Goudsche Courant, vrijdag 11 september 1874

Am Oiiile Ier ♦ in ren t e lait van den Bur gemeeater dier gcraeeiite wanrl ij de vergunning i geweigerd tol liet doen opjiraTen van een lijk en het vervoeimi daaivan Mar de raelitisojid b giaa plaatste fiiMi U Kap i teur deS ntsraall Me Jonge lyiide h lÉroVp dtliiig nailir toegelicht door mr l Polak Dunieta adiraraat ie s irareiikage eA beitrefjii iloor dcii hiet Hiejitj na Dekker bufgemeeaTan Oiidfivater Van wege de lli llandscne niaHtscbappü Tan Landbouw afdraüag Oultio aWrVu uHutrektii la lf Doei i l tut afgevaariigdi obr de in ilete maaiidte Dorilrecht Ie TiOUileii aUeuieeiie vprgjidermg der maatscUappy de heer K VV llaeiiij ns Ui kker liurgemmtrr e Oudawatnr eu tul duiua plaalxervauger til beer h A van den Berg ateeitlaonkaut te Wil leakop t l e veriie ing voor een lid der Tweede Kamer die in het huufilkieidi stnct Leeuwarden moet plaals VljUvii d iord eu de heer J K H de Koo vanXljriwcreU z ne b nueming tut majoor u la suite Xnü liet Ide ri giuii iil infanterie heeft aangeuomeu ia dooi ileii irfiuister van Biunenlan Ische Zaken bejpi ald op I H 8di 2 v Se tember eu leheislemoing iOQ d ejioodig loocht zyo op l iusdag IS October d iarainVu igi ide l e nrr J Patniaip Ie Oudewater heeft aijo ontalag geiionirn als lid vat 4e4 Gi iii iltrAad aldaar De rrki i ng trr ervulniig dezer vacature is ijoor Burg rn V eihs bepaald op Dinsdag 6 October e k en Ie lierste iuiiug MO uoodig op Din ag JEO cto Il s i Door kieera van anti revolationai e richting ia in ertfi te Tiel gehouden vergadering de heer E H Kol te Ütrechi cttididaat grateld bij de nanataande ver kiezing vnn ren lid der Tvreede Kamer roor het liaofdkifsilistriei Tiel ï Nadat d heer P H M Seuter te Oodewater met 4 AUg jl lijn bijjondere R Knth school voor ge woon lager onderwija aldaar hsd gesloten na ruim 18 jafen aan het lioofd dier school te hebben gestaan heeft de heer J C Maaa koramde van Reilt die Ahohting eergiaterea weder geopend om daar ook uitItdbreid lager on lerwy8 te gevea f ï € Vrovmniale Veraeuiging van Burgemeestera ra ISM eMnMrn in Kaid Holtand miI eane vergadering tRHidf np Dinsdag 15 8 ptemb r in ket Hotel ley aaf te Kotterdam Oi a mllea behandetd wirdm d rolgende roor t WWk is deketeekeni van het woord irwoonplaala HArt RJ3 van het wetbnafc van Burgivigki Kebhtaatordering bij kranbï nitigheid van den venoeker i B pr k ng ovar en ariihel van m A Greehe Burgemi 8ter van Zaandam in de Bijdragen tot de AiMMa van het Stiats Pro ineiaal en Gamaente lirstii iH Nedarlaii4 l9 Ie l Nieuwe Serie ie deel ïe H viuiig otet V jJnli jl veafchenéh betaüende fc riiopfteltot tegeaSUkömfii ïan de geèwenten voor het gMais der uïtkeeruTg van hel 4 5 gedeelte Tan de opbrengst der persou eele belasting Voorstel om iieh te wrndfn tolde Hooge Regee Hng met het verzoek dat uit s rijka kas aan de burge 41 eeatera en aecretarisaen pensioen veijekerri worde In welk verband staan Ai arit lOB en 181 tot art 75 van het Buigeriyk Wetboek net betrekking tot liet oord woonplaats Tot juiste berekening an hel bevolkingi cljfer draagt raeh boe te handelen met minderjarige p r onen elders dan in de gemeente van bun wetlig domicilie woonaehtig en aldaar elder in hel be Toikingsregister itigeichieven eu komende la overlijden Over GemeentK ii Polderreoht Voorts komt in behandeling een voorstel van het Bealuui tol heniening van het reglement der Pro vineiale Vereei iging van Burgemceatert en Seorela ris n in Zuid Holland I Jlen schryft uit Harlingen dd 7 deien De hee I ren Kaptyn en Genlia te Woerden hebben met een i uilaoh huis eene overeenkomst geiroffen tot verschaf b fÏDg van hel nootlige kapitaal vpor den aanleg van den spoorweg Harlmgen Salzbergen oodat indien een gedeelte van de aandeelen gepiaitsi wordt de tot t atandkoaaing fan den neg verzekerd il Dr lieer Henti Wieniawski da beroemde violiat is te sGravruhage a tiigekomen Of die komst in ver h Bd Blaat met eene evenlueele optradiog van dien j artist ia lot dusverre onbekend a In de sectievergadering vnn de a gemeene samentu komst voor inwendige lending te Amsterdam uitgegaan van de Vereeniging ter verbreiding der na r ieid is een cnrienw discussie gebonden over de raag of liet niet e l chclijk was van de benaming Cari9telijk natioaaal onderwijs het woord nationaai te cbrappen onlnt de ervaring Üewees Ut dit on derwijs te weinig l el iiigslulli g vond om van nationaal ie knnu u sprekend liet feit werd niet ontkend amt dpor sjiuuii i Irileii vergod Ll de een aWeuscUte da weinige bflangate linj lorcr uu iet gebrekkige der soliüoilukaien erkiaard te aien ler gl een an iltr M üeukiuDig liacliuc Ie n ildni door de beiveriii dat i ftiona il ylrgcii raf u is uit de st dnten v de vereeiiiging èiii Christelijti oiiderw yeri opgericlft in Ia64 BI dr benaming doelt op de begimeleii welke eciii nalian iRl zyn ouversobillig of ise begeerd wor ded of if t Kan ji t ilu l lijkj r worden gwwgd dat de antisi boolwetbewegin een opufs hroefde beweging is van clericile leiders eu het volk aan de openbare whoolgehecht isP y id Pe heer 1 Kduanl de Vries directeur van bel Paleia voor Vo k viyt beeft op den verjaardag van den aanvang van aijn beheer nn nes jaar geleden van wege Z K H prins l rederik eere voorr iiter van den Uaad aii Toezicht een prachtigeu doekspeld met HD naaioli tters m bnljanleu mutvangen als blijk van waardéermg vuor rijiie uitstekende diensten en vernchtihgen gedurende dat ïesjarig tijdvak Hen schrijft aan bet Utr Daghl dd 8 Soptenb uit Amsterdam i Vuer ledar die de whilderkanst lief heeft was de dag van heden een genotvolle t Is waar sl c1its weinigen was het voorrecht gegeven om de priiaeur te genieten van de tentoonstelling van schildrr en andere werken van le ende meestere die heden werd geopend Morgen evenwel zullen de aaien van de voormalige academie van beeldeude kunsten voor iader toegankelijk aijn eu ryk ala de collectie is onderstel ik dai dichte drommen ze sullen belegeren Onze burgervader opende de tentoonstelling toua a te doen gebruikelijk ia met een apeeclije iiatuurlgk bestaande uit een paar complimentjes a m t adrea van hen die t zioh hadden aardig gemaakt de tttteodera lu de eerste de oommissie die zich zeer Yeel moeite getroostte in de tweede plaate Voor het overige bestond de korte rede uit ernige gemeenpln itsen over het nul van lenioonstrllingen De collectie is inderdaad fraai en ofschoon er twee honderd inzenders zijn uit bat buiteulaod er zign 576 nommera geloof ik toch te maga verklaren na sleobta een viMMgen blik te hebbeo geworpen op bat geheel dat onze Hollandsohe arlisten zich dapper hebben gekwel Hoe jammer dat too menig palet Van onie b soliilders onaangeroerd bleef Aohtten zij het der moeite niet waardig om der tantsoiiatelliog te Amsterdam luister bq te zetten 1 1 Wanneer ig de tentoonstelling eenmaal bezocht hebben zullen z j overtuigd zgn ongelijk te hebben ge had Hst deed ona inderdaad leed zoovele namen te naissen flankerende starren die konden bijdragen om onsen aiouden r a op te houden flet zou van eene gro 4 mate van oppervlakkigheid gatttigen als ik na reeds eeu oordeel velde over èet teatoongMtelde ala ik vergelgkingan laikte Voor bedeu dua geef ik slechti den totaal indruk de tentooaatelting is bg iritnemeAdbeid geslaagd in hooge ami bazieua aardig 1 Aiasterdaai is in des naakt tan Maandag op Dinidag weder door een zware ramp itelraffen Over de geheale stad was het te zien l it een felle brand woidde Hookkalommcb hoog opgaande vlammen ronken over eene groote uitgestrektbeid waren tot op ieer groolen afitniid merkbaar ja zoodaaig dat men ai de andere zgde ran de itad haast niet kon geJooren dat het schouwspel veroorzaakt werd door een brand in de Groote Biokerstraat iedereen die ket zag zou rast geloofd hebben dat het veel dichter in zgne nabgheid was De Amsterdamsche stoomautkerralftuaderij was tnasohen een en half twee ure na aaiddernacht in braud geraakt en hoewel de vlammen op een benedenaolder waren uitgebroken stond zoo spoedig dal men er zich bgna geen rekenschap ran kon geven het gebeele gebouw van boven tot helleden van achteren lot voren met bgbehourende lootaen en bergplaatsen in lichten vuurgloed Wat wonder dat de speling dei hardroode gele blanwe en karmozgnkleurige vlammen een lichtscbakeeiing in de luoht te vooiechgn riep die een elk deed gzen en toeh onwillekeurig naar kei veischrikkelgk fraaie schouwspel deed staren Wat zou hier binsschen belpen Een stortvloed ware noodig geweest een wolkbreuk om de vlammen die uit de fabriek opategen Ie dooren Op den Westerdoksdgk staande zag men een zee ran raur een gloeiende pjel aranrin nV een dak dao een muur mei knetterend geraaa of donderend geweld oadeiviei Alleen voor bet bewa4 ren der orerliggeode perceelen eu der helende gebouwree moest zorg worden gedragen Behalve de bandspniten der brandweer voor zooverre zij om niet alle posten zander materieel te laten konden worden gebruikt en twee stuomspoiten werden eeu aantal oude spuiten bedieid door rrgwilligers endeatooa spuit der marine Ir Imtp geroepen Te rijwilligera onderwierpen 7ieh flink aan het strenge rrgime der nieuwe lir iiidwcer De marine hield zich dapper Kn de brnnilweer niet minder vinnt wta het behoud van hetgeen men ni t eenïge moeielijkkeid dacht ie kunueu behouden b nn onmogelgk energiek en afdoende waren lie pogingen die ii el zelfrerluoohenonde dapperkeid en alle gevaar trotaajrende krachlliiispanning Werden aangewend Toen de dug akiibnik kon men het vuur beperkt achten tot de grenzen die door de brandweer er aan waren gesteld 9n kon men het gevaar ala geweken besshouweu Mocht men ket gelulcl ig Jlclllen dat niemand bij den brand die nog lang inde ruinen voortwutdde is omgekomen eu dal geen bewuumle perceelen rijn remie d treurig woidt men gesiemd wauneer uvn verneemt dat 3 0 arbeiders meerendeall hoofden vao huisgezinnen dour den brand broodeloos rijn geworden Ook hoeren assuradeurs heObeu dit jasr een zware uurprorf te doorstaan Met dezen bfand iï naar mea zegt l j millioen gemoeid Meermalen leest men in de dagbladen van ongtlakk en en roornamelgk van brand ireroorzuikt door lét apringnn van petroleuralampen T r voorkoming itust rampen deelt een inzender iu le N Huil Ct het volgen e mede liet springen of barsten van den Oliehonder of crSrrvoir ontstaat meestentijds doordat de pit ofhtt katoen te smi l i Hierdoor blgft een opening in de brandbuis Zoudra nu de ote voor hel groottia gedeelte verlirmd is stijgt ze qiei zoo vlot mecrop als de grootte van een vlam zulks veroiecht Hel gevo g hiervan is dal de vlam ile pit dieper aaagrgpt en langs de zgkanten van het katoen in de buis dringt hetwelk een groote verhitting vau den brander ten gevolge heelt Hierdoor oniwikkelt zich in de leeg gebrande raimte in den petrdenmbol of leservoir een hoe eelheidgal hetwelk bg de minste beweging bgv door het toes nan eener deur het stampen up den vloer oCdodIr het opnemen der lamp van de tafel in aanraking kbatt met de vlam waardoor natuurlgk zeer liclit barites veroorfnakt wordt Door de marechaussee is te Maastricht gevankelgk binnengebracht een schoenmaker uit Bichterich bj Aken Pruiaen die in de omstreken van Heerlaa op heelerdaad Detrapt werd bij het uitgeven van alsche Pruissiscbe ihalers die met load of zink gevnUl eu met kwikiilver overdekt waren In een buitengewone vergadering van den gemeeuteraad te Grave is besloten aan het garni oen eeagratificatie ran 00 gulden uil te reiken als belooning voor de gewichtige diensten bg den brand vandrn stadatoren bewer eii De B rgemeester beeft u1teigen mu d len rgf en twintig guiden tot hetzelf ledoel beschikbaar gesteld De houding der bezeitiog en de bedaarde en ferine maatregelen door de bevelroerende officieren genomen kunnen dan ook n etgenoeg geprezen worden Zeker ia het daaiaan tue te sob QVeu daf niet eeu gedeelte der Had door hetvuur werd rerul eligd Bïniienk ort zal een commissie van dcakundigen een onderzoek inatellen naar bet vreemde rersohgnael dat het water iiU een pomp geplaatst op een welput ran Jan Leenboula in den Prins Willempolder ouder Sehooiidy e bezwangerd is met petroleum Zaterdag 1 Auguatut ontdek ie de rrouw ran Tjeenhoals ohder hft sobureo ran haar koperwerk voor het eerst dat hel water eene vreemde lucht had Ieder herkende aan die lucht en ook aan de vetdeeltjes up hel w iter nauslonds de petroleum Sedert is dis olie steeds op hel water waargenomen Van waar komt die Vele i oordeelden in den beginne dat in of bg dan put olie moest gestort zgn De pat werd daarom leeg gepompt Nu zag men uil den bodem eeu vettig vocht opwellen dat de lucht van leer had wat sommigen deed vermoeden dat beneden den put een petroleumbron verborgen ligt l e oommissie zal daarnaar wg hopen met iucoe onderzjek doen De olie wordt met goed gevolg in lampen gebrand De verwachting der Scliuondgkers ia hoog gespannen vau daar waarsohgulgk dat velen de olie nil den pot beter noemen duo de geraihueerde petroleum die in den handel is Te Sheffield is de eigenaar van een vleesoliwinkel laaao Plant genaamd veroordeeld in een geldboete ran 66 p at omdat hg elf stukken ham die voor coniumiie ongfsobikt waren te koop had aangeboden terwgl de slager John Prinman 81 p at boete werd opgelegd voor hol te koop aanbieden van bedorven rundvleesoh De Iractemenlenten der gezamenigke onderwgzers in Drenthe bedroegen in 1873 34 446 28 gemeenten verbeterden in dat jaar de bezoldiging der onderwijzers met ongeveer 6000 De proviuoie telt 160 openbare obolen Aan bat laofil van 102 dier seliolen staan mannen met nete ran booflonderwijzer Op 3 wordt onderwgs gegeven do jr hulponderwgzcrs of door ben die den 4n rang bezitten Voorloopig worden die scholen volgens art 51 der wet waargenomeu De oorlog van 1870 heeft onlaiii nog eeiiige slachtofTurs gemaakt iu hel dor i Miissevauz op de Zwitseriche grenzen In een ijïergieterij uldair bevonden zich overblijfselen van bommen eu andere ontplofbare stukken die door de landlieden in den omtrek van Belfort opgezameld en aan de gzergieterg rerkocbt waren De er dagen vonden de leerjongensonder een boop gzer een geheels boa en eeu hunner lind de oBvoorzichtigbeid met eea brandenden luoi er te oniferzoeken of het projecliel gculd was D twas inderdaad hel geval en ar bad een ontploffing plaats die niet alleen de vensters nit de fabriek sloeg maar vijf werklieden eri tig kwctate en den duod van één hunner reruor ankte De heer Hora Siecama eiViel Ugéniekr keelt l en geschrift uitgegeven getiteld Eene heien ic Scheveningeii v vergezeld van een plan tol tuelicbting vau een outwerp vracht z neviliiigllurigeiludirn lep aanziei van bedoelde haveu lig doel ia de inleiding uitkuaie dal dr plaats Iti zuidan den liehttoren leSclie viiiingen Uuileiigewooii gunstig voor den a inleg is en vereen igt zich in du opncht derhal e met bet gevoelen r in den grmüitnieraad te s lUge die gtlgk laeii weel tot aanleg ti n ï uiden in beginsel bealoteii heefi De kuinlige schrgvcr auht bet lasdzime van het bouwen aldnar van een grootlundels bnven zeer te belwgfeleu maar den aanleg vau een leerhaveu vooral bes eiad vuor stoomboulen op de Theems ll4 Wieh eu lie Xuonlelgke Brilache haveiiplaatteii luVer Ditvoerbaar II ij meent d t voordeden voor de ze landstreek te veraacliteii zijn door bel vormen Tan een nieuwen korfc ren goedkooperen weg voor den steeds toeneuieuden nourvuerhaiidel tuucbeu het ratel ad eu H i gelaiid Niei i lleen voor Scbeveniii gen en Gravenbage luaar vuor de provincie eu zelh ket gekeele land zijii daarvan vuordeeleu te vounueu De aefargver licht in liioUtrekken en met egfeia dit plan toe in veibaiid waarmede kanalen sl aii en uk eea verbinding mul den lloUaudscken IJzeren Spoorweg De ka ten voor de uitvoering van dit pUn worden door den heer Uuia Siccuma op 4 j miliioeu berekend de inkomsten in ila eerste tijden per jaar op lttO UUU waarvjn 6U 0UU aan Ie heffen rechten ala ten lOCU stoomscbepeu van gemiddeld 400 tuil ad l i cents per Ion Schrgver meent dat roUeiis de raming de uitvoering niet aan eeu particuliere maatscliappij kan worden overgelaten ZiM eene partienliere maatschappg hel werk uitvoert lal hel gold baar 7 a 8 pCt s jaaia koeten u veroudersleliende dat alles lu 4 jaar gereed is tullen de uitgaven op dien tgd tol 6 000 000 ge tegen zgn lu brouwer Dreher wonenden In Schweehat bg Weeiie i had ia zgn paviljoen op de Weenertentoon atelliiig met rcuiachlige leiturs aan den muur gesohre n Anl Km Urektr maaiU can 1 Oct 1871 let 1 Oct 187i l 09ii ii00 eimeri bier en Maaldt daartoor a IOI 006 Oo jw ife beUufmg Deze sum bedraagt meer dau bet budget vau ucnig aourerem vorstendom Dreher is dau ook de hoO staangealageiie ran geheel Oosteiirgk Hg bezit 4 bronwergen le Sohechat en tjteinbach lu Oosienrgk te Mucholoup ill Bohemeii eu te Tiieat en geen brouwer der gebeele wereld die in zijn aobaduw kan staan Ten einde etn uaalataf zgiier kolossale prodnode le gereu vermelden wg dat de bieraccgiis voor geheel Pruisen verleden jiar 3 884 766 thl bedragen heeft du ieta meer dan het dubbele wat Dreher betaalde teragl geheel Beieren in 1871 1 349 000 elmersbier fabriceerde maar 26a iiOO eimirs neer dan Drehei De beer Duiuof die door lalfeii s ot getergd legen alle waarschuwingcii in uittzgn vrouw le Havre een luchtreis ondernam en door en wind zuewsarls gevoerd gelnkkig nog door ean vissohervaarluig werd gered heeft aan Londenache bladen het volgende verslag gegeren van zgn avontuarlgken tochten ran de wijs waarop hg in rolle zee werd opgeviscbt Maandagavond vgf minuten vódr achten besloot ik partg te trekken van den zuiderwind en de reis tt ondernemen onder het beweren dat ik slechts aan een kortilondige opttgging dacht Op d it oogenblik werd ik bebeerscht door de vrees dat men deopstgging tot den volgenden dag zou nils ellen en dat ik haar dan indien dan het ongunstige weer aanhield opnieuw zon moeten rrrdagen De wind zou ons naar Engeland brengen Mgn rrouw berond zich met mg alles was gereed ik riep den mennen die het lonw der luchtballon hielden toe dat eg rouden loslaten en liet zelf de hand ran een soldaat los die mg rastbield Een rgf en twinligtal soldaten omringden ons Te midden ran torjutohingcn Ier menlgle steeg de ballon omhoog lig richltc zich noord waan i duch op e n bougie van driehonderd me eis gekumeii ureif hg lu no rdoostelijke richting af Weld a ontdekten wg de Ëngelscheen Fraiisebe uurtureiis liet scheen dat wij op Eugeland aanhielden Men kou geen schip meer up zee ontdekken het w ia u icht geworden Daar ik een lange reis verwachtte zig ik mg genoodzaakt zoo zuinig mogehjk met di n bul aft om le un Ik liet een louw ter lengte van 70 netiT znkkeu en telkens als het uiteinde van dit touw 4e golven raakte wierp ik een kleine hoeveelheid hallast uu s M r eiis te vier uur juist vóór het opgaan vau de zon en n idat ik alles wat ik aan licbteu bJlast bezat weggeitorpeu bad ontdekte ik dat wg gedurende den nacht in noord oostelijke richting voortgestormd waren Ik wist nut hoever wij van de naastbgzgnde kust waren verwgderd en vreezende door een anderen luchtBtrooin n wrdwaarts te worden gedreven besloot ik te iracliteii in de nabijheid van een vaartuig neder te dalen Er bevond zich toen onder mg een groot nautal schepen van alleriel afmetingen De ballon hail een boogie van 1800 meiers bereikt Ik stelde pogingen ii hel werk om te dalen en nagenoeg le vgf uren gelukten deze De benedenitroom van den wind blies u t het noord westen Ik had een gevoel van onigdelijkeu durst en e enzoo mijne arme vrouw die ik zjuht le troi s eii d jor baar de rerzekeriiig te geven dal wg ons in de goede nchting bevonden Zg verloor den mo d niet Ik wees haar twee schepen die lil de ricnliiig lagen waarheen wg werden voort gedreven en ik reide haar dal we trachten moesten zoo le manaeu reeren dat we door een dier schepen werden tegeiigehonden Ik bad nog sleehia drie van de acht zakken ballast die ik bij mij had weggeworpen en ik bail desnoods nog dertien tot veertien uur IU de lacht kannen zweven Ik bespeurde dat het kleinste der beide vaartuigen een visschersmak zieh ons in den weg zocht te plaatsen De zee stond zeer hol Zonder vrees opende ik echter de klep en ik ag dat wg daalden tol het touw in het water hing Iu een oogenblik Waren we bet scheepje voorbg gevlogen De bemannivg van de smak bracht niettemin een boot in zee en twee mannen roeiden met ba ir in de rui iting die wg badden genomen Het was toen zes uur geworden Ziende dat de rieschers goeden wil genoeg hadden om ons ie helpen besloot ik de vaart van den ballon te rrrmmdereil door de klep zoolang open le huuiien tut de ptaud vol water was geloopen en een hinderpaal bfodaan de snelheid van unze vaart Toen ik dit geihlir ad en mg daarna omkeerite was het mg niet mogelg k het vaartuig te ontdekken Van tgd tot tgd braken verschrikkelijke gulven tegen den ba lon die ons met water overalelpteu Ik vreesde zeer dat da ballon bersten zon waardoor dua ons laatste redmiddel ons zou zgn ontnomen doch hg bleef gelukkig den golven weerstand bieden Te zeven uur ontdekten wg de smak aan den horizon we zagen dat zij ons volgde en allengs konden we merken dat zg naderde De koude was zeer hevig en onze ledematen verdoofden Alle veerkracht had ons bigkens verl ilen slechts de hoop van door de smak bereikt en opgenomen te worden gaf onzen armen kracht om ons sUande te houden mijn vrouw was als verstijfd bg eiken sobok van den ballon werd zg zwikker en zwakker Intussohen bleef het schip ons mderen hel was thans slechts 500 miter van ons rerwgderd Ik maakte mgn rrouw hierop opmerkzaam en haar moed werd daardoor verlevendigd Hel vermoeiendste roor mg was dat ik mgn vruuw in mijne armen moest vaaihonden Ik richlie mg aau de touwen op en wenkte de viaaehers Zij benjerktcn ons en zetten hun reddingsboot uu waarin de schipper en de slunrman van de smak naar ons toe roeiden O geveer 200 metere was het viaschersvaartuig toen van ons verwgderd Toen het lichte bootje hg hel rcbuitje van den ballon was gekomen eu belde minnen hettoawwerk hadden gegrepen dreigde hun de boot rol water te loopen zoo rerecbrikkelgk slingerde de ballon Doob zg gaven den moed niet op zg grepen mgn vrouw dier roerloos a s gesluiven lag en trokken haar zoo goed zoo kwaad het kon in de boot Ik zag bet gevaar en haastte mg de touwen stuk te sugden die aan den ballon waren tastgemaakl nanw was ik hiermede gereed of ik zelf werd tegen de boot geslingerd ik liet mg er in vallen en evenals mgn vrouw bleef ik zander gevoel op den bodem der boot liggen De viaschers Helen de touwen van het bootje los en met de grootste snelheid vloog de bnUon in de richting van Noorwegen De boot keerde daarop naar de smak terug Men hrcsch ons aan boord en in de kiguit bracht een goed vuur ons weldra weer in goeden staal We zgn den braven zeelieden groeten dank verschuldigd voor de rorg en de goedheid waarmede zg om overladen hebben gedurende onzen oveitocht naar Grimsby waar wg heden Vrgdag morgen om negen uur outschecpt zijn De schipper ran de smak rerhaalt op zgne beurt dat bg Dinsdagmorgen tegen zes uur met een zuid westen wind zeilde toen bij op een aanmerkelijk hoogte een luchtballon bespeurde die in noordoostelijke richting naar de kusten van Noorwegen vloog Blgkbaar hadden de luchtreizigers het ge aar bemerkt want zg begonnen naar de upperrlakte vak hel water af te dalen Het schuitje hing in een sclininsche positie het vloog met een gang van rijf mijlen per uur roort en dompelde zgii passagiers soms geheel oiid r water Oniniddellgk maakie de smak jacht op den ballon die op de golven afdreef Na ongeveer l j uur gekruist le hehben berond men zich op een kleinen afsiand De sloep werd uitgezet en schipper en siuurman namen daarin plaats liet schuitje van den ba Ion sleepte in het water dat dikwijls geheel en al daarover heen ging De vaart werd hierdoor verminderd en zoo was de ballon spoedig iiereikt De dreggen van den ballon SC enen in de war geraikt want het touwwerk was doo g Sneden en sleepte op de oppervlak e vs i het water Tweemaln tr ichilen de zeelieden tevergeefs den bal oii le bereiken De onregelmatige slingeriagen van dit gevairie ilreigden de sloep te doen kantelen Na veel mueite gelukte het Duruof en zijn rrouw die uitgeput en hilf verdronken waren te grijpen en in de sloep te trekken De equipage van de smak Grande Charge w ireii zeer vemaisi over bet ongehoorde schouwspel van een ba Ion in volle zee Zg volgden diens loop gedurende eeuigeu tgd zonder er iets van le begrgpen en zander te hespen ren in welken wanhopigen taestand de luchtreizigers zich bevonden Doch tueu ij den ballon zagen dalen haalden zg oumiiMelyk hel viscbwaut in zetleden zg alle zeilen bg oji den loop van den ballon te kunnen volgen Op de Daggersbaiik 163 mijlen ran Calais 40 mijlen ran de Noorweegsche kust werden de ongelukkigen gered Te Grimsbjr werlen zij met toejuichingen ontvangen Te Havre sfik men op bet bericht hunner redding de vlaggen uit Onmiddelijk werd daar len bunnen behoeve eeue iuschrgving geopend waarop reeds tal van namen en bgdragen geteekend zijn De ballon is gelijk men weet later aan de Ëngelsche kust aangedreven Gewis mjgen Durnof en zgu rrouw ran gelukspreken De DaUy Neiet wgdt aan deze gübeurteuiaeen hoofdartikel Streng breeit hel den siaf overde laffe spotters die den luchtreisiger beschjmpten Maar met evenveel recht vraagt dit blad w t le denken van de begrippen Van eer die tot zulk een wanhopigen stap hebben geleid De moed dooT Durnof te Havre tentoongeapreid is de moed van den zelfmooid en zulk eeaau kan geen verstandig meusck goedkeuren Veel hunger lof verjieot die welke doorde reilders is betojnd Iu zulk een weer een zoosuel riiegeud ge aarte op een hoogst oiisinimige zeeaai te klampen len einde een paar mcnscbeuleveus te redden was een bg uitstek gevaarlgke een zeer verdienstelgke en gelukki een met eeu goeden uitslag bekroonde onderuemiug BatieUU Aan het Vaderland wordt nit Weeuen gejchreren Hg die nimmer 200 doofstommen bgeen zig zal zich waarschijnigk roorstellen dat het in zulk een rergadering doodstil moet wezen Ik beu bedeuavond ran het tegenorergeatelde overtuigd bg deoutvangat van de gedelegeerden naar het Tweede Internationaal Doo stommenCongres bigkeus een insigue dat zg drigeu als een vervolg op de ten vangen jare le Burigu gehouden bgeenkaa st te beschouwen iNiet dat er zulke kernachtige toespraken gehoaden of zulke luide hoera s aangeheven zgn want er is geen olScieet woord tot verwelkoming der vreemdelingen gezegd Maar de heeren en ook een dame die bet congres uil BerUjn is komen bgwouen maken èn d or hun drukke bewegingen en bandgeI baren èn door bun met inspanning doch levens luid I gesproken taal die van sommigen zeer wel verstian baar ia even zooveel geraas alsof er 200 sprekers in onderhoud zgn met even zoovele dooven Het ligi overigens wel eenigszins in den aard der zaak dat zg die het gebruik ran twee zintnigen missen zich des le meer begreren om op andere wgze hnn gedachten zoo duidelgk aogelgk le uiten Indien dil gebaien ouderbond op zoo groote schaal ook een weemoedigeo indruk op den denker maakt de oppervlakkige beoordeelaar en spotvogel zou er misschien een grap in riuJen 400 handen zich zoo and mogulgk en iu allerlei bochten en kringen te zien bewegen Zuoals ik u reeds met andere woorden heb gezegd is de gehouden receptie hoegenaamd niet olficieel geweest Aanvankelgk was bet voornemen de congresleden in den tuin van genoemd établisseme te ontvangen en de heer Salomon L ew lid van bet vo rloopig congres bureau zelf doofstom zou dan een rede hebben gehouden De weersgestelilbeid heelt dit echter verhinderd en dieuleugevolge zijn de gedelegeerden in de restauratie zaal ont angen en hebben zioh dezen eersten avond op bun wijze recht aangenaam eenige uren met elkander beziggehouden Een geieede aanleiding lol besprekingen gaf bet