Goudsche Courant, zondag 30 augustus 1874

1874 Kennisgeving BURGEMEESTEE en WETHOOÜERS ran Ooada brengen ter algeiaeene Icennia dat bg Iconinkl besluit tan den 10 Aag jl St bltd n 118 bepaald dat de wetten ran den 8u Juig 1874 StaaMlai no S8 en 99 op den la September eratkomende in werking treden De uiet geëxamineerde peraonen die gedarende tien jaren rjór laat gemeiden dataia ala reearta gepateutecrd lijn geweest worden mitsdien herinnerd aan de bepaling bij art 15 der eeritgeiaelde wet volgens w lke zij ter rerkrijging ran een bewijs vofl toelating tot aitoefening ran de Veeartsenijknnst zioh Tüór den In September a s tot den Minister ran Binnenlaudsche Zaken moeten wepdeo met o erlegging rau een bewgs dat r g zoodanig patent gedurende borrncermeld tgd ak hebben beietrn Voorts worden ig opmerkzaam gemaakt op ile bun bg brt slot ran art 18 en in art 19 deraelfde wet opgelegde rerpligtingen terwijl ile j eezatiuieerde veeariat meile worden bcrinnrrd aan het bepaalde in de eersie tin wede ran artikel 18 der meergenoemde wet Gouda den 28 Augustus 1874 Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Cretans De Burgemeester DaOOOLSfVKIt FOUTUU VAN BeROKK IJzüMDOORN KENNISOBTISO BUEGEMEESÏKB en WETHOÜDEBS ran Gouda brengen ter kennis raft de Ingezetenen dat W BmiROOlING ran de INKOMSTEN en Ul CGAVËN der GeiaeeBte orer het dienstjaar 1876 rosr den tgd rau veertien dagen op de Secretarie ter kzing ran eea ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen ran des morgens bin tien t t namiddags ten een re terwgl borendieif tegen betaling ran kosten afschrift dier begrooting kan worden verkregen Goiula den 28n Angastua 1874 Bui emeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester I BOOGLMVBE FOBWUN VAN BsjMSEN UzENDOOBN PEEEND MAKING BÜKQEMEESrEB en WETaOUDEBS ran Gonda doen te weten dat het l aanrnllings Kohier Toor de plostselijke directe belasting dezer Gemeente roor het dienstjaar 1874 door beu roorloopig raatgesteld gedurende rerrlien dagen ran des roormiddags ten tien tot des namiddags ten een en ran drie lol rijf ure ter Secretarie der grtaeente roor een ieder ter lezing is nedergelegd bi en welken tgd elk aangeslagene tegen zgneu aaiuiag bg den Baad bezwaren kau inbrengea bg rertoektchriN op ongezegeld papier geachreren Gouda den 28n Augustus 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEa FOBTCIJM VAN BeEGEN IJztHDOOBM Een volksbelang Er zijn waarheden die dikwerf moeten worden herhaald voordat zy eenigen ingang vinden bij het volk en wanneer men al soms meentop Wa duidelyke en overtuigende wgae iets tejhebhen aangetoond wordt men dikwyls verrast 1 en op bedroevende wyze overvallen door hmdelingen die hetbewys leveren dat uwe krachtige argumentatie en heldere betoogtrant methet minste hebben uitgewerkt Zoo is o a voldoende bewezen en ieder ontwikkeld meiisoh is er geheel van overtuigd dat loteryen allerverderfelykst zyn en toch doet zich het verschynsel v r dat iedere verioting die slechts een kleiiSe kans aanbiedt om plotseling een som gelds te verwerven op een raime deehieming kan rekenen oolang dit verschynsel nu bestaat en blyft bestaan 1 het nbodig zelfs eenigennate plicht de men ktrwijie voeren dat il mgn geld znl geven 1 voor een tnak die ik n et kan beoordeeirn diiar bel plan niet is uitgewerkt en i aan menwhea wier naaia ik lelfs niet weet Iemand die mij in zulke gevallen verwyt niet Bedt te willen werken oordeelt oiibiüyk Ca nivoris gaat nog verder Hij verivijt zijnen meileburners dit uiet alleen a iar vii dt ju st om it tuee rei enau die tot niet deelHeming bewegen de zaak b mler aaubeveleniwanrd g De personen die het initiatief namen monten hunne nnmen genoemd hebbeu en zooveel mogelyk pobliciteit gegeven hebben aan hunne plannen nelke laataie zooveel mogcigk nitgeweikt moesten worden bekeml gemaakt Dut is de ernige weg om een zaak van publiek belang Ie doin a agen Carnivorus wil de zaak zeer in t geheim behaiideifea Hy wil zrer geheioizinnig briefjes fan deeloeming doen schrijven en d itt heel stilleijes de schrgTeis dier bncfjei bij eikair doen komen natuur gk nirt iu een publiek lokaal want dan zoudeu ile derlneoirrs bekend worden maar ergens buitelt iii 4eu donker b v m de nuinège op gfl vaar al van foor eeuc geheimesameiuweeringgehuuden te worden Is dit plan niet beluohe gkP Vrij wat beter ware bet gehande d d it zfj di de laak willen oprichten iedtr opriepen bg oiiderteekepde adveitcutie urn lu Ku of aider lokaal de zaak te bespreken Dan zou Beu kuuneu tivu of een uuüerliu e viccsclibjuwt rg jlHpatkie en waarom luu zg het niet hebiitu taaut bg d iiigcueteiirn D it is d eeiiige weg liet ia Biet ovcrernkonisiig den greet van onzen tgd oia 4tcrgelgk ukea van publiek belang gekeiu te be kandelen Da oudeiliuge leeschhauwerg ia een teer fewensckte zaak Het is voUomen waar wut vour paar wrken iu uw blad werd beweerd uat lu t belang van naag en beurs twee zaken uaoried r belangstelling voor koisiert de oprickliug eeurr odeiliugi leeschhouwerg teer noodig u Iluisiaders en kuismoeders die met m gat en vrees 4a hooge siagers rekeiiingeo Ie gemoel ziet en voor het vel geld dat gg brtaiilt nog dikwgis klagen moet ver de qualite t deukt eens over de zaak na en preekt er over met uwe kennissen en geschiedt dit tien tegen een d it binnen korten igd iele loauue Iqke en vrouweigke iiige et iieu voor dit goede doel 4 wonaen ziju eu eren zeker ia het dan dat spoedig èinueu Guuda eeiie onderlinge vletschkouwerg wordt pgerieht ElN iNvroMEa v ti Gouda Laatste Berichten Madrid 2S Aug De Gaet a lyrldt dat Puy da aan de Carli t soke belegeiaars tegeustaud biedi Da belegeideii hebben ern uitval gedaan en op de Carlisteu oorlogsmalejieel veroverd Kr is een btsJuit versehenen naarbg de Miuister n Fmauiien gemachtigd wucdt bg openbare iusebrg ving eene som vau 300 aaillioeii realen ana achat kistbon tegen 44 pC t met de coupon van Januari 1874 aan den man te brengen Deze aekatkislbons zullen aangenomen worden ter betaling van de nationale goederen die ingevolge het besluit van 23 September 1868 verkocht zijn oog verkucfat zullen worden Santaader 25 kng De Ouitsche kanonneer booten t euitlui en Mlalxoi zullen spcedig naar 8 n toua en Bilbao verirtkktn IM bevelhebber heeft last MkregeB slechts dan t intervenleerrn wanneer een X aitacb ondeidaan door de Cariisteu mishandeld wordt Br ia eene Ëngelache kannnneerboot op den Nervioa d rivier waaraan Bilbao ligt aangekomen BslgradO 2R Aug Naar men zegt onderhandelt de Servisrfie Begeering met Engrisdie en FranMhe bankiers over het sluiten eener leening tot aan leg van spoorwegen daar hrt Gouvernement voor gen rekening de spoor egen wil bouwen Berjijn 26 Aug De offioieuie Proo Corr wtdeilegt het manifest van deu Bisschop an Maintz aaiifi da Katholieken worden aangespoord zich te entbouden au deelneming aaa de jedachteuieviering der óreiwiuniiig te Seduo Voorla geeft het blad d verwachting te kennen dat BusSaud met de erkenning vaa het Spaauaoh Qoa vernement niet lang meer laT weifelen Eindelgk verklaart het blad dat de gemehlen om Irent toeberridselén tot acne reis dea Keizers naar IhUia ougegruud zyn MARKTBERICHTBM Gouda 27 Aug Bg weinig oéttet wareu de priizen merkelgk lager Polder Tarwe pnike 10 60 i ƒ 11 20 Mindere S5i 1025 Bogge puike ƒ 8 a A8 25 lltadare 7 2 i ƒ 7 78 Voer ƒ 20 i f 6 76 e n k ƒ 8 5 Mindere 7 i 7 tO Haver twaic ƒ 6 a 8 40 HennipMd 9 D veemarkt met weinig aanvoer de handeltraag magere varkens vlug varkens geschikt voorLinden 20 ü 22 cents per half kilo vette sckapeavlug Kaas Aangeroerd 120 pettgen eerste kwaliteit vlug pruzru au 28 a SS Goeboler 1 45 ü 1 60 Weiboter ƒ 1 10 a l 0 Burgorltjke Stand GraoRkN 23 kn IIerm na JohRaact oaders J Lagroaw n A ran Wijll H Coruelit wiiiert T Terloaw en M Vank Jahaauei Adnaiiiii oader N i vaa Wgk ea i de Vruuui 2a Cornclu Adriaaua ouders A Sirre n i Ukcrield Ovcai kOtN 26 Aug S M u der Klegn 1 j 5 al J O a Dgk S w M den Edel 3 w Gmiwo 26 Aug C KoUter ca P van der Velden i J vnn Uaia en W Walters ADVERTENTIÊN Getrouwd A Chr SNEL van Moordrecht SN M VAH WIEEINQEN die tevens ook namens wederzydsehe betrekkingen dank zeggen voor de vele bewezen van vriendschap by hun hawelgk ondervonden Oudskoorti 26 Aflg 1874 Getrouwde C DAMAN ES A M ESKENS Amsterdam 27 Augustus 1874 Aan allen welke ons van kunne belangstelling blgken gaven met ons voorgenomen huwelijk zeggen wy ook uit naam van wederzgdsche betrekkingen onzen hsrtelgken dank Voorspoedig bevrflen van een Zoon M J RUTGERS geliefde echt noote van W G N DK KEIZER Gouda 27 Augustus 1874 Een Kelder te Huur te bevragen by j§eD Uitgever dezer Conrant TRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen bij Lange Ti end weg te Gonda L l SOENAART CHIRÜGEm DENTISTB Wijnbaven N 71 ROTTKBDAH dagelijks Consult ten zUne huize VleescBUbuWer Lange Oroenendaal heeft de eer te berichten dat hy hem gedurende de zomer en herfstmaanden te belfomen is PUIK BEST Kalfft yleeschy teg a 50 CenU pei j Kilo eiken dag VERSCH alsi ede PÖIK BEST EUNDVLEESCH Goada Druk vss A Brinkmaa Ontvangen ean Keurig Collectie CQAmeNE LIUmSE per Vi Fleach ƒ 1 00 V 0 60 P P KWANT Lange Tiendeweg D 22 TE I3 TJTJ Rr een BENEDENHUIB bestaande in 3 Kamen Keukeu en Tuin op de Hontmansgracht Te bevragen by den Boekhandelaar H J J LEUEN alhier 5000 FL worden uitgeloofd aan den Europeaan die den Perziaan STOT TAÏ zyne l4rziiche SpeUn en Proeven van geheugen in de Perzische Chioeesche Japansche Latynsche Spaansche £ agelsche Fransche Portugeesche Dnitsche ea Italiaanache taal kan nadoen INSCHRIJVINO BOB6ERAV0NDSGH00L De COMMISSIE van Toezicht op het Middelbaar Onderwys brengt ter kennis van belangliebbenden dat de Inschryving voor de BURGERAVONDSCHOOL zal plaats hebben a Voor Nieuiee Leerlingen VRIJDAG den 28 AUGUSTUS b Voor Oud Leerlingen ZATERDAG den 29 AUGUSTUS des J vonds om 8 uur inh gebouw der Burgeravondschool op de Houtmansgracht Het schoolgeld bedraagt drie gulden voor elken Leer iog twee of meer Leerlingen tuI één huisgezin betalen elk twee gulden onvermogen den genieten het onderwys kosteloos Van enkele lessen kan met byzondere toestemming van den Directenr worden gebruik gemankt In dit geval wordt het geheele schoolgeld betaald Vfi toelatingsexamens hebben plaats DINSDAG den 8 SEPTEMBER en volgende dageta Na dien tyd worsen geen leerUngen meer toegelaten Elk leerling moet voorzien zyn van een wet tig bewys van met goed gevolg ondergane Vaccinatie De Secretarie van voornoemde Commime D VAN ITERSON De BAARD wordt flink ontwikkeld iu 8 10 of 12 weken door de Balsem vanTHB OPHILE Haaskundioe AmeUrdam phU Kerkstraat France aanvraag i 2 of 42 blauwe postzegels GOEDKOOPS KDZIEK voor PiANo Solo Uilgaee ean F KOKSMA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Smith Sidnïï Souvenir de Spa B 0 5 J Le toment de Ja mon taone 2 druk B 0 50 DerFreischütz atttai8ie B 0i73 Songes da foret C B ö 2d Oaité de cöear vtlse brill B 0 55 Martha Fantaisie brill B 0 75 Marche des Tambours Morceau milit B 0 40 Moments joyenx Caprice B 0 50 Faust Fantaisie brill B 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zyn steeds voor h andeiif by den Boekhandelaar I A BRINKMAN te Oouda N 1562 Zonilig 30 Aupslus GOUDSCHE COUR AM T Nieuws en AdverleDÜelilad vour Gouda en Oiuslreiien schen te waarschuwen en al gelukt het niet spoedig hen van het dwaze te overtuigen mag men toch er aan deukende dat een druppel water den steen niet uitholt met geweld doch door aanhoudend op dezelfde plaats te vallen met zekerheid vertrouwen tea laatste de overtuiging te zullen wortelen in de harten der menschen dat geld in de lotery te wagen dwaasheid is Na eerst een enkel woord over de baitenlandaehe loteryen te hebben gezegd zullen wy de staatsloterij bespreken die niettegenstaande vele welsprekende stemmen daartegen reeds zyn opgegaan steeds blijft bestaauen zich voortdurend mag verhengen iu eeu groot aantal deelnemers De buitenlandsche geld verlotingen zyn in zoo verre het gevaarlijkste als zy het meeste uitmunten ia de blutferigste aankondigingen On der de groote kolommen advertentiên van byna alle dag en weekbUden vallen van tyd tot tyd de annonces dier loteryen als van zelf in toog Enorme sommen voorgesteld door cyfers in k lossale afmetingen trekken aller aandacht en daarby wordt de kans om lrinst te behalen zoo schoon en de gelegenheid om ryk te worden zoo gemakkelijk voorgesteld dat het niet te verwonderen is dut menig eenvoadi e en weinig ontwikkelde zich laat overhalen en zich door de handig gestelde volzinnen laat overreden goed geld naar kwaad geld te gooien Behalve die advertentie verzenden gedienstige bankiers b v d heer Sachs in Hamburg aan talryke adressen in byna alle plaatsen van ons lancj brieven om tot deelneming uit te lokken ZeUs zenden zy dikwyls de loten al vooruit amet verzoek om wanneer men ze eventueel niet begeert wat naar het oordeel der bankiers een roekeloos wegwerpen van de fortuin is ze terug te zenden Dank zy al die pogingen die speculeeren op de begeerlijkheid van den mensch wordt menig slachtoffer gemaakt doch de blyde hoop van hen die de kans zoo schoon vonden en dikwijls hunne zuurverdiende spaai penningen waagden verkeerde tallooze malen in bittere teleurstelling Wanneer wy in aanmerking nemen dat gewoonlyk niet de meest bfiuiddelden mnarjuist de minst bedeelden aan die loterijen deelnemen dan kunnen wy niet alleen met recht beweren dat de armoede regelrecht daarddor in de hand wordt gewerkt maar ook toveus een aantal meuechen ongelukkig gemaakt Die teleurstellingen van ntW n te trekken welke meestal opwekken tot nieuwe beproeving van de fortuin en dan weder nieuwe teleurstellingen veroorzaken maken den gewoonlyk goed gestemden arbeider ontevreden en verdrietig en zelfs zijn er vele voorbeelden dat flipke arbeidzame lieden die vóór zy in de loterjj speelden de matigheid huldigden hunne herhaalde teleurstelling in deu drank zochten te verzetten en daardoor aan den drank verplaafd raakten Zelfs al mocht het eens gelukken een prijs uit een flinke som bestaande te trekken boogstwaar chynlyk dat die spoedig zou zjjn opgemaakt want meestal kennen zy die iu eens zouder arbeid rijk worden de waarde niet van het geld en verknoeien t bypa even spoedig als zy t krijgen De kans van winst wat prospectussen en plans van geldtoteryen ook mogen zeggen is echter al zeer gering Ware het niet dat zeer belangryke voórdeelen daaruit voortvloeiden voor de ondernemers gewis zy zoun den zich niet zoo vele kosten en moeiten getroosten om tt tot de eming te verlokken Telt al de gelden te zamen die ae deelnemers gezamenlijk opbrengen en gaat na hoe veel geld er in t geheel te Winnen valt en gy zult zien dat inderdaad de kans iioe schoon voorgesteld klein zeer klein is De staatalotery vAdient in het oog van velen daarom de voorkeur omdat de staat zelf er als t ware zyn zegel op drukt Men schenkt zijn vertrouwen ligter aan eene inrichting die door den staat zelf in het leven is geroepen dan aan anderen door buitenlanders opgericht Juist om die reden verdient de staats lotery ook meer I afkeuring De staat die bestaat juist met het r oog op het Ink der burgers gaat hier specaleeren op een ondeugd dierzelfde burgers en doet al het mogelyke om die in de hand te werken en te bevorderen Waarom geschiedt dit Eenvoudig om de enorme winsten die daardoorin de schatkist vloeien De groote sommenjaarlijks aan het ryk bezorgd door de lotery zynoorzaak dat ivUe pogingeii om die op te hefienzjjn mislukt Meermalen is ook in de vergaderzaal der Tweede kamer een stem opgegaanhet onzedelyke daarvan aantoonende doch steedswas t argument der regeering voor het behond het land kan de gelden door de loterij in s I lands kas gebracht niet missen Erbarmelijke redeneering alsof tot ooit aan een staat geoorloofd was te speculeeren op de hantstochtenzynet burgers alsof ooit een ryk de spreok het doel heiligtMe middelen in zyn schildroocht voeren Behalve dat geld argument zyn ook nog wel anderen aangevoerd zoo is er Kj gezegd de hai tocht voor het spel bestaat Bu eenmaal hu het volk en zoo de staat nu zijne lotery a schafte dan z iu het eenige resultaat zyn dat buitenlandsche loterijen meer deelname verwierven en dus is het beter dat de staat zelf daarbg profiteert dan nderen Het onjuiste van dat argument valt van zelf in t oog en het is naiuurlyk dat hoe meer gelegenheden tot spelen er beataian hoe meer er gebruik van gemaakt wordt Daarbij bestaat nu eenmaal het feit dat men in de loterij door de staat zelf opgericht meer vertrouwen heeft en dus eerder en gewilliger aa haar zijne bespaarde penningen afgeeft dan aan eenig andere Het feit dat juist diegenen slachtoffers deze naam is alleszins gepast der staatalotery worden die weinig op de wereld het bimne mogen noemen en wien t dus het minst convenieert moest oorzaak zyn dat spoedig tot de afachaCEng werd overgegaan doch vorige pogingen daartoe iu aanmerking genomen is de kans daarop nog niet groot Wat dan te doen Het eeuigste is dat ieder t z ne doet om meat en meer e overtuiging te vestigen dat geldverlotingen te houden onzedelijk daarin deel te nemen in alle opzichten dwaas is Eerst dan wanneer die overtuiging algemeen wordt kan meu gegronde hoop koesteren dat loteryen verdwynen dat in de eerste plaats de staatslotery worde afgeschaft Wellicht zyn er onder onze lezers die het groot nadeel der loterij niet inzien misschien zullen er onder hen zyn die zeggen och wat schaadt het zoo nu en dan eens een Heinig heid te wagen en wat de handwerksman en arbeider de dienstbode en anderen van dat soort betreft die personen hebbe i werkelijk niet veel over van hun loon om hog iets in de lotery te kunnen wage n Wat het eerste betreft herinneren wy u aan de oudHoUapdache spreuk vele kleintjet mar ken een groots en wat het laatste betreft ziet I eens naar de vensters der kantoren der staatsloterij wanneer er eene trekking geweest is merkt op wat angstig nieuwsgierige gelaatstrekkeö die duidelyk de spanning verraden waarmede wordt nagegaan of een prgqeofeea niet is te beurt gevallen Over t algemeen woi t veel gesprokea e