Goudsche Courant, woensdag 30 september 1874

loRiuis door nu pimr hem onbekende mcnspeuoneu MiigrrnlUri die hem een doek in ata mond stopten nederivitTjeii n op dfc Inirst trap eii m ddiirn ran zyn silveren hor o em rene som vnn ƒ S3 50 be Tootdiu i e jongeting K tis in bewuslflooi pn toeslAnd gernatrt fn l ieef zoo imi ier hni ee i mr ann ile zijde au rfeu weg lijï n totdnC iig door een oorbijfffland iuj r7eleue nn Huuuin erd op einerkt liie bijïiiiinl uit het dorp haalde diilrr di juuiteling geen teikeu Tan leven gal Nndiit de doek uit den fuond na ffei omen k vi hij eeiiigiaius bij hij werd ten liuizo jyntr neils eer ongeruste ouder gibr u tit nar geKceskundige hulp hem efder InngifflBierhiiud tut üelinuiiig deed komeii ZUerd echter mofst hij nog thans het bed houden He justitie doot underzuvk Zaterdag middag 49 het lijk van den kna ip te Kaapen die ïich uit ieea voor straf terdrouben tetfi he nren ulleen g folgd door den adcr ge2eteu lil een rijluig onder geleide an eenige politie geiilcn en eene groote Vulksinenigtc s Avonds hiid tien weiler telken oploopen bij het huis plnals dat Kchlor door do politin was nfgeict Zondagochtend is het huisgezin onder releide van een massa loeschouwTB die op versrhillende wijze huiiiic veroiit wnardigiiig te kennen gaven naar Anislerdaiu ver trukken nadat de pirtroon tier fabriek den iimn urt ïijn dienst had ontslagen In TnikTestan is een soort vaii yiidewown oitldekt ilte een steviger en fijner draad epiiit dan tot heden bekend is Vrijdag 2 Ottobcr 1874 W 1576 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenticblail voor Gouda en Omslreken De inzending van advertentiön kan gescMeden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Tc Brfslan heeft in tegenwoordiifbeul van vele autoriteitrn gereeskund gen en belniigstelleiiden de eerste lijkverbranding plaat ehad Koloniën OOST INDIK BATAVIA 15 Augustus Ve Koninyi Sopkio het stoomschip dat den 15ii Augustus alhier van Atcliin nriiveerila met een tinne ort vun ISy iieke mililairen heeft het bericht ute le gekrnoht dat du ziekie ahlaur onder de bc etliiig eeuigszins verminderd is temtji het weder ich wat niider onstuimig voarde i4 de hevige branding maakte Ae gerogelde commiinieatie m t den wnl echter nog xeer maeielijk gevechten ituti den vijand b eveu atee ds au de orde eu vnit meerdere toeuaderiug werd mets bespeurd Oe LoeoKoti legt Met J Aug trosdt de verordening in werking waai by gelegenheid wokIi aangebo ltu um aan alle postkantoren gelden uit indic naar Nedeiland an ongekeurd door muldel van de post over te maken Verknerdelgk zijn sommigen nn meeuiiig dal men daarbij een postuissel ontvangt dirn men ji dengene toezeu lt wibu ii n gelden wil reinitteeran Dit is nitt htt gev il Ue gelden warihu nlleia sai het po tkaniuor gestort met duidelijke opgave van uaadi voorletters en woonplaats fmxi dcngciie aan wian men verlangt dat de uithe Viliug lil Ned rlanj plaats viodr eu de deposiiant ontvangt diuirrooi ton rcQa dat hij bewaart De postadniinmtratiè ie l atikvin zendt met elke Kngelselie tu Fraii8clié miUl eB lijsi der gedane stortingen aan d poslndiuini9tratie in Nederland n deze doet den geadresseerilan poetwissele toekomen die door de kantoreu in Nederland Worden g hónoi ard Bij deze jegeling is bifpaald dat itiemand me r dan ƒ 160 aan denzelfd n persoon mag vermsken en dat hij hrt met dan na lerloop van acht dagen kan herhalen Men betaalt een racht van een proeaot iet eo minimum van 10 cent Iiaatste Berichten New York SS Sept Ue tad GuaUmala is door een aardbeving verwoest Hongkong 28 Sept Gistareg zyn hier in eei uiterst bepgen cycloon acbt schejmi gezonken en een groot aantal anderen Terdwenen Vele huilen ign omvergeworpen Dnizenden meiuchen ïgn omgekomen De storm beeft eene ojib lyke sehade aan ericbt Parijs 28 Sept Be volledige uitslag der re iifzing lil Mame et Loire ie thans bekend Be heer Maillé is gekozen met 51500 stemmen Be Septeunaiist Binns kteft 480U0 stemmen op zich vereenigd Bargerlüke Stand CebAkvH 2 5 Sept Jieobiu JohannM oaders S P an Ber Kleia en J van der Kroff 26 beertje ouders J Stooiwndul n W Stolk Marguets ouden W Mal en ü VüB Kus Antii CathoriD8 oadera W Oskam en k Bot idcêtcm 27 HendricoB Johannes Daders H i TeQDisseu en C ftn dcD Houdil Josioa Cornelia ouders J Botterop A W tlotKrop Wynaiula Apoloaia oudfrs T de BrtiiJD rn W H RwnlieBnar Johnnna Maria ouders J A HSTet en A W van der Tgl 2K Duk Abiahnm ouders D kaplyn ea M V Hond OvBKlliDllli 80 Siipt K U vnn VlaaidiugeD 23 j 28 W J Ci l 3 ni Openbare Verkoopin ia iet Kofi5jhnis de Koos te Oudeieater of APVERTEBTTIËN Docr Gods goedheid voorspoedig bevaU len van een welgescliajien iioon J van die KKOFT geliefde Eclitgenoote van S P VAN DEB JCLEIN Gouda 25 September 1874 DINGSDAG 6 OCTOBER 1874 des Toornrid dags ten 11 nre ten overstaan van den aldaar residerenden Notaris C A van BLAKICüM vam o 5 hectaren 53 uren 80 centiaren WEI e HOOILAND ouder Zange Muige Wüda m den Buige Weidschen Poldw langi dea Ehijnspoorweg in 2 perceelen C van 0£NT Slauwstraat H 10 Blijft zich minssaam aanbevelen tot het Leveren van Pnik CEUEIGEen WATEBHOUDENDE CON X ÏHBE Oenrig fgn ¥ anBmaak 1 40p 7 Kg Zeer goed en geurig 1 20 p a S 8 f f Vj Kg Zeer goede STOFTHEE aOS p Vj Kg Ben perceel WEI en HOOILAND met WATERING en WEG te zamen groot 5 hectaren 41 aren 26 entiaren oniei Beken doip in den Groot Hekendorpschen Poldet EM BANKWERKER ban TEKSTONT GEPLAATST worden hfl Xj WBLSOiiEinsr Eluis en Rijtuigsniid Lange Tiendeweg c Een perceel ÜITEBDIJKS BOUWLAND groot 81 aren bevattende uitmnntends STEENBAKKERSKLEI onder Efiendorp in het Buitenland en de onmiddeUyke Mbjjheid van den IJssel Te aanvaarden 1 Jannary 1875 Breeder by billetten en nadere inlichtinge ten kantore van den Notaris van BLABICDM voewioemd Stoombootmaatschappij Volharding DBSDE EEUWFEEST VAN imm ONTZET op ZATURDAG den 3 OOTOBER 187 4 Dienstregeling voor dien Pèestdag Van Amilterdam naar Leiden fi nam 1 uur in plaats van 2 uur Van Uit ioom naar Leiden s morg 7 uur en s nam 2 30 ure Van Gouda naar Leiden s morg 7 uur 10 15 en s nam 5 15 nre Van Alj 7ieH naar Leiden s morg 8 30 9 45 11 45 s nam 5 en 6 45 nre Tusschen 11 45 en sjiaiA 5 uur nog een dienst van Alphen naar Leiden Van Leiden naar Gouda s merg 7 uur 12 15 en in plaats van s nam 4 S0 nre snsctltt om 1 uur afvaart Haven Van Leiden naar 4lp ien eu Uithoorn 8 Oachts Om 12 nre afvaart Havon NB WOENSDAG 30 SEPTEMBER VEEMARKT te Leiden de dienst als Vrgdags DiONDEBDA£i l OCTOBER WEKELLJKSCHE MARKT te Leiden de dienst als Zatnrdag De DIKECTIE EXTRA ZWAAR STROOPAPIER fSiiiifiii Versterkend Oezondheidsmeel te bekomen bij Lange Tiendeveg te Qf TAN B ADEMAteAriÉcm VEBBETEBD Annatto of KaaslHeursel Sedert 21 jaren 1853 1874 baraid door A KERBERT te J urmermde Bekroond Sept 1872 te Bage Benig bekroond Fabricaat op dein Sept 1873te Jlm er dam geheuden Laudbouw Tentoonstellmg Gunstig beoordeeld door een OostenrfjkBch Ver aggever van de in 1873 te Weenen gehoudea Wereld Tentoonstelling Zi Utrechtsck Proviti ciaal Stedelijk Dagblad van 21 Sept 1873 Verkrflgbaar te Gouda by de HH J J VA f BEK SANDE W B Van STEAATEN J SWITZER S THIM Dit uitmuntend voedsel voor Zuigelingen Menseien en Kinderen met zwakke spi fêverteering8 organen en herstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de Afdeellng Ambem der Nederlandscbe Maatscliappij tot bevordering der Geneeskunst en een groot aantal HeeKnfiootoren is verkrügbaar in bussen a ƒ 1 en h f 0 60 voonsien van gebmiksaan wflzing en attest te Oouda by P J MELKERT AlphenhiaQ GQSKOOP Krimpen a d Lek L HM LEMA A z 4DVEHTEl fïIEl voor dit Blad worden voor MoUerdim aangenomen door het f 3 O B R Sj P O N D E N T IE Het iDgezonden stuk getiteld nVleesck wordt niet geplaatst daar het geen oieow licht ov B de zaak werpt dia reedé herhaaldelyk io ons blad ts behandeld Het stuk met bet opschrift sKeuze der volksverteg$ntooof digest achten nij eveneens ter plaatsing ongeschikt ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU vpi NiJGU en VAN DITMAR HOTTBEDAM Gouda Druk van A Briokmaii De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG L de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Builcnlanilscli Overziclil De rerki§i7i ig in b t departement Maiiie et Loire van den republikeinachen candiilut Maillé i een belangiyke gebenrteiiii In eea Her meest ooiiierratiere gedeelten ran Frankrijk hebben de rereenigde Orle uisten Bonapartitten en Septennaliaten de nederlaag geleden orsöhoon bet ministerie en al de ambtenaren den heer Brnaa steunden De Tempt aehide verkiezing dun ook een r ware slag roor het tegenwoordige miuisterie De Orleanisten de lieden die het Septeiinittffl steunen hadden een onzedelijk verbond noetea sluiten met de Banapartisten om Braas een zeker laaatal stemmen te bezorgen l e Bonapartisten hebben 22 000 strmmcn gegeven aan den eandidaat der regeeriiTg en zy allen weldra hun beloooing vragjen gelooft de Ttmpi De 7e i berat het antvoord van den heer Thiers op een adres hem door de Eameenscha jeugd toegezonden Hy drukt haar op het gemoed de rr heid te beainnen niet die van een enkelen dag Daar d vrjjheid welke op orde en duurzaamheid beraat 8l lt vooral zegt hy grooten prija op den wereldvrede van too groot belang vooral voor volkeren welker onafhankelijkheid nog van jonge dagteekening ia weeat eensgezind ordelyk en vlytig Og hebt gelijkj wanb eer gg Frapsehe beschaving tracht eigen te maken want weest overtnigd dat indien Krankrgk zoo dilcwgls gehikkig in den oorla ket ditnaal niet geweest is de oorzaak alleen hieriu ligt dat het de oude nationale deugden niet bewaard heeft Het blijft een der verlichtste hoogharligste en dapperste nation en zal steeds behooren onder hen bg wien d edehle wetenschappen worden beoefend De Eogeliche bladen bespreken uitvoerig een opstel van Gladstone in de Rmue Contemporaine over het ritualisme een onderwerp dat door de bekeering van den rgktn lord Bipon tot het Katholicisme iog altgd aan de orde van den dag is Gladstone verklaart het voor een onoogelgkheid om Engeland t romaniseeren en zef t dat niemand zonder afstand t doen van zgn intellectucele en nioreele vrgheid en zonder tgn burgerplicht en zijn patriotisme ter beschikking van een ander te stellen zich kan aap Initen bg een kerk dir zoowel de moderne ideèn Is de vroegere geschiedeuis verwerpt Bene te Hsdersleben door de aanvoerders der Dsensche parig bijeengeroepen groote volksvergadering ter bespreking der Noord Sleeswgkschequaeatie is door don voorzitter onmiddellgk gesloten D aanwezige Dnitschgezinde meerderheid constitueerde daarop een nieawe vergadering waarin bealoteo istot het telden van een danladres aan den Keizervoor het krachtig optreden der Begeering tegenoverde Datoiebe mstverstoordera j Ö2 r FRANKBUK Het nieuwe verbond door Orleanisten en Bona ptrtisten met het oog op de aanstaande verkiezingen u Fasde Calais gesloteiu geeft den dagbladen stof tot allerlei opnerkingen ïerwgl de Preue de be hoefte schgnt te gevoelen om deze bekeering barer wrtg tot het Bonapartisme althans eenigermate te verdaren toont het onrast fesi M aan dat men 2ich hierover niet al te zeer verwonderen moet Wg willen I gaarne gelooven schrüft laatstgenoemd blad dat de aanhangers van het Seplenuittm eer uit noodzaak dan uit eigeo beweging dat verboud aangingen als het pcnige middel om het gezag in handen te blijven bonden De verkiezing in Maiue et Loire toont duidelijk dat zg uit zich zei ten niets absoluut uiels kunnen Zonder vreemde hulp is voor hen geen welslagen mogelijk en daar haat Cegeu de republiek zelfs tegen de meest gematigde bg hen sterker is dan afkeer van het Bonapartisme hellen zg naar dezen laalilen kant over De Bonapartisten van hunne zgde verzuimtn niets om deze toenadering zoo gemakkelijk mogelgk roor hunne boiidgeoooteD te maken Kniebulgiiigen roor het Septennium kosten bun niets Zg weten opperbest en met een conische oprechtheid erkennen aj ook niet dat g Toor hel herstel der Corsikaansche dynastie werken Vau daar dat in Pas e CaUis hun eandidaat de keer Uelisse uiet Lut T9t b eld 40 Berger Leprovost de Xiaunajr en de Bourgoing navolgt maar zicii ais een aanhanger van het Septennium voordoet Men denkt dat zelfs de hertog van Padua de bekende ontwerper lau de bederaart naar Ckielehuist deze voetstappen drukken zal en zoodoende het gouvernement tot ondersteuning zijoer candidatnur zal bewegen In Pas de Calais zgn intusschen de republikeinen zóó ontmoedigd dat zg er aan denken geen eandidaat te stellen In een zeer uitvoerigen zelfs door zijn tegenstanders gematigd genoemden brief deelt UamUetta in de SipvUique Franqaue zgn gevoelen mede over de verkiezingen voor den Algemeenen Baad die den 4den Oct aaust zullen gehouden worden over de rol welke de gekozenen te vervuilen zullen hebben en over dn politieke gevolgen die in een met te rer rerwgderde tdekomst uit deze verkiezingen zullen voortfloeien De verkiezingen moeten volgens hem in de tegenwoordige omstandigheden een wezenlyk politiek karakter hebben tegeuorer eene vergadering die zich constuueesende kracht heeft toegeïend en onmachtig bigkt £ enals hunne voorgangers moeten de republikeinen welke ma gckozrn zullen Worden hun tegenpartg lot de erkenning dwingen dat zij grerig en bekwaam zgn roor bet werk bun opgedragen Ook door deze verkiezingen moet het repiiblikeinsehe goovernement worden versterkt Het moet blgkeo dat het land van ran republikein de bescherming zijner rechten de iligheid zguer belangen verwacht Noelnt n djtr agiteeren ket zg zoo I Alle goede burgers mSMen wenscheu dat er een eind komt aan die politiek van weerstand en strgd DUITSCHLAHD Door 27 leden van den gemeenteraad wan Berlijn is Voorgesteld het stedelijk bestuur uit té noodigen in dea Kortst mogelgken tgd de noodige maatregelen te nemen tegen de duurte der noodzakelgkste levensbehoeftep Als grondslagen daartoe stellen zg voor 1 Alle plantaardige levensmiddelen als alNappelen rnchten groenten slechts bg het gewicht en niet bij de maat te verknopen zooals in den groothandel reeds lang geschiedt 2 Hetzelfde beginsel aan te nemen voor alle gebakken warep waarop het kan worden toegepast 3 De verralscKing der levensmiddelen zoo gestreng mogelgk te bestrgden 4 Den verkoop op lermgn door wettelijke bepalingen te regelen ADVBETENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderiyke Nommer VUF CENTEN OOSTENRIJK De beschrijringen die de Oostenrijksche bladen en correspondenten geren van den intocht in Weeneo rail de Oostennjksche Noordpoolraarders doen zien dat waarlgk aan deze moedige natuuronderzoekera meer eer i bewezen dan aan menigen Keizer of Koning Nooit heeft men te Weenen zulk een alge meene geestdrift gezien hier traden de natibnalitetteu de grondwet en zoorele andere eeuwige Oosteimjkache hariew rrergeo op den achtergrond om uit vollen mond het hartelijk welkom toe te roepen aan de ridders van het noorden die bij hun zwerven over ijs en onder gsbcren menigmaal aan de thuisreis zullen gedacht hebben soms met blij verlangen meest met weemoed en niet zelden in wanhoop maar in geen geral hebben zij ooit de thuiskomst zóó kannea droomen Ri k en arm aristocraat en democraat zaf men op de been om een hoera toe tt roepen en ait de onafzienbare menschenmassa werd menigmaal de fijiTe damcshand aan den verweerden en verbruinden matroos toegestoken Het weer werkte mede om ran dep intocht een schoon en heerlijk volksfeest te ma keu de zon schoot haar herfststrslep zoo zacht eit liefelijk als wilde zg mede haar ingenomenheid betuigen met de terugkomst der dapperen Natuurlgk was van de ontvangst een officieel program opgemaakt éeii werk ran studie en overleg maar het eigenaardig van het feest was dat het program in duigen viel onder het gejuich van de opgewonden feeatvierders en toch alles goed ging Aan het spoorwegstation bleek spoedig dat ei geen denkea aan was om alle keurige toespraken behoorlgk af te steken want men kon bij zulk een algemeene opgewondenheid moeilijk de reizigers nog een uur ophouden aan het station meer dan het begin eu het slot van de zeker in hun geheel zeer sierlgke redevoeringjes konden niet gebruik worden Ook het sbhoone gezang van de groote Weener mannenzangrereeniging nel in t water want het werd overstemd door het welkomgeroep uit duizend en duizend monden Toen de stoet zich ran het station in beweging zou zelten moest eerst gelukkig niet door Fooigs een weg gebaand worden Maar de goede wil was bg de rolksmenigte en zonder stoornis opende zich de drom om met bloemen ed kransen weldral een aanval te doen op de helden van den dag als moesien dezen ei onder begraven worden Hft meest werd zeker naaf het einde van den tocht verlangd door de bruid ran een der officieren Payer verloofd met de gevierde tooneelspeelster ïronsil Het feestcomité was echter on verbiddelijk en hield de reizigers nog den ganschea dag in beslag Na den optocht volgde de feestvoorstelliug in bet Carl theater waar een donderend hoera het welkom herhaalde Een van de vermakciijksté uren van het feest waa bet souper de toasten kan men raden Geestiger was het menu dat aan de eene zijde was versierd met esn ijsbeer waaronder de woorden Souper en raoDoent du retour heureui de l expédition au Pohi Nord Vienne Ie 25 Sept 1874 terwijl men op de Igst las Potage a la Wilkez Foie d oie men té i ht Tcgetthoff Fogosch a la Bellevue du Nordpol Pieces de Boeuf au Mscédoine de Légiimes Suprème de Cbevreuil a la Weyprecht Payer Poulards jennei rótis Salade a la Zich Pudding a la Hongroiso Glaoe en formes ü la Fran ois Joseph Land Zaterdag had de intocht plaats en ook nu zelfs zgn de Noordpoolreizigers nog met vrij in hun bewegingen j overal plechtige ontvangsten feesten zonder eind