Goudsche Courant, vrijdag 25 september 1874

1874 Ue uitgave dflMr Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Li de Stad geaeiiiedt de aitgave ia den avend r B DINSDAG D0ND8RDAG en ZATERDAG D prjjs per drie maanden is 1 75 franeo per post 2 Kennisgeving BURGEMEESTER ea WETHOUPEES ras Coudfl KoJet Of arW 18 eit 19 der Wet ran deo 14n Se teiobcr 1866 tUattUai n 138 breugea ter openbare IceDiiii dat de bg art 17 dier Wet bedoelde lijst beratteade de aamea der inwoneri die ïoor het Terleeoen vaa INKWAttïlEttlNG m ONDHilUOUl in aaniaerlcinKkonen met aaniividiiig van de ainte waarin ieder buuaer naar gelaog iran Ie besflliikbare ruimte r yner voningen rande geboa ven en getininerten raar stariin bruikbaar geacbt wordt daarin te k iin n roor ien aan den ingang ran den Korten iroenendaal ia aangeplakt dat die lyat van heden tot en met den 6 October 1874 op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzi 14 ncdcrgelrgil alameile dat de bezwaren legen die Jijst sclinfielijk aan hen behuoreu te worden logedtend TOBmai w Thtrmmi 1 Eu i hiervan afkondiging geschied waar het behoort Ooiuia den 21n September 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DeOOOLBEVEeFoUTUHK VAN Berqen Uïendoorn BUITENLAND Bultenlanilscli Overziclit De Franscbi u houilen zich bij gebrek aan ander politiek meun 8 Toornanelgk bezig met hel bespreken der aanstaande verkieringen voor de de rtementale raden üuder gewoonte wordt daarin veel te veel de staatkunde op den voorgrond gesteld Minder nog dun bg onze verkiezingen voor de provinciale staten ia bet daar noodig de politieke gevoelen der candulatcn t kennen bg ons zijn bet teven kiener voor da eerate kaaier terwgl in Prankrgk alleen locale brlangeo aan hunne zorgen zijn toevertrouwd De oorzaak van deze onnoodige drukte is de staat van spanning waarin het volk ten opzichte van zgn toekomatigen regeeringsrorm verkeert Het heeft behoefte om te spreken nu de staat van beleg en de willekeur der regeering stilte gebiedt Daarenboven ziet men in deze verkieringen een maatstaf om het aarschijulgke resultaat te berekenen van de algemeene verkiezingen voor eene nieuwe kamer welke uiet lang kunnen uitblijven En de e zullen over de toekomst des lands uitspraak moeten doen Keizer Wilhelm is te Barign teruggekeerd Te Kiel heelt hij eigenhandig een nieuw groot pantserKiiip gedoopt en daaraan deu naam van den grooten Prederik gegeven Hg verbond daaraan den wensoh dat het schip den naam des grooten konings mat ere in vreemde zeeën en verre werelddeelen voeren Booht Andere fostivitciten op de marine betrekking liebbende zooals een revue over het eskader torpedoproeven enz hielden hem daar verder bezig Het Mainier Journal bevat eene verklaring van utholieke mannen van het groothertogdom Hessen arin bg aanneming van de nieuwe Ueasische ker l jke wetsontwerpen dezelfde tegenstand wordt aanK kondigd ais dit tegen de Prmsisohe Mei wetteo et gtval is COBRESFONDENTIE Het iageiondea stuk van t d X nl in ons Tolgenl ar ordes geplaatst Di Rtaacrn De notiilea der vorige vergtdetlog worSen gelezen en g rtesteerd injttkómeii zijn ene missive van den heer Pnnce keasis geveD4e verbïadenl te lyu de ergadering bjj te wooeu ecne uissive van de coramiasie in ier banden waren gesteld de staten der btgrooUng over 1875 vou ie teracbilltnJe mstelliDgtiu vau weldadigheid wdke e eeu paar posten w st waarvan bun de ctjfcrs te hoog voorkomen b v ƒ 60 v or htt lamn van öri in die van hrt Weea en iElsiiioeaeuiwaIwis verder echter tot goedkeuring dviaecreodr ter viaie een rap ort van de ooiamitaie van fabricage op het lu hnnae banden geatelde adrea van den heer G A Oudijk tot hetleggen van een brug over het water oitkomendc lu bet plantsoen tusschen den Kleiwegen da Gonwe befrMrlk trekt lot afwijsmg daar in de behoefte aan gracbtwachter door betstellen van een jgomfi voorzien kan worden en omdat de lavfilliging v n dit verzoek aanleiding zoude geven tot vele anvragen in dienaelTden geest ter visie een voortitel van de com missie van fabricage die SOS aanvraagt om te voonien id de behoefte ontstaan door de atkeuring der kr an aan het Aiusterdauucbe veer 4ervi8ie ene misaue van Ae phatstlgke schooloouuntsaie die tengetolge van het bedanken van den heer P M Montyii alslid van dat collegia ecne aanbeveling inzendt beataande oitde Ml Dr ti Usscl de Scbepprr eu 3 M Noothoven van Coor tur visie ceue missive van dozeUJe commtssie trekkende om 4e nieuwe Armenscboul enkel door rrou tIijke jHTsom n te doen beroeken en met te verdeelcn in wyken zoq als het plan was met een rapport van dun sctioulopziener die dit oin er schillende redeueu ontraadt teinyl B en W mede vau uur4ael zyo dat eene verdeehng tn wgktui geschikter is ter Tisie g eene missive van de hb mr J yortirqn TVoogleever Dr V H G T ïteison K Mars W v KemioH en W Post Drost dat iij bedanken voor de benoeming ot leden van de gezond heidscom missie Nstif eene missive van de bh N yran uis Snel G N de Vooijsra D Uoogenboom dal z de benoeming aannemen totltdiu ler commissie van toesicbt over de imiziekseboal en eene m de bb Lnlins van Goer en Ji P Hoogendijk diedaarTOor bedanken iiotif Adressen v n de buljionderwüzeri daarbij ver o kmide ver hooging virn tractcment worden gesteld in banden van debegruotinga commissie Een adres van fle ambtenaren dtrr directe bezaaiingen verxoekende aan bon eene gratificatie toe te kennen voor 4e door ben gebonden snrve lance in zake de personnele belastingen in handen gesteld van voorn Commissie JËen adres van C Furrcr verwekende 4e diepwerken op dezelfde voorwaarden te bl vun beboudLU in banden van B en W Aau de orde een voorstd 1ot voorloqiige vaatate Hing van het 1ste anvullingskobier der plaatselijke directe bdasting voor het dienstjaar 1874 dit wordt goedgekeurd Een voorstel tot goedkeuring van den staat van bcgrooting éet kosten van de schutterij voor het dienstjaar 187a Uè be r Sansom vraagt inlichtingen omtrent het geven van uitvoeringen buiten de stad door bet mnziLkcorpa der schutter eiï vraagt of een deel der opbrengst daarvan ook ni dc tadskis vloeit omdat de muziek van als de klecdingstukken daardoor l en de beer Droogleever spreekt 4n gelyken ïin de heer Lnyten voert bet urd lo itgimovorgestelden geest de he r Wisterbaan is ook geneigd die posten te verminderen éech doordien blijkt dat die posten voor het loopt ude jaar tot een boogcr bedrag viaren vastgesteld wordt de bcgrooting met Blgemeene stemmen goedgekeurd £ en voorstel tot af8t nd van grond naast èet Oude Vroawuihuis aan het kerkbestuor der R C gemeente wn O t V hemelvaart De heer Kranenburg wil geen grond ofslaan oui htt Oude Vrou enbuis niet te bdemmereo en in geen peval tegen ƒ 1 2i de centiare do heor Samsom wgt migeluks dat f 1 35 de centiare te weinig s en wil daarvoor ƒ 5 Ft Hen de beer Kranenburg geeft 4n overweging den prijs op 10 per centiare te bi polen dit wordt duor den vongen yir alleen ondersteund doch du vooraitter zegt dal in den regel met meer dm 1 5 betaald wordt ooit de heer Luyten is om de vrot gcre handeling nu voor brt ra rt van de ommissie van fabricage in rondvraag gebracht wordt dit oangenameD met 12 legen 2 atoKiraen die derhh Kranenburgen bamsMn ïkn ïoort tel betrekkelijk de missive vau bearon Libryemeesters over de sameDslelling en bet drukken van den Catatogas der Stads Bibliotheck de lieer Ln t i verklaart licb tegen de handelingen wn tibmroaestera tegenover den ranfl stelt eene motie v or om dit aan Libryemaesters kenbaar te maken de heer Mesaemaker is insgali ks tegen de wiUekeurige handelingen van 1 ibtyemeesters in stemming gebracbt wordt het voorstel Luiten goedgekemd met 8 tegen O stemmen die d r bh ViraW WesteilwaQ ftemy Oroogleever Post Drost en Tan dan roorzitter Een veriock van de hceren A M OvemJBder B T Visaer Blaekslono en Knoppcr om ontslag als hnlpondKwyzer deze wvrden aMen eervol verleend de eerste tegen 1 Ockiber de tw ede legen 1 Nowmber de derde en vierde tegen 15 Aevember of zooveel vroegar ola zal blyken t in de behoefte ia voorzien B en W doen rn overeenstemming met étn Di trictaSchoolopxiener en hoofdonderwijzers eene Toopdrteht tot hblp j onderwijzer aan de borgersobopl voor jongens wur p geplaatstzyn 4 bh J H hpier40gs en P Kat Cx n voor d armBchool J Frwlerïks te Zwundrecht ior vitie Overgaande tot de benoeming van leden der Commiseien liedoeld by art 54 en 166 der Gemeente wet verklaart d e heer kranenborg er zich tenten dat zooals tot nu toebetgevtl is Burgemeester en Wetboaders in de commuiie van fabricage zitting hebben volgens spr rooestde Bnrgemeeaterof een der Mfetlmaders en verder leden van den raad daarin benoemd won den De bb Luiten en Mesaemaker atemmen geheel roet den vorigCD spreker m Hierop wordt overgegaan tot de stemming vwr twee leden van de commissie van fabricage aarbg de heer G ftiiioe 8 en de heer D W WeaterbaMi st verkrijgt Daar bet vcreiaobte getal i niet ü itgebrocbt wordt de benoeming in eene volgende vergadering aan de orde gesteld Tot leden der commissie tot het ontwerpen van VerordeBingen tegen viier overtreding siwf is bedreigd worden ach tcreenviJgena herkoxen de bb Fortuijn Dmc leerer Kist Kranenburg en Lnyten Tot bolponderwyxers worden benoemd de hh P Kat C i n J H Spienngs Ka macktiging mb an d genomen besluiten uitvoering 4a jtTtn nmder leoamptie cinéigt de vergadariDg Laatste Berichten Eiel 20 Sept acwouela In den toast gisleren lbOT deii kejeer op het feLStniaol uitgesproken wees de Kei er op de vermeerdejiuc ifan de macht es het aanzien der Muiine welke zjj zoowel door don houw als door de iianreii dernienweschepenTerlcrejreiyllïïT Met dankbaarheid herdacht hij den overleden admtrul prins Adelbert die de denkbeelden van Koning Xnednch Wjlhelm IV opfieixt en ten uitroer gelegd had Ten slotte drunk de Keizer op het welzijn van dot Land in welks wateren de Marine tot huren tegenwourdi eM Uoei was gekomen en dat den Keizer thans op zoo hartelijke w j e ontrangen had FeBth 29 Sept De Keizer heeft beden namiddag den Spaaijscbeu gezant Ueluazo die bem zgne gelootabrieven hcett ter baad gesteld by üich aan het dn er gmoodigd Berlijn 2t Sept De heer Friedeutfaal vViepresideiit van het Huia van afgevaardigden lid van den Bijksdng is bij Koninklijk brsluit van 19 dezer benoemd tot Minister van Landbouw Londen 21 Sept De Fall Mall Gazelle heeft hrdin een telegramtitt Kopenhngen ontvangen inhoudende lat aan den Deenschen grzani te Berlijn in tructien zijn gezonden oni opheldering te vrgeii inrtreut de verdrgring vjin Deemche onderdanen nit Sli esivyk BurgerlUIte Stand GraoBiK 19 Sppt Karel Jacobin ouder K J Sj aniaaij eo H mi der Kint Johanna Marl ouders H de Haas ea J VenneuloD Aotouia ouders W Bron u A vau ttaalen 20 Adliaua AWda oudera B van der Heiden en A au Gogh Everdina Margaretha oudera J J Rijff en A Vouk Jan oiidi rs O J Slaaiao ea A i van Rya yk 21 Henri Theodoor oudera G Bontar en G A J oosten Oviiaatm 18 Sopt W A Wajon weé J Orera 72 j 20 J ü Teijgeman 7 ADVERTENTIËN Bedankende roor de belangstelliDg em deeloBBing soowel gedurende de langdarige ziekte als bij het overladen onzer geliefde Zas ter D M MULLER ouderrouden is het ons tevens eene aangename pligt openlgk en in het b zonder hulde te brengen en opregten dank te betuigen aan de Dames Gezusters ZÜIDEE HOKK die door bnnue zorgen en Uefder ke verpleging het Igden der zieke veel hebben verligt Uit aller naam a A MÜLLEE Gj uda 22 Sept 1874 TE IC O O F Een HUIS en ERF op een der beste tandem en ffcleg n voor en achter an de Vaart inhoodende 4 KAMËItö KELDER EËUEËN en TUIN te Gouda Brieven franco ud lett W aan het Barean dezer Conrant Bg Fatsoeniyke BUBGBRLÏEDEN wordt gevraagd voor een Wedownitar met een kind Kost en Inwoning met gebraik van VRUB KAMER iiefst ongemeabileerd Aanbiedingen franeo onder letter A tjj den Uitgever dezes VevsIWrkend Gezondbeiidvaieel VAN B ADEMA te Arnhem Dit uitmuntend v edtel voor Zuigelingen Menschen en Kinderen met zwakke tpijsverteeringe organen en heretellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeeling Arnhem der Nederlandschö Maatsohappij tot bevordering der Oeneeskunvt n ees groot aantal Bfeeren Doctoren is verkrögbaar in bussen ii ƒ 1 en a 0 60 voorzien van gebruiksaanwijzing en attest te Gouda bn P J MELKERT Alphen bn C GOEKOOP Krimpen afd Lek L HELLEMAN Az Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTÈIN vooi STELXjiisra door het Tooneelgezelschap van e onder het Bestuar van LE GRAS VAN ZÜIJLEN HASPEI WOENSDAG 23 SEPTEMBER 1874 HEENGEGAAN Drama in 1 Bedrüf au let Theatre rraufuia naar hit fransch fAlêent van EUfiENI MANÜEJ duor Mr X Eente Opvotnm DAARNA JONGELUI Blijipel TO 3 Bedrijven an het Tliéatre ïVan is vry osarht Fraoach van LÉON I AVA Mise en Scène vanden fiegia eur A i IJS GKAS Vr te Opvomnj Aanvang ten zeven Ure PRIJZEN der PLAATSEN Iste Rang voor HH Leden hunite Dapes en Kindereu 0 90 per persoon Voor Niet Leden hunne Uamet en Kindereu per persoon f 1 49 2 le Raug GO Cents De Loting der te bespreken plaatsen zal plaats hebben i Dmtduff 22 SepteMlter des avonds ten 8 re predes tegen betaling vau lU Cents toor elke plaata Het bureau tot bet bespreken der plaatsen is geepead Woeiisdui 23 Sejjta nèer un des morgens 10 tot des noMlddogs 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke pUati Wed J F van der VLIST sa EXTRA ZWAAR STROOPAPIER Gouda Oruk Toa A BrinknuuL te Iwkomen bij Lange Tiendeweg te Oouda N 1Ö73 Vrijdag 25 September GOUDSCHE COURAWT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Ds faissendiQg van advertentiSn kan geschieden tot één nar des namiddags van den dag dar uitgave puatcongrea te Bem zie lager onder Zwitserhind kunnen wg nog bier ig voegen dat in de derde zitting beslote u is geen bestelloon te heifeo onder welke benaming ook boven het vastgestelde tarief Alleen zou een nader te bepalen verboog ing geoorloofd zga voor aangeteekende brieven In de vierde zitting is de algemeene taka voor de landen welke aan het congres deelnemen vastgesteld als volgt voor brieven van IS grammen op ii centimes voor monsters en drukwerk van 60 grammen op 7 eentimes Eene gelimitserda doorroertaks is toegestaan Elke administratie mits binnen zekere perken blgvende kan dit port in overeenstemming brengen met hare bijroaürre muntsoort Het onderzoek der vraag nopens het beffen van hooger port voor brieven die over een verre uitgestrektheid moeten vervoerd worden is aan eene commissie opgedragen In beginselheeft het coogrea aangenomen dat elke sdmiuatntie da dsor haar gekeven porto aal befaoadcn De Amerikaansche gedelegeerden zgn te Baru aangekomen De verhouding tusschen Deaeaarkeu en Unittchlaod biyik naar aanleiding der vrie r medegedeelde berichten uit de Eogelèohe bladen een onderwerp van discussie in de buitenlandscbe pers De verstandige organen begrgpen dat er geeo sprake is van aanranding der onafhankelijkheid van de Denen maar zeker ia het dal de volla ge uitvoering van het Prager vradeaverdrag aan Denemarken rechtmatige reden tot Mclag geeft Vetier zgn allerlei verhalen in Milaap vu willekArige mishandeling van Deensehe onderdanen in Nootd Sleeswgk De Kal Zeit deze en andere tfijeondarlieden uit de Engelsche dagbladen overnemende zegt 1 Wg vertrouwen dal de Praiaiiehe legeering het niet baneden hare waardigheid zal achten om zo deze berichten ongsgrond zgn ze openlgk in de frm Corretp te lagenstiaffen Zoo zg eehiMT gegrond zijn mogen wg verwachten dat de Regelliag indachtig aan den plicht van groote Staten oMi grootmoedig te ign Mr at gaven dut d IwUMilie vottes niet of zulke wijze mogen uitgevoerd worden als ergernis en toorn opwekt Dl ITSC LAND In het wetsontwerp op dè samens elling tn de bevoegdheid dei rechterlijke macht dat binnenkort bij den Rijksdag zal worden ingediend ia als eeiate beginsel aangenomen de rechtbanken en boren zgn staatsjn lellingen Door de toepassing daarvan zal derhalve komen te vervallen alle rechtsmacht van bgzondereu aard waartoe behaoren de rechtsmacht op maatschappelgk gebied zoomede die tot heden nog door bijzondere personen wordt uitgeoefend op grond van het bezit van zekere eigendomrechten enz Uit de memorie van toelichting blijkt dat tot de hier bedoelde rechtsmacht die door de uitvaardiging van gemeld wetsontwerp zal ophqaden te bestaan de volgende moeten worden gebracht in Pruisen oefent de hertog van Arenberg zekere rechtsmacht uit ia het graafschap Meppen provincie Hanover het prinselgk en grafeigk huis gehonburg in de provincie Saksen in Beieren heeft de prins von Thum en Taxis zekere rechtsmacht betreffende de leden van zijn familie welke niet de perken der rechtsmacht van den ataat overachrgdt Daarenboven zullen de voormalige regeereode geslachten van hongeren ea lageren rang gehandhaaM bigven in de Ditoefening van sommige bijzondere rechten daar zg niet treden op bet gebied van den Staat In MecklenbnrgSchwe rin en Strelilz in bet vorstendom Lippe en in Schaam bnrgLippe oefenen reracheidene personen rechtsmacht uit op grond van het bezit van voormalige patrimonleele goederen Ook ouder de sleden in de beide gmothettogdommen Mecklenburg worden er gevonden welke rechtsmacht bezitten Al deze privileges zullen bg de in te dieoen wet worden afgeschaft de Stiat zal daarvoor de vereisohte schadeloosstelling aan de thans rechthebbenden toekennen Behalve deze privileges zullen bg de bedoelde wet nog andere afwijkingen van den regel worden weggenomen Daartoe behooren bijvoorbeeld het recht van presentatie hetwelk de vorsten von Wied von SalmsBraunfels von Stolberg Wernigerode in Pruisen de vorsten von Sohonburg in Saksen de leden der StendenVergadering in Mecklenburg en die van de Tweede Kamer in Brunsw k bezitten Wijders zal wo en opgeheven alle geestelijke rechtsmacht waar deze in conflict komt met de bepalingen van het landreoht het burgerlijk wetboek bij voor Het olBeieeie optreden der Deensehe regeering kan in elk geval dit gevolg licbbea en het is te hopen dat het vgfde artikel van het tractaat van Praag zal worden uitgevoerd De houding van de Pruisisch regeering ten opzichte van Deenschgezinde Sleeswgkers vindt zelfs in sommige Uuilsche Icranten afkenring De uitzetting heeft o erigenB slechts betrekking op enkele wpelzieke Denen terwijl er volgens een offlcieuae medèdeeling in de Nat Zeit geen sprake kan zgn van een minder goede verstandhouding met Denemarken De benoeming van den vice president van den Pruisischen landdag Friedentbal tot minister van landbouw IS thans officieel oen hoopt voor de landbouwzaken veel goeds van bem Uit verklaringen in de Hussische bladen schijnt te blijken dat de weigering van Rusland om Serrano s goueemeraent te erkennen minder voortspruit uit sympathie voor don Carlos dan wel dat men een scaittercod bewgs beeft willen geven dat Kasl ind zich niet geheel door Duitsohland 9p het sleeptouw laat nemen Toch kan sympathie voor hel door don Carlos vertegenwoordigde le itimiteits beginsel ook in het spel geweest zgn Het wordt waarschijnlijk dat de keizer aan den Spaanichen pretendent een brief geschreven heeft welke overal een onaangeuamen indruk maakte Vau de zijde van Rusland is het bericht daaromtrent in de Catlistische Caartel Real voorkomende niet tegengesproken zoodat men inderdaad algemeen aan de waarheid daarian begiïit te gelooven Merkwaardig is bet dat tot nog toe de Duitsche bladen een diep stilzwggen oter dit onderwerp hebben bewaard het is toch duidelgk dot de goede verttandhoading tusschen Duitsohland Oostenrijk en Rusland niet meer kan bestaan indien de Russische keizer op zult een wijze openlgk een démenti geeft aan de politiek der beide eerstgenoemde rgken ten aanzien van Spanje gevolgd en hoezeer de strgd over het legitimiteits heginsel verwant is met dien over de suprematie der kerk toont 10 krtsse taal de Neue freie Preue m Dit invloedrijke Oostenrgkscbe orgaan de erkenning van Spanje door de mogendheden besprekende noemt die een daad van gerechtigheid tegenover welke de bonding van den czaar onbegrgpelgk is Als vervolg op onze mededeeliugen omtrent het