Goudsche Courant, woensdag 16 september 1874

nm xdn rerklaring dat li g vastberaden en rertrouweud da t m opgelegde taak zal roortietten Te Bethuue drukte de rn iire den wenscb nit dat 8 presidenten gezag spoedig door constitutionceie wetten mocht worden berestigd Mae Mahou dnnkl dien spreker en siemde dniirmede in De re S van Mac Mabou naar Lyon i onbepaald uitgesteld Over de verkjezing in het depart M ine et Loire kunnen de republikeinen voorlotipig tevreden zijn De kser Mnille de door den hertog de Broglie afgezette burgemeester vau Angers ivasderepublikcinscbe candidaat en ontving 36 408 stemmen Bruas een Orleanist die niet voor zijn overtuiging uitkomt en zich voor het Septennium vcrkinart ontving 22 312 temmen n Berger de Bonapartist verkreeg 19 172 stemmen Wonneer dcae cyfers juist blijken is een lierstemming noodig in welk geval 8e tenniiiui en Keizeirijk zich ongetwijfeld tegen de republiek zullen erbiuden j ui oi ecu der groote mannea vau den ouden ijd is te Vul Bicher overleden X e Duitsche Keizer amuseert zich met de manoeiiTros T n de troepen in Hessen en dders wordt hijüoowel door de solddten als door de voiksmeuigte overat met gtoute geestdrift ontvangen t Is bet eenigedat het Duitsche publiek in deze dagen bezig bottdt be halve natuurlek de strijd roet de ultraifioataneu Was het vroeger slechts waarsohijnigk tbiius wordt t Tan goed ingelichte zijde alt uitgenwakt xeker beschouwd dat de Duitsche èegrooting van ourlog voor 187S met 11 n die van 1876 met 16 millioeu thnler zal worden verhoogd Naar men verneemt zal daarvan op de eerstvolgende begrooting S j millioen warden gedekt nit de opbrengst der bydragen der verschillende Bondsstaten Het overige al worden bestreden uit batige saldo s der begrootiug van 1871 Welke middelen de Kijksregeertng zal bezigen om de buitengewone uitgaaf vAn 16 millioeu th il op de begrooting van oorlog te dekken last zich bezwaarlijk voorspellen Als zeker acit men het dat het batig saldo op de aanstaande begrootiug verwacht daartoe niet groot genoeg tal zijn Men zal zich berinncreo dat f ilangs sprake was van een plan van den Pruitiechen Minister van Deredieost om het oonfessioueel godsdienst onderricht op de middelbare scholen en gymnasién af te tchaifen De Nordd A Z beeft bet destijds ten stelligste tegengesproken doch naar hitgeende FoitUiche Zeituu thans meldt was het toch niet zoo ten eenenmale ongejaond als de Nordd het liet voorkomen Ue Minister zegt de Vo s Z is w l voor bet behoud van het leerstellig godsilieustuNderwijs maar lucb te vans voor de opheffing van het confessioneel karakier lier middelbare scholen en gymniwiéu zelveu i en bewijze duarvan wordt gemeld dat hg aan eenige grmcinlen die voor deze luriohtiogen subsidie uit de Staatskas verlangen op hare aanvraag de tolgeiide voorwaarden in overweging heeft gegeven Ie De iuf ichting verliest haar confesaiouüel karakter zoodat naar verkiezing Katholieken Protestanten of IsiTiclieten totleera rs kunnen worden benoemd wordende het godsdienst onderwijs dan aan afzonderlijke leeraars opgedragen 2e de direotoar n de eerste of houge Ireraar warden door de Brgeeriug bcooemd 3e lict leergeld wordt erhoogd Bg aanneming dezer voornaardeu kan de gemeente op subsidie rekeoen De Italiaanache Miuisiers zgu bet emdelgk eens geworden over de maatregelen die op Sieilic zullen wordin gciuHuen om daar weder een geregelde toestand te verkrijgen Het eiiand zal gestald warden anifT een soort van militaire diotaluur de militaire bevelhebber van het eiland zal Baneiyk m overleg net de politie alle maairegelen leiden j het korps Carabinieri wordt met 1600 maa vermeerderd verder zal de Minister van Justitie en oireulaire riehtea lot de rechtbanken derhalve geen krijgsraden terwgl de Minister van Finanoiën 500000 lire bescbikoaar zal stellen voor de buiteugewoite uitgaven die door een en ander noodzakelijk word n In da hoop dal men langs dezen weg zal slagen zgnatreujere maatregelen Terdaagd De Presiden Minister Mingbetti i naar het Napelsche vertrokken om de landskaasea na te zien Het volgeode Deensche bericht is ontleend aan der Engelsehen Slandari Opmerking verdient dat dit blad bij gebrek aan nieuws wel eens seusaiiebericbten verziut Wij geven das het berioht onder er vooralsoog veel aan te heehlea Het luidt aldus De Sleeswgksche jujestie neemt een ernsligen keer De dagelijksche uitzettingen van personen gevoegd bg de ariikelen der Duitsche pers duiden een algeheele miskenning aan van de beslaande verdragen en naken het behoud van den legenwoordifen toestand tot eene onmogelgkheid Onder den druk der openbare meening zal de Regeering zich genoodzaakt zien om te Berlga te protesteereo en misschien om als maatregel van wederwraak Duitsche onderdanen uit het land te zetten De Oosttnrijksohe b aileii jgn opgevuld met verslagen van de reis van deu Keizer naar Bohemen Hel blijkt meer en meer dat de C echische demonstratie te Praag geheel in t waler gevallen is Opgemerkt is vooral het antwourd dat de Keizer aan den Piager Gemeeiiteraail heeft gegeven bij Itet overhandigen van het bikende nd es ile Keizer zeide dal de Gcineeuternad liet welzijn van de gemeente niet beter kun bevorderen dan door opvolging au de wetten en de door den Keizer gegeven instellingen Men zegt dat Puycerda pas van leeftocht voorzien weder door Saballs zal wordeu ingesloten en beschoten K r iS2f FRANKRIJK De telegraaf heeft eeriiistereu bericht dat de Moreau een drogist te St Denis door de jury schuldig is verklaard aan vergiftiging zonder aanneming van verzachtende omstandigheden en dat hg mitsdien ter dood is veroordeeld Dat deze veroordeeling het onderwerp van een depeclie uitmaakt bewijst reeds hoe zeer ilie zank het Fraiische pubnek bezig heeft gehouden eu inderdaad behoort zij tot de gruwelijkste misdrgveu die oott gepleegd zijn Wij hebben reeds voor eenige ma indeu loeu Moreau gevangen werd genomen eenige bg oiiderbeden over de zaak medegedeeld Toea wist men alleen dat de eerale vrouw vju Moreau in 1873 de tweede in Mei 1874 onder gelijksoortige verschijiiselea aren gestjrveii eii dat bij onderz n k gebleken zou i u dat de lijken groote ioeveelheden vergif bevatten Bg de instructie bleek dat Moreau in 1870 voor bet eerst gehuwd was eu dat zijiie eerste vrouw in Aug 1873 na een korte ungesleldheid vm overleden Moreau maikte zelf de geneesmiddelen en het weinige voedsel gereed dat zijn zieke vrouw gebruikte en gaf zeer nitecnioopende antwoorden wanneer hem naar den aaid der ziekte gevraagil werd üe geneesheer beschouwde deze aki een maagongcsteldheid oischoon hg geen verklaring kon vimlen voor de aanhoudende brakiiigen die er bg voorkwamen Kort vóór haren dood vermaakte de vrouw aaa haren man bet vruchtgebruik van al hare goedere nl Weinig tijd na de begrafenis knoopte M ongeoorloofde betrekkingen aan met een getrouwde vrouw die voortduurden tot dat hg in April van dit jaar ten tweeden male in den echt trad met eoa vrouw wier verleden niet onberispelijk was maar die hem 25000 frs ten huwelijk aanbracht Eeede na een maand werd de vrouw die een zeer sterk gestel had ziek braakte aanhoudend en overleed den 28n Mei na hevig gcledea te hebben Ook haar diende de man steeds de sfjijzen en geneesmiddelen fc e en ook omtrent ha ir ziekte gaf hg uiteenloopende mededeelingea De geneesheer die baar bijstond een ander dan de dokter die de eerste vrouw behandeld had hield de ziekte voot angina a awr kou evenzeer de brakingen niet begrijpen Aan den aandrang van zgn vrouw om barer faioilia kennis te gevea van hare ziekte voldeed M eerst een paar dagen vóór haren dood zoodat de moeder en zuster te St Ueui komende slechts een lijk vonden De ongelukkige vrouw heeft op haar sterfbed aan haar nicht het vermoeden te kennen gegeven dat zg door haar nan vergn tigd was De beide lijken werden opgegraven en hij het scheikundig onderzoek werd een aanzieulijke hoeveelheid ioper ontdekt Ouder de boeken van Moreau vond Bien een handboek over de geneesmiddelen dat op de plaats die over tulp uu cupri handelt openviel zoodat blgkbaar dat gedeelte vcul gelezen w is er hg op die pla tls ook een papier met het beeld der Heilige Maagd als jutqttici In bet lichaam van de tweedi vrouw werden niet minder dan 516 gram koperzoot gevonden De deskundigen verklaarden onder eede dat de beide vrouwen die in korten tijd nder gelgksoorlige omstandigheden overleden waren niet door natuurlijke oorzaken waren gestorven dat de eerste uiet aan een maagziekte de tweede niet aan angina geleden had maar dat de versehgnselen de grootste overeenkomst hehbeo met kopervergiftigingen zooala die ia de beste werkeu warden omsehreven Moreau ontkende alles maar kon g enerlei verklaring geven vaa bet feit dat zooveel koper gevonden was bg de vrouwen aan wie hij alleen tijdens hare ziekte geneesmiddelen en spijzen had toegediend Het O M isehte do schuldigverklaring en veroor deeliug tot de doodstraf In een uitstekend pleidooi dat drie uren duurde trachtte de verdediger ook op chemische gronden ziju eliëut te redden Maar dft jury bleek niet overtuigd te zijn want na maJaSne beraadslaging sprak zg het schuldig uit waarop de veroordeeling lot de straffe des doods wegens vergiftiging volgde De beschuldigde was gedurende den geheelen dqur der terechtzitting die twee dagen in beatag nam uiterst kalm en verloor die kalmte ook niet na het vonnis dat hem ter dood doemde AMERIKA Nog ruim twee jaren moeten verloopen eer de kiezers van de republiek der Vereenigde Sl4eii van NoordAmerika zullen worden opgeroepen om een preai dent te verkie en en toch ontstaat thans reeds een groote beweging onder de partijen ten einde zich vour te bereiden op den grouten strijd die aanstaande is Geen der partgen wil voor de andere in verkiezingsijver onderdoen en nog vóór het derde jaar tan de tweede regeeringsperiode van ü lyases Grant verstrekeu is wordt in dagbladen en tgdsehriften in vereeuigirgen en meetings bes jroken wie op den 3a Nov 1876 het witte huis te Washington zal betrekken Db aanleiding tot deze vroegtglige beweging i dour Grant zelven gegeven Hij heeft besloten zich ten derde lunle eandidnat te stellen voor den presidentscetel De eeuvuudige soldaat die uit den veldloeüt trgen de i uidehjkc opslaiidelingrn nog met liijut Spartaausche gewoonten terugkeerde gevoelt zich op het booge standpunt dat hij sedert heeft ingenomea zeer op zgn gemak Zoolang echter de vlag derstiirren eu strepen hare banen in den Mississipi spiegelt is het nooit gebeurd dat dezelfde burger driemalea achtereen als hoofd van den staat optrad Washing ton wien men een derde regeeringsperiode aanbood wees die onvoorwaardelgk van de hand Hij vilde geen gevaarlijk voorbeeld geven en het kan voor eene republiek altgd gevaarlijk worden wanneer eea generaal wiens overwinningen hem met lauiwieu hebbeu gekroond te lang aan haar hoofd blgft I e mensch gewent zich spoedig aan bet regecreu en eindelijk krijgt hg de zware taak der regeering zóó lief dat hij niet meer kan besluiten een eeuvosdig burger te worden De tweede eandidatunr van Gram verschrikte reeds de wsakzaamete patriotten ea vervulde hen met vrees en zg verklaren ten itelligsie dat ai ware de regeering van Grant ook de beste en voortreffelgkste geweest al kon men hem ook geeu enkele fout verwgten zg hem ten derde malehanne stemmen niet zooden geven omdat het beginseUiua meer waard is dan de persoon De republikeiusehe bijeenkomst die onlangs ia Pennsylvanié werd gehouden met het doel om over de houding bij de aanstaande verkiezing te spreken werd door zulke beginselen geleid toen zg deu gouverneur Hartrauft als eandidaat voorstelde Men zou zich echter vergieaen en Grant al Ie veel eer aauduen indien men meende dat alleen republikeiusehe vrees voor de ontaarding der ptesidentieele waardigheid in oen levenslange dictatuur de eenige oorzaak is voor deu tegenstand dien het verlangen van Grant ondervindt om lot 1880 president te blijven Daarvoor zgn andere en meer gewichtige gronden Ër kan wel geen twyfel aan zgn of Grant dankt zijne waanligheid alleen aan de veldslagen die hg in den burgeroorlog heeft gewonnen Als politiek man heeft hij weinig verdienste zijne etilzwggend beid Teeds zou een hinderpaal zijn om een openbare rol te spelen en alleen door zijn overwinningen veroverde hij zich een plaats in de barlen van zgne medeburgers Toen de republikeinsche eonveutie vnu I Chicago hem den 21n Mei 1868 als eandidaat voor het presidentschap op bel schild plaitste gold ileze onderarheidirig eigenlijk uitsluitend deu gelukkigen generaal die de opstandelingen getuchtigd en de Unie gered had Tevens was zijne verkiezing eene vermaning door het Noorden tot de slavenhoudBra gerichl een politiek middel evenals tot de toekenning an het kiesreehl aan de negers der Zuidelgke staten terwgl zes of zeven noordelijken weigerden kleurliugeu aan de stembus te dulden Grant beeft echter m den eersten tijd van zgn tweede preaidentsehap jegens het Zuiden een in bel oog vullende welwillendheid getoond en getracht vrienden te maken onder hen die hg zoo krachtig heeft bestreden Mea verneemt dan ook thans dat de Zuidelijke staten vuurnemens zgn de derde eandidatunr van Grant te ondersteunen Hierbij moet in het oog worden gehouden dat de stemmen van de negers een zwaar gewieht in de schaal leggen ea dal deze onvoarwaardelijk voor Grant stemmen gedeeltelijk uit dankbaarheid voor huv e fg I gedeeltelijk uit vreoi dat zij door eea persoonsverwisseling in het Wiite Huis aan de wraak v a hun voormalige meesters zullen warden prgs gegeven Daarenboven verklaren ook zeer invloedrgkë woordvoerders va de voormolige slavenpariij zich vóór Orant en dit alles ergert de repub ikèinen in de hoogste mate Men vrti gt zieb voorts af of de prssideat ook medeplichtig is aan de allergevaarlgkste desorganisatie die onder Grant s bestuur in de administratie zo ontzettend is toegenomen dat de schandelijkste haadelingen worden gepleegd Grant s persoonlijke eerlijkheid is wel boven lederen twjjfel verheven maar niet minder zeker is het ook dat Mj tegenover vrienden en getrouwe dienaren een groote zwakheid tooat en het door de viugers ziet ls deze heereu oiieerlgke handelingen plegen Nooit was de jacht naar aB bton en posten het nepotisme en de verduistering van gelden in de Vereenigde staten zóó erg en werd zg zóó schaamteloos gfdreven als in de laatste jaren Er zijn zulke schandelgke en vuile gesohiedeuissen aan den dag gekomen dat men ze veeleer in de gedenkboeken van een hoveling van het bas empire dan in de gcKhtedenis van een j nge zich krachtig ontwikkelende republiek zou verwachten Wellicht bemerkt Grant die officieele laagheden niet maar lij hebben toch den glans van zijn lauweren zeer verdoofd Indien bet vooruitzicht bestond d t binnen korten tijd een nieuwe opstand moest worden onderdrukt zou men het eenigszins wenscbelijk kunnen achten om nog langer een geuer ial aau het roer van den staat te laten Het voorbeeld van den onvergetelijken Lincoln heeft wel getoond dat de hoogste politieke moed en een ijzeren volharding geen militaire uniform noodig hebbeu maar aan den vooravond van een oorlog zou men 10 h Grant s tierkieziiig kunnen billijken Aau een opstand der ZuidelgKe staten valt echter niet te denken zij trachten integendeel langs wettigen weg evenals onder Buchanan de mieht weder in handen te krggeu en Crant sohgnt hun man te zgn die uit toegevendheid of ten gevolge van verkeerde politieke inzichten een achierdenr voor beu wil openhouden Zgne houiling jegens de Zuidelgke atiiten getuigt dus niet vuor maar tegen hem Wilde G rant een waarlijk populair en bemind man blijveu dan moest hij zeif erkennen dat de bczwa ren tegen zgne herkieziiig zeer gewichtig ziju en deze nii t verlangen Niemand zal zgn groote verdieusieii jegi MS het vaderland betwisten en ook als privaatLers 7un zal hij een van de meest geachte eu gevierde burgers van Amerika zijn Uij moest echter btgrij pen dat een republiek uiet altijd haar helden met du hoogste plaats in den staat beloooen kan Niet bij nllnen ook Farragut Sherman Ijheridan en andereu hebbeu groote daden verricht en wat heeft hel vaderland hun daarvoor gegeven Hg alleen was de gelukkige wien het dankbare volk verhoogde en lij moest republikein geuoeg zijn om zieh met acht jaren presidentschap te vergenoegen eu de Unie het onaangename dtlemuta besparen om 6f een goede en gezonde overlevering ontrouw te worden of den overwinnaar van Uicbuiund bg de verkiezing te lalen vallen BINNENLAND GoosA Septeubeii De vorstelijke personen die Zaterdagmorgen in onze gemeente hebben vertoefd zijn dee middags na Bergam bacht en IJaasttecht bezocht te hebben zie onderstaande correspondentie deze gemeente weder gepasseerd Ue burgemeester van Bergambaobt de beer P J Smits vergezelde hen en aan bet station alhier was weder de burgemeester van Gouda benevens eenige andere autoriteiten aanwezig om de doorluchtige gasten uitgeleide te doen U M de Koningin betuigde een zeer genoegelgken dag te hebben doorgebracht en zoowel H M als Z K H Prii s Fredrik onderhieldsn zich nog eenige oogeublikken allermiuzaamst met genoemde autoriteiten De dag van Zaterdag zal voorzeker nog lang in herinnering blijven bg de Goudsche ingezetenen daar zg toen in de gelegenheid waren persoonlijk hunne geheehlheid te botnigen aan ons geliefd Voralenhuis Naar wg vernemen zal in het laatst der volgende week in de Kemonstranlsohe kerk alhier eene open faare samenkomst gebonden worden van de afdeeling Gouda der Nedcrl Üustaaf Adolf Vereemging Als sprekers zullen optreden de bh i Ds LauriU hrd uit Amsterdam cu Ds Craaudijk uit Rotterdam Uit Berg mbaeht meldt men ons dd 12 Sept Ons stille dorp genoot heden de booge eer H M de Koningin en Z K H Prins Freilerik Ie ontvangen Het dorp prgkte huis aan huis met nation de vlaggen terwijl de woningen van den burgemeester den notaris hel slut en den hoofdonderwijzer beiie Bns de 3 eerepoorien ook met Wuitembergsche vlaggen of wimpels aren yersierd Ten half 2 ure werden de vorstelgke personen aan den Viersprong opgewacht door een eerewncbl te paard van 72 man de kapel der Goudsche schutterij en deu burgemeester P Smiis die een hartelgiien welkomstgroet uitsprak Na deu rit door het dorp dat étamprol wai werd hel eerst de kerk der Herv gem bezocht Ilier hadden zioh het gemeentebestuur en de kerkbesturen benevens de hoofdonderwijzer vereeuigd Met veel belangstelling beschouwden H M en Z K H de napenborden der AmbachtaheerIgk familie van Hardenbroek Daarna reed de stoet naar het slot s Heeraartsberg dat met zijne lanen prachtig gedecoreerd was Dit slot behooreiule aan den Ambachtsheer baron van Hardenbroek te s Hage wordt thans bewoond door den notaris Mahlstede wiena oudste zoontje bjj de intrede op hel slot n H M een boeket oveihandigde evenals dejongejufvronw C van Koggen bij de iutrede van het kerkgebouw Op bet slot werd een dejeuner di natoire gebruikt waaraan behalve de vorstelijke personen met hun gevolg deelnamen baron en baronesse van llarilenbroek en ite hetren Smits en Mahlstede Teu 3 ure lerlieten U M eu Z K H onder een luid gejuich de gemeeute om zich naar Haastrecht te begeven Tot li l van den gemeenteraad te Nieuwerkerk a d IJsel in pl iats van den heer J Sauerbier i gekozen de heer E Hugendijk Az aldaar Uit Oudenater schrijft men aan het Fadtirtand Ten einde in de vermeerderende uitgaven te kun nen voorzien besloot de Baad de er gemeente een paar jaar geleden de inkomsten het liiljgkst te kun nen vermeerderen door verhoogiug van de opcenten op de hoofdsoin van s Kgks persoiieele belasting die als toen van 40 op 70 opcenten werden georaclit uitgaande van het denkbeeld dat door deze verhuuging van opeenten juist diegenen zouden worden getrulfen die als gevolg van een meer weeMerige wijze van leven enz het hoogst in die belast ng wareu aangeslagen en dus hoofdzakelijk daarin zou worden bgge iragen door hen die als ile meest wejgestelden in de gemeente waien te beschuuwen Dat echter dit denkbeeld niet juist as heeft een nader nauwkeurig iugeateld onderzoek al spoedig doen zien daar niet door de meest gegoeden het grootste aandeel in die verhooging werd gedragen maar integendeel de haudel of ngverheid of zij die door uitoefeuing van eenig vak of beroep in die termen vallen hit meest werden getroffen tu dus die helling geen billijke verhouding in het dragen der lasten daarstelt juist in strijd met het doel dier be lastinghelling In de laatstgehuudeu raadsvergadering is dan ook op voorstel van een der leden met bijna algemeene stemmen de heliiug dier verhoogde 30 opcenten weder ingetrokkeu om de daardoor verminderde inkomsten door een verhoogden hoofdelijken omslag te kunnen vinden Aan de t gelijker tijd te kennen gegeven wenschelijkheid om mtt het oog op de nug te blijven heden 41 opcenten welke eveneens een onbillijke verdecliug van la ten daarstelt tot een geheele afschaffing van heffing van opcenten op de persoiieele belasting te besluiten kon echter vooralsnog de daardoor te verour aken tijdelijke geldelijke verlegenheid dur gemeenlek s in aanmerking nemende geen gevolg wurdeii gegeven In de e fde vergadering werd insgelijks met bijna algemeene stemmen beslotoo om het onderwijzend personeel aan de openbare school uit te breiden door met Jan e k eeu derdeS hulponderwijzer aan te stellen Bij kon besluit zijn goedgekeurd o a de besluiten der Staten van ile prov Zii d Holland van 14 Juli jl houdende wijziging van bet bijzouder regie ment voor den polder Laag Boskoop gemeente Boskoop De St Ct deelt hel programma mede voor de opening van do Vergadering der Staten Generaal te sGr ienhage op Maandag 21 September De miliciens der verschillende lichtingen die deu 12 den der vorige maand tol deelneming aan de oefeningen in de legerplaats te Millingrn bij hunne korpsen in sctivileil zgn opgetreden zullen den 17i en dezer weder in het genot van onbepaald verlof warden hersteld Zondag 20 dezer zal door het Comitó ter bespreking der sociale quaesl ie een comité vergadering worden gehouden in het gebouw voor Kunsten eo Wetenschappen Ie Utrecht De te behandelen onderwerpen zullen rgn I Gedachtenwis cling over de nieuwere richting der staathuishuadkuude in verband met eventueel prograuima 2 De behoefte aan goede arbeideiswouingeu Aan hel besluit mi den gemeenteraad te s Gravenhage om alvarewdeinitief te vergunnen de oprichting op de IMoats rSp een standbeeld voor Thorbecke door het stellen vanVwamal te onderzoeken in hoever die oprichting bdiemm ering voor de passage zou opleveren is Zaterdag uiivoaring gegeven In de Gemeenteraadszitting te s Hage van heden ie o a aan de orde gesteld de beraadslaging over de plaats waar het standbeeld van wijlen mr J B Thorbecke zal worden opgericht Morgen en Donderdag zoUen langs deu Centraalspoorweg in verschillende exira lreinsn de iufantcrietroepen die in de legerplaats bg Millingen kampeeren te Utrecht aankomen om vervolgens naar hunne garnizoens terug te keeren Het U D waarschuwt de gemeentepolitie om trelig toeziohl uit te oefenen op het varkensvleesch daar de vaikensziekte voortdurend vele offers eischt en enkele eigenaars da dieren slachten als zij zien dal deze sterven zullen om zoodoende het spek nog te kunnen verkonpen Naar men verneemt zal met het volgende jaar eene groote garnizoens verwisseling plaats hebben Vermoedelijk zal dé klasse van discipline naar s Hertogeubosch worden overgebracht Men schrijft aan de Leidscle Ct Ten gevolge vaa veelvuldige donderbuien is de luchtgesteldheid ontstemd zoadat zware regenvlagen en wind nu mei den zomer die fraai geweest is schijnen af te rekeneu Donderdag nacht heeft het bij een booge teraperatnar geweldig gestormd Ër is hier en daar schade gewaaid vooral zijn er eene menigte vrachten van de buum u gisiingerd Het is dan ook met sommige tuingewdssen zooala de siiijboonen ged ian De poldermoleus malen nu eenig overtollig water uit doch de weilanden ijn overal nog g ed in het gras gekomen De zeevi sscherg treft het ook nu sedert een paar weken slecht Behalve dat is de vangst van steurharing ongunstig Het is bijna niets dan pekelharing wat de eigenlijk te lang in zee verbleven schuiteu van boord afzetten Van daar is dan ook de verkoop van nieuwe haring aan de orde van den dhg De heer P F L Waldeck secretar s van deHoll Maatschappij van Landbouw en afgevaardigde van de Maalschappg naar de internationale teu toonstelling van landbouw gehouden van 13 21 Juni 1874 te Bremen heeft een dezer dagen uitgekomen uitgebreid verslag vau deze tenloonsteliing gegeven Daaruit blijkt dat de tentoonstelling op eeu zeer groote schaal is onderuumeu Het bescliikbare terreiu besloeg 500 hectaren Een gedeelie daarvan was bestemd voor proefveld voor lundbouwwerktuigen als stooraploegen enz eeu ander deel gaf gelegenheid om piarden te tuigen en te monBtereu Voor paarden rundvee scliapea varkens pluimvee enz waren groote stalleu en bakken upgesield ook voor akkerbouw boschwezen voor werktuigen waren versehillende gebouwen ingericht Ten gerieve van de inzenders was eene spoorbaan aangelegd Een en ander verdient te meer de aandacht wanneer men in het oog handt dat de tentoonstelling doof particulieren voor eigene rekening werd gehouden De inzendingen waren talrgk Onder de paarden trof men zeldzaam schoai e exemplaren san rundvee as flink vertegenwoordigd daarbij 67 stuks van Nederlandsche rassen maar door Duitsohers ingezonden wolvee was in oanzienlijk getal aanwezig de afdeeling varkens omvatte 142 nommers an deu catalogus euz De inzendingen betreffende b schwezen en jacht land en tuinbouw bloemkweekerij heesters euz vertegenwoordigden deze takken van nijverheid tot in de kleinste bgzonderheden zeer talrgk waren de inzendingen van lan Ibonwwerktuigen eu gereedschappen Voor de beschrijving van de inrichting der gebouwen van de wijze van beproeving der laiidbouwwerktuigen het tentooastelleu van paarden en vee de vermelding van nieuwe vindingen aldoar voor het eerst ter bezichtiging gesteld raadplege men het verslag zelf dat in deu haudel verkrijgbaar is gesteld eii door deu heer H A M Boelauts te Scciedam wordt uitgegeven Uit een brief uit Atchin wordt aan het Ulrechhch Dagblad nelwiliend t volgende medegedeeld Met de Atcliineesche zakeu gaat het iets vooruil de kusliantijes beginnen zoowat allen door de bemociiugen van de daar gestationeerde oorlogEchepen de Hollan Ische vlag te hijscheo Meest allen krijgen een cadeau in gel4 of andere zaken die de vor tjes kunditioneeren en dan wordt op een goeden dag de vlag gchcescben en gesalueerd door het stationseaip heel veel beteekent die geschiedenis nog niet want in verscheiden van die staatjes waarschuwt de vorst om niet aau den wal te komen daar men waarschijnlijk dour de bevolking vermoord zou warden Op papier staat de vl ig hijsching heel aardig maar de buitenwereld weet niet hoe de zaken zijn Misschien komt de boel echter op die manier langzamerhand in orde want die plaatsen mogen dan dadelijk handel drgven over zee terwjjl de rest van dekust steeds geblokkeerd b ijlt Op Groot Atchin wordt vau tijd tot tijd noggevochten een tiental dagen geleden nog hebben we noal ge zeker weet een beuling genomen 68 kerels daar binnen wildon zich niet otergeien en moeste tot den laatste worden neergeschoten de toenadering wordt dus niet grooier Eeu derde expeditie zal niet gezonden warden maar alleen meer troepen waarscbijnigk tegen Oktober en die moeten dun een eind aan de zauk maken Generaal van Swicteu heef idee dat de Aichineezcn langzamerhand zullen bijkomen als ze zien dat we geen plan hebbeu meer weg te gaan dat is te hopen I De troepen in Kotla ltadja den kraton zijn in veel betere koudities dan een paar maanden geledeu het logies is veel verbeterd de aanvoer van leveuamiddclen gaal geregeld langs een goeden weg van het strand meer westwaarts dan de kali rivier die nu met harden wind niet meer te genaken is door de hevige branding aan den ingang uf monding de gezondheidstoestand is veel verbeterd