Goudsche Courant, woensdag 2 september 1874

on ito ejslrijd worden Tfrbonden Aot secretins no den yiaki is betbenoemd de beerW tan der Hank Het Bond telt thans 152 ledenT Voor den wijiistrijd die gisterf n begonnen is entot 5 September a s sal duren ïijn uitgeloofd prijzenter vva nle van 150 75 ƒ 60 25 nnnr verkiezing in geld te ontvangen Oniler ile hreren d e an den wedstrijd deelneneu is onze stadgenoot de heer J G Blanek B j de voortzetting der werkzaamheden in h jurislencoiigres te Gioningen is gesproken over de rechten der verdeiliging gedurende de instrnetie van strafzaken Met gruüte ineercttN heid is de wenschcigkheul Uitsproken dat de verdachte of beklaagde van en iitisdrijf bij uf gedurende een vourbeidend onder zoek meer wtarijorgeii voor zijne verdediging moge hebben dnn de wet hem uu torkent en dat men aan gevangene beklaagden behoort toe te laten vour den 4ifflüop der iiisiruelie met een reeHI geleerden raadsman ia overleg te treden Ontkennend beantwoord werd de vrang of openbaarheid vau de verbooren bestaanbaar is luet het duel v in het voorloopig rechterlijk onderzoek in fttrafziiken Voorts wirdliehandeld de vraag Hoe behoort de aansprakelijkheid der spoorwegondernemingen tij het vervoer vaii goederen en per men in verband met ket Nederl burgerlijl eo hamlelsreelit te worden geregeld Pe slol ora der discussie hierover w is d it roor ftpoonvegoiulrrnemingea geen speciaal reeht afwykeudé van de algemeene reehtsbepalingea noodig is Tot ledea van het bestuur erdeu gekomen de bh Lohman Hinget en ï denuui L e heer mr vin Hamel werd als secretaris herkozen De volgende byeenkomst Mi te llotterdam plaats hebbeu Dat de aardappelteelt in Nederland een zeer betengrijk deel vau den bouwgraad inneemt kan het volgende he yzen In 1872 werden daarvoor uiet ibinder dan 129 449 van de 747 411 hectaren bouw frond in gebruik genooieii 1 ophrenjiat van dit gewas in dat jiar wordt geraamd op 18738 778 heo iters vertegenwoordigende niiar deu gemiddeldeu Mrkiprijs berekend eeae waarde van ƒ 61 719 027 Het W aeiU v i Recht deelt den tekst mede van 4e kenuisgering die voor eenige maanden ip de westelijke grensprovinciëo van Pruisseo is ifgekondigd omtrent Nederlanders die zioh daar heb Mn gevestigd Uu dat stuk blgkt dat de bedreiging au uitzetting geenzins op Nederlanders in den warn zin betrekl ing heeft mjrar alieen op beu die opgehouden hebbeu Nederlanders te iujn Het bepaalt i dat de Nederlanders die hun Nederiander hap verlurea hebben óf binnen een te bep ileii teroign huoiie nataralisatie in l ruisseu moeten aanvragen df na afloop van dien termijn uit het land moeten gezet worden en i dat diegenen die noch wet hun Nederlanderschap hebbes verlorefi of lieh later in l ruissea vestigen met uitzetting moeten worden beilroigd ingeval niet op den tyd d t Ij kun reeht als Nederkudsehe burgen zouden verliezeu ia Pruizen iiJB geneutiaJieeerd Men sührgft van het Kraljngjche Veer Nog altijd blijft de vangst van zal in biJ vroeger vergeleken zeef overvloedig en sedert jaren herinnert nen zieh nii4 zult eeti geregelde en ruime viMeherij gedareuiie het gebeele fci ien te hebben gehad Oii clwijfeld hebben de vele en veel verbeterde visaclierijen Irijgedyagen om de vangst van zalm ra belangrijk te do w zijir daar sedert b t gebruik van dien waterweg allerlei elaUen zijn opgericht en de tisscherij Oranje N sw daizeoden beeft uitgegeven om aan alle eisohen die da kunst en ervaring hebhen aangewezen te voldoen zoodat betrekkelgk zeer weinige zalüira unar de hooger gelegen Duitsebe visscberijen hehiben koanen outanappen Hetzg uu dat onze Duitsebe naburen te weinig Tan deze vtssehar inoogsten of om tndeiw redenen zeker is het dat bg de conventie met het Duitsebe rgk is bepaald dat van 1 Sept tot ilt Dee geen ngenvisscherg naar alm mag plaat vinden ei dan Heen mei eteek eq drgfwant die vitsoiierij mag norden aitgeoefead Uet behoeft getn betoog dat men noode aan deze bepaling zal voidoea daar dagelijks nog honderden talmao worden aangerctfrd en iet gehecb seizoen zieh gunstig faaeft doen kiBaeo Voor viseohers met drijfwant wai dit jaar ook gunstig zoowel om het aantal als oaa de goede prijlen ri zalm Als bewijs dal de visscherSj ilog sluds goed gaat kan dienen dat II Maandag hier oog p m loao zaimen ttr markt waren Voortdaleiid wordt hst grootste deel root Duitsohland had labtaen genomen ehkelea gaan hoa Frankrijk en België weinige naar £ ngeland De prijs ia £ 5 a Si c per kO naar oaliteit eo grootte Se minister vau oorlog overwegende dat ooder obeidene gepsspotteerdc ODderoSeieren en korporaal tiah bg terugkeer in het burgerlgk leren in het vinden an een bestaan teleurgesteld zien ea dat bel zeer vaaiachijnlgk is dat vele van dezea licb op oieaw voor de mitittica dienst zonden willen verbinden waneer hnn bekend ware dat ij in don graad dien zij vroeger bekleed hebben wederom kunnen worden aangenomen heeft ter kennis van belanghebbenden gebracht dal bg ministericèle dispositie van 2U April 18Ü8 aan de cheb der corpsen volkomen vrijheid is gegeven om zoodanige gewez n doch ongehuwde militairen reeds dadeigk in huu vorigen graad lot het aiingann eeuer rerbiutenls Voor de militaire dienst toe te laten Naar wij vernemen heeft een belangstellende in de ontwikkeling van den werkman zich bereid verklaard om gedurende de maanden October tot April in de weikmansvereeniging te Middelburg weleasohappelijke voordrachten te houden voor de leden die ziob vooraf tot bgwonlng aanmelden lederen Vrijdagavond van 8 tot 9 uren zal daartoe eene bijeenkomstin bet lokaal der vereeni ing plaats hebben In de te behandelen onderwerpen zal zooveel mogelijk verscheidenueid betraèht worden ten inde bel aangename aan het nuttige te spareu Zoo bestaat bet voornemen om onder meer te behandelen barometers luchtballons pompen onze Oost Indisehe bezittingen Tollens Bellamy Jacob Cats de Génestet wenkeu op het gebied van vo ksuezondlieid en dergelijke De onderwerpen van dezefde soort zullen telkens gedurende eene maand behandeld worden terwijl het den leden zal vrgstaan vragen naar ain leiding van hetbehandelde onderwerp te doen U C De machine fabrikant Martin te Wüirïburg vervaardigt een zeer reruuftigen veiliglieidstoestel legen h t openen van deuren door onbevoegde handen De toestel is van koper en maar zeer klein zoodat ieder reiziger hem gemakkelijk kan medeneraen Aan de beide einden er van zijn punten welke zoodra de deur even geopend wordt zieh vast iu den grond boren zoodat de deur unmogelgk verder geopend kan Worden hoe sterker de druk is des te vaster planten zieh de pudten in den grond Als de deur het instrumentent aanraakt wordt bovendien een hefboom dpgetild ea vallen snel op elkander slagen op een klok die ver hoorbaar is Ouk als wekker is de toestel te gebruiken De prgs er van issleebts 8 llurgn franco in Duitschland Deze toestellen worden naar men nader verneemt ook bier te lande vervaardigd nl bg den heer FuidcIer te H JVlcm en 2gn daar voor acht galden te verkrijgen Op last van deu minister van biBueulandsehe zaken IS gedrukt eva a den min uitgebracht verslag door de hceren C J Teith J N Bamaer en P F Uubreeht betreffende enige krankzinnigen gestichten in Frankrijk en het daaraan verbonden landbouwbedrijf der vorplecgdea Dat verslag ia het gevolg van de bon bij min beschikking van i Aug 1873 opgedragen zending naar Frankrijk tot het instellen van en onderzoek naar deu aard van eenige geetiehten voor krankzinnigen aldaar waarin de verpTergden iBZondarheid met landbouw worden bezig gehouden Het versUg ia verdeeld In 27 paragrafen en bevat ten slotte iu een overzicbt eo besluit wenken ter aanbeveling vooral van het beginsel om aan krankzinnigcn gestiehteu bet landbouwbedr f voor de verpleegden aan Ie bevelen eu voorts onder anderen iiO Gebeele afscheiding der geboiwen waar meer gegoede lijders worden verpleegd met de daartoe behoorende tninen eu vandelingeu vaa die waarin behoeftigen worden verzorgd zoadat beiden op het terrein van hetzelfde gesticht gehuisvest geheel buiten aanraking met elkander verkeeren 2 Verpleging van krankzinnigen in gestiehten niet van overheidswege beheerd schijnt niet te moeien aangemoedigd worden i Bestendiging van het bij ons te lande apgenomeu beginsel om geen a onderlijke gestichten oor de ouderscheidcna aitanden der maatschappij io te riehteo sch nt zeer doelmatig In de alzoo gemengde gestichten meer eu meer het stelsel van eenige afzonderlijke verblgveo voor de meer gegoede verpleegdtin io te riehten pavilions s rés is alleszins aanbevelingswaardig V Wettelijke voorschriften omtrent het minimum van het aan de verpleegden te verstrekken roedssl 6 Centralisatie van het opperbestunr van elk gesticht niets aitgezonderd in Ijaadea an één erantvoordelijken geneesheer diree teur ouder toezioht fo konlróle eu met bijstand zooale het belang vaa de administratie vordert 6 Wettelijke regalug vaa de benoeming alsmede bepaling van de bezoUiging der geneesbweren in alle gestiehten door den koning met erdeeliag dier aifbteiiareB in ondersekeidene kUsssu ter inachtneming van diensttijd en geschiktheid bij bevordering De bezoldigingen te voldoen uU de schatkist 7 Het handhaven aankweeken en bevorderen bg het geheels diéhst rsoneel vah ean geest van hsmaoiteit die in krankzinaigea nitiluiteod zieken aanschouwt en iedere kleine bijtobderheid ook bij de hevigste gevallen naar dat beginsel inricht XtD slotte wordt na uitdrnkkelgk herinnerd aan eene algemeeae opmerking deze nl dat een hoofd verelscht voor deugdelijke verpleging In elk krank zinnigengesticht is gelegen in de juiste verkonding tussclien de beschikbare ruimte en het getal verpleegden zonder welke anders overbevolking ontsta opwelke kwaal aanstonds elke poging tot behoorlijke verpleging of tot verbetering van eeaig onderdeelafstuit Deze kwaal kan niet worden gezegd bij onste lande onbekend te rijn ió6 weinig onbekend dat veUir wenachen en niet sedert korten tijd met verlangen uit ien naar het oogenblik waarop die kwaal der krankzinnigen gestichten ook in Nederland zalzijn geweken AT R Ct Te San Fraucisoo is eene nieuwe soort van bestrating beproefd die op de volgende wijze wordt gemaakt Zachte gebakken steenen worden in kokeode steenkoleuteer gedompeld dat er in zuigt eu waardoor ze zeer hard worden Van deze teeneu wordt op eeu bed van zand eerst een vlakke laag gelegd eu daarop een laag op zrjn kant geplaatst De naden wordeu met eele steenkolenteer gevuld en daarna het geheel met eene dunne laag gezift zand bedekt Men schrijft uit Triest aan de Pr VMt Zdimg Aan het armen biirean te dezer stede meldde zich dezer dageu een Nederlander uit de provincie Oierijsel non om ondersteuning naar zgii vatlrrlniid Hij was door den pastoor zijner woonplifats voor h Carlistische leger aangeworven en bad van de en 50 fr reisgeld ontvangen met de belofte dnt hem in d gelederen van don Carlos getreden nog 700 fr zoii worden ter hand gesteld De anngeworvene is werkelgk naar Spanje gereisd heeft daar den slag bij Bilbao medegemaakt eu bekwam twee kogels in t been maar de hem beloofde 700 fr iliet De edele don Carlos had den invalide eenvondig weggezonden het aan hem overlatende op welke wijze hij de terugreis naar zija vaderland zou ondernemen De geestelijke werver is pastoor te Almelo indeprovincie Overgsel Dat deze de 50 fr niet uit zija igen zak gegeven heeft behoeft niet betwijfeld ta worden Pr Dr e At Cl Op de Goesclie kermis was eene kraam geplaatst waarin bijbels enz crkoeht en traktaatjes uitgedeeld warden Naar nen verneemt heeft dit aanleiding tot eeuige mofeilgkheden gegeren van de zgde van eigenaars van tenten en andere kermisvrrmakelijkheden die zich in hun bedrijf benadeeld achten floor de wijze waarop boven bedoelde verkoop plaats heeft De uitgedeelde traktaatjes werden door velen verscheurd en dealzoo verkregen snippets over de uitdeelers uitgestrooid Het einde was dat de kraam ouder luid g ubel gesloten werd Uit den Tielerwaard schrijft men dd 27 Aug aaa de Aritkemieie Courant Niemand maakt naar opa gevoelen gedurende de duurte der leveuemiddelen b er zaken dso de slagers en bakkers Toen de prijzen van vee en graa in het vprige jnar egeo werden door ben de vleeschen broodprgzen naar evenredigheid verhoogd duch nu sedert eenige maanden in beide voortbrengselen eene groote daling gekomen is in de prijzen vai het vee 30 b 40 in die van het graan 26 i 39 percent ziet men geeos evenredige vermindering i den prijs van het vleeseh en in dien tan het brood in het geheel geen Het vleeseh wordt thans per kilogram verkocht tegen la 1 10 hetgeen naar de vleeschprg eB te rekenen niet meer dan 60 a 70 cents moest zgn Voor het tarwebrood gebakkeu van gewone rooiff tarwe met zemelen en al blgft men acht a acht e een halven cent per half kilogram bfitalen niettegei taande de bakkers het brood toor zes a zes en een halven cent goed konden omzetten Zoo staat he op het plattdand waar veel tarwe gewonnen en vee ee gefokt wordt en waar dus een paar peisonei alleen bot ooideel genieten an eeae prgavernindfring der eerste levensheboeftea op welke allei aao spraak hebben Het ware te wensehen dat er ook in deze streken vereenigingen kouden gesticht worden die dep arbeider goed vleeseh en goed broo4 tégen een matigen prys De Basrf Ct is r twlM te meidag da wegeni vermiad9ren4f krakten hij relerlei arbeid 4 Groei au Pintiwer sedert geruimeo tijd aan berfuul slagii gen ov r kerk of geen deel neemt In fc Vrijheid wedeblad itgegevef mwege d Vrreeiu ling iot handh aviiu en voortplanting t n f liberale beginsel in de Ned Ilerv gemeente te Amsterdam leest men het volgende Wij zijn in de fechtzaai Daar bVoceli wij ismand zeggen 1 Mijnheer de president I ik kan geen hed doen ik ben athe ist De voorzilt t Doel ft niet toe daar weet de wet piet van Maar mü hesr de president I een eed heeft voor mij geen beJ teekenis hoegenaamd geen de minste waarde Da Toorutter Dat moet gij weUn t is mp pü t den eed f te neinen of Nu mijnheer de pre sidenti als gg het wilt ik heb er natunrlgk vrede mee muar ieder die hier tegenwoordig is zal mij althans de getuigenis geven dal ik mij als een eerlijk pian gedragen heb De voorzitten Genoeg zweer En hg Bleekt de beide voorste singers zijner rechterhand omhoog en zegt Zoo waariyk helpe mg God almachtig I Is dat een godsdienstige handeling Men speelt er comedie men steekt op de ergerlijkste wgs den draak met den godsdienst en ieder gemoedelijk mensch van dat tooneel getuige noemt het kortaf heiligschennis Wij zouden meenen dat althans zij die openlijk verklaren niet aan God te g looveii piel tut den eed moesten worden toegeliiten De wet inlussehen duldt deze uitzondering uirt Zij knn het ouk niet Deed zg het dan zou de rechter aan elke eedsaflegging een onderzoek naar het geloof van deu gedaagde vooraf moeten laten gaan eu daartoe is geen staatsmacht bevoegd Wat inlussehen wel van staatswege kon eo moest geschieden is du dat aan ieder die gereed staat een eed te doen werd voorgehouden wat de woorden die hij zal uilapreken beieekenen De meesteu toch die den rechter de door de wet aangewezen formule nazeggen begrijpen er niets van of geven in de wuurden een geheel willekeurigen of verkeerden zin Is dat nu godsdienstig Wg honden hel oor zeer ongodsdienstig Gods naam zoo het heel op bijzonder pleclitige wgze aan te roepen en niet eens te weten wat men zegt t Is tuch misschien van t standpunt van den Staat maar beter dat de verklaring acblerwegc blgft want werden de woorden algemeen verstasn men on nog levendiger beselfen hoe zg inbreak maken op de vigc uiting der godsdienstige meeningen Wat beteekenen zij dan P Zuolang God almachtig den m UEcli zjn hulp verleml blgft hg in ezen gaat hrt oeil en is hij lol alles bekwaam maar onthoadt of ontrekt Hij hem die hulp dan is bij de prooi der grootste ellende dan komt hij jammerhjk om en voelt rich baiten de gemeenschap Jods diep ramptalig Wie zegt I lot waarlijk heipe mij God aloiaohtig d e geeft te kennen dnt hij bij zgn voorneaeo om de waarheid te zeggen op Gods hulpe bonwt miiar ook dat bg bijalilieu hij liegen mocht niet anders verwacht dan dal God hem aan t erderf zal overge en Hij spreekt derhalve een vreeselijke vervloeking over zichzelven uit 1 Komt neer op hetgeen hy aums tol zijne groote ergernis een ruwen kerel op de straal boort zeggen k Itag sterven en God eniocme mij als t niet waar ia Wanneer na een beschaafd man in bedekte en voor de groote menigte onverataaiibare woorden hetzelfde zegt ale hü voor den rechter staat zal dat wat hg overal elders schier het non plas ultra van ongodsdienstigbeid acht d££r voor een godsdienstige daad gehouden kunnen worden Altijd onder alle Akstandigheden is het ongodsdienstig zichzrlven te ervloekeo God ten gerichie te dagen en Hem daarbij schrijven wat Hg doen moet mei den zondaar die moedwillig den weg der waarheid verlaten heelt Dat staat den a eosch tegenover Uud niet vrij te minder als hy toch eigenlijk uiel gc ooft dat het zoo erg met hem zalalloopen Of betoont de God der liefde ook deaeiueedigezgn lankmoeJigheid en genade aiet Zinken de leogenaais t lotseliugs in de reohtzaal neer gelgk Ananias en aDIra dood aan de voelen van F iras vielen E n van beide men gelooft het of men gelooft het niet in het eerste geval bezondigt men zieh tegen h echigodsdienstige Gg zult den Heer uwen Goii niet vertürkru iu het tn ee e spot men met den Heilige in beide gevallen gedraagt asen zich alioo als ten ongodsdienslige Karakteriseert nu d p eed zooali gij wilt maar plaatst hem niet in de rij der godsdienstige handelingen Daar is hÜ zeker niettehnia De prefect an politie te Parijs heeft lastgegevtn m alle Igkeo die nog in harkenbaren staat in da Uorgne warden gebracht te laten fotografeeren Een album met deze eraobrikkelijke p rtf a zal ter beschikking der fAnilies di er ong elukkigen bewaard worden RqloniëjBji o o 8T IN D lib i BATAVIA l J Ii Een te Fadang den 9den dezer aan boden telegram n dw Jtylitllrpp t en oivitleo bevelhebber te Atohïo bekelst het volgende In den nacht va 27 9p 88 Jaqi we d dotir dr Marine nu n dan een granaat geworpen op Kotta BotflaBedil en Kotta BaK Deif 28tten Juni werd na e n scharp geveetl d ï r if atiderJiaU uu durfde de kun poi g G irouji ihel daarin gelegen Bentlngs en vooril het verlaten lievgndaB Estta Badia Ëedil geoomea en wucdra bak ie punten bezet Onze positie aan de oostzijde der Atchin rivier is hierdoor meer verzekerd en de vaart op de rivier beveiligd Bij ilat gevecht bekwamen wij 4 gesneuvelden al len mindere militairen en 28 gewonden onder welke 4 officieren kapitein A A J L de Joiigb eerste luitenant W D E V von Ma ow en tweede luitenant H C van Stappcrshoef allen der infanterie en tweede luitenant C J Zwager dur oatillerie benevens een olKciersbedieude Wg maakten zes krijgsgevangenen onder welke één geblesseerde de en uaren vijanden die het laatst in een der bentiugs bleven het met langer kunnende houden sprongen ij op do borstwering smeekten om verj ilTenis wierpen hunne klewaiigs achter zich iu de üeiiting en wachten gehurkt tiuii lut at Na gt boi deii te ijii werden zg aU knjgSfjevsagrnen naar KottaHndja geliraclit De vijand liet bg en in een benlinK negen dooden liggen terwijl volgens berichten door beu nog tien gesneuvelden en Vele gekwcts en zouden zijn mede genomen Kr zijn berichten ingekomen dat veel volk van Pulir en Merdue zich met dat van Groot Atchin vereenigd beeft om onder de li idmg van Toekue Pakih en Toekoe Moedo Tjoes Latch te Poengel een ben ting op te richten tegenover onze postenketen toi bescherming van Msrassa In dien arbeid worden zij door granaatvuur gestpord B Juli worden naar Padang geëvacueerd de kapitein Atr invanterie A P Bikdervoel van Nabujs de Iste luit der artillerie i A van der Kruk de late luit der infanterie gedetacheerd bij de genie H Koppen en 100 man Een oorlogstoomer vertrekt naar Fedir en Telok Scmkwé met den controleur Geertsema aan boord Een van den resident vnn Palembang ontvangen telegram gedagteekend 3 dezer veroieldt e a datde geweten opstandeling Simoeo van Goemai dietijdens de Pasoemah expeditie o a betrokken was in eene zaak vai roof en moord op 3 Chineezen zich vrijwil ig op genade of ongenade in de adsistentrc sidentie Lahat aan hel Bestuur heeft overgegeven aangezien hij bg de bevolking geen sahuilplaats meer kon vinden Een geracht wil dat het jaar 1875 voor Soerabaya zal openen met het verblijdend verschijnsel eeiier Hoogere Burgerschool Soer Cour lllll iMi T INGEZONDEN Uyvhter dt Redacteur I In de krant zijn ze san Wtl sahrijvaa over een op te richien vleeschhouwerij eo de ééa zegt het moet va en de andere het moei zoo gedaan worden eu nu kom ik ook een duit in het zakje gooien om te zeggen hoe ik er over denk en dat is dat ik het stellen van aandeden ad 10 perfect vind j als je I publiek aan goedkoop vleeseh helpt dan moet publiek ook belang bij de zaak hebben of om het apders nil te drukken wij moeten geen dankje behoeven te zeggen maar wij moeten ztw een zaak voor eigen dpilen oprichten Om nu pabliek daartoe in de gelegenheid te stfllen moeten er briefjes rondgezonden worden waar ze op teekenen kunpen Niet alleen in de stad maar ook buiten af Verder moef er op het oogenbltk geen maximum van kapitaal gesteld worden dat is tijds genoeg als al de lusch rij vingen ingekomen zijn men kan dal zAakje dUS op eenealgemeeoe vergadering nilmaken Dos tot slot zoude ik wensehen dat de Heeren die ilgesohreven hebben bij malkander kwamen om iemand Ie benoemen die de koei bg de horens pakten babbelen helpt niet maar el daea Gouda UEda dw Dienaar i S9 Auguatus WM TEIIN BLOUW nog eens de 0 derlinge vleeschhüuwerwj o JUijnheer de Redacteur Het bericht voorkumende iu het jongste nommer uwf r Courant doet mg vael genoegen Daaruit blijkt j toch dat deootspronkelgke ontwerpers van het plan der onderlinge vleeseh haawerii tan v tle beteid bigvén dé zaak met alle mogélgte diiddelen të ondersteunen en dd na mgn vorig schrijven reeds 10 personen mgn vgorbeehl hebben gevolgd en aan u di we 8ch ltjkh id drr oiiricbting en htA ¥ bereidwilligheid tpt het nemen van e i aandei l a 10 hel medegedeeld Bravo rZü t h benminder slijgcstujtn bg eep naar sterke uitdrukkingen door mij gcait wadt zg wansu sterk maar meer gelet op h Hoewel CsniivorM in nr 1561v van on blsi niet heeft kjiJulSn tefca lHt 10 penoilsa vpor eco sais eel a ƒ 10 m ie vl etschlióuwiiry hadden logPschreveQ doi h wel dat wg léoe inschiijvn haddea ontnngsD aa tien aandeelea s 10 en ofsehooa daofdoor aea gedseltc zguu redsneenoy vervalt maeBen wij tosk nevaaifuiid ilok te noeten plulssa goeds doel dat ik beoogdeJ En is er iemand bqd ar mgne stadgenooten die al n om die uitdrukkingen mijn raad nog niet htefl opgevolgd ofschoon ïiij wien de schoen niet past hem niet behoeft aan te trekken dan wil ik gaarne dankbaar erkennen hel Vele goede dat gevonden wordt in mijn in waarheid geliefd Gouda de geboorteplaats mijner voorvaderen sedert rnim 2 2 eeuw die stad wier belangen mij dierbaar zijn Maar ter zake Het oorspronkelijke plan der ontwerpers was een kapit al van 10 000 bijeen te brengen verdeeld in 100 aandeden ieder a 100 en werd voorloopig bepaald dat niemabd meer dan twee aandeden 70U mogen nemen Hieruit volgt dat men zicli verzekeren wilde van minstens 50 verbruikers en met het oog daarop werd het aanbod van één hunner toen 14 nnndceten waren genomen om de ootbrekeiiile aandeden te nemen onaannemelijk verklaard waaruit wederom volgt dat het niet tot stand komen der Vereeniging veroorzaakt werd geenszins door gebrek aan kapitaal maar alleen dewijl men omtrent het minimum der verbruikers een zekerheid had VYehi i indien ieder der 10 personen die thans elk it ƒ 10 per aandeel zouden willen deelnemen zijn kring zocht nit te breiden tn anderen tot eene gelg ke verklaring op te wekken of liever indien ieder die dit leest en de oprichting eener onderlinge vleeschouwerij wenscht a alsnog zoodsnige verklaring inzondt gewis dan zijn de 50 verbruikers rnimschoots gevonden Wel is waar deze vertegenwoordigen dan slechts een kapitaal indien er slechts 50 waren van 600 doch indien de oorspronkelijke inschtijvers van aandeden ad 100 hunne inschrijving veranderden in 10 aandeden elk a 10 en diegene hunner die indertijd aanbood de ontbrekende aaudeelen te nemen zulks dan nogmaals wilde aanbieden dan waren kapitaal en verbruikers beiden gevonden De vraag wie de ontwerpers zijn brengt ons an den goeden weg af Men kent den boom aao de nuhten niet aan den persooh die hem plantte Ik vroeg mij eenvoudig af Draagt de zaak die aaen tot stand wil brengen mijne goedkeuring weg En daar ik dia vraag toestemmend kon beantwoorden was mgn besluit genomen Hat spreekt wel van zelf dat men zijn geld niet geeft aan menschen die men niet kent Doch dit behoeft kier niet Het is er na slechts om te doen zoo stel ik het mij voor om aan de oorspronkelijke ontwerpers te doen weten ete voorstanders der zaak r ijn ep ik geloof dal er van hunne zijde geen het miusie bezwaar bestaat om zoodra dit getal tot 60 is geklümmen ea het kapitaal op de hierboven omschreven wgze is gevonden de voorstanders bijeen te roepen niet in de manége maar in een fatsoenlijk lokaal ten einde onderUng de zaak te bespreken Het blijkt uit nw bericht dat de raak is blijvea ratten door ondervonden teleurstelling bij beo op wier medewerking men gerekend had Onder deze omstandigheden is het allezins verklaarbaar hoewel hel plan er niet aanbevelenswaardiger door wordt dat de ontwerpers zieh niet op den voorgrond stellen zoolang de kans van shigen uiet gtooter is geworden Zg behoeven een tedsiyken steun ieder bereid hun die te geven doe het doe het spoedig al kent bij evenmin als de 10 personen die het reeds deden kannc namen Schrijver dezes wilde over deze afwijking van den gebruikdijken weg den ontwerpers volstrekt niet hard rallao tooreertt omdat zij bij het tot stand komen der vereeniging geea meer beling hebben dan wij en te tveeie omdat na de ondervonden teleurstelling het zeer natuurlijk is dat ig zich ongaarne nieuwe teleurstellingen bereiden Zg die het initiatief nemen tot het oprichten eener onderlinge vereeniging hebben eene zware taak ta vervullen Waar zij openlijk optreden hebben z reeht op een goed onlbaalj en waar tiJ die opfnlijks oplreding wiUeu uitstellen tol hel beMaaa der Ver eeniginf vartekardis wie zal ban zalks eavel daiden Indien de protesteerende inwoner van Gouda dia meile in iw laatste nommer een woord meesprak vorenstaande leest zal bjj mij w iarschg nlijk bèler gaan begr gpen mgn vorig opstel nog eens lezen en tevens ecu antwoord hebben gevonden op dal ge deelte van zgn schrgven dat ter zake diept Wat niet ter zake dient heb ik zooveel mogelijk willen vermijden Ik zou anders de genootaohappan en vereenigingen kunnen noemen wier bestaan eene doorloopende lijdensgescbiedenis is k zou kunnen op merken dnt werden twee klesvereenigingen geborenj ook twee kiesvereenigingcn waren gestorven Maar dit allea kan later en misschien zgn i m wel reeds hoezeer ik hel niet zou wenaefaen in eene der nieawa kiesvereenigingcn de woorden waarheid geworrim waartegea hy in aw varig nammer protest aanteekende Mei gc oeleiis van boogachting Mgnhaer de redacteur I verzoek ik beleefdelgk de plaatsing dezer I