Goudsche Courant, woensdag 23 september 1874

Woensdag 23 September 1874 VAN GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Advertentieblad voor Gouda en Omstreken enz van af MAANDAG 21 SEPTEMBER en volgende dagen der week bU Oebr de RAADT op do WESTE AVEN OOÜDA 2400 100 40 400 105 24750 1000 2225 2500 1100 39330 et den rgiind ea iregeni spioneering ter dood reroordeeld Sliangliai 17 Srpt De gesohillm tatscheo Chioa en Japan ter zake ita Formosa tyn nog uiet bijgelegd Bonn 18 Sept De Conrereotie roor de Kerkelyke Unie ia bedeu gesloten Oe Boiuur ZeUunf behelst de verklaring ran den Bisschop Kerfoot fan Pittsburg over het resultaat ran de Conferentie Door de Conferentie is rerkiegen dat een aantal aaniienlqke iurloedrgke mannen ran rerachillende coufesiirs orer rersoheidene punten tot orereeostemniing tijn gekomen en dat de mogelg kheid erkend is dat oter andere punten orereenstemmiog tot stand zou kunnen komen Burgerlijke Stand GsBoafciï 16 Sept Agoes Cornelia Maria ouders L van Winkum en M tsd de Psfoort 18 Chnsliaa Wilbelmina Adn iia ouders G W OpgeohaefteD cd A A van der Kemp OVLitDKN 17 Sept T LeeBsag 74 j ADVERTENTlfiN Met MEI a s of vroeger TE KOOP of TE HÜUa een wel en byzonder goed ingericht WOONHUIS met zeven KAMERS KEUKEN TUIN BERGPLAATS en vrgen Gang daar naastgelegen op een der beste standen van Gouda Reflecterenden gelieven zich met franco brie vtn onder Ijetter W te vervoegen aan hetAdvertentieBnreau van G B vas GOOE ZONEN te Gouda GEVRAAGD en net en zindelük KINDERMEISJE leeftgd i it 15 jaar Prot Godsd Adres by den Boekiiandelaar P C MAAS te Gotida OPENBARE ZAMENKOMST 1 van de Afdeeling GOUDA der Jtfd rla tlsrlw êustuif JldoIf tJürermjinj op VRIJDAG 25 SEPTEMBER a s des avonds ten half 8 Ure iu het KERKGEBOUW der Bemonstr Geref Gemeente Sprekers de Heeren Dr E Laurillard Pred te Anuterdam J Craandij k Pred te RotUrdam Toegang vrij Namens het Bestunr der Afdeeling Gouda BOUAARDS Voorz BL0EMER8 SecrH DEVBNTER KOEL De van oadsfaer gekroonde Allemansgading De ondergeteekende heeft de eer te berigten slsdat hg een depot zgner KOEK voor Gouda en omstreken gevestigd heeft bg den Heer W N RAAUMAAKBES firma H Kkmp Oosthaven B 17 JACOB BUSSINK Deventer Openbare Verkooping eeneo netten INBOEDEL op DINGSDAG 29 SEPTEMBER 1874 des Toormiddags ten 9 anr ter woonplaats van den Heer BORST aan de Gouwe wgk C n 58 te Gotida bestaande in Staande MEUBELEN als Tafels Kasten Boreao Pendole Stoelen voorts HUISRAAD BEDDEN met TOEBEHOOREN enz Nadere inlicbtiDgen zgn te bekomen ten kantore van den Ngtaris W J FORTUUN DEOOGLEEVER te Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN VOOIS STEXiljIliTO door het Tooneelgezelscbap van de nituttie ilottïrdamsthï sthouicburj omenijiitj onder het Bestunr van LE GRAS VAN ZUIJLBN HASPELS WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1874 HEENGEGAAN Drama tn 1 Bedryf vau het Tbéatre Fraofais dut bet Fraasch t Jèsent van ËUGËNË MANUEL door Mr X Eerate Oj voirtng DAARNA JONGELUI Bluapel ia S Bedryven vaa het Th tre Fnn iii vrg uur het FraDich n LÉON LAYA Mtse en Scène van d Regu leur A i LE GHAS Eerrit Opvotrug Aanvang ten zeven Ure PRIJZEN der PLAATSEN 1ste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen f 0 90 per persoon Voor Niet Leden hunne Dames en Kinderen per persoon 1 49 2de Bang 60 Cents P De hotvag der te betpMceii plastsen nl pUate hebben op Jhtudoff 22 SgptfMier des avooda tea 8 are precica tegen betaliDg Tan 10 Centa voor elke plaata Het faureaa tot het Beaprekeo der ptaatKD i geopend i Wotntdag 23 Septêinber aa dea morgena 10 tot dea oamiddaga 3 ure tegeo beUhag van 10 Centa voor elke plaats Wed J P van der VLIST TENTOOiNSTELLING VAN TE HOUDEN op Maandagf 21 September IN DE IDIER O AAK IDE te s GRAVENHAGE bg t Bosch en tao 2 Ure Groot CONCERT VAN DE KAPEL van het Regiment GRENADIERS en JAGERS ENTREE vut 9 tot 11 Uur 25 Cents na 11 Uur 75 CSents de Persoon s Wekelgks PUIK VBRSCH in Potten of Vaatjes te bekomen bg J vav GROOS Jz Boteren Kaashandelaar te Boskoop Op franco aanvrage woidt Prgs Conrant ge EXTRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen bij A BK IlSriCMA 2Sr Lange Tiendeweg te Qouda Openbare Verkoopingp te o o D D A op WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1874 dea middags ten een uur in het Logement di Zalm aldaar van Een HEERENHÜIS ERF en TCTN aan de Turfmarkt te Gouda wgk H 77 zgnde ifl het huis een manueren gang zes kamen eene kepken kelder bergplaatsen ruime zolder en hetgeen verder tot een goed ingerigt Woonhuii behoort Een HUIS ERF en TUIN aan de Turfmarkt te Gouda wijk H n 76 Zgnde in het huis vgf kamers eene keuken en hetgeen verder tot een goed Woouhoii behoort En een HUIS en ERF in eeu poort in d Vogelenzang te Gouda wjik M n 48 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J POBTÜIJM DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verhuring bij INSCHBUVINO De NoUris JAN PIETER ROELAND SüBINGAR residerende te Rotterdam is voornemens om op last van zgnen Principaal op DONDERDAG den 24 SEPTEMBER 1874 des voormiddags ten II ure te Gouda in het Logement dk Zalm op de Markt in het openbaar bjj inschrg ving voor den tgd vaa vijf jaren te VERHUREN de kapit en zeer gunstig bekendstaande genaamd Veldhuis gelegen onder Stolwijk bestaande in een Bouwmanswoning met Koelkelder Karnmolen Stallingen voor 40 stuks Vee en 2 Paarden groote Wagenschunr een Hooiberg en verder getimmerte Erf Werf Boomgaard en Laan alsmede Wei en llooilanden ter grootte van ongeveer 28 hectaren thans verhuurd aan den Bouwman KLAAS VERHOOG wonende te Stolwijk Te aanvaarden de Bouwmanawoning den Mei 1875 en de Landergen den 15 Nov 1874 De Verhuring geschiedt bg de massa bg inschrgving De bezichtiging kan geschieden dagelgks met uitzondering des Zondags De condition liggen ter lezing in het Logement DE Zalm te otK2a alsmede bg genoemden Notaris SURINGAR aan de Lenvehaven N 99 te Rotterdam No 702 der beroemde WekelUksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMBR te utrecht il heden voorhanden bg den BoekhandeUtar A Bi insoas EAisr Lange Tiendeweg te Oouda COBBESFONOENTlB Het ingatosden atak getiteld ariitel 104 OmiJiott iaot l u oageachikt om iu ona blad geplaatst te worden Dl RtDatma Goièi Orok tu A Briikou Bekendmaking BDBGëMEESTGR ea WETHOUDERS vaa Gooda doen te weten dat bet Ie unridlinfit iLoiiier Toor de p iat elgl e directe beluling dezer Gemeente oor het dienstjaar 1S71 door deo Kud vaai estfld geilureni e acht ilagea t o dea vooraiddaga tie tot de Dsmiddaga een en can drit tot vtjf we ter Serrrtarie iier gemeentr roor reu ieder ter leziog ia neder legil bianea welken tijd elk aangeala eae iegeo zijuea aaaalag bij Gedeputeerde Staten in beroep bo komen bjj nereoekachrift op oagezegeld papier getob reven Qouda den 21n September 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Skcretaris De Burgemeester Deooolkkver Foutuuh van Berokn LJziENDOOaM BEGROOTING Dia INKOMSTEN m UITGAVEN va i GEMEENTE OOUOA voorde dienst van 1875 Bevolking 16309 zielen Slot UITGAVEN Hoofdst VI Kosten derplaata gezondbeidspolitie vow 105 Kosten v toezicht en onderhoud 120 100 200 100 300 75 100 der openb h iizen enz 1D6 Kosten v koepokinenting Kosten van de openb gezondbeidseommissie Jaarwedde v d geneeskundige belast met de doodschouw 189 Kosten van de bad en zweminnchting 110 Kosten op het keuren van veeen het begraven van afgekeurdvleesch enz UI Kosten van ontsmetting vanbesmette voorwerpen f Totaal V het Vide Hoofdstuk 995 Hoofdst VH Kosten voor het onderwgs en ter bevurdering V kansten en wetenschappen 112 Kasten v d Latgnsche scholen o Jaarwedden der onderwgzers 6 Ko teB van schoolboeken en schoolbehoeftea e Vuur en licht in de scholen f d Vergoeding aan den Rectorvoor gemis van vrge woning f e Toelage aan curatoren ƒ 113 Kosten voor de middelbarescholen 3225 450 500 535 o Jaarwedden der onderwgzers b Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften f e Vnnr en licht in de scholen f d Onderhoud der gebouwen meubelen en f 114 Kosten voor de lagere scholen o Jaarwedden der hoofd en hulponderwijzers en onderwijzeressen mitsgaders toelagen tenbehoeve van kweekelingen b Veranderlgke belooning van deonderwgzers e Onderhoud van de scholen deschoolmeubelen en de woninIten der onderwgzers d Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften der leerlingen Vuur en licht in de scholen f Transporteeren f Transjwrt 39330 f Vergoeding aan het figk inhet pensioen der onderwgzers en onderwgzeressen 289 Kosten der bewaarscholen 1300 Kosten der ploatselgke sehoolcommissiën a Middelbaar onderwgs 165 b Lager onderwgs 165 Kosten der mnzieksehsol 1160 Toelage aan de Librr 100 Kosten van het Stedelgk Museum van Oudheden 170 Andere uiteaveu niet tot devoienstaaudÉs behoorende 370 Totaal V h VH de HooHstuk 43049 Hoofdst Vni Kosten voorhetarmwezen mitsgaders subsidiën en bgdrage aan onder scheidene daarmede iu verband staande instellingen Belooning van doctoren heelmeesters vroedmeesters vroedvroawen enz 3150 Kasten vandeGem apotheek a Onderhond 125 b Behjoning van deaapotheker en van debedienden ƒ 1312 c Geneesmiddelen 1863 3300 Pbiatsing en verzóigiilWikostenin de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen Memorie Kosten van verpleging van armekrankzinnigen 2600 Subsidiên aan godshuizen teweten Aan de beide gasthuizen 9780 b het bestedelingSnis 5100 e het vereenigJ Wees en Slmoezeniershnis 5300 126 Subsidiën aan armbesturen teweten o Aan het burgerlgk armbestuur 6685 i Israël armbq nr 365 Totaal V k VUIste Hoofdstuk 35280 Hoofdst IX Renten en aflossingen V geldleeningen mitsgaders alle verdere öpeischbare schulden der Gemeente 127 Pensioenen Infrenten en wacht gelde 3841 Gratificatiën 902 Schadeloosstelling aan de Herv kerk wegens hit gemis vanbegrafènisrechten 2400 Twee half j annuïteit v 40000 in 1871 bg de Maatschappg v Gem Crediet oMencoien ƒ 2000 Idem van 63000 00 in 1872 opgenomen 3150 Idem van f 57000 00 in 1873 opgenomen ƒ 3898 80 Totaal V het I XdeHoofistnk 16191 80 Hoofdst X Andere uitgaven niet onder de vorige hoofdstukken begrepen Kosten der kamer v koophandel en fabrieken 200 Premie aan vrgwilligers voor denationale militie 30 Kosten vallende op het houdender lotingen voorde nationalemilitie en schutterg 40 Transporteeren 270 N 1Ö72 270 Transport 136 Bg voorschot te verstrekken kosten a Reiskosten aan militieplichtigen 100 b Wegens betalingen v alleriei aaid 500 600 137 Kosten van justeerloon in lako t den gk en hergk der mates en gewichten mitsgaders vanonderhoud van het lokaal deswegens 10 Kosten voor openb vermakeIgkheden en feesten en v h uitsteken van vlaggen 100 Kosten voor brandverzekering der gebouwen 1000 140 Kosten vallende op het voerea van gedingen Memorie Kosten van rechtskundig onderzoek betrekkelgk het instellen van gedingen Memorie Kosten van gemeenschappelgkezaken belangen en inrichtingenof werken bedoeld bg art 122 der wet van den 29sten Juni 1851 Staatsbl n 85 900 143 Uitkeering aan het Rgk van het aandeel in de kwade posten we geus de dir belastingen Wetten van deu 298tea Juli 1848 Staélsbl n 32 van den 18s Sept 1852 Staatsbl n 177 en van den 20n Dec 186a StaatBblad n 139 4 1300 144 Uitkeering aan de Herv kerkte Moordrecht voor afstand T het grasgewas van een gedeeltevan den hoogen Schielandschen Zeedgk 50 Idem aan de gemeente Waddingsveen voor idem 12 Kosten op het honden v verkoopingen en verhuringen 100 Kosten op het aanbesteden van werken en lSiat rialen 800 Totaalv het Xde Ho ofdstuk 4642 Hoofdst XI 148 Onvoorziene uitgaven 2409 06 Totaal V h Xlde Hoof dstuk J 2409 0g 28061 33368 25627 1360 22877 67 995 43049 36280 Hoofdst Veezaj lin dbe UrroAVBs L Huishondelgk bestuur 190617 67 IL Kosten v werken en inrichtingen tot openbare dienst bestemd ni Kosten V eigendommen welkede Gemeente naar het bnrgerIgk recht bezit met de deswegeverschukligde lasten IV Kosten van invordering derplaatselgke belastingen of middelen V Kosten der openb veiligheiden van de brandweer ƒ VI Kosten der plaatselgke gezondheidspolitie VU Kjsten voor het onderwgsen ter bevordering v kunstenen wetenschappen Vni Kosten v het armwezen mitsgaders subsidiën èn bgdragenaan onderscheidene daarmedein verband staande iustellingen IX Renten en afloss ingen van Transporteeren