Goudsche Courant, zondag 30 augustus 1874

JU geUnsgd over h t weinige loon van deu handwcrka man en den arbeider en in de meeste geTalleii zijn die klachten terecht geait doch t verdient opmerking dat én de kroeg én de loterij toch nog veelal hun deel krggen van dat geringe loon De nadeelige gevolgen van loterij spel in de maatscl ppij vallen niet direkt in t oog en in tegenstelling van misbruik van sterkeu drank dut zich op afschuwwekkende walgelijke wijze uit en daardoor spoedig de antipathie van alle weldenkeuden nndervindt werkt het dikwerf in t theini doch daarom niet minder schadelijk Jl uidt omdat velen zich geen juist begrip vormen van t iiaJeohge der loterj kau er dunkt ons niet genoeg op worden geweaeu Weldra zal onze tweede kamer weder vergaderen en aan de groene tafel zal dan een ujeov n inisterie zitting nemen De quaestie lt r staatsloterij heeft dit voor dat h t geen zaak ia die een partij zaak kan genoemd worden Welke richting men ook is toegedaan of tot Welke partvj inen ook behoort men heeft alleen en hart noudig dat welwillend klopt voor hft geluk van z u volk om tegen de loterjj gwteutd te 2 jji Mocht bet zijii dat het nieuwe ministerie i der v ue regeeriog een besluit tot stand bracht tut uischalüng der staatsloter het zou iiiet te vergeefs aan t bestuur zgn geweest en £ 9wis deu dank verdienen van alle weidenkenden W BÜfTENLAND Buiteolandscli Uverziciit De re 4ibiilfeiisclie cjaodidant voor Maine et Loire Maillé heeft ziju geloofsbelgjeuis ia bet licht gegeven dq inliaud liiat zioh roden Maillé wil de republiek niet de exelusiere maar die welke geopend is voor alle eerlijke lieden by vereenigt zich met het Septetaiiant an Mac Uabon dat door definitieve instelliageo moet worden bereoiigd terder komt bij op voor de gemeentcvrijhêdfen voor bet algemeen stemreoht ea voor het uitsebrijveu van al eiaeene verkiezingen Aan de te Bordeaux verscbijaende Oiroudt wordt oH Pargt geiehrereo dat print Napoleon in bet b it ü jW ijn van eeu ac timiié vhd een ologralisoh te ment van Napoleon i weiks bistata tot dusver door s enht9 zeer weinigen gekend waa In dit do cumeiit beval NnpaleoB I voor bet geval dnt de Koning van Ko c tcr cn ea bij alzoo zonder af tamaiclingen blijven moebt zijne erfgenamen aan de familie v in Koning Ludewijk van Holland van deu troon in I Vinskr jk uit e sluiten aangezien Koning Lodeu ijk era der eeraten was die hem in zijn tegenspoed dm Eng h bbfn toegekeerd I e briefschrijver gelooft dat prina Napoleon die gelijk men weet aet de fartij der uude Bonapartialen orrrhoop ligt ish van dat document zal bedienen legen de iio cndryvende pirg zoodra deze btt Item te beuaun d maakt In liet jong t er cfceaen nomaer der JCöl Ztitmig wordt lie In nlerlijke brief door dea beer van Ketteler bi sc iop vun Maiutz aan de Kiithalieken van zijn bisuom gerlelit zeer uitvoerig besproken Indien brief 14 liet dat geaprokeo wordt van een factie van crn parig in Dqitscbland die ile verheerlijking van den 2den September wil doordryven om den wille van partybelangeo die niet in het geringste verband staan met eea nationale feestviering Het blad zegt dat de drieste taal in dat stuk voorkomende allerwege iti Dmtselilaad grsote verontwaardiging heeft opgewekt De ireser Aitgn zegt o a bet volgende ten aanlit tan dien berderlijkeu brief Bedoelde brief welke bad kunaen en moeten strekken om de ultramoiilnanscbe party in nauwer verband Ie brengen met hare tegenalandere die het middel bad bebooren te zgn on bet ontstaan eeuer volalagen breuk tusscben de beide kampen te verhoeden diezelfde brief heeft slechts deie iSene trei king om den hand die beide p irtyen nog simenbield op oAicieele wgze door te bikken De ultramontaaiisehe p irty onthoudt zich nift aifcr stiliivygend door met blijkbaren onivil op het gvl int zich t r zgde te bvgeveu wanneer Wy bet Silionale fcett uHen vieren op onverholen wyze wordt door hnnr verklaard dat jj met h t oalionaie fertt niet gemeens beeft Naar mcu verneemt lag hel aanvanke jk in bet phin der I roisische ivgeering on bg den hinddag eea uetsantirerp in Ie dienen ot regeling van het pracesaiewzea Bq ader iniicbt heeft de regeering dit voarnuiaeo l ten varen uithoofde bet kaar is geUiikeiv beatal de wettrn rohloen c t n j alle misbruiken te weren Aan de hbof len órr plaat selyke politie is een voldoende macht toegekend om leeen uilspntlingen te waken en die met vemscbte kracht tegen te gaan waiir dergelijke feiten zich uiochten voordoen Zy hcübfn derhalve de bevocjjdheiil om te verbieden dat men grooter uitbreiding diin vanouds gebruikelyk 13 geve aan processien of iptoehtin Daarenboven slaat bet aan dieiiuioriteit vrg nog een ander middel te bezigen tot verhoeding aii boldingen als anders ins lelfs by bet bonden vnii procession welke vanuuds gebruikelyk zyn de poliue heeft uamelyk de bevoegdheid om aan dopersonea die deel zullen neinen aan processien den weg voor te schrgven dien zg te volgen zullen hebb n zoomede bun het punt van aanvang aan te wyzeu en dat waar de processie zal moeten eindigen De geruchten over e n Miuisterieele crisis door de Carlisten verspreid waiAen thans uit Madrid ti geu gesproken Men houdt het evenwel voor niet on ivaarscbgnlgk dat een wyziging van het Ministerie volgt zoodra de erkenniiigataalc in orde is ZoriUa het hoofd der radicalen is te Madrid teruggekeerd en heeft een feestra lal gegeven aan vgftig zyner politieke vrienden Gouda 29 Augustus Toen de miuisterieele crisis ontstond schreven wij o a het volgende Hetzij een antirevolutionair t zjj een conservatief ministerie tot stand komt spoedig zal t bljjken dat het aan geen van beiden mogeljjk is eene meerderheid van stemmen in de kaiiier te verkrggen daar de verschillende fracties van de oppositie in beginsel te zeer met elkaar verschillen De heer Heemskerk die met de samenstelling van een nieuw ministerie belast werd heeft ook iiigezien dat een ministerie geheel uu conservatieven bestaande weinig levenskracht zou hebben Van daar de samenvoeging van mannen die in meer dan één opzicht belangrijk met elkaar in gevoelen verschillen De neer han Lijnden die de Christeljj k historische richting is toegedaan naast den heer van der Heim den gematigden conservatief de heer Heemskerk Jievig bestrjjder Tan alle mogelijke voorstellen uitgaande van liberale ministers naast den heer Weüzel die in zijne geschriften en door zijne antecedenten bewees de liberale richting te zjjn toegedaan de heer mn Goltstein die in 2e en Ie kamer steeds oppositie voerde tegen liberale ministers naast den heer van der Does de Willeboü die ofschoon katholiek door de verschillende organen zgner geloofsgeuooten als te liberaal niet tot de hunnen wotdt gerekend De hoop om eene meerderheid in de kamer te verkrijgen dat eene onmogelijkheid was voor een ministerie uit mannen van ééne richting bestaande is na het uit verschillende bestanddeelen bestaat veel grooter geworden en de kans dat er iets in het belang van het land OKDAAN zal worden is er door vermeerderd JtlSPwel de vorming van ministerieu als het woordige over t algemeen niet aan te rai is kan het voor ditmaal misschien niet ongelukkig genoemd worden met het oog op het feit dat taan dit ministerie wellicht gelukken zal iets goeds tot stand te brengen dat wil zeggen wetten in te voeren waarnaar bet Nederlandsch volk reeds langen tyd verlangt Onder het partggekibbel van den laatgten tjjd werd er tot schade voor het land zeer weinig uitgevoerd Hoog noodige hervormingen zeer gcwenschte verbeteringen bleven achterwege en zoo zy al soms werden voorgesteld door de regeering dan haastte de kamer zich dikwijls uithoofde van een zeer gering verschil van opinie de wetsvoorstellen te ver verpen Moge dit anders worde Bestaat er hoop voor Wel eenigermate Bij sommige der ministers kan men met grond ernstig gemoende plannen veronderstellen tot hervorming Wg herinneren er slechts aan dat de tegenwoordige minister van Finantiën toen h in het begm van dit jaar candidaaf voor de Tweede Kamer was in ons di trict drie der tegenwoordige ministers zijn toen door Goudsche kiesrereenigingen candidaat gesteld in zijn manifest aan de kiezers o a van oordeet was dat 1 de uitgaven voor o derwiJi niet ligt te groot kannen zün en 2 dat ons belastingsstelsel te herziro een dringende behoefte des tijds is Het inoge spoedig bijjken dat de woorden toen geuit gemeend waren en nu de heer van der Heim daartoe in de gelegenheid is door daden worden gevolgd Het moge blijken dat het nieuwe ministerie met ijver en volharding in het belang van het land zal trachten werkzaam te zijn Het aanstaande zittingjaar moge daarvan het bewijs leveren en het SlaaUblad met menige nuttige wet worden verrekt Morgen is het 25jaar geleden dat eene inrichting werd in bot leven geroepen die een einde heeft gemaakt i an de tot dien tgd in deze gemeente zeer veel pléata hebbende bedelary Op eene algemeene vergadering werd den 30 Augustus 1849 tot oprichting der alhier beatawnde werk inriohtiug tot wering der bedelary besloten waarvoor êoen tevens een besiuur werd benoemd De zoo nuttig werkende vereeniging wier prnctisch doel in den aanvang niet algemeen werd erkend mocht spoedig meer en meer de aj mpathie der inge Hsteaea verwerven Thans is het out dier iarichting door ie ler erkend en wordt zg door de OoiMsche ingezetenen zeer ga aardeeid Op 2 Januari 1675 den dag dar opening zal het 25jarig bestaan op eene algemeene vergadering worden herdacht C Ken der voornaaxste plaalsrn waar Gouda s ingezetenen zich amusceren ia de sociëteit Ox Oenoege Vtie inrichting met haar ruime zaal Knnslmin en haar uit ebreiden t iin levert zoowel s wintert als s zomers ruimschoots gelegenheid om opgenoegelyka wg e uit te gaan Wat al sciiooiie eonoerteo wat al tooneelvoorstellingen wat al bals enz enz beeft nOiu GenoeffCH niet al te gi nictcn gegeven Uiistekei de personen met beroemde iiainrn op velerlei gebied deden ons daar butlue gaven en lalenti n bewonderen Deze socii teit uu 7al naar wy uil goide bron vernemen hüogstwaaraoliijnlyk publiek worden geveild Dit bericht wordt bevestigd duor achterstaande advertentie die de waarschgnlykheid in Zekerheid doet overgaan Zoo du doorgang mocht hebben hopen wy dat onze burgerij by een verkoop niet zal verhezen ea dat fiOus OetuH en ook ra bet vervolg streds met recht door ieder zoo zal kunnen worden genoemd Wy opperen den wensob dat zoo genoemde inriehting in andere handen muclit overg tan het op Hioke wyza moge worden g exploiti erd opdat deze voornaamste bron van puidieke vermakelijkbtdcn in Goods moge blyven bestaan en zoo mogelijk in bloei toenemen Oe heer E van den Brandeler bg befluit van I December 1870 eervol ontslagen als directeur ran het postkantoor alhier is oenoemd tut commies der posterijen van de eerste klasse Kaar aanleiding van het bericht uit Stolwyk ia ons vorig ur aangaande de komst van H M ds koningin in Berg Ambacht ontvangen wy een nader bericht dat er wel een dergelyk gerucht algemeen verspreid is doch dat er met zekerheid nog niett dienaiingnande bekend is De gewone jaarlgksehe harddra erg uitgaand vaa de afdteling Woerden der Hollandsche Maataehappy van Landbouw had Woensdag aldaar weer plaala Aan die van des voormiddag voor paarden welka nimmer een prys wonnen namen er 12 deel en werd de prys een zilveren tabakspot behaald door de Polka van den heer I Visser Ie Dordrecht bereden door d u pikeor I de Groot terwijl de prcr mie eene zilveren tafelachel ten deel iel aan da l lug van den beer J Jonkheid te Waddingsveen bcredaa door den beer A Jonkheid zgnde eene 2de premie toegekend aan J G de Boer ter herinaering aan zyn eersten rit als pikeur Des namiddags voor paarden van zessen klaar wareo er 12 concurreerenden op de baan De prgt twee zilveren presenteertrommels met bladen werd verkr en door de Fiomo van den hear O Barendrechl te Bareudrecht bereden door den pikeur J de Boor eo de prsmie twee bierkannen met zilver gemonteaid dooi de yiitg yi dea heer Jv Joakh i l te Waddiugsveen horeden door deu bter A Jookhaid Het sebDOuste weer begunstigde dit volkafeost an bad eeae groote meiiigia belangstellenden aitgtlokVr daarvan tegenwoordig ie zijn De Minister vaa Binncnlandtche Zaken Ovarwegende dat ten gevolg v n het optreden van mr C Th baton van Lynden van Sandenburg als Miniater van Justitie de verkiezing van en lid van de Tweeda Kamer der Statcn Generaal in het kooMkieadlsiriet Tiel moet plaats hebben heeft goedgevonden te bepalen 1 dat die verkiezing in gemeld boofdkieadiatriut tal geschieden op Dinsdag 15 Si pteinber 1874 en 2 dat zoo eene bersleinming hoodig is die zal plaats hebben op Dinsdag 29 Septeoiber daoraanvolgeude Zgne Majesteit lieeft goedgevonden by besfuit van 27 dezer n 33 niet aan te nemen het geraagd ontslag door de beeren A V P Weitzcl als Minister van Oorlog en W P van Erp Taalman Kip als Minister vau Marine Dit besluit scbgnt bg dat waarbg bet ontslag der andere ministers werd aangenomen te zgn vergeten In de Pargsobe Francais wordt gezegd dat de exmaarschalk Bazaine zich nog ongeveer eeu maand te Brussel zou blyven ophouden en daarna zyn vaste woonplaata toa vestigen te sQravcubaga De algeraeeae vergadering van bet protestanten bond vereenigd met den tweeden Kederlnndscheii protestanlendag znl dit jaar te Leeuwarden plaats hebben op Woensdag 28 eir Donderdag 29 October dnttaandF Te Utrecht werd Donderdag de algemeene vergadfriug geopend Van den Nederl Weerbaarheidebond Er waren 23 vereeni iiigen vertegeiinourdigd uitbrengende 29 stemmen Uit het verslag bleek van veel oelangstelling van Z M den koning HH KK HH de prinsen van Oranje en Hendrik alsuirde van de minisiers van oorlog en biunenl zaken De bond telt thans 61 leJen De finaucicelc toestand was niet gunttiit De vergadering was voornamelyk gewyd aan het bespreken van middelen om daarin verbetering te brengen liy de behandeling van het voorstal toelating van afdeelingrn van schnttery en leger als leden van het Ncderlandsrhe Weertiaarbeidsboiid op gelyken Voet als weerbaarbeidsvereeuigiiigeu bleek dat het brrrigen van meer verband tusschen leger schnttery en weerbaarheid wenachelyk werd gekeurd maar dat men iicl er nog niet over eens was of dit door opneming van ufihieliii ien leger marine en sohutlery in bet Bond wrnseheUjk was lift voorstel van het Centraal Comité werd derhalve in dien zin gcwy igd en besloten aan een commissie op te dragen vuoistellen omtrent de toepassing van dat beginsel ti doen A Is plaats waar de volgende algemeene vergadert lal gcbuaden worden werd Haarlem gekozen Ds Kreken gaat nog geregeld voort des Zoaditgs in de kerk der Nederl Herv gemeente te Modrdijk godsdieiiatoeiening te houden De riugpredikanten die lechteua den dienst moeten waarneoieii overtuigen zich by hunne komst dat de heer Koeken op den preeksioel staat en begeren zicb dau weder huiBivitarta De vyfde juriatenvcrgadering werd Donderdagmorgen te lU uren onder vooriitterscbap vau mr H D H Tellegen geepend te Groiiiugen in bet Conoertbuis in de Puelestiaat Ëen zeveotigtal recbt eleerden waren opjtekomen voor dezr eerate byeenkomat Hel voor dien dag aan de orde gestelde vraagpunt betrof deu lyfsdwang in burgerlgke en handelszaken waaromtrent door den heer mr J A Leyy een praeadvies werd uilgebraoht Na een breedvoerige discussie werd de vraag Behoort de Igfsdwang iu burgerlgke en handelszaken te worden a eaohaft in ontkennendau zin beantwoord m t 50 tegeu 15 stemmen Met erii grsote meerderheid prak de vergadering de weiischeigkheid uit om bg behoud van dit dwangmiddel wyziging te brengen in de bepalingen onirent den duur en de wyze van toepassing van dan lyfadwaag De Z Ci meldt Voor de betrekking van concierge aan da hoogere bargeraobool te Deventer waaraan een traciement verbonden ia van 600 en vru wooing hebben tioh niet minder dan 118 sollicitanten aangegeven ouder welke zelfa hoofdooderwgzer der openbare lagere scholen zich bevindan alamede een gepensioneerd officier van ons leger Aan de N S Ct wordt geeobreveu dat dit bsrtcht oiijttiat ia Het HooMooait der Nederl Vereeniging van hei Btodt Krui beeft van het oentraal comité te Batavia eeae ai uvr ag obi lest uur ontvangen voor de aiflke ap gewonde krygt rs vi n A ohin in de vafscbilleuda ziekênipriehtingcu ia Indië verpleegd wordende Het beeft Ie aanilaclit daarop geveetigd en vtrzocht dat zy die illi itratijün Igdackriflen reubescbrgvingen en andere niet inspannende lectuur ten geschenke Kloehten willen geven daarvan mededeeling doen aan dea secretaris van het Hoofdoemité dr Verweij sHaga Tiva H vyftig manaao an eeu tweetal vreawaa waren Donderdag voor den kantonrechter te s Hage mr tl O G reeve geda fvaard ten einde zicb te verantwoorden omtrent de tegen hen ingestelde Vervullingen ter zake dat y zic i hebben schuldig gemaakt aan overtreding der verprdcning op de openbare dronkenschap en zicb in kennelyk beschonken tuestaud up de openbare straat hebben bevonden Eun 13tal slechts verscheen vuurden rtohter de meesten erkenden btSL buakeii ie ijii geweest i g werden op het rcjjiiisitüir van het Openbaar M nisterie verojrdeeld lot ƒ I boela uf subs gevangenisstraf van 1 dag co in de ko ten Twee perioneu ontkenden en verklaarden in t gfbccl iitet dronken ma ir vt rmueid te zyn geweest Ouitieiil i cn zal Donderdag over acht dagen uit pra ik gedaan worden en ten a nzien van den andere ziiMeii legr n dien dag meerdere getuigen warden gedagva ir l Nupeus bel aantal niet verschenen tuiklatgden wauivaii 1 viermalen 2 tweemalen en t op een dag tiieemalen bescbuuken waren sprak de kantonrechter by verstek mede een veroordeeling tol geldbjete van ƒ 1 of subs gevangenisstraf tan 1 dag loor eike overtrediaw uit Upmerkelyk was t dat i én bekl lp niet geheel nucbteren toestand ter terecbtzittin verscbteu en venvyderd moist wurdcn Tegen zoodanigen m iii hy maakte allerlei gebaren en deed verschillende onznmenhanyende uitroepen kon naar bet oordeel van den kaiituiirechler f roces rerbaal wegens dronkenschap wurdeu 0 igemaakt Den kantonrechter was het by bet hooreu der getuigen voornamelyk te doeu om te welen wat onder kennelykeu slaat van dronkenschap werd begri peii Hlt was z i niet genof te relateeren de man waS dronken maar in bet pioces verbaai moest voorkomen en by vtrzocht dit uitdrukkelyk waaruit de kenuelyke staat van dronkenschap kon worden afgeleid De veroordeelden kunnen zich binoeu drie dagen in cassatie voordien De klachten over de dienstboden zyn tegenwoordig aan de orde van den dag iu de donkersta kleuren worden zg duor de buismoedera afgeschilderd Mietje is verreg and brutaal Kaalje blgft 2 uur weg vour een boudschap lu de buurt Koosje beeft een Ie sterk geprononoeerile sympathie voor hel leger kortom het zgn ware huisplageu geworden dte het leven van de meuscb verga leii Maar al die mistji es tieteekeneii nog uiels vergeleken met hcigeen de burgers van het vvryc Amerika an bun dienende geesten te verduren hebben Da ir IS bet lu deu laaisten tgd reeds zoo erg geloopen dat vele huisgezinnen te New ïork appar tmeuteu betrokken bobben tnliitels on niet verplicht te zyn dienstboden in buis te namen of wat hetzelfde beioekent met hen over hoop Ie liggen De fievue Britannique verbaalt er aardige staaltjes van Ken dame ie ÏNew York was onlangs in den gang met een keukenmeid in besprek Zy kon echter niet eens aan hei wuurd komeu zooveel had de meid op het hart Heb ik em spreekkamertje voor my mevrouw Hoe veel keer mag ik m de week uil Hoe laat moet ik s morgens opstaan Hoelaat kan ik naar myn kamer gaan Hoe veel kindereu heeft mevrouw enz enz Dat gevraagde begon mynheer die in den salon het vrg luidi uchtig gesprek kun booren te vervelen Hg opende de deur eli begon op zyu beurt te vragen Ue juivrouw biedtzipbdus aan als jufvrouw van gezelschap F Ja mynheer Kan mejttfvrouw olieV rw schilderen landschap of genre Neen ra abeer Verstaat mrjufvrouw Grieksch N een Sterrekuiide Ook niet mynheer O I ziet n maar in dat geval kunnen wy u niet gebruiken üoejen avoud 1 Hat te Petersburg gehouden internationale pharraaceutiscbe congres is na zes bgeankomiten gehouden te hebben gcsluten Hel beeft de vraag omtrent de wenscbelgkbeid eener samenstelling en invoering van eene internationale pharmacopoea bevestigend beantbeanlwoord en die zaak zelfs gebiedend noodwendig verklaard Behalve eene internationale pharmacopoea zou ingevolge bat beeluit van h t congres elk land bovendien zyne bijzondere kunuto hebben Onder de verdere rnagstukkeu vau algemeen belang of nut op pharmaceutisch gebied die behandeld en alsmede bevestigend b antwoord zyn behoort dat der noodzakelykheid om tut leeraren iu de verschillende takken van bot pharmaceutiscbe vak enkel artaenymangkaiidigeu te benoemen en om overal waar dit mogslyk is afzonderlyke leerstoelen op te rioktan voor het vak der pharmaceutiscbe drogeryen en voor dat der pbarmaceutiscbe chemie Het bureel vab bet congres was sameng st d uit den b ar Wöldheim van Weenen als voorzitter de heeren Trapp van Petersburg en Madsan uit Ueuemarken ondervoorzitlera Méhu va Farys Sutton van Londen Jamouthek van Praag en Henard van Petersburg ala aeoretariaaen By bel If sluiting gevolgde banket is ouder anderen door B itBi he en riansclie gedelegeerden het woord gevoerd By stemming is beslist dat bet volgende congres t Lqitden zal wordei gebonden De mededingende stad as Philadelphia Het Bandbl wgst op de goede vruchten die bet met Engeland gesloten uitleveringstraktaat kan dragen Zy die zich aan de by het traktaat bedoelde misdryven schuldig maken zullen in Engeland niet langer veilig zgn De bezwaren die tot nu toe het sluiten van het uitleverings traktaat in den weg stonden zyn verdvveuen daar thans ook by ons bg de wet bepaald is dat voortaan tydens het voorloopig onderzoek van eene strafzaak de getuigen onder cede kunnen worden Daardoor kan aan het verlangen der Britscbe regeerini dat elke aanvraag om uitlevering moet rusten op becedigde verklaringen worden voldaan Enge land heeft zich reeds te lang in noaoi van eene veronderde opvatting van uitleverings traktaten pnthoaden £ r ia geen beter middel om misdryven ta voorkomen dan de vermindering van bet aantal plaatsen waar de misdadigers zich veilig mogen rekenen Vergadering vau den Oemeentaraad Vrydag 28 Angoitas Tegenwooidig de hh van Bergen IJzendoorn voorz Remy l uijten Prince van Vreamingca Maller Uroogleever vaa bCraateit Pust Drost Mesaemaker Hoogeaboom Sauisom en tilrarer Ba aotulea der vorige vergadering worden gelesen ea gearresteerd Ingekomen tija t eeae missive vau hh Gedepoteerde Staten deier provioetfl houdende goedkeiiriag tot wgzigiog van eenige posten op da begrooliog van 1874 ii eeae missive van B en W daarbij aanbiedeDde da bagrootiug met memorie vaa loeiichtiog over 1875 deze wordt ia handen gesteld van de bh Prince Muller en v Straatea eeae miwive vso B ea W die in overleg met den distrietaschoolopziener en hoofdonderwijzer eene voordracht aanbieden tot hul onderwijzer waarop geplaatst zyn de fab P Kat Koriiz te Oad Kara l ea J ü Spierings te Tiel ter visie eu benoeming ia eeoe volgenda vergaderiag eene missive van B en W op het in der tyd gedaoa verz9ek van het R C kerkbestuur van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart om afstand van grond tbans in erfpacht uitgegevcn aan Clemens en Rozeatraten eo gelegen naut het oude ruuiieabui aan den Kleiweg Hierin wordt geadviseerd lat afn Ijzing op grood dat bet licht aan een paar zalen van dat gesticht zoude oatnomcn worden doch om ita bouw eener kerk alllaar ia de baud te werkes wordt aanbevolen wel eea gedeelte daarvan af te staan ter visie eene missive van bb Cnratoreo det I atgasch sehool verzoekende om bet trnctcment van dea heer P van Duinen loeraar aan die school te verboogen tot op f 1200 met een rapport hierop van B en W die geene vrijheid viadea die verbooging aan ie raden wordt gesteld io handen van èe begroottngseo nmisaie eeae missive van dea sluiswacfater J Saarlieek gaarder der giitl M M Belonje brogwaehter Oortman en gepeaa iluiswaettsr C Vieuwenhulzen de eersten verhooging van traeteroeuti d lilatste van pensioen verzoekende met eene memorie van wJi V oia het tractement des eersteo wegeas vermcerJwiiie werkzaamheden met 50 te verhoogea en op bet ves zuek der auderen afwijzead te beschikken worden gesteld lu banden vaa de even genoemde commissie eepc missive van den beer H W G Koning en eene van deu heer 11 Koemans verzoekende niet ia aanmerking ta koiaen als leden vaa de M oziekschool Notif eoe missive van deu beer F Grim verzoekende ontslag ala bulpoflderwijser tegen 1 October B en W stellen voor om dit tegen I November eervol te verleeuen hetwelk wordt goedgekeurd Wordt gelezen het rapport der commissie in wier handen nas gesteld de gemeente rekening over 1873 hetwelk strekt tot goedkeuring Op voorstel van den beer Prince wordt dit dadelijk in behandeling genomen en dezelve met algemeene stemmen goedgekeard terwyl B en W aan die stemming geen deelnamea Aen de orde is het adres vaa de heeren Kaptija ea Nievergeld houdende verzoek om concessie tot het aanleggen en exploiteeren van eene drinkwaterleiding met het daartoe betrekkelijk rapport van de commissie vau fabricage doch doordat eten vóór de vergadering een telegram was ingekomeo inhoudende intrekking van het verzoek verviel de verdera discusaia Wordt gelezen het rapport der commissie in wier baodeawas gesteld de rekening vau de dd Sohotterg hetwelk strekt tot goedkeuring Ier visie Aau de orda is de benoeming van vyf leden der Commissie van toezicht over de muziekschool waartoe door da vorige commissie een dnbbeltal vaa 5 persoueu volgens hat reglement was aangeboden zie Ko 1551 dezer courant Beuotind werden de bh B l ulius van Goor aaet het lot tegen deu heer D Terpstra N Francois Snel G N de Vooijs L P lloogeadijk en D Hoogenboom Daarop worden benoemd tot leden der Gezondheida commissie de hh Mr J Fortuyo Droogleever Dr F H G van Iterson K Mani 1 van Beminel ca W Post Drost Niets meer aan de orde zijnde wordt na machtiging om aan de genomen besluiten uitveeriog loader rosamptie te gaven de vergadering geslotea Burgerlijke Stand OKBOasN 27 Aug Abram Elias ouders W G N da 1 cizer en M J Rutgers Hermanus ouders W van Baalea en C Lafeber Helena ouders J Borger on N Cora B ni ouders J 4 Baapia en F van Erkel OniUDlN 27 Aug H Polak 2 m 28 G van Vaaasi 29 n van det Woudea 18 m