthe de beeren dr P Kros a S 8 van Bualte chiiuiggu te Zwolle belast met ilen geneesen heelkundigen dienst lan het zieken en onderstenuingsfonds der Maatschappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegeu aangeschreven een gemotiveerd rapport uit te brengen omtrent den toestand der medicgnkiaten op de treinen aanwezig met het oog op hare volledigheid van inhoud doelmatigheid van inrichting en geschiktheid van het treuipersoneel om in tgd van nood op het eerste oogeoblik te kunnen handelen De miniéter van biunaulandsche zak n gelet op art 1 vuu het kon beslait vau 8 Oct 1873 gezien tgnc beschikkingen van 13 April 12 en SU Juni 1874 opgedoincn in de Slaaticourant van 14 April 13 Juni eu 1 Juli daaraanvolgende beeft bepaald dat de artt 1 3 4 S 6 en 7 van het aangehaald kon bealnit niet langer van toepassing zijn in de door hem in de Staat ct vermelde gedeelten van gemeenten in d Provincie Zliid 3allaud nam elgk in Woerden Stoltr k Zoeie wottde en diezelfde artt van toepisiihg Verklaard Op gedeelten in de gemeenten Waddinxreen Nootdorp jouderak Trgenban Schipluiden Woerden in de provincie Utrecht in de gemeenten Snelrewaard en Polsbroek Van den brief door den stadstimmerman r d Mey tgdens Alklaahr s beleg in een polsstok aan Sonoy overgebraohl is op verzoek des konings een fotografie ver aardigd die uitnemend ia gelukt Z M had den brief by de feestvieritig op i Oct 1 7 bezichtigd De feesti ede ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van Leiden s ontzet op 3 OOt e k ui warden gehoodeu door den hoaijleeruar dr 0 P Tiele voorzitleliJ directeur der L idsche ikfdeélin vati de HolJaiiitsche Maatschappg van fraaie kunsten en etenschappen De Pieterskerk zat voor deze plechtigheid ook met het oog op de tegenwoordigheid der vorslelg ke personen worden ingericht De beide hier bCstiande Zangvereeuigingen hebben hare medewerkin toegezegd Het Bestuur der Vereeniging van officieren van Weerbaarheidskorpsen in de vorige ï eek te s Oravenbage opgericht besta t uit de hh A Van Stolk Czn m gOor HSammauiiaut van het korps ICoDiüklüke Scfaerpsehatters te Botterdam Ie president jbr W G ds Jonge van Zwgnsbergen majoor oommiindaht van het korpa Koninklgke Scherpéohntters te NGravenhage 2e preaident J Fraterman kapiteiü bij laatstgenoemd korps 1 e secretaris Hendrik X J Bos kapitein bg het korps Kouinklgke Scherpschbtte Boiterdam 2e secretaris en G Visser kapiteinconmaddbot dei Scherpschutters te Schiedam penbiiigmeester Gedepateerde Staten dezer provincie hebben dta 11 dezer aan de VTateraehaps besturen van dit f eweat eene circulaire gerieht waarin gezegd ordL dat het in tiorlogstgd wenschsigk kan ziin tol iM stellen van militaire iuundatien gebrnik w vukeuMn beataaode poldorgeasalen die in dat geval daartar vooraf moeten geschikt ign gemaakt en dat de Minister van üorlop r uit dien hoofde prge op stelt telksna waaneer oortgelgke gemalen geptickt of aan beataaiide belaagrgke lierstellingen uitgevoerd orden daarvab keaais te dragen ten einde met de daarbg betrokken Besturen te overleggen omtrent het inrichten dier wevktwgei tot Lst voorschreven doel Gedep Staten hebben mits dieo da waterscba M bestiuen verzocht bg stioh ting of virnieBwing van poldergemaleti hioBen in kring van het Waterschap gelegen daarvan aaa deo Minister van Oorlog ten spoedigste kennis te geven Door de maatapbappg tot Nut vaa t AJgeateen is de volgende prgsii tschrgving gedaan De m iatacbappg verlangt Ean populair geschrift niet yitgebreider dan 8 10 blad druks gewoon 84 anarin met het oog op Ifederlandsclie toestanden en wetgeving de vraag wordt beantwoord welke voor het openbaar gezag voor liefdadige instellingen en voorbgzondere peiaonen de beate wgz van armverzorging zij Voor het beat gekeurde antwoord looft de Maatschappij uit eene premie van lOUO De antwoorden duidelyk leesbaar en met eene andere hand dan die des schrgvers geiobreveu worden franco ingewacht viSór of uiter Igk op 1 Augustus 1875 aan het adres van den algemeenen secretaris der maatschappg den heet P M G van Hees te Amsterdam Naar wij vernemen wilde gisteren namiddag esn der bezoeksters van de Botterdamsche Diergaarde iets geven aan de wolien in de nieuwe kooi aan deSingelzgde miar iu plaats van het aan de dierentoe te werpen en voor het hek te blgveii waarmedede ruimte romlom de kooi vu ir de bezoekers is afgesloten beging zg in weerwil van alle waarschuwingen de uiivoorzicbtii hei 1 vau tich over het huk te wngen om den wolven de toegedachte vertnapeiiug door de traliën toe te reiken Het gevolg hierv iu was dat de beide dieren plotseling toeschoten en haar aan hand en arm deerlgk havenden ielukkig dateen der tuesnelleude bedienden baar uit de gevaarlijke positie bevrijdde anders liad het hoe erg zgnu reeds bare onvoorzichtigheid moest boeten nogerger kunnen afljopen A R Ct Voor een pair dagen moet men aan het Gemeentebadliuis te Scliersuiiigrn bemerkt hebben dat niet alla werksters en schoonmaaksters van dat hotel in eerlykbeid iiitmunten t geen tot een ondenoek aanleiding gaf Dat onder uek schgnt te hebben geleid tut de ontdekking dat sommiiie Scheven ingsche vrouwen die van s morgens vrueg tut s avonds laat in hel hotel werkzaam zgn bj haar vertrek onopgemerkt goederen van verscliillenden aard die toor geen berging achter slut vatbaar zijn huiswaarts mrdenumeii Zoodra de politie mei de onirreeiDdiogen in kennis waa gesteld heeft zij de voorwerpen opgespoord en ze bg nachtelijke huisvisitalieo gevonden en in beslag genomen Naar men verneemt zouden de schuldigen meest weduwen met jonge kinderen zijn welke omstandigheid heeft doen besluiten geen voorloopige aa ibauding te bevelen Voor ontrlucbting der sohuldigen beslaat dan ook hoegenaamd geen vrees Tiiihiutet te grijpen eu vast te hoaJen tot dat er tilling daagde waardoor beide personen gelukkig oa het droge werden gebracht la de f mysteriën der vleescli indastrie in Pr nthe fgorkomende in het weekblad Hfgieia wordt o V Bidegedeeld dat een oude vette houd te Meppel ver tMht verd root J LSO en het vleesob daarvan te jtësterdam opbracht ƒ Hoezee roept Flanor uit in de Nedarl 8ptc Mor hoezee I Leiden ontzet I Leiden is uit zgn geid oood gered De Hoogewoerdspoort is in t openbaar rerkocbt en voor de afbraak is door deii timmerman i Hardèman t hoogste bod ingeschreven ad 2842 in voor het aorwerk van de klok door dea koopman 8 Bremer te Dordreebt ad 460 Hoeree voor Leiden Toen swarta hongersuoot Gebracht bat tut den doot oen verkocht me i een poort en met haar opbrengst is ia de gemeente gered en de kashouder boekt vroolgk Ontvangen Tan een oode leelgke poort 842 Van eeii dito diio klok 450 o hg wrijft zich in de handen een huiteukausje Voor dat geld kunnen ze nu eens wat verf en portlandcement bekostigen om er een kerk mee te bederven Hoe jammer voor de gemeenteraden onzer steden dat die poorten niet telkens weer aangroeiealis hakhout Ken net gekleed knaapje nadert op 20 dezer den leohter vaeantieknmor der arrond rechtbank te Amiterdam Om het mi8 lrijf dat bg gepleegd heeft en de straf de hem wacht ynt hy zich al zeer nmig te bekommeren want met rnendelgken en open oogopslag ziel hg om zich heen en schijnt SDwkeurig en belangstellend op te nemen al die vnemde mensohen en die vreemde zaken bet voor hea ou te vone schouwspel Duarbuveii op die verkereohrid de heeren in bun zwarte mactela daar giads die bear met zijn oranjelint om deo hala een feinig virder rechts die tafel waarachter eenige ledere personen bebben plaats genomen nog een etuig venlér die mniiuen m uniform met sabels op qdr en aan hel eind der za de balie waarachter csi aantal lieden uiet allen trai bet meest gunstig iterlgk die nieowsyierig den gang van zaken volfes lie toehoorders en toeschouwen e knaap ant wrdt op de gebruikelgke vragen dal hg is geboren tl Hilrersum in de fabriek aibeidt en twaalf jaar otd is Een kind van twaalf jaar dot wekt belang lelhng en daarenboven een knaapje van een zoo tiirndelgk en zacht uiterlgk Eu toch dat knaapje dit daar voor n staat met zyn lief en jnnemend gdsat en zijn melodieus kindersteaamelje is een mis tladiier die zioh heeft schuldig gemaakt aan didptal in de aaoboorigheiii van een bewoond buis It mklimming volgens aft 384 van het Strafwetboek tralbaar roet een tuohtnuisstraf van minateua vijf en hoogstens vyflieu jaar doch voor personen coder de zestien jaar oud die met oordeel dea onderscheids hebben gehandeld volgens art 67 van dat wetboek strafbaar met opiluiting in een verbeterhaia voor minstens een derde van dien tyd De jongen kul niets meer en mets minder misilreven dan te Uilversttos op 29 Juni II s uiorg te kwart vóiSr Dur op de buitenplaats van den heer K uit Am ifdam over een hek te klimmen en nit den mia na genoflffldeo beer en te dwiis nadeele te steen m roos Volgens zgn eigen opgaaf was hg eohtar W dit misdryf verleid door eanige Hilversumscha Uiriekarbeiditeis die een byzondere neiging badden ir des heeren K s rozen Doch hooren wg den heer K zelf Wg Amster aamers zoo spreekt hg doen alles wat wg kunHa om de omgeving au Hilvr rsum ta verfraaien a lie bevolking doet aUcjt om ons te a te werken ei ernielt en verwoest onzen achoonen aanleg Ik Ui mij hierover bg dea bnrgemeeater beklaagd de nlihrachter heef op diens bevel mgn p aatB bevuilt en ziet deze knaap is door hem op heeteriui betrapt Ofeen roos aonder doornan voor dat ISjarig kind Ui ig verklaard aan diefstal in de aiuhoorigheld u jten bewoond hum met averkliMming gepleegd dooTj iemand benaden de It aar ael ooidsial des sidnschfids wor dt hij door de rechtbank onder ungiming vau verzaphtende omstandigheden veroordeeld tot een cellulaire gsvangenisstraf van drie dagen le aiDSte traf die ig volgens onze bestaande strafvetgeViBj bg machte waa op te leggen üt knaap cheen l voitsia met gelatenheid aan hooren ofscbeon zgn houding ons grond geeft on san te nemen dat Ug eri niet bgzouder oplettend Biar heeft geluisterd daar fag loortdureod te arak hsd met zgn omgeving De Uilversunuche jchoolmeester baeft zeker van de k aieti vernomen anders stellig wel een heelen dag laten schoolblijven misschiea wji l zonder boterham Buiar t is waar ook de jongen gaaf uiet meer sobool Paleis van Jmtitie Te Berlijn schijnt de woekerhandel ten koste van den lageren stand een ontzettende hoogte te hebben bereikt Zoo bleek onlangs uit een geschrift vaneen dier gewetenlooze lieden afkomstig dat Èj geld voorscfaooten op panden tegen 240 pCt en daarbij was nog wel de alle behalve milde bepaling gevoegd d l de aeldppnemer het reoht op zgn eigendom verloor als bij het binnen een ma nd niit terugbetaalde Veelal schromen zg die zich in oogejiblikkelgke ongelegenheid bevinden uit vaiach schaamtegevoel hun toevlucht te nemen tot de stedelijke bank van leening en wenden tq zieh t commissionairs die meesteri k de kunst verstaan hen op allerlei wgze af te peraen Koloniën OOST INDIÉ BATAVIA 16 Juli Men least in het Sai SoKdelUlod Sedert oue vong mail overzujht heelt de regeering geene Igdingea van bet oorlogsgebied gepubliceerd toch fBoeteo er wel tot haai zga gekomen en de inbond er van is dan ook bekend Den 28sten Juni beeft kolonel KI eene offensieve beweging gemaakt en daarbg de venterkingen dea vgands te Kotla Hadja Fedil op een heavel aan den rechier oe er der At cbinrivier genomen Het gevecht was hardnekkig en kwam Nis te staan op 4 dooden en 26 gekwetsten aan mindere militairen en 4 gekwetste oflicieren het vooruegsen wa om zoo achtereenvolgens al de v andeigke stelliugen om onz vesting aan Ie vallen eu te bq iBBen mei den Pediriebea dok WaarschgnIgk met het oog op de nieuwe £ boek zga de zea achterlaadkanonneu vroeger door generaal van Swieten teru tgezondeo weer naar Atohin geaxpsdieerd Beeds vóór de laotstgemelde overwinning moet generaal van SivKvn verklaard hebben dat de oorlog juist ging zooals by zioh had voorgesteld het is mogelyk dat ook het eranderen van houding tegtnover den vyand in zyn plan lag en kolonel Pel dus eenvoudig de hem gegeven instractiea heeft gevolgd men iq geneigd dit daaruit te besluiten dat de G G dezen laatste een zeer hartelgke teVredenheidshetuiging heeft gezonden wat vel niet het geval zou zijn geweest indien daarin noodzakelyk een desavoueeren vau het beleid dea generaals lag opgesloten Ondertussobeo is het ernst met kA aanleggen lan een spoorweg en een telegraaflyn op het Atchiueescbe grondgebied en de voorbereidende maatregelen daartoe worden racda geoonen De heer Kniphorst adsistenl resident van Malang is tot resident vaa Probolin o benoemd Iu het laatst der vorige maand zyn hier ea daar op Java schokken van aardbeving waargenomen Ifi den gebeelen Archipel valt meer regen dan met den tgd van het jaar overeenkomt D Inilisobe bladen maken opnieaw melding van gemoblen omtrent phnnen tot bel invoeren vanniettwe belaatingeo door de heeren van Bees en Sprengler van Ejrk Ontworpen Zoo zegt ie iHdièr dat da ontwerper eeu patentrecht eene verbeterde paar eBbelastiug ea eaue heffing van 6 püt van de huuriraarde der woningen alsmede 2 pCt van het meabilair op het oog hebben De Indische bUdeo latea ziek over het algemeen oVer deze plannen ongnsatig nit De weengcstsidheid op Java is op den duur alsof men lieh in den regeóigd bevonif Gelukkig is de padi ogst voor het grootste gedeelte binnengehaald en in Dimak zoo bgzouder geslaagd Is in jaren niet het gevalt raa De tweede gewassen tyden echter van het weder eo de suiKerbbrdianten hebben gegronde rede tot klachten Het wadér raa zóó raw dat in den avoad van i6 Juni een aantal prauwen lop de kussen van Ëadtafi werden itul eslagen Op oen Inlandsoh feest te Bekas e nd eender aanzittenden op ea v rkJaaide AU Bai ta zyn men weet dat dj peraoon in dc i grooten ava aoheaoarlag dó met van den i pstand eit e rechterhaod van Didpe Nelgot was reen naam welke echteriu Hidden J ra ou hagninde radenee rrg wat meer r ekeaia ksdt Maui iia de timiielaaden raa Bolana Hoewel Bakassie b kend Wat door h i Mtsabot raa ialaadeis te wordcB beagond ti ea wie eeae in alle opzichten gubrekkigt palitie schier mets vermag gelukte het dien gelukzoeker niet meer dan zea volgelingen om zich te scharen De adsislent resident van Meester Comelis werd onmiddellijk van bet voor gevallene oodemclit eu gelastte den volgenden morgen vroeg den demang van liekaaaie een alleazina geschikt en doortu send üislricts hoo d ziah naar Tjikarang te begeven om zioh van de onruststokers meester te maken en naar gelang der omstaudighedea onverwgld nadere berichten te zenden Zjnder veel moeite slaagde de demang met eenige weinige oppassers er in reeds des middags de schuldigen gevangen te nemen die des avonds een verhoor ondergingen Het Hoofd van hel plaatselgk iestijnr was intusachen voortgegaan volgoos c ne gewoentè diea dag te Bekaaiielandraa l ziltiiig te houden door zgoe kalme afwachtende houdin door uiet de minste voor harige zenuwachtigbeid aan den dag te leggen bleef hy bedaard nadere rspporten inwachtcu ware hy toch met een gewapende maciit op bet eeiste zeer onvolledige bericht naar Tjikarang gesneld dan zouden de gemoederen der tolrgk aanwezige inlanders te Be knssie het was joist passer dag onnoodig verontrust eu aan deze nietige zaak door öuverijld handelen zyn welke zij in de verste verte niet verdiende Samarang 10 Juli De ingenieur Overgaauw Pennis die uit Nederland is teruggeroepen ora zioh te verantwoorden over de havenwerken te Samarang IS bij zyn vertrek van daar toevallig op een verkeerde stoomboot gestapt zoodat by tot lijne niet geringe verwondering met het Nieuwe Harenkanaal van Samarang moor de baten van New ïork binnenstoomde Eenmsal in de nieuwe wereld tijnds heeft hy maar beslotea daar te blijven Die boer heeft kort voor zyn vertrek rijn geheele vermogen in eene speknlatie in Assenkaansche spoorweg akten verloren zegt men INGEZONDEN De onderlinge VleescbhouweriJ I Mijnheer it Redacteur f In de a eloopeo week laa ik in nwe Courant eeningezonilen stuk waarin de vraag werd geopperd ofde onderlinge vleesohbouwery niet tot stand kwam waarvan de schrgver iadertyd door da oonraat leta had vernomen Op die vraag geloof ik te kuuoeaantwoorden Die vleeschhouwerij komt niet tot stand zoolang men in Gouda ten aanzien van zaken vaa algemeen belang geea anderen weg iuslaal AOa menschenwerk is onvolkomen ook in het beste plankunnen gebreken worden oangewrzei doch juist diagebreken ea onvolkomenheden behoorden voor ieder wiens tijd en middelen het veroorloven eene redente zijn tot deelneming aan elke goede zaak ten eindezyn beter inzicht daarin te doen opnemen eu aaa die zaak ten goede te doen komen Men handelt echter meestal juist omgekeerd Eve als men bg een eisob van rechtswege ingealeld al t lerlei exceptién zoekt zoo tracht men ook hier in deeerste plaata naar gebreken in t plan te zoeken om die gevonden hebbende te kunnen zeggen IUabok doe it niet pui t Is ongetwyfeld het gemakkelgksten scbynbaar ook het goedkoopst Wat nu het plan der onderlinge vleeschhonwerg betreft daarop konden geeue aumerkingen worden gemaakt evenmin als op ds personen van wie het plau uitging want naar ik verneem bestond er geen t uitgewerkt plan en de personen noemden zich niet Het komt mg voor dat zg de zwakke zgde hanneff itailgeoooteo kenden en besloten hadden zich daur door niet te laten beetnemen Intusscheii op di wijze werkende is waarscbgnlyk de deelntraing ou voldoende geweest om verdere stappen te deen Willen onze stsdgenooten de onderlinge vleesck houwcvy tot stand zito komen dan hangt zulks vaa hen zelve of Tot heden liet men in vele zakea van algemeen belang anderen de kastanjes 6it het vuur balen en gaf bun daa uog een pak slaag den koop toe Dit moet anders worden Als itder e de oprichting eeuer onderlüigt vleesobhoBwery wenschelgk acht daarvan eeovoodig aan een op te geven adres of aan U Mynheer de Reijacteur kennis geeft met mededéeling van z n gevoelen omtrent de hoegrootheid der aandeden als niemand te traag is zulk een briefje te schryven dai tgu genoeg personen gevonden d Onderling met elkander een of i ear bgeenkomsten V huuded ten einde de zhak te beipreken Die bgeenkomsten behooren tot resltltiaft n hebben dat het bestaan der vereeniging verzekerd wórdt des uoods zond er hulp van buiten Is laen daarin eeuawal geslaagdfl dan lannen wg tol omw overige stad enoaien tHt Jan e scontrarie de alijipgasteu en da sfwachtera t daarouder begrepen zeggen Wilt gg oui nu nog telpen Ooeil Zof Ook goed Wg arimaden uwe knip aiet dock kMBta haar ook satberoB