Goudsche Courant, woensdag 23 september 1874

Transport 190617 67 l eldleeningen mitsgaders alleverdere opeischbare schuldender üemeeiite 16191 80 X Andere uitgaven niet ónderdè TÓri e hooMstukkan begrepMtt ƒ 4642 XI Onvooraienè uitgave n 2409 06 Totaal der üit gavea ƒ 213860 3 BUITENLA ND Buiteolandscb Overzicht Hoc lUahan is tè rijs terajtgekeerd en moet eeer terredeu zijn 4Ver d wij e waarop men bem overal heeft otttraogea Een eukel officieus bind beweert lelfs dat de president oórnemens is den staat an beleg in ssniraige departtineiiten op te heffen Meu jegt dat in den Zaterdus g houdeu Ministerraad is besloten om de aanvollingsverktezingen voor de NatioDale in de acht vacante departementen den t ü October te houden Waorschijuluk klinkt liet bericht niet acht verkiezingen te gelijk tou eeu te groute agitatie geten De Duiisebe Keizer heeft Hannover verlatende een schryven gericht aan den gouverneur waarin hij dank t vóór de talryte bewijzen van harlelykhcid die hij tijdens ziJB v rïilijf aldaar heeft ondtrvondcn Van Hannover is de Keiïer over Hamburg en Altona naar Kiel gegaan spreekt vao zeff dat ouk daar oveial geestdrift bestdnd De opdiand te New Orleaus is voorloopig gedempt De federale troepen blijven üf dagen in de siad om toï te zün dat de voorwaardeu waarop amnestie verleend is warden opgevolgd en Kellogg is heMteld in zyu betrekking Vee is gewonnen doordien het niet is gekomen tot een gewapend treffen tusschen de régeeringstroepen en de opstandelingen van NewOrleans doch de toestand blyft nietegiin zeer zorgelijk De buitengewone zachtmoedigheid waarmede de opstandelingen behandeld zijn is voldoende om te bewezen hoe gespannen de toestand is De bijeenroeping vail het congres ware thans wellicht de beste maatregel Want de wetgevende macht alleen kan den toesUnd in Louisiana verbeteren Voor de tweeden keer is Keftogg tegen den uitdrokkeiijken wil dar bevo ing doo r regeSringstroepen bevestigd als goDvemeur Het caraeer n der benoeming van Mac Kuery wordt door de fateoealyksle dagbladen openlijk beschouwd als eeu onrechtmatige daad van hetgeen de Time noemt een rechter van meer dan twijfelachtigen naam De nitsinitijig der blanken door een nieuwe in haast saamgeflansde kieswet wordt erkend als onwettig en inconstitutioneel De zitting der Braziiiaansche kamers is gesloten met een redevoering Daarin zegt de Keizer do Verte gcnwOordigin dauk voor de belangstelling betoond ter gelegenheid vail de ziekte zijner dochter Het brnnenland waS rustig ftehalve te San Leopold waar geestdrn vers bnitMiS ighédeB pleegden dié door de gewapende maöht zijn onderdrukt De toestand der openbare gezondheid is overal bevredigend De bnitenlatidsche bttrekkingen zijn nitmuntend Er is uitzicht op een otervlaedigeu oogst Ken nienwe wet op èe weWiag zal Bet oude gebrekkige stelsel vervangen Deze hervorming i een eisoh van vaderlitndsliefile en van den vooruitgang Zij zal den toestnnd van den Braziliaanscheii soldaat verheffen Verseheidenc ontiVerpen vkn openbaar nat wachten nog op de beslissing der Kamers behalve de begrooting van bet Bijk noemt dè Keizer de hulp aan den landbouw de voortzettitlg vm den tailleg vad spoorwegen hervormiilg van he lagfer eii èiddelbaar onderwys en vab de kieswet Welke bij de aanstaande verkiezingen gelegenheid geeft dat de volksslem zich naar waarheid doe hboren zonder dat de grondslA en der constitutie warden aangetast Uij vertrouwt dat de Vertegenwoordiging alle krachten tal inspannen tot S welzyn van het Braziliaansehe volk dat van de natDur met Ilea ia bedeeld om groot en geluk QOOBi 22 Septemb Z M heeft benoemd tot notaris binnen bet arr Appingadam ter staodpl Onderdendam gemeente Bednm 8 van Meeiteo cand not te Borné Aan hei examen voor onderwijzer akn d tweede armenschool alhier hebben van de 47 sollibitsittbii 40 deelgenomen Aanstaanden Zaterdag zullen er van dezeeenige wórden opgeroepen om mondeling geëxamineerd te woMfcti HM exameh wordt alj nomen doof it hh J Broedelet clMolopziener en de hooUondefwijijrs M H KloHmao U VI Kramers en G B Lalleman De heer 1 flemkea Ie Inlt ingeniéBr is van Brielle nanr Gouda vefplaatut Wij vestigou gaarne de aandacht op de openbare qameukamst van de afileelmg Guudd der NederI Gii tiaf Adolf Verciuigiiig die Vrijdag aanst om half aciit ure zal wordeu gehouden in de Uemonstraiitflche kerk a hier Genoemde vereeniging is iu hare strekking en werking nog 11 iet algemeen genoeg bekend en wordt daardoor nog niet genoeg gewaardeerd Vele noodlijdende Protestautsche gemeenten hebben aan hare hulp reeds veel te danken en gewis verdient de vereeniging ondersleuning Wij hopen dat vele deze gelegenheid om met genoemde vereeniging meer bekend te worden niet ongebruikt voorbij zullen laten gaan en dat een groot aantal belaiigUellendeu Vrijdagavond naar de Ueaaonstraiitsche kerk zal gaan waar de heeren Laurillnrd uit Amsterdam en Craandijk nit Bot dam het woord zulten voeren In de 8pe taior lezen wij het volgende Üok onze tentoonstellingen toonen de easncipatie vau de vrouwen Of hebben er ooit zoovelen als nu het penseel bebapdeld Daar hebt ge in de zalen té Amsterdam mejulfr Beernaerl met twee mooie landschappen mevrouw Bisschop Swift met baar beVallig en kleurrijk tafereeltje de eerste kus mej Foley Ie Kome met twee marmeren medaillons mej Haaiien met Palestina druiren ea atirdbezien natuurlijk heel mooi mevrouw Mesdag meteengobd gevoeld en waar hcidegezieht niievrouw Ronner met haar beeldige katjes en eeu didt schapen mej Booseboom mët zeer mooie stokrozen en druiven en camelias mejuffrouwen André Brodie Frank Brown Cassatt mevr Burgers F Geeffs mejuffrouwen Haas lladwiu Hendriks von Kelluer Hiuke vaartuigen mevrouw Kindt Lindré mej Ludwig 3 Molijn en M Molijn lieve bloemen Uej A Petefe ook al mooie bloemen mej P Peters mevr FevrolBonheur mij van de Sande Bakhuyzen die behalve Ie reeds genoemde ro ïen en papavers ook noch fraaie druiven inzond mej Schwaijt e van wie we een zeer goed opsevat portret opmerkten uej Vo een stilleven vol pit en kleur Ziedaar als ik wel tel negenentwintig dames die exposeerden En goed ook Mo dunkt het is eeu opmerkelijk ge al Maar het is troaweoi niets vreemds Waarom toch zou het vrouwelgk geclaehtl minder gaven bezitten voor de kOnst dsc het mannelijke Hier kan men ook waarlyk niet zeggen vrouw hou je bij je leest Schilderen is iets dat vrouwen zeer wel voegt Het ia een zonderlinge gedachte wanneer men zich afvraagt waar vroeger die krachten zaten of wat ze deden die thans zich by de vrouwen in t sdbilderen openbaren Vermoedelijk pikten ze veel in stramlen gaatjes of dcoalkeerden op fichesdöózen tenzij ze staarden op de mooie bloemen en kleurige vrttciiten die zij nu zoo kunstvol weergeven maar lAei aanzagen met een onbestemd gevoel van mooi virtden En hoeveel mAlen bleven die krachten werkeloos sluimeren en ongebruikt Ook op het gebied van de kunstindustrie ligt noeh eene groole menigte werk voor de vronwen gereed graveeren steeuteekeneu boetseereo poNeleinbeschildering allerlei ornamentatie enz Met vreugde zie ik den konetzln toenemen onder de vrouwen Wanneer eens de moeders de echtgenooteu de zusTiM de Beminden zeken bedeeld zijn met harten en oogen voor kunst én voor smaak dan zal er een geslacht van mannen komen dat ook wat meer kunst en sinakk bezit Dan zullen uit die mannen staats ën tiddsbestuurders gekozen worden vooral als de vronwen dun ook mogen kiezen er b j die Verend en hart hebben voor kunst De beer A F Maekenstei n predikant te Haastrecht heeft voor het beroep naar de gemeente de Helder bedankt Op de tentoonstelling van het kon zool botanisch genootschap te s Hage is o a toegekend een zilveren medaille aan den beer J de Bru jn Hzn te Gouderak voor het grootste aantal behaalde 2e prijzen Op de tentoonsteliï ng té Dordrekhl ia o a nbé toegekend vodr een kuiskalt geb in 1 74 rfat de meeste en beste ktnmerketi heelt vtn teel melkgevend ras een 3e pr aan D P van Cappellen te Capelle a d IJsel en den prijs vaii ket bestbur aan A van Vliet te Berg Ambacbt VEREEN IG DB ZITTING VAN BÉIDE KA MER3 DEH 8TAT15N GE tËRAAL op Maandag 21 September 1874 t r Ojieiiib vaude Gewone Vergiderin eh De heer J A G Baron de Vos van Steenwyk die den vooiziltersstoel bekleedt opent nadat de leden der beide Kamers zich in de zaal besteilid voor de zittingen der Tweede Kamer vcreet gd hebben tegen h lf één ure de vergadering cu la it een Koninklijk bealnit houdende zijne benoeming lot voorzitter der Eerste Kamer gedurende htt aanstaande zitliugjnar door den griffier dier Kamer voorlezen De voorzitter a in wien derhalve overeenkomstig het voorschrift van art 103 der grondwet het bestuur der vergadering is opgedragen benoemt eene commissie van 18 leden die Zijne Majesteit den Koning bii Hoogstdeszelfs aankomst in het gebouw der StaienGeneraal ontvangen en In en uitgeleide doen zal De ministers hoofden van ministericele departementen de kanselier der beide orden en de leden van den raad van state vervoegen zich ten één uie mede ia de vergaderzaal Zijne Majesteit de Koning die zich met 11II KK HH de Prinsen op de in het programma voor de opening vau de vergadering omschreven u ijzc naar bet gebouw van de tweede Kamer begeven heeft wordt na een kort tydsrerlaop aldaar aangekamen m de vergaderzaal binnengeleid Zijne Majesteit de Koning plaatst zich op den trdon eu houdt terwijl HH KK HH de Priiisea naast Hoogstden elven gezeten zijn de volgeuda openingsrede Mijm Heeren I Met groote erkentelijkheid en welgevallen mag ik bij de opening van deze zitting gewagen van da even algrmei ne als hartelijke feestvieugde waarmeds de 25 jarige gedenkdag van Mijne plegtige aanmardiog der regtenng in Ons gfheele Vaderland en m Onze Kolomen on Overz ii sclie bezittjngeu is berdarht De zfdelijke en siolfolijke belangen van hft zoo nanw aan Mij eu Mijii StUmhuis verbonden Nederlaiidsche Volk blijven het voorwerp Mijner gestadige zorg Ik verheitg Mij bij voortduring in Onze zeer vriendschappelijke verhondiug met alle Mogendheden De gezondheidstoestand i8 over het algemeen gunstig De oitzichten op een ge gcnden oogst werden tot dttëver niet beschaamd Mag Ik op nieuw met lof gewagen van rle pliehtsbetraeliting van ee en landmacht in het bij nnder hebbeu de zeemacht eu bet leger in Indie bij de krijgsbedrijven op Sumatra uitstekende diensten bewezen en blijven zich uansprauk verwerven op Mgne iluüge tevredenheid Dank zij de vrg algemeene welvaart klom opbrengst van bijna allo middelen van inkomsten en mag de ffnancieele toestand gunstig heeten Wel worden voor de meeste takken der openbare dienst telkens meer uitgaven vereischi en zal vuur de verdediging en de middelen van gemeenschap in da eerstvolgende jaren teel worden gc ordcrd maar Ik vlei Mg dat vooralsnog zonder buitengewone middelen in de behoeften zal kunnen worden voorzien Voor het vervolg blijlt echter Mijne aandacht gevestigd op de verbetering der inkomsten De regeling van s Rijke Comptabiliieit zal bij ƒ in ovenveging worden gebracht Vooistelleu tut gedeeltelijke herziening en tot aanvulling van de Wetboeken en do Wet op de Kegterlijke Organisatie zullen U wordeu aangeboden Inmiddels nadert de werkzaamheid tot voorbereiiliiig vail een Nederlaiidsch Strufwetbjek hare voltooiing Het onderwijs gaat Mij steeds zeer ter harte allereerst zal Uwe medewerking worden ingeroepen om de Wet op het liooger Onderwijs tot stand te brengen terwijl ook met ernst wordt overwogen welke wgziging de wettelijke regelen omtrent andere takken van onderwijs behoeven Eene verbetering der Wet op de STatibnale Militie is in behandeling Van groote openbare werken moet de voltoolibg wordeh verzekerd van andere do aanleg voorbereid Het zal Mij verHenfeen indien vóór bet einde dezer zitting de eerste bealissende stappen gedaan zijn tot aanwinst van grondgebied ten koste van eeu deel der Zuiderzee De berichten uit Atchin doen Mg verwaohteii dat door beleid en volharding de tegenstand tegen hef Nederlandsch gezag zal worden overwüniieil De toestand in den Indisclien Arcïipel is ovei igebs bevredigend De cultures beloven een e gdede opbi engst Het is Mijrte bedoeling U spoedig iei vóorHel te doen ten aanêien va n nibawe spoorwegen op Java In West InUie zijn teekenen van vooruitgang waar te nemen de fluanci ele verhouding vau die Koionteb tot het Moederllina wordt gunstiger Vele eu gewiehtige werkzaamheden waehten U m deze zitting Moge Qods zegen op Uwen arbeid rusten en het welzijn des Vaderlands Ons hoogste doel bigven Ik verklaar de gewone zitting der Staten Generad Zijne Majesteit de K jiting verl at na het uitspreken dezer rede met HH Kit Dè VobrzittA sluit adat dfe cKtllmissie is teruggekeerd d e v reepjgdt zitting der K amers Zaterdag is de ritting der beide Kanlere der Sta tBn eneraal 1873 1874 namens Z M den koning gesloten en is door den minister Van binnenl zaken de volgende rede uitgesproken M ijne Heeren Bij de sluiting der tegenwoordige zltftbg voldoe ik aan de bevelen des konings door u zijnen dauk ie betnigen voor de zorg voor s lands belangen die twe werkzaamheden heeft gekenmerkt Een groot deel van de zuling werd gewijd i n de voorziening in de giwone en buitengewone behoeften van de dienst in Nederlhnd en Indie 0p het gebied van wetgeving werden eenige belaugryko stappen gedaan waarouJA tot herz eniag vatt enkele gedeelten der wetboeken vin burgerlijken handelsrecht Ouk mochten de tarieven van gereohtskoeten in strafzaken en van de consulaire rechtspraak uwe goedkeuring verwerven De wetten op de geneeskunde en veeartseuijkunde werden aangevuld en verbeterd eu laatstgenoemde lak Van onderwijs werd geregeld Eene gewichtige beslissing is geuooien ten aanzien van bet samenstel Onzer verdedigioglnerkeu De volksvertegenwoordiging nam dit besluit niet dan na rijpelgk de offers te hebban overwogen welke dientengevolge in de eerstvolgende jireii z I ju moeten gebracht Uwe raadplegingen ia loorbcrtidlng van andere wetten kunnen in het cr u g ten nutte zgn Omtrent eenige gewiehtige zaken opeii iaarde zich een gemis van overtjensteraming waarvan tegen het einde uwer zitting de optreding van nieuwe raadsheden der kroon bet gevolg is geweest De beide Kamers der Staten Oeneraal hebben beden vergaderd De volgende Mjkgpm van den gonverneur geceraal vru Ned ludiii an 19 dezer is gisteren te s Hage ge arrivcird In grout Atchin blijkt nog niet van toe nsdcriiig wel m de oodcrba righedeu IJn Edjoeng i ie Nederlandsche vlag geheschen Uit Penang wordt de onderwtrpiilg van Hjolo bericht De Radja van Pnity zou Batavia bezoeken On e militaire po jtieu lu Groot Atehin zijn versterkt en beveiligd door de bezetting van bentings aan den rechter rivieroever van Soertan en van den in een vroeger telegram bedoelden grafheuvel zuomede door de oprichting van battergen op den oostrr en zuiderface van deu kraion De gezondheidstoestand is stationair De Kerkeraad te Oude Wetertng beeft op nieuw een nominatie van predikanten gemaakt bestaande uit de hh J W O van Mnanen te Moordrepht H A van Oorde te Zwa merdam B G de Vries van Heijst te Alkmaar en dr W A Terwogt iJed Herr preilik nnt te Simonshaven Uit den Krimpenerwaard meldt men dd 19 8 pt De pluk van den uailing heiinep is nagenoeg afgeloopen en thans is men met bet zaaddurscheii bezig Door de jongste stormwinden heeft het genas zeer veel geleden iele stengels Zgn gebroken eii het verlies vnn zaad is mede aanmerkelgk Te Groot Ammers is een driejarig jongentje ongemerkt Op het plat van een korenmo en weten te icomeo lerwgl deze in vollen gang was met het gevolg dat het door een der wiekeu zoodanig werd getroffen dat het dood neilerviel Betreffende het plan om aan i gineraaM van Bffieten en Verspcyk en aan den kollinel der marine van Gogb de oevelhebbers van lind en zeemacht t gsn Atchin in den Haag een feeatoaal aan te bieden schrgft de Haagtohe correspondent van de Arnk Onlrmt De eerste opwerpcrs van dat plan hebben veel weerklank gevonden nog zgn er geen lijsten van deelneming aangeboden en reeds hebben nagenoeg 100 personen zich ait eigen beweging aangebeld om mede te doen aan het hnWebetoon aan de Ifederlandsobe land en Zeemacht in de personen WO de drie aanvoerders der tvveed ü expeditie Maar 4 generaal Verspeyk beeft goedgevonden voor het tJDee te bedanken en nn achten db opzetters van net plan het beter dat geheel op te geven om te to irkouM dat osn hunne bloot nationale onderneBing eene politieke bedoeling wordt toegekend Z Exc de minister van k lnnicni baron van Golttteiil nl op Donderdag det Isten October in het grOot Welp baiHluis te Seheveniligen een groot dittaf grten ter eere van de nit Atchin teruggekeerde ge leraals van Swiete e Véfipyóï Te Hnrlingeii hebben Kerkvoogden en Notabelen I in Hervormde gemeente in eene vergadering van I it Donderdag met atgèmeérie steaiaen beilaten gir nlglt ton ontslag in te dierten In de maand November zal Nederland in de gele graheid worden gesteld een talent te leeren kennen arover de bevocgdste tniftlröjhler i4el lof en be wondering spreken Het is de heer Hermann Linde een jong Duilscher die als reoitator van Shakespeare van zeldzame begaafdheid doet blijken Niet alleen het wonderbaarlijk geheugen hij draigt alle stukken van Shakespeare nit het hoofd voor maar ook het geheel eenig talent van voordracht wekte overal waar hij zich hooren liet de grootste bewonderii g Door stem en mimiek stelt hij al de personen der drama s voor in elks eigenaardig karakter en hij laat al wat in dat genre gezien ii verre achter zich Ook wordt zijn opvatting van den dichter als zeldzaam geniaal en waar geroemd Mannen als Frei igrath en Paul Lindau getuigen van hem d it ze n oit de wederga van zijn talent heWn gezien M R Cl De 28Bte algemeene vergailering der Hollandsche Maalsohappg van Landbouw is Zaenlagochtend te Dordreobjt ten h ilf 11 uurgeopen I door den voorzitter den heer C J van der Oudermeulen in de groote züal vani het koffiehuis Foor HmJel en Zeevaart Met het loog op de vele werkzaamheden bepaalt de president er zich tue tot de vergadering slechts enkele woorden te richten Daarna komt aan de orde Verslaj der Maatschappij De hcer Waldeck algemeen ï secretiris leest een uitvoerig stuk voor en deelt daaiin o a mede i Er zijn 3 nieuweafdeelingen namelijk Heer Ilugowaird Recuwijk en omstreken en Wassmaar Voorschoten en omstreken zoodat er uu 62 zju met 11250 leden Aan alle aanvragen voor het Jaarboekje kon niet dadelijk voldaan worden er IS eene tweede oplage van iioodig geweest De commissie voor het feeatamboek is benoemd en constitueerde zich Het hoofdbestuur ondersteunde in hoofdzaak het voorstel Oldenhuis Gratama c s Het getuigschrift voor trouwen dienst is gereed gemaakt sommige afdeelingen maakten er reeds gebruik van Twee onderwijzers gaven zich aan met het oog op de uitgeloofde onderscheiding eene geldsom voor hen die zich aau bet landbouw onderwija gelegen laten liggen De Maatschappij verloor eenige verdienstelgke leden door den dood De vaderlandsobe landbonw betreurt het verlies van prof van Hall en prof van der Boon Messh Sommige afdeelingen werkten ijverig daartoe behoort Qe afd Haarlemmermeer de vereeniging lot ontwikkelingvan den taudbonw in Hollaivls Noorderkwartier en de Ned Maatsehappg voor vlasinduetriegaven gewaardeerde blgken van medewerking s Konings 25jarig jubiló gaf het hoofdbestuur aanleiding om audiëntie te vragen aan Z M Onder de voorstellen der afdeelingen was er een an de afdeeling Gouda en Omstreken De Afdeeling Gouda en Omstreken overtuigd dat in haren kring aan niets grooter behoefte bestaat dan aan eene verbeterde meer wetenschappelijke kaasbere iliiig besloot in hare vergadering van 8 Mei 1874 aan het hoofdbestuur te verzoeken op de punten vdn beliandcling met gunstig prasadvies op te nemen het voorstel om vanwege de Maatschappij nit te schrijven de volginde prijsvraag Wat leeren tot heden wetenschap en ondervinding ten opzichte der kaasbereidmg F In hoeverre zijn die lessen van toepassing op de bereiding der gewone Gouische of Stolksche kaas en wat antwoordt de netcuaihap op de vraag Wat is oorzaak van de in dal zjivel voorkomende gebreken als beft of hoKeknas knijpers rimpelkorsten enz P Namens den beer Crommelin leest de secretaris preadvies voor het advies is gunstig en stelt voor dé Jouden medaille uit Ie loven De heer Breebaarl wit er bgvoegen NobrdhollandBche kaas Leiden vraagt waarom dan ook geen Leidsche kaas Gouda is dankbaar voor t prseaduiés maar wil behalve de gouden medaille nog 5ÜÜ uitloven Op voorstel des voorzitters wordt de vraag gesteld voor de Nederlandsche kaas in het algemeen Alphen gfeft 25 er bg Oudewater sympathiseert wel met de kans vraag maar meent dat vroeger reeds iets dergelijks gevraagd is Velzen doet raededfelingeu over bolle kaas alsmede nog andere afgevaardigden De secretaris leest een berioU voor uit een nommer der landiomecourant De heer Bredius stelt voor het prieadvies il te nemfn de vraag uit te schrijvan min en de afdeelingen te vraïen t voorbeeld te volgen v an Goud die 100 geeft bdven de medaille lijertoe wordt besloten Ook werd een v oorstel door bel Hoofdbestuur gedaan De Hollandsche Maatachappg Van Landbouw looft dit hare gouden medaille en lOO voor eene beknopte beschrijving van bet Landbouwbedrijf in al que deelen akkerbouw weiderg en veeteelt zuivelbereiding geschikt voor een Lees eu Leerboek op de hoogste klasse det lagere scholen ten plattelande De uitgeloofde prgs zal mel 60 verhoogd worden iodihn bij iet Lees en Leerboek gevoegd is eene vodJbereidende handleiding tot het voorgaande geschikt voor dp aa n de hoogste voorafgaande klasse JJe Maatschïijjjiij Beoogt jeen systematische bóhandeliilg Uut hbofddoel i dat de kinderen gJU school kennis erlangen van hetgeen zjj dagelijks zien on waarmede zij geroepen zullen zijn zich op lateren leeftijd bezig te houden Bij beschrijving van dieren planten enz moeten de gewone benamingen altgd febezigd en de Latgnscbe of uitheemsche namen slechts tot verduidelijking bijgevoegd worden Antwoorden met een verzegeld biljet inhondeode den naam des schrijvers in te zenden aan den ecre taris der Maatschappij uiterlijk 1 Juli 1875 De afgevaardigde van Sloten bespreekt dit pnnt en vtaagt of dan geen bruikbaar boekje bestaat Gouda is zeer voor t voorstel Bij monde van deu heer Bredius meent het Hoofdbestuur dat er moeielijkta veel nuttige werkjes kunnen zijn het hoopt op een vooral practiscb geschrift Leiden wil de ƒ 100 brettgen op 3U0 Alkmaar wil splitsen op grond dat t werk niet te leveren is Het Hoofdbestuur stolt nn voor 2 prijzen uit te schrgveo elk van ƒ 150 t eed voor akkerbouw eu een voor veeteelt Bij stemming wordt dit voorstel aangenomen met 198 tegen 43 stemmen Ziterdsg middag is te Amsterdam de Inchtreiziger Ëugène Godard van bet terrein achter het pideis voor Volksvlijt met zijne ballon de Mótéore opgestegen Duizenden en duizenden toeschouwers woonden bet ongewone schouwspel bij vooral buiten den tuin van hel paleis Op de daken der huizen eu op de torens der kerken baddeu velen plaats genomen De opr stijging had ten 5 ure plaats In het schuitje hadden met den luchtreiziger plaats genomen diens tienjarig zoontje eu de hh J Élias Hacke van Amsterdam en Heuri Eisen van Antwerpen Nog twee personen hadden plaatsen besproken maar zij werden op bet laatste oogenblik afgewezen om de veiligheid der andere reizigers niet in gevaar te brengen daar de richting van den wind den Inchtbol over de Zuiderzee moest drijven De ballon bewoog zich in znidelgke richting De ballon is des avonds ten 8 ure te Blankenham bij Meppel nedergekomen Uit de door de regeering bij de tweede kamer overgelegde begrooting voor Nederlaodsch Indie voor 1875 blgkt o dat de nieuw opgetreden minister van koloniën de door zijn voorganger gedane ingrijpende voorstelten in afwachting van nadere overweging heeft teruggenomen De Snancieele toestand is dat thans 29 millioéa gulden beschikbaar is waarvan 18 millioen meer be paaldals overschot op den dienst van 1871 Ongeveer 4 mitlioen vau die beschikbare gelden is bestemd tot dekking van het tekort over de dienste n van het rijk in Nederland over 1871 en 1872 en buitengowoue waterstaatswerken Door den minister zijn nadere voorstellen aangekondigd betreffende de havenwerken te Batavia den aanleg van spoorwegen op Java en de dekking van het tekort op de nieuwe staatsbegrooting veroorzaakt door uitroeriug van de vestingwet De kosten van den oorlog in Atchin in 1873 ea 1874 worden gedekt door de oversobotten op de diensten van dat j iar respectievelijk ten bedri e van 4 en 8 millioen gulden die een gevolg zijn van de hoogere opbrengst der producten Op de begrootiug komen geen buitengewone posten voor Atchin meer voor De gouverneur generaal heeft bereids den 20en Juli medegedeeld dat v n eene derde expeditie of van eene voortzetting van den oorlog in het binnenland geene sprake was De gouverneurgeneraal bigft da geheele onderwerping van Aiohin beschouwen als eene eenrondige quiestie van tijd Op de begrooting voor 1875 zijn de ontvangaiea geraamd op ruim 129 miltisen gulden en de ullgavenop riiim 118 millioen de bgdrage voor NederlandIS geraamd op ƒ 10 142 777 Jn een Fransch blad vinden wij de volgende anecdoU die de overledene Guizot meermalen verhaalde Is een les m de practijk van het politieke leven door hem in Epgeland ontvangen Hij wandelde eens met lord Aberdeen op diens goederen en aan eene nette hoeve gekomen zeide de engelsche staatsman Die boerderij herinnert mij de eenige daad van geweld die ik in dijn leven bedreven heb Hoe zoo vroeg Guizot Wel autwoorde lord Aberdeen ik had daar e n pachter die mü in het district altijd den voet dwars zette Hij stemde altijd tegen mij en mijne vrienden en sleepte bovendien de pachters in den omtrek mede Eu toen hebt gij hem weggejaagd viel Öuiiot zjjn vriend in de rede Mis geraden autwoorde lord Aberdeen ilc héb zgn pacht en die van de andere dwarsdrgvers a geslagen tot even beneden den census en toen waren zij kiezets af Begrepen Vergadering van den Gemeenteraad Maandag 21 September Tc BWoordig de hb van Bergen IJzeadoora voorz Viruly Remij Liiijten Kraaeabarg Westerbaan van Vrenniiaf cn Muller Ilroogleever Post Drost Hessemaker HoogcDbooui Samsooi ea Straver