Goudsche Courant, zondag 13 september 1874

iXED RHIJi SPOORWEG C3 TJLX3E2srS TE EIIsr 3e KLASSE ROTTERDAM den HAAG en GOITDA AMSTERDAM EN TERUG op WOENSDAG ie SEPTEMBER 1874 Zie aanplak en strooibilletien Woensdag 16 September N 1Ö69 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda eu Onislreken 17 JACOBUS SCHüMER BABENDiNA SPIEBENBURa van Rotlerdam die tevens lion dank betuigen voor de vele benijzen van belangstelling bg hun hnwelgk ondervonden Gouda 10 Sept 1874 Na een langdurig en amartelgk Igdenoverleed heden mgueu geliefden Echtgenoot AART DK lONO in den oudei doni van 67 jaren na eene gelukkige echtvereeniging van 43 jaren JACOBA dïn BOER Goudji 10 Sept 1874 ♦ De ondergeteekeude JOHANNES van POLANEN betuigt by dezen t a oprechten 4iauk aan den Heer Kapitein CAMP en verdere Officieren der Coaip aie voor de buitengewone goede behandeling gedurende z ju diensttijd van ben genoten te hebben J V POLANEN Soldaat koloniaal werfdepót Gouda 12 Sept 1874 Dankbetuiging an deGLASASSUEANTIE MAATSCHAPPU PEÜDENTIA te Ameterdamisaiaxyaiecaa den Heer NORTIEIR Agent van bovengenoemde t aatsehapp voor de poedige plaat iag eener ebrokcH piegelruit lOodst binnen acht dagea lies perfect in orde vras eu de ondergeteekende deze Assurastie san e nen Stadgenooteu ten zeerste aanbeveelt ANDMES VAN DANTZIG Hén Kelder te huur a bevragen h 4eD Uitgever dezer Coorant iiiQIiiilH 4e OVERNAME eener ZAAK bestaande u GARENS BAND en MODE ARTIKELEN mti WINKEL OPSTANO n TOONBANK gelden op een der beste staaden dezer tad Beflectcrende gelieve zich franca aaa het Bureau leeer Contant te 0teldeu onder lett Ö B Hit de hand te KOOP te Gouda e ii SOLIËD 9u t BHXARDZAAL KOLFBAAN n grootea TUIN eer geschikt vaor Paitgen hetwelk nts onhengelgke jaren een goed borger be staan heeft opgeleverd Adres uet franco biieiren letter A A aaa het Adverteatie Burean aran A BRINKMAN te Gouda Te Ituur gevraagd EENE NETTi BÜRGERWONïNO lieftt op ene der Singels van Gouda Brieven frmtco met opgaaf vaa huurpri s onder letter B ter tJoekdrukker van H GOOMSSEN te Gouda XTflÖlBAAHTT CHIRUGEIN DENTISTB Wijnhavea H tl ROTTERDAM aa gftiy iis Consult ten zijne huize No 7 9 der beroemde Wekclijksclie Zanicusprakei Uitgave J J H KtóMMER te VtreJu ia heden voorhanden by den Boekhandelaar Lange TienJeweg te Gouda UECmFEL AFOLLO met medewerking van dö Afdeelingen P AMES Z ANGVEREENIGING EN ÜUcrlUkc VVcteprekendheid op MAANDAG den 14 September 1874 des avonds ten 7 i ure precies in de Sociëteit ONS GENOEGEN NA AFLOOP RAT Aanbesteding De SCHÜTTERSRAAD der dd SCHUTTERIJ te Gouda zal onder nadere goedkeunng van Burgemeester en Wethoudeia dier Gemeente p MAANDAG den 28 SEPTEMBER 1874 des namiddags ten half een ure in het openbaar ba inschrijving AANBESTEDEN de levering van 25 compiete Schutteruniformen 5 afzonderlek Jassen 10 afaonderlijte Pautalons 60 paren Schouderbed kingen eu 60 HaLidasaeo alsoede het onderhoud dsr by de Schutterij in gebmik zynde Trommen en Trombehoefteo gedurende het jaar 1875 De voorwaardesi van aanbesteding zullen van Maandag 21 tot Zaturdag 2i September 1874 van des morgens 10 tot 12 ure ter lezing liggen hg den Conci ge in het gebouw Aan Lboi op de Markt te Gouda alwaar de inschryvisgbiljeiten op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 are moeten worden ingeleverd Sloom Chocolade Fabriek THEOBHOHi i De ondergeteekende neemt de vry b ids AGENT van bovenstaande gunstig bekende Fabriek hare Choco lade aoorten bgzooder aan te bevelen g F N MAAS Jr O Peperrfraat K n 70 wiea voor Heeven Verkoopers es Prijs Couranten en MonOer te beJ komes n 0 aaV1030H3 31302 Openbare Verkooping ten overstaan van Notaris Mr KIST te Gouda op DINGSDAG 15 SEPT 1874 in het Huis aan den Kleiw wgk E no 27 28 te Gouda Tan een XÏNBÖEDEL bestaande o a uit Fraa Mah en andere MEUBELEN en HUISRAAD eene uitsteken e PLfiiNINO SCHRIJFBUREAU beste BEDDEN en BEDDENGOED GOUDEN en ZILVEREN VOORWERPEN enz enz Openbare Verkooping te GOUDA ia het Logement deZai i op DONDERDAG den 17 SEPTEMBER 1874 des middags tea 12 ure van VIER en LANDERIJEN allen veihuurd tot 1 January en Mei 1875 en wel drie in den ZuidpUspolder te ZEFEIMHUIZE V van welke eene met 19 Hectaren 44 Aren 20 Centiaren WEI HOOI eu BOUWLAND is verhuurd aan C BARTELS voor 1150 in het jaar eene met 18 Hectaren 59 Aren 20 Centiaren aan C KUIPERS voor IIOO m het jaar en eene niet 24 Hectaren 85 Aren aan W vas BRIEMEN voor 1250 ia bet jaar En eene in het Weegje te IVAiPDIXXFEEIM met 11 Hectaren 42 Aren Sö Centiaren WElen HOOILAND verhuurd aan de Weduwe IL DB BOER voor ƒ 1000 in het jaar Twee Perceelen Wei en Hooiland liggende in de WeHepoort te BERHEIMfWOVDE te zanten groot 5 Uectasen 38 Aren 75 Cen tiaren En een HUIS en ERF op het Doi te EErEIMHUIZËX verhuurd aan W de DEUGD tot 1 Mei 1876 voor 3 per week Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantoren van de Notari 8en W J FORTUIJN DROOGLEEVER en Mr P P P KIST te Gouda Ü J I Manheer Hiemeveoszend ik UEd 81 blauwe postzegels voor 2 flacons van uwe AHERICAN BALSEM voor HER6R0EI van Haar Daar ik de ondervinding heb opgedaan dat dezelve aan hare vereischien voldoet durf ik ze bg een ieder aanbevelen Het cal UEd misschien bevreemden dat ik reeds voor de derde maal deze bestellmg doe doch het is zeer duideiyk dat deze op mgne aanbeveling voor anderen zgn en ni voor mijn persoon daar ik dezelve niet meer noodig heb In afwachting heb ik de eer te ign Snetk Oet R KROON 28 M 1874 Seambteinhakuitmnarrêtt De AMBRICAN BALSEM geeft binnen eenige weken HERGROEI van Haar verdr ft Roos of Schilvers belet bet uitvallen en vïo tgdig gr s worden Franco aanvraag a ƒ 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels bÖ THEOPHILE Haarkundige Kerkstraat bfl de Vözelstraat 514 Amsterdam Gouda Drok tu A Drmkaiau Kennisgeving De BUBGëMEËSTRR van Goads brengt bg deu ter kennis van de be aughebbeiideo dat daar den Heer Frorincialen Inspecteur der Uirecte Belastingen Dz te Botterdam op deu Uu September 1874 is executoir rerlclsanl het eeiate kwartailtkoluer van het patentrooht over bet dienstjaar 1874 76 Dit raormeid Kohier ter in vordering is gesteld in hanilen aa den Heer Ontvanger dat ieder daarop vaorkamende rerpllgt is zguen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te oldoen en dat heden ingaat de termjid van DBIË MAANDEK binnen welken de reclamliB behooreu te worden ingediend Gvuda den 14u September 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZINDOOKN EENNISGETINO De BUKUËMKËSTËIt van Ooada brengt bij de ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer l ro inehilen Inspecteur drr Directe Belastingen enz te Hutterdam op den 3en September 1871 is execirtoir verklaard bet 1 kwartaal voljaarskobier voor de belasting op het personeel dienst 1874 75 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld lu mlen van den Hrer Ontvanger dal ieder daarop voorkomende verpligt is zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de tcrmgn van DRIK MAANDEN binnen eiken de reclames behooren te worden tngediena Gouda den 14 September 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BSIGEN UZENDOORN BEGROOTING DB INKOMSTEN bn UITGAVEN van db GEMEENTE QOUDA voor de dienst van 1875 Bevolking 16369 zielen INKOMSTEN Uoofdst I Ontvangsten wegens vroegere dien sten VOLOH Hoofdst L Ontvangsten wegens vroegere diensten Batig slot der lautet vastgestelde rekening voor zoo verre daaraan met reeds eene bepaalde bestemming is gegeven 9530 88 Eüteai van het Iste Hoofdatu k 9530 88 Hoofdst II Opbrengst van belastingen en heffingen Afd l üpo op s rgks belast 2 40 Opc op de booïdsom der belast op de geb eigendomm ƒ 8667 21 10 Opc op de hoofdsom der belasting op de ongeb eigendommen 349 50 60 Opc op de hoofdsom der belasting op het personeel 20723 73 Totaal der Iste Afdeeling f 29740 44 Afd II Aand in s ryks belast 5 i gedeelten van de opbrengst der Rflksbelasting op het personeel in hoofdsom en opcenten 33157 32 Totaal der Ilde AfdeeUng 83157 32 Afd m Plaats dir belast 30000 Totaal der Ilïde Afdeeling 30000 Afd IV Heffingen voor het gebruik van openb plaatsen 6 Plaats dir belasting j Idem bu suppletoir ko hier j wegen werken en inlichtingen Opbr van brug kaai haven kraan sluis dok boom en veergeldeu 59400 Opbr der wik weeg meeten keurioonen 1400 Opbr voor banken of staan plaatsen in hallen op markten en dergelijke openbare plaatsen ƒ 4000 Opbrengst wegens da begraafplaatsen 2200 Leges en voordeelen der Ge meenteSecretarie en van den Burgerlijken Stand 300 Opbr van schoolgeld van de Lat school hooger onderwga f 600 Opbr van schoolgeld middelbaar onderwijs 180 Opbr v schoolg lag onderw 7386 Opbr van schoolgeld bewaarschool y 96 Opbr van schoolgeld muziekschool 294 Totaal der IVde Afdeeling 75856 Afd V Andere belastingen en heffingen niet begrepen onder eene der vier voorgaande af Belasting op de honden 900 Totaal der Vde Afdeeling 900 f 1W 4 25866 nide 30000 nde 33157 32 Iste 29740 44 Totaal van het Ilde Hoofdstuk 169653 76 Hoofdst III Baten en opkomsten spruitende uit Gemeenteeigendommen en bezittingen 18 Huur van huizen en anderegeb 2803 90 19 Huur of pacht van landen en landerijen ƒ 870 15 Opbrengst van den houthak 200 Renten van kapitelen a In inschr op de Groot boeken der Nat Werk Scbuld ten name van de gem Gouda 65 b Idem ten name van Scholarchen der Lat scholen ƒ 1165 c Wegens bg voorschot of ter leen verstrekte gelden J 2247 38 d Dividend van de aand in de Maatechappg v Gemeente Crediet f 247 50 3724 88 Opbr van grasverpachtingen 467 Pacht van de visscherij 82 Pacht van de gabel op het Amsterdamsche en Goudsche rnpad daaronder begrepen de huur van de huizinge en het land daartoe behoorende 1300 Pacht van het Reeuw verlaat 660 Schadeloosstelling v het heemraadschap van den Amstel en Nieuwer Amstel wegens de overneming van tollen enz voor de vaart van de Drecht Aar en Amstel ƒ 2000 27 Opbr van de gabel voor het bevaren van de nvier de Gouwe 19000 Totaal V het Hide Hoofdstuk 31107 93 Hoofdst IV Ontv v verschillenden aard en toevallige baten Tienden cijnsen en erfpachten 565 21 Pacht of opbr van den haardasch voilnis bagger en dergelijke mestspeciè n f 1112 75 Boeten van politie nationale militie enz ƒ 120 31 Boeten wegens overtredingen in zake van plaateel belastingen f 20 32 Teruggave van het R k a Wegens bg voorschot 4 verstrekte reisgelden aan militiepbchtigen 100 b Wegens bij voorschotgedane betalingen v allerlei aard 500 600 Ontvangsten wegens onderwerpen in gemeenschap met andere Gemeenteinstellingen en inrichtingen oi ter zake van gemengd beheer Memorie Bydrage van het Rgk in de kosten van het kantonnaal hnis van bewaring 30 35 Opbr van hetgeen ter bestrj ding van de kosten op het aan1 nemen van werken en materialen door de aannemers wordt betaald f 300 36 Andere ontvangsten niet tot de vorenstaande behoorende 600 Totaal V het I Vde Hoofdstnk ƒ 3347 96 HoofdsiV Buitengew ontv Opbr van den verkoop v gem eigendommen v boomen enz 100 Aflossing op hypotheken enobligatiën ƒ 100 Afkoop van grondrenten tienden enz 20 Totaal V het Vde Hoofdstuk 220 Verzauelinodeb Inkomsten Ontvangsten w ns vroegere diensten 9530 88 Opbrengst van belastingen en heffingen 169653 76 Baten en opkomsten spruitende uit gemeente wgendom men en bezittingen 31107 93 Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten 3347 96 Buitengewone ontvangsten 220 Totaal der Inkomsten 213860 53 BUITENLAND Buttenlandsch Overzicht De Sp iansohe gekant heeft Vrgdag ujn geloobbrieven aan Mac Mahon overhandigd De redevoeringen die bg deze gelegenheid zgn uitgesproken waren natuurlgk met de noodige omzichtigheid gesteld E enwel heeft de markies de Vega Armgo het belang van het herstel der betrekkingen tussohen beide landen doen u tkomen door te z gen dat deze gebeartenia met nalaten kon bg te dragen tot een spoedig herstel van de rust aan gene zgde der Pyreneeën De president der Fraiisohe republiek heeft in zya antwoord dat teere punt oiet aangeroerd en bepaalde zich bg algemeene verzekeringen van nelwdleudheid eu uitte de beste wenschea voor den voorapoad van Spanje Daarna beeft Mac Mahon Bgaael bezocht en daar da hoofdkerk natuurlgk met tergeten Hg werd er ontvangen door den Kardinaal Regnier die hem de rerEekering gaf van de medewerking der geesielgkkeid die eene zending des vredes heeft MacMahon ontving vervolgens een aantal voorname ingezetenen die hem verzekerden v n hun vertrouwen op zgn GouvernemeDt Hg betuigde hun sgn daok