Goudsche Courant, zondag 27 september 1874

Woensdag 30 September W 1Ö7Ö 1874 Stoombootmaatschappij Volharding DESDE EEUWFEEST W mm OHTSBT op ZATURDAa den 3 OCTOBER 1874 Dienstregeling voor dien Feestdag Van Amsterdam naar Leiden s nam 1 uur in plaats van 2 nnr Van Vè ioom naar Leiden s morg 7 uur en s nam 2 30 ure Vaii Gouda naar Leiden s morg 7 uur 10 15 en s nam 5 15 ure Van jlltpJien naar Leiden s morg 8 80 9 45 11 45 s nam 5 en 6 45 vrte Tusschen 11 45 en s nam 5 uur nog een dienst van AlpTwn naar Leiden Van Leidmi naar Gouda s morg 7 uur 12 15 en in plaats au s nam 4 30 ure s nactb om 1 nur afvaart Haven Van Leiden naar Alpften en Uithoorn s nacbtS om 12 ure afvaart Haven NB WOENSDAG 30 SEPTEMBER VEEMARKT te Leidm de dienst aJs Vrijdags DONDERDAG 1 OCTOBER WEKELIJKSCHE MARKT te Leiden ie dienst si 2 tordags De DIRECTIE GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IIEEREN LANDBOUWERS worden attent gemaakt op de gelegenheid die er bestaat om goedkoop goede COMPOST t koopen te Arnhem die desverkiezende vrjj scheepsboord wordt a eleverd door den ondergeteekende bjj wien men lle inlichtingen kan bekomen De Directeur Boekhouder der Gemeente reiniging te Arnhem 13 van KONIJNEUBUBO De inzending Tan advertentiön kan geschieden tot één aur des namiddags van den dag der nitgave Br biedt zich aan tegen NOVEMBER ee e Fatsoenlijke Burgerdochtcr als TVVKEDE of VVEBKMEIÜ 20 jaar oud P G goed kunnende NAAIJEN en met de WASCH omgaan en van goede Getuigen voorzien Franco brieven onder lettor O aan het Bureau dezer Courant MANDFACTDREN Er wordt GEVBAAGD in een WINKEL van Manufacturen Gar en Baud een vlug Fatsoenlijk Burgermeisje welke reeds in eene dusjaiiige zaak is werkzaam geweest en geneigd is in de huishouding made behulpzaam te zjjn Brieven franco onder letter B by den BoekhaudelW A BRINKMAN alhier Deventer KOEK Pabriekaat Ju BUSSINK Deventer en EEESTGEBAE voorhanden bjj W N RAAIJMAAKERS firma H KEMP Oosthaven B 17 BH MWSIMS Een JküNGMENSCH 20 jaren oud thansruim 3 jaren werkzaam zijnde op het KANTOOReener ÏOUWSLAGBRIJ en bekend met hetItaliaanseh boekhouden wenscht zoo spoedigmogelijk van BETREKKING te verahderen Keflecteerenden gelieven zich te adresseeren onder letter L bfl den Heer A ENOOP KleinHeiligland te Haarlem Openbare Verkooping WAV eeneii netten INBOEDEL op DINGSDAG 29 SEPTEMBER 1874 des Toormiddags ten 9 uur ter woonplaats van den Hee BORST aan de Gouwe w k C a 58 te Gouda hestaande in Staande MEUBEIBN als Tafels Kasten BureMi Pendule Stoelen voorts HUISRAAD BEDDEN metTOEBEHOORBN VERWERSGBREEDSCHAPPEN enz Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J F0RTÜIJN DJEIÜOGLEEVER te Gouda 5 Mr de oprMdiog in Weeshuizen die met van grooteten nrug üd dan bet Goudsche seker wel ceutge tjzigtng zal onderrindeo hopen wy feer tlat de Heer W deze sttnoodigmg wel ul Uleo uuemea EEGENTEN van HM WEESHUIS xniA September 1874 te Gouda e Klhnper mm M artikel H eeienairpliyimff N oorJnl dot een beioek aan iet ff eethms wemu remttottt mu fpleveren Uy gelooft dat om de opmethtif 11 een zeo groot aantal kinderen na te gaan meer behoort dan een éeioei aan de mnckling Kaar oHe ofvoeding gegeten loordt Iljj h oeettngd en de namen der ieeren regenten eyn er iem iorg roor ddt de inrichting van het Goudsche ff eeêhmi loo goed u als bij een dergehjk gesticht mogelijk i doch on haoengenoemde reden meent hy voor de operigens zeer tereerende mtnoodigijig te moeten liedatden DE Redactie Laatste Berichten Bern S5 Sept Het internntiaiiaal Postcongres iheefi zich verfenigd met hetToortlel tot bet opnchien Tin een internationaal postborean Voorts is bepaald dat de Poet nnie om de drie jaren ern conferentie al honden waarvan de eerste in 18 77 ïbI plaats hebben te Parijs Weenen 2S Sept Pe Noordpoolreizigers zijn lier aangekoiaen Zij werden door lieputaties an mlitairen en bnrgeis door talrijke corporaties en door een anar ienbare menscbenniasta op zerr en thoiisiaitMohe wijze ontvangen Bij hun tnpvoetscheu tocht in rutuigan door de i er ierHe straten juichte de nenigte ben ODophondelijk toe Morgen zal een feestet gke zitting van het ieographisch Genootschap plaats hebben De Kroonprins zal daarop als be sebermheer tegenwoordig zgn Berlijn 25 Sept De Berliner PoH betoogt dat de gedragslijn ran de iRegeenng ten opzichte van art 6 Tan het Prager v edetTcrdrag voltotnen duidelyk is De Regeering heeft genoegzaam hare bereidwilligheid tot het ten uittoer leggen van bedoeld artikel beweren daartoe werden immers met Denemarken onderhandelingen aangeknoopt Wanneer ven chter spreekt van Denemarkene grieven mag men echter met vergeten dat het Prager vredesverdrag gesloten werd tusschen Oostenrijk en Pruisen Burgerlijke Stand GiBoRFN 4 Sept Adds Maria losma tfaders G Tan der L wr n J J Franken 25 Antoam oude P jAnseQ 1 A bouwnun Pgije Margantha oudéra N Mm en 1i lloogeadoorn ÜHkLium 21 Sept A an Omme 83 j C A Hornfs huisvr van F Booü SS j aI botllcman 79 j 6 B Mol 1 j 9 m T ADVERT EWTIËN van Rotterdam I I MARIA ANTOINETTAGOORISSEN I Gouda 25 Sept 1874 Eenige en algemime henraigeving I JOANNES THBODORUS HENDRIKS H De ArroiMissemeuts Recliïbankte Rotterdam leeft by vctunia t q dan 23 September 1874 P TAN uBR WANT Ö CZooN Koopman te Goudi m staat van FAILLISSEMENT verUaard ingikande den 21 dier roaaod en benoemd tot Bechter Oommissairis den E A Heer Mr J C E Baron van XLINDEN Rechter n tot Curators de ndergeteekendeu Adv aten te Gouda Mr J F ORSÜIJN DROOGLEEVER Mr P J SNEL € ourfo 24 Sept 1874 No 793 der beroemde Wekeiyksche Zamenspraken uitgave J J H KEMMER te utrecht is heden voorhanden by den Boekhandelaar JUnge Tiendeweg te Qouda J TE KZOOF Ben HUIS en ERF op een der beste standen en gelegen voor en achter aan de Vaart inhoudende 4 KAMERS KELDER KEUKEN en TUIN te Gouda Brieven Jranco onder lett W aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkoopingp te o o D D A op WOENSDAG 80 SEPTEMBER 1874 dei middags ten een uur in iet Logement dï Zaim aldaar van Een HEERENHUI8 ERF en TI7IN aan do Turfmarkt te Gouda wjjk H n 77 zjjnde in het huis een marmeren gang zes kamers een keuken kelder bergplaatsen raime zolder n hetgeen verder tot een goed ingerigt Woonhuis behoort Verhuurd aan den Heer T DRAI IER tot 1 Mei 1877 voor 300 in t jaar Een HÜIS ERF en TUIN aan de Turfmarkt te Gouda wyk H n 76 Zjjude i het huis vijf kamers eene keuken en hetgeem verder tot een goed Woonhuis behoort Verhuurd aan Mejufvronw van NOOTEN tot 1 Mei 1875 voor 144 in het jaar En een HtJIS en ERF in een poort in de Vogelenzang te Gouda wijk M n 48 Nadere inlichtingen zgn te bekomen te kantore van den Ncttaris W J FORTDIJSf DROOGLEEVER te Gouda Publieke Verkooping op Crediet als naar gewoonUO van eene grootè partij 1 A J A A R S STOFFEftï op JIAANDAG 28 SEPTEMBER 1874 dei namiddags ten 2 nor in het Hotel T cvom bi WILLBM JOHANNES MARINUS SCHOLSZ te Gouda als eene aanzienlijke partij Wollemstoffen Duffels Escimo Ratine Flooone Engelacheral Fransche Buksking Satin de Laine Zwarteen Ciurde Lakens Waterproef Baai Bejvert ens Witte en gekleurde Katoene Dubée Japonstoffen Zwarte Zijde en verdere MANUFACTUREN gemaakte He er en WINTERELEE ÏHNGSTÜKKEN en JONGBNSJA SBN Te zien op den Verkoopdag van s morgeng 10 tot 2 uur V ZEG T RET VOORT f eoti Drnk nn A Brinkmaa Oe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Ia de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Oe prjjs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 De yemceiitebegTooting IL De Qitgav n ign 48639 56 lager geraamd dan die voor bet loopende jaar Op deze begrooting worden gemist de volgende belangrijke posten van de begrooting voor 74 het bouwen eener tweede Armenaohool f 23000 subsidie aan de herstelling der Oouwekade 26717 82 Nadeelig slot der rekening van 1872 10939 56 ƒ 60657 38 Zoodat na aftrdf dezer buitengewone uitgaven de begrooting voor 75 ongeveer 12000 hooger ii Dit bedrag is over een aantal posten verdeeld sommige daarvan zgn nieuw andere zjjn hooger voorgedragen Geen der hoofdstukken heeft en belaugrgke verhooging ondergaan zooals blijkt uit den volgenden staat Meer voor Minder voor 1875 1875 548 Hfst L Huish bestuur 21938 24732 82 30 1217 89 100 2865 3898 af Werken en inrichtingen totopenbaren dienstbestemd Eigendom naarhert borgerlakreclit Invordering deHpi belastingen Openbate veiligheid en brandweer Pi gezondheidpolitie Onderwijs Armwezen Benten eiiossingen Andere uitgaven Onvoorz 1 8658 89 57298 45 Ahrt 0 eene vermindering van ƒ 48639 56 hetzelfde cgfer dat wfl boven verkregen Dat de cjfers in den staat niet overeenkomen met bet verminderd bedrag der buitengewone uitgaven en dat waarmede sommige posten verhoogd werden vindt gereedeljjk verklaring in het feit dat ms wel mi totaal van een hoofdstuk lager was maar toch sommige daarop voorkomende posten verhoogd waren Bfl do behandeling der rerschülende hoofdstukken zal dit nader blaken HoopDST I Huishoudelijk BBstrua Afd X Bezoldigingen eni hooger geraamd 343 wegens o meerdere uitgaven in verband met de meerdere opbrengst van bet weegloon 40 b verhooging der bezoldigingen vanden controleur der scheepvaartrechten den sluiswBchter en de knechts b deUselhavensluis alsmede de reeds ver hoogde bezoldiging van den bmgwachter Djj de Kleiwegsbrng 833 373 na aftrek der venuiudeide bexoldiging van den marktmeester ad 30 voren ƒ 343 Afd 2 Andere uitgaven tiiMdagelijkeck bestuur hooger geraamd 205 jegens a venueerdere nitgavea voor draken bindwerk 175 b verhoogiug van hetoaierboud enden aankoop van meubilsii M het raadhuis ten einde de tafelkleeden in deraadzaal te kunnen vernieaweB 380 c vermeerderde kosten van het aanleggen en byhouden der registers vanden burgerleken stand veroorzaakt doortoeneming der bevolking 50 605 Af de op de begrooüng voor 74 voorkomende post voor het catalogiseeren van het archief wsArvoor in 75 geene uitgaven te doéu zjin 400 Als voren 205 HOOFOST IL WsEKES E rNWCHTINGEN TOÏ oFKMBAKisM DiEMST BESTEMD lager geraamd 21938 wegens a vermindering der kosten van aanleg euonderhoud der alg begraafplaats 200 b vermindenogvanden postvoQr het rioleeren vah zglen 3000 c den post voor het bouwen dtt tweede armenschool 23000 26200 Af de verhoogde posten nl o die voor onderhoud van bruggen en overzetveeren ten einde de brug achter hst MoordrechScheVerlaat te kunnen vernieuwen met 2400 b die voor onderhoudvan pompen en riolen teneinde te beproeven of me door het maken van eenNórtonpomp goed drinkwater zou kunnen verki gen met v 1000 e die voor onderhoud van havens vaarten kaA muren sluizen enz étót 862 4262 Als voren ƒ 21938 ADVERTENTIËN worden geplaatst vMi 1 5 regels a 50 Centen iedere regel weer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderiöke Nonuuen VIJF CENTEN HooFDST III Ekbnoomiikn naab hbt BtraGEELUK BBCHT li cr geraamd f 24732 82 wegens vermindering van de posten a onderhoud van huizen poorten torens enz met ƒ 500 b kosten voor het innen v renten wegens insohr op t grootboek met 15 en het wegvallen van den post subsidie tot herstel der Gonwekadeu 26717 82 27232 82 Na aftrek van de verhooging vanden post O iderhoad van het jaagpad langs de Gouwe om de kos JAf te bestrijden voor het in goeden staat houdender schoeiiogen ouder Waddinxveen Boskoop en Alphen 2500 Als vown f 24732 82 HOOPKST IV InVOBDEEING DFR PLAATSBIJJKB BELiSTiNGEN hoogcT geraamd 30 wegens verhooging met dat bedrag van den post vergoeding aan het rijk van 2 ten honderd van het onzuiver bedrag der gemeente opcenten op de gronden personeele belasting HOOÏDST V OpENBAEÜ VEILIOHglD en BBAND WBEB hooger geraamd 1217 89 wegens vermeerdering der volgende posten a Belooning van de inspecteurs dienaarsen verdere beambten van politie en van develdwachters naar aanleiding van het voorstelom het getal agenten met een te vermeerdereuen hun bezoldiging met 25 s jaar te verhoogen met 600 b Kleedingen wapening derpolitiedienaars en veldwachtèu met 00 c Onkosten voor nacht en stillewachten met 1 d Onderhoud der lantaarns ten einde het getal te vermeerderen 90 e Onderhond der brandspuiten om op de Markt en Kleiweg eenbrandspuit te maken met 660 S 1411 Na aftrek van den lager geraaniden post Kosten der schutter overeenkomstig de begrooting vanden schuttersraad ad 193 107 Als voieh f 1217 89 HffotfuST Tl PlAATSBtUKB OMOKDHElDS pouTiB hooger geraamd 100 zjjnde een nieuwe post voor outsmettiug van besmette voorwerpen HoorosT VII Onderwijs bunsten en weTENSCHAMBN hooger geraamd 2865 wegens vermeerdering der posten a Jaarwedden der liuofd en hulpondertvijzers en onderwjjzeressou iipt i i t t lagp aaa kweekeüugeu wegeu verwcerdenng van per