Goudsche Courant, zondag 20 september 1874

tot opvoeding van weezen in het huiigezin 9 i dan ztl nur onze innige oTertniging door den igd het idee meer en meer de overhand ver krggen dat uitbesteding de doelmatigste verpleging van weezen is Wjj verwachten dat ook de gemeente Goud weldra een aantal leden in genoemde maatschappij zal tellen Ook hier ziJA er velvJ die niet aarzelen het goeds te doen da r waaide gelegenheid zich aanbiedt In het belang derouderloDze kinderen zal ook thans hun hulp niette vergeefe worden gevraagd Ieder die zijneeigene kinderen lief heeft zal ook gewis ietsover hebben voor dezulken die ouderlijke hnlpen zorg ontberen en ieder zal dan ook gaarne4a aieuw maatschappij door zjjn lidmaatschap tenoen W BUITENLAND Bnitculandsch Uverzicbt Donderdag heeft du Frnnsche peroiaiiente coonnis aie eene vergnderiug gehouden waarin Ipveudige disonsaicn zijn gevocfd over de part dige houding der regrering tegeooier de republikeinsche pem Uit onze vorige laatste berichten is reeds gebleken dat Mac Mahon Amieiis bezocht heelt Gelgk onn Uiers hoorde meo kreten ter eere van drn president van de republiek I e redevoeriDgen dringen gekegeld aan op oonstitutioueele wctteu ten bate van de welvaart en de ledrigke verheffing d s lands it de verhooren der getuigen en beschuldigden in bet proees van degenen die iu Bauine s fineht telrokken zijn it geen meerder licht ontstaan Het rechtsgeding is Donderdag geëindigd wet de veroordeelitig van kolonql Villette den Mexicaan Alvarez ull Flaiitin den oi d kapitein Doiuean en een der jgevaugenbewaarders de drie eeraten hebben de zwaarste rsf zes maanden gevangenis I e naarscbynlykheid jpleit voor de medeplichtigheid van Villette zoo niet hel uitroeren dan toeh by het ontwerpeo van tiet plan De Duitsche bondsraad heeft Woensdag althans wat de verschillend eommissi betreft weder een aan vang genaakt met de werkzaamheden £ r werd o a gesproken over de nieuwe bankwet die eehter geen onderwerp v n beraadsiagiug kou aitiaakeu daar een der gerolmacbtigdau mat vap de uoodige instructies wu vaornen Oe aieuwe reebterl ke vetten betrafieode etrafvorderiag en de burgerlyke rechtsvordering jju met de nemoriea raa toelifhttng naar den ryksdag verzondeu De Duitsche keizer ia nog steeds te Haanpfer aar aubtoice n ander fceatea plaats hebben Spoe4 g iTskt de Iteizer over Kiel naar Berlijn tera Uit Bonn wordt betreffende de byeenkoaist tot Vvordering der eenheid op godedienstig gebied oqder dagteekening rao 15 deter o a het volgende medegedeeld De besprekingen gisteren namiddag door ondKatheliekeo Aaglikaoen en Bassen aangevangen ea beden oehteod voortgeaet zijn geheel n al van vertrouwelykea aacd daarenboven liepen zg dikwerf over zeer teedere subtiele i uaestiea en fijne onderscheidingen waaromtrent met enkele vroorAta Diets ter zake afdoeade kan warden gezegd Wst 4e algsmeene strekjciag der beraadslagingen aangaat te dien unzieo kon worden medegedeeld dat de discassien tich hebben gekenmerkt door een geest na verdraagzaamheid en wetenscbappeljiken zin welke atiekkeu kunnen oA het beoogde doel allengs te bevorderen De heer von Dólllnger droeg bij die gelegenheid een reeks stellingen roor van dogmatischea aard van de zijd der Verschillende partgen welke aan de beraadslaging deetnamen werd erkend das daaromtrent alia weeenlqk gesobil mt den weg was geraimd Hoegstbeiangr wareo de dieassiën over het kenmerkend ondemheid tntachen het symbool der Oriekaobe n der Roomscke Kerk dat iop eleid en zwr oitroerig werd toegeliobt door ran Döllinger AaudebeapreUng van dit punt namen vooral deel de heeren Jaoyaoheff opperpriester te Fetersborg de proost Tatacbioff uit Wieahaden prof Boflb nit Atbene en de beeren von Bóllingeo üeinken en professor Knoodt uit £ onn In de byeenkomst heden andermaal tot bespreking an dit geschilpunt gebonden is ten slotte aaagenomea dat de qbaestie ten gunste Van de OosterMhe of Griekscbe kerk moest worden beslist Het 4ogmatisahe gedeelte van het vraagstuk beeft men diarby schier bniten beoordeeliog gelaten Naar men verneemt zijn de nienwe parlements Verkmingen in Italië op 8 November bepaald Kofeas de verwachtingen der verschillende partgen wordt aaa den Mibineezcr Corriau geschreven dal te Rome varmoedelijk de gematigd libenle caodidaten ui len Mgevieren De verkiezingen op Sialie inllen waaracbijnlgk geene veranderiiig in den stand der parlyfn liibr m i 8 J aa jieivacbt weder van d r jyieaat I oppositieleden In Piemont zouden de aanhangers I van Sella zegeriercn en hg zelf te Turgn Terkozen i würdeii Iu het Napelsche zouden beide partijen golyksta in met wellicht een pair nienwe plaatsen voor du recüterjijde Iu de Kumiigni Emillia en de Marlen zon h t bjj tuude blyven terwijl Toscane LomUardije en Veuelió meestal in ministerieelun geest Zdudeu kiezei Volgens de Unita Nationale zal de minister van finaucipn onmiddellijk na de opening der nienwe kamer een verslag indienen betreffende den gedwongen koers en zgne afscbaRing een maatregel welke echter eerst dan mogelyk zou zijn wanneer b t Parlement de liuanoieele regeeringsplannen aanneemt waardoor het evenwicht cp de slantsbegr oting zal hersteld worden Van goed onderrichte zijde wordt verzekerd dat alle berichten door buitenlandsohe dagbladen verspreid betreffende diplomatieke stappen te Berlijn door de Deensche regeering gedaan wegens het ofcr de grenzen zetten van Dcenaohe onderdanen geheel en al uit de lucht zijn gegrepen Maandag beeft de heer Borel lid van den Bondsraad te Bern het internationaal postcoogres geopend De rerhaudelingen welke niet in het openbaar worden gevoerd waren gewijd aan de regeling der werkzaamheden De conferentie heelt goedgekeurd het door den Zwitserseheii gevolmachtigde aangeboden reglement van orde en eene commissie gekozen bestaande uit de vertegenwoordigers van Duitschland Oostenrijk België Kgypte Italië Portugal Kusland Zweden en Zwitserland om het door Duitschland voorgestelde postverdrag Ie onderzoeken Het congres heeft hij de voorloopige artikelsgewijze beraadslaging over het ontwerp verdrag tot een eukelvaudig tarief voor het gansche gebi d der Unie besloten Omtrent dea toestand in Spanje verneemt men dat eerstdaags een slag by Estella verwacht wordt Serrano zou zich weldra aan het hoofd van het leger in het Noorden stellen Het oproer der blanken te New Orleaoa is grootendeels een gevolg van de nieuwe regiatratie wet waardoor de gouverneur de aanstaande verkiezing volkomen in zgn maebt heeft Gouverneur Kellogg had de wapenen gekocht door de JfhiU League Zaterdag laatstl in beslag laten nemen Een groote volksvergadering werd hierop belegd en had Maandag plaats De meetug verklaarde dat Kellogg een overweldiger was en benoemde een commissie om hein te verzoeken tijn dntslag te nemen Terwijl de oommissie naar den gonrerneur ging bleef de meeting bijeen Toen zij terug kwam en mededeelde dat de gouverneur geweigerd had haar te ontvangen was de volksverontwaardiging groot De commissie drukte hierop den wensch uit dat het volk aaar huis zou gaan en gewapend terug zou keeren om te vernemen welke maatregelen noodzakelgk werden geacht In den namiddag werd een proclamatie aangeplakt onderteekend door den heer D B Penii die verklaart de wettige laUenant gouverneur te zijn daar hij in 1872 tot dien post verkozen was door de conservatieve partij In zijn proclamatie somt hij al het onreeht op dat de blanke bevolking van Louisiana te lyden beeft gehad en hij eindigt met de müitie de schutterij te wapen te roepen ten einde den overweldiger Kellogg af te zetten Hel gewapende volk verzamelde zich hierop in Ganal Street en het hoogst gelegen gedeelte der stad werd sterk bezet Het stadhuis de politiebureauz en de telegraaf kantoren werden in bezit genomen en krachtige barricades opgericht van omnibussen en ra wagens De politie kwam bijeen in Jaekion square h 4loff a Metropolitan Pdieei is een militaire macht bestaande uit infanterie cavalerie en artillerie waarva i OBgeveer al de manschappen negers zyn Onder aaovoeriflil v an generaal Longstreet viel dit kleine legertje de burgers aan Met verlies van 4 kanonnen 20 doeden en 50 gewonden werd de politie temg S ed reven en gouverneur Kellogg nam de wyk in et CuetomHonse onder besdiermiag der federale troepen Dinsdagmorgen was de macbt der burgerij tot 10 000 welgewapende mannen aangegroeid waarop de troepen van Kellogg Qcb geheel omsingeld ziende zonder verder vechten de wapens aederlegdeu en zich gevangen gaven Qouverneur Pena beeft de regeering aanvaard en zgn besluit te kennen gegeven oia i den gebeelen slaat Louisiana al de bmmbten te mstalleeren die in 1872 door de conservatieven verkozen waren President Qnnt bandhaaft gouverneur Kellogg en zendt trofipen naar New Örleans Op het oogenbrik zijn slechts twee eompagnieyp qe en in de stad doch een regiment ia o weg naar Slolly Springt Mississippi tere b ricbten doen zien dat de bondsregeering Kellogg als wettig gouverneur bijgft erkennen dat e vc fce eii nu bentdde ourérfieai ÜM Sneiy evenwel verklaard heeft geen geweld te znllen gebruiken jegens het centrale gezag en dus bereid wat de wapenen aan de bondetroepen tei ug te gevea Het laatste bericht luidt aldus Mac Enery heeft onder protest de wapenen en openbare gebouwen terug gegeven aan den commandant der Vereenigde Staten De insurgeaten verstrooien zich De kolonel Brooke ia benoemd tot gouverneur van New Orleans tot op de reorganisatie van bet gouvernement De troepenbeweging is afbesteld BINNENLAND Gouda 19 Septembeb Door Z M is benoemd tot voorzitter van de eerste kamer der staten generaal gedurende de aanit zitting de hieer mr J A G baron de Vos raa Steenwijk Het stedelijk museum van ondbeden alhier jnsg zich hoe langer zoo meer in den bijval van bet publiek verbigden Niet alleen wordt het met een steeds toenemend bezoek zoowel van inwoners all vreemdelingen vereerd maar vooral vele belanj riiki geschenken bij de commiasiu van toezicht voortdurend inkomende kunnen hiervan het bewijs leveren Zoo mocht zij naar wij uit goede bron vernemen in de l iatste dagen weder ontvangen behalve vele munten penningen oude zegels enz Een Spaameie veldjleach uit d B Wageaingscheiii berg opgegraven van den heer W van der Ben voormalig bewoner de er stail van den heer Bisdoif vau Vliet te Haastrecht een tlaabie degen en andere voorwerpen afkomstig van zgn doorlucbtigen roor zaat den Schout bij nacht Èvert Bisdom die als Scheepsbevelhebber deelnam aan den slag bij Do gerabauk van dun heer tan Iterson te s Grnveniiage een aicmcoopje renaardigd ea gebniikt door dek beroemden Leeuwenhoek van een der leden van de commissie een kand aard en ienelgloie in e gendom lieiiende toeèeioord en ot zijn dood toe gebruikt door Mr W Bilderdtjk Mochten vooral de bewouers vau Gouda zelf waarvan nog eooveleu iu het bezit an belangryke en merkwaardige voorwerpen zyn door bet voorbeeld bun door vreemden gegeven zich gedrongen gevoelen om deze aan het museum hetzij ten geschenke hetzij in leenbruik aftustann ten eiuile de jeugdige stichting hoe langQr zoo meer tot een sieraad van de plaats hunner inwoning te juaken VERGADERING van den GEMEENTEHAAD Maandag den 21o September 1871 des namiddap ten 1 ure waarin zal worden behandeld Een vooretel jtot V9orloapige vaststelling faï het Itte aanvulüngikobier der plaatselijke directe bdadfini voor bet dienstjaar 187 Een voorstel tot goedkeqring f an den itaaf Üi begrootipg der kosten vaii de Schutterij voor b k dieusy aar 1B7S Een voorstel tot afstand van grond naast bet Oude Vrouwenhuis aan het kerkbestuur der H C gemeente van O L V Hemelvaart Een voorstel betrekkelijk de missive van Heeren Libnjemeeeters over de zamenstelling en het drukken vsn den Catalogus der Stads bibliotheek Een verzoek van de Heeren A M Orereynder en D F Visser om ontslag als hulpondel wijzer te benoemen Leden der Commissiën bedoeld by art 64 en 160 der gemeente wet Een hulpond erwijzer De wenseh vooreenigen tijd door ont geait dit ket nieuwe Sotterdsmsehe toonrelgezelsehsp ook in deze gemeente zou optreden wordt vervuld Woensdag tanst zullen de beeren Le Gras rm Zuylen en Haspels met hun gezelschap in de zafl sKunttmiu der soeieteit 0n Genoegen een Vf fetelling geven en wel een drama getiteld Heatgtgaan en een blyspel getiteld Jongelui van Leon Cayi Zoowel door deze stukken als door de anderea leBotterdam opgevoerd heeft de nieuwe directie reedstijdens baar kort bestaan beiVezen met zorf en smaak hare stakken té kiezen Afkeerig vsn spektakelstukken en melodrama s Vpl akeligbeden waaruit sommige gezelschappen by voorkenr hunne keuze te doen en die dan ook door een deel van bet publiek gretig worden gezien gaf deze direatie blyk te willen beantwoorden aan de eisehen van het ontwikkeld publiek door stukken te geTi n die een fijne ktrakterteek ning aan boeiende nfft overdreven mtrigue paren De opvoering d stukken asnst Woensdjij te jeven is n ook naar het oordeel van bevberfe Pfoardee aarh fe Ie moqite waard om eiiiiu te jrprdèn en wij Vertrpuwén dat de zaal iK f MB Woensdag zeer Vol zil ijjn In het begin dezer week hebben wij naar het ha Msnté TM bet S il JCfm de oa gtagui btUaa roor de zieke militairen gezonden Daaronder zijn rerscbeideoe van beroemde auteurs als van Mr J vsn Lennep Mevrouw Boeboom Tonsiaint J J Cremer de Bul Gramberg Gerslaoker enz Het kan niet anders oi menig genoegel k oo enblik zal daardoor aan de zieke soldaten die in den stryd roor hun vaderbiiid gewond werden worden verschaft Wö betuigfn aan hen die boeJEeu daarvwir afstonden onzen hartelijken dank ff i i f De heer Blackstone alhier is benoemd tot onderwyzer te Leidei De beer J van de Putte booldijnderw zer der bijzondere school voor Chiistelyk nationaal onderwys alhier heeft ook voor de tweede beoofming aan een school voor gereformeerd onderwas te Amsterdam bedankt Heden heeft alhier het examen plaats voor onderwyzer aan de tweede armenschool Wanneer zal in Gouda de prys van bet vleesoh l bian M et deze woorden besloten wij de rubriek JSiniimland van ons vorig nr nadat wij eenige plaatsen baddcu opgenoemd Maar de vleeschprgzen door de slacliiers verlaagd zgn Uogolgks lezen wij de namen van plaatsen in ons land waar dat geschtedt ea dan komt bovengenoemde vraag onwillekeurig in ons op Hoelang zullen de Goudsclie slachters noch wachten met bnnné kalanten vleesch te leveren overeenkomstig een billijker prijs Zullen zy niet rusten voor een onderlinge vleescbbonwerij 18 opgericht Vele ingezetenen zijn daar nog tegen ook om het nadeel dat de slachters daardoor wordt toegebracht Doch zelfs de geduldigste goedhartigste lankmoedigste muiiscben zullen eindelijk eens gaan inzien dat het in bet algemeen belang is aan de slachters te tooiieii dat zij van het publiek afhangen en niet bet publiek van ben ZeSiMi aar zgn de woorden der Amh Courant Het klagen en jammeren der kalanten over de tirannie van den Irveranoler die hea dwingt onredeIgke prijzen voor hunne benoodigdheden te betalen is inderdaad klinkklare onzin Die tirannie is denkbeeldig w inneer de kajaut erstaiidig en vigilant is en den onredelgken prijs niet betalen wil is de leverancier tegenover hem geheel maohtelooi wanneer al zijne kalanten verstandig co vigilant zyn en weigerden zich door hem te laten beetnemen zal aan den ts veel eischenden leverancier slechts de keuze overblijven of zich te onderwerpen n de kalanten en te leveren tegen billgke prijzen of zgueo winkel te tiaiten om zich met geheel te raineeren De kalant heelt den leverancier geheel in zyne hand wanneer by alechtt vastbesloten is zich zelven te helpen zoodra bij bemerkt de dupe van Zijnen leverancier te zgn Beeds werd er zooals bekend is ook in onze gemeente gedseht aan een onderlinge vleeschhouwerij Tot nog toe kwam die niet tot stand Vele ondersteunden die laak niet omdat zg meenden dat de llacbters toeh eindelijk over toudin gaan tot vermindaHng der prijren Doen z j dit niet het zal gewis in t voordeet zijn van alle particulieren éene vleeschhouwerij op te ridhten en van zelf zal die worden obderstennd daar men dan da meest waarborg heeft vleesob te krijgen dat zoo goed en goedkoop mogelijk is WH stemmen dan ook volkomen m met de volgende Wooftden an Jmh C t De reactie of beter gezegd de actie der vleesohverbrnikers tegen de vleesclirerkoopers der kalanten tegen hunne dienaren de leveranciers begroeten wy ipet vreugde als een wakker worden van een publiek dat zijne kracht begint te begrypen en te toonen uit den dommel der gemakzucht die zich alles laat welgevallen te zijn ontwaakt Donderdag is te Dordrecht door den voorzittter vao het Hoofdbestuur den heer C J van der Oudenmeulen Van s Öage op hel terrein de Schutterswijde aldaar de 22e tentoonstelling der Hotlandscie MaatUmUchappij ta LandboHK geopend In tegenwoordigheid van genoodigden onder welke hetGemeenlebestuur bracht de president een woord van dank aan ntoriteiteit inzenden en jury leden hij werd beantwoord door den Burgemeester die wees op het onn iskenbear groote nut dat deze Maatschappij gedurende haar i6jtrig bestaan op den landbouw heeft uitgeoefend en haar van harte welkom heette indegrgzestül t s naziek der schutterij gaf eenige fanfares ten beate Daarna ging l et aanwezige publiek met den voorzitter en en Burgemed ter aanllét hoofd bei tébtcongdstelde llezidhtigen i i i x Op het terrein niar schatting ongeveer 3 hectarth groot slaan de bekeufle tenten der Maatschappij op den iibhtergrond en van terzijde Daarvoor en ft 1 midden zijn de tairyke werktuigen genlngaïhlkt Onder ben die op deze tentoonstsUing bekroond M komen 0 B iaat M Bisdoili van Vliet te uaastreiht Idte pr s oor vracbt e n t ane nde ob M m alate prys voor den grootaten BeIoeii M J van Laren te Waddinxveen 2e prys roor bloemkool 2e prijs voor eene verzameling der grootste en fraaiste pompoenen le prijs voor dubbelde zinnias 2e prijs V eene verzameling zaadbloemen en 3e prijs voorasters A van Vliet te Bergambacht 2e pr js van weiboter en 1ste prijs voor Stolksche kaas gemaakt in 1873 C van Dogterom te Stolwijk le prijs voor Zoetemelksohe kaas iji Mei of Juui 1874 gewrongen niet lichter dan 6 kilogram en 2 prgs vopr Stplksche kaas gemaakt in 1873 en J Verburg te Eeeuwyk le prijs voor Causcherkaas Wijl er aan amusementen geen gebrek is is het in Dordrecht thans rechl genoegelijk Heden zal de algemeene jaaisvergaderinp ten 10 ure plaats hebben de zitting zal waarschgnlyk tang duren daar o a verandering i de wet aan de orde zal komen Een geaieeQicbappelyke maïltqd in de Barmonie wordt heden ten 5 ure gehauden Nadat de harddraverg op aanst Maandag nieuwen luister zal hebben bggc et beeft tot sluiting der feesten eeu concert en bsl plaats en een vuurwerk bij het station De loterij trekt op Maandag a s Loten zijn alom verkrijgbaar Alles byeen genomen moet men erkennen dat weder ruimschoots moeite is en wordt gedaan om het doel der Maatschappij te bevorderen De Hollandtcbe Maatschappij is verre noch de talrijkste en de rykste d i zij ontvangt een vrij groot bedrag aan contributien maar zij doet ook veel d i zij geeft uitnemende tentoootteUiogca waar men wat zien en leeren kan De heer van der Lee te Oudewater heeft als lid van den raad dier gemeente ontslag genomen Dinsdag 6 Oct zal de verkiezing van een nieuw lid plaats hebben terwijl dan tevens in de plaats van den heer Putman wiens ontslag wy reeds vroeger meldden eeu nieuw lid zal worden verkoien De Vyf aftredende gemachtigden voor bet Kiesoollege bij de Ned Herv gemeente te Schoonhoven zijn allen met bijna algemeene stemmen door hunne geestverwanten herkozen Bij de verkiezing van een lid voor de tweede kamer der statett generaal in het hoofdkiesdistriet Ainersfoort zijn ttitgebraobt 1862 stemmen waarvan geldig 1814 Gekozen is jhr mr M M van Asch vanWyck met 10B7 stemmen de heer mr M J Pijnappel verkreeg 49K de heer Verloren van Themoat 231 en de heer Alberdingk Thym 7 stemmen Per extra trein die gisteren over den Bhijnspoorweg naar Amaierdam heeft geloopen zyn nit den Haag Gouda en Rotterdam 356 peisooen vervoerd Men leest in de Staatê eouranl het volgende be richt omtrent de longziekte onder het rundvee In het tijdperk van vier weken beginnende 9 Augustus en eindigende 6 Septeinber Jl jyn doorlongzieltte aingelast in Noordbrabant 4 r fg f Zuidholland 34 M i I NoordhoUand 5 f I Utrecht f IA n Friesland 4S u Limburg 8 iu het Bijfc 98 Dit is ket laagste eyfer hetwelk sedert de invoering der wet van 20 Juli 1870 SiaaUilad ao 131 op 1 Januari 1871 bereikt is In de Slaatieouranl is opgenomen de Ig st van de door de rijks adrisseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst gedane benoemingen van ibianenen bnitenlandsoke oorrespondenten krachtens lett a van het kon besluit van 8 Maart 1874 Donderdag margen omstreeks 4 ore is de stoom boot LeeuKarden geladen net stukgoederen komende van Amsterdam en bestead naar Kotterdal in de Gouwe naby de Goaweslnis gezonken de opvarenden zgn gered Waarscbyolyk heeft A6 stoombootop een scherp voorwerp gestoten en is y daardoor lek geword e Men meldt nit Wageningen Door heiige hulponderw tèrs te Wageningen is een adres gezonden aan deri InSpectebr voti het Lager Onderwijs in deze provincie met verzoek pogingen by de Begeermg aan te wenden ten einde ook aUlaar iha rijkswege een cursus te bekomen ter Opleidingvan bniptot hoofdonderwijzer Oon ndag zijn ie De n de fsten bf 9iy cn ter herinnering aan het tienjarig bestaan der Instellingvoor ïnderwijs in de taal loÉd va voftenkubdeVkn Nederl Indie In het Slaaliilad wordt vermeld bet bc nit van den 2den Sep mber 1874 tot vaststelling van een reglement voor iBgkt vvoarteenjjtcbool Naar $ 4 iMa a ii B lt rd aea adres t ïf T jrl ontworpen hetwelk aan alle onderwijzers ter onderteekening zal warden aangeboden ten einde naar d Regeering te worden opgezonden inhoudende het verzoek dat de onderwijzer als Staatsambtenaar moge worden aangemerkt Stand Van zeer geachte zijde wordt ons verzocht het publiek opmericzsam te maken en te waarschnwea legen het eten van garnalen Gister zijn bij een geaohten ingezetene die deze regelen tot ons richt 5 van de 7 huisgenooten die ze gegeten hebben omstreeks 12 uren daarna hevig ongesti ld geworden terwijl Ie twee andere leden dia ze niet hadden gebruikt volmaakt gezond zijn gebleven Zelfs ket gebruik in kleine hoeveelheid een lepel vol zyn schadelgk geweest De vergiftiging door garnalen kan zeer ernstig zijn zelfs gevaarlijk eiv soms doodelijk DagUai De echtgenoote van den heer E Donwes Dekker die bekend is als Tine in de werken van Multatitl IS dezer dagen overleden Op bet kerkhof te G inneken is men geraimen tyd bezig met het metselen der fondamenten roor bet monument ter gedachtenis van de gesneuvelden op de Citadel te Antwerpen De tijd der onthulling bleef tut beden onbekend thaus echter licht aldaar een steen met het opschrift Onthuld 30 November 1874 door Zijne Majesteit Koning Willem II1 Dit zal alzöo waarschijnlijk de aangewezen datum voot deze plechtigheid zijn In de Donderdag gehouden zitting van den Gemeenteraad te Leiden deelde de voorzitter mede dat Z M zgn goedkeuring had gescHonkea aan het programma voor de feestviering op 3 Oct B s en tevens vertof had gegeven tot het doen van ttitnoodigingen ter bijwoning van de feestviering aan de leden van het koninklijk Huis Voorts deelde de voorzitter mede dat H M de Koningin bijaldien er geene verhindering opkwam naar Leiden zon komen om de feestviering bij te woneri De gemeenteraad van Amsterdam heeft Woensdag na vooraf eene langdurige gesloten zitting te hebben gebonden met algemeene stemmen aangenomen bet gezamenlijk door de Amsterdamscbe bank de Banfiia de Paris de bankiers Raphael de Rotterdamsche baak en de bankiers Wertheim en Gompertz gedaan aanbod om aan Amsterdam 17 laillioeu gulden te leene i af le lossen in annuïteiten binnen 68 jaren tegen 4 7S pOt per jaar voor rente en aflossing De w waarop die leening zal wprden uitgegeven wordt aan burgemeester en wethouders in overleg met de contractanten overgelaten De mogetykheid van bet sluiten eener premie leeniog wordt in bet raadsbealoit uitdrukkelijk aangenomen Dr Eisner bericht dat hij door een toeval tot de wetenschap geraakt is om aardappelen zetmeel te bezigen als poetsmiddel voor zilver Niet alleen voor glad werk maar vodrnamelijk voor gegraveerde of geciseleerde voorwerpen is het bi uitnehiendheid geschikt daar het veel gemakkelyker nitde ruwe oppervlakten kan verwydecd worden dan gewoon poetspoeder Men meldt uit Almelo Naar wij vernemen bestaat by de aldaar wonet e fabrikanten het plan het arbeidsloon der fbbriekarbeiders de volgende week te beginnen voortaan weder ip Frnisiso h courant nit te betalen Men vreest algcmeeh dat dit tot ongeregeldheden zal aanleiding geven De tabaksoogst in het Und van Maas en Waal belooft Tteli De opbrengst zal vermoedelijk de verwadbting verre ovcrtfelTéta eb men geldoft ièi booge ptyzen zullen wordaii besteed In de Rnnstraat bij de Prinsengracht te Amsterdamvindt men een dier kelderwoningen of grotten gemk het V Iku pleegt te noemen welke buig en weth tbans zoo krachtig pOgen door hetere woningen te vervangen Ueze gvel ördt Uwobnd dobr een vaderen moeder met 7 kinderen enkele van welke Opde groijd sUpen fn dfu i fgeloopen nacht werd devader gewekt door het krijten der kinderen Hjspringt uit de bedstede en vjndt de kleinen tot de boret in b t waJet Eep pijp det waterleiding vpa gewirsteaen d4 kelder liep vol Water Niet lon r moeite werden de kiudereb door de ouders gered Ubl II 1 De Lédtche Ct herinnert dat vin SI tot iS Sept te Brussel éen Cbngres zal worden gehouden ter bevordering van eenMd ia de nummering vhu garens jLiaame perichten FariJB 13 Sept De krijgsraad heeft gisteren uitspraak gedaab in de zaak ita Begnicr die een geWichtige rol heeft gespeeld bij de capilulatie van MattL lUe laad beeft bea wegens verstandhouding U