Goudsche Courant, zondag 6 september 1874

Woensdag 9 Scittwber 1874 LIMTAPEl APOllfl N 1566 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken lAMES ZaNGYEREENIGINg EN Uiterlijke Wcisprcliendhcid op MAANDAG den 14 September 1874 des avonds ten T ure precies in de Sociëteit ONS GENOEGEN Glasvcrzcl ei ing Maa stiiappij te Amsterdam Directeur G VERSCHUUB Agent e Goiii a A De ondergeteekendeu verklaren dat voornoemdeMaatschappij bij eene door hen geledene schade ten êpoedigsten en op eene in allen deeh mliedewijze aan hare verpligtingen heeft voldaan p o BAHLMANN C T BAHLMANN 6ouda 4 September 1874 NA ir£GE N BEOODFiBM Door vermindering der Graanprijzen zal het Brnod wigt hondenden zuiver totonderstannde prijzen verkocht worden van af Maandag 7 September bjj de bekende Depots en des verkiezende tot denzelfdeu prys aan huis worden bezorgd Fijn KRENTENBEOOD per Kilo 46 Cts Gewoon 23 AmsterdamschMELKBROOD 21 ld 14 75 lood 155 Gebuild BROOD Kilo 19 Ougebnild 14 De inzending van adrertentidn kan geschieden tot Ato nnr des namiddags van den dag der nitgave Brieven uit China in de Fransche bladen doen onderstellen dat cir roor Japan en China uit de morilgkheden omtrent FormMt nog een andere uitweg is dan een oorlog Op den roorgrond stellen deze berichigerers dat de JapMnera er rolstrektgeen belang by hebbeo zich op FoMosa te Bestelen welke stelling men kan toegeven indian het Japan inderdaad alleen te doen is om eeniga straadroorers tot de orde te roepen en er geen bijoogmerken zgn geweest Waarschgnlgk is dit laatste Diei want aau deze zgde van hei eiland is geen enkel goede haren Men gelooft dus dat de Japanners wel aan den wensch van China zouden gehoor geren mits de Chiiieeache regeeriog de kosten betaalde eener expeditie welke dau in haar belang zou zijn ondernomen Misschien wordt dsarorer onderhandeld Op 22 Juni zgn twee roorname ChineezeB Sjinen Pan rergezeld ran twee Franschcn de heeren Oii uel en Ségonzac uit Taiwanfo d hoofdstad VM hst eiland rertrukken naar het Japaosche kaosp l im iMrtitalhebber te spreken orer de adimiming fa Ct eiland I Het schgnt trouwens dat de Jjpanners étm reeds een rrg groot gedeelte ran hunne taak hadden vervuld Verscheidene stammen hadden zieh onderworpen en hulptroepen gelererd tegen de roarers De Frausehen in China zouden gaarne zien dat Japan besloot lot een tocht naar Corea wier strandbewoners al eren woest en ongastvrij zgn als die ran Formosa De Japanners eehier zntlleo uit hunne getchiedenis wel weten dat een tocht naar Corea juist uiet tot de ondernemingen behoort waartoe men zoo gemakkelgk kan orergaan t tsa 1 FRANKRIJK Bij de opening der jacht in Frankrgk zagen de Spoorwegfflnaischappijen ait hoofde tan het groeit aantal liefhebbers zich genoopt bgzondere waggons roor jogera met hun honden in te richten Dat die roorzorg met orerbodig was btgkt daaruit dal alleen langs de Noorderbaan op den dag der opening rsn de jacht 1250 jagers met 700 jachthonden werden vervoerd De V estelgke baan had 1200 de GoateIgke 700 en die van Lyon en Orleans ieder 300 honden te vervoeren wat een totaal van omstreeks 3200 honden geeft voor wier verroer de gewone inrichting der Spoorwegmaatsohappgen verre van voldoende zou zijn geweest Te Sidan werden den In September alle huizen rersierd met rlaggen waarren de stok met rouwfloers was omwonden Des morgens had in de rerschillende kerken een l kdienst plaats Bgna alle wiiikelbuizen waren gesloten asi UITDEHANBT2M 150 POPÜLIERB BOO MEN verdeeld in drie koopen van 50 stuks bijzondor geschikt voor Klompmakers staande te groeien op de Bermen vau den Goudscheu weg uabij Gouda alsmede eene partjj ELZEN HAKHOUT met de STRUIKEN om geheel te wouien gerooid mede groeiende op de Bermen van voornoemden weg nabjj Bodeyraveti Gegadigden adresseren zich vóór 20 September 1874 met franco brieven aan den lieer M M H A LISMAN Advocaat te Leiden bij wien men even als bij deu Heer Bargemeester van Zwammerdam omtrent de VerkoopsVoorwaarden inlichting kan bekomen I DUITSCHLAND Te oordeelen naar de telegraphische en andere berichten door ons uit alle oorden des rjjks ontrangen zegt de Natwnal Zeitung is het Sedaofeest het nationale eest nog met grooter luister gerierd dan zich aanrankelyk deed onderstellen De mededeelingen aangaande de gemaakte toebereidselen waren gunstig Dinar de resaltaten hebben de daardoor opgewekte rerwachtingen nog rerre overtreffen Inzonderheid is dit om van onze eigen atad niet te spreken het geral geweest te Dresden en Ie Mnnohen Oansch Duitschland heeft het nationale feest met geestdrift gevierd dit staat vast en wg vermelden het feit met hooge ingenomenheid Tevens zullen rg nog wjjzea op enkele bgzandere uitiDgeu van principieelea Mid Oouda 3 Sept 74 met medewerking van de Afdeelingen Voor de vele blijken van belangstelling en hartelijke deelneming zoowel van binnen als buiten deze atad ondervonden bij onze 40JAmüB ECHTVERKENIGING betuigei wjj bjj deze mede namens onze kinderen behuwd huwden kleinkinderen onzen oprechten dank p M S CATS B A CATS H üoSecre Al degenen die iets te vorderen hebben van Terschnldigd zijn aan of iets onder hunne berustmg hebben behooreude aan wijlen den Heerr KEUZEU Pz gewoond hebbende en overleden zjjnde te Zeveuhuicen den 26 Augustus1 74 gelieven daarvan vóór don lö SEPÏEMBEU 1874 opgave betaling of aai fiftetedoen aan de Heereu A N MOLEN taris te Waddiurvmi of J ELSHü taris te Zeoenhuizen Ondervonden by gelegenheid der door A ij gegeven festiviteit mijner 40 JARI6E ECHTVERËENIGING in het Hotel Tivoi i dat dit Hotel zoowel wat localiteit als wat netheid en prompte bediening betreft in alle opzichten voldoet kan ik dit hotel gcrustplijk aanbevelen aanalle corporatiëu en particulieren Gowia 3 Sept 1874 M S CATS et BüRGÊÊLIJkTrM B ESTÜ ü B Gouda zal in den loop dezer maaud Seplember aanbesteden de levering en uitdeeling vau p m 140 000 stuks goede BAGGERTÜBE voor den aanstaanden winter De nitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal sweeks moeten geschieden De verdere Conditien liggen tot den 16 September e k dAgelgks in de Armkamer ter lezing Het Burgerlijk Armbestuur De Secretari De Voorzitter W POS T DR OST A ROMEIJ V Openbare Scholen De gewone inschrgving van leerlingen zal plaats hebben op DINGSDAG den 8 SEPTEMBER 1874 des namiddags ten 5 ure in de respectieve Sehoollokalen Wijders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbilletten Oe Secretaris der Plaatseljjke Schoolcom missie te Gouda 2 ROIJAA BDS Op DINSDAG 22 SEPTEMBER 1874 des voorm 11 Vi uur zullea ten huize van den Logementhouder BLOM te Bodegraven in het cpenbaar voor den tgd van drie jaren aanvangende 1 Janu 1875 worden VERPACHT de Beide ax LL£N op den Ooudschen weg en zulks in twee pereeelen De voorwaarden liggen dagelyks ter lezing ter Secretarie van Zwammerdam IEMAND bekend met het Dubbel Boekhouden nog enigen tnd disponibel hebbende zag die gaarne besteed tot het BIJHOUDEN ven BOBKEN of tot bet varricliten van ander Schrijfwerk AAI GEBODEN Alhier in een stil gezin wordt er v or Twee Heeren KOST en INWONING aangeboden met gebruik van VRIJE KAMER Brieven ranco onder het opschrift IjoaiEs aan het Bureau dezer Courant Brieven worden ingewacht onder letter D bfl den uitgever dezer De TBn ends gerenommeerde mÈ THEEËN uit den Koninklijken Nederlandschen Wurtembergschen THEEHANDEL van P VV TROIISSELÜT Z00 Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bjj J J V I SAN DEN Botermarkt A J W KOENAART Openbare Verkoopingf ten overstaan van Notaris Mr KIST te Gouda op DINGSDAG 15 SEPT 1874 in het Huis aan den Kleiweg wjjk E n 27 28 te Gouda van een INBOEDEL bestaande o a uit Fraaije Mah en andere CHIRÜÖEIN DENTISTE Wijnhavon M 71 ROTTERDAM MEUBELEN en HUISRAAD eene uitstekende PIANINO SCHBIJFBUBEAU beste BEDDEN 1 lt lror c u it Z r en BEDDENGOED GOUDEN en ZILVEBEN uageiijks Consult tcuz jue ha ze voorwerpen enz enz cp NIEUW mmm Fijne LAINE d BSPAGNE a 0 25 de knot in alle standhoudende kleuren b zonder geschikt voor Dames en Kinderkousen Heerensokken enz Fijn zwart BOORBAND a 0 42 de 26 el Beste GOUDKAARTJES a 0 15 p dozijn Best ongebleekt BREIKATOEN van af o lO de knot Krimpvrije WOL STRUTSBBEI KATOEN enz Alles tot zeer billijke prjjzen bij M de VLETTER Oouda Lange Groeneadaal Ir FRAN MS Smr KASSIEU alhier neemt Geld a Deposito opvraagbaar na drie dagen van af lOOO a 3 overeenkomstig het Wisseldiseouto der Nederlaadsche Bank kleinere bedragen a 3 ZoGelden op langer termijn volgens overeeukomst No 7 9 0 der beroemde Wekeiyksche Zaïncnsprakcn Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bij den Boekhandelaar Laage Tiendeweg te Gouda Openbare Verkoopingr VAN UK Gebouwen met Tuin aan de Boelekade B n 32 te Gouda bestaande in SOCIETEITZALEN COMBDIEDANS en EETZALEN KOLFBAAN KliGELBAAN WONING BERGPLAATSEN TUIN voor feesten en wandeling aangelegd LAAN of KADE enz enz alles tezamen groot 66 Ares 50 Centiares sedert jaren in huur bjj de bloeijende uit mita 700 Leden bestaande SOCIËTEIT hebbende die verhuring plaats vanjaar tot jaar eindigende 1 Mei tegen 1500 per jaar te betelen per half jaar bjj vooruitbetaling en aou welke verhuring verbonden is het regt van j KASTELKIi SCfIAP zonder uitkeering of vergoeding De Kooper zal kunnen of moeten overnemen tegen taxatie wanneer dat door hem of door de Verkoopster gevorderd wordt het AMEU ELEMENT en het TOONEËLOECORATIEP Aanvaarding en Betaling 1 Novemb 1874 De Veiling en Verkoop zal plaats hebben in hst te verkoopen Gebouw op MAANDAG 21 SEPTEMBER 1874 voorm Elf uur ten overstaan van Notaris Mr KIST te Gouda Depot van THEE UIT HET Magazijn van M fiavcnswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEBN worden afeeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons mei vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wsigedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde ordet aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Soada Druk fan A Oriokaun De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLIDAG Ju de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden ig 1 75 franco per poat 2 BUITENLAND Itultcolandsch Overzicht De Tg derii der Fransihe permauenle coBoistie jl l on l ril g KehoQ len lirrfl niet reel te beteekeatn gebod Eerst wi rd de rpgeerin geïnterpelleerd ran wege de liiikerKyde orer bare houdiog tegenorerde peis en de Dfflsbtndigliedea die den rerkieringsstrgij 111 het depariement Vaucluse kenmerken maar de minister n a ikte zich met de gewone aitrlucbten en de herbaalde rercrkeriug dat by bet gezag ran den maarsebalkpreaident zou weten te doen eerbiedigen ran de z iak af Vooru werd ter sprake gebracht de erkenuing ran brt Spaaiisehe bewind door Frankrijk By afwrtiifheid ran den henog Uecazes autwuord le de uiiiter ran binnrnl zaken dat Frankrijk slechts het roorbeeld der andere Europeeaohe mofiuitUunieu volgde Tailbnud minister ran jutilie oaderTfiagd naar de iuhechteniauemingen te Marseille en bet prooesBaxaine gaf te kennen d it den prerentief gerangenen te Marseide ikere reruchting was toegestaan en deeUlc mede dat het proces legen de medeplichtigen ran iiaz iue den Uden September aanrangen en waaracfaynl k drie dagen duren ui He Posrnsche wybisschop Janisze ki zal den 16n dezer in persoon toor de rechtbank te Posen ver chgueii hg heeft aobt dagen reilof bekomen ait de gevangenis te Kocmin De rieemda uoüi en in het Karoirlieterklooster te Foeen hebben van de politie laat ontrangen om naar haar geboorteland te gnao de priores is m hooger beroep gekomen bg den minister van eeredieust wiena b liisiug Liter zal rolgen De Dceusche kauiers zgn togei den Sn Oct bgeengeroepeti de vernuohting is niet groot dat het nienwe ministerie het beter zal maken met de oppositie dau het rorig De berichten in den laatstea tijd uit Spanje ontvangen bevestigden lederen dag op nieuw dat er geen sprake meer as ran wgzigiiig ran het ministerie en dat de legenwoordige ministers zouden aanblgren Zonder de minste roorbereiding meldt nu een telegram uit Madrid niet alleen dat het minitterieZabala zgii ontslag heeft genomen naar tereUB dat aan Sagaila de rorming van eei nieuw kabioet ia opgedragen en dat bg ia die opdracht reeds is geslaagd Hg zelf neemt de portefeuille van blnuenl zaken en heeft uit het roiige ministerie behonden Uiloa voor baitenl zaken Camacho voor financiën Bomero Ofitz voor kolomen Uodrigez Arias voor jnarine en Alfonso Cslmeaares dia de IMrtefenille van openbare wefken voor die ran justitie heeft verwisseld nieuwe ministers zgn dus alleen Nararro Rodrigo roor openbare werken en Serrano Bedova voor oorlog Se eigsnigks aanleiding tot deze wgziging is nog niet opgehelderd en men had volgens de laatste correspondentiën nit Madrid in gersl van crisis eene oplossing in een geheel anderen zin mogen rerwachten Uit Italië kan men weldra eene beslissing verwachten ten aanzien van de komerontbinding welke Vrgdag het onderwerp van behandeling in den ministerraad heelt uitgemaakt De ICalia gelooft datde nieuwe kamer tegen het midden van Nor cal bijeenkomen I ADVBETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantendmte Afeonderlflke Nommers VIJF CENTEN zegt het genoemde bl d en daartoe behaoren o a da volgende De bisschop van Spiers de rroeger om zijn vrijzinnigheid zoo zeer geprezen Bonifocins van Hamburg heeft eeu herderlijken brief uitgevaardigd betreffende het groote feest en in dai stok richt hij onder anderen de rolgende woorden tot de geloorigen ran zgil bisdom Het denkbeeld tot viering van het Sedanfeest is niet uitgegaan van het gan che Daitsche volk maar slechts ran een partj welke de grootste rijandin moet genoemd worden van onzen heiligen godsdienst en van onze kerk Buitendien moet de vervolging waaraan de Katholieke kerk in Duitschland thans blootstaat de geloorigen eer nopen tot treuren dan tot het rieren ran jubelfeesten Om die reden is het uiet reroorloofd dat de geestelijkheid deel zal nemen aan het Sedanfe st en bijgerolg kan er geen sprake zgn van het houden van godsdienstoefeningen naar aanlaiding van dat eest of van het Iniden der kerkklokken Daarentegen zal het rn gnnd zijn op 2 September een pleditigen bidstond te houden on Gods zegen over ons raderland af te smeken H t zijn bijna dezelfde woorden als die door den heer ron Ketteler in zijn bekenden brief gebezigd Ku komen de woorden voorkomende in het PatUMer Taghlatl het erkend orgaan van den bisschop ran Passau Mogen zij niet zijn ontleend aan een herderlijken brief toch hebben zij op grond der meegedeelde reden nog een bgzondere beteekenis In bedoeld blad wordt met duidelijke woorden gezegdi dat het Sedanfeest een raderlandseh volksfeest moet worden genoemd Id de Germania lezen wg het volgende Wg rieren toch feest De oorzaak waarom het ultramontaansohe blad niet geheel zonder vrengde een blik werpt op 2 Sept 1870 is wel geschikt m rden Ie bevreemden zegt de NaiiomU Ztitung Het blad ziet niet geheel tonder vreugde op 2 September 1870 terug dewgl in den reldslag bij Seda de machtigste en daardoor de geraarlgkste ryand die het katholicisme destijds op de gansche wereld had is geslagen Die gevoarlgkste rijand was Napoleon gWat ons betreft zoo eindigt de Nationat Zeituty wg zgn niet genoeg ingewijd in de bedoelingen die keizer Napoleon misschien ten opzichte ran de Katholieke kerk kan of in zeker gersl zal gekoesterd hebben om die qoaestie na te gaan of te beoordeelen Wij laten aaede de opgeworpen rraag ter zijde of het roor het heil der KaïhoÜeke kerk beter i dat de kansen roor Hendrik den Vde of voor Napoleon gunstiger nitrallen Het nationaal gezinde gedeelte der Duitsche natie stelt daarin geen belang maar niets gaat haar meer ter harte dan de zakerheid te bezitten dat Duitschland innig ver enigd ea stark bigve opdat het krachtig genoeg zjj ook dien rgand ta slaan ten behoeve van wien het Vatioaan gunstige teekenen aan den hemel doet ontstaan De bekende platdnitsohe schrgver Claus Groth heeft onlangs op de volgende kernachtige wjjze holde gebracht aan den eenigen Frita Renter Nu is hg heen de man die zoo velen heeft doen lachen dat ze tranen weenden nu is hij heen den weg op die ieder alleen gaat en vanwaar hij niet wederijomt Verleden hebben ze hem er uit gedragen nu was hij atom ea stil dezelfde man die spreken kon als onder honderdduizend niet ééa en velen deed hij weenen toen hü stil zweef die met h m gelachen hebben ala met niet iea