Goudsche Courant, vrijdag 18 september 1874

Zondag 20 September N 1Ö71 1874 GOUDSCHE COÏÏRANT Nieuws en AdverteDlieliIad voor Oonda en OinslreiieD Aanbesteding De SCHÜTTERöRAAD der dd SCHUTTERIJ te Gouda zal onder nadere goedkeuring van BurgemeestereiiWethotiders dier Gemeente op MAANDAG den 28 SEPTEMBER 1874 des namiddags ten half een are in het openbaar bö inschrijving AANBESTEDEN de levering van 25 complete Scbutteruniformeu 5 afzonderl ke Jassen 10 afzonderlijke Pantalons 60 paren Schouderbedekkiogeu eu 60 Halsdassen alsmede het onderhoud dsr bg de Schnttery in gebruik zgnde Trommen en Trombehoeften gedurende het jaar 1875 De voorwaarden van aanbesteding zuHen vaji Maandag 21 tot Zatnrdag 26 September 1374 van des morgens 10 tot 12 ure ter lezing liggen by den Concierge in het gebouw Aan Legi op de Maifct te Gouda alwaar de inscbrgviugbiijetten op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 nre moeten worden ingeleverd 1f t tearti ie meeninf vm ï anngaat dat fc kuipatdarayur du eet dat hij zal vertrekke niet met de Mifden luat Kerkt ah vroeger mj gelootai dat dit niet iet gevd is tij goede h lponderu i iers en hen die dit Itiet ty kan Je gemeente iutikt ons best missen DE Keuactie Laatste Beric hten NeW OrloanS IÖ Sept DetiUi biyveunog geschorst ofschoon het in de ataj rustig is Ougercer 10 000 burgers faeWieu zicli nanr het gebouw ler WctgevöHk Macht begtreii eu Pence als Gou enieur geïnstalleerd waarna zy presidcut Graat heb iea TWioeht hem te erfcenneu lilSe beweging Ier blanken breidt zidt arer geheel IiOusnuia uit Te Green Cuunty in Alabama hebbeu tii eene bende n era liteengedrereu en reien er f u gedood Parijs 16 Sept De heer Berger heeft een brief penbaar gemaakt wafirin hy verklaart zijne eandidttiar in M iiie et Loire in te trekken Hg vraagt tevens aan den Miiiisler van Binaenlandsehe Zaken tem te willen vervolgen wegens de door hem ni ge lardigde circnloire waarvan bij niet teragirekt Amiens is Sept Mac Mahon is door de bevolking alhier m t de levendigste blijken van sympathie ontvangen De kreten Leve Mno Mahon J Leve de RepubliekJ werden nangeheveo In de tot liem gerichte toespraken werd de wenseh te kennen gegeven dat de NatiouaR Vergiidcring de volmacht van den President der Bepubliek moge regelen opdat hg beier werkzaam loa kunuen zgn voor de ledelgke verhelEng en de welvaart des lands Bayonue 16 Sept Ue Duitsche kanoanrerbooten worden alhier uit Bilbao terug verwacht MARKTBERICHTEN 1 OOUda 17 Sept Bij weinig handel btev a de prgzen nagenoeg onreimaderd T fw poUce 10 26 a 11 35 Mindere S 25 i ƒ 10 Bogge puike ƒ a 8 50 Mindere ƒ 7 25 7 75 Voer 6 40 i ƒ 7 Geest fWike ƒ 8 a 8 50 Mmdere J i T5 Havet ware 6 a 6 Ligte t 29 b 4 J5 DnivebooBen ƒ 9 B0 a ƒ 10 Heimipzaad ƒ 8 De Tcemarkt met gewone aanvoer de handeltraag nilgenomen eerste kwalitrit graskniveren vlug Tette schapen vlug varkens geschikt voor Lai 4en Tan 18 a 22 cents per balf kilo magere varkeus en Uggen traag Kaas Aangeroercl 75 partgenj jtryzea v n S8 a 31 50 Gtfeboter 1 B5 M Weibotar 1 20 1 30 Burgerlijke Stand GiBoatK It Sept Maris ouaera B HolkateJIs ca M SeloDJe Maria £ linbe h oideri C Bakker en 4 M lafelwr t5 Marrigje oadars S Meyer en 4 f van der Tu n Sophis Margareiha ouden H Scioer en W Zaijdveld 16 Alida ouders A üeaots en A ud deo IJsael Jobannis oaders W Sevcra ea A Verbeg Sobannes ondera P Soel en C J Sloots OvEELlDSK U Sent H i Bennis 1 5 ra 16 J W Ktaanefold m H Vnyk 8 w 16 i O Gabrii 78 j OiB i i IS Sept Ti a rst ea A Soasbeek 8 W Q Klanderiuni en H Bntink ADVERTENTIËN 4Q JARIOE TAW J 911 PEER BH H VA DIE PALM Oouda 17 Septemljer 1874 ♦ BeTallen rim eeioe Dochter A M BAKKER Lambei Gouda 14 Sept 1874 Wöidt geTnagd t en Norember of eerder EEN BEKWAME p G van goede getaigen voorzien en gewend met jonge kinderen om te aan Adres met franco brieven bjj Mevrouw VOGEL te Atp ien njd Bijn I ED R HlJi S POORWEG TtVEEnE GVLDEXSTREIX ROTTERDAM den HAAG en GOUDA AMSTERDAM EN TERUG op VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1874 Zie aanplak eu strooibilletten EXTRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen bij Lange Tiendeweg te Gouda ilet Algemeen Nederlandscli VERHUURKANTOOR Voor alle Mannen en Vrouwelijke Dieqstbodea te Nijkert vestigd de aandacht van geëerde familiën op zgne inrichting die aanbeveling waardig is H t Kantoor is dageljjksch geopend ter inlichting en wel op de Singel te A ijUvlc Een Bankwerker kan dadelök vast werk bekomen bg L WELSCHBN Huis n RHtnigsmid Lwige Tïendeweg Voor antwoord sluite men Postzegd in Dffli Directeur P 8 BRAVE en van GOEDE GETUIGEN voorziene Dienstboden kunnen zich ter verkrj ging van DEFTIGE DIENSTEN ook aanmelden Eene Huishoudster of TWEEDE MEID van de P G en van goede getuigen voorzien zag zich gaarne zoo spoedig mogeiyk geplaatst Brieven franco onder letter E aan de Boekhandelaars J vak BËMTUM Zoon te Goiula Badhocvcin UaarlemmeriDeer Ramlammeren LINCOLNSHIRERAS Volbloed wel te onderscheiden van de gekruiste L J W KOENAART CHIRUGEIN DENTISTE WUnbayen N 71 ROTTERDAM dageiyks Consult ten zijne huize Openbare Aanbesteding Het BESTUUR van den Polder Achthjipootti onder de Gemeente HaatUredu is voornemens op ZATERDAG den 26 SEPTEMBER 1874 des voormiddags ten 11 uur ten huize van L BLANKEN te HaasirecM bg enkele inschröving AAN TE BESTEDEN Het herbouwen met inbegrip der I levering van de benodigde Materialen van den afgebranden Wlpwatermolea Tan den Polder In een perceel Het bestek waarna deze aanbesteding zal geschieden zal ter lezing liggen van af den 13 September ten huize voornoemd De noodige inlichtingen zgn te bekomen b den Voorzitter van het Po derbestsnr te Haaitrecht terwgl de aanwgziug in loco zal plaats hebben op Woensdag den 23 September des voormiddags ten 10 uren bjj de plaats der molen Het Bestuur voomoMud T J BEN HARTOG Schout H J JANSEN Secretaris 6oads Drnk van A Brinkman Volgens getuigenii van Professor OPPOLZEE Rector magnif en Professor van de K K Klinische School te Weenen is het Anatherin Jloiidwater v n Dr POPP K K Hoftandmeesterte Weenea Bognergasse n 2 en der beste middelen tot bewaring der Tanden en wordt hetzelve ook door hem eu vele udere Doctoren tegen tand en mondziekten ten zeerste aaubelen Prgs f 1 75 per ieseh Dr J O POPPs Plantaardig TANDPOEDER Het reinigt de Tanden oumiddell k soodat door het dagelgksch gebruik met alleen de zoo lastige tandpfln voorkomen wordt maar ook het glazonr der Tanden in witheid en zachtheid toeneemt Pr s per doos 80 cent Te rerkrljt en te Oouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat wjjk A 123 te Botlerdam bg V B van Santen Kolff apoth eu k Sekippeiegn k C blaanwe porcelelnwinkel te s Hage bg 1 h V C Siiabilié apoth te Leyden bg E Noordjjk te Utrecht bg F Alteiia apoth te Amsterdam hg F van Windheim C verkoophuisj Ie Oudewater bg T J van Vreumingen te Sohoouhoven bg A Wolff WKEZËNVEHPLEGING In vele gemeenten van ons vaderland staat onder de overige gebouwen en huizen veelal een dat door bouworde vorm en geheel niterl k de aandacht trekt en waar gewoouljjk een opschrift weethuie de bestemming terstond doet kennen Overal in het land zgn die geboawen te vinden gedenkteekenen als t ware van de welwillendheid weldadigheid eu het medeleden onzer voorvaderen die ons tevens het overtuigend bewgs leveren dat er steeds menschen leefden wier hart klopte voor hen die hulp behoefden Het pleit voorzeker voor het goede hart dergenen die dereelgke weeshuizen stichtten al kwam wellicht bier of r een weinig gdelheid in t spel en niet mindir lof verdient de bedoeling van allen welke die iurichtingen in stand hielden t z door zorgen en moeiten zg door tgd en geld aftestaan aan de belangen der ouderlooze kleinen Zg allen hebben recht op waardeering En toch niettegenstaande dat alles is de vraag geop rd of het verplegen in weeshuizen de verkieslgkste wgze is om de weezen groot te brengen of de weeshuizen de geschiktste olaatsen zgn om de kinderen die door den dood banner ouders onverzorgd en hulpbehoevend aohterbUven te vormen tot volwassen degelgke brave menschen Deze vragen zgn beantwoord in beveatigeudeu zoowel als in ontkenuenden zin Van beide zgden heeft men bewgzea aangehaald en met talent zgn gevoelen verdedigd W j willen hier aangaande de weezenverpleging een enkel woord ter nederschrgven overtuigd dat een ieder het onderwerp der bespreking ten volle waard acht Weinige toch die geen sympathie gevoelen voor een wees Zg zelfs die over t algemeen vrg koel zgn omtrent het belang van anderen en vrg onverschillig voor t algemeen wekgn hebben mededoogeu met het kind dat door den dood zgner ouders alleen op de wereld staat en zoo ooit dan zgn zg in ait geval bereid te luisteren naar uwe vertoogen en wellicht zelfs wat bg hen niet dikwgls gebeurt te tasten in den zak en iets al testaan uit hun beurs Het weeshuis moet zooveel mogolgk het ouderlgke huis vergoeden Natuurlgk zal dat nooit geheel kunnen geschieden De trouwe zorgen van het moederhart de liefdergke leiding van de vaderhand de opoffenngen der ouders die nooit eigenbelang maar steeds dat der kinderen op het oog hebbeu kunnen nimmer worden evenaard of geheel worden vergoed Doch men zal er zich op moeten toeleggen de kleinen zoo min mogelijk hun verlies te doen S evoelen Bg het verplegen van weezen moet ua vooral ttelet worden om hun alles te geven en op deielfde wgze als zg het t hnis zouden gehad hebben In het weeshuis nu is dat moeielgk zoo niet onmogelgk Meu kan de weezen daar goed voedsel geven warme kleeding en bg ziekte geneeskundige verpleeg Maar men kan hen onmogelgk de leidmg en vorming geven die alle kinderen noodig hebben Men kan in een weeshuis kinderen voeden m ar niet opvoeden Waarom niet Omdat eea groot getal kinderen tegelgk niet kui nagegaan worden in hunne handelingen en gedachten zooals dat behoort In een weeshuis kan nooit het zoo hoog noodige vertrouwen bestaan tusschen opvoeder en kinderen De hartelgkheid en gezelligheid die het ouderlijke huis tot een geliefkoosd toevluchtsoord ma ken waar het kind bet liefste is zich het meest vrg gevoeld en zich het natuurlgkste voordoet worden in een weeshuis geheel gemist De orde en tucht die daar heersenen en tot een goeden gang van zaken moeten heerschen zgn oorzaak dat de kinderen in een weeshuis meer hebben van een gezelschap automaten die zich gelijkelijk op bevel bewegen zonder eigen wil te hebben of ten minste te toonen dan op een troepje aardige dartele guitige kinderen zooals ieder ze tSefste ziet De ontwikkeling is niet natuurlgk heeft iets broeikasachtigs De bewegingen en uitingen der kinderen zijn niet vrg en eerst bg volkomen vrge beweging kan men zien wat er in hen zit wat er bg hen omgaat Tot het vormen van het karakter der kleinen en dat is het doel der opvoeding behoort ieders aanleg ieders neigingen ieders vermogens te worden opgespoord de goede aanleg moet ontwikkeld de kwade neigmgen onderdrukt en wanneer het nu al mogelgk ware dat bg zoovele kinderen tegelgk te doen dan toch in geen geval door bet soort van menschen waamit de weeshoisvaders en moeders gekozen worden Deze toch hebben zelf weinig opvoeding genoten hebben meestal niet t minste begrip wat opvoeden beteekent en kunnen niet veel meer en dit nog slechts in de gunstigste gevallen dan de luuderen tot gebooizam werkzanae menschen maken Om echter het kind te vormen tot een mensch die zich reden geeft van zjjne handelingen die denkt over t geen er om hem heen gebeurt en die in alle gevallen toont een flink karakter in zich te hebben daartoe zgn de weeshuisvaders en moeders in de verste verte niet geschikt In de gunstigste gevallen zorgen zij dat voor het uiterigke alles goed is zoodat de regenten bg onverwacht ouderzoek alles in orde vinden Zg maken dat de kinderen beleefd en onderdanig zijn vooral tegen de regenten netjes en vooral niet veel beweging maken Doch behalve voor die uitwendige zaken het nut waarvan wg in het geheel niet zullen ontkennen moest er voor nog iets anders zorg worden jedragen wg meenen nl dat voor de ontwikteliug van gemoed en karakter meer werk moest worden gemaakt Hiertoe ontbreekt t de meeste weesvaders aan de noodige tact en geschiktheid Welhcht zal ons worden tegengeworpen dat die kinderen t huis zoo huune ouders waren blijven leven ook niet in alle opzichten goed zouden zgn opgevoed en zelfs in weeshuizen het veelal beter hebben dan bg hunne ouders maar legt die tegenwerping eenig wicht in de schaal Wg gelooven het niet Zoo zou men met t zelfde recht kunnen beweren vele dier kinderen zouden t huis honger geleden hebben dus ook op de eischen der maag zou men niet zoo nauw behoeven te letten Dit zal natuurlgk niemand durven beweren en toch is het dezelfde redeneering zooeven gevoerd Wanneer de maatschappg bereid en vrgwillig op zich neemt de zorg voor ouderlooze kinderen dan moot zg dit doen zooals het behoort dan moet zg tegenover de kinderen ook de ouderigke püchten vervullen en hen behandelen zooals ïjoede ouders dat gewoon zgn Aangezien nu m een weeshuis waar een groot aantal kinderen bg elkaar agn dat onmogelgk goed kan geschieden vooral niet door menschen als die welke gewoonlgk daarover zgn gesteld is men verplicht een anderen weg te zoeken Die weg is gezocht en gevonden Men heeft ingezien dat het beter zou zgn de weezen bg particulieren uit te besteden dat men meer waarborg had voor eene góéde opvoeding wan neer men de ouderlooze kinderen in huisgezinnen besteedde waar zg met de overige kinderen tegelijk werden groot gebracht wanneer men hen toevertrouwde aan menschen die een goed verstand en een goed hart hadden beide onmisbaar tot het geven van eene goede opvoeding Nu is het waar dat men bij het zoeken van dergelgke particulier n niet altgd goed uit de oogen heeft gekeken dat men daardoor soms de weezen besteedde bij menschen die het niet alleen deden om er wat aan te verdienen want dat kan tot op zekere hoogte geen kwaad maar die er van haalden wat er bg mogelgkheid van gehaald kon worden doch wanneer men die Elip ontzeilt en die is met oplettendheiden zorg zeer goed te ontkomen verdient de verpleging bij particulieren verrew de voorkeur Qoven die in de weeshuizen Dit is niet alleen wenschelgk maar tevens zeer uitvoerbaar Vooreerst zullen er steeds menschen zgn die zelf geene kinderen bezittende hen toch gaarne om zich heen zien ea daarom gretig de gelegenheid zullen aangrgpen een kind bg zich aan huis te nemen en op te voeden geheel voor hunne rekening Voorts zal men tegen ruime vergoeding wel fatsoenlgke verstandige menschen kunnen vinden die ofschoon niet bij machte kosteloos een kind te verzorgen gaarne tegen vergoeding van kost en inwoning dat zullen doen Het spreekt van zelf dat de uitbesteding nooit van dien aard mag zgn dat men de kinderen bg voorkeur aan hen toevertrouwt die de minst groote som vorderen maar dat men hen aan flinke brave verstandige menschen geeft al zgn die ia hunne eischen niet het goedkoopst Van dat idee uitgaande is 19 Mei van dit jaar opgericht eene Maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin üexe is eigenlgk een uitvloeisel van de Vereeniging in het belang cfer weezenverpleging die een ouderzoek instelde naar de resultaten der weezenverpleging welk onderzoek het gevolg had dat goede uitbesteding zeer aan te raden is en aanbeveling verdient boven de verpleging in het weeshuis Deze maatschappg wenscht comité s te vormen in verschillende plaatsen van Nederland on zal zooveel mogelgk begunstigers en leden trachten te krggen De statuten dezer maatschappij zijn voor ieder te verkrijgen bg den onvermoeiden strgder in t belang der weezen den heer M W Scheltema Ez te Dokkum die directeur van genoemde maatschappg is Wg gelooven dat het doel dezer maatschappijgoedkeuring verdient en de sympathie aller weidenkenden waardig is Uitbesteding bg particulieren levert onder voldoend en voortdurend toezicht de meest waarborgen op voor eene goede opvoeding Alles Wat strekken kan dieuitbesteding in de hand te werken moet daarom gedaan alle pogingen daartoe in t werkgesteld dienen gesteund Wg begroeten daarom denieuwe maatschappg met vreugde en wg uilen den wenseh dat het haar goed mogj zij zich meer en meer moge uitbreiden toenemen q Het zou weinig edelmoedighei É wanneer men zich in vijandige houOi plaatsen tegenover de weeshuizen Zg iieEben jetrekkelgk veel nut gedaan en nogmaals zg het herhaald de personen die er hunne krachten aan wgdden hebben het volste recht op waardeering Doch evenzeer zon t aan den anderen kant een bewgs van weinig verstand en groote bekrompenheid zijn er zich tegen te verzetten om de verpleging in weeshuizen aan een onpartijdig doch gestreng onderzoek te onderwerpen Voorloopig moeten o i de weeshuizen blijven bestaan naast de Maatscliappij