Goudsche Courant, zondag 6 september 1874

bespreken Het ia een algemeen bekende klucht dat het publiek de politie dikwijls tegenwerkt bg het handhaven der orde in plaats van beu te helpen en bijtestaan Veel is daarvan aan en voorzeker verdient dü altgd strenge en meest openljjke af keuring doch wij stellen de vr iag of met veelal d houding der politie zelve ei de oorzaak van is Is 4e pohtie niet somtijds te tuw te lurdhandig te weinig beleefd lu woorden en dadeu f Heeft zy niet blijkbaar veelal pleizier in vertoon van macht Zyn de ambtenaren niet veelal stug en norsch in de uitoefening hunner functie ï Uetuigen hunne handelingen niet dikwijls van weinig tact Trachten zy wel steeds misdrijven eu overtredingen te voorkomen in plaats van tuk up bekeuringen overtredingen te zoeken en weten zij wel onderscheid te maken tusschen die welke geschieden uit blijkbare onkunde en die uit opzet gepleegd worden Zgn de politie ambteniireii wel onpartijdig d i maken zij niet wol eens onderscheid of de overtreding gepleegd wordt door een heer of een zoogenaamde hoewel zeer ongepaste benaming mindere man Is het dan wel erg te verwonderen dat wanneer deze vragen bevestigend moeten beantwoord worden en dat dit zoo is is voor niemand een geheim dat menigeen de puhtie geen goed hart toedraagt Kortom wg gelooveu dat als de politie watbeter was ingericht en de ambtenaren doorfannApersoon en handelingen wat meer achtingen eerbied inboezemden ig van de zijde Vanhet publiek meer medewerking zouden genieten dan thans het geval is W BUITENLAND Buiteulaiidscli Ovei zktit Het kost moeite om iu dezen slappen tijd ran de politiek zeih maar reu mager bDitenlaiidach orerz cbl o een te brengen Nieuws van belang is er uiet Voor dut de ministers van hun uitalapjt s lerug en de TertegeawootJigende lichamen weef vergaderd ziju zal hierin met veel verandering komen In Frankrijk is llondenlag de permanente eoamissie vergaderd geweest In Duitschland is ondanks het renet van magr on Kc tteler cu wcthütit juiiit ten gevolge daarvan de dreluFmiiig aan liet natiuiiaie Sédanfi est algemeen geweest Te Munchen is van üe gelegenheid gebruik gemaakt om een monument te onthullen ter eere rnu de gesneuvelden in don laatsten oorlog Bg den bondsraad ijo thans ai de begrootiiigeu voor bet jaar 1876 ingediend Te dien ajuzien wordt o medegedeeld door dp Nat ZeU dai de gewone uitgaven van de rijksrekenkamer zijn aitgetrokken lol wc bedrag lan 381 612 tbaler benevens 6U UUU thalcr builengewone uitgaven welke slechts efnojoal voorkomen Ten behoeve van de inrichting enz van bet hooggerrchlabaf voor zaken van koophandel is uitgetrokken een bedrag van 361 340 llialer Ce Italinanache Opinione deelt thans nadere be richten Bede over de nieuwe erbaudiug tusschen Mingheiti en Sella de laatste zal uek niet belasten nel een ministerieele portefeaille m iar heeft Miiighetii zijn geheelea steun beloofd Bij drn invloed dien Sells no steeds uitoefent en niet zonder reden ie zijn toilreding van veel gewicht Uit de statistiek van de misdaden over de eerste belft van dit jaar bl jkt dat overal de toestand gunstiger wurüt behalve op Sicilië Een Beutrr teicgram bcriebt de aftreding van het laanscbe kabinet Zabala en de benoeming van een ministerie Sngasla De bei irden in Fuycerda honden zich dapper zij hebben weder een aanval afgeslagen toodat er meer en meer hoop komt dat de Carhsien hier onverrichter zake zullen moeten aftrekken te meer daar volgene een bericht uit Madrid de militaire administratie een baileugewone werkzaamheid ontwikkelt om de strijd tegen de Carlisten met de meest mogelqke kracht te kunnen doorzetten Volgens een later bericht is het beleg van Pnjcerda werkelgk opgeheven eu kouden de inwoners neder met Bourg Madame op Frnusch grondgebied Inge meensohap komen Cbiu en Japan komen in telkens meer gespannen tscstand toodat een oorlog nwer wamacb Dlijk wordt F R AM KEU k Den 9n September e k of volgens anderen den lOn of den I5n dezer mnand zal heii proces tegen de medeplichtigen san Bszaine s ont ioentiog een aiinvaiig nemen kAïoeuX Laebattd die lodeityd Biniue ver led Igd heeft zal thans als verdediger van kolonel Villttte optreden Naar hetgeen uil Parys aan de Kol Zeituiig wordt geschreceu u Miic Uahun in moeilykheden gemakt duor het rappoit van gaueraal Lewal over ie vlucht van den rx msar Chalk Genemal Lctiiil wil dut hel Mppurt geilrukt worde zooals hij het heeft geschreven en de minister van oorlog slHut er op dut een gruot deel daarvan geschrapt norde Ueen van beiden wit wijken eu uu dient Mao Mahoii den knoop door te liakkrn Men dreldfS dezer dagen mede dat te Nice zekere exkapitriu Doineau als medeplichtig aan Bazaïne s vluclit gehangen wus genomen Men wist dat hy met Ba aine iu brief wisseling stond Men had hem voorloopig gevangengenomen de eorrespoudentie onderzocht mets verdachts da iin gevonden en toen Zaterdag üoineau in vrgheid gesteld Doch Maandaga ui d werd eeu nieuw bevel tot inbeebteiii neming uitgevaardigd eu ten uitvoer gebracht Men zu waurschgnlijk Uoineau hebben vergelen zoo men niet op den uchterkunt an een doos die dujr Bizaiiie naar Parys verzonden was en waarin i e touwen voor gymnastische oeteniugen besemd bewaird had het adres van Doiuenu te Nice hud gevonden Ook ontdekte men bg hem andere touwen met kuoopen enz Ons dunkt dat de Fransche autoriteiten nog wel indere en wichtiger gronden voor de e inhechtenisni iuing hebben zullen Doineaa iverd gelgk bericht wurdt indertgd in Algerië ter looil veruordeeld Ueze olhcier had met eenige andere boeven een diligence geplunderd en sommige passagiers vermoord Napoleon UI schonk bem genade Uuinean had m den laatsten tijd gn belrekking aan Jiet Casino te Monaco vaamcl gezegd Plg is een man van ongeleer 55 jaar lorsoh van gestalte opentop met de kusten dtr Aliddellandsche Zee bekend Wanneer men egt de Franijait niet op de moraliteit let der personen van wier hulp men zich bedient dan hul men in Doineau een uitmuntende keus geilaaii No op moralileil hebben de itaiinpartisten nooit bijzonder gezien Zij hadden daar hnnue redeneu vour BINNENLAND Gouda 5 Septembeb Z M heeft benoemd tot majoor la suite by het 4e reg lufuutorie den kapiiein J K U de Boo van Aiderwerelt van hn wajien thans op nonacti viteit Gisteren waren ter eere van den geboortedag van Z K H den Prins van Oranje ie openbare gebouwen versierd met de Nederlandaehe vlug Zooals gewoonlgk werd door het g iruizu n en de schuttery ook eene parade gehouden In een vorig nr brachten wij ter kennisse onzer lezers een verzoek van bet hoofdcomité van het Uoode kruit om boeken voor de zieke militairen die in Atcbin gewond weiden en nu in verschillende lukeu inriohtingen worden verpleegd Wg komen hier nog eens op terug om onze stadgenooten op te wekken aan dat erzoek gehoor te geven Wie die by ondervindiug waet wat het brteekent ziek te zijn weet niet dat het voor den hertellenilen lijder eene rechte verkwikking is aangename lectuur te hebben om zich mede bezig te houden Hoe dikwijls zyn de lange uren op het ziekbed doorgebracht uiet verkort door opwekkende boeiende verhalen en hoe menigmaal is de verveling voor een patient dikwgls onvermijdel moeten wgken bg bet naderen vaneen preitig boek Dit bedenkende zullen velen hopen wg hunne bibliotheek eens nakijken en zoniler aarzeling hier en daar een boek dat reeds veel dienst deed tan den bezitter en zgne iamiUe aaa de zieke militairen afstaan die er dan ongetwydild Dog vele genoegivke oogenMikken aan zolten danken Wu txbtkouwxn dat velen zick ZUUni H AaSTIN om SEU ILEIME AITENni TE B 1VUZEN AAN HEN DIE TOpa HUN EN OMS VADEK Ai 9TKEDEN EN IN DIEN 8IKUD GEWOND WEaDEM Zij die wat willen geven kunnen daarvan mededeeliiig doen aan Dr Verweij te s Hage secr van het hoofdcomité en zoo zy bel somspréfereCren kunnen zy de boeken ook doen bezorgen bg de redactie of ilen uitgever dezer coarani daar die gaarne bereid z b zich met de verzending te willen belasten Naar aanleiding van ons bericht omtrent het 35 jarig bestaan der werkisriohtiug alhier waarbg wy mededeel den dat deze een inde had gemaakt aan de bedalarjlj in deie gemeente is ons opgenerkt dat dia nog met geheel is uitgeroeid wgl hier en daar op d wandelingen nog wel in lompen gekleeda gestalten de bunden uitsteken om een aalmoes Het spreekt van zelf dat genoemde inriolitinf niet veroorzaakt dot de bedel rs van lelve wegbiyven maar bsar bestaan maakt dat degene die Om sou gift wordt aangesproken met zekerheid kan zeggen helt gij honger welnu ga naar de werkinrichting daar krggt gij etrn maur ook werk Ëen ieder wete dua dat hier niemand behoeft hanger ie Igden en tevrus dal ondoordacht aalmoezen geven eenvoudig de luiheid voeden is en alleen t gevolg is van zeer misplaatst medelgden Men kan eokter zijn gevoelig hart toonen door giftan te schenken aan het bestuur dar werkinrichting in welk geval men teveai weet dat zy goed besteed worden Gisteren is onze gemeente gepaaseerd door gravin Waldstein geb Schwarzenberg uit Hinchberg in Bohameo met gevolg op baren doortocht naar Haastrecht waar heen zy ging met het doel een der bouwboeveu aldaar te bezichtigen De heer A F Mackensteiu predikant t Haastrecht heeft een beroep ontvangen naar de gemeente den Helder Aanst Woensdng zal bij den Baad van State wor den behandeld het beroep van i 1 Sanders te Oudewater van een bealuit van den burgemeester dier gemeente waarbij vergunning ia geweigerd tol het doen opgraven van een lijk eu bet vervoeren daarvan naar de laraeUtioche begraafplaats te Gouda Omtrent het belangrgk plan voor de inrichting van de gronden van de voormalige fabriek van Daolust deelt men aan bet Utr Dof 61 mede In de eerste plaats wil men een kazerne bouwen voor ds veldartillerie waarin 4 veld batterijen met de noodige bespauning znllen kunnen gehuisvest worden benevens een voor het bataillon mineurs ter sterkia van 800 man Al de magazgnen die thans in da Willems kazerne te Utrecht aanwezig zyn zullen dan aldaar worden overgebracht terwgl er verder een atoomhroodbakkerg zal wordei opgermht om in d behoefte van het garnizoen te Utrecht en van di ta Woerden en Gooda te voorzien Gisterenmiddag is op de steenplaats van den heec ü Hoogendyk te Ouderkerk a d IJsel brand ontstaan De spoedige aanwezigheid van twee brandspuiten beeft erger gooor voorkomen Schippers dig door voorby roeten bewei u dut meu op de schepen elkander door den hevigen rook slechts met moeite kon zien Xe Meerkerk hadden tieh Woensdag de officieren van bti 10e bataljon rnateode chnttery in Zuid Uolloud verecnigd ten einde de middelen Ie beramen ziob in den wapenhandel te oefenen £ r werd besloten dot eene Commioaie beatoaude ait den majoor Jeekel den auditeur van Waardenburg den kopitein de Jong en de Initenants Koppen en Maria dezen winter alles zol voorbereiden om den volgenden zomer de oefeningen aan te vangen Vooreerst zon Vionen waar een schietbaan is als verzamelplaats warden aangewezen om later bg genoegzane deelneming in de versehiilende gemeenten waaruit het bataljon getrokken wordt instructie pelotons op ta richten Da Vereeniging van en voor Nederlandsche Indistiieeleo zal op W oensdog 9 September s namiddags tan balf twee ure ten huize van den Secretaris Gedempte Burgwal 80 te a Hage haar Sla Algemeens Vergadering houden De dan t behandelen punten zyn de volgende l Driemaandelgksch overzicht van den searetaris 2 Maatregelen door de Nijverheid te nemen na opbefliog der jongste ministerieele crisis bepaoldelgk ten aottzienlijk der occijnseo 3 Oorzaken en gevolgen van den olgismeenen arbeidsuood Welke middelet dienen er te worden aangewend om ds natiooalfi nyvetbeid tegen die gevolgen verder zooveel mogelyk te dekken 4 De werking van bet Igdisch tarief Het Bewind vestigt byzondn de aandacht der leden op bet Dnr van aanvang der Vergaderiof Donderdag werd aan het ministerie vod binnenlandsche zaken aanbesteed bet maken en stellen voaden metalen bovenbonw voor de brug over de Nlenw ¥ Maas te Botterdam daarvoor war n tiea biljette ingekoman en waa het minst ingeschreven door ds heeren Cail en C te Parys voor 87 000 de levering van 2 000 000 k g opoorttauo mtt eindvsrÜadingun en kaskboaten in twae perceelgn j vow fcrosel 1 w s hst minst ingeschreven óioot d Sifei li Anonjrma dei forgfis d Aooa vopr ïflS 500enT r K rcfcl 2 door de hh Athénur Is I jr sa 0 ts oIi ulwk St Jean voor 3iS9 Voir de verkiezing van oen Hd der provüi staten van Znidhollond in de plaat van den heei jbr r H J vai der Heim is eergisteren avond doot da kieavereeniging do Orondwet oandidaat gesüéld de boet mr t Q Qrseve kantonreohter ta s Hage Ten opzichte van de plaatsing van Tborbeeke g slattdMJ wpor het HooüteomitJ dner dweat bi den Baad is teruggekomen kon gemeld warden dat Borg en Weth den Bood medegedeeld hebben dat de lOOgenaomde mol van het standbeeld die opgesteld isl worden om te onderzoeken of het beeld de oom unicilie uiet zal verhinderen gereed is en dat die na eerstdaags op de Pbiats zal worden opgesteld De Haagsche correspondent van de BoU Couraat vermeldt dut iu een ouaer lllmlratia een portret met biographie van den beer Heemskerk zal verschgnen De heer H de Koek med dr neemt hoewel tot de Christ jeref Krrk behuorenile in een orgaan dier Kerk de tfektlem het vour de hjkenverbninding op Hg vindt er niets onbijbelsch aooh oocbriAteIgks in en acht hoor voor de volksgezondheid heilrijk In bet lokaal de feremiginff in de Wurmoesstraot te Amsterdom vierde Woensdugiivund de DeuUcher Ver ein gedaohtenia van de overijrinning bij Sedan Meer dan 4Q0 Germanen van aller ei leeftgd van eiken rang en stand waren met enkele NeJerlunders daartoe bgeengekomen Een tent stukje Duitsch leven zag de toeschouwer daar olg spreid Aan een viertal lauj e tafels zaten allen brop leilgk bijeen iii de eenvoudig versierde zaal die met LluUsciie Nederlamlsche en Or ii j vluggen eeu borstbeeld des Keizers de porIretlLU van von Biamarck en von Mollke en de meer dan levciisgroote fguur ceiier krijgshaftige Qermania ptgkie Tegen 8 uur werd bet eest mrt de uitvoering van eeuige n uz ek lukken geopend In den loop van den avond werden door de Deul$eher $ Ferein telegrammen aan den Keizer en von Bismarck gezonden Tot zear laat wus men vroolijk bijeeo sprekende zingende en de zepr dorstige keelen bevochtigend Behalve den bartelijken en prettigen toon die onder de feestvierenden heertchte trof ona inzonderheid dut er met zooveel sympathie eu traardeeringwerd gesproken over Nederland en het vele goede waarop oua Vaderland roem dragun mag HerhaaldeIgk werd met geestdrift doir Duitschers hierop gewezen en mei geestdrift wer lcn die woorden door Dnitschers tocgrjuicht SandelM De eeaige brievenbesteller te Brielie in 1866 aaogeateld op een trocteuient von 325 misbruikte het in hem geeielde vertrouwen op eene wijze die hem Donderdag voor bet bof i Zuidholland deed tereeaiotaan Met den numiddagpoat arriveerden te Brielle den 16 l aart Jt o a diie brieven vit Ouat Indie welke den besteller heigeen met alle brieven voor den Briel het geval is door den directeur vuu het postkantoor t r bezorging werden ter hond gesteld Uy belorfde de brieven eerst den volgeuden ochtend maar bad reist de postzegels van de brieven gSlioht en op eiken brief het cyfer 80 gesteld terwgl hg bij de bestelling voor elkm brief 60 cent ontving Hy bekende aldus te hebben gehandeld moor kon niet opgeven wat hij met het ontvangen geld bod gedaan Advocsat tieneraol Trrpitra re uireerde eene veroordeeling tot tuohtkuisstrof van tot 15 jaren en drui geldboeten ieder von 2U cent Het betrof ten des een beeedigd ambtenaar diu tot eene strikte nokomiag van zyn plicht gehouden la en daarom kon Z£Gst op geene veriachtendc omstaudighnlen wgzen De verdediger mr Betz geloofde omtreut bet eerste feit ket vcr luisteren van aan hem toevertrouwde bescheiden in oasu gebruikte postzegele dat dit noch miadaod wanbedrgf of overtreding opleverde en verzocht te dien opzichte ontslag van rrchtsvervolging terwgl pleiter ten aanzieu vnn bet tweeile feit het vorderen van onverschuldigde porto s verzachtende omstandigheden bgbiacht en z in client in de cleasentie van den have aanbeval De uitspraak is op heden bepaald In de laalatsn tyd neemt het vervaardig n in circulatie hrVMCn van valsche mnnt weer eer toe Meestal bepaalt zich dit tot guldens en halve guldens doch in enkele gevallen wordt ook wel een r ksdaalder aangetroffen Het is in den regel gemokkelgk S f ontdekkoo dat een geldstuk va s tb s zouwei aan e kleur en den klank ala daaraan dat voor het meerendeel de letters in het randschrift ontbreken Toch is de nabootsing in haar sodit als werk niet onverdienstelyk te noemen en getuigt zg van bedrevenheid van de band des makers Aon het stuk dat in de a eloopen week wt Liwik aan het mnntObllegie te Utrecht gezonden werd ontbrak nieta dan vu g l elta van hot randschrift Het ware zekerwensohslgk dat het publiek n iwlett nd toezag by de ontvangst van geld daar de autoriteiten in weerwil na de lyvtrigste nasporingen de daders niet karnenthtdtkken Wol aseat men er zeker von te zgn dat de valsche mant hoofdzokelgk te Amatcrdom veragJigd wordt V D INGEZONDEN UÜHietr it Redaetturt Uet de Masstii hoogaihting en bescheidenheid vertMltt de o n d g t a k nA voor kot eodetitaaade plaats in de Gouitehe Courant van Zondag 6 dezer woormede UEd hem ten zeerste zult verplichten WERKLIEDEN te GOUDA Was ik onlangs de tifik van het idée der 2 Botterd Werklieden zie myn ingezonden stukje van 26 Juli jl in deze Courant om een natiooual fonda in t leven te roepen tot oodertteuniug van wedawen noodlijdende werklieden enz thans ben ik dank zy der weiwiliendheul van im fiwlacteur dezer Courant in de gelegenheid u met het OutwerpKeglement daarvan liekeud te maken en vlei mij dut di door niemand met onveischilligheid of Uuwheid zal worden ter zijde gelegd muur algemeen bgval inden zoo lat ook Gouda s Werklieden toonen hun wezenigk belang te begrgpen en zioh liever s weke lyks eene kleine opoffering geiruosten om elkander IU tijden van nood by te staan dun bij het minste onheil eu er yn zoovele onhei en waaraau de werkman voorldureud is bloolgealeld zgn toevlucht tot zijne meer bevoorrechtte ingezetenen of de liefdadigheid te moeten nemen Zie bier dan hel bedoelde Ont wrerp Reglement roor een op te richten Fouds toi oiidersteunii g van weduweu aoodlijdeude werlctiedea enz Art 1 Het doel van dtt Ibiids zal zijo aan verknuntwcduweu tke uiitli r t iUDiog eo hulp te verzekeren welke naar omitaodigbLdia lal blijkeu ooudig te iijo lUmede aau aoodlijdeode grzmuea wa rv a de buisraderi met tn itaat zija door bekuwen oiigclukken ala andersKiiii m de dagdijkacbe bekoefteu ie vuurzien de beholpumo bind te reikea en gcldelgk te oudervlcuneu Art 2 Aan dit fond koonen deeloemea zoowel maDDeg als rniawea 18 jarcii ood lynde oafcrKhiUig of da manDea il of met IB vakfereeuigiageu ziju ut ook welken rang uf Btttttd xij IU de maalicbappy bt kli i i ii Art 3 De leden van dil fuads zullen rerdeeld worden in S categorien ea wel lo Bmteogewoae tedeo of Ponatenra 2o Gewone l den niet atemgereebtigd njnde de froowen 3o Gowuue leden Art 4 Baitaiigewone leden iiJD dijenen welke Imnna goedkeuring aan het fooda acbeukeu en bitzelve atcuoen dfor jitrlgks ceoe bijdrage tbd uinateoa 1 te betaleo OewoDe met atew erechU de Uden zno alle vrouwaperaoneu wtlke door één cent per week eoutnbatie te atorten dit ioDda ateanen en voorta aan alle TerplicbtiDgen wtlke dit Reglement vervat voldoco jewone leden zyn alle inaaaperaóiieo welke door de betaling der contributie dertien ceuta per drie maanden zich ale Koodaiiig verbinden en vooru vulduen aan alle bep liogen Wflike in dit of h j later te maken Uegleioeuteu warden opgenomen Art 5 Hfi toni raX uHaluitllii werkzaam inoeteu igu voor het doel waartoe het i opgericht terwgl de gelden voor geea andere doeleinden julka gLbraikt mogen worden Ook lollen nimmer gelden mi eu worden veratrekt aao DooJl deode gezinnen alwaar de huisvader hetzg door dron keu cbap hetzij door oneerlijke handi liogea of duor werkstaking van de xijde des m ü ougtlukkig of werkeloos u pworden Art 6 Alle tat dit fonds tofgetredeu leden verbindeo tieh onder gel ke bgdrage alle kotten te dekken welke hetzfj door aitkeenngen aan wtduwen hetzg aau noodl dende ggximun gemaakt worden Art 7 De contiibutiên zullen de eente 2 jaren dienen tot fwrmeering van eene ku ten einde alsdan betzg uit de rente hetig op andere wgze aan de oitkearingeo of m de ooodvoorzieningen eene aileszinj gewenschta aitbreidiiig te kunoea geven Art 8 Schenkingen of legaten wtlke ook door dtt fonds worden aangeaonieo zullen mede dicuen lot aanvnlliog van de kas in bet vorig artikel genoemd Art 9 Alle gelden zotlen op de meeêt ukere doch voordceligate wgie moeten worden nelegd en beheerd Art 10 Uet fonds zal worden beatuuid door een CentraalBestuur hetwelk gevestigd zal zgn te brnevons Af deeliugsBeituren allen zooveel mo elgk nit de gewone stemgerecbtigde leden ta benoemen Art 11 In alle gemeenten vaa Nederland kannen zich fdeelingen van dit fonds vormen evenwel minstens van SO Jedao Deze worden bestuurd door pertoaen uit huo midden t kieiaa en zgn overigens onderworpen san de bierbg gefocg o beulingen of later te maken wetten Art 12 Eenmaal per jaar zullen de Afdeelingen met het Centraalbest uur eene gMombineerds vergadering honden de hiervoor benoodigde gelden zullen worden gafondeu SQoala hy act 6 is bepaald £ lke afdecltttg zal door 1 afSserurdigd worden vertegenwoordigd Die vergaderingen uilen worden gebottd n in die gemeente alwaar hal Centrtal Beetuar is gevestigd alleen d voorzitter van dat Bestuur heeft of die v i eniv reoht sftstemming Art 13 De Afdeelinga Bettnrtn aalten zorg dragen lo Dat alle bg haar ingekomen leden a n den oantralen aecretarii worden opgegeven jmste namen enz 2o Dat atle oootributien eu bgdragen worden geinoaaaeerd en elke drie mupden bg Aen ccntrslen pennii Buuter worden verantwoord en geatort 8o Hat Centml Bestnor op da hoogte te doen blgveo ren alle uken op het fonds betrekking hebbende Art 14 Indien m eene afdeeling een lid komt te overl den wiens huisvrouw ia behoeftige omstaudlgbedeo wordt aohtergeUteOf zal het Afdeeliuga Bcstuur leformatien Inwinnen omttent den toestand eo zal bmnen A dagen haar adviea uit brengen hg het Centraal Bestuur b dit advies moet gevoegd worden öf de weduwe geschikt is negotie te drgven of het vak te ftoeipen waarm de zg bet brood zon kquqen verdienen al tuede het ongeveer benoodigde bedrag in geld De AfdeeliDgs Besturen zullen in gevallen borengenoemdeeoe commissie benoemen voor elk geval een nienwe oemmissip opdat a dp grootste oniwrtydtghe d in echt genomen norde i Ai t 15 Indien in eene afdeeling een werkman lid ztMi j in ongelukkige omstandig heden verkeert waardoor hij hjdelgk of duurzaam baiten staat is te arbeider zal het bestuur handelen als in art 14 is genoemd en onverwgld au den centmlen secretaris hiervan kennis geven Art 16 De Afdeeliugs Bestoren znllen onderling hnone werkznambeden regtlen eu zullen bg later te maken hniahgodehjk reglement zich moeten onderwerpen aan de daaru ten huunen aanzien toekomende bepalingen Art 17 Alle te maken reglementen a llen om van kracbt te zgn de goedkenring van het Centraal Bestuur behoeven An 18 Vak vereen igingen of werk luansbo oden zullen en Hoe moeten toetreden zg moeten evenwel voldoen aao alls bepalingen lo dit reglement venat doch kunnen als afzonderlgke afdeeling optreden ook zgn dan alle bepalingen o de afdeeliiigto b trekking hebbende voor haar geldig Art 19 Zooveel mogelgk zal de corregpondeutte medcdeeliaj en of keomagevingen door het weeklilad é fertmaè ter keoma vau alk bilanghebbcudeu worcbn gebracht ea zal ook hier oof cibruikt gemaakt worden van die bladen welke buuue kolo nmen daarvoor zulten openstetleu Art 20 £ lk jaar zal op evne algemeeoe vergadering worden bt 8loten bet boog te eu laagste cgfer van ujtkeeriug aan weduwen euz zoUt nde evenwel gedurende de eerste 2 jaren de nit te keereu som niet boo ïur zgn Jun f Art 21 De leden ue uen als wet aan dat de bgdregea welke betzij voor weduwen hetzg voor audrre ongelukken of ratnpeu gevorderd worden dtu altgil 8 weken as deu datnm van aanvrage zgn voldaan de afdcelingen zgn f erecbtigd dit bedrag lu een uf twee dcelen an hnnue ieden in te vorderen Art 22 Elke afdeeling of elk lid eruer afd eling welke niet dten de gevraagde bgürage betaalt wordt direct geroioerd eu als zoodanig door middel van genoemd blad of bladen bekend gemaakt Art 23 De jaarlgksche rekeniog coursut zul ook publiek worden gemaakt lu de genoemde binden lerwtjl die rekenlngcoorant ann eenige Douateura ter naziining en teekeiiing zal worden aangeboden Art 24 Alle b trckkiugeo zoowel m Centraal aU Af deelingsBestuar zullen geheel om luH worden waargenomen Art 25 Up de statuten van dtt fonds zal zoo nsogel k dea Konmgs goedkeuring worden gevrj4 j i Art 26 Oit reglemeut bej R uu vttu kracht te zijn d goedkeuring van alle afdeelingcn Art 27 Het boekjaar brgiut dan en ain digt den au ieder boekjaar Aldns enz Uet ui wel grheel overbodig EÏju hierop oof iet ter aansporing tot deelneiBiug te lateo volgen dit kan zich nn rao bel nut ran zoodatig fonds overtuigen en ik twyfel dan ook met wauueer de art 5 6 7 ea 24 met aandacht worden eïezen uf het getal dat ich ree l8 tut deelname beeft aangemeld zal aanmerkelijk vermeerderen Dat ik mij dan ook m liijne verwachting nie mag zien teleurgesteld en zicb een grout aantal tot deelnemmg ten mguea hmze ervuegen hetzij persounlijk of met dnidelgke opgaaf van naam en wooaplaata op een brieQe blyfl na U Mgiiheer dq Redacteur reeds by voortiaat mijnen datik te faebbefi beinigd voor de opname dezes de wensch van Üw Dienaar J T IMHOLZ Achter de Viaoba irkt I 144 Laatste Berichten Madrid i Sept Het Mmisierie Zabala ia ontslagen en Sagaata belast net de rormiog van een nieuw ministerie dat aldus zou zgii saamgealeld Sa gaitn president en minister Tan binnenl taken Ulloa Builenlandecbe Zakeu Colmeuares Jastitie Serrano Bedojra Oorlog Camacbo Finautien Arua Marine Nararro Rodrigo Handel en Bomero Ortit Koloniën Burgerlljlce Staüd Gkbokkn 2 Sept Elizabeth ouden I O Rosdberg mr E A Strgp AdriBoa ouden J H Zoet d M de firuy Otibudsn i iwpt J V UwiMui d Groot i Gebuwu 3 Sept bij volmsehtj K fan Erp TMhn Kia ea F i Groesbeelc ADVERTENTISN y Gehawd bg voltnagt B VAN EEP TAALMAN KIP Kfipitein der Infanterie gedetacheerd bgtet O I leger te Mamstae F J UBOESBBEK Gvda 3 September 1874 j Eenige kennitgmtmg t h Mevrouw vak ERP TAALMAN KIP ti KOESBEEK betoigt tevens baar dank voor d vele bl u van belangstelling bjj gelegenbekl van haar fauwel k zoo van hier als elders on dervonden Hedea overleed ons eeuigste Mnd 4 NA EVA l D J TESNDNDAAL Gouda A E VEENBNDAAli