Goudsche Courant, vrijdag 2 oktober 1874

Mag men de opgewondenheid roor een goed deel t i s AryT a n de feoetUereadheid vm het rolk in het algemeen en vande rrool ke Weeuera iu t bgnojider die na dï Parijüeiiaars duu aaam hebbeu an het kest te etru te levee de helft van de geestdrift mag gerust worden torgeschreren aan het instinctmatig ge Toel ras hulde aan d n moed aan de zelfopoffering Tan hea die door den stouten tocht een lauwer hebbeo gerlecht om OoitenrülA naam schooner daa aan de boorden Tan den Donau immer wetd behaald BINNENLAND Gouda 1 October Giateren is in eene rereenigde Tergadecing Tan Pijtgraaf en Hoogheemraden met hoofdingelanden Tan den Krimpenerwaard tot Seoretaris Bentmeeater Tan dien waard benoemd de heer J Post lao der Burg chef de bnrean ter controle by de Noord Bra bantschDuitsche Spoorwegmaatschappij Zaterdag aanst zal door een echtpaar alhier dat in behoeftige omstandigheden Tcrkeert den dag warden herdacht dat het T6ór 25 jaar in bet huwelyk Terbandea werd Beide echtgenooteo zijn hoogb aard ea Teikeeren in armoedige omstandigheden Wy Ternemen dat de man Willem den Bramert wopende in een slab Tan de Speldemakerateeg 17 jaren mtit zijn eerste Trouw gehuwd is geweest 28 jaren geleien vierde hy le zilveren bruiloft met zgn tweede echtgenoot en on zal h j aanst Zalerd ook de zilveren bruiloft met de derde vieren Ue Termelding hienrau zal genoeg zijn om Tele onzer stffdgenooten te bewegen Zaterdag aairst iets af te staan Tan hun overvloed en te zorgen dat de arme lieden ten minste op dan dag die Toor de meeste menschen een feestdag is aan iriets behoefit hebben De heer A F Mackenstein predikant te Haastrebht oirtTnngt Tan verschillende zyden uit die gemeeale blgken van ingenomenhe d met zyu besluit om Toor het beroep naar den Helder te bedanken De ktrkcr iad a vereerde hem een prachtig ailvereu pièce de milteu terwijl voorts de catechisanten en ook rcle Tncuden hun leeraar als bswys Tan hpogachting zilveren cadeaux aanboden In de Httiug Tan de afrondissemeuts recbtbank te Rotterdam Tan Dinsilag atontl o a terecht Een lid van een hoogst fashionable familie iil den Haag wiens vader een aanzienlyke post in den lande bekleed heeft beschuldigd van landloopery Hij aelf as zelfs een ietterkuinlige een man uitmuntende door verstand doch wiens levenspad niet met rozen bezaaid was misschien door zijn eigan gedrag of door dat van anderen Zonder lang bij bet getuigenverhoor stil te staan hooren wij met gespanuau aandacht naar den oiBo van jusiitie die met strenge woorden zyu rei uiiiitoir begon en ten einde bracht Zl Acbttoare vond het feit wettig bewezen noemde den beklaagde een luiaard die van de weldadigheid geleefd hal toen hij onlangs ia Gouda verbleef wees r p dut allea door de familie bepraeM was on hem een betere levenswga te doen inslaan dooh te Tergeefi hg vond bet groote schande d de bekl een oo hoogst fatsoenlijken naam Toerende lich b roemd imd tegenover zyn deftige fhmilie op de liefdadiglKid die hy in Gouda zyiide van de lugementhouüsier in de M Krooueu hud ndervondeu hij moest zich sthainan een stuk brood Ie eten dat hy niet verdieud bad 8£d 6estr eischte daarom dat de bekl als ten Tagckuod van da T racbtelykstp soort zoude worden veroordeeld tot S niaandan gev eenzaam en opzeading naar een bedelaarsgestioht De Uekl antwoordde tiuarop met met een tnal den redenaar eigen en TefMcht dat de Rechtbank met rechtTaardigheid zyn oordeel mocht Tellen D liitapraak werd bepaald op heden Zondag herdacht ds C J Tan Ketwieh teSehoonhoTen zyne 26 jarig eTangeliebediening in die gemeente Van Tersehillende zgden ontTing de jubUaria treffeade bewgzen van oprechte belangatelling eo wve vriendschap Op bet Terzoek door den hervormden kerkeraad te Woerden ingediend om de kermis of Ie schaffen ia T ins lag door den raad dier gemeente met algeneene stemmen besloten afwyzend te beschlkkan Van wege s Ksnings Coiqvissaria in dit gewest ayn de gemeentebesturen in dep proTineie oitgenoodigd de ingezetenen bonner geijeente op de gebruikelijke w xe te herinneren aan de op Ken rustende Terplichting tot hel inleveren van sappletoire aangiften wanneer zy looT aantchalllng of Tcrwisseling ran belastiog Toorwerpen t de termen Tallen Tan het gewijzigd en aaDgïTuht art SJ der wet betreffende de personeele btlisting en hen cirens te wijzen op de atnf btpalin gen waarain zy lich bg nalatigheid in hel doen der aangiften zouden blootstellen Gisteren had ten Raadhuize te Nienwerkerk a d IJael de besteding plaats Tan het bouwen eener school en ondenvijzerswoning aan a GraTenweg er waren tien biljelien ingekomen Het hiagat was ingeschreTen door J W ter Berg te Amsterdam Toor 25 764 Als eene zeldzaamheid kan worden gemeld dat er In de vorige week by den boomkweeker Verkadeu te Boskoop twee peren geplukt zgn die te tarnen 0 94 kilogr wegen By de in het hoofdkiesdistrict Tiel gehouden herstemming yn uitgebracht 2260 stemmen Qekoi en is de heer mr H A ridder Tan Rappard met 1238 stemmen De heer mr H J D ckmeester verkreeg 1022 stemmen By de in het kiesdistrict Leeuwarden gehouden verkiezing Tan een lid voor de tweede kamer der statengeneraal zyn uitgebracht 1624 stemmen Gekozen is de heer de Boo Tan Alderwerelt met 1 000 stemmen De heer de Bordes bekwam 396 prd € Vissering 112 atemmeu en jhr van Panhuys 40 stemmen De laatste band wordt thans gelegd aan het kolossale werk ten dienste Tan den Staatsspaorweg Ie Rotterdam de Tiaduct over de gedempte Binnenrotte Ken gedeelte van de houten bevloeriug en eeoige telegraafpalen moeten nog slechts gesteld worden Men aal zich eenigszins een denkbeeld Tan dit werk kunnen maken wanneer men weet dat het thans Toltooide gedeelte loopt van de Boerenvischraarkt tot aan den GoUdschen Singel d it is een lengte van 540 meter De yzeren weg Toor dubbel spoor ingericht loopt OTer 27 zeren en 10 hardateenen spoorwegpoorten in eene langzaam hellende richting op het hoogste punt ligt de baan gelyk met de 3de Terdieping Tan een gewoon huis Het werk is uitgevoerd door de fabriek de Prins van Oranje te s Hage niet minder dan 2 mijlioen KG ijzer is er voor verwerkt De uitvoering van de e reusachtige spoorwt tandbrng wordt zeer geroemd Door ingezeteneu van Bergen op Zoom is eTenala te Rottenlara eeii adres g r Bbt aan den Minister van Biuneiilandscbe Zaken waarin op grond van den onhoudbareii toestand van onderwijs en onderwyzers ten gevolge van de karige bezoldii ing der laatsien op wyzigiiig der artt 19 en 20 ran de wet op het lager onderwys wordt aangedrongen De opslyging van den ballon van Eugene Oodard Vnian des Fenplfi is gistertiti middag te Amsterdam wegens het onbestendig weder uitgesteld tot ZdterCig Da H Cl meldt dat eergisteren aan het station Tan den Ooster spoorweg Ie Amsterdam een ter Terzending aangebuneu paket ter waarde Tan 20U0 werd Teribist Door den stationschef bijgestaan door de politie is het spOedig teruggeTonilen by eeuen arbeider die het tusschen zyn goed Terborgen had Naar wy vernemen heeft te A msterdam deaer dagen plotseling een sterfgcTsl plaats gehad hetwelk uoar men met zekerheid meent Ie mogen aannemen moet warden toegeechreTen aan bet gAuruik Tau garnalen welke een dag te voren wareu gekookt Andere peiaonen die insgelyka Tan die spya hadden gebruikt zyn ernstig ongesteld Hel bestuur der oefenschoten Ie Amaterdam is yverig bezig nel het ontwerpen Tan een plan van reorganisatie der TtrTolg aefenschool oa aizoo eepe inrichting tot stand te brengen toit eene Tolledige opleiding Tan hulp en huiaonderwijzereaaen tot boofdonderwyzerefsen Waarschijulgk zal met NoTtaiWr de nieuwe inrichting worden opengesteld Dezer dageo heelt de Toorlezer eo Toorzanger der HerTormde geipeente te Tuil Classis Bommel aan den Kerkeraad dier gemeente te kennen gegeven dat hy met 1 October die betrekking nederlegt wanneer hem vóór dien tyd zijn tractement nog over twee en een half jaar veiscbuldigd niet ia uitbetaald Bene belangrijke fuaestie hangt hiermede samen De Kerkvoogdij tot betalen ten volle bereid heeft geen fondsen De beheerders der vieariegoederen schynaiitacbter ongeneigd om het traciement voor eenigen tyd door Kerkvoogden tot 85 s jaars Terhoogd te voldoen £ r zal thans uitgemaakt moeten worden of de plakkaten Tan 1594 en 1595 en Terschillende Geldersche landdagkesluiten Tan Interen tyd omtrtnt de tertiën der Ticarien daarby toegewezen aan kerk en school nog vau kracht zyn In hoever het Begltmeut tot bestuur in het ambt van Tielerwaard in h naam van de vert genwoorligeri van het volk vju Gelderland in 1796 uitgevaardigd vervallen is zal waarschijnlijk alsdan blyken Volgens dal reglement behooren de Rentmeesters door de iuwouuers van die dorpen alwaar Vicarye Goederen voorhanden zgn aiingesteld te warden en zijii deze aan der elver Aauatellers rekening en Verantwoording schuldig De tegenwoorilige rentmeester toch werd uiet door irde inwooners benoemd doet aan hen geen rekening en verantwoording terwijl ook de drie beheerders der vicarie niet allen door de inwoners werden gekozen Mea meldt uit Zwolle Ken groot aantal hakkers aldaar hebben zich sedert jaren vereenigd tot een bakkersclub en hadden het monopolie van de broodpryzen Dezer dagen uu de graan en meeiprijzen zoo aanzienlgk zyn gedaald heeft de bakker Hellendoorn zich aan de vereeniging onttrokkiin ea is onmiddellyk begonnen bet roggebrood dat 42 cents de 4 kilo kostte te stellen op 36 cent Deze prys ermiiideriiig vond navolging by andere bakkers waarop H opnieuw 2 cent en later nog 2 cent afsloeg zoadat zoadat thans de 4 kilo goed roiCKebrood by hem verkocht wordt voor 32 cent Ëen paar bakkers hebben zijn voorbeeld geTolgd andere rerko ipcu Toor 34 de meesten Toor 36 cent Dat H een groot debiet heeft gekregen behoeft nauwelyks vermeld te warden Volgens de Drtnlscit Co rimt zyn over de aansluiting onzer noordelyke provinciën aan Pruisen door kanalisatie onderlTaodelingen gevoed doch geen plannen raedegetfeeld De revachillende belangen Tsa Overyael eu Drente zouden echter zoozeer uiteeuloopen dat ééw kanaalverbiuding niet voldoende zon zyn Kanalen door het veen d i door Drente leveren het spoedigst practische resultaten De Compagnie gdnórale puur rexpluitation des lourbicres heeft ten doel vertchillende venen te exploiteeren en tegen vergoeding by wyze van aannemingen kanalen te ibaken De beer van Hulthe tot Echten heeft een aanvraag gedaan om twee kanalen Ie mogen maken die ds Hoogeveensche Vaart met de Pruisische k maleu zullen verbinden Op die wijze wil men deu spoedigen aanleg bevorderen De Landiomw Courant deelt het volgende uit Australië afkomstige middel om groot ooft te Terkrijgca mede Als een appel kn f Tolwassen is plaatst men er eeu schaaltje bakje of iets dergelijks onJer gevuld met een hoeveelheid water met suiker verzadigd Het onderste gedeelte van den appel moet in het water hangen zonder den bodem van het bakje Is raken Het Lgelyka verdampende water moet dooi nieuw veriaugVn worden Op deze manier zou men appelen van verbazende grootte en Ecer fijnen smaak verkrijgen Te Amsterdam spookt het in bet Paleis staande op den Dam aan den ingang der KalTcrstraat zag men onder den koepel Tan het Paleis duidelijk eeu witte Trouwengestalte Het HandehU Terklaart het Tcrschgnael daaruit dat het uurwerk van het Paleis onlangs hersteld is en nu hier 4f daar een glinsterende opperTlakte zal syu ontstaan waarop de maan figuren teekent Generaal Tom Ponoe heeft een mededinger gekregen in een ander niet iainder groot krijgsman Oeneraal Dot Deze dwergachtige groothrïd is Tan Dttitsche afkomst en te San Francisco geboren hS heet eigenlyk dootleenToudig Leopold Khsn generaal Dot is slechts zyn mm de gnerre Naar men zegt heeft Z Ëxo in Amerika rooraan gestreden in da gelederen Tan het leger Tan Barnnm en in dien strijd een ryken buit beh aald Z Exo is thans ta Pargs Te s Hertogenboseh werd sleeh s é a Tan de 18 enderofliciefen die deelnilbien aan het examen Toof 2n luitenant by het Indische leger afgewezen Ds sergeant SandeFs behaallle het grootate aantal punten INOEZONIJEN WEEZENVERPLEGING Onder boTenstaand motto iCTerde de Oomtteh Omrant van 20 Sept een artikel dat myne belangstelling in niet geringe mate opwekte en wel omdat ik et het verplegen van weezen ill direkt verband sta Ik werd evenwel in myae verwachting teleurgesteld daar ik meende in h t artikel Tan den Heer W eene Tingerwijzing te rinden T n leemten in hot Terplegen Tan weezen in weeshuizen ten einde daarmede in myne betrekking Toordeel te doen Ik Tond slechts eene bestryding Tan het Terplegen in weeihoizen blijkbaar met het doel om de i M at4 schappij tot opvoeding van iveezen in het huisgasiV den 19 Mei van dit jaar opgericht te steunen Daar ik mgue volle goedkeuring hecht aan ieiler streven om iets goeds tot stand te brengen wensch ik dit mijn schryven niet beschouwd te hebben als een afraden oiu Ud te worileu van boiengenoeuide Maaticbappy maar slechts als een aiddel om tut de waarheid te geraken welke wgze van Terplegen de voorkeur verdient Kene vergelyking van dit scirijveu sset het genoemde van den Heer W doe ieder oordeelen Ten einde die vergelyking gemakkelyk Ie maken zal ik het artikel van deu Heer W zooveel mogelijk op deu voet volgen an zijne argumeuten trachten te out zenuwen Uoar waar ik meeu met hem in meening te moeten verschillen op grond van ervaring De heer W begint na zyne inleiding act te Mggen Uet weeshuis moet zooveel mogelijk het ouderlyke buis erguaiieit Natuurlijk z tl dat nooit geheel kunnen geschieden De IrouKe zorgen van het uoederhart de liefderijke leiding van de vaderhand de opuli eriiigeii der ouders die nooit eigen belang maar steeds dat der kinderen op bet oog hebbeo knnuen nimmer worden evenaard of geheel worden vergoed IS j het lezen van deze alinea s heb ik in mijne gedachte achter de onrierstreepte woorden vraagteekens geplaatst Welke kinderen toch wjirden ia den regel in weeshuizen opgeuomen i Zyn het niet meestal die der onvermogende ouders En hoe komen die lieden met enkele gelukkige uitzonderingen aan bet verstand en de goschiktheid om hun kroost behoorlyk op te Toeden Waaruit blyken die trouKe zorgen der moeders Waaruit Is die liefderijke leiding der vaderhand cichtoaar Waarnit naakt men op dat geen eigen belang by de opkweeking der kinderen in het sjfel komt O Mynheer W l ik geloof dat gy de ensclien neemt zooals zy zyn moeiten en üiel zooals zij teerkelyk eij Neeu aan de opvoeding in de hnisgeiinnen ontbreekt veel jeer v el Om zich hiervan te overtuigen behoeft men slechts een vluchtijten blik te werpen in de woniugru der loinder gegoeden en een oogenblik te luisteren naar de gesprekken aldaar gevoerd en naar de wyze waarop kindereu ieta gelwden of Tcrbodfn wordl Ik wil hiermede niet zeggen dat het by de meer gegoeden of bij de a inzienlykeii wat de opvoeding betreft altijd couleur de rost is ook niet dat de ibinder gegoeden hunne kinderen minder hartelijk liefhebben o iieenl Maar de ware beaohaviiij is bij den uindeien stand nog zoo weinig doorgedrongen en hoe zal men dan kunnen beschaven P Verder zegt de Heer W By het verplegen van weezen moet dus Tooral gelet warden om hun allea te geven eu op deal de wyie als ty het fhaia zouden gehad hebben In het weeshuis nu is dat mceielijli zoo niet onmogel yk Men kan de weezen daar goed voedsel geTen warme kleeding en bij ziekte geneeskundige verpleging Moor men kan hen oumogelyk de leiding eu vorming geven die alle kinderen noodig hebben Men kan iu een weeshuis kinderen medt maar niet eptoeden Ik heb weder eenige worden onderstreept Maar Mynheer W l Wat gy daar geschreven helit is u toch geen heilige ernst Als de kinderen Troeger sleeht Toedsel gehad hebben als zy met Tloeken en leelijke woorden lot hun plicht aangemaand werden als men hen zoo spoedig mogelyk naar eene fabriek gezonden heeft om zoo spoedig mogelyk geld te verdienen zoudt gy dan willen dat men dat ook in een weeshuis dedeP £ a men kan de weezen voeden maar niet opvoeden Waarom niet V zegt omdat een groot aantal kinderen te gelyk niet oa gegaan kan worden Maar hebben de moeders en vooral de vaders dia Taak Ton den Troegen morgen tot den laten avond door hunne bezigbüten nithui g zijn dan zooveel gelegenheid om hunne kinderen in hunne handelingen en gedachten na te gaan P Ik geloof hel niet üe wceavadersen weesmoeders zyn altifd om en by de kinderen Wanneer zy hun plicht gevoelen en begrypen dan znllen zy gemakkelyker het kind kunnen gadealaan en de verkeerde neigingen des harten leeren kennen dad de oudere die toch al licht net een zeker vooroordeel te werk gaan en van hunne kinderen lilet zoo gemakkelyk zullen denken dat de eene of andere zonde in hun gemoed schuilt tDe liefde it blind kan iqen zeker by vele ouders ten opzióhie der verkeerde aeigingen hunner kinderen wel toepasseb Brengt tten de weezen in bet iiuisgezin dan zal meu veeltijds hetzelfde vinden wat men in den regel aantreft in huisgezinnen waarin een stiefvader of Miefmoeder aanwezig is Daar toch worden de kinderp uit het eerste huwelyk veeltyds Bohtergezet voor die uit het tweede huwelyk en zal dat met de weezen in een huisgezin opgenomen niet dikwyls eveneens het geval zyn In ééa geval zon de opvoeding in het huisgezin te rerkiezen zijn Als men namelyk vopt eiken wees A paar menschen kon rindeu dat mier oit liafde daiv uit winzucht zich met de opvoeding van een ouderlooze wiide belasten Maar zül dat by de duizenden weezen die lu ons land gevonden worden mogelyk wezen En hoe zal men to werk gaan Wanneer vyf ui meer kinderen van het elfile ouderen paar weezen warden Zal men hen scheiden en in afzonderiyke huisge iunen doen opnemen Maarden bereidt men huu immers nojf meerdere smart I En zoo zy in hetzelfde huisge ui up ruomcii worden dan verkrygt men immers een Uetn weeshuis I Ik heb straks evenivel een paar woorden genoemd waardoor ik een aanval van den heer VV verwacht Ik heb gesproken van weesvaders en wecsuitieders die hun plicht gevoelen ea begrijpen Het soort van menschen waaruit weesvaders en weesmoeders gekozen worden is niet geschikt om de karakters der kleinen te vormen omdat het ieders aanleg ieders neigingen ieders vermogens niet weet op te sporen de goede aanleg niet kan ontwikkelen de kwadeneigingen niet weet te onderdrukkeu zegt de heer W en hiermede ben ik het met hem vulkomeu eeiia Maar hierdoor kan men toch de weeahuizeu zelveuniet veroordeelen De schold ligt dus aan H H Regenten die niet beter uit hunne oogen gekeken hebben of laat ik het maar ronduit zeggen die zelvente weinig het waarac itig belaag der weezen op hét oog gehad hebben toen zy een kleermaker en agent van politie een gepensioneerd Indisch soklaat of ander dergelyk persoon aan het hoofd van het hun toevertrouwde gesticht plaatsten omdat ry nog nl een indrukwekkend voorkomen kodden of omdat zij erzoo proper uitzagen Ziedaar dus de klip die mente ontzeilen heeft om met het beste gevolg de weezen in het gesticht te doen opnemen En dat deze klip gemakkelyker te ontzeilen is dan voor eiken wees afzonderlijk een paar geschikte menschen te vinden zal ieder in het oog vallen In bet eerste geval tochheeft men eén enkel paar öiensehen voor eene gemeente noodig In het laatste een zeker aantal paren Wat ik evenwel niet verkieslyk zou achten is dater in ééa weeshuis eenige honderden weezen zichbevinden n vijftigt il in één ge ticht acht ik meerdan voldoende Én nu zal men mij kannen vragen tot welke st art van menschen zal men zich dan moeten richten om een geschikt paar te vinden datwezenlijk de kunst ran opvoeden verstaat Hieropis myu antwoord alleen tot ben die zich reeds gedurende hun leven enkel met de opvoeding der kleinen hebben bezig gebouden dus met opvoedkundigen van professie met andere wgorden tol de onderwijzers en wel tot dezulken d eaa vrouw hebben uitden fatsoenlyken burgerstand Wannéér men deze soort Ton menschen aan het hoofd Tan weeshuizen plaatst en ze dan goed tielaont zoodat er geen aanleiding behoeft Ie bestaan ont OTeral wnt uit te halen waar wat uit te halen is dart behoeft een weeshnis geen gezelschap Tan automaten te zijn dan kunnen de kinderen zich vry bewegen en zich Tertoonen zooals ze zijn dan behoeft de ontwikkeling niet iets broeikasachtigs te zyn dan rormt men de weezenniet alleen tot gehoorzame werkzame menschen maar zy leeren zich meer dan elders reden geven van hunne handelingen waardoor zy toonen flinkekarakters t bezitten dan eindelijk zullen ze in den eohlen zin van het Voord tot memeken gerormdwarden omdat in de weeshuizen het godsdienstigelement Teel meer dan in de meeste huizen der parliculieren op den voorgrond atsiat F H Hel antwoord op boventtaande regelen kan kort cjjn De mornaamete tegenxerping nan F H toch i reedt beantaoord in iet do tem beoordeelde ariiiel tel tWellieU 100 ttaat daar zal ont worden tegengeKorpen dal de kinderen too innnevudert maren blijtxn leven ook niet loo in alle opzichten goed zouden zyn opgevoed ene hetgeen T H in zijn gekeel gelieve te lezen hetwelk hij eigenlyk viór lijne beoordeeling had moeten doen Voortt it op T R toepattelyiiet gezegde ftlit te veil beteijit enzi daar iet volgent zijne redeneering over de opvoeding in iet huitgezin niet onKentcielijk ton zyii dat ook die kinderen wier oudere nog leven voor hun welz yn in een toort eetlutit werden geplaaltt De raad om bij voorkeur onderwijzere tol weetvadera te benoemen if miateiien niet geheel te verwerpen hoewel de wgorden onderieijzer en opvoeder nog verre van tgnoniem zijn Ten tlotte it iet beweren dai in teeeahuizen iet gpdadienatig element meer op den voorgrond ataat dan in de meeate iuizen der particulieren 0 i geieel en al oiyuiit DK RXDACTIIt Vergadering van den Gemeenteraad Diniflag 29 SeptemlMr Tegenwoordig de fah van Bei D Uzendoorn Toorx Virnly Remv Ki t Laqt en Kriiienbirg Droogleevery van Struteo Post Drost Mesaemaker Samaom ea Straver de hh vai Vraam Dgen Westerbaao en Muller hadden IceDnis gegeven de rergaderÏQg niet te kunnen bijwonen De notulen er vorige vergaAering worden geles en gearresteerd De voorzitter deelt mede dat door het overlgdco van A van Ommen de post van schipper ii het overtetveer aan de VUmÏDgstraat ia vacant genQrden jMarom fi n W inovet Wfjriiig geven deite betrekking van gemeentewege te doea wnarncmen door J Sotfré voor Z per week de h er Kraneiiburg wil lif op f6 stcUeu omdit het daarbij zijnde blcekveld dim wel l opbrengt De voorzitter zegt dat hft bleekvild daar nirt bij bohoort en indien het verlangd Hurdt met rasterwerlt kan afgezet worden en des iioods ver tacht de heer Hooginboom vraagt of die post niet door den gt pensiuiieerdcn arablcnaar Hooijineijcr kan waargenomen worden de heer Luijten vraagt inliehliug omtrent de coctróle ds lieei Mcssc nakèr ze jt dat dts controle ann een gnschïkt persoon IS upgedrugen eu zou Je voorz dten persoon er van kennis gaf ook hier voldoende eootr61e zonde zgn apr ia anders ook vel geneigd de post aan Hooijmeger op te dragen na n w eenige discussien wordt het voorstel vau B en W goedgekeurd eu eeu tari f vftstgestuld è 1 Ct de persoon en gelijk bedrng voor leu krui of haiidwagen waarop Konings goed keuring zal worden gevraagd de heer Kist vraagt of het tarief niet te hoog is omdat er teel fabriekarbeiders gebruik van maken die dikwerf 4 maal per dog over het veer gaan Voorts wordt het idee geopperd om abonnementen toe to staan waarop gezegd wordt dat er tot nog toe gelegenheid brstuud tot abouuemnit du hoer Vtesaemaker meeut dat de vorige schipper de zaak geregeld had zooals t meest in zyn bdlaug was en dat diezHfde regeling nn ook t meest in t belang di r gemeente zal siju Oe voorz vreest dat door dis bepaling in t tarief te voegen de goedkeuring des Koniogf misschien niet zou verkregen worden Ten slotte orden B en W gemachtigd do betaling voorloopig op dezelfde wijza tfl doen plaats hebben gelgk tot heden bet geval waa Wordt gelezen het rapport vau de commissie van fabrU cage in wier handen wai gesteld da begrooting over 187fi adviaeereude tot goedkeuring der ontvangsten en tot afwijzingvan bgna al de voorgestelde tract ementaverhoogiegen in dn uitgaven ter visie B en W doett in overleg met den diatriet aehoolopziener eene voordracht tot hoofdonderwyxer aan de tweed Armenschool waarop geplaatst zgn de hb L Posthnmu J Verhoog A Groenveld C W Hoenkamp S de Jong Jr en P C Schriek iu volgorde der door bun behaalde punten ter visie eu benoemiqg in eene volgende vergadering een adrea van den heer M Sprnijt die verhooging van traciemmt verzoekt uit hoofde der vele werkzaamheden aan de betrekking van gemeente heelmeester verbonden wordt gesteld in handen van ti en W om bericht en raad aeu adres van mej L J Wgnmalen en £ van Bgk varzoekende verbot mg van traetement voor het onderwjja iif handwerken aan de atada armenachool mede in handen gesteld van B en W eene missive van den heer Dr IJascl de Schepper dieverzoekt niet in aanmerking te komen hg da benoeming m een lid der pi schoolcommissie nol een adres van J SoflVié en eeu van C J Verhoek di beiden verzoeken benoe te worden tot aehipper in het overzetveer aan de Vlamingitraat ter vie een adres van mr H J Kranenburg C Hesaemaker ea Dr A Jiugten die voorstellen da verordening van 1853 waarbg da tegenwoordige commissie van fabrieaga in t leve is geroepen intetrekken wordt op voorstel des vowxittei ter zgde gelegd om straks behandeld te worden Aan de orde is De staten van begroottng der inkomsten en uitgavea rni de gcsnbsidieerde instellingen van weldadigheid De heai Measemaker lid van de oommiasie in i ier handen deie ata ten waren gesteld komt terug op eene in de vorige rei dering gemaakte aajbimerkiug op de b rooting vali het wee en ifllmoezeniershuis dat tegfef van 00 e boog wu voor het ionen van ƒ 600 Na verkregen inliehtingen wa eehter bleken dat die som koo ho was doordat xeer kleine poshes werd geind zoodat b v voor U stnivert drie viermaal moest worden geloopen Dit in aanmerking nemende wordt bovengenoemde aanmerking herroepen Terwgl verder Regenten van het Beatedelinghais xelve reeds verzocht hebben honne begrooting met ƒ 50 te vermmderen worden alle de staten goedgekeurd Het voorstel om ƒ 808 beschikbaar te stellen tot het doen vervangen van de kraan bg het AmBterdamache veer dooreen ikenhouten paal De heer Samsom vindt die aom te hoog zegt dat eene zoodanige paal slechts ƒ 120 kost en dat bet gzerwerk aan de oude kraan nog zeer goed is wil het gebruik daarvan voor lederen schipper opeoatellen dat echter volgeosden voorzitter reeds nn bet geval is ét heer Mesaemaker vraagt of het niet mogelgk zon zgn dat de schippers voor het gebruik iets betaalden de voorz vindt lulks moeielgk omdat er dan nog iemand met de ontvangst belast diende te wordrn welke ontvangst weinig zoude bedragen de heer Straver wil de kraan geheel doen verrallen en de achippers daarvan in kennis stellen de hoer Uo nboom vraagt of de gemeeata ook voor de aebade moet instaan tengevolge van het breken der kraan veroorzaakt de Voorzitter zegt dat die schade dooc de gebruikers moet vergoed worden de heer Lugten spreekt in gelgken tin als de heer Straver en zegt dat b r dn stearinekaarsen fabriek ook zelf een kraan heeft gemaakt da heer Droogleever is het met den vorigen spreker eens dóès mochten die schippers aanvraag doen om eeneigen kraan ts plaati n dan wenscht hij dat dit geschieden coa onder toe zicht van wege de gemeente j de heer van Straaten wil eene goede sterke kraan plaatsen zoodat alle schippere daarvan go bruik knnnen maken omdat de scheepvaart veel aan de ga meente opbrengt de heer R n7i ia van oordeel clat die kraan niet alleen ten dienste Tan d schippers is maar opk we degelijk Toor gemak van de ingezeteneu daar den bannf goederen na zonder vele moeite loaaen en laden en dit gemal is wel een kleine opoffering in geld waard in ateivming gebracht wordt het voorstel verworpen Adrea thi den beer 6 A Oadgk om vergunning tot faat leggen van eene bCQg over eene sloot achter de Brefdstraat uitkomende aan bet plantsoen Tangs de Kattensingelgracht Hierop Ja door de commissie van fabricage een advies gegeven dat to fwgzing strekt De heer Kist drukt zijne bevreemding uit oW dat afwijzend advies Spr heeft meermalen in deze vergadering maatregelen hooren verdedigen in t belang der gezondheid en hg gelooft dat jnist dit verzoek met het oog op de gezondheid moet worden toegestaan Hg heeft tegen dit verzoek hooren aanvoeren dat dan alle eigenaren van hnÏKn aan de plantsoenen datzelfde verzoek zouden d9eD welnu 4 t zon spr ifiev wensohelijk vinden bg zal g arna zien dat daar vele bruggetjes komen De roortitter wederlegt den vorigen spreker zegt dat de plantsoenen dan Inngaamerhand zullen verdvkijnen of in hunne vrocgeren toestand toen zij een vest waren heracha n worden daar de bevolking dier buurten zich dan in t plantsoen verplaatsen zal De hetr I