Goudsche Courant, vrijdag 18 september 1874

de politieke woelingen van die dagen zijn vader op t schavot Zijn moeder vluchtte daarop naar Geneve nnnr d jonge Guizot het gymnasium eu academie bezocht In 1805 begiif hij zich naar Pargs waar liij zijn juridische studiën voortzette eu tevens van 1S07 tot 1808 als buisoalerwgzer fungeerde bij Stapler den vaormaligen gezant van Zwitserland bij de t raiisehe H publiek die bij biai den lust opwekte tot beoefeaing der Duitsebe literatuur eu philosopbie in 1812 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de nieuwere geschiedenis aan de Sorbonne Na den val van hel Keizerrijk werd hij op aanbeveling viin lioyer Collard Secretaris Generaal bij het Ministerie van Binnenlandsohe Zaken welke belrekking hg na Napoleon s terugkeer van Elba uederlegde om Louis XVIII naar Geneve te volgen Met do Bourbuus naar Frankrijk teruggekeerd bekleedde hij er weder de gewichtigste betrekkingen om na hun vul op nieuw de toevlucht te nemen tut het hoogleeiaarsBmbt In het bekende geschrift Du gonvenienteot représentatif et d l état actuel de France gaf hij als constitutioneel royalist het programma zijner partg en door de stichting der zoogenaamde doetrinaire school deed hg nog duidelijker zijn beginselen uitkomen later 1821 neergelegd in Des moyens de gouvernement et d oppoeitiuu dans l ciat actuej de la France Ten gevolge van zijn polemiek tegen bet Ministerie Villéle verloor Guizot zgn ambten maar t was of daarmee zijn werkzaamheid toenam want achtereenvolgens verschenen van zijn hand Histoire du gouvernement représentatif Collection des mémoires relaiifs a l histoire d Angleterro en een dergeIgk werk met betrekking tut Frankrgk eindelijk Histoire de la Kévolutiou d Angleterre Onder het verzoeuiiigsgezinde Ministerie Martignac kwam Guizot weder ia hut bezit van zgn leerstoel aan de Sorbonne en zijn plaats in den Eaad van State Toen was hg in waarheid populair n vestigde met Co sin en Villemain den roem van het toenmalige openbaar onderwijs toen ook schreef hg gn meest bekende werken Cunrs d bistoire moderne Uietoire de la civilisation a Europe en Histoire générale de la civilisation eu France Tevens bestreed hij als afgcraurdigde voor Lisieux het ministerie Polignac Va de omwenteling van 1836 tot vaorloopig Minister vaa Onderwijs aangesteld en later in het Kn binetLa6ite opgenomen nam hij zijn ontslag daar hg zieh niet kou vereenigea met de liberale ziens wijze van den voorzitter van den Uaad Daarentegen ondersteunde hg het Ministerie Casimir Périer eu vormde later met Thiers en de liroglie hH Kabinet van 11 Oct 1832 Als zoodanig oefeude hg grooten invloed vooral ten voordeele van het onderwijs Bg de optreding van het Ministerie Molé 1837 kwam hij weder iu de oppositie Met het ontslaan der Oostersche yiaestie vertrok hij iu het begin van 1840 als gezant naar Londen waar zgu persoon wel in aanzien was maar op politiek terrein oefende hij niet Atn minsten invloed daar die quarstie ge heel buiten zgn weten op en voor Frankrijk beleedigeude wgze werd beëindigd door het verdrag van 14 Juli Na bet aftreden van Thiers nam Guizot onder maarschalk Soult de leiding van het Kabinet ver tevens met de portefeuille van Bionenlandsche Zaken Dat Ministerie was in waarheid sleeh s bet werktuig van da persosnlgke politiek des Konings veraclttiog van de publieke opinie binnenslands gepaard met een oiterot groote zwakheid tegenover het buitenland Guizot was dan ook hoogst impopulair geworden Na de gebeurteniseen van Febr van dat Jaar aangeklaagd wegens hoogverraad nam hg de wgk naar Engeland maar keerde na zgn gerechtelijue vrgspraak terug n stelde Eich iu Calvados candidaat voor de Wetgevende Vergadering Ofschoon cgn andidatuur seliipbreuk leeil verband hij zich met de hoofilen der anti republikeinsehe partijen om de zoogenaamde fusie der beide koaingsgealachteu tot atand te brengen Fusie eu verkiezing m Calvados I Is Jket njet of men de gesohiedeuia van onze dagen leestP Qedurende het tweede Keizerrijk hield Guizot zieh op deo achlergrond totdat hg door zijn goedkeuring te luchten aan de pseado liberale politiek van Ollivier velen weder verbaasde Ook heeft hij indirect bg edragen tot den val van Thiers den 24u Mei en tot bet treurige bewind vaa de Broglie Wat Guizot deed deed hij eehter met overtuiging zonder bjjbedoelingen Guizot bezat al de ainder goede eigenschappen van een regeefend doctrinair ea hoewel op zgnperBoonlgke rechtschapenheid niets moge zgn af te dingen liet hg gli ikeud alle mogelgke kaoeiergen en omli popingett toe die anderen bg de verkiezingen begingen Al redenaar voorde hg en hoogst beschaafde taal maar sprak altgd op eenigszins meesterachtigen toon wellicht het gevolg v n zgn vroegere loopbaan als docent en hoogleeraar Zijn gebaren waren eenvoudig zijn woorden kracbtvol Als geschiedsehrgver en philosoof kleedde hjj de bestaan ma het l of niet opzetirlijke van het ge werrtuur dcor de Cnrlislen bij Gueretaria op deDuitsche schepen gericht Ilct blad toeetit verder d t de Cnriisten door ulk een dimd blijkbaar met i roovers moeten gelijkgesteld word H üe DuitsCio Xeiz jr is üonu ij iuiddaf met den Duitschen Kroonprins te liiuinover uangekomeu de tad was feestelijk versier Bo SfeK Zat deelt mede d t de bissehep vaa Paderburn znl worden uilgenoodigd om ijn üetrekkinj neer te leggen j bij de wiigeriiig die natuurlijk volgt jal de rechtbank hem vervallen verklaren van jn ambt en bij voortzetting bcm evenals mgr Le dochowski gevnngen etten r li riedentbal een bekwaam man znl tot Friusisch minister van landbouw benoemd norueu Maandaj is te Bonn de conferentie bijeengeroepen 4aor prof von üölliuger tot het beramen eeuer unie Tan verschillende kerkgenootschappen geopend en Diusdi g voortgezet i e beroemdsle theologen uit Duitsobland Denemarken Fr nikrijk Kusland Engeiand Griekenland en Noord Amerika In liet geheel meer dan veertig onder welke verscheidene bisschoppen zijn aanwezig De verhandelingen met de Kngelsehen en Amerikanen warden ia de Ëngelsche die wet de Oust crschen in de Duitsche taal gevoerd Uet tesiiltaat is in elk opzicht reer gunstig ca van gewicUgen aart Dullingcr s uitgebreide redevoeiiog over de veihouding tussclieu de Oostersche eu de Weslcrsche kerk wekte bovcijal de belangstelling Niet minder belangrijk is het feit dnt prof Dölliager en bisschop Ueinkens zich verklaarden voor de geldigheid dtrbi schopsen priesterwijdiiigder A iiglicaansche kerk Be keizer van Oostenrijk is te Weenen teruggekeerd Hetgeen de Italiaansche ministeneele bladen herhaal delijk berichtten wordt thans als een feit beschouwd nl dathet ministerie len Koning het decreet ter onderleekcning heeft aangeboden betreifende de ontbinding der Kamer van Afgevaardigdeu en bt t uitschrijven van nieuwe verkiezingen Die verk ezingen zullen in Oct gehouden en het n cuwe Parlemrnt zal tegen Eet einde van Nov byecngeroepen worden Indien de pers andere vrngen van den ung icr zijde latende ilcb t4ians reeds bijna uitsluitend met deze quaestie bezig houdt dan mag men dit natuurlijk slechts I ala een voorbereiding tot kraehtiger strijd besebou Weu Oe clcricale bladen Oésertaiore Romano en Toce Jella Feriln verzuimen ook thans met om de deelneming aan de verkiezingen als ongeoorloofd nutteloos en gevanrigk te ontraden Ueze waarschuwing schijnt vooral te moeten dienen voor die neer bezadigclé lieden die de opvatiing der Koonuche elericalen niet deelen en wier aantal vrij aanzienlijk fa Zij worden voorgesteld als onervaren lieden die gemakkelijk op een dwaalspoor kunnen gebracbt worden Van den anderen kant moet de Kegeering het geraden hebben geacht om een onderzoek te doen naar de stemming in de kringen der ambtenaren Tot dat doel zonden de prefecten zyn aangeechreven om op vertrouwelijke wijze na te gaan in welke verholding hunne ondergeschikten tot de katbolielte ver enigingen staan In de Zuidel ke staten van Noord Araerika heerscht een gevaarlijke gisting die zich te New Orleans geuit heeft in verklaarden opstand De oorzaak ligt in don bast welken de beide rassen der blanken en negers elkander toedragen een gevolg van vroegere onderdrukking en den iaatsten oorlog Nu is te NewOrleans onlangs eeu neger tot Gouverneur gekozen Kellogg genaamd terwyl de vorige gouverneur Machinry tot de partij der blanken behoorde Het verbond der blanken heeft nu verklaurd dart het gouvernement van Kellogg do r geweld aan het bewind i gekomen het heeft het goumroement van Machinry hersteld het volk onder de wapenen geroepen het stadhuis genomen en barricades opgeworpen Se generaal Longslreet met 660 politieagenten voor het meerendeel kleurlingen gelastte den blanken om uiteen te gaan Daarop had en hevig gevecht plaats ten gevolge waarvan in Channelstreet 6 burgers en 30 politie agenten werden gedood Laatatgeaoemde rokken tot aan Jacksonsqnare ten De federale troepen hebben zich onzijdig gehouden en zich bepaald tot de bewaking van het kantoor der in en uitgaande rechten Kell g heeft Grant verzocht om tuascbenbeide te komen De heer Grant heeft als antwoord op het rerzoek van Kellogg om bescherming eene proclamatie uit f evaardigd waarin hij de ineurgenten itnoodigt om innen vijf dagen uiteen te gaan voorts een beroep doet op de ingezetenen om mede te werken tot het herstel der orde en zijne verwondering te kenen geeft over hun gedrag Hij heeft den bevelhebbers gelaat oa onmiddellijk de noodige maatregelen te aemen FHANKBUE Na een langdurig lijden overleed den Ma dezer de hoer Uuizut in den ouderdom van 87 jaar De bekende Kransche plaatsman en schrijver werd den 4n Gel 1787 leNiraes uit l rdtestaotsche ouders geboren en reeds op zevenjarigen leeftijd verloor hg tytfens uitkomsten zijner onderzoekingen meer in den vorm van machtspreuken dan dat hij er overtuigende bewijzen trachtte te geven Behalve in Frankrijk warea ook in Engeland zijn werken zeer gezocht Guizot trad in 1812 in het huwelijk met Elisabeth Charlotte Pduliue de Meulan een niet onverdiensteIgke romanschrijfster die in 1827 overleed Zm tweede gemalin was Marguerite Elisa Dillon een nieht zijner eerste vrouw aaa wie men ook eenige letterkundige werken te danken heeft en dii in iggj overleed Een der bejjalingen van het testa neot van Guizot houdt ill dat bij zijn begraleiiie geca redevoeringen mogen W jrden gehouden ENGELAND Het jongste verschrikkelijk spoorwegongelak opdea GreatEasiern epooiweg was niet ongelijk aan dat hetwelk onlangs op den Holl spoorweg plaats vond Tusscheu Norwich en Brondall ligt enkel spoor Uj trein van Londen die des avonds om 6 10 te Norwich liad behooren te zgn was een kwartier te iaat aangekomen De stntionchef ildo dezen trein onmiddellijk verder zenden en intussehen den sneltreia naar Londen te Brundall laten wachten Doeh de inspeetenr Cooper seinde bg vergissing juist hel tegenovergestelde namelijk de Ign is vrij voor ilea sneltrein vói5r wg den 9 16 trein vas Londm venier zenden Het noodlottige telegram werd afgezonden en ile heer Cooper wandelde bedaard van het lelegrnHfliareau dwars over de rails naar het perron voor hetwelk de sneltrein wachtte Dezen zoud hij af d ch uanwplijks was de laatste wagen verdwenen of snel ais een bliksemstraal trefi den inspeetenr eensklaps de gedachte ik heb een verkeerd telegram gezonden In doodsangst springt bij op de mils en ïuelt naar het Iele graaf bureau adcoilous uitroepende Stopt the mail for God s ake stop the msil Stop om Uodswii den sneltrein De verselirikte ainbteuareii huurea het roepen van verre eu seinen aiimiddellijk naar Brundall De tationsehef had het roepen geboord en kwam uit zijn bureel aan gesneld De inspecteur Ing op den grond ais door een beroerte getroffen in dooileJgk stilzwijgen luisierde ieder wat het antwoord uit Brundall zou gn Een paar beambten die begrFpea wat gebeurd was waren zoo snel zij konden den LoiiilciiEchrn trein nageloopen alsof ze dien nog kouden inhalen Te Brundall veroorzaakten de angstwekkende woorden stop train lie verschrikkelijkste onttleltenis Do stationschef had den sneltrein na ontvangst van bet telegram van Cooper verzonden en keek juist op den lelegraafwg er toen fStop trein getclegrapheerd werd Hij seinde onmiddellijk terug Mail gone de sneltrein is weg en nu wist men in beide stations dat dood en verschrikking tal van ongelukkigen binnen enkele minuten trelfen moesteu Volkoaen halpeloos moest men het aanzien dat twee sneltreinen die beide tijd hadden in le halen met voile kracht op elkander afkwamen Het was een donkere nacht de regen stroomde neder en de treinen stortten zich op elkander eer de machinisten van eenig gevaar bewust waren Twintig personen werden onmiddellijk gedood en de dood is voor hen zoo plotseling geweest dat men de lijken van enkelen met een glimlach op het gelaat vond tusschcn de verbrijzelde wagens die meer dan 38 voet hoog op elkander waren gestapeld Zestig personen werileii zwaar gewond üe wagens die nagenoeg ongedeerd waren gebleven stonden op een brug die juist gerepareerd werd ea das geen leuiiogeu had De passigiera die in de dichte duisternis want alle lichten waren uitgedoofd verschrikkelijk ontsteld nit de vensters der wageiit kropen liepen dus een tweede niet minder groot gevaar Een man die het eerste er juit sprong geraakte over de brug en verdween in de rivier beneden in de diepte waaruit hg echter nog gered werd doeh zgn lot waarschuwde de anderen die voor meerendeel tegenwoordigheid van geest genoeg hadden sm de woorden dat niemand zich verroere tot dat er licht is te gehoorzamen Men gelooft echter dat enkele in de rivier verdronken zijn en is met dreggen bezig aan het zoeken naar lijken in de rivier BINNENLAND Gouda 17 Septembe De heer J Blackstone alhier staat op da voordrachtvoor onderwijzer aan de jongensschool der 2g ld te Leiden De Rotterdamscke Courant bevat een brief woarin over bet bezoek van H M de Koningin aan Ott e gemeente wordt gesproken Do schrijver is blijkbaar niet zeer goed op de hoogte van de eaken waarover hg schrijft Zoo is hg o a van oordeel dat in het sted museum van oudheden alhier ruimsohools gelegenheid bestaat om do schetsen van de kerkglazen tentoontasiellen Ieder die de grootte der schetsen kent en tevens op de hoogte is van de uitgebreidheid van het museum ziet terstond de onjuistheid hiervan in Voorts vertelt de schrijver van genoemden brief dat de verschillende deelen der Stearlne kaarsenfabriekeu door tpooraegen aan elkander verbonden zijn Hij meent waarschijnlijk dat er rails liggen waarlangs de wagens worden voortgeduwd Dit is echter in vele fabrieken het geval en de vermelding daarvan was geheel onnooilig Wij feliciteeren de Jio A C met een dergelijken berichtgever I Te Sluipwijk is toezegging van beroep gegeven aan den heer M A van Bonnen pred te Heilouw In de vergadering der Pomologische vcreeniging Dinsdag te Boskoop gehouden is door het be stuur mededeeling gedaan dat de vrucritententooiist lling aldaar zal gehouden worden den 27sten en 28ii September en is door de vergadering besloten eene tentoonstelling van vruchten met planton en bloemen opgeluisterd te honden te Itoiterdain den 3 Osten September en den Isten October en voorts die vrachten op te zenden naar Keulen op de tenluonstelling van het Verein fnr GarttncuUur und Botanik die aldaar zal jïehoaden worden den 4uen ea 5deii October Indien de vereenigiiig de gevraagde medewerking der leden erlangt zal deze tentoonstelling zeker een der rijkste zgn die tot nogtoe duor haar gehouden is daar er dit jaar overvloedig oo t voorhanden is De gemeenteraad van NIeuwerkcrk heeft besloten tot het bouwen van eene nieune gemeente school voor 250 leerlingen mot oiiderwijzerswoning i M heeft gratie verleend aan de vier personen die ter gelegenheid van het Kroonin sfeest bun woningen roet groen hadden versierd doch te dier zake tot cellulaire gevangenisstraf van 14 en 8 dagen waren veroordeeld daar zj hun vreug le hadden betoond ten kosie van den eigendom van anderen nl het groen hadden weggehaald uit eeu bosoh dot hun niet toebehoorde In de vier laatste weken is in de Krimpenerwaard de prgs der kaas 0 26 il 0 50 gestegen Deopkoopers besteden 27 60 af 28 Voor de betrekking van seorelaris reiitmeester van den Krimpenerwaard hebben zich circa 160 soUitanten aangeboden Naar wij vernemen is een der miliciens uit deze gemeente die uit het kamp van Milligen terugkeerde en die negens ongesteldheid te Veeuendaal moest achterblijven aldaar overleden Bg de verkiezing van een lid voor de tweede kamer in het hoofdkiesdistriot Tiel in de plaats van mr C T baron van Lynden van Sandenburg zijn itgebricht 1773 stemmen Er moet eene herstemming plaats hebben tusschen de betren mr H A ridder van Koppard die 820 en mr H J Dgckmeester die 817 stemmen erlangde Op den heer J Wolbers badden zich 124 stemmen vereenigd Met de mailbool Conrad zijn le Nieuwediep van OostIndie aangebracht eenigc herten eo reeën bestemd voor Z M den Koning Tegen 1 Oct a s vernacht men de oflicicele opgave van hen die bg de le en 2e expeditie tegen Atchin eeu ondeiacheiding hebben verdiend jmd at Nd Ot De provinciale staten van Nuordbolland hebben in eene Dinsdag gehouden buitengewone zitting tot lid van de eerste kamer der staten gcneraal gekozen den heer jhr mr D van Akerlaken lid der tweede kamer met 42 stemmen en zulks ter vervnllingder vacatnre ontslaan door hetoverlijden van jhr deDieu Fontein Versohuir van Heilo Naar men verneemt bestaat te Gorinchem let voornemen tot de oprichting van een afdeeling van het tooneelvevbond JV Oor Ct Het jaar 1874 schgnt rijk to zgn aan bijzonder teik ontwikkelde gewassen Zoo is dezer dagen te Polsbroek een aardappel gerooid die meer dan 4 kilo woog Te Utrecht is eergisteren onder voorzitting von den heer S Brouwer te Abcoude de 24e algem Te gadering der broederschap von oandidaat notarisBen in Nederland gehouden die door een groot aantal leden werd bijgewoond Het verslag door het hoofdbestuur uitgebracht deed den gunstigen toestand dezer vereeniging kennen waarvan thans ongeveer 800 candidoat notarissen leden zijn terwgl ruim 30 notarissen als honoraire leden zgn toegelaten Do too tand der geldmiddelen was meer dan voldoende terwijl het tijdschrift EeM en Wet en het WeekU wdr Nütariê amU at Eegittratie bleken de belangstelling van het rechtsgeleerd publiek voortdurend gaande te kunnen houden De volgende algemeene vergadering tevens gewgd aan de viering von het 26 jarig bestaan der Broederschap zal te Amsterdam gebous den worden Men schrijft uit s Ilage aan Ziitph Ct o a dat het nieuwe ministerie met zijne debielen niet gelukkig is Itt eds scliijnt het vasie besluit genomen om Heemskerk in de eerste plaals over de kwestie Mieling le interpellreren Jonckbloel c s die met dj lands drukkerijenquête zijn bflast geweest zijn woedend Kil iniierdaad heb ik reien om te gelooven dal de eerst ontslagen en daarna weer op nienw aangestelde directeur niet voor zijn taak berekend is en thans na bet gebeurde nog minder op zijn plaats zal zijn Hg heeft noch de veelomvattende kennis noch het prestige d t voor een dergelgke betrekking noodig is Duch later zal daarover wel meer aan t licht komen Het geheimzinnige dat Geertsema aan deze zaak heeft gegeten door het geheimhouden der voornaamste stukken moet nu noodzakelijk worden opgeheven Die geheimhouding stond in verband mot den geest van het werkvolk maar zij is toch een fout geweest Ware alle stukken terstond openbaar gemaakt de zaak zou naar alle waarscbijnlijklieid een geheel andere wending genomen hebben Verder schrijft de zelfde korr dat aan splitsing van het Depart v Bmneul Zaken voor het oogenblik niet meer schgnt te worden gedacht Was de krisis uiet gekomen dan zou Nederland zeer bepaald een 8e ministerie en waarschijnlijk een minister van Nijverheid en Openbare werken hebben zien optreden In de gemeenten Giethoorn en Wanneperveen bevinden zich 10 geregistreerde eeudenkooien waaronder enkele van groote waarde £ en dezer kooien bracht verleden jaar in publieken verloop omstreeks 120 00 op een som naar veler meening noch niet beantwoordende aan de innerlgke waarde Bij redelijke vangst en in de laatate jaren steeds stggeiide prijzen leveren zg aanzieiilgke sommen op vooral gedurende de wintermaanden als leze stieiig zijn Tot 1 October leveren de zoogenaamde voorvogels van 40 tot ƒ 50 per 100 stuks op terwijl de uavogels die welke na 1 October gevangen worden lOO en meer per 100 stuks opbrengen De verzending geschiedt gewoontgk dagelijks per spoor of stoomboot naar Holland België en Frankrgk De gemeenteraad van s Hageheefi in zijne zitting van Dinsdag na discussie met 16 tegen 14 st besloten tot de plaatsing van het standbeeld van Thorbecke op de Plaa s aldaar en zulks na verwerping met 16 tegen 14 stemmen van een voorstel van den heer Mock om aan de boofdcommisiie kenbaar te maken dat de Plaats daartoe ongeschikt is co baar bij volharding voor de plaatsing van het standbeeld in de residentie het Huygeuspark aan te wijzen Ter zake van bet besinil door den Gemeenteraad te s Hage genomen om het schoolgeld voor bet gymnasium te verboogcn is bg den Raad ingekomen eene diissive van iedeputeerde Staten dezer provincie naarin zij de bezwaren mededeelen welke ook bij den Minister van Binnenl Zaken hebben gewogen tegen het bedrag van 150 in verhouding tegen bet cgfer van f 60 dat als sshoolgeld aan de Hoogere Burgerschool wordt geheven Een cijfer van ƒ 100 tot 120 zou bij den Minister minder bedenking hebben ontmoet dan het voor velen bezwarende van ƒ 150 Gedeputeerde Siaten hebben derhalve namens den Minisier den Raad verzocht op het voormelde besluit temg te komen Het nbl meldt In het paleis voor Volksvlgt ligt de ballon ten halve gevuld waarmede de beer Eugètae Godard eerstdaags zal opstggen uit den tuin van het paleis Mevrouw Godard houdt voordrachten over de ballonsposte en over de lucbttelegraaf die zeer belangwekkend zgn Een matinee musicale aarostatique wisselt de belangrijke mededeelingen van mw Godard af Waarschijnlijk zsl oanst Zaterdag de opstggiog plaats hebben De ballon heet lo Méteore en meet 1200 kub M Zeven personen zullen de reis kunnen medemaken Sedert Nader s opstgging op 14 September 1B6B heeft Amsterdam dergelijk schouwspel niet gezien Na levendige en langdurige beraadslagingen heeft de Kiesvereeniging Lee Ktrdm te Leeuwarden Maandag avond d n heer de Roo van Alderwerelt opnieuwtot condidoat voor de Tweede Kamer geproclameerd met 81 stemmen terwgl op den beer Fransen v d Putte afgetreden Minister van Koloniën 30 atemmen werden uitgebracht Volgens den Standaard wordt de brandschade aan het stadhuis te Rotterdam geschat op ƒ 6300 Uit Semper Virens kunnen wg leerou dat al staan wij in het buitenland vaak bloot aan bespotting onze producten daar toch nog al gewild ziju Ta Berlijn besteedt men voor Hollandsche bloemlcool vaa 30 tot 60 cents per stnk Ook te Diuzperio is in de Hervormde kerk achter het orgel een muurschildering ontdekt De Raad der gemeente Westerberk heeft rermiCa op een bezoldiging van 250 geen sollicitant Toor de betrekking van boofdonderwgzer in het gehucht Zwiggelle zich heeft aangemeld besloten die school op te heSén omdal de kinderen naar het oordeel vaa den Rand de school te Westerberk wel kunnen bezoeken ofschoon het genoemde gehucht pi m een utu gaans van daar verwijderd is De vlerschprijzrn zijn te Hardenberg aannerkelgk gedaald doeh het brood slechts één cent per kilo Ook te Assen hebben thans de slachters den prgs van het ruudvleesch verlaagd De prijs is daarthana als volgt Iste qual 80 c 2de qual 70 c 8de qual 60 c per kilo Ook te Zwolle hebben thans de voornaamste slachters den prijs van het rnndvleesch met 10 cent pet kilogram verminderd Te Snoek is insgelijks door de voornaamste slagen de prijs van bet rnndvleesch met 10 cent het kilo verminderd Wanneer z a l in Gouda de pr i js vanhet vleeseh afslaan I N G E Z O N D E N Toen de Edelachtbare Raad dezer gemeente verle den jaar de traktementen der Hniponderwljzers aaa de openbare scholen op ƒ 460 en ƒ 526 bracht legde hij den grond tot den treurigcn toestand waarin het onderwijs nu gt komen is Daar overal de traktementen èn door gebrek aan personeel èn door de duurte der levensmiddelen èa door meertlere waardeering van het onderwijs aanmerkelijk verhoogd zijn heeft men hier het geheele jaar met verandering van personeel te worstelen gehad De winter nadert en vele Hulponderwijzers znllen naar andere gemeenten vertrekken omdat zij daardoor hunnen toestand zeer verbeteren In de voorlaatste gemeenteraads vergaderiag heeft een Hulponderwg er ontslag verkregen terwgl zijn opvolger miiisteus een maand na het verlrek van dcD eersten in functie zal treden In de laatste vergadering heeft alweder een Hulponderwijzer ontslag geviaagd en gekregen terwgl in de a s vergadering vier of vijf Hulponderwijzers hun eervol ontslag zullen aanvragen en zoo de onderget goed is ingelioht zal het hier niet bg blijven Dal deze veranderingen allernoodlottigst zijn voor het onderwijs is gemakkelijk in te zien Weet een onderwijzer dai hg vertrekt dan werkt hij dikwgis niet meer met denzelfden lust als vroeger vooral als men hem ontslag geeft een maand later dan hij het verlangt belgeen al heeft plaats gehad en nu nog wel meermaten zal plaats hebben Vervolgens komt de tnd van zgn vertrek en de nieuwbenoemde zoo er al eene benoeming heeft kunnen plaats hebben komt vier vgf ja somtijds me r weken daarna in functie Dan heeft hij nog even zooveel tijd noodig om de kinderen te leeren kennen en goed te weten p welke hoogte zg zijn Zoo zijn de leerlingen eener nfdeeling bij vertrek van een Hulponderwijzer telkens ongeveer drie maanden van behoorlijk onderwgs verstoken leder vader of voogd van schoolgaande Kinderen ziet das met het oog op zijn eigen of toevertrouwd kroost de toekomst duister in De ondergeteekende hoopt dan ook dat het gemeentebestuur alle krachten zal inspannen om den kinderen goed onderwijs te laten geven door verhooging der traktementen hn het personeel door de Hulponderwijzers aan te moedigen tot de studie hetgeen bet best kan geichieden door het toekennen van gratiScaticn voor idke bgakte die er behaald wordt Zoo zal men een blijvend en goed ontwikkeld personeel krijgen Ëiirst dan maar ook niet eerder zal hier het onderiyijs dat vroeger op een hoogen ttap stobd zich met dat van andere plaateen kunnen meten Dat Gouda dan toone dat het den naam van het tweed Goes zooals men het dikwgis boort noemen rolstirekt niet begeert maar dat het wil staan in de voorste gelederen der strgders voor ware verlichting beschaving ontwikkeling en reredeling Dat deze stem niet gelgk zg aan die van een roepende in de woestgn maar weerklank vinde bij ieder die goed onderwgs op den rechten prgs stelt I Een tadek wien het xot tan alle iichoolgaande kinderen tek hame gaat f Daar tuy over t algemeen morilandert zijn om de ondeneijier goed te betalen en tmorta ioMnitaand stufte een en ander bevat teaarop de aandacht nog wel een gevestigd mag worden hebben Ky t stukje van ¥ een plaats verleend Doch wij merken op dat er teel degelijk aan verhooging gedacht wordt n dat volgens het verslag van dtn toestand der gemeente Gouda over het jaar 1873 de schoolcommiisie eelf er op gexeien heeft dat de traktementen te laig zijn