Goudsche Courant, vrijdag 11 september 1874

Vrijdag II plewbor 1874 N 1Ö67 GOUDSCHE COURANT Nieuws II iüverteiIJélad voor mk en Mm ia da prorincien opgemaakle algeOKene numerieka ataten aanduidende de aterkte van dea eersten ban der 8ohaiter ien op 1 Jannari ran dit jaar Deüe ataal die lu de Süiat Ct tan heden nordt openbaar gemaakt o at de sterkte aan an den eersten ban der dienatiloeade aehatterq in elke gemeente waar tulk een sohuttvrij beslaat met opyaYe tereiis vau de riy ran indeeliog Daarin ia Oje earate ban gelyk Traager gr spli at in twee categorieën De eerste antegorie bevat de leden van dau eersten ban die thans nog ongehuwd gehawd of nedawnaers zijn zonder kind uf kinderen De tweede categorie de irdrn van den eerden ban die na hunne inigving l huwd en sniert in het b tt van kind of kinderen gekoneu zijn Blijkens dezen staat wat de sterkte van den etraten ben met inbegrip van de rrserve op 1 Jan jl der eerste c ilegorie 26 197 man der tweede cat orie 16 291 niau te zamen 41 438 man Uit den Ktaat blijkt dat v n dit getal manschappen 9837 derhalve ruim s van het geheel vroeger hetzy als oflderoflicief uf korporaali hetzij als gewoon soldaat of milicien bij het leger heblïen gediend Op 1 Jan 1813 ledroeg de sterkte van den eeraten ban als volgt der eerste categorie 3 558 man der tweede categorie l6 l60maD te zamen 39 718 man Koloniën OOST INDIÉ B TAVIA 24 Joli Naar het Sal Handehbl verneemt moet bg het Opperbestuur het plan bestaan om Sumatra meer onafbankelyk van het Indisch firstuur ie naken üan tot dus er het ge val is Dit eihnd zou worden bestuurd daur een Luit gou erneur die alleen in groute regeenngszaken en beginselen ondergeschikt nou z jn aan deu jouverneur gener tal maar overigens geheel op eigrn leraiitu oordelgkheid lou moeten handelen Uit het journaal van den militairen en civielen bevelhebber te A eh voorkomende in de Jav Cl van 21 Juli wordt o a het onderstaande mede eilecld 24 Juni Het door de scheeps gezagvoerders daargestelde hoofd is gederltelgk onbruikbaar geraakt Teu einde bet daarstellen van vijanilelgke ben tinga in de tegenover Koita Loeug geiegra kampong zuoveel mogelijk te bemQeilijken wa te Kütta Loeiig een mortier van 12 cm geplaatst Men berichtte dat Kadja Toekoa Fakek den 19n dezer eeu bj ief aan Toekoa Nanta bad geionden waarin hy meldde tnsschen onze poaten tot dÖAtchiiirivier te sijii doorgedrongen en met uitaoadering van Kottal eiKijoeng de omstreken bezet had en dal hij den vui enden dag een aanval willende doen Xoekoe Nanta met de bq hem zijnde hoofden aitnoodigde om dan de troepen te Maraasa aan Ie tasten en bezig te houden Dtn 2Uu üoo Toekoe Fakek aan Xoekoe Nanta geschreieii hebben dat hg daar verslagen was al zijne stellingen had moeten verlaten en daarbg 30 doouen waaronder 2 panglima s au 18 gewonden had bekomen terwgl hg lU duoden had moeten aoliterlaien Hg verweet Toekoa Nanta de troepen e Mara aa niet te hebben aangevallen waardoor het ona aaa e lyk was geweest naar Penajoeng te komen om hem te verslaan ro sobean dua in den waan te verkeeren dat eega koloane uitMarasaa niet uit Kotta Badja op hem waa afgeaondan Volgens eene latere medcdeeling ton de vijand den Osten 80 dooden en 40 gewonden bekomen hebben Men vernam dat de vgand te Poengei eene groote venlerkiog naakte Om dit werk zooveel doenlgk te verhinderen werdan gedurende den nacht eenige granaatschotrn daarop gelost 25 Juni In den a eloopen nacht loita de vgand weder eeuige achoteo op Kotta Badja en de andere versterkingen Da vgand was druk bezig m lich te versterken in kanpongs langs den Pediracben dgk zooveel doenlijk werd hg door onze schoten daarin belemmerd Men meldde dat radja Toekoe Palik aan Toekoe Nanta zou hebben geschreven dat hg DOg wel eeu aanval op onze aterkteo wilde doen maar niet voordat Toekoe Nanta ook iets verricht had De veratandkonding tuaschen de Pedirezeo en het volk der VI Moekims zoude sedert den 208ten niet zeer Triandschappelgk zgn eu Tuekoe Pakik zou han zalft ranveten hebben dat zg in plaata van te vechten aiale deden d n opium schuiven 26 Juni Volgens ingekomen bericht zou wegenshet vuur uit de battrrg te Palanggagan het volkder V Moekima naar het gebergte gevlucht zgn Toekoe Nanta zou echter in cgne kampong geblevenzijn met eene wacht die dagelijks afgelost wordt Volgens sommige berichten zau de vgand bezig zgn met zich geducht te vertierken Des avonds werden zeer Tele varan of bosohbrandea in het ge bergte gezien men veronderstelde dat de vgand zgne snwahs niet ktfhneiide bewerken bazig was met ladanga anu te Irggrn é Bevelen wenlen gegevflP om de per stoomer Baron Sloet van de Beele te evacueeren zieken den volgenden ochtend naar Ojeh leh te doen vertrekken om daar te embarkeren Ge lurende de laatste dagen waren er hevige windvlagen uit het westen doch vielen slechts enkele regenouien die van korten duur waren zoodat de aawaha dan ook droog zgn Laatste Berichten Shangbai 6 Sept Het gerucht wil dat bet geschil tnsschen China en Japan betreffende Formosa zdu uit den weg geruimd zijn Berlijn 7 Sept Het stadje Meiningen residentie van den Hertog van Suksen Meiningen is door een hevigen brand tcrt op de helft in de asch gelegd Meer dan 3O00 personen zgn van huisvesting beroofd FarijS 7 Sept De receptie van den Spaantcben gezant ral Vrijdag plants hebben Dienzclfden dag zal Maa Mahon vertrekken Hij zal Zaterdag te Rgssel zijn Zondag en Maandag te Béthnne de manoenvres bijwonen Dinsdag te Arrna zijn en dien zelfden avond terug komen New TOrk 7 Sept De republikeinsche Conventie IS in de Zuidelgke Staten bgeengeroepen om over den toestand van het gebied ten zuiden van de Misaisippi waar het van vgaadige Indianen wemelt te baraadalagen Farija 7 Sept De Vamri ia voor veertien dagen grschorst wegana een artikel in hel nommer vai Zaterdag tegen Serraao Praag 7 Sept De kei er is op reis naar Brandeis ter bgwoqing der groote militaire manoeuvres heden namiddag alhier aangekomen Overal waar ig passeerde waren de apoorw gstatious prachtig versierd en werd hij door Gemeentebesturen corporatien vereenigingen en eene tairgke menigte met volle geestdrift begroet Hier ter stede is hij met voortdurende oc 9 en tlam t ontvangen Heden avond groote Uuminaiie Burgerlijke Stand Oebobin 4 Sept Willem onder D Koiter en M van Vliet S Jobenna Joein nder D de Braio en J SperDaaij 0 Pctronella ouders A da Kooiog ea J Mulder Cornelia Johanaa Willemina oodera O Pugk en P da Joag Dirk Anthonie ouders A Nooner eo M Bakker 7 Geertruida Anfonia ouders P Oosthoek en C Vergoow AdriaauB AntoiiiD0 oodora A A Tholeos en A Dongelimin Leeodert Jacobos oodera L J Imroerzeel en F Voordewind OvEBWDïK 3 Sept J Sebtap 5 m B A B Veenendtal 1 ra 6 J K den Baan 83 j 7 M P vau Braiaeaaen 2 w ADVERTENTIËN Mevrouw R O BET TB vraagt met 1 NOVEMBER eene van de P G van goede getuigen voorzien Terstond biedt zich aan BENE GEZONDE Aan het Bureau dezer Courant te bevragen WORDT GEVRAAGD Kost en Inwoning ba EATSOENLUKE BURGEELIEDEN jranco opgave waar etc aan het Bureau dezer Courant onder letter N EXTRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen bij Lange Tieadeweg te GKiuda Gooda Orak van A Brinkman A J W KOENAART CHIRUGEIN DENTISTE Wijnhaven N 71 ROTTKEDAM dagelijks Consult ten zUoe buize Versterkend Oezondbeidsmeel VAN BaADEMAtc Arnhem Dit uitmuntend voedtel voor ZuigelinI gen Menachtn en Kinderen met zwakke smjsverteerings ormnen en heretelUnde Zieken hetwelk is aanbevolen door de I Afdeeling Arnhem der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Oeneeakunst en een groot aantal Heeren Doctoren is verkrijgbaar in bassen a ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebrniksaanwüzing en attest te Gouda bjj P J MELKEET jferi bijC GOEKOOPKrimpen a d Lek L HELLEMAN Az Prof Pergrep d Alion Haar Extract Sedert den korten tjjd dat het bovengenoemde Extract bekend geworden is zijn er reeds diiizcuden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krjjgen te voeden en te onderhouden dan dit Haar Extrsct Het is geheel eenig en wijkt in zjjne zamenstelling geheel af van alle tot nu toe bekende Haarmiddelen daar die altjjd nit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel kunnen beantwoorden omdat èn vet èn olie het hoofd zacht en het haar krachteloos maken waardoor natuurlijk de groei ophoudt en langzamerhaad het uitvallen der haren volgt Door het gebruik van Prof Pergrer d Alion s Haar Extract zetten de uitvallende haren zich weder vast bl het hoofd rein en krijgt men weer allengs eeu fraai hoofd met haar Ieder die dus daarmede prgken wil maka gebruik van Prof Peigrer d Alton s HaarEx tracht dat a 40 Cts per flacon verkrggbaar gesteld is bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLER en Zoon Rotterdam F A BORONIB GOEDKOOPS HDZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Fmneker Hofleverancier van H M de Koningin SiirrH Sidney Souvenir de Spa B 0 50 Le torrent de la mon tagne 2 druk B 0 00 DerPreischatZifantaisie B 0 75 Songés dn foret C B 0 20 Gaité de coeur valse brill B 0 55 Martha Fantaisie brill B 0 75 Marche des Tamboors Morceau milit B 0 40 Moments jojjeux Caprice B 0 50 Faust Fantaisie bnlL B 0 80 Alle nummers dezer Uitgave z jn steeds voor handen bg den Boekhandelaar A B B I N KM A N tt Oouda 4DVERTEI TIE1V voor dit Blad worden voor Rotterdam j aangenomen door het i ALGEMEEN ADVERTENTIBBURBAU VAN en VAN DITMAR EOTTEEDAM BUITENLAND Baitenlaiidscli Overzicbta Uorxen 1 M o M lion dea 8piuii idieii Kuant ontvviigcu din Um 4iu galoobbrieven wentdbt t orerhaadigen Vtn tydiiiK beeft t iittiar ijl de bitjlerhrid der uUrnaaiitiiien nde lemukt en de iW heeft liph Ml eveerd d t 2ij voor 14 Uieeii ie Keackont Oiiiler de beaUande benliugen ie ipte tref d bbel verdieod went ket artlkei liet fiIlM in d selwdu v t ven dien asnl in den lutstee Ijjd it voorxrkaniea Vu 4e reie vmu Mae Mabon door bel Zuiden dea land ia bepaold arKeiirn De fnitfait deelt Mede dal d preaiileut geen nieu e reizen ui onder nemeu Ily zal alleen den bevrlheiiben der onderICbeideiie legeri fdeel lagen een bezoek brengen en van lic gruote herfet man eu ree gebrnik mekeo om de liwriuuiin e tteden le beKKkeu i ie binnen bet geiued dier nilitaire boelhebbera geleden lyn l e keizer van lluit ebland beeft Hauaver bemdit en II la tr whitlrreud onlvaugen Ue J ott legt dat de reta van den Paitschen Kei ter naar Italië pog altyd tot de waarii b jnlijkhaden Ibehoort rn bet ilanrtettm van het plan afhangt van hrt adviea der doktvrt wanneer de aerbtBaooedvrea c jn alKeloapen Uit Uoii a ordl tan de Avgtlmrgteh ZtU beriejit dal de Uuittrbe Uykadag niet voor de helft v a Oetaker lal voeden by u rco p M e BuiuUoad uw op bet laatit derxr nund woeden Keopend Het Frtiiaiaebii MinMteiie beeft i eder en ondenvek doen inat lea naar de trakteaentea van de onderwg iC t en ottderwyeerrseen aan de lagere Kboleniaeo D akt daaruit up dat opHe be roOting opnieuw een urn eal worden uitgetrokken tol verfaMging dier jaarwiilileH IH rechtalraektebe aanleiding tol d niniaierieale eriaia in Spanje ia aog niet opgelost Ten aansien van de euoriieaettt van bei tegenwoordige kabinet wordt uit Madrid gemeld dat ket vooral tal tracbteq de vrieudechaj en den aoKelen eteun van de bui t nlaudaebe Bogendheden te verwervrn doek geen mengiug ui deiden waardoor brt Üpaaaaabs Cionaliteilsgevoel en de nationale oinfbankelykbnd imtden kunnen worden f k rttt Zelfa de vanbepige oeaUud ri m bet Itnd verkeert ia niet in itaai on ileu Spaanacken koogpioed t fnuiken en waarfchyulyk tonden de 8 anjaardeq cleh nng lifver in de uaien van don Carlos werpen dan irdaogen dat ten vneitidt mogendheid ripb met kunne aken kwam bemoeien Men loi hiermede voil odien vrede knnnen hebben indien met loo i ele gruieelen plaal badden waarvan menigeen het aiaehtolTer wordt die met de politiek nieta te maken wil hebben en die ook nadcefif Iju roor de iulern tiopale handa il etrelFkingen F B A M K B IJ K l e 1de September beeft gelijk men weel op enkele plaatsen tut ou ieregetdbeilen aan leiding gegeven Te Lyon trokken legrn den avond ernige troepen kinderen onder kei uiigen der Marseillaise dour de traten van la Ototx ttuusae Om balf el begon men de politie met iteeiien te wcrnen Eeuige be baacls werden gevangen genomen Vt Dtüeaitrtliiaiio liie volgens ü Tempi bet gebeurde uer overdcyh spreekt van benden van 1200 lot 1500 man die vuort etlen wat de kinderen begonnen iuukien Men heeft pro oesierbaal opgemaakt tegen ben die oudduks h t eibod van den prefect om politieke aauiieBlalieu e honden hi u huizen grïlhiminecrd en vlaggen uit de vensters grttoken hadden Alleen in ia Cruix Kouise vaar de arbeiden het werk hadden gestaakt ward de rde gaatoord I e overige kwartieren der stad bleven lustig Te Mèze Heruit hebben volgens Figaro dtgiu mai zich an han wapenen moeten bedienen tegen kt gemeen dat hen met steenen wierp en bun mes teken zocht toe te brengen Negentien personen werden geknetst Ken daarvan ia reeds gestorven De endarmes waren genoodzaakt in de kazerne te vlucb ten maar sleepten hunne gevtng ineueu mat zich Ken driehonderd man infauteria en een eieadron eavalarie kwamen Ifn Tolgendau morgen aan o jaegeu de m nig e uiteen die dreigïle de kaurne iu biaud e atelieu üen eyftal gendafuiea heeft aan 150Q woeaialiiigeu het boobl htdeii TOlgeua den FijKirv Te Bordenux Hrerden dea fwipheo dag U e m neergelegd ma deu vae van den njjhiudslMNm r de 8 e Pienid Pe ttwit de werkv plaatsen eu fabrieken waren gesloten kreeg men een ploop Ue Ua aejUuse ntti geiaagct Mw hleef voor de prafectaur samenacholea 0 k bier Tardea nderasbeldene personen gatuugeu putqmta en was er eavHJeiie noodig om bet foUt uiteen te dry ven Te férigneux lyn er ergerlyke toeneelen vourgevallen Ouk daar waren utt dag tairyke boaquetlan san den toet fan dea vrijlwidabMm tqenover b t stadhuis neergelegd Tegaa dea neond rertawiika swb reracbeidëne troepen straat kindaien kgM neu leee de fsfiHliliek ie idhwMiwcn Ziugan Iwdieigiugen aitda ingw lolgiiw naar hetgeen sommigeu hcriditaa Dn yaiitia daad de laee de l Uóbit de vllle atruimcB lie ire nrgcxe d van twee adjuncten an een troama lagec eoauuerde da menigte om ziek uit de ue lU la R blifue U tcrwjideten Nieuwe kreteu en het ziugan det MaraeiUaise waren het antwoord hierop geodaimerie te paard voerde daarop een charge uit en kwam tot butoingen Toen de hoitievards sebaon geveegd waren werd de oirottUtia vwrbodeu Niet miadnr dau £ 8 petaanen tün gevangen icaomtn n uA sea fooetoopig veitmar ket taadbuia tuMcben ewi d bbal ly soldaten eu gendataaes uaar de g w l ovaigetwuht Qn dsiacbeidene ier uuen wesdeo tyk t U ulka geU snkedcu t 1M onl W N Fk ia X ÜHt l U f fonomen ar weer spoedis lo aialeo T Swut Stieunf Md n dfl Kufcliedea do irbaid geataaki ea venokeidtia iud 4trie le buiuw inriahtuigeu gralutctt Kr teerdeu beatmaatlydea gahooden doeb Bergcue dden opeosiige Bwai tatiëa pjaaU Van deze wouordelykbedeu teekkea sommige bladen party om kun bitteibeid weer aeua uit la storten Zou scbryft la fatrit Meo he ft Ni t am 4 September nis het ropuWikeiHWhe seat bü itnemeudhcid le beaeboiiwen Uct waa iet eujEtI pvntm Mm aar de t piaeha r r cbtiga v Qaa tMLUa dea wenteiing en den ops aad t en M ge gtl TT Vwtj l a bitft Km ktai gexondea aan den Vrede en Vryheidsboiid die t Be te Genèvc r gaüert om tyu negUijven te monttcbuldigen en zijn denkbeelden ovec den tegtawoordJcea SMd det enken uitren te letlen Vy jaraa Ê i ita op het eungfca te Lausanne aoemds hy ilea palUiekaa tocttaud kwaad tbaua ia by v t rge d UTmi a a hoop heatMid is nu enkel bedreiging Thans staan wy voor een seria oa gahennaniiann die als bet mare aan elkander l n vocboadea en eeu kelen osmen welke door twee manuau lawkir jk Uouoparte eu Willem zyngeanued Uie beide uaoten zyn eoliter alieen pKudunjrmen voor Bismarck en Uaokiave Alles at ut de laatate jaraa ia geaobied moet ongedaan gemaakt worden lieo luw uu aUaea tut vrede geraken door een gfneldigaa aobok De viede blyit wet de toekomst auai hei heden keert niets dau een aovbein en doova wnakioeht en bwt Uoat wegens een outeangen slag ia het aangaiiaht Die slag ia toobetUald aan Fraukrük ea daardoor aaa alle volken Uet is aeu beleedigiag die der moeder IS aangedoaa Vandaar de kaal Ue haat van oferwonnenen ea oeerwinnaarSi oii e eeuwige baat haat tnaaehen Kooingen en volken want d Koningen zqn o erwinna irs die l t hou overwonnenen de olken hebben Wederkeerige haat die allaen kau eindigen in een twei vaobt eca stryd tosscheu teee oatiën maar tuaschen twee beginselen de rtoaUiek en bet Keizerrijk Het geldt een k oze luiaohen de Üuiticbe awuarobia ea da Vezeaoigiic Staten eau Kaïupa Tooh hoopt hy dat het neg lang zal doren voor bet tol een alryd komt Kuiiifylc kan geen ander volk aan allen sonore zioh aaa broedermoord ea geen ander volk Fiankryk bestc a aondec ziok luin vadermoord aehuldig le aufcan IVraókr k is thans veruniianl Aan zyn ftoadfelüeq ea ua zyn eer is eeu wonde totgebraoht £ yoarby alypt mes aiat in De waieU ku aiel bniaafcn iu die vernedering nn Frankryk Waut Fraokryk behaoel aan allen evenals errtyds Boae ea Athene Toe Kranktyk rijf milliarden noodig bad bood de U ons 4S piljiard in aan Dit ia OMer dan e weithu Tan bet erudiet hrt is bet werk der besoharinf M dp betiding der rijf nilliarden is Par a niets var Berjün nje roller geworden Vroeger tpf m a P l nago tkags moet m n uiaat$ r v 9 hi i 1 i Pe oniknopping laa dit altesfalj nt ii YffeiVgde St i tn rab S opo If et eiu4e lél dau wéna loor bet volk i ér z de vr jluii ea ra r God d w E den riede 1 I I Jl r IT ALIJB V lgeoa een brief uit Rome e a daq Sden wn 3 miniaterspreaident aldaar nit Floraoee lemgge aeM en was een ministerraad gebonden waarin men bet eebtir neg niet eens is geworden over de ten opliehte vaa Sicilië te neoea maatregelen T fn len plotte militaire uatregrieu werden roorge eld Vr klaarde 4 minister van ooflJg zieh davtegeu I 0 zouden gapaet syn mijnde i e minister eotti 4 dien men op Sicilië mrt geori aoiaeerde roavrrbeii ini te doen had zooala vruegcr i i bet Napelscba dooü p Sicilië gold bel tooruaise lyk np liebjeK staande misdryveo door enkele indivilncu genlet d peWBip welke niet roniltwervea in fa ndeu die d or dn mpea kooqau aiebtervolgd wui en Teo gevolge Tta deie earklaiing kerft de min iterraad i a uUuait ll4 tUitaire maatzfgelca lseim en zal thans apoiaRir byeenkomea ten eiudf a leraadslagen om an grondige hervormlBg der poUiie en van het reehtsweaea op SioUië Het is dan eohtmt ta wcn m dat da SwUiaMa zatvaa aso kaoilte eakelpca uWNt gaao 4ec llaiiaaifdw alaauMa ia zoozeer aie i aaa t ne natioaale eigenaanlighedeu feheohtj fa daarmede haagt ook samen de herhealda wiaa li van Piëaoiiteetcbe ambtenaren welke van het laitfland dmraorta varden gezsndea oa eeu kott ver Uijf vertoekeo sy gewoonlyk als aeo gunat om weer verplaatst te nronlcn aelfc naar minder luoraticr poëten indien zy aleobta het eilaad rcdv glhlif den rug hebban r l L I 1 lawm Ooupi 10 SEr iin Wy nrafmeo osder ait uv v i o fhm hea C 4at H M d K aingbi ZoMW f ut b z k aaa 4cse f meent ttgmm ml D iea dm K U Prina Redeiik Oednrende de maand JifU syq in dem gem enj nvetleden 22 ma en n 18 xcoj ven w in het le levemvaot m e 11 r tabwl MB e re 1 1 1 f iem 4f If a J f ïle SCje se blo 6te f boren t 80e f S 1 i l e f e 4 I 1 e a I I l I H 41 Hiervan cornier geneesk hulp 3 m eu K vr in t le en I van l 7e 14e levensj totaal 4 m au S vr I 9 Bayreaboreo levealooa aaogegavaa tli aa 2 vr 4 Het beriaht noagaanda de aannamiuf can aeo deeltf der nieawe Roomsobe kerk iu ona vorig noa mer is anjnist WH leeligea de aaudaoht onzer lezers op aeMef staande advertentie waarby een goedkoope trrin wordt geannonceerd lagen Woensdag aanst Vele personen tullen waaraohyulyk van düe gelegenheid gebruik auken om do booMstad dea ryks eens een beioek tt brengen In de giateren gehondea teigadeiUig van den Md ua 3taia ia h p h a n dold a beroiv van l a