Goudsche Courant, zondag 27 september 1874

1 Vit het officieel rcrslag ran de laatste ziiting Ber perBaneute eoaiuissie uit de Fiansche nationale vergadering blijkt o a dat de heer A Kéville bier 4e lande welbekend als gewezen VVaelsch predikant te RoltcrJaia vruchtelosj getracht heeft als lid der Tcreeiiigtng tot bevordering van het onderwijü in frankrijk rergur iiii g te krijgen tot hel houden ran voorlezingen Xijne Kottenlanische viieiiden zullen eker mei bevreemding vernemen dat ite voordrucbtea van den heer Ki Ville gevaarlijk worden geacht voor de openbare rust in Frankrijk ENGELAND De overgang van den rijken Lord Sipon tot de Boomsuüe JCork is eon onderwerp van bespreking geweest in schier I de Engelsche bladen dat ligt in den aard der za ik by de neiging die by zoovele geestclijkin ven itc Ëugelsche Staatskerk in den laataten tgd is Het feestmaal door den lordmayor den leden van bet Ooetersch congres aangeboden en waarmee dat Oongrés werd beslaten is zeer schilterend geweest 150 personen namen daaraan deel waaronder vorst Karel van Rumenië de patriarch van Syrle de Syrische bisschop van Jeruzalem enz de la it tc droegen door hun nationale kireding niet weinig bij tot vertieriug der tafel l e toast op bet congres door den gastheer aitgeSrncht werd ii het ËngeUch beantwoord door den hoogiceraar Lepsius Verder werd nog het oord gevoerd door den patriarch van Syrië door Mai Muller en ten slotte door vorst Karel van Rumenië met een toast op de vrouw vau den lordmayor teiwjjl h j zijn genoegen betuigde gedu mde de congresdagen te Londen gewe6 t te rgo Eeuige dagen geleden heefi in de nabijheid van Drogheda weder een groote Feniansclie demunstratie plaats gehad daar ligt een der ouile hoofden van de fenians kolonel Leonard begraven een man die zich in den opstand van 67 een naam heeft gemaakt Het gelukte hem om ijiiar Amerika te óiUvluohten bet vorige jaar keerde hij naar Ierland terug om er e sterven Op zyn graf erd nu een gedenkteekflo opgericht de optocht was wel vier Ëi gelsche mylen lang men tag tal van groene Unggen met de gcf avone opschriften D U I T S C H L A N D Bg den onlangs te Meiningen plaats gehad hebbenden brand is weder gebleken dat de meeste brandkisten en kasten niets waard z ju met uitzanderuig TUI een eukele die b j het instorten van een biua bedolven werd zijn in allen de papieren geheel 4ot asch verbrand het ziliergeld gesaialteii ea verachei deue z n lelfs door de hitte gesprongen In die eene kist welke bedolven werd is tooh bet papier beel verschroeid In de Zeitmg fur lotkaringêH welke te Hdti iet licht ziet wordt een opmerkelyke bijzoi derbeid ledegedeeld met betrekking tot de resultaten iet optie Volgens het beweren der Franschgezinde artg in de rgksprovince en de met haar gemeene zaak makende Fransche dagbladen hebben minstens derdefaaU honderdduizend personen in Ëlzas Lotharittgen lioh indertgd verklanrd ter gunste van de Fransche nationaliteit Thans blgkt nit een officieel stok het volgende volgens de resultaten der volkalelling welke in het afgeloopen jaar heeft plaats ge kad en waarvan de uitkomsten thans openbsa worden gemaakt hoonden zich dcstgds in Fisnkrgk en in Algerie 126 243 personen die door optie Franschen tijn gebleven Hierbij moet nog het volgende in nnmerking worden fenomem drtc vierde gedeelte au dit cyfcr nas reeds vóór 1870 in FraBkrgken in Mgeriö gevestigd zoodal van bedoeld aantal uit ElzasLothariiigen niet meer dan raim 30 000 personen herkomslig kunnen zijn BINNENLAND Got Bi 2 Septembee Z M de Koning heeft benoemd tut vooreitier van dd Tweede Kijmer der Staten Generaal gedurende Iret aangevangen zitting jaar den heer mr W U Dullert Woensdag a st zal de eerste vergadering plaats hebhen vuor het aanstaande seizoen van de Debatingolub Op die vei gadering tal de heer dr W Julius spreken oter den opstand of Cuba wasrbg bij de volgende stellingen tal verdedigen U He aard van dezen opstand wettigt geene bezorgdheid vuor üHS gezig op Java 2 Spanje zal Cuba binnen kort verliezen 30 De N Amerik nnie moge veel kans hebben p het bezit van Cuba voor het eiland zelf ia die aliuexatie met wenschelgk De debating club verdient allesziua de belangstelling van ieder die er prijs op stelt te debatteeren en te hooreu spreken over allerlei gewichtige quaestiea van leu dag De vergaderingen zgn g ezellige nuttige hijeenkoiu ten die voorzeker onder de genoegeIgkste in de u gemeente kunnen gerekend worden Ieder die zich luiu het bestunr opgeeft kan ua ballotage lid worden Gisteren avond had de openbare samenkomst f laats van de afdeeling Gouda der üustaat Adolf Vereeniging in de Kemunstrantsche kerk alhier Deheer J W A Sogsards president der aftleeling opende de vergaderingen zeide dat ofschoon deafdeeling iu dese gemeente die eerst sedert een groot jaar bestond ree ls vele Mekenen van belangstelling ondervonden had die belangstelling nog meer algemeen behoorde te zgn Wkarschgnigk Was de reden gelegen in Blindere bekendheid net het di l en daarom was dan ook deze vergadering bijeengeroepen lie de strekking der Vereeniging meer bekendheid zou verscliaft en en dientengevolge naar de verwachting van het bestuur ruimere ondersteuning zou ondervinden Daarop nat de heer dr £ Laurillard it Amsterdam t woord Nadai eerst nog een gezang aangeheven was begon deze met de vervolging te schetsen dio het Protestaiuisme te lijden had geliad in de zeventiende eeuw door Ferdinand II die bet katholicisme beschermde en ondersteunde en onder wiens bestuur door de bekende veldheeren ïilly en VV alleustein de wapenen tegen het Protestantisme werden geroerd De Protestanten werden zwaar verdrukt Doch toen de nood het hoogste was was de liulp t meest nabg In Mei van hetjaur 1630 verliet de dappere koning Gustaaf Ado f zijn land en trok met een aantal moedige strijders de Zee over om het Protestantisme te beschermen Aangeland was zijn eerste werk neder te knielen om dèn Koning der koningen hulp te vragen waut hg was niet alléén en moedig doch ook vroom man Hg en de tgneu streden dapper en behaalden o a een luisterrgke overwinning by Breiteufuld 17 Sept 1631 dosh ia den veldslag bg Lutzen den 16 Nov 1632 werd hij gewond en gedood Ter cere van den koniulv gken held die stierf voor de goede zaak werd een gedeukteeken opgericht op de plaats van zgn dood doch beter monument dan van metaal of steen was de vereeniging die zich naar hem noeiKle de lustaaf AdoU Vereeniging Deze vereeniging verdiende de sympathie van ieder Protestant 2g is eene vredelievende ver niging dieaiet eheldt of schimpt of strijdt en hoewel vele vereenigiu n zeide spr juist ionder dien strijdlust spoedig zon Sen verdwenen de Gustaaf Adoll Vereeuigiug vond juist haar kraebt Ih baar vreedzaam karakter Voorts be chermde ijj alle Protestaotsche gemeenten zonder te letten p tiehling of denkwgze Zoowel reobt zinnigen als vrgzinnigen zoowel Calvioistiack als Luiberschg iinde konden rekenea p hare hulp aar e aoodig was 2g wier e rste vraag is bg vefzoek tot mstand j welke liobtiog v gg toegedaanJ faooren aiet in deie vereeniging doch anders allen die hart eu ziel hebben vsor de Protntantsohe zaak Vale persoben lün nog verkeerdelyk in de mcenisg dat t niet goed is voor buitenlands werkende vereenil ingen geld af te staan en m diegenep te erertoigen dat ook hier te lande door de vere enigiBg iets gedaan wcrJ noemde spr een aantal plaateen nvt ons laUd op die van de Oustaal Adolf Vereeaiging ondersteuning hadden genoten en nog genieten Zij werkt echter Vooral daar waar iu katholieke landen of streken Protestantsche gemeenten bestaan dia ttoffelijken en zcdelgken steun behoeven om tebligven bestaan of daar waar zij niet bestaan ejr opte riohten De vereeniging is voorts indirebt gericht tegen die groote macht het katholicisme die de lyiak der vrgheid zou willen kprtwieken bin len en teHlaatste rerworgen Zg verdient gesteiuui te y vtiaa door alle Froteatanleiu Toen de redenaar had geëindigd word door de verccnigden een gezang aangeheven en daarop betrad de heer J Cianudijfc uit Rotterdam het spreekgestoelte Deze was van mcening dat de reden aaroia zoovele uo geen leden der vereeniging waren gedocht moest worden in bet spreekwoord onbekend maakt oiihemind Deze samenkomst kon niet veel meer dan een vluelitigrn iinlruk te weeg brengen maar zoo men goed op de hoogte der zaak was goed de trekkingen werking der lereeniging ktnile zou ieders eigen hart en gemoed bewegen de z lak door t Udmaatsehap te steunen Spr beval ieder die meer van t werk der Tereeniging wilde weten t tgdeohrift van de vereeniging aaa Hg wenschte iets mede te deelen aangaande de onderstand die er gevraagd werd Het vnslag van al dia aanvragen was eentoonig beschamend eu bedroevead hier een onderwijzer die met moeder euïes kindert moest leven van 220 fl welke schrale belooning hen nog niet eene werd uitbeiaald daar een ander die geen kleêren had lot verwarming g elen Toritsd tot voeding en meer dergelijken Door de ooilog van Pruisen tegea Oosteargk waren in Bohemen vele eertijds bloeiende gemeeatea in verval geraakt evenzoo in den Elzaa tengevolge van ie oorlog in 1S70 Deze gemeenten haddeli dringend hulp aoodig In Spanje en Itnlic nrea daarentegen nieuwe gemeenten gesticht doch ook dw hadden behoefte aan oodersteaoing En voor die wie boheeften en die talrijke aanvragen ken men weinig doen daar men betrekkelijk over weinig middelen kon beschikken en het rijke Holland 2eehts eea 5000 leden der vereeniging telde Dit getal moest grooter worden en in t vertrouwen dot aienigeen ook in deze gemeente daartoe lust zoa gevoelen waren in de zaal briefje tot onderteekening verspreid die men bg den penningmeester als bewijs van zgn wrnsch om lid te wórden kon berorgen Spr vertrouwde dat vele personen aan de roepstem dezen avond geboord gevolg zouden geven en üi worden der vereeniging Met het zingen van een gezang en het uitsprs keu van een gebed werd de vergaderiag gesloten VEEGADERINQ van rem EMEENTERA 1 Dinsdag den 2 9n September 1871 des naii idilaga ten 1 ure waarin zal worden behandeld De staten van begrooting der inkomsten en uitgaven van de gesubsidieerde instellingen van i elda digheld Hut voorstel om UpS beschikbaar te stellen tot het doen vervangen van de kraan bq het Amstef damsche teer door een eikenhouten paal Adres van den heer O A Oudgk om vergunning tot het leggen van eene brug over eene sloot achter de Breedstraat uitkomende aan het plantsoen laugi de KMtensingelgraeht Een vooistal van de Plaatselijke Sehooleommiwie om de nieuwe Armenschool uitsluitend te doen bezoeken door vcottwelgke leerlingen en de bestaandt school door msunelgken of omgekeerd Te benoemen Twee leden in de eommissi van Fabricage Een lid in ds plaatselijke schoolcommissie Ygf leden in oe openbare gezondheids commiasie Twee leden in de commissie van toezicfat over de stadsmuziekschool Een hulponderwgzer aan een der openbare sebolea van lager eaderwgi Voor de aanstaande exame ns hebben zioh in iidHolland aangemeld voor de akte van hoofdonderwg zcr 71 hoofdonderwgzeres 6 hulponderwgzer 61 bniponderwijzeres 32 wiskunde 21 Fransoh onder wgzers 38 onderwgzeressen 30 Engelsch onderwüzers 10 onderwgzaressen 22 Hoogduitsch ottdèrwg era 16 onderw gzeresseu 6 teekenen anderwgiiei t ïi onderwgzeressen 4 landbo iw 11 gymnastiek oderw fs 12 obderwgzeressen I handwerken lik huisonderwgzeres rekenen 1 tottal 88S ealudidateÉ r D mabkinist4eerling Ie klasse J T Fatal vsa BergAmhacht aan boord van Zr Ms sehtóeCstooOltohip hét Loo heeft meft goed gevblg exaatea aigeleglvoor maehiniat 3e fc lasse In de bnarlsófaiip Euidbroel en de omli èade buurten heerscht twns de bondensiekt rètr ük Ae eerste venohguielen eish dpenbarea io iMts loosheid en weigering ran voedsel Stfttoa Qeaerftad Twbei e Kah i Zütia van 24 en 26 Sept In de zitting van Donderdag beeft de heer Da leit het voorzitterschap aanvaard met het houden der vol gende rede ög Èet op nieuw aanvaarden van het voofzitterschap dezer aanzienIgVe vergadering voel ik aï g drongen u mijnen d ank te betuigen voor de Teh blijken van ittedewerkiilg en welwilleriaheltl triwger van u ondervonden bij het vervullen van de töorielijie Jwk die op den 6orïitter Tu t en doe Ht é ï rtrouwen éen beroep op u om mij ook na weder uwen steun te verleenen die mij onmisbaar is Al heeft het ong iltiiigjaar niet dat alles opgeleverd wat daarvan mocht verwacht warden toch il het aan ons gelukt door ingespannen arbeid gewichtige zaken tot stand te brengen of voor te bereiden Zal deze zitting vruchtbaarder in uitkomsten zgn f De openinKSrede des koning geeft het vooruitzicht dat WIJ geroepen zuilen worden tut regeling van onderwerpen betrelfende alle takken van de staatsdienst Wanneer wij onze taak met ijver en last opvatten en ons bij het handhaven van den vrgzinnigen geest onzer groudwetti e instellingen door niets iateu afleiden van de behartiging van het algemeen belang dan gewis mag men r ich vleiiu dut veel goeds en gewiohtigs zal tot stand komen En dit is te eerder te verwachten omdat al moge tl ouder ons groot verschil van meeningeu heerschen wij toch allen daarin overeenkomen dat bg ons boven alles staat liefde voor het vaderland en gehechtheid aan onze instellingen Ik verklaar het voorzitterschap van de tweede üaBcr der stateo geueraal te aanvaarden Overeenkomstig de conclusie der codmissie belast met het onderzoek der geloofsbrieven van den heer jhr mr van Asch van Wijk werd tot de toelating van dien heer besloten Na het afleggen der gevorderde eeden nam die heer zitting Door den voorzitter werd medeileeiing gedaan van de ingekomen wetsontwerpen alsmede van onderscheidene kan besluiten en regeerings bescheiden of missives waaronder de intrekking door den minister tan oorlog van het aanhangig gebleven wets ontwerp tot wijziging van hoofdstuk lli der staatsbegrooting Tin 1874 en bet kon besluit waarbij de minister van fnaneien wordt gemachtigd de staatsbegrooting voor 1874 aan te bieden waarop besloten ia dat dit zal plaats hebhen op heden des namiddags ten I nr Na het trekken der afdeelingen werden tot voor litters daarvan benoemd de hh Lenting Schimmelpenninek Wintgens de Bruyn Kops en Blussé en lot leden der commissie voor het ontwerpen van het adres ia antwoord op de troonrede de hh van Loon Nierstrasz Begram Mackay en Joackbloet In de zitting van gisteren is ingekomen eene aanbevelingslgst voor de benoieming van een lid in den koogen raad ter vervulling van de vacature Heemskerk As Deze lijst is aldus eamengesteld 1 mr ll F Landtsheer raadsheer in het prov gerechtshof in Zeeland 20 mr J Telting raadshesr in bet prov gerechtshjot in Friesland 3 mr S Tjaden Busilann president van de arroud reohtb te Groningen 4 mr H Maehielsen procureur generaal bg het prov gereehtshof in Overgsiel S mr A A de Pinto raad advisenr bij het departement van justitie 60 mr W B S Boeles raadsheer in het prov gejreofatahof in Drenthe De dag tot het opmaken der nominatie vi nader bepaald worden Door de regeering is ingetrokken het aanhangig gebleven ontwerp tot afschaffing van den zeepacogns Staten Generaal Egbsti Kahib zitting van 24 Sept In deze zitting was aan de orde het ontwerp n adres aan den koning Dat ontwerp gaf ilecbts tot eeiié enkele opmerking aanlei ling Na de goedkeuridg der onderdeelen werd het geheele eonoeptadrea met algemeeue stemmen aangentfnen Het zal Z M door eene commissie worden aangeboden De kamer is daarop tot nadere bgeenroeping liescheiden Het goedgekeurde ontwérp adres is in hoofdzaak n vrcerklank van de troonrede De paragraaf betreffende hat onderwijs luidt echter als volgt De betuiging door Uwe M gesteit ook thans weder afgelegd dat het onderwgi Uwe Majesteit steeds ter harte gaat vond b ons oDverdeeiden weerklank Aapgenaaa zal het ons zgn mede te werken om e o wet op kat kaog r ondeUwgs tot stand te biengeo Wij hopen dat de ernstige overwegingen omtrent andere takken van ondMwgs het bobfdbeginsel der bestaande wetgeving onaangeroerd en beteiligd latettde lot vailbetering zunen leiden De Commisiie liit de Eerste Kamer der StatenGeneraal btlast met de aanbieding aan Z 11 den Koning van het adres van antwoord op de Troonrede jbeefl zich gisterea nanüddag ten 5 ure met den Voorlitter laan het hoofd van die taak gekweten ï e wet van Ï9 Sept 1874 houdende maatregelen tot het tkgéngaan van overgialigen arbeid en verwaarloozing van kinderen bevat de volgende bepaJiageoi Art 1 Het ii verboden kinderen b n den twaalf jaren in clienst te nemen of in dienst te hebban Art 2 Het verbod van art 1 is niet toepastalgl op hoiselgke en persoonlijke diedlten én 6p veldarbeid Art 3 W geni overtreding van stt 1 zijn aan sprakelijk de hoofilen of Bestuurders der ondernemingen in of bij welke het kind in dienst is bevonden Heeft de indienstneming plaats gebad buiten weten van de bij het vorig lid aansprakelgk gestelden en bewijzen deze dat zij de overtreding onmiddellijk na daarvan kennis te hebben bekomen hebben doen ophanden dan wordt degene aansprakelijk gesteld die het kind in dienst beeft genomen Art 4 Overtreding van art 1 wordt gestraft met geldboete van ƒ 3 tot 23 en gevangenisstraf van 1 tot S dagen Ie zamen of afzonderlijk Bg berbaiiiig van overtreding binnen een jaar na eene vroege veroordeeling wordt altijd gevangenisstraf toegepast Overgangsbepalingen Art 5 Het verbod van art 1 dezer wet is gedurende het eerste jaar ua haar in werking treden slechts van toepissing op kinderen beneden tien jaren en gedurende bet daarop volgende jaar slechts op kinderen beneden elf jaren De liberale Kiesvereeniging te Franeker heeft nadat de heer Fransen van de Putte voor de candidatuur als lid der Tweede kamer had bedankt tot caoditlaat gesteld prof S Vissering te Leiden met 13 van de 2U stemmen Naar men verneemt zal te Hoorn als candidaat voor bet lidmaatschap der Tweede Kamer door de liberale partij worden gesteld mr G de Vries afgetreden minister van justitie Bg de verkiezing van een lid der prov staten van ZuidHolland is in hot hoofdkiesdietrict Oud Beierland gekozen de heer vnn Driel burgemeester van Puttershoek met 2S8 stemmen Op den b er Kluiffaoofd burgemeester van Numansdorp waren uitgebracht 108 en op den beer Vaarzoo Morel burgemeester van aGravendeel 47 stemmen Gedepntaerde Staten van Zuid Holland hebben besloten dat de tot dusverre in gebruik zijnde burgerlgke begraafplaats te Qieisen Nieuwkerk met 1 Januari 1875 zal gesloten worden Mocht op genoemden datum de nieuwe in aanleg zgnde begraafplaats niet gereed zijn dan znllen de Igken in naburige gemeenten ter aarde moeteu besteld worden De minister Heemskerk is Donderdag morgen aan een groot gevaar ontsnapt Terwijl bij op zgn torentje zat te welken ontdekte wfin dal een der balken waarop s Munsters kamer rns zoo ermolmd was dat ieder oogenblik geheele iniskking stond te wach ten Dat bracht natuurlük ia het departement vrij wat consteraatie teweeg de minister is terstond verhuisd en een groote verschikking van de andereambtenaren was daarvan het gevolg Vod Men deelt aan de N R Cl het volgende als een loifelijk voorbeeld van eerlijkheid mede LI Maandag had ik mg van Botlerdam naar s Hage begeven om den optocht bij de opening der zitting van de Staten Generaal te zien Mg ten 1 ure aan den Vg verberg bevindende was daar een root massa volk bgeen toen ia het gedrang mij een militair in haast voorbij schoof 0p dat oagenblik bemerkte ik dat ik mgn gouden horologie miste en terwijl ik eenigen tijd zoekende was of het soms kon gevallen zgn kwam uit de menigte die miUlair naar mg toe en maakte met eenige hoffelgkheid zijne excuses dat bij het passeeren het horologie aan een zijner kleedingstnkken was blijven hangen onmiddellijk verdween hg weder onder de menjgte en liet mg bgna geen tgd hem mgn dank te betuigen Donderdag namiddag is te Amsterdam de heer Godsrd op nieuw met zgn ballon de iUtéore van het terrein bg het Paleis voor Volksvlgt oggeslegeu Eene aanzienlyke menigte waaronder vele vreemdelingen was om en op het terrein tegenwoordig De hh J G Verschuur en A N baron de Vos v n Steenwgk maakten den tooht mede Weder moesten twee piusagiers op het laatste oogenblik worden afgewezen Des avonds ten half tien are is Godard na eene prachtige reis over de Zuiderzee nedergedaald te Zuidhi aek bg Skppemeer pror Qroningen Von ürk ontvangt de N B CU onder dagteekeuing van 24 Sept her helf volgend bericht Heden avond ten 6 nor was hier de luchtballon van Godard il het gezicht Hg bewoog zich in de richting van Urk Boven dit eiland gekomen daalde men tot op 400 méten maar te westel k De reizigers ar n cichtblur en het hoorngeschal was hoorbaar Het luchigevaarte bewoog zich verbazend snel Teil kwatrt over 6 uur was ds ballon uit het gezicht Misschien zal het velen niet bekepd xgn dat vau den burgemeester van der Werif nog een mannelgk nakomeling bcstat Hét is de heer N J van den Worm borgemeester tïn het séhiereiland Schiermonnikoog die Van mo erszgde van Leidens burgervader afstamt Hg is door de feestoömmissie tot viering van het beleg en ontret van Leiden uitgenoodigd tot bijwoning der op 3 Out te houden feesten De gouden gedenkpenning indertijd aan den t urgemeester van der WerIf uitgereikt en bij den heer van den Wurm in bezit zal dan mede bij de andere voorwerpen tot het beleg betrekking hebbende worden tentoongesteld De hoogleeraar Kern te Leiden zal iu de twaalfdfuitgave v B firockhaua Conservations Lexikoa hetartikel Nederland bewerken D In de Alkm Ji leest men bet volgende ingezoaden stukje In vele plaatsen slaat het vleesch bg de lagere prijzen der koeien af te Alkmaar nog niet Zoï het niet kunnen Laat ons eens zien Een flinke koe koopt men tegenwoordig voor 280 hoogstens 300 veiligheidshalve stellen wij ƒ 325 Schoon aan den haak weegt die koe 765 halve kilo s 70 h ilve kilo s haas muisjes en biefstuk 65 cents geven 45 50 de overige 695 halve kilo s a 50 cents 347 50 de kop tong en pooien 4 te ramen 397 het losse vet laten wij voor memorie de huid voor de belasting Alzoo behaalt de slager op den koopprijs 72 winst of zooveel meer als die prga tegenwoordig minder is En bedenkt men dat er slagers zgn die behalve de kalveren 6 a 7 koeien in de 14 dagen slachten dan is bet na te gaan dat zg ieder gerekend dat de kalveren knechtsloon patent enz betalen 250 per week en zelfs bij rgzing der veeprijzen met 20 pCt nog ƒ 200 per week veriiienen Geen wonder dan ook dat zulk een slagersbaas zooala onlangs een no aris vertelde zich niet kan bemoeien BMt het uitzetteB van zijn geld op kleine hypotheekjes daar slechts roote zgn aandacht verdienen Maar evenmin is et te verwonderen dot de verbruikers zich de vraag voorstellen of zg niet door samenwerking in staat zonden zgn zich zelven en het algemeen van goedkooper vleesch te voorzien en bovendien nog eene behoorlijke rente te maken van het geld dat zij tot dit doel beschikbaar stellen Dezer dagen heelt een 16 fige knaap te Kaapsn zich verdronken uit vrees vpor straff waarmede zijn vader hem bedreigd had Naar men uit het Westland nieldt staat het met de vooruitzichten op den druivenoogst alleszins gut stig Men is reeds met de verzending begonnen Naar w j vernemen is door eenige heerea te Arahem een brief gezonden aan de heeren Carter Klein h Co te Glasgow met verzoek om ben te noteeren voor een aaniienigk bedrag aandeelen in de geldbe leggingwedrennen enz De heeren hebben echter bet bedrag dier aandeelen niet overgemaakt als grond daarvoor aanvoerende dat daar zij toeb altijd moealen winnen en den inleg terug krggen overmaking kla $ naal overbodig moest worden beschouwd en slechts eene onnoodige moeite igdverlies en aanteekeuiagkoslen veroorzaakt Die heeren meetaén dat dezaak eenvoudiger is indieu de heeren Carter Klein te Co hunne winst na aftrek van de 5 e g provisie overzenden dan is de rekening op de eenvood ste en gemakkelgkste wgze gelikwldeerd Dejnistbeid dezer redeneering boven allen twgfel bevindent e haasten wg ons o izea lezers die mede te deelan enaan te raden dil voorbeeld te volgen en aandeelente nemen tonder geldvei zending t geen dit Injzonder voordeel aanbiedt dat iemand zonder iets tSsbezitten schatrgk kan warden N A C INGEZONDEN Mijllieer ie Redacteur I De veelvuldige en uiteenloopende besohonwingen over de weezeoverplegifig die thatis in verschilleudte bladen meer en meer de aandacht wekken traffeo wij ook aan in Uw nummer van den 20n dezer in een stuk over Weetenverpleging geteekend W Niet geheel de zienswgie van dien söhrijier doelende en niet gezind dia zaak in het pitbliek met eenen onhekende te gaan behandelen verzoeken wij U door ket plaatsen d r regelw tfn8 4e gelegenheid te schenken den Heer W beleefdelgk DÏttenMdigen zidb m ódlergeteekendhn te willln aailhielash ten einde niet vluchtig maar volledig met n of meerderen onzer op eenen Zondag en eeneq ii erkd ui den gang van opvwding onder gs eif v énm ing itt het gesticht onder ons b tnur staande te komen gadeslaan Ons rliiende dat langs dieu w ZjjvEs oordeel t