Goudsche Courant, vrijdag 4 september 1874

dm êBw uur é ie arae Frwsohen en die irne Italianen bekU t elke aan den gedwongen koers der bankbiljütleu onderworpen zyn en die ouder die belastingen gebukt guaii VVy zouden wel eens willen zieu d t Spanje drn gedwongen koets iu erde £ n zoo dit liind groote hulpmiddelen hieft om belasungeu te kuuiieu belten wiiaruoi maakt bet dan daarvuu geen gebruik Wel i8 waar belalru de Friuscfaeu booge belastingen maar de Kraneehe rente a uit op 83 en de Spaaascb op 11 Hel ia niet geul Bg hoogliarlig te mjo men uiuct ook werken Het wi i meen k de groote Albuquerque die toen hij in ié macht der barbaren was gevallen uju rr beid herkreeg door ziju slot achter te laten la een vut borg di t hij het bedongen losgel l zou betalen i Spanje zal heden ten dage bezwaarlijk en markt oor dit laaiate hulpmiddel riiidea en zoodalbeer Camocho nurreu heeft zullen deze op de beaos geen koers jidbben Ten minete waaneer de muinchalk Seirano de roode pruik niet opolTeri wovmedl hy door toedoen van den Engelechen gezant dei heer Laydéd inilertijil is kunuen vluchten Uie prwc was altl loor Kiigelaud geleend u Engelanw il een li 4lat betalen kan 4 AJULER Pat er tegen oordig wknig van aaJ eIi ii 14 doen is op slaatkundig geliicd moge rooB dugoladiezers zet r onaangenaam zyn erger is metjluai e in eene Jiapdelaslail dut er ook a zaken weinig is te doen wii ir ieder klaagt dat Abyna niets omgfiat is de ngenaatiBte tiding WielA die welke wy hed n rerneoen uit een Au tlunsohen riei ao Ide ri iiet Ër zyn eenige verschgnwien zegt de schrij el j aauduidende d it er eerif ug een eind kooien zal Mif de buitengewone slapheid in den handel De oogH begint binaeB te kAmeh n dit geeft reeda lenige Ifrendigheid Het grafiii Jcouit naar de zeekust oi i spoedig te warden gMslgd door katoen eo tabak w Tervolijens door ïurkkdie tarwe Hen vertrouwt at dit eenig leven brengen ui in ds broawery JJe Trachten stygen en is meet vraag naar scheepaniimti Komt dan hjit geld biunenl voor den oo st dtn lieemt ds inlands6be handel vanzelf toe Haar wij hebben acht of tieb slappe maanden gehad en bgna een ieder was m de noodzakelgkheid van zijue uitgaven te beperken Vaiuelf spreekt dat dit het eerst merkbaar is in zake van weelde minder familien gingen dus naar buiten de badplaatsen telden merkbaar minder gaateu a op reis gingen uiseebieu sleehia de helft d rgeiien die dit aodeis deden l e prodlietis van allerlei artikelen ia in dien tyd zeer mutig gewseAt en van enkele moet er l jna niet meer aan de markt zijn Ook dit zal er toe bgdrageu om den handel aan te wakkeren Opmerkelyk i dat er zoo weinig f illissementeu zijn geweest Tot ver nroudering van velen zijn vele firmaas lu atand gebleven ïie het atellig aiet haddeo kunnen harden wanneer bet geld minder loim ware geweest Algemeen gelooft men dat er thans voor den handel betere tydeo aaiifa ken ea roor degenen die mti Aaertka zaken doiin kan het zyn nut hebben op deze atemmiag de aandacht te estigen Wanneer wij niet zeiden dat dit uit Kew York werd geschreden zou men byua naneu den toeatand an onzen eigen handel geschat te zien Althana komt de bescbryviug volmaakt overeen met hetgeen wy hier te lande den gansohen zomer vernamen Haar ook aan slechte tuiden komt gelukkig een einde Omtrent den ooget fan Tuikseh koren meldt de schrijver nog dat die dit jaar gewoon zal wezen In NieuwiCiigelaud ca de middeu Staten is zy op enkele nitionderingea het gemiddelde Ia de zuidclyke Staten eveneens maar hier en daar beter terwyl Maryland en Virginie beneden het gemiddelde zyn lu liouiaiaoa zyn d vooruitzichtea h t minst Eenoorden den Ofaio vanwaar het koren komt voor den uitvoer is de oogst S ü S pCt beneden het gemiddelde behalve io Indiana ea Jowa waar zg 7 en S pCt neer is Niettegenstaande de sprinkhanen is de oogat in Uianesota zoo goed in de districten die vry bleven dat het geheel ongeveer op het geiuddelde Uyil Over het gefaeel genomen rekent Beo dal er voor den uitvoer evenveel zal wezen als in 1873 toea er echter miadcr was dan in ro ge jaren BINNENLAUD G041DA 3 SlFTEKBSS Weinig heeft bit gescheeld of het misbraik van étcrken drank liad in d za gemeente eeo slaehtoffer gemaakt Zaterdag toch is een persoon die blykbaar aaenig borrcllje bad gebraikt iB het water geraakt waarin hij hoogst waarsehgnlyk zon zijn omgekomen zoo niet eenige nelwillendr schippers hem hadden gered Na ir het gasthuis gebracht is hij niet dsnmet Teel moeite iu het leren behouden Maandag werd te Zevenhuizen het stoffelijk overschot van den hoer P Kegzer Pz Ier narde besteld De heer Keijzer geboren den 12clen M lart 1787 te Nuuitkoop was de oudsie inwouor der gemeenteZe enhuueu Hy waa gedurende zgn nuttig werkzanm leven iu verschillende betrekkingen gepinitst üedurende 25 jareu was hij lid der provinciale staten van Zuid llollaud 45 jaren burgemeester van genoemde gemeente n 55 jaren ambtenaar van den burgerlgkeu stand In deze en ir andere betrekkingen heeft hg zii4 steeds op de lolfelgkste wyze onderscheiden Zev fjihuizen heeft v el aan hem te danken ti 1 Wi vbrnemen dt de generaal van Swielen pertelegraaf heefl beriohit dat hg eerst den Oden dez rte Af4rseille denkt aan te komen Behillv de heervan 1 Putte is ook de heer tiéertaena i eede naar Harseille irertrokkea om den generaal aldaar op te waehteujl Fiid GMe siatet dli ryvinjie Zuidhollanfl hebben liepaald jdat dé verkiezing VjUi een Ifil der brivinciale staten van Zuidholland ter ferréigiilg va leu heer jbr mr U J van der Heiouj zitting ge ad hebbenile Voor het hoofdLie8 isiri t s Grav ii age en die als zoodanig moest aftjHedeni lu liet iui 1877 en van een lid Mer proriiwiale 8talen1k ii Z idHalland ter vervanging in deu heewj k vap Uriel zitting gehid iJebbendf vij r hetyhoofdlfldfed auiet OuaBegerljind ien Hie als zoojUii ig moeat aftreden in het jaar l SU zal Waais hebbtln op l i6s fag Sitsten September aanst en dat wanneer eene herslesming mocht worden vereischt d e ll geschieden op ipiuS dag den 6den Octol r daakt anfolgende daania Hedenaroqd wordi de euwi schouwburg terdam door een nieuw toonleigczelsehap in De directeuren die aan bdt hoofd staan van zelsehap zijn echter oude In ook voor ons reedi bekenden De hh Le Gras vali Zuyien en traden toch van tijd tot tgd in onze gemeeule op toen nog behoorende tot het gezelschap der hn Albregt eu v Ollefen en hun spel Wss steeda van dien aard dat hel gemia van drie zulke acteurs voor het Ëott tooueelgczelschap niet anders dan ken groot verlies kan zyn De heer Haspels toonde niet alleen slecds door zijn nntuurlyk spel eu zijne uitdrukkingavulle gestea die toch eenvoudig bleven een beaeliaafd acteur te zyn m iar gaf cok blijk door een artikel in het Nederlaud eh Tooneel utivikkeld genoeg te zijn om een billgke kritiek op prijs te stellen Hy is iemand van te veel talent dan dat wg het niet gelukkig zouden vinden dat hg bcefi kunnen besluiten om te weigeren dag aan dag een en weer te reiden eu met opoffering van tijd voof eigen studie avond op avond te spelen ten voordeele eeoer directie die de belangen der kunst wel eeiiigszina acbijnt te reronaehtzsmen voor de belangen barer beurs De heer van Zuyien wiens uitmuntende aanleg reeda by zyn eerste optreden werd erkend en wieua talent voor komisc e rollen meer en meer wordt gewaardeerd is blykbaar bestemd om eeo bigvende plaats in te nemen ouder de aeteors ran den eersten rang in ons land De heer Le Gras eindelijk die als regisseur van veel belang was voor het gezelacliap dat hij zoo lang ook als verdienstelijk aeieur zyn biste krachten leende Onverbeterlyk in vereeheidene rollen was het alleen jammer dat hij somtgds in zulkeu op moest treden waarvaor hg met geschikt waa Sen gezelschap met deae drie mannen aan het hoofd heeft hoogttwaarschijnigk een goede toekomat roor zieh Uoge het steeds meer letten op de wensehen eo op de loftuitingen van het ontwikkeld publiek dau op die van de galery bezoekers Moge h t de belangen der kunst waarvoor een der drie geooen d heerea reeds zoo dapper streed nimmer uit bet oog rerliezen en steeda eene eereplaata bekleeden onder de tooneelgezelachappen in Nederland Daartoe rinde bet ecbter onderiteuniug geldelyke en zedelijke by het ontwikkeld publiek hetwelk moet toonen iets over te hebben voor de bloei van het Nederlandseh tooneel Wy hopen ten slotta dat het nieuwe tooneelgezelschap ook io de gemeente Gouda waar j oede voorstellingen kunnen rekeneat op een druk bezoek raa tyd tot tijd moge optreden Het zal de nieuwe directie ook hier niet aan belangstelling ontbreken Dat zy zieb daarvan in het aanstaande seizoen moge overtuigen 2al reien in deze gemeente hoogst aangenaam zyn Bij gelegenheid dat de maatschappij tot nut der Israëlieten in Nederland Zondag te Amsterdam haar 2ójarig bestaan vierde ia den voorzitter mr A de Pmto een sierlyk zilveren piece de milieu aangeboden als bewys van waardeeriogder vele diensten door hem gedurende 25 jaren aau de maatichappy bewezen Op t volksconoert dat Maandag jl ln t Park t Amsterdam werd gegeven heeft ouie vroegere stad genoot de heer J Jacobs zich met voel sncces als solobarilonist laten hooren IJoor eenige kuiiatvrienden werd hem een bokaal op zilveren voet beqerens een lauwerkrans aaiigeboden n Bij gelegenheid van het k onlI gsfee t op 12iMei jl besloot i e rederykerskamer Aururn l te Kiiapalad aan Z M den koning euu stoffelijk bewijs ai if tébiodcii barer eerbiedige hulde Dezer dagenwerd dit huldebigk door tUssclienkomat van den minuter van buitenl zakcji toegezonden aau baron Heemstra van IVoma eu ïiriersburen eure prepldent der genoemde kamer ten einde het Z M den konmï aan te bieden Maandag middag kweet genoemde heer zich Van dien last eu overhandigde den koning een prachtig albiim besloten in een sierlgk kistje vervaardigd van Afrikaanech hout Op den keurig ge bonden baud aebittiiren vier groote nog oujealepen diamni ten ieder gepfaatat in bet midden eetier gbudea kroon en etn Zilveren plaat bevat de opdrai t ia nette gothisehe lettc jj L Het inwendige beVat gi oolendeela een reiSenwerk van cilligraphie wijarvoor den heer M J Bniik secretaris van Aurora de incijste lof lockjimt Het daaronder voofkomehd gedii ht Netriandï feestlied in den vroemile van Auro a sjeerelid dei heer W Teqiiks getuigt an oprechtt iHefde eu dankbaali be d aa Z M den k jning en zijA daorlucUtig sLiiM hitos J iil eenige phij ogrnphischSlIl ilen en jiortrettril wordt dit sierïnk ajium besloteB Mfn verneemtvoj ts d t de i r laron van iu nistr van Z M den koiiiug twSe praj htige photon phiichs portretten met bgschrifteu heeft o tvawren Wjanrran een bestemd is voOr del rederijk rakMsr gkiiron le Kaapstad I tl I De quaestie or r de l plaatsing vdn i standbeeld van wijlen mr J U Tliilrbeeke is na de besiissing vanden Gemeenteraad te s Ha e om door l t opstel e vuu eu latwerk onderzoeken of het b lid de cuiumuiiiCatie op ds Plaais met zon belemmeren niet méér in de gemeeMjelgke Veriegenwoordiging te berdl gebracht en ook yBurgejiees er en Wetlii u Iers van s Hage hebben lÉig geen uitvoering u n dat besluit gegeven l oze stilstand leeft het Hoofdeomit roor ds oprichting van het n uldcblyk aanleiding Kege en tot het iiidieaen van een adres aan den ïeineeiiteiaad waarvan in de DinsJiig gehouden vergadering medeileeling is gcilaan en dat de strekking heeft deii raad te vci zoeken eene beslissing te nemen omtrent de plaats waar het standbeeld zal verrijzen Het verzoek is in handen gesteld van het Dogelyksch bestuur De heer Susan te s Hage bericht het volgende Dewgl de eigenaar öl ondernemer van het dag lad de H NieuKtbode jn gebreke is gebleven den ondergeteekeude als drukker eu iiitgever van dat blad door aanzuivering en beschikbaarstelling van hetgeen tot verdere uitgave iioodig is in staat te stellen daarmede rourt te gaan ia hg toi zyn leedwezen verplicht aan de geabonueerdcn op dat orgaan en hrt verdere publiek kcunia te geven dat hg tot staking der uitgave ia gedwongen Vijf peraonen Nederlaudeehe onderdanen zgn zoo melileu de gisteren middag ontvangen Parijscha bladen in den nacht van Maandag op Dingsdag in hechtenis genomen op t ougenblik hunner aankomst iu het station ran de spoorweg van Orleans Die personen verklaarden uit Spanje te komen waar zy als vrijwilligers by de C arlisten badden gediend en dat zg naar bun laud terugkeerden omdat men ben niet betaalde Daar zij geen papieren bg zich hadden zijn die lieden in verzekerde bewaring genomeu Men sehrijft aan da Leidtche Courant lu het begiu der vorige week ia de eerste ateurharing door eehuiten van Katwgk aangevoerd welke aanvoer nn vry geregeld plaata heelt Boküing in het warmste jaargetijde in Aug was andera eertyda nooit gehoord wel in Oet Zooveel vroeger gaatt thans ieder jaar de acUuiten tot de vangst nit Het buitenland ontvangt daarvan een groot deel en bet bedrijf geeft goede r kening Ten gevolge daarvan wordt kustvissch r gemiddeld sleehts zes maanden gedreven de andere maanden staat zy stil of levert 2eet weinig op In den besten tijd van aativoer ia ds fijne risch steeds buitengewoon duur de gewone ver van goedkoop en dan blijft er zoo ds markt rnin voorzien is kleine of die geen schyn van krimp meer heeft alleett over In den bokkingtyd blyn eene schuit te Katwgk bestemd om zeevlsoh te van gen of men verlaat zieh op aanvoer van andere plaatsen zooals van Zandvoort of het Nieuwe Diep Op Noordwgk zooals vroeger valt niet meer te rekenen want ook daar gaan de schuiten ter haring vangat uit Matr elders is de viich ook gewild oodat van oudere plaatsen niet veel afkomt en als da die eene schuit nog eens lamelgk at be3om4 heeft komt er maar eenig kleiu goed of rog aan la markt of zoo zij geen vangst doet is de markt volkomen reriateu Zoo guau er dan ook Heken voorbij en de eertijds zoo bloeiende zeevisohmarki kan be8cl ouwd worden als inderdaad lang haar uasn te hebberï verloren Menigeen die gehouden is zich naar onveranderlijke instslliugen te schikken zit dan met zoo u narkt gfscliorenj Maar er komt afwisselend znim baars paling en bot in Éad en zoo kan men zioh tegen goed geld weer feilden zegt men Overigens ia er bet gebi ele jaar d or zoutevisoh en haring in den winter Sta atokvilüh te koop De S em aH i bevat het verslag van de Nederl gcdeleifiierden i aar de internationale sanitaire cuiiferentte te IWeeiien Daarin wordt o a gezegd dat uit het rSsUBl v0 de betluiien der conferentie omtrent het wletenschi lijk gedeelte dercho ers quacstie bigkt dat wg in il Jaatite jaren met gewonnen hebben aan poiitive keifnti omtient den aard en de rerbreidingswyzs den oho tra en dat veel van hetgeen daaromtrent nog aangiMaien worilt geenazina ala ewezen is naii le merken Otte wrtenacliap bepialt zich eigeiilgk alleen tal deze twee ponten 1 de cholera ootataat lil liiitschIudie komt zij in andere lauden voor dan ia zy daar ingebracht i de cholera verbreidt zich door l et meoachelijk verkeer In de eohferentien aangenomen een voorstel tot bet instellen eener Internationale aanitaire commiaaie welke haren zetel e Weeneo zal hebben en belast lal zgn aiet de sluoie van besmettelgke ziekten Haar werkkring zal een iui er wetenschappelyke zgn zg tal over wetensohappeUjke vraagstukken geraadpleegd kannen woeden peatudeermg der otiolera uit het oogpunt vaii aetiologie en prophylaxis ia bovenal hare taak Zij leidt de onderzoekingen die in alle landen omtrent di onderwerp gedaan zullen worden ën p jblieeert de uitkomsten van baren arbeid Zy kan vooratellen doen tot oproeping van internationale ani sire oooferentiêg en is alsdan bc ast met de aahenatelling van het programma voor deze oonferentien De Nederlandlche gedelegeerden zijn van meeniiig dat Nederlaild zoowel voor zioh zelf ala roor zgne Ooat itx Weat Indisehe bezittingen aan de overeeiikomet Ibt instelling eener internitiotiale saqitaire oommissie behoort deel te nemen Vun zulk een lichaam daL den gang der atudie van de cholera en van andere ïbesmettelyke ziekten in de landen waar zij voorkotjieo bestuurt verwachten zy veel voor de toekomst Van wege bet Nederl Gymnaatiek Verbond geveatigd te Amaterdam en aamengeateld uit gymnaitiekvereenigingen iu Nederland ia een circulaire verspreid inhoudende dat de jaarlykaohe uitvoering van hetVerbond wasrby ook buitenlandaoha vutsnigtu entullen uitgenoodigd worden zoo mogelykf dit jaar inhet openbaar zal pUata hebben io Sept te Üotterdaiu Het publiek zal in de gelegenheid geateld worden deze uitvoering by te wonen tegen betalingvan een zeer geringe entree hoogstens 10 cents ter yi de meest oppassende leerlingen van de lagere schuieu tot bywoning van het feest zullen uitgenoodigd norden De kotten van zulk eene nitvocring zijn echter aaurienlgk Het departement Botterdam der Maaischappy tut Nut van t Ig beeft reeds eene belaiigrgke som ter beschikking van het verbondgeateld hetwcll bij het hoofd der Gemeente Botterdam eveuEOO de meeste welwillendjieid hee t ondervonden Het bestuur vertiouwt de verdere gewensohte hulp niet te vergeefa in te roepen Die hulp kan worden verleend door ala kaastlievend lid tot helJrerbond toe te treden met eene kontributie vanjninsten 2 5U sjaars waaraan verhouden is he techt van toegang tot alle openbare uitvoeringen van jiet verbond JS R Cl Nu eenmaal de Igkenverbrandiug eens vraag ran den dag geworden is schijnen de gebeurtenissen van onzen tyd mede te werken OB de noodzakelgkheid te doen inzien dat tten haar in de plaats stelle van het begraven De pest die thans in het Oosten ia uitgebroken tn Europa bedreigt ia volgena het verslag derdesItundigen die naar Afrika vertrokken zyn om deze ïiekte waar te nemen ONTSTAAN VIT Dl vitwasiVingen tan het kebkuof te Mefdji De inwoners namelyk begravea hunne dooden iu het zand ter diepte van Slechts twee apadesteken en bedekken hen daarna met stroo Als het regent vullen die graven zich met winter dat den rolgsiiden dag reeds door de zonnestralen geabsorbeerd wordt doch reeda een apoedig bederf veroorzaakt heeft Welks atiasmen de atmofeer in zich opneemt s Winters wordt het kerkhof een meer gelgif Hot water dal er dan staat wordt door de inwoners niet alleeit gebruikt maar ook gedronken trouwens alle bronnen eiS wellen in Merflji worden door het kerkhofwater gevoed Dal meer is de stookplsats van de ziekte i rnh Ct Nunr men verneemt zal de duur der tenloonslelllng te Za iiulanj verlengd uordeii tut j i Septemuer De gemeenteraad althans licefl toegestaan de lokalen iu het stadhuis tot dien dag noh te gebruiken De tentoonstelling heeft een ongemeen succes eu de belangstelling van het publiek blgCt onverflauwd Zg ia reeds door ruim 10 000 personen bezocht £ eu appelboom in den riddergoedstuin te Stolpe in Pommeren zoo leest meu in net Rkein ff ochentclirijt van 17 Juli II he ft niet minder dan 47 sclieffel appels goede Sjmmer Vordorfei opgeleverd Kil daar I schrffel gelgk bijna 55 kop is gaf ie Le boom 2585 kop of meer dan 25 mud appels Nu IS die boom zoo groot dat elke hoofdt tk een sLatigen boom zou kunnen uitmaken ze fs De ouderdom van dezen koloasalen boom die nog volmaikt gezond is is met juist bekend maar bedraagt tocli minstens uieer dan 800 jireo leta wat bij vruchtboomen zelden voorkomt fl Het tFeekll v t Sec d bevat eene beschouwing over het drpariement van jualitie Het zegt dat twee jaren de gemiddelde levenstijd van een Nederlandnoh imiui ter is de lijd waa dus voor den keer de Vries gekomen om te vertrekken en wanneer hij derhalve hi engnat om plaats te maken voor den heer van Lynden of voor een ander dan 7ijn wij vnlkomen en regie en d m is le toeslaiid zoo normaal mogelgk at het WetkU tweo jaren geleden bg de optrifdiug van den heer de Vnea schreef kan mutnti mutannia geruat bgna letterlgk na geachreve i wordenj Ara longa vita brevis W at kan men in redelijkheid vergen van een minister dien men niet langer d iii tuee jaren aan het rourd laat Het fFetkhl is dan ook langzamerhand zoo ver gekomen dat het hem tamelijk ooveriohillig begiut te worden wien wg als minister van justitie hebben Het resultaat is altijd betzelfde altijd negatief altijd nihil Men kan verschillen over de oorzaken van het verschgnsel maar het feit is met te loochenen Heb een minister die liberaal of conservatief is radtkaal of reactioiinair revolaiionair of anti revolutionair het is altgd hetzelfde sprookje van zuster Anna gij kont hopen en wenscheo en zoeken en turen maar niet vinden en er komt nuts Tucb heeft onze wetgeving die zouder gebreken uagenoeg zpsen dertig jaren stationair is beboette aan meer dan ééne gioiidige degelgke radicale herroiiuiug Maar wst rullen g er aan ioen ala het nu eenmaal gebleken en beiiezen ia dat wg dat niet kunnen krggen Beruateii in hel fait accompli Eenmaal zal het miiachien wel te recht komen Is het niet in de dagen oneer kinderen dau lu die onzer kleinkinderen Die geen geld heeft om ecu nieuw pak te koopeii kan ten minste het onde wat oplappen en opknappen Welnu dat doen w j ook Dat ia het atelsel van partieels wuzigiiig Het Weekblad dweept daarmede met maar in den neteligen toeatand tan bet oogenblik grijpen wg liet eenvoudig aan ala een pis aller In de laatste jaren beeft t Ifeekbl de partijele wij iging dan ook alleen aanbevolen als een pynstillend met als een radikaal geneesmiddel ala relatief met ala abaolnut goed als het beste ala bet eenig mogelgke wat voor ons te verkrijgen ia Qaaiid on ne pent avoir ce qu on aime on doit aimer oe iju ou Op dien weg nu ia de afgetreden minister voorgegaan Ovler de waarde der door hem in bet leven geroepen wetieu kan men in meeiiing verschillen de céu kan die mooier of leelijker vinden dan de aiiiler maar dat g den waren weg die ona niet Wt atlea maar ten minste tot eta brengen kan ia opgegaan en aanraukelgk met lender gunstigen uitslag dat valt moeielgk te ontkennen l Weekbl wrnstihl en verwacht dat zgn opvolger op denzeUdeu weg zal voortgaan Nog wenacht heti dat de nieuws minister van justitie geen negende ontwerp eener nienwe rechlerlgke inriobtiug zal te genieteb geren opdat aan zUlk een wanhopig eo ourrufhtbaar werk uiet op nieuw eenige weken van deu nationalen tyd zullen orden verbenzeld Men weel wfcrolt Sapi euti sat zegt t Weekblad In de Thieigarten te Berign had dezer dagen het volgende komische voorval plaats Mevrouw Wallner en haar dochter wandelden daar vergezeld door pro SSor Conn nit Weeneo die eene iu het oog loopende gelgkenia met Bazame heeft Ala een loopend vuurtje verbreidde zich terstond het gerucht dat de ex maaraohalk zioh in den Bbiergarten bevond en apoedig waren de drie vreedzame wandelaara door duizenden nieuwagierigen omringd Mevrouw Wallner werd beatormd met vragen hoe zg met Bazaine in kennis was geraakt hoe deze naar Berlyn was gekomen hoe lang by bleef enz enz Ondanks hare alellige verzekeringen vau hel tegendeel bleef het publiek er b dat de vreemde heer die haar vergezelde Bazaille en geen ander raa Jjiindelijk trad zells oen Franschmnu op hem toe en beet ham in t l rnusch ii het oor Maarschalk vlucht gy zijt veiraden Het dnetul moest ten slotte de wandelplaat verlaten ten eidde niet langer te worden gevallen Den volgenden dag moest professort Conn zich echter aoortgelgke seines te Potsdam laten welgevaflen Men leest iu de Clev Volkafreuud Oak de koffiemolen waaraan onze buiamoedera en keukenmeiden roo zeer verknocht zijn kan van groot gevaar voor de familie worden al wordt ook de M cca nog zoo kostelijk bereid £ r zgn namehjk ve e kodiL inolcns waar nn hel kelk vormige bovenstel van geel koper is vervaardigd en Qiet zelden nog met een deksel van het eKde metnal Daar dit nu op de helft vastgemaakt is kan men bet zeer moeie Igk suhuoii maken en zerr lioht gaat het koper oxy deeien d w z vormt het kopergroen Door de rij ving en het schudden door het malen veroorzaakt veraiengi zich dit m t de koffie waardoor voor de drinkers reer gevaarlgke en voor den doctor orer klaarbsre iekleu ontstaan Eeu persoon die zich met tiei repnreeren van dergelijke koffiemolens bezig houdt zond ons dezer ilagen zulk een koper stel met I loB remankt deksel De kelk was van binten neer I b ank doch aan de binnenzgde van het deksel had zich een zwart beslag gevormd zijnde het begin van I de vorming van het kopergroen en onder in den I kelk vv is het koper door het schaven geheel los ge I werkl De mnn verklaarde dat dit menigmaal voor vian en voural onder dekse s Die moeten dns in de eerste plaata verwgderd worden doch het beats ia de kelken uit een minder gevaarlijk metaal te vervaardigen Waarschgnlijk kan dit ook lot waarschuwing strekken voor vele huismoeders hier te lande t INGEZONDEN f Mijnheer de Kedacteur In de laatste dagen is men eer op het idee gekomen een onderlinge rleeschhouwerij op te nchten eu eenmaal zoo ieia aan de orde zynde ia betook zeer ratianeel dat verschillenden de beste wegen trachten le oeken om tot een goed resultaat te geraken Willen wij echter die weegen vindea daii moeten wy ook ons eerst een juist doel voor oogen stellen eu dat doel moet zijn allen zoo goedkoop mogelijk vleescb te verschaffen Als men naar gewoonte de middelen bij de band neemt die dan ook zoo digt bg de hand liggen dan 19 mets eenvoudiger als aan eenige Heeren beleefd te verzoeken het kapitaal voor te schieten waarvan het publiek dan kon prolitaeren doch zoo iets zoude tegen alle gezond verstand indrniasen het geachte publiek zoude dan toch per slot afhankelijk zijn van eenige weldadigen en vergeef het ons zoo ver wy de mensch betrachten gelooven we niet dat men daac zeer dankbaar voor zijn zoude maar nog ieia andera indien de zaak alecbta onder eenige weinige geldschietera bestaat waar is dan de waarborg dat men het voorbeeld van elders niet na zal volgen en van de economische quaestie eenvoudig een geldkwestie zal maken Naar onze meening zoude men dus de toetreding voor het algemeen open moeten stellen om het doel te bereiken van zooveel mogelijk deelhebbers te krijgen is naar onze meening het stellen van aandeden ad ƒ 10 zeer aan te bevelen wy willen toch aannemen dat de mildelijk gezegenden voor verscheidene atndeelen en ieder naar vermogen zullen deelnemen men heeft dan en geld eu eltrnteUe Om tot die resultaten te komen gelooven wg dat het doel zoude treffen dat die tqt op heden ingerchreven hebben zioh vereenigden om uit hun midden een commiaaie te benoemen om het publiek voor te lichten en bun door middel van billettea in de gelegenheid te stellen tot inachrgring men zal ons tooh toestemmen dat hy die de kracht van zgne overtuiging uiet liezit een lafaard is en heeft men eenmaal hoogte genomen van het kapitaal waarover men disponeeren kan de zaak ook meer naar behoeften kan ingericht worden WelËdele Heer Vergun ons noch een woord tot slot sohry ver dezes kan zich niet beroemen dal zyn vaderen hier derde halve eeuw geleefd hebbeo en daarom Gonda liefheeft toch al is het van minder gehalte willen we opgeven waarom wy ons in den atryd mengen en dat is deze van Adam en Era af waren schrijver s vooronders menschen ja tot zelfs zgn moeder was een mensch en ran daar dal hy den mensch als broeder begroet en minder strgd roert roor grond aW voor hetgeen onze vlag ons schenkt behoud van nationaliteit behoud van rede maar vooral behoud van vrijheid UEda bij voorraad dankzeggende voor uwe bereidwilligheid tol plaalaing Blgve ateeda met hoogachting UËd dw Dienaar i Gmda 1 Sept 74