Goudsche Courant, vrijdag 25 september 1874

van zal overtuigen dot iet onmogelijk is voor de slachters iu Gouda om de vleeschprijzeu af te staan en toch goei vleesek te leveren Hij ka de prijsvermindering in andere plaatsen niet ontkennen doch schijnt zij e stadgenooleu te Killen doe gelooven dal Qouda eene op zick zelf staande markt is Hij zegt ket puUiek te Killen inlieklen en het op efn beter standpunt te brengen Kij meene dat hij nut heeft gedaan Kat hij heeft Killen doen en ons ten minste heeft hij niel overtuigd van het onnoodige en oniillijke om eene onderlinge vleesekiouicérji op ie richten De schrijver schijnt voorts a tekeure dat zif die in oHze courant over de vleesckkouwerij sckreven kunneuame niet noemden Waarom Het iegekeel onversckillig of ket de keer J of de keer Bis iie een dergelijke inrichting aanbeveelt zoo slechts de argumenten die Korden aangevoerd juist zijn DE Redactie Laatste Berichten Bern 23 Sept Het vraagstuk betreffende het br evenvervoer is opgelost door de aanneming van gematigde porto s By gevolg is het welslagen van het Congres eu de oprichting der Post uuie verzekerd Kantoiigcreclit te Gouda Op de terechtzitting van den 9n September 1874 zijn de navolgende personen veroordeeld P L tot eene geldboete van ƒ 1 of subs gevangeniistraf van eeu dag wegens het te Gooda buiten noodzaak berijden van een met klinker bestraat voetpad met een kruiwagen niet beladen met glas of aardewerk J C d E en A C ieder tot eene geldboete van 5 of tubs gevangenisstraf van twee dagen wegens in de gemeente Reenwyk als geleider van een met bonden bespannen kar niet gaan vóór of naast de bonden J V d V en F N M K ieder tot eene geldboete van 1 of subs gevangenisstraf van eeu dog wegens het te Gouda op den openbaren weg buiten een openbare waterbak datgene Verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zijn B V d K tot eene geldboete van 7 50 of suhk gevangenisstraf van drie dagen wegens het verwekken van nachtelyk burengerucht tot verstoring vaa de rust der inwoners Ëu silea UI de kasten dea noods invorderbaar bg lyfsdwang Op de terechtzitting van den I6n September 1874 zijn de navolgende personen veroordeeld G H tot eene geldboete van 5 of subs gevangenisstraf van twee dagen wegens het zich in kennel yk beschonken toestand vertoonen op den openbaren weg in de gemeente Waddinxreen W V tot twee geldboeten elk van 3 of subs gevangenisstraf van een dag voor elke boete wegens het op twee vetichillende tijdstippen tusschen den In April en den In October niet hakken van eenden binnen de gemeente Beeuwyk M H tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het in de gemeente Beeuwijk als geleider van een met handen en over den openbaren weg rijdend voertuig niet gun vóór of naast de honden F N tot eene geldboete van I of subs gevangenisstraf van een dag wegens het te Gouda buiten noodzaak beryden van een met klinker bestraat voetpad met eeu kruiwagen niet beUden met glas of aardewerk £ a allen in de kosten dea noods invorderbaar bg lyfsdwang MABETBEBICHTEN Gouda 24 Sept By weinig handel bleven de pryzen nagenoeg onveranderd Polder Tarwe puike 10 25 a 11 25 Mindere 9 a ƒ 9 50 Rogge puike ƒ 8 a ƒ 8 50 Mindere 7 26 i 7 75 Voer 6 80 a 7 Gerst puike 8 a 8 50 Mmdere 7 a 7 75 Haver zware 5 60 a ƒ 6 10 Ligte ƒ 4 76 a ƒ 5 26 Hennipzaad ƒ 8 75 a 9 Ter Kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 170 partijen kataeerste kwaliteit 28 a ƒ 81 tweede kwaliteit ƒ 24 a 27 De veemarkt van heden met gewone aanvoer de handel traag vette sch n ving varkens getehikt voor Londen van 18 a 33 cents per halfkilo magere varkeni en biggen trager Goeboter ƒ 1 66 a ƒ 1 65 Weiboter ƒ l SO a 1 40 Vrij ten Mnzien nn het huwelijk httvvelijksafkon I igiiuvtn etiA idergelijke recbtsfna lit wordt doof du Kaïliol t ie gefstelykvid nog uitgeoefi nd lu som l mige gedeel eB van Beieren Snkato Wurlembcrg Hesïan grooiliertogdomj Oldeuburg eo iu Weinijf grootliiilO id ui Als een h urgg dat de rereering tau Goethe in DuitsrliL iud nog oaTenw kt blijft rerdieiit ermeldiiig dat te lloieDau eii hui e wnar dediclter gewoon Was nu en dau eene puus verblijf te liuuden tn dnt voor korten tijd was afgebrand door de beliDoeiin en van een citiuité under voorzittersciiap van den heer Si hwaiittz weiler is opgebouwd iii den elfden vorm al vrueger Op tien lonur vnn het uude huis had Go the met eigen baud zijii bekend edicht Ueber allen Gipfein isi Itnhl en geschreven Ook Uit schrift heeft men lo het nieuwe gebuuHtje terug kunnen geven door mi Ulel eener photographisehe afheeldiiig welke kort vóór den brand dooi een ver erdet vau Goethe genouien was 2WITSERL AN D l it Bern wordt geoMld dnt bij li t OHdereoekeB er g too abrieveii vaa 22 gutlelegeerdeu is gebleken dat 12 banner an de vereischte vol mie tea tot het aangaan vaa eea algeuem iuteru itioaaal pust I verdr ig waren voorzien I e bier be uelde geilelegeerden zijn die van Duttscblatid Ousteiirijk Hou garije België Denemarken Siwiye Luxemburg Noorwegen Zweden Nederlau l Portugal Zwitserland n Uusland De gedelegeerden vuu Egypte Frankrijk Engeland Rnmeniè en Griekenland b ekeii slechts Yolmaclit te hebben om btiane legeeriiigen op het Kïongres te vertegenwoordigen l e vertegenwoordigers van Italië Turkije en Servië wonen de zittingen van bet Congres sleohta b j om daarvan kennis te geven aan hanne respectieve regeeringen De algemeene beraadslagingen o er het eerste punt 1in bet ontwerp den ansito vrijdooi hebben gebeid tot de aanneming daarvan België verlangde chler vergoeding wegens de geldelijke aadeelen welke het d nr loor zal lyden Het eerste punt hier bedoeld komt in de hoofdzaak hierop neder Elke tijzondere postadminislratie behoudt voor zich de ontvangsten van het middel het gevolg hiervan is dat zy tevens geen uitkeering behoeft te doen van het fraiikeergeltl voor brieven enz zoomede ran hetgeen als zoodanig is bedoeld maar minder bedraagt dan het vastgestelde port B j de artikelsgewyze beh indeling werden art 1 CD 1 betreffende de organisatie der postvereeniging gklen omvang der posterij aaogeuomeu Jfp a de artikelen 3 en 4 werden voor den ganaohen omvang der postvereeniging geiijk porto s aangenomen de verhoogiiig daarvan bepaalde men voor brieven naar een vermeerdering van gewicht telkens met 13 grammen en voor gedrukte stukkeu boekwerken en monsters naar een vermeerdering van gewicht telkens met 50 grammen Tevens werd aangenomen dat ongefraukeerde brieven zouden worden ondirworpen aan dubbel purt en dat voor gedrukte siukkeu één Kü als uiterste grens zou worden bepaald Kugcland s en Frankrijk s gedelegeerden namen tot lieden geen deel aan de beraadslagingen Kr werd aangenomen dat voor verloren geraakte brieven geen hqoger bedrag zou worden vergoed dan 50 frni ken tenzij on betiokken Staat andwebepnlingen te dien aanzien mochten besiaim Vrgdom van Port werd uitsluitend beperkt tot brieven enz dienstzaken betreffende Op 18 en 19 dezer hielden de leden geene zitting dewijl men die beide dagen had bestemd lot lirt doen van een uitstage naar het Berner hoogland De Bondsraad had namelijk al de leden van het congres nitgenoodigd tot het doen van een pleiziertocht Het weder wa echter ongunstig zeodat het eigeulykc doel van het uitst pje werd gemist Het hooggebergte was in wolkeu gehuld en van het zoo gewenaohtfC vrge uitzicht over de gletacheri kon eeu sprake zyn BINNENLAND GotiDA 24 Sepj embek Zooals wij reeds meldden zullen Zaterdag eenige sollicitanten mondeling narden geëxamineerd VQor onderwijwr aan de 2e armenschool Het zijn de navolgende heerea in Iphabettsche orde de Gast van s Hage tiroeneveld van Rotterdam Hoenkamp tan Utrecht de Jong van Haastrecht Missel van Sehiedaui Posthomas lan Westaaas j Schep van Schiedam Schriek van Gouda Slavenburg van Schiedam Verhage van Rotterdam j Verheul van Edam Verhoog nn Nootdorp en Woltera van Alblasierdam Niar 1 y it joed bron vernemen is bet bericht ook in ons blad cd gaiieU d t tarawiMJena nit deze gemeente die nit het kamp van Milligen I terugkeerde te Veenendnnl overleden is onjuist Op Woensdag 30 September a s zal te Stolwijkersluis UI uene geci uibineerde vergadering van Dijkgraaf en Hooglieciur ide met hoofdingelanden vai den ICrimpeuerw iunl de benoeming plaats hebben van een secretaris rentmeester ter vervanging vau wijlen dea heer J Smits van itt Goe De voordracht besUat uit de bh i Post van der Burg Ie tiennep ehef de bureau ter controle bij de Noord brabantschDuitsehe Spoorwegmaatschappij en G B li A Busch Kvers te liolterdnm ten kantore van den eersti iuwezjudeu ingenieur bij de Stantsspoorwegeu Gisteren werden de amusementen van het aanaliaudo seiioeu geopend met eene tooneelvoorstelling van de nieuwe Eotterdamsohe schouwbnrg vereeniging Het zou met weinig onbillijk ziju van een nieuw gezelschap te vorderen dat het reeds in de dagen tan zijn eerste optreden met een in alle opzichten uitmuntend ensemble te voorschijn kwam Niets uatunrigker dan dat het leemten bevat die slechte door den tyd kauiiea worden aangevuld Het nieuwe gezelschap voldoet althans aan één vereischte dat onmisbaar is om steeds lerekeud te kunnen worde i onder de goede gezelschappen het heeft nl het voor i recht eene directie te beziiten die genoeg goede i smaak heeft om doelmatige stukken te kiezen en kennis genoeg om by het eiigagecren van acteurs omlerscheid te makeu tnsscben hen die goeden aanleg hebben al is faun talent usg weinig ontwikkeld en diegene die op het tooneel i ooit itts zullen praestcerea Zoowel Heengegam als n mgelui hebbeu beide beantwoord aan de goede verwachting die wij er vau hadden en zoowel t een als het ander bevat menigen nuttigen wenk voor opvoeders Wat het spel in HteiigeguaH betreft bét volgende de heer J Haspels speelde als Jumeliu uitnemend en wij gelooven op algemeene instemming te kunneu rekenen als wij de wijze waarop bij zyne rol vertolkte meesterUjk noemen Mevr ten Hagen maakt zich gewoonlijk aan overdryvmg schuldig doch hoewel zij er ook ditmaal niet geheel zuiver van blee was het thans niet erg hiuderhjk De heer U Hapsels stond zijnen broeder waardig ter zijde Het bhjspel i Jongelui werd goed a especld üe held van het stukje was de beer van Zuylen die zich met onnavolgnare vlugbnd en groole ualunrlijkheid vau zyne taak kweet Igu joviaal uiterlyk en prettig voorkomen gepaard aan innemende aunieren maken dien acteur lot een vriend van het publiek en men moet gewis al en zeer zwartgallige natuur hebben om ouder zyne prettige scherts ernstig te kunnen blijven Hij was gisteravond uitstekend Vy hopen dat zijn voorbeeld gunstig mag werken op den heer vau Korlaar Deze is blijkbaar nog zeer jong welk gebrek echter met den dag vdrbetert heeft byiia iets joiigensachtigs over zich en is wel een weinig siyf in zyne bewegingen Uy gaf echter lu zy i rol van Max blyk veel aanleg te hebben om een goed acteur te worden De rol van Antoinette moest o i met meer uitdrukking worden vooigedragen en Mevr van Offel was niet vnj van iets gedwongens in houding en manieren dat onaangenaam aandoet De beereu Legras en Haspels voldeden beide zeer goed Deze eerste voorstelling van het nieuwe gezelschap doet ons den wenscb uiten dat het nog dikwijls in onze g meente moge optreden Wy betreuren het dat de zaal niet voller was al speet bet ons weinig 4at de galery be oekers met aanwezig waren by gebrek aan galerij die gewoonlijk door het maken van rumoer en door het uitbundig lachen dikwy s by de meest aandoeniykc scènes de gezelligheid en bet genot niet verhoogen Wy gelODveu te mogen voorspellen dat een tweede voorstelling beter bezet zal zyn De koninklijke goedkesriag is verleend op de besluiten der staten van deze provincie tot wijzigingTan bet reglement van policie op de vaart door deschutsluis en brug aan de Gouwe onder Alphen altmede tot regeling der heffing en invordering van de doorvaartgcldcn ten behoeve der provincie Zuidhollaod aan die sluis Xer vervan g van jhr mr H J vaa der Heim tbans ministJN ran financica is tot lid der provinciale staten in het baafdkiesdistrict s Uage Aozen jhr mr J F Schnurbeoque Boeije lid van den gemeenteraad met 4t0 van 6 3 geldig mitgebrachte temmen De lieer mr L G Greere kantonrechter bekwam 283 ai emmea Staten GeneraaL ïwbboz Kahu ZHting vau 22 Sept Deze zitting werd gehouden onder Toorzitting van den beer baron de Bieberstein als oudste lid in jaren De ingekomen eloobbiieven van den heer van Ascb van Wyk nienw brnnerad lid in het hoofilkiesilislriet Amersfoort werd in handen eener commissie gesteld Aan de orde was het opmaken van de lijst van drie cmdidaien die aan Z M zal worden aangeboden om daaruit een voorzitter voor bet tydperk der volgende zitting te beuoemeu Als eerste candidaat werd by ile Ie stemming gekotea de beer Dullert met S8 van de 71 uitgebrachte stemmen Als tweede candidaat werd bij de 2e stemming gekozen de beer jhr Slorm van s Giavesande met 37 van de 72 uitgebraelite stemmen Als derde eandid iat werd bij de 4 le stemming gekozen de heer Lujbeu met 34 vjn de 72 uiljjebrachte stemmen Staten Genoraal Eeeste Kihkx Zittin gen van 22 en 23 Sept De zitting vau Dinsdag werd gepresideerd door den heer Fransen van de Putte als oudste lid in jaren Deje liet ïoorle ing doen v in bel kon besluit houdende benoeming vau den beer de Vos van Steenwyk tot voorzitter der kamer alimede vau een brief van de graaf van Bvlandt houdfode kennisgeving dal hy weigens den stait zijner geznidheid zijne betreklting heeft nedergelegd eu zich verder ia het vriendseliappehjk aandenken zijner osedeleden aanbeveelt I e ingekomen gelootsbrieven van den lieer de Vos van SteeiiMijk worden in handen eener commissie gesteld die na onderzoek tot toelating concludeert De beer de Vos van Sleenwyk wordt daarop binnenge id en neemt op uitnoodigiug vau dea t jdelykeo voorzitter plaats op dea voorzitteretoel Door den voorzitter werden de geloofsbrieven vaa de oerige nienw gekozen leden in banden van twee eonaiHién geiteld Na onderzoek coneludeerden deze cummissiea tot toehting vaa die leden met uitzouderiug van den heer DujaUier van Twiat wegens eene onregelmatigheid it de door hem overgelegde stukken Na eenige beraadslaguig beslout de vergadering de bedoelde leden toe Ie laten ra o er de toelating van den heer Duymaer van Twist m eéie volgende vergadering te beslissen De toegelaten heeren namen daarop tting De kamer nu geconstitueerd zijnde hield de voorzitter eebe toespraak tot de leden waartoe hij zich geroepen achtic by den aanvang van hut ziiiingjair eu by zijn optreden a s voorzitter Vervolgens werd mededeeliug gedaan van de ingekomen stukken en had de benoeming plaats van enkel commissien Voorts weri besloten de troonrede met een adres te beantwoorden Na de trekking der afdeelingen begaven de leden zich iu de afdeelingen om de voorzitters en onder voorzitters en ook de oommissie vojt het antwoordadies te kiezen lu de zitting van gisteren is de keer Dnrmaer vau Twist toegelaten na overlegging van het gevorderde stuk De bh van Rhemen en Viruly ziju benoemd tot leden der huishoudelijke commissie Het houden der beraadslagingen over bet ontwerp adres ia antwoord op de troonrede is bepaald of heden ten elf ure De SttuUaeourant bevat de wet van 19 Sept 1871 houdende maatregelen tot het tegengaan van orermatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen De koning beeft gisteren middag ten 4 are ontvan gen de commissie uit de tweede kamer belast met de aanbieding van de lijet van candidaten voor het voorzitterschap dier kamer gedurende de tegenwoordige zitting K M zal zich spoedig met het doea eener keuze bezig houden zoodat reeds heden eene zitting dar kamer verwacht werd woaria de aienir benoemde voorritter zyne betrekking zal aanvaarden terwijl alsdan de iverkzaamkeden der kamer een aan vang nemen Te Gorinchem is gevaukelgk binnengebraeht eene vrouw nit Alblasserdam beschuldigd van een aanslag op het leven van haren man dien zy ia zijnen tlaap met een byl moet hebben verwond De wonden waren echter niet gevaarlijk Aangaande het feit dat Zaterdag op den luchtballon van Godard door een schipper werd geschoten verneemt de Armt Ct uit volkomen vcrirouwbare bron het volgende Aan boord van den beurtsehipper Geert Boer varende van Assen naar Amsterdam werd omstreeks zes aar op de hoogte van Uarderwyk gekomen de ballon ontdekt Aanstonds rees de vraag onder de epxareaden van het beurtsckip Zouden er aeaseben ia het schuine zijn en daarop werd besloten met los kruit een saluutschot te doen Dit geschiedde en daarop meende men tot antwoord een hoornsignaal te vernemen Om de proef p de soB te hebben werd nu nog een loa sohot gedaan onmiddeltyk daarop werd weder de hoorn geblaita en de schippers op zee wisten dat z scbippen ia de lucht boven zioh bodden Ziedaar de ewroodigeb geheel onschuldige toedracht der zaak De heeren Henri fflsen en J Klias Ilaeke hebbenden heer Godard een zeer prachtige tafelversiering in zilver ten geschenke aangeboden ter w aardeeriug en rkennin zgner groutc iiekvaamheden op het gebied der lucUtsel eepvaart fiudard heeft dit geschenk ten hoogste verrast dankbaar aanvaard Hij is hoogstvoldaan over de ontvangst hem ten deel gevallen vooral Maaiidagnami ldag in het Paleit voor Volhtlijt waar hij een rteeption princiere het zijn s mans igeu woorden hee t gehad Amü Üt Dezer dagen las men in verseheidene bladen een zeer gruote ad erteutie van Carter Klein en Co te GbHguiv waauu het publiek groote winst bcloufd wordt op eene geldbelegging dier heerea Het Boadeltblad van bedeu bevat eeliter een artikel uit de Mancieiiar Courier waarin de geheek zaak voor inninig wordt uiigemaakt en een ieder wordt gewaarschuwd geen geld in de onderneming te steken De directie van het IlaruieUUad heeft dadelyk deverdere plaatsing der advertentie geweigerd en wyhopen dat ook de andere bladen dit rootbeeld zul len volgen Uit Nieuwediep wordt vaa il September gemeld Er i gisteren en heden door de visschersvloot zulk eene belangrijke faoeveeUieid visch aan de markt gebracht als in langen tyd het geval niet was 4 11e vischsoorten brachten de helft der prij en op die men in de Uatste weken bedong er kwamen handen te kort om de visch voor de verzending in te pakken By dea raad van Dokkum is ingekomen een adres an eeaige oKlkrerkoopers verzoekende de vaststel ing van eene verordening tegen de verraltehiag van melk waaraan volgens hunne bewering sommi e hunner beroepsgenooteu zieh schuldig maken In eca aehryveu uit dec Haag in de Zutpk Cl leest Bien De bekende zaak van Wouterswonde is na ook weer iü het voordeel vaudebijzontiereonderwysman oeu betlist Gy herinnert u immers nog wal in de Tweede Kamer over die zaak it voorgevallen Welnu ofschoon Ged Staten van Friesland met klem van redenen d noo ltakelykheid hebbeu betoogd dat in bovengenoemd dorp een openbare school worde opgericht ofschoon de heer Bergsma naar miju meeuing overtuigend beeft sangetooud dat bet bestaan eener christelyke school aldaar volstrekt geen reden mocht zyn om Woutemvoude van openbaar ouderwys verstoken te laten blyven ondanks dit allet heelt toch de Minister Heemskerk een Kon besluit gepro ooeerd waarbij het bestuit van Ged Staten inhoudende het bevel lot oprichting eener school vernietigd is Daardoor heeft hij zeer zeker bet hart gestolen van zijn collega van Lynden die reedt het vorige jaar Geertiema trachtte te permoveeren om bet besluit te vernietigen maar is het wonder dat bij de liberalen de twijfel wordt versterkt of de toepats ng onzer schoolwet wel aan goede handen is toevertrouwd Voor bet kantongerecht te Heosden is een lid der Commissie voor het Kroningsfeest gedagvaard tot betaling van rijn verschuldigd aandeel in de kosten dier feestviering LI Zaterdagavond ten ongeveer 6 ure bemerkte de stationschef aan het Matlegat dat de kapitein der stoomboot waarmede de pabsagiert uit den spoortrein naar Rotterdam moesten worden overgebracht in staat van dronjienschap verkeerde Den beschonkene van boord te doen verwyderen achtte hy onraadzaam omdat deze tegenstand zou bieden en daardoor oponthoud te weeg brengen ten gevolge waarvan de boot niet op den bepaalden tyd zou overkomen en dus een aantal passagiers die verder dan Botterdam moesten de tpourtreiuen niet zouden bereiken Hy gaf daarom iu haast den ttuuroian en den machinist de noodige bevelen om ingeval de kapitein verkeerde orders gaf te zorgen dat de dienst geregeld weid voortgezet Te gelyker tyd zond hy per telegraaf aan den stationschef te Rotterdam bericht van bei gebeurde met verzoek de noodige maatregelen te nemen Nadat de boot alstoen bchoorlyk en op tyd aldaar was aangekoraeu ia de kapitein onverwijld ontslagen en oy de eerstvolgende overvaart stond reeds eeu atuler op zyne plaats Volgens het Frmi Urter Journal heefl de heer H Beucker ambtenaar by de telegraie te Munohen een toestel uitgevonden om op betere wyze dan volgens de methode vau CateelU telegraSsche dépêches te copieeren De depêche met eene bijzondere loort Tan inkt op zilverpapier geeobreven wordt in het bureau van afzending op een cilincler gelegd en veraehynt alsdan zuiver gecopièerd op de plaats van beMemmiog De beriefatgever verklaart ooggetuige te zijn gnweest van eene proefneming waarby een feestgroet geilluttreerd met lauwer en eikenktausen vervolgtnt dépêches met geheime teekeut alsook met Grieksche I en Hi breouwaehe letters daarn4 een brief mot een portret eu eindelijk een b udkaartje zoo goed werden overgeteiud dat niemand een zuiverder en betere copie kon verlangen De toestel is vervaardigd in de werkplaats van den beer Otto Brugger en de uitviuder maakt thans de noodige toebereid8elen om te zorgen dat ieder afzender zijne depêche zonder eeuige hulp vau eeu telegraist op die wijze kan overseiuen Sedert onderscheidene jaren bestaat te Sneek eene zoogenaamde indnstriesobool waar gedurende de wintermaanden aan jougrlieilen boven de 12 jaar ondrr wijs wordt gegeven in die vakken die geacht kunnen worden voor hun volgend leaeu nuttig te zyn tiiue vakken zijn rekenen algebra en meetkunde natuuren de eersie beginselen van scheikunde handteekeuen en lechtlynig teekenen Het ouilcrwys wordt door 5 onderwyzers jfegeven Ook dit jaar is die gelegenheid weder opengesteld en heelt liet toelntingsexamen jl Zaterdag plaats gehad ten gtvolge waartan een 50tal jongelieden zyn toegelaten Dit jaar zal het ouderwys worden gegeven in de lokalen der hoogere burgertehool De commissie van toezicht en beheer over de Tooneelschool van het Tooneelverboud heeft zieh dezer dagen geconstitueerd Zij is samengesteld uit mr G van Tienhoven voorzitter dr B J Stokvis ondervoorzitter de hh i Rlias Hacke sekr peu nigm H J Scfatmmel H de Veer J G Hoop Schefier en H Biuger UUeMpiegett troonrede bevat de volgende zinsnede De uitkomsten van den oogst zijn zeer bevredigend De overvloed van graan en de lage veeprijeen verschaffen aan de bakkers en slagers groote voordeelen zoodat men zich in den voortdarendeB welstand dezer klassen van menschen mag verheugen INQEZONDEN Mijnieer d Redacteur Vergun het onderstaand een plaatje in uw veel gelezen blad als een tegenwoocd op bet voortdurend jinoniem geschrijf over de üoudscha vleeschpryzen en het on verantwoordelijk ophitsen en opwinden der Goudsche bevolking tot het oprichten eener onderlinge vleeschhottwery Hoezeer ket ons als slachters ouaangeuaam in de ooren klinkt door onze eigene Btadgenooten die hanne uopeo niet nreea noem n als Koekeraars t worden aitgemaakt zoo laten wy dat voor hunne verantwoording dooh willen tevens onze Begunstigers op eeu beter standpunt brengen dau waarop zij door die amonieme schrijvert gebracht worden mi hen by deze inlichten dat willen wy onze geoorloofde en gewentchte soliditeit tegen over oudere behouden wy bet vleesek niet Inunen afslaan zooals op andere plaatsen is geschied uithoofde op die plaatsen sinds langen tyd ket vleesch veel duurder IS verkocht geworden en het olthian daar MOffelijk was en op enkele plaatsen komt het nu gelijk te staan met Gouda de meeste plaatsen staan allen hooger in prij Dit is voor onderzoek vatbaar Het vee en andere zaken die den boer en den veehandel aanga lil zyn duur dit maakt het vleesch de boter en ksai ook duur en waarom zoude wy niet leiUe afslaan alt wij afslaan konden Waarom zoude ook by OKI bet bewnstzyn niet leven dat wij zoo wy afsl ion koude en nitt KÜde daardoor onze eigene buiselyke en Maatschappelyke belangen zonden in gevaar stellen de ondervinding leert toch ieder in elke zaak dat goedkoop meestal duurkoop it wie been voor vleesch mager voor vet bedorven goed voor goede aar hebben wil koope het maar onze eer brengt het mee zoo veel mogelyk goede kalanteu met poede kmditeibileeKk te bedienen en met het geld onzer medeburgers niet te Koekeren Wij kunnen den veehandel niet belemmeren zoo wy dit kouden zoude er eene goedkoopere consumptie van boter kaas enz zyn men zoeke dus nte den ondergang van den eerzamen ambachtttand door ouderlingen samenspanning van enkele individuen die hun eige en niet het algemteu belang beoogen men zoeke de reden van het niet afslaan der vleeschpryzen niet in den Goudsche slagter maar men make zich eerst zijn vak eigen onderzoeke zyn mor en uadeel legge dat in do teeegickaal van hei Ptcht en zoo doende zal men tot de conclusie komen dat de goede Goudsche berollung niet door de ilackler maar door de Anonieme uiryveri ten zeerste worden misleid Hoogachtend teeken ik my Ulid Dvr Dienaar S P VAN DÏB KLEIN Aa al ietgee in om iUi tegen de kooge prijie van hel vleeick geukreve u kan ket niet andere da ivelkom tyn dat een vleeiekkouwer ulf het woord vraagt en $ ick en tyne coUega t trackt te verdedigen De verdediging zelve laat echter o i mei iel te wenKhen over en y vreeien dat de sckryver er niel vele i