Goudsche Courant, zondag 13 september 1874

ADVERTENTIÉN Majesteit DK KONINGIN Zaturdag 12 September onze Stad passeert geven wij aan onze Medeburgere in overweging alsdan de Zondag t Scitlcmlicr 1874 W 1568 GOUDSCHE COURAWT Nieflvvs en Advcrlenlielilad voor Gouda en önislreken i ED R HIJi SP OOaWE C3 TJLI3EITS TI EI2Sr 0 TT T A Q P ROTTERDAM den HAAG en GOUDA lAAB AMSTERDAM EN TERUG op WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1874 Zie aanplak en strooibilletten De inzending van advertentiën kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave 0 Jl j3i 0 0 Ë Q C Zï 0r0 0 0 0 0 Q GOUDA Lange Tiendeweg D n 60 Ilt goeluii en iijdftkriftm utordtit Irinnfit tint hortst mojfKjfefit iii4 tXtttxi rtrommandïtrt zicfc ro r tegen zeer biliyke pryzen Heeft mede voorMndea ALLE SOOBTEN van ia alle BINNEN ea UUITENLANDSCHE COUUANTfN rordca dadel k opgetaudea urvoor wa ifKbrift aUoeud ii ch7ü keMëigken staat Van dronkenSp j at vermag ff J e f J wrdening maar wel S lombtmummer van liet Tijilwliiifl Der faulttumtiitu Kulti idti liu stileft on evicr twee jnren door den iloüf tomain heer A finiwler Kiautz geacbreven ui uit tge ei wnarin iil eaiij e bcschouniiiucn vüorloiiKn o cruikcle vr ij cn w inrniede zich htt coiigns zaI htvig hutideii t la itiilerdand upnrrU lijk uiel hücMi l tnleiit d t blaH ije gtscbieveu wordt enkel dour duulstüininrn TerHijl dr becrcii druk iian h t eprekea wnren heb ik niij nmi eeiii c vrei mdetingen doeu ooistellen Met 19 uiij dflurlig eb ekeii dat liet meereiideei l r nrnnilrrdrii liehuurcii tot de volkiklasse tot de bniiducrkstnti l duch er igu ook talrijke naii ienl ke pfr üi wi lojjenwoorilij mannen van rang van wie de alleen niet k lu viilt n hoe y deicn hebbi n v rkrciiriu Zuo r ijii rr b r de Finnnz iViinisterial Secrelnir Fiirsteuberg uit Herlijn en de profcssoreu oor d xXsloD üjen lïirlhier en Lcnoir uil Parijs Zie luoogelijk kan k uiy oorstellen hue een doofstomme uls underwij et kan lungeeren Tiicli scliijot 11 t mugelijk te wezen Onder de henen die mij wijders zijn voorgesteld oem ik u nog Jlr Lf Clmalier Loustoue uit Parijs Edunrdo De Wcil Weiss uit Turin Albert Berg vooizilter der luofstoramQU vereenigii g c Stockholm zijn nml lgeiioul iiit Moskou en dien uit Berlijn de gfnoemde Mmisitriiil Secretair en den h cr Wilhelm N iglo rnbrikant va telr ranrtoesteilen enz uit Berlijn INGEZONDEN MijtiJiter Ie Ikdacteurl Toen k de uuuicn vernam van de le di igen der Jiurgeuivundfichool aan wie op len geboudeu wed fltrijd te Huttenliim een getuigschrift was toegekend verbaasde liet mij dien van eeu onzer oudste leerlingen Ba tiiian Gestel daaronder missen Bij nader ondeizoek blct k hd m j dat hier e ae vergissing hnd pfauils gegrepen en hel doet mij genoegen uite kunnen melden dat uu nog aan Bastiaan Gesli l en getuigschrift is toegekend voor de teekening vau en aamengetteld ornament naar voorbeeld Met de opname dezer regelen tal u verplichten len directeur der b a s K MAltS Laatste Berichten Praag 9 Sept De Keizer heeft gisteren verscheidene dé miatien ontvangen uit de geestelijkheid den adel de militaire en burgerlyke autoriteiten het Purm iueiit Comité van den Bobeemechen Landdag en den Giweenteraad Z JU beeft den schiet ed tryd en een taon eivoor telling bijgewoond 0 eral is bij niet geestdidt ontvangen lieden vertrekt hy naar Btaudeis om le eu u oordig te zyu by de groote militaire uiauoeuvres Parijs 9 Sept Het Congres van het Inaiitut de druil Internivliunal te Geneve heeft autwoord getonden op den britl van Victor Hugo Het Congiee geeft daariu fe hoop te keuiieu op de vestiging van en slgemceoen vrede zouder strijd tusscheu Frankrijk eu Duiteckland Madrid 9 Sept Lopez Pinto heeft de Cartiaten nabij Mora in de province Teruel oa eeu bloedig getechi van lieu uren tot reue wauordelijke vlucht noodzaakt en tieh meester gemiukt van stad en kasteel die zij krechtig verdedigden liet aantal loudeu en gekwetsten aan du zyde der Carhsten is zeer grout Berlijn 8 Sept De officieuse Proti Corr het bericht mededeelende aangaande deu aanval der Oarlisten op de Allahrot voegt er bij dat de commandant an dat vaartuig wtderkeerig vuur heeft doen geven eu het incident daarmede als afgedaan kan orden beschouwd Bremen 9 Sept De soclaal demgeratisehe volksmeui er Husenrlever ptesidrut van de aigemeene Dnitsche arbeitleravereeiiiging die lu bechteuis geuunien as negens beleediging an Bismarck is tot drie uaaiidm gevangenisstraf veroordeeld MARKTBERICHTEN Gouda 10 Sept Polder Tarwe puike 10 25 11 2S Mindere 9 26 ü 10 Rogge puike 8 8 8 60 Mindere ƒ 7 25 a 7 76 Voer B JO a 7 Geist puike ƒ 7 0 a 8 25 Mindere 6 76 4 7 60 Haver zware 5 75 i ff Mindere ƒ 4 75 Ü 5 2B Hennipiaad ƒ 9 Kool aad 9 80 i ƒ 10 26 Duiveboonen 9 S0 a 9 6 De veemarkt met tamelijke aanvoer de handel traag grasknlveren mede trn ig varkens geschikt voor Londen v n 19 a 22 cents er half kilo ma ere varkens en biggtn met Iragru handel kaas Aangevoerd 125 partijen prijzen lan ƒ 29 a 32 üueboter 1 55 a 1 65 Wciboler 115 a 1 25 Heden overleed na een langdurig smartelijk Ijjden in den ouderdom vau ruim 68 jnreu 0U7 e geliefde zuster en behuwdzuater Mejufvronw D M MULLER Gouda Uit aller naam 9 Sept 1874 G A MULLER Volstrekt eenige kennugeving Vleescbboawer Lange Groenendaal heeft de eer te berichten dat bg hem te bekomen is PUIK BEST Kalfsvleeschy tegen 50 Cents pei V Kilo eiken dag VEBSCB a l8mede PUIK BEST RUNDVLEESCH Maandag 5 Cent dat by hem vooreerst a s per kilo wordt afgeslagen Tot het aanbieden vaneen gangbaar artikel verlangt men een aantaladressen uitdeze gemeentete bekomen tegen goedeprovisie Zfl welke genegen zjjn die op te gevenwenden zich met opgavevan nauwkeurig adres onder letter T U13 tot hetAdvertentieBureau vanRad Mossete Mmchen Duitschland Omiibi Stak f A Biiakuu VLAGGEN uit te steken Benige IiraEZETBNEjf van Gwiia TE EooF mmm Een zoo goed als NIEUW FIJN LAKEMSCQ SCHUTTEBSPAK Te bevragen bg n Boekhandelaar A BRINKMAN Ileodeweg i J W KOENAiUlT CHIRUGEIN PBNTISTE Wijnbaven N 71 ROTTERDAM dag 4Uks Consult tenzync huim Burgerlijke tand Graoatm 7 Sipt Maria HabeiU oodm W in Bdel e A H V8B der KUga 6 Jobaauei Mariauf oud n A C SiMuwiukul IQ V C de V m Cantiaia Adriaaui oudu O van der Ivlii F Maaterdük Cluiitiwa David Antoaiai ouden W H vaa Sark fa C Unliar S brand ouden G Veedonw eu i raa der Duma OvkULeDttii 8 Sept P i Flaakea 88 j D H Muller 68 j GkBUWD t Sefi H Veraieü ea J Bmatwui W Of kam CD K Boudcateia CORBESPONDENTIE Zij die Dog Iwekeu voor de lieke miliuiren door toe oea van onzen uitgever naar het boofdcomiti van het nSootlt Knu willen venenden wonlen veruolit die TÓ Zaterdag i t te doen beiorgen Het itukja via V B J komt t r plaatung ongaMkikt voor Do brief dien irg per poet poi merk Goode oatvi gea kan voor plaateing aiet in aanmerkidg kooien daar de eehr f tw haar naam niet mededraH na Bkucr De uitguve dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VUIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DO VDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 tranco per post 2 Openbare DroiikcRSChap Niet lang geleden is in de residentie eene verordeaiag gemankt tegen de openbare dronkenschap en spoedi daiirna stond een groot aantal raauneii voor het kantongerecht aldaar terecht om zicU te verantwoorden 8 ingaande eene vervolging iu zake eener overtreding dier verordening Het zal dunkt ons niet van belang ontbloot zijn eens na te gaan of het anderen gemeenteraden aan te riidea is het voorbeeld van dien te s Gravenhiige te volgen dan wel of het beter is dat menschen die zich dronken op straat vertoonen voor niemand anders dan zichzelf Verantwoording behoeven af te leggen omtrent hun ongepaste wyze van zich iu het publiek aan te stellen Tegenstanders van eene 7x odanige verordening hebben beweerd dat het dwaasheid is eene dergelijke verordening te naken omdat zij toch geeae goede gevolgen zal hebben en niet de minste nuttige uitwerking zal opleveren Diegene toch zoo spreken zjj die dat gevoelen zijn toegedaan die zich niet scUanien iu beschonken toestand op straat te loopen zullen waarlijk evenmin schande vinden in het bestraffen dier daad De hartstocht om misbruik van storkeu drank te maken 2nl voorts niet genezen worden door eeu kleine straf gesteld op de gevolgen dier hartstocht en mocht het al zyn dat men zich door een dergelijke verordening liet weeriionden zich dronken op straat te vertoonen binnenshuis zou dan aan dien hartstocht des te n eer worden geofferd Dit alles heeft veel schjjn van juistheid en die aangevoerde argumenten hebben veel kans instemming te vinden by den oppervlakkigen lezer en toch gelooveu wy dat zij niet juist zfju dat de gegrondheid dier bewósvoeriug met eenig recht mw worden betwjjfeld Vooreerst moet men de quaestie niet alleen beschouwen ten opzichte van den overtreder der genoemde verordening maar odAvan de zjjde der overige ingezetenen Deze t h hebben dikwjjls veel last te verduren vatt beschonkenen die zich op Mraat al waggelende heen en weer bewegen Behalve het walgeljjk schouwspel dat dronke menschen aan de toeschouwers opleveren dikwyis worden de eest geliefkoosde wandelplaatsen ontsierd door troepjes van lieden die reeds half beschonken door van tgd tot tgd uit de hen zelden verlatende descb slokjes te nemen meer en meer buiten zichzelven raken door hun gemeene taal waggelen den gang en ftoho wekkende manieren den voorbijganger werkelijk aanstoot geven gaan dezulken veelal tot handtastelpheden over en geven aanleiding tot allerlei scènes die in een maatschappij uit beschaafde menschen bestaande niet moesten voorkomen De ingezetenen ii ben recht ongehinderd ronder stoornis zo der jageroe en ïe wotden eu zonder eenigen overlast te lijden zich langs den publiekeu weg te bewegen eu al het mogeIgke moet gedaan om hun de vrjje uitoefening van dat recht te verzekeren Aangezien nu op dit recht veeliJ inbreuk gemaakt wordt door personen die wat veel vau deu Nederlandschen volksdrank gebruik gemaakt hebben zou een stedelijke verordening in deze een gewenscht gevolg kunnen hebbeu In het behing der ordelievende rustige ingezetenen die zieb aan geene buitens origheden e buiten gaaq moeten dus diegene die niet onder die categorie gerekend kunnen worden worden tegengegaan in hun zucht om in het publiek het bewgs te leveren dat zy meer gebruikt hebben dan hun dienstig is Doch ook in het belang van dengeen zelf tegen wien de verordening wordt gemaakt is het aan te raden daartoirAVer te gaan Om dat te bewüagn zullen wjj de bovengenoemde ar umenteu de iegenstanders vau de verordening trachten te weerleggen 1 Zg die zich niet schamen in beschonken toestand op straat te loopen zullen evenmin schande vinden in het bestralfen dier daad Dit argument noemen wg onjuist omdat dronke menschen zich vooreerst in den regel verbeelden niet zoo erg dronken te zgn en meestal geen juist idee van hun toestand hebben eu dan al zijn ze eens overtuigd bepaald dronken te z jn dat zg zich zelven dan toch de luucht toekennen om zich goed te houden tegenover anderen zoodat naar hun idee men niet veel merkt dat zjj niet in nuchteren toestand zijn Daarom sehamen zg zich nietlicht bjj de herinnering dronken geweest zijn Doch wanneer zg dan Tater voor den kantonrechter moeten verschijnen wanneer zij dan wegens bevonden te hebben veroordeeld worden eu hun uoam wel is waar alleen de beginlettei s maar Uie voor hnnue kennissen genoeg zgn om den persoon aan te duiden in de courant komt met de straf waartoe eu de reden waarom zg veroordeeld zgn dan komt er allicht iets op bij den man wiens karakter nog niet geheel bedorven is dat naar berouw zweemt dat hem het vaste voornemen doet opvatten zichzelf te beheerschen en te zorgen dat eene dergelijke schande want eerst nu noemt hij het schande hem niet ten tweede male overkomt De man die zich eens te buiten is gegaan weet voor zichzelf nog wel eene verontschuldiging te vinden waardoor het hem niet o bgzondcr kwaljjk is te nemen dat hg eens wat opgewonden was doch wanneer hij daar op de terechtzitting bjjgewoond door een talrijk publiek en in de courant gerekend wordt onder hen die in kennelgken staat van dronkenschap zich inhet openbaar vertoonden en dus geljjfc gesteld met den ergsten idronkaaf d voor wien ieder diepe verachting koestert dan doet zulks hem ptjul k aan en stemt hem in zoo verre dat tig voor eene herhaling daarvan zich ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlöke Nonunerl VUP CENTEN wacht Dit alles in aanmerking genomen gelooven wij dat velen die zich niet schamen zich in beschonken toestand op straat te vertoonen er nog wel degelgk schande in zien voor dat feit gestraft te worden 2 De hartstocht bestaande in het misbruik van sterken drank wordt niet genezen door het uiten dier misdaad strafbaar te stellen Dit is alleen dan waar wanneer men bedoelt bepaalde dronkaards d i personen die een voortdurend misbruik maken van drank wiet normale toestand is dronken zgn eu die des morgens reeds smachten naar eenige droppelen van hun geliefkoosd vocht Dat men dezulken niet zal genezen door een kleine boete of een paar dagen opsluitens zullen wij gaarne toegeven maar hun getal is betrekkelgk gering in vergelgking van hen die slechts van t d tot t d eens te veel drinken die slechts bg feestelijke gelegenheden of bijzondere aanleiding dronken zgn En op deze laatste juist zou een kleine straf wellicht goed werken Juist om te voorkom 3n dat die menschen die niet zeerafkeerig zgn van drank en die zonder nu dikwijls dronken te zgn toch zoo nu en dan zich wel eens te buiten gaan dronkaards worden is eene wettelgke verordening op hen die in kennelijke staat van dronkenschap zich vertoonen aanteraden Voor hen is het zeer heilzaam hen zoo zachtjes te doen gevoelen dat zu dingen deden die een fatsoenlijk mensch niet doet die in één woord onbehoorlijk zijn De kleine boeten die zij beloopen zullen waarschuwingen zgn die hen voor het vervolg goed zullen doen vermaningen die zullen uitwerken dat velen den drank laten staan of ten minste met mate gebruiken om niet meer gestraft te worden De hartstocht genezen neen kunnen zg Bienen om de kwade neiging die nog geen hartstocht is doch het kan worden te beteugelen eu de uitbreiding daarvan tegen te gaan 3 IVIocht het al zgn dat men naliet in het openbaar drouken te zgn ten gevolge van de verordening binnenshuis zal men des te meer aan die hartstocht offeren Voor dit bezwaar zouden wjj weinig vrees koesteren Met dat woord hinnmshuü zal wel bedoeld worden particuliere woningen Herbergen en koffiehuizeu worden over t algemeen in dit geval hier niet onder gerekend Meuschen die in beschonken toestand langs den weg loopen hebben gewoonlgk dit kroegje eens aangedaan eu dat barbergje een bezoek gebracht en zoo hier en d ar eens inloopeude kregen zg langzamerhand de hoogte Deze vallen dus onder de rubriek openbare dronkenschap Zg die zich t huis aan den drank te buiten gaan zgn niet velen in getal en zullen dat nooit zjjn de eigenlijke dronkaards natuurlijk uitgezonderd De huiselijke omgeving de ngvere steeds zorgende huisvrouw de aauvallige kinderen dat alles weerhoudt de man zich t huis ongestoord aan drank over te