Goudsche Courant, woensdag 9 september 1874

tuur van de lijders te vei elijken op het bed Tan den ongelukkige te zijn achtergelaten Niet minder dan 50 000 werklieden iu de kolenmijnen van Metbyr Tydvii in Engeland hebben genoegen genomen met de Voorgestelde loonsrermiodering van 10 percent Daar de arbeiders uit Monmouthshire niet tegenwoordig waren op de meeting waarop dat besluit werd genomen gelooft men dat zij het voorstel niet zullen aannemen In Lancashire ia ook nog geen overeenstemming tusscbeu patroon en werklieden verkregen In een loonivermindering van 16 percent willen laatsigenoemden niet toestemmen doch zg zijn bereid zich aan een sckeidsrechterlijke uitspraak te onderwerpen In den nacht vaa 1 op 2 dezer heeft in het hoofdpüstkantoor te Weenen een diefstal met inbraak plaats gehad Er zgn gestolen ruim 1600 aangeteekende brieven met waarden te zamen voor ruim 32 000 gulden De daders schijnen nog niet ontdektte ziju De vereeniging UU iet volk Kor iet uM te Middelburg zal ter bevordering van de gymnastiek op verschilIenileopenbaitpUatsengymnsstiek ioestellen oprichten ten gebruike der schooljeugd ouk z tl zg maatregelen beramen om kinderen die de scholen verlaten hebbeu gelegenheid te geven zich in den zang te oefeaeu tot verbetering vaa het volksgezang De luchtreiziger Darnof eu zgne vrouw die in de vorige week te Calais in een luchtballon opstegen en aan wier behoud men wanhoopte riJn te Griinsby door eene viascbersobuit levend en wel aangebracht De ballon door een sterken wind gedreven was niet naar üngémi doek over de Noordzee naar den kant vau Noorwegen heengevoerd Toen Durnof bemerkte dat hg geen land meer onder zicb krggen zon liet hg zioh op de hoogte vau Doggersbauk neder Met levensgevaar werden zg door de bemanning van de Kagelicbe vissoberscbuit uit deo toestel gered die half drijvend half zwevend nn eena boven water dan weer door de golven overstelpt niet dan met groote moeite kon aangeklampt worden Durnof eu zijne irouw waien toen zg gered werden meer dood dan levend Het UM den ttitilag mededeelende van de aanbesteding van den uoreiibouw der spoorwegbrug over de Nieuwe Maas ie Rutt rdam voegt daarbg het volgende Het is zeker te bemuren dat de uitkomst de er ioach ijving aanleiding geeft tut de vrees dat du hoogst be angrfjke werk buitenslands zal worden aitgevoeril vooral omdat hier te lande aan alle indnstrieele inrichtingen zonder onderscheid diingeiido behoefte aan werk bestaat Immers zijn om ceu voorbeeld te geven aaiiwie kun fabriek van stoomen andera werktuigen Amsterdam in de laatste weken ruim 20l werklieden moeten worden afgedankt en laat bet zich aanzien dat wanneer uiet spoeaig aldaar nieuwe baiaagrgke orders worden erk rsgiiii op nieaw een gelijk getal zal moeten worden oulala gen Wanneer dergelgke buitengewone omstandighe den i bet apel zgn is het zeer goed te verdedigen en IS bet geen verderfelijk proctrctionisme wanneer de ri geeriiig tracht de uitvoering van groote werken binneiislanda te honden Het ajgemeen belang dat in den regel het best gediend is met de gunning aan den laagsten inschrgver indien nl op de soliditeit niets is aan te merken zou in dit geval meer nadeel kunnen Igden door het stilstaan der inlaiidsche fabrieken en de armoede der werklieden dan door de gunning aan een biiinenlandschen mededinger die voor eenigazini hooger bedrag beeft ingeichreven Vooitrekking vaa inlandsche nijverheid die alleen door bescherming bestaan kan moet streng geweerd worden maar steun van levensvatbare industrieu bij tgdelgke en buitengewone behoefte is niet in beginsel bepaald af te keuren De ooaaiezan der posterijen in da provincie NooidBrabant en Zeeland hebben zich bg adres tot den Minister van Fiuantiën gewend om te verzorkeu dat hunne tractementen in overeenstearaing warden gebracht met de eischen vau den tgd Zg wgzen op het grocAe vertrouwen dat bun moet worden geschonken en de steeds toenemende werkzaambeden en geldet ke verantwoording hun opgelegd Ofschoon aanmerkelijke lotsverbetering is toegekend aan de inspeclcnrs en aan vele directettten der posterijen hebben echter de comaiezeo tot heden op eene bdioorIgke rq eling hunner bezoldiging Veigeefs gewacht Intussehen tijgen de eerste levensbehoeften kamer en huishuren voortdurend in prijs de promotie tot hoogere rangen ataat b na stil en de emolnaenten verminderen steeds In dezen toestand wordt het bun hoe langer hoe bezwsrAoder ban stand eenigitins naar behooreu op te honden en zich het volstrekt noodige te rerschafièn De president der Vereeniging Bel Roode Krui de Ze hefcbeo Frit B ut r begraven op het kerkhof by de Wartburg een Tan de grootste dichters is been en zingt uiet meer Vlij Duitschers zijn toch een wonderlijk ToIk als iemand bg ons zegt dat hij wat worden en iets uitvoeren ai dan makeu wg hem eerst te schande rn tot nicis Wij iateu hemgerangeuzetteu verbunnen hoa trrn en dorsten en la wg teu laatste gewaafwonleu dat hij ren leeuwerik is ol een adelaar dat bij een is van onze besten dat wg hem op onze handen moesten dragen ja met onze handen verzorgen dan 18 er de grap al laug voor hem zelven af n aan htt beetje leven heeft hij uieta meer dan het totikgken Frits Seuter is niet de eerste die dat te beurt iel Dtar hij beeft het erg gehad Wie zeven jiar in de gevangenis zit in cijn besten leeftgd en nog tien jaar daarna bouger en kommer Igdt dat moet ehn held wezen die boven dal alles zijn hoofd omhoog kan honden als hg over ellende heen grappen mankt over verdriet kan lachen vergeten wat achter hem ligt ergernis en wrevel alachudden en vreugde aan de wereld en liefde Jegens meuscbeu weet te bewnren als had hij mets beleefd dan gunst en geluk Zoo was de man en daarom was hg zoo n groote preker Wij hebben zijiis gelijke met gehad en krijgen dirn met neer Lessing Uoetbe Schiller noem al onze grootelui Klopstock en Herder er bij ze trokken toch ailijd dezelfde ge ichteu maar met lachenden mond dat sehooce te zeggen dat wjs in het Diiitscbe rgk nog niet uitgevonden Als anderen bet al eens probeerden was bet lang geen gezonde küst eii voor een ieder lang niet verteerbiiar £ n daar zit t hem in Ma isi die ellende in het eentonige alledaagsche b deu zuren arbeid in een slecht kleed te zieo wat goed is en schoon zelfs als de Bjuheid van taal ontbreekt toch te doen z en dat men verstaat en er aan gelooft dat ook voor deze lieden de zonnestralen schgnen er op te w zea wat ze zgn en wat ze missen dat heeft Frits Ueuter gedaan daarin komt hem geen van de groeten ia t £ ijk nabij en zelfs de onde Goethe cou hem hierover de hand reiken ware t mogelijk hem een plaats naast zich aanwijzeji Ik denk nog aan den tijd tegen Kerstmis die lange avonden ik ffieen 1860 toen ik voor t eerst de geschiedenis uit den Franachen tgd ter hand kreeg Ik las ze mgn vrouwtje voor kwam echter spoedig in een soort van lachbui zoodat U waarachtig onder de tafel rolde aan wier rand ik mg vastgreep Wel was ik de man er voor wien dat het eerst moest overkomen en ik nep als bad ik er zelf de hand in gehad zoo ieta heeft Baz noch Cervantes gemaakt dat gaat boven de Pickwickers boven den dolendeu ridder uit Spanje Ik had met Frits Ueuter weleens gehaspeld en gekibbeld Nrant ik was in t eerst erg ontevreden dat een mali als hy slechts anecdoten voor de grap vertel Ie al moehteu ze ook nog zoo goed verleid z n en ik zqi hem luid dat hg hooger reiken moesl want dat hy het kon Nu kwam bij met zgn Olie Kamelle Kan men een levend measeb unwijzen dien men zoo door en kent als oom Brasig Als hg niets meer had gemaakt dan dit karakter dan moest men toch zeggen niemand heeft ons Noordduiischer zoo in t hart gekeken als hg Hg die weet wat er zonder haar zou zgn verloren gegaan die slaat de handen saam van dankbaarheid als hg gevoelt dat plat nu niet meer gemeen heet en pUt Dnitsch zich in zgn soort eren deftig voordoet als maar een in t heels Duitache Rgk durft deajien Nu zal ze niet meer ondergaan Die oude vrome taal of als ze t deed zal ze haar beste kïaehten overgedragen hebben in den grooten rgksschat daar zullen dan ook nog de gedroogde kruiden iu hun soort niet minder worden gevonden dan de Mibelnngen en een naam cal er steeds roorop staan die niet oit te wissohea is do naam van Fiits Reuter BINNENLAND j Ooco 8 SsraixBiB Naar wg met zekeckeid rerneiBea zal Zaterdag s door H M onie Koningin aan ooie gemeente een bezoek worden gebradit De groote kerk cal door H U worden bezichtigd en tevens zal ook aan het reeds vroeger door ons Teraelde plan wordta getolg geven odi het slot i Heeraartabergen ta Berg Ambacht en bemek te teengen Zaterdag n Uaandag j werden aan da Bpks Hoogere Bargersehool de kemamens en toelatingsexamens Van de 17 adspiranten röor de hagate klaaae werden toegehten J J Binbend k C F van Dillen J Hoogeobooa N A Kortlandt L van Krimpen 34 Krom E van Leer F iudóró H L de Mink C D NagtgUa P Noriier en J H van der Torren Na herexamen verden tot de 2e klasse toegelaten T Draijer J F Sobenk K G Goedewaageu en H P Koll Tot de lessen ia het Bjekhouden werd nog toegelaten F Mijulielf Gedurende de maand Juni zgn in deze gemeente overleden 20 mannen en 24 vrouwen t w in het Ie levensjaar 8 m eull vr totaal 19 van 2e te 6 3 9 ir 7e 14e O O O 15e 20e 1 O 1 21e 30e 1 l 2 31e 60e 2 2 4 51e 66e O 2 2 f 66e tSOe 2 3 B boven t êOe 0 2 2 20 24 44 Hiervan zonder geneesk hulp 3 m en 4 vr in t Ie en 1 m van t 2e 6e levensj totaal 4 m en4 vr 8 Daarenboven levenloos aangegeven 1 m en 4 vr 6 K De bouw van teerste gedeelte van de nieuweRoomsche kerk van deu U Jozef alhier is voor 118 400 aangenomen De heer J van de Putte hoofdoaderwyzer der school voor Cbristelgk nitionaal onderwijs alhier heeft andermaal een benoeming ontvangen aan een school voor Gereformeerd ouderwgs te Amsterdam Door de arrond rechtbank te Leiden is Yrgdag o a veroordeeld A M alhier wegens verboden uitvoer van vee tot een geldboete van 26 of sub gsvangenisstraf vau 3 dagen Zaterdag is in de IJsel alhier een zalm gevangen en wel op zeer carieuse manier Eén golfslag veroorzaakt door een voorbijvarende boot heeft hem ui iu een bootje geworpen tot groote verbazing en vreugde van den man die daarin zat Ter vervanging van wglen den heer P Keyzer Pi il tot ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zevenhuizen benoemd de heer D Sol Door stemgerechtigde ingelanden van dea Borenpolder is tot vertegenwoordiger aangewezen de heer J PanI Uz en door het Bestuur van denzelfden polder ot aeeretaris bMoemd da baai J Elshoat Ter eerevao het 50 jnrig priesterschap van laonsgr Q P Wilmer Bisschop van Haarlem dat heden gevierd wordt zgn versebeidene woningen van R G ingezetenen dezer gemeente met vlaggen versierd In de verschillende kerken is na de Hoogmia een Te Deum gezongen Donderdag zal dit feest worden gevierd in het Seminarie Uageveld te Voorhout in tegenwoordigheid van den jnhilaria Zaterdag oehtead deed het provinciaal gereehtshof in ZuidHolland uitspraak in de jl Donderdag behandelde strafeaak betreGFende den brievenbesteller van Briell e beschuldigd vaa bet verduisteren van hem totrertrouwde bescheiden en het heffen en ontvangen van onverschuldigde porten Het hof veroordeelde hem tot 3 jaren correetioneele gevangenisstraf en drie geldboeten elk van 20 cent Zaterdagavond is het rolgend regeeriDgs telegraa uit Atchin aangekomen Den 23n Aug werd door vuur uit de zaiderfuse de veiligheid in Kotta Radja verzekerd Toekoe Maehmoed die het bewind voert in Patty noordelijk gedeelte der westkust bezegelde in Kotta Rai a de nderwerpingaakte Den 26a Ang was de vgand zeer rustig vooral in den omtrek van Kotta Radja Den Sn Sept werd in Palt de Nederlandsehe vlag geheschen Volgens een bericht Taa den komaandant der maritime middelen geschiedde hetzelfde in Kloewaag mede gelegen in b ooordelgk gedeelte der westkost Op de noordoostknit onderhandelde Djolok over de onderwerping terwgl ook Langsar blgkeo Tan toenadering ga Het verroer langs den ï 4 Bgn spoorweg keelt gedurende de maand Aug 1874 opgebracht aan reizigers 222 391 aan goederen ƒ 46 140 aan direet verkeer van reizigers en goederen 243 888 te za en 111 419 ert 1 Hei 1874 was da opbrengst ran r iiigera en goedere n ƒ 1 827 620 In eens gtateran rehovden distriota rargaderlng der Centrale Kiesvereeniging te Tiel is met algeneene stemmen tot oandidaat voor htst lidmaatschap derTt eede Kamer geproclameerd mr U J Dgekmeester procorenr te Oorinehea Met hem atoOd öp daIgst mr M 3 Pijnappel te Aastardaat De commiisie tot het afnemen der acfe naaena in de volgende maand beslaat voor Zuid Holland uit de volgeiide beeren voorzitter de inspecteur dr Liudo leden de beeren Coeberfk Broedeiet Boers en A M de Cock schoolopzieoers in het 40 T 10 en 11 distriet Plaatsvervangers zgn de achoolopzienen in het 1 en 5 district In eene vergadering van de Kiesvereeniging Amtrtfoort is tot csndidaat voor het lidmaatschap vau de Tweede Kamer der Staten Generaal geproclameerl mr M J Pguappet te Amaterdam oad lid van de Tweede Kamer Wegens het niet doorgaan der provinciale vergadering van onderwgzera en vooritanders van bet onderwijl die dit jaar te Schiedam zou gehouden worden is door bet gewestelgk bestuur van het Nederlandsch Ouderwijzcrsgeuooischap en Zuid Holland besloten tot het houden eener najaarsvergadering waarschgnlgk te Rotterdam op 26 Sept a s Als vraagpunten zijn reeds voorgesteld Hoedanig behoort het onderwijs bij aorniaalleiien ingericbt te worden opdat de leerlingen ia ontwikkeling zoo weinig mogelyk achterstaan bg ditder kweekscholen Behoort volkshuiahoudkuode op de lagere lehool te buis zoo ja welke vakken zouden dan met hetminste nadeel kunnen vervallen en moet de behandeling dan oocaeioneel of systematiaeh tgn Hoe moet bet rekeoonderwys op de volkiaehool ingericht zijn Verdient de sekryfmethode Callewaert Thieme en andere dergelijke aanbeveling Bestaat er behoefte aan eea betere rrgeliag der schooltijden zoo ja welke zoude dan de beate regeling zgn Andere vraagpanten worden nog bij den secretaris ingewacht In de gehouden beituuravergaderiBg ia ook het provinciaal reglement herzien Het coueept zal aaa de afdeelingeo ter beoordeeimg worden toegezouden om in de voorjaarsvergailering nader behaudeld ta worden Het toekomende jaar viert de Kmixklyke KoorMoaUciappy va Gati de 26 veijariug barer ineteU ling door eene reeka feesten die ten gesebikten tijd zullen bekend gemaakt worden Wij weten dat aan t hoofd van haar programma voorkomt eea Groott Inttriutiumale prijskamp van Koorzang waarvoor prijzen van groote waarde toegekend worden Het lijdt geen twijfel of de prgskamp iogerie iit door eenen zoo gunstig bekenden kring cal baitengewoon goed gdokken en Gent zal dank de zorgea en bet initiatief der Koninklijke KooraHutaeharpi de vergaderplaats cijn van al do voornaamste Koormaatschappijen van België Nederlaad Daitsehland en Fraakrgk Onder t opschrift eeti foed blikmiuifltider bevat eea Franich blad eene mededeeliog die zeer de aandacht verdient De gewone bliksemafleiders op de halzen geplaatst zijn zeer kostbaar en vereischen om niet in slede van legen gevaar te verdedigen gevaarlijk te worden een zeer nauwlettende zorg Dut mag dan ook wel de oorzaak zgn dat hoe ook het nnt van bliksemafleiders wordt erkend de plaatsing er van betrekkelgk tot de zeldzaamhedcn behoort Nn heeft men bi proefnemiug gezien dat een Leidsche flescb sterk genoeg gdadea om een oi te doodea zonder raak of lehok ontladen rerd met een kort eindje stroo Dit heeft aanleiding gegeven tot eene proefneming op grootere schaal in 19 gemeenten van het Departement det Smtes Pyrtneét Men heeft daar namelijk houten ataken in den grond geplaatot omwikkeld met gevlochten etroo dat net koperdraad aan dea staak vaatgeaaakt en van boven met een koperen punt roorciea Op elke 60 roedea gronde beeft men znike goedkoope afleiders gezet Al dia geaeeotea zgn zoo htng dit beveiligrngsmiddel wordt aangewend bewaard gebleren voor bliksem en hagel Ter kennisneming tbd onze lezen wordt ou wederoB inzage verleend raa een sehrijren ait Atchin t Is al wéér op verre aa niet rooaklearig AIi ae dikwijls tasschen de regels der gedaongen ofieieels berichten doorlas ac e aen wel tot dezelfde ervaring zijn gekoaeo hier in dit sohrg ven wordt het weer loo doidelgk zoo onomwonden aogelgk verklaard dat de pessimisten en hu aantal wordt steeds grooter helaas gelijk hadden We zijn in den kraton aaar we zitten er in ook Men oordeele naar dit fragement wij geven ia zü a ongeknnstelden eenrondigen styi weer Atjkh KoTTA RADji 18 Jani 1874 Waar it Otidenl als gü ons hier zaagt lig ea Mttdt gü met den grootiten schurk Utdhlijdea hebben aPhu bij aog zooveel uitgevoerï Ik ben goddank gezond en nog niet ziek geweest Waarschijnlgk hebt gij veel hooren praten van Atjeh maar zeker het recbte niet ik zal u dui daarom eeuigsints op de hoogte stellen A ek is een land door bergen omringd de kraton ligt ongeveer 6 kwartier van het leeatrand af nu hebben wij nog twee versterkingen lusicheu den kraton en het zeeetraiid in dat men Uugzaaa gaande in 2 uur kan ofwandelen dat het land al overwonnen is nog in gien tijf jaar de hooger zou het moeten doen omdat Tie inen uitvoer belemmerd is maar er komt toch genoeg in in het geheel hebben wij nn èéa bevriend kampon of dorp dal is alles ze liggen tnsschen 3 vuren in dus zij moeten wel anders hadden wij nog oieta eo daar bebbea wij al over de 20U0dooden voor ik behoef n niet te zeggen hoeveel de volgende expeditie nog zal kosten alle dagen worden er geregeld 9 10 begraven en nu is het nog mets bg vroeger de oliolera is geweken maar nu hebben wg hier weer disienterie en koortsen zoodat er op dit ooKcnblik nog 600 in de am iulancen liggen bier in lie kraton alle aaai den kunnen ze een boiiderd of t erschc troepen staren en zg vergaan als sneeuw nu moeten de manscliappen den gefaeeleu dag met den chop en den kruiwagen loopen in de felle bilte want op den dag is bet hier versehrikkelgk heet en s nachts kan men wel twee wolleli dekens gebruiken dus nn begrijpt u wel hoe ongezond het hier is en daar nog bij je wordt hier nog erger behandeld als een beeit bijna alle nachten is het alarm en dan staat men aaar gewapend soms van nachts 12 tot siaorgeiis nar toe en dan gnat aen maar weer werken nu weet je er zoowat alles van Keu officer heeft hjer een goed leven le hebben een cantine en alles bij hen dus daar ii het zoo erg niet voor maar o wee de arme soldaten U moet nu ni denken omdat ik dit aohrgf dat ik verdriet heb aeen als God mg gezond laat dan ben ik tcvredeifl maar ik kan het lijden niet zien zoo liggen e naait je te praten en over 5 minuten liggen ze dood oalist je en dat is heel aangenaam dat kunt gij wel begrfipan Ik heb hier nog verscheidene kenniseen aingetroffen van het regiment en dan praten wij maar eens over deo ouden tgd hoeveel Hagenaars of hier wel niet zijn dat weet ik self niet maar er zijn er al verscheiden dood Il deze brief niet eett tre rlg popnlaire bijdrage tot de allertreurigste Atehin Mtteratnur P Daghl In Frankrijk heeft zich wéér een geval voorgedaan ran iemand die een voorwerp heeft ingeslikt dat na jaiit niét tot de aeest rerleerbate behoort Ditmaal is het geen vork maar een thermometer die in een unval van ijlende koorti door een Igder ia het hospitaal te Montpellier zoa zijn ingeilikt Het voorwerp schijnt door een der kweekelingen die thermo eteii op de tiekenialen gebruiken om de teapera heer N V 6 baron van Tiyll van Serooakerke tW s Gtavenhage ia benoead tot commandeur der ord van de Kikenkroon Z K H prins Hendrik verklaarde onlangs bij eea bezoek in de magazijnen dier Vereeniging dat dese in geheel Europa haar wedergade niet vinden De inrichting is zoo goed dat alles binnen eea paar urea verzonden kan worden Ten behoeve van onze troepen in Atchin is door Mei Soode Kruü reeds voor eene waarde van ƒ 80 000 verzonden Te Klagenfart werd het garnizoen door een generaal geïnspecteerd Hij monsterde alles met ziju scharpen blik en gelastte toen een infanteriat voor te tr den Hebt gij uw ranael gepakt volgens da voorschriften Ja wel EujUlentie Laat mij dan den slijkborstel zien De soldaat liet den borstel zien Goed au den glansboratel Hier Excellentie Nu den poetsborstel Hier Excellentie Zijne excellentie wds zeer tevreden over het reglementaire ransel pakken vau den infanteiist toen iece nog een borstel te voorschijn haalde en den generaal overhandigde Wat is dat vroeg deze van geen vierden borstel wetende Dat it een reserve borstel Excellentie De kapitein van den Boldaat stond duizend angsten uit waut hij had maar al te goed gezien dat deze eenvoudig steeds denzelfden borstel te voorschijn bad gebaald en bovendien met zijn reserre birsti l zich veroorloofd bad Aen draak te steken met den generaal Maar als ware dit niet genoeg vertoonde de soldaat driemaal achter elkander denzelfden doek ala voetlap handdoek en reserve handdoek De onoitpnttelijke ransel bevatte echter mets dan ééa borstel een halven handdoek een spiegeltje en een potje smeer Te Delden heeft volgens kei Vaderland een raadslid zich tegen het maken van een nieuwen itaiionswsg verzet o a omdat zijn vrouw weimg uitgaat en van drukke passage houdt Daar bij nn aan den ouden weg woont zou die passage door het aanleggen van een nieuwfn weg verminderen en daarom waa hij er tegen Of dit argument hielp weet men niet maar er werd besloten geen nieuwen wrg te aaken Uit Amiterdam wordt aan t Vod geschreven Er zgn conflicten in de hoofdstad De schutterij ligt overhoop met het dagelijksch Bestuur De diensten van de garde civique worden bij branil vooral dea nachts met meer noodig geacht Nu de nachtwacht niet meer zulk een helseh leren maakt ala er brand is eu de burgerij niet meer oproept oa toch Bijjeblieft gauw te komen om door menschenopeenhoopmg het werk der blnsscbing te verhinderen wensebt men ook de aciiutters rustig te laten slapen want ala er geen publiek ii zijn er ook geen schatters noodig Neen zeggen de hoogste schutterij autoriteiten Iu de wet itaal het te lezen Zonder ons kan brand niet wezen Het brandpiket der schntterij Dat moet bij brand er altijd bij Ziedaar het conflict waarin de Minister van Binnenlaudsche 2 ken reeds moet zijn betrokken De houding van een deel van het publiek tegenover de nieuwe brandweer wordt door alle Amstern damsche bladen te recht met de grootste eenitemmigbcid veroordeeld Hel tegenwerkende publiek bestaat hoofdzakelgk uit ei Spuitgasten en ex pg pvoerderi uit al de ex en van de oude brandweer die hun bruodje zijn kwijt geraakt en nn misschien te lui zgn om bel geld dat zij nu niet kannen verdienen bg brand op andere wgze te winnen En toch onZe brandweer verdient die tegenwerking niet eu ik twgfel er niet aan of wanneer de waardeeriog van hetgeen zij doet uit de betere klassen tot de mindere doordringt spoedig alles weder ooitlenr lie rose zal zgn H OnUngs is gemeld dat te Asseu het plan bealond eene vereeniging op Ie richten als die thans te Utrecht wordt beproefd ten einde door aamenwerking goedkooper prijzen van leieuamiddelen te verkrijgen meer in het liijzonder ter bescherming tegen slagersprijzen De A Ct zegt van dit plan nog niets te hebben vernomen doch meldt tevens dat een slager te Hoogeveen tegen een inwoner dier geaeente zou hebben gezegd Wij hebben om onderling verbonden om niettegenstaande de veel lagere prijzen van het vee onne prijzen niet te verlagen Te Arnhem hebben de slagers een eersten stap in da goede richting gedaan door den priia van het vleeach mot 10 cents per k g te vermiilSfren Ter voldoening aan de slotbepaling van art 8 van het Koninklijk besluit van 4 Aug 1839 Staatailad n 36 heeft de Minister van Binnenlandsche Zaked de heer Geersema onder dagteekening van 18 Augustus Z M den Koning aangeboden de uit de verschillende opjaven der Commissarissen dea Konings