Goudsche Courant, zondag 6 september 1874

Zondag 6 September 1874 W 1565 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en ömslrckeo IS want bij een klein tractenient is de taak vany waar weinig helpen al zgn hunne ondergeschik tden pohtieanibteniiar di zjjne betrekking goed ten nog zoo goed Zgn hunne bevelen nietwil waarnemen verre van gemakkelijk goed doordacht is hun omgang met de onder Het voornaamste middel om goede ambtena geschikten niet in alle oplichten verstandig d tractementen wereld die iets verder geweest zijn dan hunne Het spreekt va n zelf i t goede ambtenarefi geboorteplaats maar tevens die eene goede opvoeding jtvingen die geleerd hebben te wer 3 Laatste Berichten BQrlÜa i Sept Heden aumiddiig ten i ure beelt de keizer den Spaauscben gtzaiit ni eeiie pleclbtigo audiëntie outvuugtiu en yiie geloufsbneveu anugeiiomeD Ter gelegenkeid vflii liet natiuiiaal feest is heden DoiBidüRgeene grobte parude gehouden De kei2er is niet de hoogste geestdrift begroet Medeu nsiniddog ten 4 ure heeft eeu gala duier plaats van 260 courert Bourg Madame 2 Sept Van gisteren vond 9 tot lii dtiii ouhteiid i uur hebben do Carlisteu hun anisl op Püjcerda hi ihaald Nadat door hunne Iwmiucn ïeei nabij de poorten der stad gebouwen in Vaud waren ga iakl werden t met verlies terugJseslagen Rome 2 Sept De Oplnione bericht dat de heer Sellfl na an ïrdarlitin grivisscld te hebben met den liinister Mmghrtti verklaard heeft hem olJnlig te zulirn 9U uu£ii Ui t blad voegt er bij al er geen sprake v hi van eeue ministerieele wijaiging De uitbnrs iug vnn den Vesuvius duurt voort MARKTBERICHTEN Gouda 3 Sepl Tarwe puile 9 60 ü 10 25 limdeie 8 75 a 9 23 Kugge puike ƒ 7 76 i ƒ 8 30 Miiideie ƒ 7 a 7 60 Voer 6 25 i 6 70 Ge st puike S a 8 26 Mindeic 6 60 a 7 50 Ua ir jwure ƒ 6 25 ü 6 liSie 4 50 a ƒ 5 llenuipMsd 8 75 ü ï kuulzaad 9 75 a ƒ 10 2U l e veemarkt met jtewone aanvoer e handel traag graskalveieu tru ig vette koeien 40 cents per half kilo iBa iere varkens en biggen vlug varkens geschikt voof Londen vuu 18 a 20 ceuls per half icilo iets Iriiger Kaas Aangevoerd 100 partijen j pr jiten van ƒ S8 a y 32 ioeboter 1 6 a 1 80 Weibater ƒ 1 16 ii ƒ 1 2B Burgerlijke Stand CkaoVLiK 31 ing Maart ouders J vau Leeuwen en V iloo euboo ii KljBrtje Carlhunun mijtra E Suiidere en A Soiiterse Jehaiiiies Pieter oudt r F Herwon de Gruut eu A A vim feeuwuu r i bept Pautua J ban iLf uudtfs J V van bcuaukwB o M vwi der fior Johuuim Alida oudeia t ikluiije eu A M 6ailt G f it oudfiB J ifl Eijk en A vJw den Wotnsiil ÜVBVLiDm 31 Aug M J f iruit 3 j 1 in 1 Sepl J Fdug 3 j 4 in 3 MP Vooij 1 in Miuwu i Se t C Forrer eu M vin l i uvea A DVER T ENTIËN V Heden overleed Mejufvrouw J S VBEVEER in den ouderdom van 86 jaren Gouda 30 Augustas 1874 Eenige eti alcjemeeiie kennwgeving Heden overleed ons jongste kindje slechts twee dagen mochten wij ona in het bezit verheugen J F HERMAN m GROOT A A HERMAN on GROOTüouda 2 September 1874 van Ebuten Beden overleed na een langdurig Igden mijne geliefde Echtgenoote SOPHIA SPELTENBÜRG in den ouderdom van 32 jaar mg nalatende een kind dat nog te jong is om het iware verlies te beseffen Wormfrveer N J W SLÜIJTER 1 September 1874 Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal in dea loop dezer maand September aanbesteden de levering en uitdeeling van p m 140 000 stuks goede BAGGERTURF voor den aanstaanden winter De uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 luaul sweeks moeten geschieden Deverdere Conditieu liggen tot den 16 Septembere k dagelijks in de Armkamer ter lezing Het Burgerlgk Armbestnnr Be Seeretaria Be Voorzitter W POST DROST A KOMEÜN ♦ Al degenen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zjjn aan of iets onder hunne berusting hebben behoorenda aan wijlen den Heer P KEIJZER Pz gewoond hebbende en overleden zijnde te Zeveiihitizm den 26 Augustus 1874 gelieven daarvan Vóór den 15 i SEPTEMBER 1874 opgave betaling of aangifte te doen aan de Heejen A N MOLENAAR Notaris te Waddinmveeri of J ELSHOÜT Secretaris te Zevenhuizen Men verlangt om dadelijk in dienst te treden van omstreeks 16 jaren adres Oosthaven B 17 A J W KOENAART CHIRUGEIN DENTISTE Wljnhaven N 71 ROTTERDAM dagelijks Consult tenzync huize van ü DAKRK nORST J op de Gouwe C 167 Heden ligt het schip in LOSSING op de Turfsingel met prima Qualiteit RUHR KACHELKOLEN buitengewoon Grof 95 Cent psr Hectoliter Mud t r g aan huis bezorgd Gouda 3 September 1874 van BOÜWMAXSWOMNGK met Wel Hooi Bouw enGricudlandcn in den Zuidplas older van Scliieland onder de gemeenten Moordrecht en Mcuwcriterli a d IJsscl De Notarissen van dkb HOOP en de KUIJPER residerende te BoUerdam zijn voornemens op VRIJDAG den 4 SEPTEMBER 187 des voormiddag ten 11 ure ia het Logement en Koffijhuis van den HeepW Lampb aan de Markt ix fouda over te gaan tot den afslag van de Onroerende Goederen op Vrijdag den 28 Augustus 1874 aldaar geveild te weten 1 De BOUWMANSWONING met LANDERIJEN oa Aer Me rdrecld in 24 perceelenafzonderiyk en daarna de volgende combiBatiëu I Perceel 1 a 5 Perceel 1 a 16 6 a 16 1 a 20 17 a 2Q 1 24 21 a 24 2 De B0ÜWMANSW0NIN6 met LANDEBIJBN onder Nieuteerkerk a d JJtsel in 5perceelen afeonderiak en daarna de volgende combinatiën Perceel 1 en 2 3 eti 4 1 tot en met 4 3 De ARBEIDERSWONINGEN met ruim 9 hectaren BOUW en WEILAND onder Niewaerkerk a d IJitel Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van de voormelde Notarissen aan den Schiedamschen d k te Rotterdam alsmede ten kantore van den heer Mr P J SNEL Advocaat te Gouda Goada Druk vso A Briokmio Versterkend Oezondbeldsmeel VAN Ö ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelingen Menachen en Kinderen met zwakke spijsi erteeringsorganen en liej stelleude Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlaudsche Maatsobappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrggbaar in bussen a ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda by P ƒ MELKERT Alphen bij C GOEKOOP I Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az Den WclEd Heer JozefMIchltsch KOOPMAN te LEITMEKITZ Wees zoo vriendelijk het volgende schrijven deu heer J G PO PP KK Hof Tandarts te Weenen te doen geworden WelEd Geb Heer Ik voldoe slechts aan een aangenamen plicht wanneer ik U waarde heer Doctor mijnen dank betuig Door een plotselinge tandpijn overvallen aelke ziekte ik tot mijn 27e jaar niet gekend had moelit het ANATHmiNMOND W ATE II mij daarvan bevrijden Sedert zijn 4 maanden verstreken doen ik heb geen Tandpgn meer gevoeld Door liet voortdurend gebruik van dit Water hektaamen de Tanden weder hunne schoone witte kleur en werd liet Tandvleeech weder gezond Terwijl ik niet zal nalaten üw ANATHËRIN MONDWATER ten zeerste aan te bevelen teeken ik mg hoogachtend ALBERT Onderwijzer Leitmeritz Juni 1872 Te verkrijgen te Gouda bg L Schenk wiuketier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotlerdani bg F E jn Santen Kollf apoth en A Schippeieijn C bhiauwe porcelein inkel te Hage Oij J L V C Suabilic apoth te Lejrden bij Ë Noordijk te Utrecht bij F Alteiia apoth te Amilerdam bij K van Windheim C verkuophiiia Ie Ouilewnier bij T J van Vreuuiingen te Schoonhoven by A Woltt Dr Chantomclanüs Oogenwater Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve èezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tjjd ouderdom of andere omstandigheden Ijjdende zijn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en drnipendeoogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwjjb tranen vooral bjj koud weer en die welk bij een sterke lucht of bg schel licht niet goed kunnen zien al deze ea meer andere ooggebreken worden door dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde o9gen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behaeven Hetzelve is verkrggbaar ik 6 ets per flacon bjj T A G VAN DBTH Gouda 3 J BEÜZEMAKER Leiden J H KELLER ZooN Westewagestr Rotterdam Mej L A ScHOUTENS ScHLüter Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C Utrecht En meer bekende Depots in ons rgk IDE FOXalTIE Een ieder heeft belang bij eene goede politie De aanzieniyke ingezetene die bescherming wenscht van zjjne uitgebreide be jttiiigen zoowel als de minder gegoede die waarborg verlangt dat het weinige dat hij het zjjne mag noemen hem niet wordt ontnomen begeeren eeue politie te hebben die zoo goed mogelijk H Veiligheid van peisoon en eigendom wordt duor ieder begeerd en iu eeh vrtlgeordenden staat heeft ieder daar in zekeren zin recht op Niet oniioodig is het daarom eens na te gaan of de Nederlandsche burgers tevreden kunnen zgn met de politie zooals zij hier is ingericht De hoofdzaak is ongetwijfeld dat de politieambtenaren vour hunne betrekking geschikt zgn d i dat zji ontwikkeld genoeg zgn om met oordeel des onderscheids met keunis van zfdieu te kunnen haqdelen Tot het zijn van eeji goed politie beambte behoort meer dau meer oppervlakkig wel zou deuken en het mag met grond betwijfeld worden of bij de benoeming van dergeiyke ambtenaren huogere zoowel als lagere wel altijd de uoodige voor org wordt genomen dat geene individuen iu dat corps worden gebracht die om meer don eene roden daar verre van daan moesten blijven De politie beninbte moet iemand zjjn met de üiioodiga ontwikkeling dm met verstand te handelen in voorkomende dikwerf zeer moeilgke gevallen voorts moet hg eeu mau zijn dit een i vast zelfstandig karakter heeft daar lig aan vele verzoekingen bloot staat waarvoor hg in geen geval mag bukken en ten slotte moet hg de noodige lichaamskracht bezitten om des uoods overtreders der wet die onwillig zijn hem te gehoorzamen feitelgk te dwingen zich aan zjju gezag te onderwerpen J u is het een feit dat men bg keuze van pöiitie ambtenaren en dit is voornamelijk bg de lagere beambten de politie agenten het geval meestal wel let op laiAstgonoemde eigenschap nl veelal aan hen de voorkeur geeft die veel spierkracht Lebbeu doch dat men er meestal weinig acht opgeelt wie van de soUiciteerende personen den meesten waarborg oplevert in die betrekking met verstand te zuUeu handelen Daarentegen ziet men veelal geheel over t hootd het karakter te beoordeelen van hem die men tot politieambtenaar promoveert En toch mag dit hoog noodig worden geacht Ontelbaar zgn de gevallen dat de ambtenaar van pohtie enorme macht kan uitoefenen en dat alleen zijn karakter hem kan beletten van die macht raisbrnik te maken De poliiie beambte staat wat zjjne eerlijkheid betreft aitn allerlei beproevingen bloot en hjj moet allerlei beloften en bedreigingen weerstaan van hen die terwijl zg de wet overtreden betrapt worden Dezulken hebbeu Wtn den eenen kant er veel voor over dat de ambtenaar die ben betrapt zjjne oogeu dicht doet en aan de andere zgde zien zg er weinig egen op hem met geweld te dreigen en daar uitvoering aan te geven als hij er bij volhardt zön plicht te doen Er behoort gewis eén krachtig besef van plicht en een flink karakter toe onl zich noch aan woest geweld noch aan schoone beloften te storen maar steeds zonder omzien te doen wat ds wet wat zgn geweten hem voorschruft Nu is het ontegenzeggelijk waar dat zoo men ambtenaren wil hebben die in alle opïichtin zgn zooals zg moeten zgn die ziehen Op ontwikkeling én op karakter kunnen beroefflen dat dezulken niet voor een prgsje te krgg zgn maar dat men zulke ambtenaren een goed trnctemeot moet geven En hiertegen schgnt tog al te worden opgezien Men ziet bij vacatures van politie agenten ten minste oproepingen viin sollicitanten waarbg tractemeiiten worden beloofd die zoo bedroevend klein zijn dat het voorwaar weinig verwondering kan opwekken dat inen voor dergelijke bagatellen geen personen vindt die bovengenoemde vereischten in ïii h vertegenwoordigen En al lukt het somtijds ook een goed ambtenaar voor een klein tractemeiit te krijgen het is bijua zeker dat hj bij de eerste gelegenheid de beste bedankt voor zgue betrekking zoodi a hij iets beters kan krijgen dat allicht mogelijk ren te kVijgen eu dit is natuurlijk niet alleen ten opzichte van de politie het geval is dus goede tractementen uit te loven met de belofte van na eeuigen tjjd goed gediend te hebben vermeerdering v n salaris In vele gemeenten van ons land is het nog droevig gesteld met de bezoldiging der politie agenten ten gevolge waarvan dan ook de qualiteit der ambtenaren veel te webschen overlaat Het zij aan alle gemeenteraden aanbevolen die zaak eens ter larte te nemen eu hen di voor de naleving der wet moeten zorgen een goede bezoldiging te verzekeren Ook iu den GouJschen gemeenteraad is voor enigen tgd iu het balMi 4eT poütie ageateu eene lans gebroken wjj gelóoven door het raadslid jM ulier wien daarvoor alle eer toekomt doch zonder leitelijk gevolg Wij hopen dat ook de raad dezer gemeente spoedig zal inzien dat alle waar naar zijn geld is en dat de eenige kans om goede ambtenaren te hebbeu en te behouden te vinden is in het geven van flinke te hebben niet het eene noodïge is men moet een getal personen hebben dat groot genoeg is óm het gezag der politie te kunnen handhaven Ook op dat punt heeft de organisatie der politie nog geene volkomenheid bereikt Op vele plaatsen is geen voldoend personeel aanwezig waarvan de treurige gevolgen dikwerf niet uitblijven Men moet niet al te angstvallig berekenen met hoeveel agenten men het des nooJs wel doeu kan maar er zooveel aanstellen dat de man die dan toch de vertegenwoordiger der wet is voldoende hulp kan krijgen om hen welke die wet overtreden zoo noodig te dwingen gehoorzaam te zjjn Des nachts wordt een gedeelte der gewone politie d w z die ook over dag dienst doet vermeerderd met andereu die alleen nachtdienst doen omdat de nacht natunrlgk aan den misdadiger een gemakkelgker gelegenheid aanbiedt om ongestraft te doeu wat zijne begeerte hem voorschrijft en hem bg ontdekking meer kans tot ontsnapping geeft Die nachtelgke politie is nu verre van volmaakt in vele gevallen zelfs zeer onvoldoende Hiertoe worden mannen gebruikt die óf over dag andere bezigheden hebben óf te oud zjjn om nog flinken handarbeid waar te nemen De zoodanigen zgn blijkbaar bjj uitstek ongeschikt om als politie agent te fungeeren De eersten toch zijn te veimoeid en te afgemat van den dagelijkschen arbeid de anderen zijn allee i geschikt om de boosdeeners te verschrikken door hunne voetstappen die in de nachtelijke stilte op vrij grouteu afstand hoorbaar zijn en die dus vrij goed kunnen dienen om den man met booze ilaniien bezield toe te roepen wees op uwe loede daar komt de politie aan wacht even totdat ik voorby ben Neen vooral des nachte moet de politie niet bestaan uit onde afgeleefde of vermoeide half slapende personen maar uit flinke wakkere kerels flie moed hebben in hun lichaam en kracht iu hun vuist Het bovenstaande schreven wij voornamelijk met het oog op de lagere beambten de eigenlijke politieagenten Thans eeu enkel woord over de hoogeren Van deze hangt enorm veel af voor de rust der gemeente waar zij nerkzuam zgn en hunne functie uitoefeiieii Zijm zij niet voor hunne taak berekend het zal voor r 1 poch te familiaar noch te hoog weten zg hen niet te overtuigen van hunne verstandelijke meerderheid toonen zjj niet steeds niet alleen in naam maar ook inderdaad in alles hunne superieuren te zijn dan kan er geen goede samenwerking zgn dan kan er onmogelijk een goed geheel worden gevormd wat strikt noodig is tot een goeden gang van zaken Daarom in de meeste gevallen geen onde agenten tot inspecteurs geen inspecteurs tot commissarissen benoemd vooral niet in dezelfde gemeente waar zg onder minderen rang werkzaam waren geene personen gepromoveerd tot hooger betrekking omdat zjj nu eenmaal lang eu trouw gediend hebben geene personen tot superieuren bevorderd die langen tijd inferieur geweest zijn en alleen routine hebbende in hun vak veelal niet het minste idee hebben van zelf te denken daar zij tot nu toe gewoon waren anderer bevelen op te volgen Neen men neme voor de hoogere politiebeambten personen die gelegenheid hadden eens om zich heen te kgken in de ken en n et verstand te bundelen Het is niet zeldzaam dat de politie eeu soort eervoBe retraite voor gewezen onderofficiers is en vele plaatsen bg de politie worden vervuld door nienschen die zoogenaamd gediend hebben Tot op zekere hoogte is t niet kwaad gezien dezulken te nemen doch men zie goed toe dat men niet hen neemt die bg gebrek aan kunde de gelegenheid misten om in het leger vooruit te komen want diegenen kunnen ook in het corps der politie ambtenaren geen goed maar wel veel kwaad doen r De hoogere rangen bg de politie moeten l zet worden door beschaafde hoogst zedelgke in alle op iichten fatsoenUjke mannen Zg moeten geschikt zgn om met menschen van allerlei slag om te gaan en aan den anderen kant moeten zy van een zoodanig gehalte zyn dat ieder met genoegen met hen converseert De betrekking zelve toch zal daar geen beletsel voor zgn daar die even goed is als ieder andere Wel komt ook hier het bezwaar bg dat men voor zulke personen als hier boven bedoeld wordeü goede tractementen moet uitloven maar wg vragen hoe zou het ooit anders mogelijk zgn en het spreekt van zelf dat meu nooit een goed corps politie ambtenaren kan krjjgen zuo men op kleingeestige wgze op geld ziet De ingezetenen zelve die het geld dan toehi moeten opbrengen zullen alle toestemmen dat de zaak het waard is eu züo zij ooit met genoegen geld alstaan aan de schatkist dan zul het wel zyn wanneer g daarbg de overtuiging kunnen koesteren dat eeu deel daarvan bestemd is en besteed woidt tot verzekering an de Aeiligheid hunner personen huiage iuuen en goederen Voor wjj eindigen willen wg nog eene grief £