Goudsche Courant, woensdag 16 september 1874

Vrijdag 18 September N 1570 1874 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 900 630 j 60 450 100 50 75 225 49 50 25 590 V T worèt na aan de I bou il en daaruit notdt KuttiiEadjah gïii Kd de etr ldaags uit Eugeliuid Lras moet brpnald 1 Jan in geuieiij d nnt du mai jicut urr noodig en eri Rondo vernjienj er valt te doen Als de koon et ophoadeii dat 19 u landingsplaats een hoofd ge van daar de tramway naar lukomotiuf daarvoor komt De vuuitureu op l ueloeüranden daar is de politiek l buuien hebben dwlr een tiveede moe later op l oeloe dus voorloopig een boel en op Bras den boitw otaar een leelijk vijand daiïr Eene Commissie van Amerikannsche ingenieurs heeft deeer dagen oiis Vaderldnil bezocht Zij kwam den 4den dezer het nieuwe zeegat aan xlen II k van Holland per stoomboot b nnen dus juist tussclien de werken door die zij wenschte te zion daar het reder vrij storin iclitig is had zij gelegenieid de werking der zeu op de lioAÜen gade te slaan Den volj nden dug bezocht de Commissie onder geleide van den inspecteur Caland de werken zciveu waarby sok d gezant vaude Vereeaigde Staten tegenwoordig WuS De hoofden in zee de doorgrating de dam in het Soheitr m ém woord I de werken werden met veel belangstelling bczicUigd De beginselen waarop kut I werk berust en de wijze van nitvoeriug iverdeii uitToerig besproken en vele inlicbtiugen gevraagd wuarbij de ieden yverig vun hunne zakboekjes gebruik maakten Do Commissie bestaat uit de Ileeren H 6 Wright generaalmajoor der genie presidient B S Alexander eneraalmajooT der genie C B Comstock geueraalmajaor der genie VV Milnow Robberts hoofdinge Dteuf van de Northern Pacific Spoorweg maatschappij T JE S ekels hoofdingenieur van de Anion Pacific Spoorweg maatscliappij H D Whitcomb hoofdioge meur van de Chesapenke and Ohio Spoorwegmaatschappij en professor M rtchell hyüograaf Coast SitrT yer der Vereenigde Staten Aclit alacliters Ie Berlijn zjjn tot de overtaiging gekomen dat de vlceschprij eu in eene voor de koopers al te nadeelige verhouding staan met de veeprijzen Zy hebben daarom besloten voor hao weik gebruik te maken van de slachthuizen bij de veemarkt ten einde het recht te hebben om d daartoe behooreude Terkooptarels te bezigen l nar stellen zij thans bet rieesch alles puike qnaliteit te koop voor 2U a 25 pCt minder dan bg de andere sluchters Deze iaatsten deden aan het Marktbcstuur het zonderling verroek die conoareutie te verbieden Natuurlgk werd 4it verzoek afgewezen onder opmerking dat het ook hnn vrijstond van d slachtbuizeii on veikooj tafels gebruikt te aakm of door lage prijzen tegen hunne confraters te concarrttrrn Daar nu ié e laatsten van s morgens vroeg tot s avonds letterlijk om vleesch bestormd worden verwacht men dat de overige slachlers het gegeven vooibeeld wel znllen volgen Iiaatste Berichten Berlijn H Sept De Nordd A Z deelt het officieel bericht mede van kapil ein Zembsoh kommandaut der Duitsche kaiinon eerbooten in de Spaansche wateren omtrent liet gebeurde bij Galiteria Hij constateert dat er omtrent de opzettelijke richting van het vuur op de Duiiscte schepen geen twijfel kou beslaan en dat hij dien ten gevolge van zijn kant insgf ijks liet vuren De Nordd A Z voegt er bij De aanval der Carlisten op de schepen kenmerkt zich in verschillende opzichlon als eene schending van de beginselen van tet volkenrecht en kan slechts op gelijke lijn worden gesteld met den aanval ecner rooverbeude op lUstige rei igers Pesth 14 Sept De PaOii Naplo meldt dat de uitgifte van schatkistbous geheel te Landen is gepl Jitst D ondertandelingen o er de nieuwe leeniug kannen in den loop van October ten einde zyn gebracht De opbrengst der belastingen is betrekkelijk bevredigend Het laat zich aanzien dat het de ficit beneden het daarvoor geraamde cyfer zal blijven Burgerlijkd Stand 61SOCIS 11 Sept inimbeth ouden d Wolfswinkel en S Crefcoenr 12 Tcde ouders R van der Zee en A G de Jong Hendncas Pranciscus ouders J C den Aiet en O tn Sent Tbeodorus ouders A Bouwman n 0 Hgkelijkhuizen 18 Catbarina Ëliiabotb ouders C Boer en A IJpelnsr OvtKLiDLX 11 Sept D klo j jer 18 j 18 w 18 C Doormk IS j 13 J Koiptrs 23 j ADVËRTEWTIËN ♦ Geboren LOUISA MARIA JOSINA Dochter van T J W van EOSSUM en A M DF LANGE Dt L iK te AiJi rj ii 1S74 Bevalleji van eene Dochter A M BAKKER Lafeber Gouda 14 Sept 1874 j Uen vierden September jl overleed te Utrerlit zacht en kalm in den oudeiidom van 66 jaren tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader en Behuwdvader de WelEd Gestr Heer COBINELIS OVERDIJK gepensionneerd O I ambtenaar fi P M VAN ALDERWEEELT gep Kap O 1 Leger M C VAN ALDERWERELï OVEUDMK Gouda 14 September 1874 Door buitenlandsclhe betrekkingen eerel heden geplaatsL t V De Heer en Mevrouw J SAÜERBIER betuigen bunnen dank voor de vele bewijzen van deelneming hun betoond bjj het overlgden van hunnen Vader en Behuwdvader den Heer P KEIJZER PzN Geada 12 September 1874 KEUKENMEID Er w rdt gevraagd tegen November of eerder eene KEUKENMEID goed kunnende koken en huiswerk verrichten loon met inbegrip van verval f 130 alleen zij komen in aanmerking die van de P G en van goede getuigen voorzien zijn Adrea met franco blieven of in persoon aan het Hotel uji Paaüw Markt te Goiida Hejufvrouw KORTLANDT Fliiweden singcL N 839 verlangt met 1 NOVEMBER eene Flinke Geschikte als Meid alleen niet beneden de 25 jaren en liefst van de P O DÏENSTVER AN DERING sToouBOOT lumm beginnende MAANDAG den 21 SEPTEMBER 1874 Van Gouda naar Leiden s morgens om 7 uur in plaats v n 6 uur Van heulen naar Gouda s lüorgens om 7 uur in plaats van B j uur De overige uren van afvaart blijven onveranderd Db Dl RE CTIE TTW R08NAART CHIRUGEIN DENTISTE Wijnhaven H 71 ROTTERDAM dagelijks Consult en zijiic liuize Versterkend Gezondheidsmeel B ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelingen Memchen en Kinderen met zwakke apijsverteeringsorgamn en herstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeilng Arnbem der Neder j landsctae Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeerenDoctoren is verkrijgbaar in bussen ïi ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda bü P ƒ MELKERT pAenbjjC GOEKOOP Krimpen a d Lek L HELLEMAN Az Openbare Verkooping VAN DE Gebouwen met uin aan de Boelekade R n 32 te Gouda bastaande in SOCIEÏEITZALEN COME DIE DANS en EETZALEN liOLFBAAN KE GELBAAN WONING BERGPLAATSEN TUIN Voor feesten en wandeling aangelegd LAAN of KADE enz enz alles tezamen groot 66 Ares 50 Centiares sedert jaren in huur bü de bloeijende uit ruim 700 Leden bestaande SOCIËTEIT it hebbende die verhuring plaats vanjaar tot jaar eindigende 1 Mei tegen 1500 per jaar te betalen per half jaar bjj vooruitbetaling en aaa welke verhuring verbonden is hei regt van KASTELEL SCHAP zonder uitkeering of vergoeding De Kooper zal kunnen of moeten overnemeategen taxatie wanneer dat door hem of doorde Verkoopster gevorderd wordt het AMEUBLEMENT en het TOONEELDECORATIEF Aanvaarding en Betaling 1 Novemb 1874 De Veiling en Verkoop zal plaats hebben in het te verkoopea Gebouw op MAANDAG 21 SEPTEMBER 1874 voorm Elf uur ten overstaan van Notaris Mr KIST te Gouda PRIJSVERMINDERING der KAPOK HATRASSEN Van af heden worden de gerenommeerdeKAPOKMATRASSEN uit de fabritjk van A BREETVELT Az te Pelft algele rd t gpnde ondergetMteerde prijzen bg eené ongeëvenaarde uitmuntende qualiteit en bjjzonder wliede en nette bewerking Agenten voor Gouda de Heeren Ciebr de RAADT te GOUDA Gestichten Ziekenhuizen L igementen en andere groote inrichtingen waar myne matras ten tot heden nog niet in gebruik zijn worden die bjjzonder aanbevolen terwjjl voor soliditeit wordt gegnarandeerd Om net misbruik van namaak in mindere qualiteit dikwijls op mün naam verkocht tegen te gaan zullen voortaan de Iste qualiteit matrassen aan elke zjjde de 2de qualiteit slechts aan eene zijde van rajjn fabrieksnaanistempel voorzien zgn waarop men s v pi wel gelieve te letten Prija derlste qualiteit tanheide zijden gestempeld Eenslaaps 1 S5 bij 0 85 m lOkilogr zw 20 Twoeslaaps 1 85 bjj 1 15 m IS j 25 Prijs der 2de qualiteit nan eene zijde gestempeld Eenslaaps 1 85 bij 0 85 m 12 kil zw 13 50 Tweeslaaps 1 85 bij 1 15 m 16Vj 18 Andere afmetingen worden in juiste evenredigheid berekend Peluws ea Kussens worden mede tot zeer lage prgzen bijgeleverd Emballage wordt voor fabriekaprijs in Rekening gebracht doch bg franco retourzending voor der genoteerde prgs teruggenomen Op plaatsen waar nog geen Agenten zjjn worden dezen evraagd en tevens verzocht de orders voorloopig direct aan fabriek in te willen zenden A BREETVELT Az te DeljL Verdere Agenten zijn VAN EWUK EN GROEN Leiden H L ODÉ EN ZONEN Doorn L P PRINS Arnhem S WBIL Zutphm L TJBERDS Sckeveningen enz CORRESPONDENTIE Het itnk v n U wordt ia ons volgoad ar geplaaUf Dl Kedaütii Gouda Krult via A BriakuiaB BEGROOTING DEE INKOMSTEN en UITGAVEN van de GEMEENTE GOUDA voorde dienst van 1875 Bevolking 16369 zielen Vcnoliö UITGAVEN Hoofdstuk I Huishoudelijk bestuur Afdeeling 1 Bezoldiging schrijfloonen presentiegelden en reis en verblijfkosten te genieten door de personen in het dageljjksch bestuur der Gemeente w erkzaam 40 41 42 43 44 45 Jaarwedde v d Burgemeester 2000 de Wethouders 1600 den Secretaris 2000 200 1904 3500 800 600 1740 6393 720 46 t Ontvanger 2100 Agent V Inkwartiering Jaarwedde v de bouwkundigenen van de opzichters der gebouwen der wegen en dergeljjke jaarwedde v de ambtenaren enbedienden der Gein Secretarie Jaarwedde van den concierge envan de boden Jaarwedde van den klokkenisten klokluider Jaarwedde van de keurders we f ers meters rooimeestors enz f urwedde v de sluiswachters bruggenophaalders enz f Jaarwedde V de marktmeesters Schrgfloonen Memorie Reis en verblijfkosten 100 54 i3 oeli8fi Wgkmeester s 150 23807 400 250 900 100 55 66 57 58 59 60 61 62 68 64 65 67 Totaal der Iste Afdeeling J Afd II Andere kosten van dagelgksch bestuur niet behoorende tot de voorgaande Afd Kosten v licht en brandstoffen Schrgfen bureaubehoeften Druken bindwerk f Briefporten vrachtloonen enandere kleine uitgaven Kosten van het onderhoudenen sehoonhöuden v het gebouwof vertrek bestemd voor de vergadering van den Raad en vanBurgemeester en Wethouders mitsgaders voor de Secretarieder Gemeente Onderhoud en aankoop v meubelen V die gebouwen of vertr Kosten voor verteringen tenbehoeve van het huishoudelijkbestuur bureau van stemopneming en Oommissien Kosten van het aanleggen enbghouden der registers van denburgerlijken stand ld van het aanleggen en bghouden van de dubbelen der leggersen plans van het kadaster J ld van de bevolkingsregisters ƒ ld v de kiezerslgsten en v t uitoefenen der kiesverrichtingen f ld v t aanplakken omroepen ƒ ld V abonnement op t Staatsblad Prov Blad en dagbladen Idem van zegels van registers rekeningen enz ld wegens het plaatsen van advertentiën in dagbladen f 4254 23807 28061 Totaal der Ilde Afdeeling Iste Totaal V h t Iste Hoofdstuk Hoofdst II Kosten v werken en inrichtiugen tot openbare dienst bestemd 70 71 72 73 74 75 4005 1270 1270 1400 1400 4400 4400 1900 Onderhoud v straten pleinen ld van wegen en voetpaden wandelpl plantsoen bruggen overzetverên pompen en riolen ƒ havens vaarten kaai 9392 150 150 250 76 77 78 muren sluizen en andere waterwerken ld V klokken horologiën speelwerken en dergelijke ld V schuiten en vlotten mitsgaders huur van dezelve Kosten van aanleg en onderhoud der algemeene begraafplaats Aanleg b Onderhoud 110 c Kosten van begraving 566 676 79 925 9000 80 Jaarwedde van den bewaardervan het gebouw bestemd voorde zittingen van het kantengerecht en van andere openbare inrichtingen kosten van het schoonhouden van hetzelve onderhoud en aankoop vanmeubilair mitsgaders kostenvdn licht en brandstoffen Kosten voor het li olww n vanZglen f Totaal ï het Ilde Hoofdstuk 33368 3480 5000 1650 13017 1200 240 10 1000 81 Hoofdst III Kosten v eigendommen welke de Gemeente naar het burgerlgk recht bezit met de deswege verschuldigde lastenOnderhoud van huizen torens poorten en dergelgke 84 Onderhoud v Ijet jaagpad langs de Gouwe met de daartoe beboorende werken Onderhoud der overige eigendommen waarvan de inkomsten zgn vermeld onder art 7 en 8 van hoofdst 3 der ontvangsten Dagen weekgelden der werklieden en bedienden in dienstder Gemeente mitsgaders verdere kosten der fabrikage f 85 G ndlasten wegens gebouwde en ongeb eigendommen f 86 87 88 Dijk en polderlaaten Personele belasting ƒ Kosten der invordering van het fabelgeld voor het bevaren vane rivier de Gouwe f 10 20 Kosten ter zake van hetiniienvan renten wegens inschrgvingen op de grootboeken der nationale Schuld Rechten recognitiën e n enz Toteal v het lilde Hoofdstuk 25627 Hoofdst IV Kosteii v invordering der plaatselijke belastingen of middelen Kosten van toezicht en van invordering der plaatselijke belastingen ƒ Vergoeding aan het Rijk van 27 ten honderd van het onzuiverbedrag der opcenten ten behoeve der Gemeente geheven op grondlasten en op de per Transporteeren 590 Transport 590 sonele belasting Wet van den2lBten December 1852 Staatsblad n 220 770 Totaal V het IVde Hoofdstuk 1360 Hoofdst V Kosten der openb veiligheid en van de brandweer 1500 50 4050 420 2855 145 8290 1320 1300 2497 67 50 Jaarwedde van den commissarisvan politie Schrgf en bureaubehoeften vande politie ƒ Belooning van de Inspecteurs dienaars en verdere beambtenvan politie mitsgaders van develdwachters f Kleeding en wapening der politiedienaars en veldwachters Onkosten voor de nacht enstille wachten Onderhoud der wachthuizen mitsgaders lichten brandstoffenvoor dezelven Onderhond der lantaarns enverdere kosten der verlichting Onderhoud der brandspuiten jf Belooning en premiën aan debrandspuitlieden en beambten Kosten der Schutterij Idem der Weerbaarheid Kosten van het huis van bewaring en onderhoud van politiegevangenen 400 Totaalv het Vde Hoofdstuk 22877 67 Wordt vervolgd lO BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht De Franache republikeinen zijn zeer verheugd over leu betrekkelijk goeden afloop der verkiezing in Maine etLoire In 71 verschilde de republikeinen 80 000 stemnien met den monarchalen candidaat thans rijn de gezamenlijke tegenstanders der republiek hnn lecht 6000 stemmen voor Vooral in de steden was d overgroote meerderheid republikeinsch De heer Berger trekt zich nu terug zoodat de Eonapartisteu ziolt met de voorstanders van het aeptennaat zullen vereeuigeu Dan zullen de repablikeiuen waarachijulgk in de minderheid blijven maar hijn nederlaag zal eervol zijn Het meest lijdt bg deze verkiezing de regeeringapartij die met allerlei kunstgrepen hare officieele oandidataur niet kon doen slagen Mao Mahou s woord te Rijssel gesproken dat hg de gematigde mannen van al de partijen rondom zioh zal verzamelen draagt gelijk te verwachten was de goedkeuring ven Ie Tempt weg Voor het eerst zegt dit blad heeft de President zioh aldus uitgedrukt De politiek van zijn eerste ministerie liet zioh in deze enkele woorden samenvatten uitsluiting der republikeinen Gematigdheid was onder den heer de Broglie niet voldoende om te worden aangenomen men moest bovendien vijandig tegenover de Republiek staan ledere Eepublikein werd ternggestooten en als een vyand behandeld Da President schijnt van zins om zijn bewind op breeder grondslag te vestigen en niet te zullen gedoogen dat zgu regeering in een partijregeeriiig hervormd worde De president heeft Attecht bezocht en is na op weg naar Amiens Het Journal Officiel deelt mede dat de verkiezingen tot gedeeltelijke vernieuwing der algemeene arrondissemeutstadeu op l October zijn vastgesteld Te Grasse is onder grooten toevloed van nieuwsgierigen het proces begonnen tegen degenen die in de ontvluchting van Bazjine betrokken zyn De Norddeutache Ztituiuj laaakt een officieel rapport openbaar van den bevelhebber van de Albatros waarin wordt gccoustnteetd dat et geen twijfel k u