Goudsche Courant, vrijdag 4 september 1874

Vrijdag 4 Soplcnibor 1874 W 1564 GOUDSCHE COURANT Pllcuws en Advcrtcnlieiiiad voor Oooda en Oinslrelien De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave MAATSCHAPPIJ V OR LANDONTGIIVIVING geves gd te APELDOORN Oaeigikeurd bij Koninklijk Betlu U eo 10 februarg 1878 No 8 Tweede JaarliJkscheLoteiiJ Negotiatie krachtens art 7 der Statuten Een Hoofdprijs in Vastgoed ter waarde van SOOO 3184 prijzen in geld van SOOO 2500 flOOO enz Trekking 7 December l 7 4r Obligatiën ad 4 90 per stuk alsmede Prospectussen op franco aanvrage te bekomen tea kantore der Maatschappfl en bjj HH Agenten H A dk BOECK te Sclwonlwven A N MOLENAAR te Waddinxveen M vanDANTZIG te Gouda en J van 6R00S Jr te 5ö öo Goods Drak van A Briuliiuaa regelen als ket in deze laak ouherroepciyk laatstevoord ran Caknivouus K Gouda 31 Augastils IST t Ouder t rubriek Biuneuland komt in uw rong nr een bericht roor betreffende den rerkuup der j ebouwrn der Sociëteit 0 s Genoegen eiudigeuile met den weusch dat de gebouwen en terieiueii iu omlcriiemende handen mogen orergann Ik deel dirn weutch volkomen doch heb geen vrede met de portee daarrenly Imoiers het heeft nu al den achija alsof liet bitter weinige wat in du laatste maanden den leden dièi Sociëteit ia te genieten gegeven voortkwam uit gebrek naii ondernemingsgeeat der tegenwoordige igeuarease l at meen ik te mogen betwyfelen Ik jeloof reeleer dat de schuld daarvan gelreel ruit op de Pireclie der Suoietdt aan haar hebben wij het e dankeu dat een Sociëteit van eenige houderde Ie den den ganscheo zomer door nieit anders te genieten 4 eft dan neer nare sehutterij muziek dat cells aantiiedingea ran korpsen als ran Uunkler en de Kot erd scbuttery om zonder beiwoar ran de kas der Sociëteit concerten te komen geren door de Directie ïijn geneigerd omdat naar lug medegedeeld werd en tracbteu ilde de zaak voor de eigenares zóó improduclief te maken dat zij daardoor genooft i a worden de zaak te vcrkoopen Ie nu deae zicn u ize wuar dan voeg ik bij uwen vensch dezen ddt de evrutueele kooper een teelmeriacht contrnot met de Dirfctie der Sociëteitaluite waardoor het deze onmogelyk zal worden énkare leden n haren verhuurder op te offeren aan ure badilzuoht X 5 Ons Genoegen De Goudache Courant van £ andag bracht ons de tijding dat bovengenoemde sociëteit verkocht wordt iMar de meeste ingeiieteneii dezer genieente er belang bij hebben dat die lurichting niet alleen bJijft bestaan maar ook dat zij zoo goed mogelijk beanta o rdt aaa billijk gestelde eischen va het publiek doen wij de rraag of hel niet gewensoht zou zijn dat eenige burgers de kanden inée nsloegen en r or gezamenlijke kosten Otts Genoegen kochten Dat dit uit een 6nantieel oogpust niet onnadeelig kan zijn maar wel eer voordeel ig moet z n zal ieder ons toestemmen die weet wat er in genoemde sociëteit omgaat Uit het oogpunt van belang der ingezetenen b aebonwd verdient dit plan oterdacht te worden 1 Wanneer de Gondsohe ingezetenen het nietkoopen is het mogelijk dat de gebouwen en de luis door iemaud gekocJit worden die er niet langer een sociëteit wil hebbeu Het is b r een aitmuntendeplaats voor een kerk Het kan ook zijn dat een jiaiticuiier het voor zich aan wil leggen uf dat ondernemende boBwIieden het willen koopen en be bonwea en is gedeelten verhoogen y 2 Wanneer iemand het koopt eu a is bet wsarsohgnLükst die r zelf kastelein irord of die er een zetbaaa in plaatst dan is bet Goadicne publiek weder ran dies nan afhankelijk Is n of ander niet goed men kan e ni klagen op eene vergadering doch daar blijft het bg ea men kan deo toestand dau nie meer veranderen Verscheidene ingezeteaen moesten te zameu Ons iGcneegsB koopen u dao een flioken kastelein aanslellea Gebeuri dat dan hebben Goada s inwoners deo meesteu waarborg dat Ona Geuoag n wortlt sboals t moet iga Dau hebben wij de meesla kans dat de amusementen Tan goed gehalte euilea zijn dat er concerten worden gegereu door beroemde corpsen tooneelToorstellinges door oed gezetsehappea dat iodelyk het coDsumable in een sociëteit en uitspanningspliats Tan Teel belaag Tan goedo qaalileit lal zijn Wij hopen ten slotte dat aieu borensta nde regelen eenige aandacht zal schenken dat men over dit losplan eens na wil denken en dan ook zyiie gedachten eens openbare Einigi Gocdscue Bukoebs Laatste Berichten Weenon si Aig Naar hetgeen ran goederhand oit eene bqzo dere bron wordt gemeld hebben de reitegenwoordigers Tan Ooatenryk eu Duilschland de heeren Lodolf en Hatzfeld in last ootrangen hunne geloofsbrieren te Madrid gelijktijdig in te dienen Londen 3 1 Aug In de Schotiche graafschappen Fife eu Clackawnaan hebben 6000 mijawerkers den arbeid gestaakt Catania 30 Aug Sedert giatereo aroad woedt eene uitbaisting uit drie kratera ran den Etna op verren abtaud ran bewoonde plaatsen Burgerlijke Stand iKBtN 28 Aug Cornelia Heleni oaden H Tamse la W H Graietletio Joluuiaa Haria oodora G Kuis en A Bourmin 29 Agatha Francioa ouders A Boot en E J de Weger 30 Junie Johiinues ooders K Teeuwen en F la Force Carci Christinnn Oerrit ouders J H Faehliir en J van Kooten Christias ouders D Schotel en W Meininger lIiHcgouda ouders M kelci eu H Oudijk 31 lcol ls C oruths ouders J do Uiwij en C C TJiolcns OvK i iDm 29 Aug J C Hollmau 18 j 30 J M van den Heuvel 4 m J S Verveer 8Ö j ADVERTENTIËN ♦ Brallen van een Zoon A A HERMAN dk GROOT TAN EkUWEN Jouda 31 Augustus 1874 Heden orerleed Mejufvrouw J S VERVEER in den ouderdom van 86 jaren Gouda 30 Augustus 1874 Eenige en algemeene kennUgemng met drie jarigen Cursus TE O OTJD A De LAATSTE INSCHRIJVING voor let schooljaar 18741875 heeft plaats op VRIJDAG 4 SEPTEMBER e k des namiddags van 1 2 uren in het Schoolgebouw Het toelatingsexamen en de herexamens worden ZATERDAG 5 SEPTEMBER om 9 uur s morgens aangevangen De ondergeteekende blijft intnsscben bereid tot het geven van verdere inlichtingen De Directeur D W JULIUS J M van Minden GEEXAHINfXRD TaNOHKIXKUKDIOE Dubbele öuurt Gouda is dagelgks te eonsnlteeren tot het plaatsen van Kunstgebitten en Kunsttanden welke geplaatst worden op ZUIGPLATEN die door eigen aanzuiging vastzitten ook op Ooud Caoutchouz esK Al deze Tanden worden ingezet zonder de oude wortels te verwijderen en er wordt geen betaling gevorderd voor Gebruiker overtuigd is dat dezelve aan alle vereischten voldoen TandheAfcondige OPEBATIEN worden volgens de laatste Methodes als plomberen enz verricht VERBETERD Aflnatto of Kaaskleursel Sedert 21 jaren 1853 1874 beirid door A KEBBERT te Purmerende Bekroond Sept 1872 te Hoge Eenig bekroond Faibricaat op de in Sept 1873 te Amsterdam gehouden Landbouw Tentoonstelling Gunstig beoordeeld door een Oostenrijksch Verslaggever van de in 1873 te Weenen gehouden Wereld Tentoonstelling Zie UlrecUech Provin CKwZ Sudelijk Dagblad van 21 Sept 1873 Verkrijgbaar te Oouda bg de HH J J vak BBB SANDE W B VAN STBAATEN J 8Wi rZ£R C THIM Ludus animo debet aliquaado dari Ad cogitandum meliar ut r deat tibi Sociëteit ONS GENOEGEN DONDEftDAO 3 SEPTEMBER 1874 des avonds ten 7 y ure onherroepelijklaatstevoorstellliig Nieuw Programma De Satansobe Messen De PerziBcbe Vlinders De kokende Olie enz enz Entree 25 Cent iÜF Ingevolge eener weddenschap tnsschen eenige Heeren dezer stad zal STOT TAI zijne proeven van geheugen nog eens herhalen doch n met een dubbel obtai wooedbn A J W KOENAART CHIRUGEIN DENTISTE Wijnhaven N 71 ROTTERDAM dagelijks Consult ten zijne liulze van BOÜVVMANSVVO INGEN met Wei IIooi Bouw enGricndlanden in den Zuidniaspidcr van Seliieland onder de gemeenten Mooi di eciit en De Notarissen van deh HOOP en de KULJPER residerem e te licUerdam znn voornemeui op VRLIDAG den 4 SEPTEMBER 1874 de voormiddags ten 11 ure in het Logement ea KoflBjhuis van den Heer W Lampe aan de Markt te Gouda over te gaan tot den afslag vau de Onroerende Goederen op Vrgdag den 28 Angustus 1874 aldaar geveild te weten 1 De BOUWMANSWONING met LANDERIJEN onder Moordrecht in 24 perceeleaafzonderlijk en daarna de volgende eombinatiën Perceel 1 i 5 Perceel 1 a 10 6 a 16 1 a 20 17 a 20 1 4 24 21 4 24 2 De BOUWMANSWONING met LANDERIJEN onder Nieutoerkert a d IJësel in 5 perceeleu afzonderlijk en daarna de volgende combinatiën Perceel 1 en 2 3 en 4 1 tot en met 4 3 De ARBEIDERSWONINGEN met ruim 9 hectaren BOUW en WEILAND onder Nieumerkerk a d IJsseL Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de voormelde Kfotarissen aan den Schiedamschen dgk te Rotterdam alsmede ten kantore van den heer Mr P J SNEL Advocaat te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG n ZATMU DAG De pry f er drie maandeb is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Builcnlandscli Uvenlclit Behalre vao de rerkiazinj In Maine et Loire maken de Franache bladen noK gewag ran lea andere rerkiezitiicea die in Oct oaoeten gehowlen worilen Daar bij Ifooil nog de aftreding van de helft der leden van de Arrondittementa en Departementale raden wdat de Franacbe journaliaten ataf genoeg hebben om elkander te bestryden Oiatrent de reii van Mac Mafaon naar het Zuiden vcrueeint men dat de miniatera hen daartoe hebben otergehaald eo wet zonder reel moeite Het achijitt dat de rria naar Bretagae hem zeer befallen ia Ue Vendóme znil die voorloopig vereierd blijft met de nationale vlag in plsata van mtt het beeld an Napoleon I ia magelyka een punt ran verschil voor l bladea Het trekt da aandacht dat de beide pat t czetle prefecten behooren tot de Bonapartiatisohe en de legitimietieche partij Ritschop ron Ketleler blgft in zijn itrijd tegen het Duitwhe Sedan beat geheel geiaoleerd De orerige gcrslelykbeid neemt deel aan de natioaèle vreigdebetoooing Te Berign la het feeat met reel loii er en geestdrift o a door eene groote revue gevierd Ook vierde dezer dagen de keizerlijke familie aldaar een huiselyk feest De ondste zoon van den kroun nna legde belijdenii af en werd als lidmaat der Kraniieliaclie kerk aangenomen El n interreiiant bealnit is by het einde van zijne fitting grnomen door den generalen raad vuii den Bened nElzne Hg heeft daarbg den wcnsch uitgedrukt dat aan den ËUas zeker autonomie luet een bijzondere cjnstitutie en een provinciaal parlement zou wordiu geschonken De president meende dat het uitspreken an een dergelijken weusch de beiopgilheij van den raad zou te buiten gaan doch deze heeft met algeaeene stemmen in tegenorergeatelden zin besloten en meu rerw cht dat ook de beide andere algemeene raileii run Klzas LotharingeD een gelijk besluit zullen nemen De Pruisische regeering tal echter voor dergelijke decentraliseereiide iVeusohen wel geeu ooren hebban nadat zg jaren achtereen haar belt heeft gedaan om alle kleine rg kjes op te heffen Intusscben leveren deze bea uitrii het bewgs dat men zich in £ lzas Lothariiigen rohft ekt nog niet met de I raisisohe administratie kan vireenigen De Italiaansche regeering is vooruemeifs krachtige maatregrien te nemen tegen de opruerige Siciliauen Deze vertetten zicb tegen het f e ag der regeering op alle mogelgke wgzen terwijl de openbare Teiligheid veel te wenschen overlaat Men beweert dat de prefecten die zich meer met politiek dau met de openbare veiligheid bezig hielden daarvan de schuld zgn NHet ministerie is voornemens de prefecten op Sicilie te plaatsen onder het oppergezag van den prefect te Palermo welke post dau aan een krachtig man zou worden toe eriruuwd Da bg de Brilsoho regeering ontvan ien telegrafische mededeelingen uit Indie luiden wat de uitlichten op den oogst betreft niet bevredigend Schoon de opbrengst van den herfstuogst in de meeste streken van Bengalen en Bebar goed of althans middelmotig Was is in het noorden en noordoosten jn Tirbout Burdwan Mooischedabad en Nuddea de regen onvol doende geweeat en dientengevolge de oogst zeer schraal De uitkomsten van deu winteroogst hangen geheel af van de hoeveelheid regen welke in Sept zal vallen De regeering heeft reeds maatregelen genomen om den toevoer van graan naar de het meest door den nood geteisterde streken te vermeerderen zg rekent er op dat de bg haar aanwezige voorraad nog tot Dee toereikend zal ign Naar het schijnt zal men in Spanje binnen kort het weder eens beproeven met een gemengd kabinet een ministerie oit alle partgen samengesteld Zorrilla althans de oud mioister van louing Amadens hield dezer dagen eene rede die m Spanje nog al opzien baart Vooreerst natuurlgk omdit daarmede Zorrilla weder voor de eerste maal opirad in het openbaar ten tweede omdat deze koningsgezinde staatsman zich tKaua verklaarde roor de republiek ten derde oadat aommige zgncr woorden doen vermoeden dat een gemengd ministerie in aantocht ia een inisterie waarin b cèHing mm aaosen Voor Spaiija zon dit geen ougtluk zijn want Zorrilla ia niet alleeu een zeer bekwaam maar ook een zeer recbtscliapen man Zulke bewindslieden moeten ieder land welkom zgn aaar in Spanje vooral kan men ze opperbest gebruiken FRANKRIJK Uit bet onderzoek dooi generaal Lewal naar de ootvluchting van den ex maarschalk Bazaiiie ingesteld zon volgens den Petit Monileur big ken dat de ge angeuc ontsiiipt is door een iluippoortje en zich beeft iiigpschee t in een boot die hem naar een stoomscliip bracht dat bijgedraaid lag op eenige kabelUiigten afstand van de rotsen die bet eiland omgeven De ontrluchting beeft plaats gehad door medeplichtigheid van een deel der burgerlgke beambten met dëybewaking van den gevangene belast en ten gevolge der stappen genomen door den beer Villette luit kalonel van den staf op iionactiviteit die vrglieid had verkregen het lot van den gevangene te deeleu Ook is het waar dat een schildwacht in zgn verplichtingen is t kort geschoten VooniameIgk valt de verantwoordelgkheid voor de vlucht naar men legt op een wachter die door de rechtbanken schuldig verklaard worden zal Aan waakzaamheid der militairen heeft het nimmer ontbroken Het gedrag van oiBcieren en soldaten was onberispelyk I venzoo dai van den plaats commandant Het militaire onilerroek cunsiateert de schuld van zekere burgerlgke beambten vermeKt het aandeel door Villette iu de ontvluohting genomen die de middelen bierioe voorbereid en de wachters omgekocht heelT constateert dat een schildwacht de regelen der discipline uit het oog heelt verloren en door een burgerlijk beambte van de rolbreoging van zgn plicht is afgebracht en komt dfaroa tot het besluit dat de bewuste beambten eu kolonel Villette krachtens art iit 21 en iii van deu Code Péual voor hel hof van assises der Zee Alpeu gebracht moet wurden ondel beschuldiging van de ontvlucbting van den ez maarscbalk Bazaine gemakkelgk gemaakt en bevorderd te hebbeo en dat de soldaat X gebracht zal worden voor een krggsraad en overeenkomstig de militaire wetten zal worden vervolgd Het Bonapartisme heeft sinds te Bordeaux de keizerlijke familie van den tioon vervallen verklaard en verbannen werd nimmer stouter het hoofd omhoog gestoken dan in de circulaire welke de heer Berger candidaat voor Mauie et Loire tot de kie ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Cenfen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Aftonderlpe Nommere VUF CENTEN zers van het departement gericht heeft De aanhangers van bet Sepleiinium konden indertijd beweren dat de Bonapartist Ie Provost de Lannay tot de hunnen behoorde dank zij de dubbelzinnige verklaringrn door dezen afgelegd Doch zoo Berger triomfeert tan triomfeert het keizerrijk met hem Onomwonden wordt dit in zyn circulaire te kennen gegeven Ik heb hoopi dus eindigt hij dit atuk gAai de blikken van het algemeen atemreoht zich met dankbaarheid naar die keizerlgke dynaatie zullen wenden aan welke wy sedert twintig jaren een voorspoed zonder voorbttld verschuldigd waren en wier grootheid en weldaden niet door den tegenapoed iD vergetdbeid zullen worden gebracht i SPANJE John Lemoinne wijst in eeo artikel in het Jo rnol de Debat er op dat de erkenning van Serrano s goQveruement ook eene financieele uaeatie is en dat door Ëngelsche bladen do opnerkiag wordt gemaakt zoo een minister van liuancien aan zgn lust mag voldoen en de handteekening van zyn voorganger verscheuren dan bestaat er ook geen krediet van den staat en zonder krediet van den staat is de staat er zelf niet meer 8panje zegt Lemoinne reen land waarin iedereen een edelman is schgnt wel eenigazins de rol op zich te nemen die don Jnan tegenover zgn scbnldeischers speelde Al naarmate het gehumeurd IS zal het beleefd zijn crediteuren de deur uitzetten of het zal hen als schoeljes oehaudelen nien het te veel eer heeft aangedaan door geld van ze te leenen Sjanai lle zon in onze dagen Camacho heeten De hidalgo drapeert zich in den mantel dien hij zoo goed weet te dragen en staan zijn zaken onder nul hy ia en blyft boven zijn schulden verheven Hij is altoos de eerste edelman der wereld en hg heeft medelgden met die arme Franschen die zich zelveu bloed aftappen om te betalen wat zij schuldig zijn en die onder den druk der belastingen bezwijken Wg schertsen niet Een hooggeplaatst Spaaiisch ambtenaar oud direotenr generaal der schatkist heeft een kochure in het licht gezonden waarvan de Epoca een der meest gelezene en geachte bladen dea lands een uittreksel geeft Deze eerbiedwaardige financier betuigt eeo treffend medelyden met Fiankryk en Italic en laat dapper de volgends woorden drukken Wy zgn ten minste eene krachtige en leerzame natie wy zijn nog niet evenals de Italianen gewikkeld in deu zweetdoek der gedwon gen koersen nooh verstaken van nationale goederen en overstelpt met belastingen gelgk de Franschen Wy hebbeu integendeel meer dan de noodige middelen om t toonen dat onze bronnen opbrengen zooveel als men geschat heeft en om ons verloren geraakt krediet te herstellen Wy moeten zeggen dat het den Spanjaarden zelren een beetje voor de oogea is gaan sohcmeren door dit kunstmunverk dat outsipken werd met de bladzgden van het grootboek Van ecu faillieten boedel Het genoemde dagblad is dan ook zoo goed de opmerking te maken dat er tusscben Frankrijk en Spanje geeoe vergelijking mogelgk 18 aaugozieo Fraukrgk na zoo ongehoorde rampspoeden voor nog ongehoorder leeningen eene markt heeft kunnen vinden en dat Frankrijk tegeIgkertgd hel kloekmoedig besluit heeft opgevat om zich zalven de noodige lasten op te leggen ten etude aan zgn verbintenissen te kunnen voldoen Ër 13 waarlijk iets vermakelyks in die deftige gdelheid waarmede een hooggeplaatst Spaaosob ambte