Goudsche Courant, zondag 27 september 1874

r f ® Zondag 27 Scptemkr VAN W 1574 1874 O Iffl GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Oouda en Omstreken enz no f g edurende deze TWEE dageen der week bij Oebr de RAADT op de WESTHAVEN GODDA HEEREN LANDIbOUWERS worden attent gemaft op de gelegenheid die er bestiut om goedkoop goede COMPOST to koopen te Amftem die deaverkiezende vr scheepsboord wordt afgeleverd door den ondergeteekende by wien men alle inlichtingen kas bekomen De Directeur Boekhouder der Gemeente reiniging te Arnhem IJ van KONUNENBUKO 8250 aandeel iu de Maatschappg voor Gemeente Ciediet te Amsterdam wat minstens eene rente vaii 3 pCt afwerpt De pacht van de gabel op het Amsterdamsche en Goudache rjjpad is 210 verminderd bij de openbare verpachting heeft het niet meer dan de daarvoor uitgetrokken som opgebracht De opbrengst van de gabel voor het bevaC j ren van de rivier de Gouwe is met lOOO verhoogd een gevolg van de vermeerderde scheepvaart De ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten zijn ongeveer 400 hooier geraamd welk cgfer geheel komt ten laste van den post teruggave van het Rgk wegens verschotten Het laatste hoofdstuk is zooals reeds gezegd werd veel minder daar een geldleening ad f 64000 op de vorige begrooting stond en er thans geene buitengewone werken op de begrooting voorkomen Het totaal van t hoofdstuk is 220 na aftrek der genoemde 64000 is dit 100 meer dan de raming Toor t loopende jaar daar 31 Dec 1875 eene obligatie ten laste der voormalige gemeente Sluipw k moet afgelost worden VBEKElJOBAAtt iAN HKT IIoofd Dépèt voor Nederland bij M J C HAM te lltreclit VERDEK VEBKRUOBAIB SPE En verder bekende Depots aanvraag om Dépót bg M J C HAM te Utrecht jraamd overeenkomstig de werkeiyke opbreng Burgerlijke Stand GtBORij 21 Scpt Johauiies NicoKas ouders G J Kinkel CH Xï f Zijlouian JohaiiAa ouders J Vcischuur en 15 Nsbbeu 22 Cathanna Adrian widers T C Scbnek eo M G Jager C hnslma Johaiuin ouders K Mnskam n N van Bovtïue tieerbiin ouders J Ëtciling en 11 C Beerkeus 23 Fitter Jacobus ouders J J J Nvurdemao Vo M M VVagenntiF OviBL DtN 22 Scpt A den Edtl 7w H vaft r n Wd 3 ra K VermtiiUn w i i van der Volk 80 j GcHtWD 23 Scpt II A Daudt eo A C Kok H VermeuleB en VV Kwinktleubepft J Hik ea S M Kobl brugge 24 J H Hayernitye en J Pak ADVERTENTIÊN Heden overleed na een langdurig eo geduldig Ijjden onze geliefde Zuster TBIJNTJE lïKSKËNS in deu ouderdom van bijna 69 jar ii Namens de Familie J TEEKENS Tleemvijlt 22 Sept 1874 De Heer en Mevrouw BAKKER Tjetuigen hunnen hartelijken dank voor de vele Isewgzen van belangstelling by de gebo te bunner dochter ondervonden Gonda 23 Sept 1874 OPENBARE ZAMENKOMST van de Afdeeling GOUDA ier dnbwi ét ö5iista tf 3l lot Ufrcfnigiitig op VRIJDAG 25 SEPTEMBER a s des avonds ten half 8 Ure in het KERKGEBOUW der Hemoustr Geref Gemeente Sprekers de Heercn Dr E Laurillard Pred te Amaterdatn J Craandijk Pred te lioHerdam IToegnng vrij Namens bet Bestuur der Afdeding Gouda ROIJAARDS Voorz BLOEMERS Secret Vleeschhouwer Lange Groenendaal heeft de eer te berichten dat bg hem Ms te bekomen is PUIK BEST Kalfsvleesch tegen 50 Cents per Kilo eiken dag VBRSCB alsmede PUIK BEST RTJNDVLEESCH dat bij hem 5 Cent per kilo ig algeslagen rEWsM ïöïir De van oudsher gekroonde Allematisgading T e ondergeteekende heeft de eer te berigtes alsdat hij een depot zjjner KOEK voor Gouda en omstreken gevestigd heeft bij den Heer W N RAAIJMAAKERS firma H Kemp Oosthaven B 17 JACOB BÜSSINK Deventer Bet Algemeen IMederlandscli VERIIIURKANTOOR Voor alle Mannen en Vrouwelijke Dienstboden te Ntjkerk Testigd de aandacht van geëerde familiën op zijne inrichting die aanbeveling waardig is Het Kantoor is dagelijksch geopend ter inlichting en wel op de Bingel te Nykerk Voor antwoord slnite men Pcwtzegel in Den Directeur P S BRAVE en van GOEDE GETUIGEN voorziene Dienstboden kunnen zich ter verkrg ng van DEFTIGE DIENSTEN ook aanmelden Oouda 11 Mej de Alphen h VAROSSIEAU ik bodegraven P VERSLOOT Boskoop J GOUDKADE Havmelen W G KÜRVERS Uazerswoude Mej J GAARKEUKEN De SCHIPPERS op LEIDEN maken bekend dat op 2 en 3 Octob aanst lilET ZULLEN VAREN DE COMMISSARIS EXTRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen bU Lange Tiendeweg te Oouda Openbare Verlioopingf in het Koffijhuis dk Eoos te Oudewater op DINGSDAG 6 OCTOBER 1874 des voormid dags ten 11 ure ten overstaan van den aldaar residerenden Notaris C A van BLARICÜM van o 5 hectaren 53 aren 80 centiaren WEI en HOOILAND onder Lange Eidge Weide in den Ruige Weidsdien Polder langs den Bhjjnspoorweg in 2 peiceelen Een perceel WEt en HOOILAND met WATERING en WEG te zamen groot 5 hectaren 41 aren 26 centiaren onder Hekendorp in 4en Groot Hekendorpschen Polder c Een perceel UïTEfiDIJKS BOUWLAND groot 81 aren bevattende uitmuntende STEENBAKKER8KLBI onder ffekendorp in het Buitenland en de onmiddell lce nab heid van den IJssel Te aanvaarden 1 Jannarg 1875 Breeder bjj billetien en nadere inhchtingen ten kantore van den Notaris van i LABICUM voornoemd Goada Orik aii i Brtokiiui W ed BOSMAN Montfoort 3 k JACOBI OiidewatéT J van LIEFLAND Sc ioonh ven Wei WOLFF en ZOON Wafu der Wed BOUTHOORN Woerden Gebr PFBNNINÖ Merrouw SPRUHT Markt verlangt EEN niet beneden de 14 a 15 jaren 8 d HUMAl HIËfer Ter genezing van de meest ingewortelde Rhuinatiek Rhnmatische Tand Hals en Hoofdpijn Rhumatische Kramp en Aandoeningen in den rug en de zijde enz bestaat er tot nog toe geen heilzamer en tevens ook geen goedkooper middel dan de krachtig werkende Abshaubbin s of Apti Kliumatisoti © Watten die tevens het voordeel hebben vafi zeer gemakkelijk aanwendbaar te zijn en de geringste schadelijke uitwerking kunnen te weeg brengen bg lijders die tegelijk met andere kwalen bezocht zgn De niterst goedkoope prijs van slechts 30 Cents per Blad zal ook niemand terug behoeven te houden om zich aan eene proefneming te WAgen wanneer men slechts zorgt de Echte aan te schaffen kenbaar aan de onderteekeiling der Blaauwe Omslagen door den bereider e HoofdDepótbonder A BREETVELT Ai te Be l Tcrder Terkrflghaar bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Schoonhoven A KAÜLINO Alphen 3 OOUDKADE Botkoop 3 H KELLER en Zoos Weste Wagenstraat A REIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HQOGENDIJK Capene a d IJiêel 4 DVERTEMÏIEIM voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN MJGU CD VAM DITMAR KOTTEEDAM CORRESFONDEIfTIE Het infcezopden stak van F H zal geplaatit vordea dia de raimte in ons blad dit toelaat db Redaoxic De gfemeenlebejyrooling Evenals in vorige jaren zullen weiook thans een overzicht der gemeeutebegrooting voor 1875 geven waarbg de memorie van toelichting van aieust zal kunnen zijn In ontvang en uitgaaf sluit de b ooting thaus met hetzelfde cijfer 213860 53 We ncht n dit beter dan de vroegere gewoonte om de outvangèten een cent of wat hooger te ramen en daardoor op de begrooting een luttel batig saldo te verkrijgen De inkomsten bedragen 48639 56 minder dan t vorig jaar Hoofdst 1 ontvangsten van vroegere diensten bedraagt ruim ƒ 9500 meer en eveuzoo Hoofdstuk 2 belastingen en heiSngen ruim y 5000 ook de Hoofdst 3 en 4 z n iets hooger geraamd Hoofdst 5 buitengewone ontvangsten is echter van 64120 gedaald tot 220 omdat voor 74 eene geldleening van 64000 werd noodijj geoordeeld terwyl voor 75 zonder geldleening iu den dienst kan worden voorzien Het batig saldo van 1873 bedra t 9530 88 1872 leverde een nadeelig saldo op De opcenten op s rijks directe belastingen zgn niet vermeerderd zoodat weer 40 opcenten op de belasting op de gebouwde 10 op die op de ongebouwde eigendommen en 60 op die op het personeel sullen warden geheven De beide eei sten zgn trouwens voor geen verhooging vatbaar Het totaal bedrag is iets hooger daar voor de laatstgenoemde belastmgop ruim SOO meer kan gerekend worden de beide eersten ijjn 17 83 en f 0 44 lager geraamd Het Vs van de opbrengst der personeele belasting wordt berelcend op 33157 22 ruim 1300 meer De plaatselijke directe belasting wordt van y 28000 op 30000 gebracht De opbrengst der heffingen voor het gebruik van openbare plaatsen wegen werken en inrichtingen is ongeveer 1200 hooger gesten in 1873 De belasting op de honden wordt weer op 900 geraamd in 1873 bracht zfl 769 62 De balen n opkomsten spruitende uit ge beenteeigendommen en bezittingen zjjn nagenoeg geijjk aan die van 74 Voor een stuk land aatn den Hoogen Sehielandschen Zeedyk en het veerpad aan den IJsel worden hoogere huurprijzen betaald De renten van kapitalen zgn een kleine ƒ 1000 verminderd w eus den in 1874 gedanen verkoop van a een kapitaal van 6300 Inschryving op het grootboek der Nat Schuld rentende een kapitaal van 21700 rentende 3 pOt en e een kapitaal van 3100 rentende 4 pCt De kapitalen waarvan de renten in ontvang worden verantwoord bestaan in Eene inschrjjving iu het grootboek der Nat Schuld van 2600 rentende 2 pCt ten name der gemeente Alsmede in een kapitaal groot 46600 wntende 2 pCt ten name der Scholarchie Het kapitaal bij de bank van leening in gebruik bedraagt volgens de over het boekjaar 1873 74 gesloten rekening 65 611 waarvan echter geene rente maar eene vaste som van 2200 wordt uitgekeerd Bovendien is de gemeente in het bezit van 13 obligatiën ten laste der gemeente Reeuwyk groot 1184 50 rentende 4 pCt en heeft zjj voor BUITENLAND Bultcnlandsch Overzicht Het Friinsohe Journal OJpciel leeJt het besluit mede tot bijeeDroe Mng van de kiezers in de departementen Fusde Calais Seijie et Oiie n Alpes Maritimes op den 1 ga Oct Dus ia 3 van de 11 departemeuteo waar vacatures zijn De herstemming voor de Fransche Nationale Vergadering in het depditemeiit Maine et Loire zal Zondag weer eeu burdnekkigen strijd geven te republikeinen die den vongea keer de meeste slemiiien hebben behaald vleien zicb opnieuw met de overwinning ep onmogelijk ia het uiet dat zy bet looter brengen wel heeft de Bonapartistische candidaat eiob lernggetrokken en zijn de keizertkliwten verzocht op den septennalist Bruas te stammen maar hard zal men hier niet loopen en trouwe opkomst van beide reactionaire pHrtgrn is noodig om den republikeia te verslaan De Septenaalisten schgnen zelien hun zwakheid te gevoelen want zg hebben au hiu toevlncbt genomen tot veidiiehtmaking van den tegenstander zij spreken au petroleum man enz Men zegt algemeeu dat de houding in Maine et Loire voortaan de algemeeae gedragslijn Mn de Orleanisten en Imperialisten al zgn ook bij de audere rerkielingcii bg de eerste stemming zallen beide partijea elk haar eigen candidaat stellen om bij de berstemming de voorkeur te geven aan den candidaat die de meeste stemmen hceü behaald De legitimisten en Hltramontaneo gveren zeer voor de hedigrerklariug van Lodewgk XYI een denkbeeld dat in de buitenlandsche pers nog al bespot wordt De Dttitsche keizer vertrekt morgen naar BadeiiBadeo on daar 30 dezer den geboortedag van de keizerin te vieren de keiter zal tot half Oct daar bigven coodat de rijksdag ook nel niet vói5r diea tgd zal worden geopend Maar berichten uit Paderborn heeft de eorreciioneele kamer van het hof aldaar den heer Conrad Martin bisschop van Paderborn veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf De aanleiding tot de te geu hem ingestelde rechtsvervolging laoet worden gezocht in de inhoud van den herderhjken briet op 14 Maart jl door hem uitgegeven Een geestelgke die bedoelden brief had voorgelezen tan den kansel is deswege vervolgd ea door het hof veroordeeld tot eene gevangenisstraf van drie weken Het hoofdkwartier van het Spaansche nocrderleger is naar L rono verlegd Men hoort nog niet van grootë operstiiu tegen de Carlisten De Spaansche rcgeeriog spant alle krachten in om steeds nieuwe treepen lu t veld te brengen maar tegen verraad en ontrouw kan ook zij geen maatregelen nemen Zy beeft thans de soldij van de troepen te velde verhoogd waardoor ellicht eene betere houding der troepen knii w orüen bevorderd althans als zij ook werkelijk worden betaald Het vraagstuk betietfende den brievendoorvocr is té Bern opgelost door de aaiiuemiug van gematigde porto s ij ge olg is het welslagen van het congres en de richting der Fostuiiie verzekerd Het congres beeft het doorvoerporto als volgt vaatgestel een kilogram brieven tal 3 fr andere carrespoiideotie 25 centimes kosten boien de 75Ckilometer wordt het port verdubbeld Voor transito vervoer per zee heeft het congres de volgende bepalingen vastgesteld voor bet transitovervoer wordt over 500 zeemijlen per KG brieven fi j franken voor andere per post verzonden voor werpen wordt 50 centimes per KO in rekening gebracht Men is dus van het vroeger bepaalde beginsel om geen vergoeding voor het transito vervoer te geven algeweken Hel besluit tot ontbinding van de Italiaansche kamer waarover reeds zooveel geschreveu en gewreven is IS eindelijk door den Koning onderteekeud FRANEBIJE De perziken oogst in de omstreken van Montreal is dit jaar zoo overvloedig dat de opbrengst er van op niet muider dan twee mtllioen franken geschat wordt De teelt dezer vracht wordt daar op grtiote schaal gedreven Een 600tal kweekera hebben ia den afgeloopen zomer ongeveer 6U mitlioen perziken geplukt De meestea gaas naar Parijs waar lederen morgen een half millioen perziken aan de markt gebracht wordcD Men heeft dit jaar eene nieuwe soort ia deo handel gebracht die als een wonder van kweekerij beschouwd wordt daar zg niet miader daa 32 centimeter omvang heeft Het eerste nummer van de Vnivert dat na de veertiendaagsche schorsing verschenen is bevat niet minder dan vier art van Louis Veuillot Op een daarvan het uitvoerigste dat over Gnizot handelt zullen wg later misschien terugkomen Wij deelen thans daarvan enkel dit mede Volgens Veuillot heeft het Gttizot aan geloof ontbroken Gnizot was een revolutionair en Frotpstant maar in de betere oogenblikken zgns levens bleek dat zijn liel van nature Katholiek was Guizot heeft nooit een enkel denkbeeld bezeten en niets meer dan vormen De andere artikelen handelen over de schorsing en de uitdaging Nu Serrano erkend is zal Veuillot hem als een goeden buur eerbiedigen Hg heeft thans noch slechts voor een enkele kleine schorsing te vreezen wanneer hij amelgk monsieur Carteret den sonverein van Geneve aautasi Dit zal hem echter hoogstens acht dagen kosten en zoo wat vier of vijf duizend franken Erenwel de staat van beleg zou dan verder den üuivert van het leven kunnen pbevrgden Daarvoor is slechts noodig een gemis aan waardigheid welke de pers zich zelve is verschuldigd of een ontgdig kruistceken De Vniveri heeft z b maatregelen al genomen eq zal dan het geld san zgn abonné s teruggeven In deze donkere tijden roepen wij het nieuws van den naoht uit opdat men niet inslape Zoo men niets zeggen mag of alleen dat hel mooi weer is dan is het werk van den jonmalisi een beroep gelijk elk ander en dikwgls is het dan geen beroep voor een christen Het ii veel beter te zwggen Dan weet het publiek ten r insle dat het zulk een tgd is waarvan men met spreken mag en dat de zaken iu handen zijn die de schildwachten dooden Aangezien wij kiezen moeten tusschen eeu zelfmoord of dagelgks den dood te braveeren zullen wg liefst alle mogelijke gevaren loopen zonder te rekenen met het toeval gebruikmakende van de vigheid gelijk dit met onze waardigheid van Franschman en Christen overeenkomt sprekende en levende alsof we onder bet toezicht stonden van zichtbare rechters en niet van agenten die omzwerven eu fan leer trekken In écn woon het zal ons wat ons betreft zoet zijn wanneer ive aan het eind van het SSeptennium zgn gikomeii rn ons oordeel niet meer bthoeveu e zeggen uocli oier de mannen noch over de we enigke daden van dit ri gime ti