Goudsche Courant, vrijdag 28 augustus 1874

1874 Vrijdag 28 Augustas j o GOUDSCHE COURANT Nieaws en Advertentieblail voor tiouda en Omstreken Sn kan geschieden tot één nui des namiddags van den dag der uitgave Ba Hh Bft m $ zette te beginurii geef ik U rergooniax n da mtnuen die bet iniliutief iiRmen tut opricbliog der onderlinge fleeschbonwrrg k ken ben uiet iDur bg U die indertijd bet bericbt van het plan opoumt tijn lij reker wel bekend mijn nita te noeiaeu terwgl ik wat de hoegrouthcid der Miideele betreft deze het liefst op tien gulden per aandeel ton willen bepalen U roorloopig dank brengende voor de plaatsing dfzer regel teeleen k mij Gouda V bestendige lezer 20 Aug 1874 Caknitokcs Iiaatste Berichten Parijs ii Ang Het repablikeinsch Comité in Maineet Loire bee t Bet eenparige stemmrn den herr Miiill ontslagen maire tan Angcra candidaat gesteld toor de rerkieiing op 1 September Kopenhagen 4 Ang Be Koning prins Wsidemar en de prinses tan Wales 7ijn ait IJsland alhier tetogrekomen Zij er len door de geheele Konink ijke fiiDÏlie en de Ministers ontrnngen dn r eelif talrijke mrn gte tcegejiiioht l e sl d wa ff telijk versierd Ken groot nantal stoomscbepen f s bet koninklijk jacht te geisoet fiesioomd Weenen 34 Aug lie AbtKdpoit iKtestigt hit bericbt dat het Goatirneinent vau Maarsulialk Serrano duor Oostentijk Hongarije is erkend Onze getol mai biigde de heer Ludjif trrwnc it te Par s zijne eloo sbrieten en tertrekt onmiddelgk daarna na r Madrid Stockholm 24 Aug Officieel wordt geme d dot de Hegeering van Zweden en Noorwegen het Spaanseb Qouternement hertt erkend en tevens heeft sloten nog deze week nieuwe geloofsbrieven aan haren tertegeiiwoordiger te Madrid toe te zenden Londen 24 Ang Bigkens een dép he tan den Engelscben consul te Bilbao hebben de Cnrii trn tus chen deae plaala en San Sebastinn Tele kostlic iten uitgedoofd Uit Santander wordt grmald dat de Duiische kanonnecrbooten NaulUm en At6atro99 zi n aAiigekomeii Volgens een heneht uit Berign aan de Pali Mall 0 iett zon Rusland te leerlijn hebben doen terklaren dat iljne weigering om het Spaanseli ï tatrrnenieiit te erkennen tolstrekt niet noest wjrdrn opgetat als en bewgs tan ainder goed terstsndiighoudingmet Dnitschinnd Burgerlijke Stand QraotrN 28 Anjc Bernirdiifl 5aco1 ns ouders U J Baniidte ea M S StecnUnd MsrfCBretba HhfliAioa Maiia BJcn U Vlo Dillan en L P van Ham OvEtlinicMi ti Aag M Dortlanl 3 23 I de BcelB l m ADVERTENTIEN i d VËËBTIO JARIOB VAN M S CATS i EN A CATS RECEPTIE te Gouda den 29 Augostns 1874 des morgens ten 11 are in het Hotel Tivoli f Voorspoedig bevallen van eene Dochter E P TAN DILLEN VAN Dam Gouda 22 Ang 1874 ♦ Heden overleed onze Broeder en Behuwd Broeder de WelËd Heer J SMITS van deu é GOES wsduwnaar van Vroi iwe J C Ockhdi Z£N in den ooderdona vau raim tachtig jaar G J M JONG N D SI JONGGouda 21 Aog 1874 Sun Mavnmw PRINCB op den Kattensingel ▼ raagt met 1 November EENE M ufvrouw E VERHOEF bericht bij deye dat de BURGER BEWAARSCHOOL 31 Angqstos een aanvang zal nemen Acliter de Visehmarkt bg de Gouwe te Goudai Het schoolgeld bedraagt 1 s maands bg vooruitbetaling DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van den Krimpenerwaard roepen bjj deze op SOLLICITANTEN naar de betrekking van Secretaris Rentmeester van den Krimpeneneaard waaraan is verbonden eene jaarwedde van f 1200 IncUnerenden vervoegen zich in persoon bg den Dgkgraaf van den Krimpenerwaard te ffaattrecht Z H voor den 5 SEPTEMBER 1874 ter bekoming van inlichtingen Namens Dgkgraaf en Hoogheemraden voornoemd BISDOM tan VLIET Dijkgraaf iiMömmeiffli met drie jarigen Cursus TE OOTJIDA De LAATSTE INSCHRIJVING voor iet schooljaar 1874 1875 heeft plaats op VRIJDAG 4 SEPTEMBER e jf des namiddags van 1 2 uren in het Schoolgebonw Het toelatingsexamen en de hecexamens worden ZATERDAG 5 SEPTEMBER om 9 uur s morgens aangevangen De ondergeteekende blgft intusschen bereid tot het geyen vah verdere inlichtingen De Directeur D W JÜUUS J M van Minden Gbbxahimkbhd Takdhuklkukoiqe Ehabbel © Buurt Gouda is dagelijks te et nsulteeren tot het plaatsen van Kuiistgcblttefl en Kunsttanden welke geplaatst worden op ZÜIGPLATEN ie door eigen aanzuiging vastzitten ook op Goud Caoatchoux enz Al deze Tuiden worden ingezet zouder de oude wortels te verwgdereu en er wordt geen betaling gevorderd voor Gebruiker overtuigd is dat dezelve aan alle vereischten voldoen Tandheelkundige OPERATION worden volgens de laatste Methodes als plomberen enz verricht VEK Kzoonasrca van boomen en hakhout Zg die genegen zgn UIT DE HAND te koopen 150 stuks POPULIEREN BOOMEN verdeeld in drie koopen van 50 stuks allengenommerd zeer geschikt voor Klompmakers staande te groeien op de bermen van den straatweg tusschen Gouda en Sodegrattn en wel nabg den Tol onder Gouda alsmede Eene partij Elzen HAKHOUT met de Struiken om g eel te worden gerooid verdeeld in 10 koopen mede genommerd staande te groeien op den jerm van vooraegden weg vóór en over Spokersbrug nabg Bodegraven adresseren zich vóór of op 20 September 1874 met franeo brieven aan den Heer Mr M H A LISMAN Advocaat ti Leiden hg wie men even als bg den Heer Bwgemeeetér van Zwammerdam omtrent de Verkoops voorwaarden idr lichting kan bekomen ZEGT HET VOORT TE KOOP Een PAKHUIS met BOVENWQNING bgzonder geschikt voor Timmermans of Verwerswinkel ook tot oprichting eener Broodfabriek Adres franeo letten A B jian het Bureau dez r ConraBi aan de Markt te Gouda Te HUUR of te KOOP een sedert weinige jaren vernieuwd WINKELHÜIS voor alle affaires geschikt Brieven franco onder letter K ter Drukkerüvan H GOORISSEN Gotida Verpachting van TOLLÈnT COMMISSARISSEN van den Straatweg tusschen Gouda en Bodegraven zullen op DINSDAG 22 SEPTEMBER 1874 s voonn ten 11 Va uur ten huize van T BLOM Logementhonder te Bodegraven voor den tgd van drie jaren aanvangende 1 Januari 1875 VERPACHTEN de heide TOLLEN aanwezig op gezegden weg en zulks in twee perceelen De Verpachtingsvoorwaarden liggen dageljjks ter lezing hg den Heer Burgemeester vau Zwammerdam mm Versterkend Oezondheidsineel B ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelingen Mensclien en Kinderen met zwakke êpijsverteerings organen en herstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnbem der Neder 1 landsctae Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrijgbaar in bassen a ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebruiksaanwgzing en attest te Gouda bg P J MBLKllRT pA n bg C GOEKOOP Krimpen aid Lek L HELLEMAN Az O O 1 2 S a Umu nla tfA van A Briaka 11111 i De uitgave dezer Courant geiehiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond vau DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Do inzending ran adrerten BUITENLAND BultcDlanilscli OvcrzIcJit T e Minister van BiimenKiniUelie Zaken in Pranlcrijk Chabsnd Litanr hmft een r edeti indrslc Kemaakt by dg republikeinen door ilr prefecten waarover khehten werden ingediend aan te ehriJTen l kieteri bij het opmaken iler kieteralijtten beleefd en rooriomend te behandelen De Rappel berieht dat de Mini tef ooic bijisendere insiruetitt heelt rereonden naar de prrfcetrn ann de Pyreiieen over het verkoopea van wapenen ann de Carlistni Htt plan om li ranknjk ea bngeland door een tiHinel te verbin l ii be tnt een meer praktische gedaante aan ta nemen De kifitalisen en ingeaieur die in dree rensuohtigc ondernemiu tgn betrokken viagrH een eoneeatie ran dertig jurea londer enige gvarantie K verklaren zich bereid vier millioeD voor ket doen van voorloopige ondrnoekinKea kqeen te brenj en Het Journal de Calait twgfeK niet aan tiet wegjagen der onderneming Behalve de heeren Michel Chevalier Léoa Sa en Rothaehild ia de ingenienr Laialle de tie van het plan L latatgCDoemde heeft de grootate moeiiükhedeB weten Ie overwinnen bij het makni van ket SuezRauaal tonder tgn hulp ion ook van dat werk oiets tercrbtgekomen vqa Laralley raamt de koeten p 150 miKioen free de Engeleche ingenieur rerwachtro dat de tvnnel wel 260 milluen koatea tal i e 1 milliücn free voor de voorafgaande ondepuickingen tijn nagenoeg iogesehrevm Üe Chemin de fer dn Nord tnl 1 millioen de beide spoorwegen van Londen naar Uoter gezdmenlgk mede 1 millioen en baron Rotschild een lialf miilioen bgdrageu Ook van baron Lionel de Bothsolidd verwaoht men eeu ibschrijving Ferdinand Daval heeft 50 000 fros voor de etad Fargi aangeboden Leun Say Chevalier en Lavalley villen zich ieder vuor 25 000 fres verbinden Met enige medewerking van de zijde au het Fransohe en Eugelsehe Goavernement en eenigen gceden wil vaa den kant van hrt Far ement lou het werk binnen Vgf jareu gereed kunnen eyii De Pmisisehe regerring te Oppein heeft de vol gende circulaire uitgegeven Daar het de taak der aehool ie ook oor de liehamelyke vorming der kinderen te walfttt ia elk ouderwgzer erplioht om te zorgen dat de achoolkindcren getonde zuivere lucht die de eerste levensbehoefte voor een meosoh ia inademen He ondervinding heeft geleerd dat hiervoor niet in alle scholen de noodige zorg gedragen wordt toodat wij oni geuoodiaakt tien eene vroegere cireulaira ter slipte naleving in herinnering te brengen Vooral bepalen wij het volgende De sohoollokalen moetan voor en na het onderwgs door het openen der veneters behoorlgk gelucht worden De venaten moeten met haakjea vastgezet worden In elk venster van elk sohoollokaal moet eene draaischijf aangebraoht warden waardoor het lachten mogelgk wordt tonder het geheele tenster te openen Aan de kinderen mo vooral in kleine en betrekkelyk lage lokalen vergund worden na elke les het sohoollokaal fednrende vijf of tea minuten te verlaten in die pauzen atoeten denren en veuateta tegen elkander opengezet worden Het paansohe Noorderleger trekt leen en weder wiaroia begr pt niemand Morionei ia van Tafidis weder teruggekeerd naar Lsrragt Lorna tal het bevel aanvaarden over Vitoria Zabala de opperbevelhebber trekt het tweede legerkorps samen op de grenzen van Alara Ue correspondent van de Indqaeudunce sehrgit dat de aanval op 4e Onrlisten zal worden itgetteld omdat het ta wam is om te echten t Is nel ongelukkig voor de republikeiusebe suldatea tij kunnen tegen zon noch vind noch regen en men heeft hi r aligd iets van dipi aard Puycerdi biedt hardnekkig tegeastand aan de aaavtLlen der Carlisten die daarhy groote verliepen leiden De berichten a Carliatiache tgde verapreid over de Minister crisis te Madrid en de moeilijkheden by de airuwe liehluig tidienen niet het miuate gelooi men ia la ved aaa de onwaarheden deter vromen gewoon om er eeai gewicht aan te hechten ENOSltANO Uct il kamltauaiettgd UI XageUnd Op ea dtie neen half miilioen manaehen na ia Lundea ledig want iedereen is uit de stad gelyk de phrase lui t Men is op reis beklimt de bergen van Zwitserland of Tyrol vi eht zalm in Noorwegen leilt rond het eihmd Wight of lang de Sohotsoke en lersche kust jaagt grouae op de heidevelden van het Noorden of neemt teeb den m den melaocholieken oceaan van weikeu Disraeli steeds spreekt De dagbladen konieitemin dagelgka uit Gelukkig houdt de Britsehe Vereenigiog tol bevordering der wetenschappen haar jaarlgksche vergadering in Belfast en de Times deelt dag aan dag in een telegram van 3000 ü SOUO regels mede wat er belangrgka door de geleerden besproken wordt Prof Tyndal die de openiiigarede hield eu materie het begin eu einde van alles noemde heeft eert pleidooi gehouden oor de vrgheid der weteusctaup Wel wat overbodig want ofschoon lyn ongeloofsbelijdeuis tyu vergodiiig van de stof zeer veel ergeruis gegeten beeft is zg met de grootste aandacht door honderden heeren eu dames gehoord ge worden en de dagbladen bespreken op kalme waardeerende wyze theorieu eo befinseleo wier verkondiging hem 50 jaar geleden het verbigf in Engeland onmogelijk zou gemaakt heb ien Weleusckap is tegenwoordig de mode in Engeland en ofschoon het de vraag ia of de wetenschap bier door gebaat wordt lijdt het geeo twjjfel dat het publiek er veel a it van trekt juiste kennis van velfr zaken opdoet en leart Degrljpen Engeland wordt niet geplaagd door zekeren detligen volkswaan die zoo eel nadeel doet in Nederland De degeljjkbeidsziekte die in ous land loo vele aUohtoffers maakt IS daar gelukkig bijna onbekend Men heeft die teuuwaobtige vrees niet voor oppervlakkigheid welke de menaoheo doet verkiraen volkomen onwetend te blyreu aangaande astronomie of geologie b v dan dienaangaande niet degelgke kennis te bezitten Een beschaafde Engelsoha man of Engelache vrouw heeft gaarno een algemeen overziaht van de rersohilleude wetenschappen vooral vanp ie in welke in onzen tgd tulke bewonderenswaardige ontdekkingen gedaan worden Oppervlakkig i die kennis w geveu bet toe even oppervlakkig a s de muiiekkennis is van de meeste memohen di zich zciveu met pianospel vermaken en wier weinige kennis hen toch m staat stelt onbesohrglelgk meer dan de geheel ouingewijde te gemeten van degelijke muziek Dfta genieten beii0ha 8fde Ëngelschen veel vfin de lezingen en conser valies o er biologie geologie zoölogie astronomie j authropologie welke de voornatmsta bWoeBdate I ADVBETENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte A oaderlgk Nommers VIJF CENTEN geleerden van Engelaud het niet beneden bnnoe waar digheid achten op populaire aanschouwelijke wijze te houden oor reu zeer omwikkeld maar niet weten aehappelgk publiek Het verJwgneo ran de deftigkeid eo ooruame degelukheids afgoderg ia een der bewgsen van Ëngelaml a toenemende beschaving Welke beminnelijke Nederlandsche geleerde die schrijven kan helpt ons publiek toch eens aan oorsprookelgke werken of goede vertalingen an boeken over astrqpomie als die van Proctur o er geologie als die vaa Charles Kingsie Welke geleerde schrijft eens in onte maandsohrilteu een leesbare voor lieden met oppervlakkige kennia volkomen geachikte eu das niirt loodzware en erreleode erhandeliug of essay over een dier hoodard n belangrgke onderwerpen die in de Engelsclta maandschrifleu ieders heUugstelUog wekkeu het hoofd wat Ie denken geven ea het hart an geestdrift doen kloppen als ze een kijkje geven in de aanbiddelyk eheraing In Coniül Itafiiat ia SI Paul ea ia Goed fTordt hebbeo dria verschillende essays gestaan over tpeciraal oHalj ze welke de bcwouderenswaariflge ontdekking van KirchhofT door analogie en bedaarde uiteenzetting zonder technische woorden zeer goed begrgpelg k maakten voor eeu gewoon ialelligrnt menseh wieoa blik dus verruimd en wiena kennis dal vermeerderd werd Wellicht is dit def tige noch degelijke maar het is leerrijke opbouwende lectuur die dus de maandschriften geven Hel zal een trgenrijk oogi nblik voor ooa laad zijn wanueer de loodcware degelgkheid minder aangebeden wordt Dan zal men niet langer reputaties vermoorden en gieda zaken tegenwerken door het eeuwige rhij ia niet degelijk en hg is onlerabaar zal daa minstens een ven groot verwyt worden als b y is oppervlakkig Behalve met de wetenschap bonden de Ktigelache dagbladen in deten staatkundigen komkommertijd WAnoeer het parlement uiteen is en de gerechtszalen verlaten zgn rieh roornamelg k bezig met laiige be schouwingen over de Fransche staatkunde dita iii ll telven en hun lezers vervelende Ze hebben het drek over het Seplenniutn dien muilezel ouder de regeerii leo die alleen en eenzelvig leeft onmogeliglc is te claaiifceereu on ruchtbaar is en koppig en vol karen menigeen angst iuboitemt Het ouder werp is aanlokkelijk voor lieden die over lange voltinnen te beschikken hebben eu philoaopheeren willen over het onbekende doch leerrijk is het niet Van tooveel duizenden onbekeode kansen hangt Viankrgks toekomst af dat men bet r doet zich vau voorspellingen te onthouden en met bermting en geduld Fraiikryk s wisselende gemoedstemming te verdragen gelijk men de wisaelinj en van het weer erdraagt Men kgke naar den windwijzer den Figaro die steeds toont welke partij op het oogenblik het krachtigste is men raaaplege den barometer de beurs die toont of er atormweder ophanden is en men zij op alles verdacht Doch bovendien volge men het oorbeeld der Ëngejsche dagbladen oiei om te voorspellen en het Septenuium eeu kortereu of langeren levensduur toe te schrgteu Hrt eene is juist even mogelijk ali bet andere In Frankrijk is niets teker dan het onzekere en niets bestendig dan hot voorloopige Ofschoon gelijk wij mededeelden de gerrchtshovea verlaten zjjn beeft een jury te Leeds die reeds siiida drie weken bijeen is noy geen varaiitie gekregen Ouder presidium van de rechier Amphiet t eeft zij Ie oordeslen over een moeielyke vn liet geldt