Goudsche Courant, woensdag 30 september 1874

zal ona aangenaam z n t kunnen medewerken tot het tot stand brengen eeiier wet op liet hooger onderwijs terwijl wij den uitslag van de ernstige overweging der vraag n lke wijziging de wettelijke regelen omtrent andere takken van onderwijs heboeren te gemoet zien Over enkele paragrafen hSddsn disousslën plaats bij die betreffende het onderwgs tusschen den heer van Zuyleu en den minister van binnenlandsobe ztken Het conoept vires werd ten slotte met algemeene stemmen aangenomen Van den minister van bianenlandsche zaken ie bericht ingekomeu dat bij daartoe door den koning gemachtigd het ontwerp nopens bet verleenen van subsidicn voor spoorwegen introk s Konings antwoord aan de oommisssie uit de Eerste Kamer welke bet adres van antwoord op de Troonrede Z M heeft aangeboden luidde Mijae heeren Ik verzoek u aan de eerste kamer der Staten Generaal mijnen danlf te nilleu overbrengen voor haar adres van antwoord eu haar te reus de verzekering te geven dat ik daardoor met genoegen bg vernieuwing de verzekering heb verkregen van hare ernstige begeerte om mede te werkrn tot alles wat tot welzijn van ons dierbaar Vaderland kan strekken f 2865 Ook prof Vissering beeft voor de audidatuur voor bet lidmaatschap der Tweede Kamer hem te Franeker aangeboden bedankt Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Bergenop Zoom alwaar drie beetwortelauikerfabrieken bestaan is aan den miuister van financiën eeb adres verzouden met verzoek tot algeheeleafsohalBug van4en accijns op de suiker De ifisria Stuarl van Schiller vroeger deor ds J L ten Kate vertaald zal worden opgevoerd door de Vereenigde Tooneelisteu te Amsterdam Mevr Kleine Gartman zal de titelrol vervullen De heer Godard zal margen te Amsterdsm weder opstijgen uit den tuin vaOhet Paleis voor Volks ilgt met fkn grooteo ballon V Union dei Feubles die 2 045 00 liter gas kan bevatten en met een valscherm is omgeven van 75 meter omtrek Deze ballon heeft te Bordeaux 12 en te Antwerpen 10 peisonen medegenomen Even ala te dezer jare zullen weder in den zomer en bet najaar van bet v i d jaar gedeelten van bet leger lu de legerplaatsen bg Milligen bij Zeist eu op het Wiesselscbe veld verecu igd worden om gedurende eenigen tijd op ruime schaal te worden geoefeüd De otenge troepen zullen in de garnizoenen veréeiiigd met die uit andere garnizoensplaatsen gecombineerde ranuocuires verrichten of bestemd orden om forten Ie bezeticn en te verdedigen Hier e zullen bg de corpsen infanterie van de divisie wetke het kamp zullen betrekken de miliciens van al de lichtingen uitgezonderd die vau tie oudste ouder de wape iea worden geroepen Dit jaar is ruim 25 650 ten koste gelegd aan de restauratie van oude gehouwen die uit het oogpunt van oudheidkunde geschiedenis en kuust Miatrde hebben Voor dat bedrag zgn of worden hersteld en onderhouden de 8t Janskerk te s Bosch de Munsterkerk te Roermoud de Domkerk te Utrecht de kerk te Thorn de toren der Parochiekerk te Breda de beschilderde glasmiten van de St Janskerk te Gouda de nine van Brederode en het Muiderslot Thans liggM aan de heart de St Bavokerk te Haarlem de Hooglandsebe kerk te Leiden de Bovenkerk U Kampen de kerk te Brouwershaven en de Oosterpoort te Floorn Om aan de daartoe gedane aanvragen te voldoen en om dan voortgang der eerstgenoemde werken en de goede uitvoering daarvan te verzekeren zei voor het volgende jaar 30 000 meer worden aaogevmagd De arroad recbtbank te Deventer heeft in dè vorige week Victor Driesseiis den tooneeldirecteur wonende te Antwerpen schuldig verklaard aan bet lu bet openbaar toevoegen van smaadwoorden welke geenerlei telastlegging van eene bepaalde en omschrerene daad maar van eene aangeduide ondeugd behelzen en veroordeeld tot betaling van eene geldboete van 8 en nboidiai re gevangenisstraf van ién dag De aanleiding hiervan heeft zich volgena de Deventer CouYant aldue toegedragen In den avond van Uen Ssten Juli 11 heeft en sUodje plaaU gahad bg de scboitwburgtent destgds staande aan den Bi ink De taxateijr B H de l eenw te Deventer verscheen toen aan die tent met dea deurwaarder van der Saag en baald eenige meabelen stoelen enz aan de achterzijde e uit Daar kwam een oploop en al spoedig werd er gaeegd Die D de tooneeldirecteur beiaalt niet i D hierbg tegenwoordig riep daarop uit dat dit zoo lonepl door de tweede armenschool yeroorlaakt ad 2300 h onderhoud der scholen schoolnieubeleu en onderwgzerswoniugeu om de eltile reden ad 275 r Kosten van schoolboeken enschoolbehoeflen ad 200 d Vunr en licht in de staden idem ad 200 e Kosten der bewaarscholen teneiude de bezoldiging van het hulppersoneel te verhoogen ad 70 en een nieuwen post Kosten van het stedeiyk museum van oudheden 170 f 3215 350 Na aftrek van de vermindering der toelage aau de Libry met Als voren HooPDST VIII Akmwezen hooger geraamd J 3898 wegens vermeerdering van a de kosten der gemeente apotheek noodigom de kosten der geneesmiddelen tebestryden met 163 b de kosten van verpleging vanarme krankcinnigen door toeneming van het getal 600 c verhoogde subsidiën aan de beide gasthuizen met 20 hetbestedelingenhuismet 950 en het wecshms met 2300 3270 4033 135 Zjjnde de snbsidie san het Burgerlijk armbestunr verminderd met Als voren 3898 HooPDST IX Renten ei aflossisgbn van OEIDLEBNINOEN EN ANDEEE OPE VBARE SCHULDEN lager geraamd ƒ 713 wegens vermindering der posten a pensioenen lyfrenten en wachtgelden doorliet vervallen van t pensioen aan wglen denheer Terwen ad f 600 na aftrek van t sederttoegekend fiensioeii aan C Nieuweuhuiiten ad J 125 met 475 b gratificatiën door de intrekkingder gratificatiën van v d Want ad f 240 en t vervallen der gratificatie mot 1 Oct 75 van de wed Koppenol waardoor fhO wordt bespaard zjjude daarentegen aan Zuidveld 62 gratificatie toegewezen met 238 AU Torea 713 floOFDST X Andiee UITGAVEN lager ge raamd 9539 56 door t wegvallen van den post nsdeelig slot der rekening over 1872 f 10999 56 Na aftrek der verboogingen van a de bij voorschot aan het Ryfc te verstrekken gelden met 400 b de brandverzekering hmet 300 I c de uitkeering aan tRgk van het aandeel iikde kwade posten der directe belastingen met 700 1400 Ais voren 9539 66 Uoorusr XI Ohvoorziene uitgaven lagef geraamd f 375 07 omdat daarvoor g en hooger cgfer beschiklxtar was BUITENLAND B tt iilaHdsck Overzicht De beer Tbicra ia op reie en nataarlgk maakt de repnblikeinscba Ftaiftehe pert van die gebearteois dadelgk een gewichtig politiek feit Men aehrgtt itt de ei president overal met de Ineeate sjiSDatliie oidt ontrangen Zyn errale beaoek gold Vizilie de irooiiplaate van Gaaiair Pérjer Daar werd liy in het geilluniDeerde aiadje fecstelgk door den mtire met een aaniprnak ontTApgeo en antwoordde o a dal hy er niet aan twijfelde of bet mn hem met de hulp van Périer gelnkken de oooaerratieve xpnbliek te grond restea De hoivling van den maire moet natiorlijk den toorn der regeering opwekken Hg beeft door zijn republikcinscbe aitingen de woordeu van Thiers uilgelokt ücze vinden nataurlgk overal weerklank Men f t dnn ook reeds dal in den miuiaterraad tot ufMttinf van den maire vnu Vezille beslaten ia Volgens voorloopig telegram is Maillé de repablikein in Maiiir et Loire verko ien De Sépubli ne Fran aiae bevat een brief ran Gambetta over de verijicuwiiig der Algemeene Raden op i Oct waarin lilj ze t iliit Frankryk zich behoort te uiten in deze verkiezingen welke noodwendig een staalkundig karakter hebben Aan de repablikeiuache leden der Algemeene Baden zal de taak ten deel vallen om de staatkundige opleiding der nieuwe maatschappelijke lagen te volbrengen en de aanstaande algemeene verkiezingen voor te bereiden Uil Berign wordt aan de Augtburgtche bericht dat de Duitsche Kgksdig niet vóór de tweede helft van October wellicht eerst tegen het einde dier maand zal worden bijeengeroepen maar toch de werkzaamheden vóór Kcratmia lal afmaken De Beierscbe Ijnnddag zou iii de eerste dagen van Januari worden bgeriigeroepeii De üuitsche en over bet algemeen de geheele baitenlaiidsche pers houdt zicb nog met de verstand liottdiiig be ig tusschen Duitschland aan de eene en Dcnemurken en Rusland aau de andere zijde Omt ent de Deeiiselie quiestie hoort men mets officieels iiuch uit K apenh igen noch uit Berign Alles bepaalt zicb tot daiibladgeruohten en oflicieuae mededeeliugeo Zoo betoogt de Berliner Po t dut de gedragsign van de regeering ten opziohte van art E van bet Piager vredesverdrag volkomen duidelijk is De Begeering heeft genoegzaam hdre bereidwilligheid tot het ten uitvoer leggen van bedoeld arlikel bewezen daartoe werden immers met Denemarken ouderhanileliiigen aangeknoopt Wanneer men echter spreekt van benemarken sgrielren mag men niet vergeten dat bet Prager vredesrerdrag gesloten werd tusschen Oosteiirgk en Pruisen Omtrent Bus and is oIRcieaa aan de Weener dag bladen medegedeeld dal naar aanleiding van den brief van den Czaar dan don Carlos cene diplomatieke gedacbtenwisseling tusschen Berign en Petersburg heeft plaats gehad Van Russische zijde is het bestaan ran den onderlingen brief niet geloochend daarentegen ten sterkste ontkend dat aan dezen brief ook maar eenigszina de gedachte ten grondslag ligt om de erkenning van Serrano s Gouvernement af te keuren Evenzeer komt bel Kabinet vaa St Peters burg tegen het verfflOC n op dat in de niet erkeniiiug van dit Gouiteruement vande zgde vanBnsland eenige demonstraiie ligge tegen hetgeen gedurende de samenkomsten der drie Keizers is overeengekomen hare afwijkende houding in de Spaansche quaitie beschouwt de Russische Begeeriug als eene onbeteekenende bijzaak welke haar hoegenaamd niet verliindert vast te houden aau hetgeen tusschen de drie Keizers overeengekomen ja Rusland zou dan ook al voelt het dan ook meer sympathie voor don Odrios dan voor de revolutionaire Regeering van Serrano 111 alle Europee nlte groote j nBsti n steeds aan de zijde van Duitschland staan Aldus ongeveer moet bat antn oord vafi dea Russlschen ambassadeur te Berlijn hebben geluid waarvan de Duilsche Kijkskanselarij terstond mededeeling gedaan moet bebbeu aau het Weener Kabinet In een telegrafisch bericht oit Berlijn daarentegen wordt alle diptomatieke gedachtenwisseling tuiselien Berign en Petersburg uit de hoogte ontkend en zelfs bet bestaan van een brief aan don Carloa in twyfel getrokken Hoe het zij algemeen gelooft men dat aan de vele minder gemststellende berichten van den laataten tijd althans eenige waarheid ten grondslag ligt en dat r tn Europa gerust lestelleu meer noodig is daii eene eenvoudige verklaring dat er van da gebeele zaak niets is De Italioansche Ministers hebben veel hoop dat de verkiezingen voor da nieuwe Kamer in hao voordeel zullen uitvallen en een meerderheid gaven waarmee geregeerd kan worden i het streven is een meerderheid te verkrggein die uitmunt door gematigdheid ren waarop de nieuwe qualifieatie van liberaal conservatief van toepassing ia De uiterste reckterzgde is bevreesd dat de Regeering werkelijk zal slagen et dit plan terwijl de liuketzyde duokt dat zij een tgd van allerlei oneervolle tnuMotifes te gemoet gaat De roet dtlla Feriti bevat dén tektó t de aanspraak welke de Paus op 2 deter veijoardag der bezetting van Home tA eene demitati heeft gehouden Hg zaide o a fiete dog ia ook h t iet van de Móéder Goda en dit samentreffiMi oet n een troost zijn Wg Mtlen Onae Iiiev Trouigftavolgen en ons niet latn achrifclt i maar b den en de goddelöozen weeratoan Toespelingeu op de atOatkande komen in dete rede niet voor De Madrid Gazette bevat een decreet dat karakl teristiek mag heeten tdt kenscheUing vnn den tegenwoordigen toestand in Spanje Meer daa twee maanden geleden werd een bniteng wone liohting bevolen van 125 000 man tusschen de 22 en 35 jaar Er zou eene reserve worden gevormd van 80 bataljons Do lichting bad plaats en men verhaalde dat de nitslax voldoende was Men deelde niet mede hoevele der lotingen weerspannig waren doch zij die aan da oproeping gehoor geven vormden een belangrijke vermeerdering der strgdkrachlen bestemd tot bovechtinir der Carliaten Het schijnt echter dat zij niet talrijk genoi waren tot vorming der bedoelde 80 bataljons welke eene sterkte zouden hebben gehad van 1600 man indien al da lotelingeu waren opgekomen WeU liobt zullen wij liet ver van de waarheid zijn door aan te nemen dat zg die opkwamen minder waren dan de helft der opgeroepenen Doch zelfs voor den was het moeilijk offloieren te vinden Het is nog niet zoo veel jaren geleden dat Spanje zoo gelukkig was 400 generaals te bezitten terwgl bet aanial ko lonels majoors en kapiteins ontelbaar was Wellicht was het met het doel om van de overvloedige ofü eieren bevrijd Ie worden dat al het mogelyke werd gedaan om zelfa de goede offlcieren tegenzin in dea dienst te doen opvatten dat de artillerie het schooaste korps in het Spaansche leger werd beleedigd en tot insubordinatie gebracht waarvan vroeger nimmer een blijk was gegeven Vele offlcieren verlieten den dienst en eenige weinige andere die vroeger voor de constituiioneele zaak vochten dienen thans onder de C rlisten om kort te gaan het was moeilijk om genoeg officeren te vinden voor de 80 bataljons zoadat er slechts 50 zalleu gevormd warden Als nieuws seint men thans uit Madrid dat Serrano waarschijnlijk het opperbevel ovar het oentraa leger op zich zal nemen Verder wordt van beide zijde getwist over de grootheid van nictsbeteekeneiide geveohtjea Oeneraal Pavia die onlangs ongenoegen had met den Minister van Financien over de betaling ijer troepen is vervangen door generaal Jovellar De Noordpool reiiigers zgii te Weenen aangekomen en door vertegenwoordigers der militaire macht en der burgerg door talrgke deputalieu van vereciiigiiigcn en door eene ontelbare volksmeiiigte met geestdrift ontvangen Zij zgn stapvoets de voor hiinii ontvangst versierde stralen doorgereden onder de onophoudelijke toejuichingen der dicht sameugedrou gen volksmeiiigte Zaterdag ia te hunner eer eene fieatelgke ittiing gehouden van het Aardrijkskniiilig Geuootschap die door den Kroonprins ala betchermbeer is bijgewoond BINNENLAND Gouda 29 Seftekbee Op de voordracht voor onderwijzer aan de tweed armenschool alhier zgn geplaatst de bh L Posthumus hoofdonderwgzer te WestmOas J Verhoog hoofdouder te Nooddorp Groeneveld hulponderw te Rotterdam Hoenkamp hulponderw te Utrecht S de Jong Jr hoofdondetw te Haastrecht P OL Scbriek hulponderw alhier Door het bestuur der provincie ZuidholUnd is gisteren aanbesteed het ukdiepen van een gedeelte van den Hollandecfaen IJssel ten zuiden van de zoogenaamde Galg onder de gemeenten Moordrecht ea Oouderak Vgf oiljetten van inschrijving waren ingekomen de laagste inschrgver was de heer U d Gier te Hekeadorp voor HU Zaterdagavond is op den Langen Tiendeweg alhier eea jongentje gevallen uder een rgdende wagen waardoor de wielen over de beeulljes gingen die den kleins erg knenaden Op de tentoonstdling der Pomol Vereeniging dis Zondag en Maandag te Boskoop gehouden werd kwa men voor 280 soorten van appelen en 143 aoortea vaA peren Onder da laataten vindt men 4 oorten di uit Japan ingevoerd zijn namelgk de Mikado de Daimjio Sieboldü ea Madame von Sieboldt Z ooderocheiden zich van de Europeeeche aoorten dooi een bgwnder regelmatigen vorm en lengte der steel Voor de tentoonstelliag te Botterdam zgn behalve de vrachten rcle schoOM planten bg bet Bestuur aangegeven Z M heeft asn Hds commissaris in de proviniiia ZnidÓollaad moebtlging verleend tot bijeenfOepiUg van de Staten dier provincie in bnitengewsneWsirgadering op 13 October e k ten einde daarin over te gaan tot de keuze van een lid van bet ooilege van Gedep Staten dier provincie en tot de verkiezing van een lid van de Eerste Kamer der Staten Gsneraal Statea OeaeraaL TwbedvKahsr Zittingen van 16 en 28 Sept In de zitting van Zaterdag heeft de ministar van financMn de begroatlng wetteu iQ ediead A a ds redevoering door den minisier geaprsken onUeei en wij het volgende Over de diensten 187 L en 1872 bestaat een te kort geraamd op 2 100 000 dat zouder gevaar door de beschikbare geldeu der Indutfhe administratie voor 1876 kan warden gedekt De voorloopige itanltaten der dieuaten 1873 en 1874 ign van dien aard dat van de verleende machtiging tot uitgave tan sohatkistbiljetten tot een bedrag van 8 500 000 waarop ktt te kort voor 1873 was geraamd geen gebruik is behoeven te worden gemaakt De oorzaak daarvan waa dat de inkomsten over 1873 die ge naad iwuia 100 273 719 naar de lot dnaferre bekéntViyuitkaouten kunnen worden berekend op roim 109 000 000 De dienst 1873 zal ver oedelgk een overschot opleveren van ruim ƒ 875 000 Ook tan de uitkomst der dienst van t loopende jaar mag men gunstige verwachtingen koesteren De middelen werden geraamd op ruim 98 OOO 0Ü0 maar zullen ongeveer lOO OUO OOü opbrengen De uitgaven zullen vermuedelgk ongeveer 99 000 000 bedragen zoodat er een oversohot ten bedr ge vaa ƒ 1 000 000 zou zgn er behoeft dus geen sprake te zgn van de uitgifte van fi s millioen scbatkistbiljetten waartoe bij de wel machtiging was verleend Vuur de dienst van 1875 worden de uitgaven voorgedr en tot fen gezaqpenlijk bedrag van 110 184 541 99 zgnde bgna 10 millioen meer dan de uitgaven voor 1874 bedragen Tot verklaring van dit verschil wordt o a opgegeven de verhooging van eenige tractementen van ambtenaren ressorteerende onder het departement van justitie voor de verbetering van rivieren havens en wegen voor den aanleg van Siaata spoorwegen voor kunsten en weUuachappen enz te zamen ruim 2 167 000 Voor de marine ruim 2 000 000 voor bet departement van oorlog tot regeling en voltooiing van bet veatingsielsel 4 830 000 en nog eenige andere uitgaven te samen uitmakende het hierboven genoemde bedrag vau ongeveer 10 millioen gulden Gelukkig kan bij de uitbreiding der behoeften ook op belangrgke vermeerdering van de inkomsten worden gewezen Hot hit oog op de vermeerderde inkomsten in 1873 en 74 wat betreft de belastingen de inkomsten van domeinen postergen telegrafen en loodsgelden is de raming dezer middelen voor 1875 ruim 4 400 000 haager kunnen warden gesteld De raming der middrlen beloopt nu in bet geheel 102 686 019 50 zoodat nog zon b ooren te worden voorzien is een som van 7 497 26 49 om de uitgaven te dekken Dit ontbrekende bedrag blijft nog iets beuedeu de som aangevraagd voor 4en verderen aanleg van stants spoorwegen eene ui tgave die leker niet uit de gewone middelen behoort bestreden te warden waarom machtiging wordt gevraagd tot de uitgifte van schatkistbiljetten tot een bedrag vap ƒ 7 500 000 Men mat echter vertrouwen dat die machtiging ook gedurende bet jaar I87S eene doode letler zal kunnen blijven s Bgks knssea zijn toch bij voortduring zeer ruim ruimer zelfs dan ten vofigen jare van betaalmiddelen vooizien Op ultimo Augustus jl waa ar ceiie som van ongeveer f 41 200 000 voorhanden tegiii ƒ 83 116 000 onder hetzelfde tgd tip van het Voorgaande jaar mn Wfitoontwerp om althans een deel daarvan vmcjitdrageiid te maken zal der kamer warden aan eboden De begrooting toont aan dut de gewone ontvaog ten meer dan voldoende zijn om al de uitgaten te bestrijden wanneer daarvan worden afgetrokken voor poorwegen eV voor de uitvoering der vestingwet te Kamen 12 000 000 Dé regeering meent dat met het oog op de groote werken welke nog op nitvorring wachten vooralsnog ie bestaande belastingen moeten bigvea gebaadhaafd waarom zij daartoe door den koning gemachtigd het vosmtel tot afcekafSng van den neepdccijns en tot evenredige verhoogii van de belasting op het gedistilleerd intrekt De minister eindigt met de hoop uit te drukken dat de iuaaga der begruotingen lig de kamer de overtuiging zal vestigen dat de toesland onzer finantién inderdaad niet oaganatig asag heetea Het was ons gi Bven den oorlog in onze overzeescbe bezittingen tot heden dank zg de rgke opbrengst der cultures te bekostigen zonder tot eenig buitengewoon hulpmiddel de toevlucht te nemen Wij zien de jaren tcrugkeeren dat onze staatsrekeningen met batige aaldo s sluiten en bovenal de plicht der dankb arh id gebiedt ons het niet te venwggeo de steeds klim lende apbrengsten der belastingen die als de thermometer zgn waarnaar de nationale welvaart woidt booordoeld bewgttn ons dat hoeveel er ook nog te doen overig ia met vertroawen de toakonat mag worden tegengegaan lp de zitting van gisteren was het concept adrea in antwoord op de troonrede aan de orde Dit is geheel een weerkUnk op die rede ook de paragraaf betreffende bet öuderwgs Die paragraaf luidt in het concept aldus Ook ous Sire gaat het onderwij j zeef ter harte Het niet was en om dit te bewijren zeide hij tot de Leeuw eu het volk bij de tent zicu wendende Oij zijt een afzetter dat is bg mij een dief dit verklaar ik ten aanhoore van het ganscbe Deveoter publiek Deze beleediging bad eene aanklacht ten gevolge eo zoo werd V D voor de rechtbank gedaald De beklaigde was niet verschenen Ter terechtzitting verklaarde de Leeuw dat voor de voontellingeo vau het looneelgezelsc iap gedurende de kermis eenige meubelen bg hem waren gebuurd voor de som van 8 later bad men nog andere gehaald waarvoor afzonderlijk moest worden betaald In den namiddag van den Ssten Juni II had hg een rekening van 14 aan het bureau van de tent gepresenteerd en die had men als niet acc3ord geweigerd te belalen Daardoor had hij zich genoodzaakt gezien nog deozelfden avood door den deurwaarder zijn goed te laten weghalen Dat de Leeuw dit deed ouder de tooneelvoorstelling beeft bg de rechtbank gegolden ala eene verzachtende omstandigheid bij het bepalen van de straf De coucurreereude tlagert is de naam welken men aan bet blgeimlend treurspel zou kannen geven dat te Willington in het Engelsche graafschap Sbrnpshire is opgevoerd De slagers üj stad hadden een combinatie gevormd rn wisten den vleeschprgs boog te bonden Het publiek was toornig maar bleef eten en betalen Vóór twee jaar begon een deel d r bevolking wel een strike verklarende geen vleesch ta zu len koopeu totdat de prijzen waren verminderd doch in deze pguiging van het vleesob om vleesch te krggen werd door weinigen volhsrd £ en paar weken geleden werd een beter middel aangewend £ tin slager van een naburige stad in Cheshire sloeg een tent op te Willington waarin hij het vleesch twee a drie stuivers goedkooper verkocht dan de locale slagers Binnen twee Uur tgd had hij alles verkocht De volgende week deed hg op den marktdag hetzelfde en wel met hetzelfde gevolg De locale aUgers poogden hem in den ban te doen en verklaarden dat hij het vleesch verkocht van oude koeien en verdronken schapen doch de vreemdeling bleef verkoopen want bet volk had ontdekt dat bij goede waar leverde Aan de werklieden der stad kwam nu echter ter oure dat de slagers tegen hun concurrent de bedreiging hem wel te zullen vinden wilden volvoeren Dit was te veel van hun geduld gevraagd tfai r flag eerlijke behandeling zal hij in Willington Ymdervindeo zeiden zij en we zullen toonen dat men hem geen geweld kan aandoen Het middel door hen uitgedacht was aardig en fatsoentgk Toen de alager uit Cheshire aan het spoorwegstation van WiUingtoon met zijn vleesch aankwam werd hij opgewacht door een processie van werklieden met een muziekkorps aan het hoofd dat toen de trein naderde i see the conquering fieroe comes begon te spelen In optocht werd bg naar zgn plnal op de markt gebracht en aldaar werd hem een splintertaieuw hakblok een stalen priem en een fraai hakmes ten geschenke aangeraden waarvoor de werklieden het geld onderling hadden bijeengebracht In een redevoering welke slechts twee minuten dnnrde werd door een krathtigen smidsgezel hierop verklaard dat de Britsobe werkman air play wenscbte en lieden die hun vleesch goedkooper leverden door eerlijke concurrentie en door tevreden te zgn met matige winst als weldoeners beschouwde Dit alles gebearde s morgens vroeg en de werklieden gingen aan den arbeid Da slagers zagen van elke demonHratie af tegen hun concurrent diedieu dag twee ton vleesch verkocht in no time zooals de verslaggever van ds Birmingham Daily Pott lich uitdrukt Dinsdag avond is te s Bosch de sohoenmakersbaaa 1 bet slaobtolTer geworden van misbruik vau sterkendraok Hg schgnt met een makker eene weddenschap aangegaan te hebben om zeker getal borrels in korten tga te drinkea Spoedig waren er vijftien gedronken doch nu begaven hem zijne krachten Naar hui gedragen was hg een paar uur later ecu Igk L was gehuwd en vader van vier kindereu Door onvoorzichtigheid van de moeder die vooreenige oogeabllkken bet vertrek had verlaten is gister avond een wiaht van 14 maanden alleeu gelaten zgnde tan gevolge van het omvallen eeper op tafel staande aangestoken kaais met zgne kleertjes in brand geraakt zoodat de moeder bg het terugkomea in dekaoeV ontwaarde dat haar kind in Imhtlaaie vlam stood Hoewel bet vuur zoo spoedig mogelgk werd gebluscbt heeft het jongentje inike hevige brandwonden bekomen dat het ónder de smartelijkste pijnenis overleden Het jeugdige slachtoffer alleeu in het vertrek zijnde h eft vermoedelijk aan het tafclkl getrokken waardoor de btandeihle kaars ia omgV slagen J Vrijdag avond omstreeks uur is een 21 Jarig jongeling uit Leeuwarden op den straatweg naar Heerevoen tnswben de Huizamerlaan en bet serite