Goudsche Courant, zondag 13 september 1874

ie geven In de krueg bi vroolyke iskkers zyn ge7m te veigctun het kostbare weekloon daar te veidiuiUa bunder aan de t huia b yvendeii tlie dat geld ook noodig hebbtyi te denben dat 18 met eldzaam doch onder den aanblik zelt van hen die hein het en dierb iar iju luug iuiit 1 hand nau den drank te geraktu dat z il naai lijk altijd tut de zeldzaamheden big ven behouien VVi zyn op dit puut te optimistisch II geli ü eu tt goed vju onze medemeuschen ni het ttgeudeel met tot de zeldzaamhedeu te rek neji Die t ucu die hier met tegeu op zien zg zullen zich voorwaar weinig bekommeren om m dioiiktn toestand op straat te komen zi zullen met In t ouverschilligste gezicht eu hait vau de weivid huune veruordeeling hooren zfl zullen dooi botte oi gevangenisstraf niet beter wordpii m lar die in alle opzichten dubbel en dwars veidieneii Een en andoi doet ons het wenschelijk Toorkoiiien eeije verordening op de openbare dronkenschiip m het leven te loepen Wg hopen dat menige gemeenteraad het vooi beeld vau dat college te sGraveuhage volge en dat ook de joutfsthe gemeentevertegenwoordiging met lang wachte een deigelyk besluit te nemen W buitenland liiiilculaudscli Uvcrziclit Aller aaiidacbt IB lu Frankrijk geiestigd op de verkiezing 111 Manie et Ijoire liie morgen moet plaats èebben iloeivol er een voorstander ran bet p Üc reu an Mae Mnliuii hoewel tot veel kleiner proportien tfruggebracl blgfi in de Fransche bladen het lioordundirwerp der dueussit Van de bewegm fen van het hoofd van dea het lot vau de natie af te baitgeu ïjedert dt i rkeuniiift vau Serrano wordt het toezicht opde S aaiiscae greuiien geslrtn j uit geuelend Aldus iuidt ld hans de lalt der luiliiaire be elhebbers l f krijgsia d die vounist over de MaraeillerCooiuiuiieui aiiiea is niet oo streng gebleven als htt fprsle uuiilcel deed verwachten van de zes vol endt be cliuMigdeu is eeu veroonlceld tot een geld buett au Ib t twee tut 2 eu d jaren gevan eiiis strut tirwijl line yii vrijgesproken Het aantal be ch nlili den bedraagt in liet geheel raim dertig liet IS ttaiis ollicieel dat de Carlisten op bet Duit sehe sehip AlbatroM geschoten htbben ii dat de bevrlhebbtr van dut vaartuig zulks met 12 schoten be ntwoord heeft welk machtsvertouu de Cnriisten op de Vlucht dieef Schoon eerat de vrees bestond oar groote verwikkelingen ten pevolge r in dit feit ca de Ttmia was de eerste om dit ouder het publiek M breiigeu blijki thans dat de Duitsche regeeriug yier ia Zij keurt de handelwyze van hareu bevelhebber goed eu beschouwt de zaak daarmede als afgedaan Als een merk aardige gebeurtenis tegenover de nltraaoiitoaiisehe beweging trok dezer dageu bijzonder de aiiidatht het congres vau oud katholieken dat te ï reiburg is gehouden eu door 130 afgevaardigden uit verschillende streken lau Duitschlaud Engeland Frankrijk en Noord Amerikn werd bijgewoond terwijl uit knilcre landen ook uit Nederland bricreu vanadbaeiiio werden ontvangen Onder de aanwezigen berouden zich verscheidene beroemde en invloedrgke geleerden zoadat het resultaat der beraadslagiugeu aet btlaugstelling wordt tegemoet gezien Hel congres is Woensdag besloten net het vieren fan ten hoognia ter eere van den groothertog van Baden De piediking werd gehouden door mgr Eeinkens die weder sprak over de oaderdnnigheiij nau de gestelde maohten tegenover de leer vau de ultramontanen die onder de zinspreuk Giode meer gehoorzaam dan de mensehen den Staat Van de Kerk afhankelijk willen maken Ouk op het Coogres zelf ia veel nadruk gelegd op dit punt wellicht te veel Veel merkwaardigs voor leeken heeft het Congres overigens Biet opgeleverd het waren meest kerkelijke aken üi werden behandeld Uit de talrijke opkomst der leden bleek echter dat de Oud Kathulieke beweging langzaam in kracht toeneemt De Koning ao Zweden heeft de Ooateurgkeche Noordpoolreizigeis door middel van den Oosteurijkacheu consul te Chiistuinta laten nituoodigen hem te Stockholm een bezoek te brengen Dinsdag zijn de jnoedige reizigers te Tromsot nangekumeu Omtrent den lantste Spnius he mii isterrrisis vcrnc int niiii uu ilnt Ztimlii te wtiiig sieun vund bij ztj iimbt eii loleu Lil dd irom btitr uurdeelde zijn ontslag te nemen FBANKRIJK Te Su sstiiis stond Zuiidagiiachl een pas aangekomen lüeuaioli f III htt station te wiichten updc komst van een anJeieii Ireiu i e lu n liiiiisi en üe stokrr waren in etn dairtoe bestemd rertitk eeiiige oogcubluken gaair slaptn en eeu gt wu in Hukinn was iii hunne afivezigheid belast met lii t a iib luden der vuren Bemerkende dat er geen wattr grnoe meer in de kttel was en den macininst niei willei da wtkken biachl de arbeider de machine zelf lu bewejiiiig en stoomde du irratde na ir de lotdiugspump Toen hij echter bet werütuig aan leii gan iiaj zug hij geen kans meer het te doen stoppen in zijn vtrwirring kreeg hij een slag van een der bef boomen zoodat liij vnii den lucunotief viel rn daar snorde het gevaarte alleen in volle vaart de rlfoc baan up die later door dei trein van Rtims gepasseerd luuest wurdeii l it Soissuns vieril diiielijk naar alle stations getekgraplieerd zoadat de trtin te Ueims gelukkig aangehouiiui kon worden i e Sirj Sermoise vlo ig de lus euittn lui oiiiotief htt station voorbij Jucli te Ijiai ne had l s ntioiichrf zyiie maairegekii griKimeu Ken dtr wissds werd zuoduliig gesteld dut dt loco motief op ten liulplynljt terecht kwam naar ilcu d ar8lLgi er8 en audeie beiet tlen nrdergelegd had om hem te doen derailleereu Met ijzni wtkkende snelheid kwam i l gevaarte aanhollen untspoorde op de aangewezen ji nats en liep leU een eind verdtr tegen eene borstwtring die door zikkcn zand versterkt was te pletter Jules Siuiou heeft te Bheima een redevoering uitgespioken waarin bij met even groote openhartig heid als helderheid den toestind blootlegt waarin de Nationiile Vergadering tn het land verkeeren Hgtuoude daarin aun hue zeer hel land naar het eiiiJvau den voorloopigen loes and verl ingt en hoe deze blijft voortduren doordien dt kimet door partgsohap onmachtig is om iets tot stund te stand te biengeu Wannter de afgevaardigde van la Murne de kiac it der vtrsclidleude paitgin lauHi uiig heeft gtmclen doet hg uitkomen dut stdert ilii jureu delmkerzgde wezeulgke voordeden heeft behaald en vooruitgegaan IB lu getal lu kunde in samenhang Uij erkent ouk dat zelfs indien de totkomsii e vtikieziugen guns ig uitvallen de linkerende niet hopen mag nog etnraaal een overwegende tol in de Verjïadering te spelen De linkeizijde alleen kan dus nimmer die verstandige di d volbrengen waarvan het he sirl des lands afhangt te weten de ontliinding der Kamer en het uitsohrgveu van algemeene verkiezingen Jules Simon cunstateeit dit ouveruugeu Ui di liuii ipartisten gitnslig voor de onibindmg stemmen zullen wenselit hg in het midden te laten Maar hg troost zich met de gedachte dat de uiterste rtchteczgde in deze der hukerzgde te hulp komen zal en hg hoopt dut dit reeds in de naaste tuekomst geschieden zal Wel is waar verzekerde de Itgitimistische ümneri nog dezer dageu dat het Uatste manifest van Cham burd aan de hoop der aanhangers van bet Septeiinium den bodem beeft ingeslagen doch tussc ien vtrklairde vgandschap tegeu het Septeunium en ontbinding der Kamer die de definitieve vesti n g der Uepubliek lu het vooruitzicht stelt ligt mter dan étne schrede eu het 18 zeer de vraag of de rechterzgde geneigd bevonden worden zal dien stap te doen Naor aanleiding der poguigen in onderscheidenesteden van Fraukigkgoduan om dour weÜLrinvoering eeuer zetting de prgzeu van brood en vleesch te verlagen melkte Temps op dat inderdaad de vleeschbouwers zich achgnrn verbonden te hebben om niet tegenstaande de prgzen van het vee aanmerkelgkgedaald zgn den prgs van het vleesch even huog tehottrieu als vroeger Het publiek beeft hel volste recht om zich tegen zdke schandelgke praktgken te verzetten Qeen zetting moet men invoeren dat zouign de vrgheid belemmeren De slagers en bakkersmoeten vig zgn om voor hun waar te vragen watzg willen Maar het publiek moet wgs genoeg zgn om met te betalen wat gevraagd wordt Twee proefhoudende middelen zgn er om aan den willekeurigen dwang van bakkers eu slagers een eind te maken Men late brood en vleesch van elders komen gelgk reeds meermalen met goed succes is geschied Ifeu vereenige zich om dit te doen waar eigen krachtonvoldoende zou wezeu £ a men richte coöperatieve vereenigingen op men bakke en slachte voor eigen rekening men vereenige zich Dat is de eenige wegom monopolie te bestrgdeu DUITSCHLANO In het jongst ontvangen nummer der Nat Zeil wordt het volgende medegedeeld Een eervolle getuigenis voor bet Duitscbe leger dat Psrgs heeft belegerd afgelegd door een Frauschman De hier bedoelde man is de beroemde bonwkali digc Viollet lo Duc Hetgeen hg zejit lientat p eitji n aaiiwIioutvniK waut aan de verdrdii ing van Purgs heelt hg een werk aam aandeel genomen in bMidauiglieid van luiteiiaiit kolonel van het hulpleger dienstdueiide bg de troepeife ML genie lu zgii werk getiteld ÜB e nr la définu de Parit zegt hg het volgende De barbaarlBhè verwoestingiii aiogericht in de omstiikeu van l aajs wurden door de Traiiichi n lu hel uijiriureu op rekeiiing gesteld nn de Duit clie bar uren Het IS achter een feit dat toen de Duilsehers Parijs uaderdui om de stad in ie sluiten bgiia al die Bchruinelgke vc woestiiigeu retds biddin plada ge bail Htt zgn de Fraiischtii zclven die zich dnaioan heb Pil schuldi gemaakt Die pluiideringen eeu stiiuiiilvlek op het tnfereei lan het gruote treurspel heüüeti niet wttiii bggedragen um de urmte te de moraliseeren De ergste vgaud had bet niet slimaier kunnen maken Degenen die zich daaraan hebbea schuldig gemaakt beboorilen brurtehnge tot de liujetroeptii de mobitle garde de iiatioiia e garde eu de franctirturs allen hebben zg danrloe bggedrageu Httgeeu aan deze gctu gems nog grooter waarde geelt IS dat VoiUet le Duc geen vru ml der l uschers is lig egt o n van beu ilat 7g op gruwzame ta üiiiuuedüogeulouze wgs oorlog vueitii 1 ar juist daaiuui hebttn die woorden dei te houger vviuirde 008TEMRIJK Te Weenen worden topbereidse pii gemaakt voor de fevatelgke ontvangst der moediije zeevtarJerf welke tn het jaar 1872 eene oiitdekkin reis naar de Muordpool ondernomen hebben Volgens de ontvangen telegrammen gerankte bet schip in Auguiius 1872 op 7i graden Noorderbreedte door bet gs geheel ingeslutea en vroor di tin vast In Mei u het lolgcudejiar wtrd htt vaartuig dat uiibewoon air geworden was verlaten en een reis iii sicd n over lie js tan evaiigen ilie 98 dagen duurde totdat men door een Uussisthen schoener uerd opgeiiamcii Op deze i tocht over het gs werd reiie uitgestrekte strook land op 82 en 83 graden Noorderbreedte ontdekt die dea naam Frans Jozel s land ontving Ook lu an I ere wetenschappelijke ontdekkingen is de reis zeer vruchtbaar geweest Het lualste telegram Is gedateerd Bardoe 3 September Van daar kunnen de reizigers binnen eeu ueek of drie Weenen bereiken De bemsoning bestaat uit de luitenauts Wevprecht als aanvoerder Pay sr en Brosch doctor kepes en 16 andere personen van welke op dt reis slechts éen aan longziekte overleden 18 De overigen zgn volkomen gezond BINNENLAND GOCOA t Sbptembee Heden bad Gouda het voorrecht twee beminde vorstelgke personen biuneu hare grenzen te zien II M de Koningin en Z K H Prius Fiedenk kwamen heden morgen ten 9 43 ure aan het station aan Heeds geruimea tgd voor het bepaalde uur vau aankomst was een aanzienlgke menigte op den S atiunsweg Spoorstraat Kleiweg enz aamengestroond om de geliefde Vorstin eu dcu hooggeachten Priui met luide j uicbkreteu te begroeten Óp het station zelf waren verscheidene aatoriteiteu vereenigd als de burgemeester dezer gemeente wethouders leden van deit raad kommandant der schutterg enz terwgl de heer Baron van Hardeubroek vau Bergambacht die reeds gHterenavond in deze gemeente wis gearriveerd daar ook aanwezig was ïoea de trein die de vorstelgke gasten van de residentie herwaarts bracht tn de nabgheid van bet station was genaderd speelde de sehutterg mu iek het Volkslied tot dat de trein stdhield H M de Koningin vergezeld van eene hofdame Bar V Stirum en Z K H Priiie Frederik beiisveus diens adjudant in de wachtkamer getreden igiide werd de geëerbiedigde Vorstin eene aierlgke bouijuet overhandigd door de jongejufvrouw Vtruly die H M blgkbaar veel genoegen deed Daarop nam de burgemeeater Mr A A vau Bergen IJzenduorn het woord en eprak de doorluchlige personen op welsprekende wgze toe heette hen welkom binnen deze gemeente zeide dat het een lang gekoeaterde wensch was der Qoudsche ingeretenen om H M en Z K U m hun midden te zien en betuigde zgn dank voor de eer der gemeente heden te beurt vallende H M antwoordde hierop met hare gewone minzaamheid eenige woorden zeggende dat het baar zeer aangenaam was hier te zgu Nu verliet de vorstelgke stoet vergezeld door burg eu wethouders het station en begaf zich op weg naar de groote of St Janskerk De huizen waar langs de stoet H M en Z K H zaiten in eeo rgtuig getrokken door 4 paarden trok waren zooals van zelf spreekt met de Nederlandsohe vlag versierd terwgl ook hier en daar de Wurteibbergsctie ktenreu geziea vetdea de iii gang van de stad bg de Kleiwegsbrug wuen ttvee staadaarden geplaatst waarvan de een de Nederlandsche de ander de Wurtembcrgsche vlag drueg In het kerkgebouw werden de Vorstelgke persouan bg monde van den President Kerkvoogd den heer W J Fortugo Droogleever verwelkomd en werd aan H K andermaal een banquet aangeboden thaus door de jongejufvr Hoogcbooin Voor een en ander betuigde H M allermiiizaamst haren dank en verzocht daarop dat tot de bezictitigiiig der glazen zou worden overgegaan Met groote belangstelling werd gedurende een paar uren door de Vorstin en Z K H de roem van Oouda s St Janskerk in oogeiischouw genomen en herhaaldelijk bleek het dat de doorluchtige personen daarover ten hoogste voldaan waren Niet htt minst trokken eeiitge cartons der glazen de aandacht en tl M bejammerde het dat deze prachtige eu icisschieii eeiiige schetsen niet tn een of ander kolossaal gebouw voortdurend konden ten toon gesteld Door den organ iet werd gedurende htt bezchtigtn der iiizen het orgel bespeeld H M ste de ook dit op boogeu prgs en roeiude het spel van dcu heer Middel zeer Nadat II M k 11 en de overige hooge personen in de kerkvoogdenk imer het album dtr bezoekers liadden geltekeiiil verliet men het geboon onder de hartt gkste dankbetuigingen van U AI en Z K 11 vour al htl belungAckkende dat M H D D was voorgesteld Daarop werd nog een bezoek gebiaclit aau het museum van oudheden wnnr de vorstelgke gasten door de manneii zaiigvereenigiiig irApoliu die ui de vesitbnie geschaard stond intt liet f oihlted werden verwelkomd In de echutlerskamer sprak de heer J N Scheitema president van de cemmiasic van bet maseum eenige woorden waariu h betuigde dnt de eer van het btzoek van H M en Z K H door hen op hoogen prgs geschat weru en uferkte aan dat bet museum nog een jonggeborene was daar fact eerst 12 Mei van ilti jaar was opgericht doch dat het reeds veel schqoi s bevatte Zoowel de Ko niiigtn als Prins Fredenk beschouwden daarop verachetdene antiquiteiten mti aandacht en beiden gaven berhaiiidelgk lloogslderzelvrr bgzoudere lugeuomcuheld te keuiieii mtt vvat g z geii De beroemde beker werd tot twee maal toe door H M ter hand genomen en bsogst voldaan uitte zg hare bewondering De puiolen en de andere zaken die aan admiraal Tromp btboorden werden eveneens bezichtigd ei zoowel over deze als over vele andere vooruerpen gaf zg hare tevredenheid ta keuueo II M gaf ten slotte baren spgt te kennen dat eg slechts korten tgd kon vetbigven doch bet uur van heengaan was gekomen De vorstelgke stoet verliet daarop de zaal ging idea gang door waar de reeds genoemde zangvereeniging baar bet sebooue lied Bede van Heinze toezong 11 erop wenlen de rgtuigcu neder bestegen en onder luid gjgubel cla gquich van bet volk reden de doorlui ht ge pirsoiieu langs den lieudeweg en Fluwelen e ugel naar Stulwgkerelura om verder naar Bergambacht te gaau ijpdureiide de muand Aug zgn in deze gemeente overltdun 17 m iuiitn en 2U vrouwen t w in hbt Ie levensjaar II m en 11 vr totaal 22 van 2e fce 2 8 7e 14e 2 O 2 16e 2Ue 1 O 1 21e aOe O O O Jle B le O O O 61e BJC O O O 6ie SUe 1 ff 1 2 boven 180e 0 2 17 20 37 Hiervan zonder geneesk hulp 1 vr in t Ie en 2 m van t 2e lie levensjaar tutaal 6 Daarenboven levenloos aangegeven 2 in en 2 vr 4 Tgdens het onweder dat in den naclit van Uouderdag op Vrgdag boven deze gemeente losbarstte is in een boom in den tuin van den heir Otto alhier de bliksem geslagen Niet alleen dat de boom ge splitst was eu de splinters links en rechts op grooten afstand zgn hoeugevlogen maar zelfs is eeu stuk uit de heining waarnaast de boom stond gebarsten en in stukken wegge logen De StaaU courant behelst een Kon Besluit dd 8 September dat de tegenwoordige vergadering van de Siaten Qeneraal zal worden gesloten op Zaterdag 19 September 1874 des namiddags ten 2 ure en dat de Minister van Binnenlaadsohe Zaken gemachtigd wordt om zich op dat tgdstip t begeven tn de vergadering der Siaten Qencraal ten einde in vereenigde zitting der beide Kamers de vergadering lu den naam van Z M te sluiten In de vergadering der liberale kiesvereentging Voor mtgaag te Amersfoort werd o a mededeehng gedaan tau eea ntwoord van ar M J giinppel op een brief van het bestuur In dit antivoord verklaarde hg zich als liberual Cüiiservatief en conservatief liberaal Deze vage sehemering achitge verklaring vdtdeed n emaad zuodat dau ook geen enkele stem op den heer Pg lappsl werd uitgebracht De beer E H Kol te Utrecht heeft voor de candidateur voor het lidmaatscbap der Tweed Kamer in het kieadislrict Tiel bedaukt A R Ot Gener ial van Swieten is gisiereu avond ten half neiien vergeeld van den beo toegev eg len adjudant knpiteui de Bock per Holinndsche spoor tv s lla je aan gekomen uit Mnr eiUe Onder de zeer we iii en die ain bet stitiou Ier verwelkoming tegenwoordig uaren merkte men op kolonil Staring die hem per rgtuig naar zgne woiiiiig vergeztlde Eerl ing kin naar men ons heeft medegedeeld een splitsing van de ufdeeling Armwezen van het Departe uent van Bimienlandsche Zaken worden te gemuet gc ieii Het besluit zou nauelgk zgn genomen om het btheer en toezicht over de bedelaarsgeatiehteit Ojiuitrschatis tn Vemhuizeu van dit Ministerie we te nemen eu over te brengen bg dat van Justitie Farf Mm verzekert dat er plan best lat om den 2 jarigencursus aan de Koniiiklgke Vlditaire Atidemie te Breda rteds lu bet volgende jaar door eeu 4 jarigen alsvroeger te ver augen j Te Koterilam is tn een nacht van Donderdag op Vrgdag tei tuee ure een hevige braud uitgebiirsteii 10 eene bnkkerg in deLan8tee r die tn weinig tjds oversloeg in twee panden op de Kaasmarkt zoadat lire panden in een paar nren totaal w iren utt rebrand door den hevtgeii u iiid a itigewikktrd w is het pen o tzettendeii vuurgloed waardoor de nsiistbgzgti le pniiilen waaronder het politiebureau en raadhuis groot gevaar hepen de algcmeene rees die mtn hiervoor koesterde werd helias omstreeks vier ure maar al te zeer bewaarheid daar de toren van hel rludiiuis vuur vatte en in een oogwi i k tn laaip vlam stond aan het lilusseheti i ii deztii viel iiniuwelgks te den ken daar het water der brrndspuiteu dtu koepel met koude bereiken een half gur later stortte dan ook de vvindagrer met dondtrciid er as door het dak van het raadhuis een pgpleider van spuit 19 mede slepende dia echter slechts licht gekwetst ia met schier boveiimenschelgke iiispaunii g u het echter gelukt het raadhuis Ie betttmitèn Ten ruim 5 nor was men het vuur meseter wa irbg een hevige regen zeer l stade kwam De brand van den toren leverde een ontzettend doch prachtig schouwspel en verliohtte een groot gedeelte der stad Volgens het Utr Dai blad beslaat er vooruitzicht dat eeu betere regeling der apooru egstations aldaar tot stand al komen en wel zoo lanig dut het station van den Stautsspoorweg uitsluitend voor goederenvervoer war t iiigeripht en die van deu Ugii en Oosterspiorwpg voor personen bagage bestelgoedereu enz Ueizigers van en naar Utreclit met deu Staatsspoorweg zouden de keuze hebbeu tusschen ecu vso beule luatstgeuoem Ie stations Dp eergisteren te s Hage gebonden Slealgemeenevergadering der verecniging van en voor Nederlandscbe iudusirielen heeft 7ich langdurig bezig gehouden m t het bestek eu de toora aarden en deu aifloop der aaiibtsttdiiig van 3 Septtinber wegens het makeneu stetltn van den metalen bovenbouw voor da orngover do NIakire Uaas ia fititterd Daar bet tnteder gr val oitt kan ontkend worden dat er zich onregelm tig eid lig de aanbesteding heeft voorgedaan lieeft de algenieei e vergadenng besloten den minister van binnenlandsehe zaken ia overweging te geven evne herbesteding te bevelen Naar men vernepmt a de heer Oscar Carré Toornemeiis met zgir Koninklgk Nederlandsch Circus na ailoup der Amsterdamsohe kermis eeu knusireis te gaan maken door Duitschland en Oostenrgk an Amsterdam uit zal de heer Carré achtereenvolgens Dutsburg Ëlberfeld en Bremen bezoeken oo van daar nur Weenen t ay Toen de kinder voorstelhng van de circns Carré te Delft Donderdag ou aaqvangee liev nd zich een niet gering aantal kinderen voor de fent begeerig om ook eens te kgkeu maar was voor bet Meerendeel onvermogend om de entr te betalen Toen hadden zg het aan de vrggevigheid van den heer Carré te danken dat zg op zgn bevel allen op den derden rang gratis werden toegelaten Onnoodig er bg te voegen dat dit blf d gezi hteu g Door een bewoner van Beierwgk meldt de B C IS in de nabgheid van die plaats eeu prachtige jonge valk gevangen Het dier is zeer gezond en schgnt zioh lu zgne gevangenis goed te kunnen schikken Op den 12 Mil den dag van bet krooningsfecst werden aau een te Goede geboren kind van het maniielgk geslacht de naiaen van Z M den Koning gegeven Korten tgd daarna stierf de moeder van het kind De vader beeft dezer dagen door bemoeiing van een ingezetene van den koninklgken peet een vorstelgke gift ontvangen Maandag reed bg de manavers op de Ehedeosche helde een kapitein in vollen ren vau eeu heuvel naar bene len wa irbg hg met paard en al oaistortte Het paard buitelde om en viel t g6n een hoornblazer aan d e van het paard een slag in de igde ontving Gelukkig bi k de horen de kracht evenwel H de man za aar gewond Ook de kapitein heeft kneuzingen bekomen Ie Groniu en is eene vennootschap tot stand gekomen met het doel om eene broodfabriek op te richten In de vergadering van bet koninklgk Instituut van Ingenieurs werd door den voorzitter medegedeeld dat voor den ongelnkkigen G Vermeeie 10 QUO Vas ontvangen zmdat hg waarschgnlgk spoedig m bet bent zal zgu vau kunstmatige beeneu en armen Naar men nog uit Amsterdam meldt bevonden d A op het oogenblik dat de biand lu de ssikerfabrïék in de Bickerstraat uitbrak aldaar 27 OOQ mehsbroodeu voor de aUtvering gereed terwgl in de droogstoven nog ongeveer 6C00O broodeu aauwezig waren Uit Elburg wordt bericht dat aldaar eerstdaaia met laestemmiiig van pruvisonn van bet geslicht Het FeitlieHliqf een huwelgk zal worden voltrokk n tuseeben een paar gealimenteerden tellende te zameu 149 jaren een wediwnaar van 73 en eene weduwevan 76 jaar Laatste Berichten Parijs 11 Sept De rechtbank heeft twee personen Gncrand en Mallatin veroordeeld tot eene boete den eeo van 500 en den ander van 100 fr wegens het veikoopen van bet portret van den keizerhjken prins Het Hof van a sises heeft zekeren Moreau te 8 Denis die beschuldigd was van achtereenvolgens zgne belde vrouwen vergiftigd te hebben ter ivti veroordeeld Eopenbagen U Sept De Noordsche Telegraafmaatschappg meldt uit Shanghae van 10 dezer De Japansche gezant Obuka is te Peking aangekomen I aar men zegt met een voorstel om bet geschil in de zaak van Formosa te onderwerpen aan eene scbeidsreehterlgke uitspraak en wel van Amerika of Italië Parijs 11 Sept in plechtige audiëntie ontving maarschalk Mac Mahon heden den Spaansohen gezant bg de Fransche Bepubliek den heer Vega Armgo die bg l overhandigen zgner geloofsbrieven zgne levendige voldoening te kennen gaf over bel herstel der officiële relatien tusschen de beide Landen Hij hoopte dat dit herstel zon bgdragen om den oorlog te doen eindigen Mac Mabon verzekerde dat het ook zgn weuseb was de goede relatien bevestigdt te te zien die tusschen beide Landen een band vormen moeten 1 = O X4 I T I E Aan het Bureau van Politie alhier kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een in deae gemeente gevonden STIERKALF Burgerlijke Stand esspttN Jt Sept Koenrasl oaderl 1 de Joog sa M B S Weumaa 11 Geertruida Maria ouders C Okkerse ea 6 Verkig OvEELtniN 10 Sept J Ilogerdgk 3 m A de Joug 7 J 25 JAKiaE SiCKïTEEEENiGïNG VAN D J DS HAAN li t BH A M WOUT Gouda 12 September 1874 ADVERTENTIËN