Goudsche Courant, zondag 4 oktober 1874

Zoadag 4 October 1874 W 1Ö77 GOUDSCHE COURANT t Nieuws en Advertenliebhui vour Gouda en Omstreken toyta il het veriocV i n den heer Oodijk toeslMu jl dHrdour dc be oners nchtei I j lant oni gt makLelyker bet wittT ult Icti Pingel luUen kuaaen krijgen D hter kranenburg iiiidt hct inconsequent J t iij d e roeger toio er quacstia was m dat tl iSitsocu huizcu te b aweD da plantsoen met etee a iprtcucrden eu nu zug betreesd zgu dat tial rerd ijni spr ll bet vcrmk tocstaau duch dan mwt er etn mo l alerlgk bruggetje komen en met len loo leelyk ah da gemeente irlve daar gemaakt beeft ook is I oor ke werkvolk gemakkelgker om door bet plantsoen te kunnen gaan dan am to moeten omloopen en het la oor hen meer tudwioueod De heir Droogleem wil om der gevolgen wille het verloel niU tKatsui daar dan ook udere dergelgke ver ekeB met kuMHsa geweigerd worden Den aoHen daa volgena pr BMt uitblgyen He mooie van de planlBoene ion dan weggaan doordat alle bewoners dier buurt dan water looden gaau scheppen U den Singel en den wandelaars sou t lastig worden gemaakt De heer van Straaten spreekt m gelgkon lin pr aiet ui ign eigen tnm wat do kindere daar uitrichten en dan nog wel onder ign toeüchl hoe moet t dan gun in t plantsoen onder voldoend toelicht De beer Lnijton bluft by ign gevoelen gelooft dat t voor de wandelaars elfs wet onaaj dig is kinderen tegen te komen eu is van oordeel dat kinderen in een bloemi utuiu missehien schade kinnen aiarlchte doch met aan de hoornen in een plantsoen De heer Kut wel alle du slooten willen dempen en Jan door een hek afsluiten De heer Virul wil het niet toestaan Er ia quaeatie van geweest om voor Ie stellen tan den raad een agent au U stellen ejpresselgk voor de surveillance lu dc plantsoenen doch om den uiet eer gnnstlgen toestand den tioantien is t met gedaan hg vreest dat de beschadiging der plantsoenen toe lal nemen wanneer dit verisoek wordt gepermitteerd Ten slotte wordt het verzoek in stemming gebracht en afgeweieu met 10 tt n i Btemuien die der bh lugten Kist en Kranenburg £ en voorstel van de plaatsclgke scfaoolcomoiusie oro do meuwe urmtDschool uitsluitend te doen bezoeken door vrouwelijke leerlingen en de bistnsnde school door maunelgke f of omgekend de heer van Straaten verklaart zich hier zeer tegen daar juist de nieuwe school is gebouwd met t oog op het gemak der mgc etencn daar nu de meeste measche een school hebbeu voor hunne kinderen dic met te ver af ia Door de aanneming van dit voorstel zou dit gemak weder ver ïalleii In stemming gebracht wordt hierop met algemeene ttrmmen afwgzend beschikt Thans is aan de orde de benoeming van 2 leden voor de comra V fabricage Vooraf echter wordt het hierboven genoemde voorstel van den heer Kranenburg behandeld Ue heer DroogIcover wil het ter visie leggen de hoer Kist eveneens doch de heeren Kranenborg en Lugten rgn voor dadelgko behandeling De heer Messemaker spreekt over do omsUndigheden waaronder in S ti de comm v fahr is opgelicht ïr bestond toen wantrouwen tegen don toeunialigen burgemeester en tegen tdagelgksch bestuur foen had die commissie raison d etre De gemeentewet spreekt echter van eene commissie uit n bdsledea aarin 4f de Burgemeester 6f een der Wethondera voorzit Thans heerscht er met het minste wantrouwen tegen t dageIgksch hestuar ieder raadslid zal dit met spr eens zijn en uithoofde Iwt zoo oven genoemde bezwaar voortvloeiende de genseentewet IS de intrekking van dit besluit doelmatig Eon voorstel ot uitstel van den heer Droogleever ondersteund door de hh Kut envaoMraaten wordt verworpen daarop met 9 tegen stemmen die der hh Droogleever Kist van Straat en Virul Do beer K+a enhurg kan na de woorden van deiv heer Mea maker kort zgn Hg voert voornamelgk aan dat het tegen de wet Bon zgn deti tegenwoordigeo toestand te doen voort lureu wgst op ees dito geval in den gemeenteraad t Sneek tviens besluit door Oedap Staten van Friesland met was afgekeurd en op eene ministerieele dispositie Het voorstel van den heer Kranenborg werd daarna aange iiomcn met 11 st terwyl de hh Droogleever en Kut aus deze stemming geen deel namen Tot lid m da plaatselgke schaoleommiHio worden bcMemd it heer J M Noothoven van Goor Tot leden in do openbare geiondheüs commissie wordt h oemJ de hh mr J H van Mierop dr P de WiUo dt n Ussrl de Schepper B A Oudgk en G Straver Tot leden in de commissie van toezicht over d Stadsnuzieksehool de hh P Brons Middel en F Ufeher Tot httlponderwgzer aan de Armen ehool de heer J Fredeiikse te Zwgndrecht Na machtiging om aan de genomon béslaileii mtvoafm t geven condor resomptse eindigt de vergadering Laatste Berichten Berlijn 30 Sept Ooed mgelickte cormpondentiea hiI 3t Petersburg melden dat de btief t d deu Cur aan don Carlos eenvoudig was eeD Icenniagering Tan de ontvangat ran de dankbetaiging Tan den pretendent roor de niet erkennmg van de Begecring ran Serrano Het grdicnt opmerking dat met de betaling van het jaargeld aan den rader ras don Carlos door Keizer Nioolaas toegeataan en door Ketter Alexander roorgetet opgehouden werd dadelyk nadat don Alphonsus de Spawisoke greniea aa orergetrokken New York SS Sept De partyen in Louisiana Velihen eene transactie gesloten om eene mst e en rüe rerkiezing in November te waarborgen Berlijn so Sept De Nori Jllf Znttmg Mgt dat de geruchten orer de herlering der loogenaamd Noord Sieeswykschc queeatie waa rran Deensohe en Engelsche bladen gewag muiten eukel hun oorsprong Tinilen id de f itzetting tan rier lastige personen uit Sleeswyk Deze aa tregel die alleen plaats bad in t belang ran s laudk veiligheid is door de provinciale overheid genomen I e Duitsche berolking ras daarmede utr tevreden en de Deensch sprekende bevolking werd rer niet smartelijk dopr getroffen Van de rporgcwende agitatie ia nergens een spoor te ontdekken De Provuicial Correèpoaieni geeft eenige broVatukken eer uit het artikel van bet Journal dè St Pef iètutrff uver des C aara brief aan dun Carloa waarvuii ile telegraai gisteren gewag beeft gemaakt eu vuegt er btj lleze verklaringen komen overeen met factKeon door Uu land en Duitschland beiden bij de onlangs plajte gebad hebbende gedachtenwisseliug werd te kennen gegeven MARKTBKBICHTEN Gouda 1 Oct By weuig handel was de teaming ttauw tulder larwe pnüce 10 i 11 Mindere 9 a 9 75 Kogge puike 8 a 8 60 Mindere ƒ 7 26 a 7 80 Voer 6 60 a ƒ 7 Uerst zware 8 a 8 60 Lange ƒ 7 a ƒ 7 76 Haver zware 5 25 a ƒ 6 Ligte 4 75 a 6 De veemarkt met gewone aanvoer de haudellu dlle soorten trung uitgeuumeu graskaltereu üie iets vlugger gingeu magere varkens en biggtn metveel aanvoer de haiidei vlug varkens gescbikl voorLonden Van 18 a 2ü ceuu a hailkitu vette schapen eu lamineren vlug Kaas Aangevoeld 70 partijen eerste kwaliteitvau 28 ü 81 1 tweede kwaliteit vau Uk 2b üueboler 1 66 a 1 66 Weiboler l ao a l lü Burgerlijke Stand GiaouiH 3U Sapt Jaeobus ouders H Verboom en J do Lange Maria ouders B Begeer on C Visser OvLiu u u ÜU bept M lloUesteUe U d P de Kort 3 UI Oauuwu 80 Sept H van Hooffea F A van Rgmeaam e Herstel en O J van Son ADVERTENTIËN Heden overleed ons jongste Kind H J WENNEKEa C A G WBNNBKES VAN LaNOBNHOMSEN Gouda 3 0 Sept 1874 Jufvrouw BEGEER Wfldstraat verlang EEN KINDERMEISJE niet beneden de 14 jaar Mevrouw INGBNLUIJPF Turfmarkt verlangt tegen 1 November EEN Men zoekt plaatsing hier ter stede toot eenJ JONGMENSCH ala HalfwasBROODBAKKER Adres met franco brijen bg dwr Boekbandelau A BRINKMAN te Gouda onder lett J Boden gevraagd Voor eene Vereenipng gevestigd te Amiterdar worden tegen leer hooge p mie en provisie op alle plaatsen FLINKE BODEN gevraagd Het aanwerven van Leden is eene hoofdvereischte fieflecteerende gelieve zich met franco brieven onder letters X X M te adresaeeren by den Boekbandielaar CA REL CHRI8TIAANS te Amtterd m Kost en Inwoning Ben JONGMENSCH T n bezigheden buiten s huis hebbende verlangt b Fatsoenlgke menschen KOST en INWONING en lief t genot van een vrg KASpiRTJE Franco brieven met opgaaf van pi s onder letter A bg den Uitgever deser Courant Voor eene Maatschappfi van LEVENSVERZEKERING en LUFËÈNTEN wordpn in alleplaatsen van Zuid Solland SOLIDE enIJVERIGB Agenten gevraagd Adres jnet franco brieven onder letter M te Rotterdam ter Handelsdrukkeri van J W VAN LEENHOFf ZOON EXTRA ZWAAR STROOPAPIEB te bekomen bij Lange Tiendeweg te Gouda Dr Chantoinelanus Oogenwater Onder de verschillende kwalen waarmede het menschdom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zelf niet goed en volkomen te kannen zien is reeds lastigea gevaarlek ja het minste wat men aan de oogm gevoelt is zeer pflnlgk en ongerieflgk want het gezicht is niet alleen het onmisbaarste maar tevens ook het gevoeligste zintuig der menschen Wat is nu de gewone toevlngt wanneer de oogen beginnen te verzwakken Dadelgk besluit men een bril aan te schaifen doch het is ontwgfelbaar zeker dat de oogen door het brillengebmik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig zjjn om met gebrekkige oogen te zien doch nimmer de oogen kunnen herstellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke stekende en jeukende oogen is een onfeilbaar midel gevonden in het zoo gerenommeerde Oogenwater an Dr CHANT0MBLANÜ8 Alle Igders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertrouwen aanbevolen en zullen zy zich by een oplettend gebruik volgens voorschrift voor vele gebreken voomamelgk verawi king vrgwareft Het is verkrggbMr met gebmiksauiwipang h 60 Ct p Flacon bö T A Q VAN DETH Gouda J J BEUZBMAKER Leiden J H KELLER ZooN Westewage tr Bottenhm Mej L A ScHODTENs ScHLüter Oostmolenstraat J J GRQENHÜIZEN C ütrecliL En meer bekende Depots in ons ryk Den Heere Dr J G Popp E E Hof Tttndarts te WEENEN Stad Bognergaase N 2 Ik gevoel mg verpligt u amtrant nw gerenommeerd ANATHERIN MONDWATEE t beriel tea dat het al mgne verwachting ovef troffen heeft Het gebruik van het ANATHERIN MONDr WATER is voldoende om de kevigtt TandpyH te stillen en ze niet te doen wederkeenn In het belang der Igdende mensehheid beveel ik het Auatherin Mondwater bg alle Mond en Tandziekten fis tot hiertoe het beste aan Ik geef a vrgheid van deze regelen gebruik te maken zooals u het best voorkomt en teeken mg n bgzondere hoogachting Dr EOMÜALDO BELLICH M P Trim 18 Maart 1872 Te verkregen te Gouda bg L Sebeak wkkeliM op de Hoogstraat wgk A 123 t Rotterdam bjj F ïi van Santen Kolff apoth en A Sehippeieijn C blaaowe poriuiiinwinkel te s Hage bij J L F O ènabilié apotb te Leydea b E Noordijk te Utrecbt bü F Altena apoth te Amsterdam b j F van Windbeim € verkoophuis te Oudewater bij T i vaa Vreumingen te Sohoonhoven bg A Wolff j II I i eeida Ciak vaa A Bruknua Kennisgeving OVEEGANGSBEPALINGEN betrekkelijk den UK van GASMETERS BURGEMEESTER en WETHOUDEBS van Gouda gezien ket besloit van de Gedeputeerde Staten der l rovluoie Zaïd Hollaud d d 31 Augustas 1874 a S N 7 doen te weten lat Tulj ens art 8 der Wet van den 8n Jnlg 1874 StaaMlad ti 96 te rekenen van 1 Januarg 1876 de gasmeters aan den IJk zijn onderworpen dat de Gasmeters iii gebruik ftedurende het tgdperk vsn de afkondiging dezer Wet M 1 Jannarij 1876 van den IJk zijn vrggeiteld tpt 1 Januarij 1880 mits voorzien van een bijzonder merk ter aan duiding dat deze overgangsbepaling daarop van toe passing IS dal zij die hunne gasmeters met het dnartoe vastgestelde merk binnen deze gemeente verlangen te doen stempelen die voorwerpen op nader door den IJker Chef van dienst te bepileo dagen uren eu plants zu len moeten aanbieden dat lie Uker Chef tan dienst bevoegd is van deze bepaling af ie wijkeq wanneer hetzg de meters niet verplants jaar njn hetrij belanghebbenden zulks verzoeken ter vereenvqudiging vande werkiaambeden dat in liet laatste geval de eigenaars der meters zorg moeten dragen dat voor hunne rekening de hulpmiddelen voor de stempeling en het noodige per8onea fiinnire7i is en de meters geheel gereièd zgn on de alempcliiig te outvangeii dat de veidere voorschriften betrekkeigk deze stempehiig zgn opf uiomen in bet Provinciaal blad van Zuid Holland van 1874 N 93 Gouda den 29n September 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DttOOGLEEVEaFoETUWM VAN BeEOEN IJzENDOOKN Tractement sverhoo lDg Van tijd tot tgA ziet men onder de ingekomen stukken bij den gemeenteraad alhier aanvragen van stedelijke ambtenaren tot verhooging van tractement Er zijn er zelfs diè gedachtig aan het spreekwoord de aanhouder wint niet tevreden zijn met dit eens te doen maar hun ue aanvrage van tjd tot tijd heijhalen in de hoop dat de raad eindelgk en ten langen leste goedgunstig zal beschikken op hun verzoek Men zo al weinig t huis moeten zgn in e tqganwoordige maatschappg en het maatschappe k leven dezer dugen om te durvei beweren dat de tractemeijten die de meeste rgks en gemeenteambtenaren genieten hoog genoeg zgn en de stelling te durven verdedigen dat vermeerdering dier tractementeifonnoodig is Geenszins ligt het dan ook in ons plan om e n breedvoerig betoog te gaan leveren over het wenschelgke en noodzakelijke eener tractementsverhoogmg Naar ons gevoelen is dat uitgemaakt en alleen zjj die niet t huis ign in den tegenwoordigen tijd kunnen dat betwgfelen De prgzen der levensmiddelen zijn enorm gerezen en de iractementen bleven op dezelfde hoogte Wat is natuurlgker dan ook die laatste in evenredigheid met de eerste te brengen m Naar aanleiding dier aanvragen die zo nu en dan bg den Baad inkomen willen wg ons gevoelen over die tractemeutsverhooging in het midden brengen Wg vermoeden dat het voor vele raadsleden moeielijk is te beslissen of zg vóór of tegen die verhoogingen zullen stemmen Aan de eene zgde een gemeentekas die uiet tot boven toe gevuld is en aan den anderen kant verdiensteIgke ambtenaren die met zorg en gver de geiqeente dienen eu daarvoor niet ruim maar dikwgls schraal worden betaald Hier staan zij tegenover de ingezetenen die liefst zoo weinig mogelijk betalen daar tegenover menschen die gaarne zooveel mogelijk hebben In het gemoed van pienig raadslid wordt in dat geval waarschgjilgk een zware strijd gestreden tusschen de zuinigheid en de goedhartigheid De eerste gebiedt hen de hand op den zak te houdMi en peen cent uittegeven voor die om een volksspreekwgze te gebruiken eenige malen is omgedraaid de tweede doghen in de verbeelding een huisgezin zien dat met moeite kan rondkomen en voor wien een tracte mentsverhoogiug aan het hoofd gegeven eene redding zou zijn uit den nood Aan wie de overwinning De zuinigheid bedriegt maar al te dikwerf de wijsheid maar toch ook de goedhartigheid is in vele gevallen eene slechte raadgeefster Ons id over die tractements verhooging ishet volgende Alle die aanvragen van enkele ambtenaren tot vermeerdering van hun tractement moeten eenvoudig worden afgewezen Hoe wenschelijk het moge zijn om de tractementen meer in evenredigheid te brengen met de behoeften dcr ambtenaren hoe noodig hpt tqch zg voor den man die een groot huishouden en een klein inkomen heeft dat het laatste hem beter dan tot nu toe in staat stelt om het eerste te onderhouden hoe onbarmhartig het schgne een verzoek af te slaan dat men eigenIgk vrg biUgk moet noemen en dat men dan ook luisterende naar de inspraken van zgn goede haiï gaarne zou willen toestaan toch niettegenstaande dat alles moeten die aanvragen van ambtenaren worden afgewezen Dit moet geschieden om de nvoudige reden dat de raad die verzoeken van enkele personen grelke de vrgheid nemen verhooging te vragen toestaande eene grove oabillgkheid zou begaan jegens de andere amb naren die geene verhooging vroegen Het feit dat die laatsten niet vroegen zal toch oit worden kunnen verklaard uit de oorzaak dat zg daaraan geene behoefte gevoelen dat zg geene vermeei dering van salaris wenschen Volstrekt niet I n nu gaat het niet aan om hen die uit bescheidenheid het eens bepaalde salaris aannemen zonderom vermeerdering te vragen achter te stellen bg diegenen welke met zekeren aandring zich tot den raad om verhooging wenden Men moet aannemen dat eene gemeente er zich op toe legt om hare ambtenaren goed te salarieeren en bg rgzing der prijzen van de eeïlte levensbehoeften er van zelve toe over gaat de ambtenaarstractementen te verhoogen Dit moet worden ondersteld doch natuurlgk is deze stelhng van dien aard dat in tegenovergestelde gevallen het t endeel gerustelgk mag worden bewezen en tegenwoordig ook kan worden bewezenT Wanneer dit laatste nu het geval is en degemeenteraad niet uit zichzelf zonder aandrang van buiteu er toe overgaat de tractementen te verhoogen dait is het natuurlgk zeer geooiioofddat de ambtenaren om vermeerdering vragen maar dan is het van de andere zgde zeer onge i oorloofd om alleen aan die vragende ambteni ren vermeerdering te geven Die tractementen komen vooral in aanmerking om verhoogd te worden die vele jaren geleden zgn vastgesteld Die welke eerst onlangs zijn bepaald nnoeten worden verondersteld reeds in evenredigheid te staan met de tegen woordige prgzen der behoeften Ons ten minste komt het zeer curieus voor dat zooals een paa malen in deze gemeente gcscliied ïi pjï onen die reeds een of twee j leu na hunne be ioeming tot gemeente ambtenaar om verhooging van salanèkvroegen daar hetgeen zg tot nogtoe ontvingen niet geno was om in deze dnre tgden mede rond te komen Op het oogenblik Hbnner sollicitatie die door eene benoeming werd gevolgd wisten zg hoeveel zij zouden verdienen was dit te weinig niets belette hen om elders te gaan waar hun arbeid beter werd beloond maar in geen gevwl gaat het aan om bovengenoemde reden zoo kort na hunne benoeming verhooging te vragen De tractementen over het algemeen zgn echter veel te gering en zeer wenscheigk is t naar ons oordeel dat die verhoogd worden doch dan zonder onderscheid die van alle ainbtenareuea niet alleen van hen die daartoe een aanvrage doen a Niet onwaarschgnlgk zal men echter togen de groote uitgave daardoor veroorzaakt opzien en wellicht zal men aldus redeneeren de algemeene verhooging is te bezwarend voor de gemeentekas daarom moet er zoo nu en dan eens eene verhooging plaats vinden Heden het tractement van dezen ambtenaar morgen van dien enz opdat over een zeker aantal jaren werkelijk alle verhoogd zijn en die maatregel dan meer geleidelijk zal zgn geschied Dit idee schgnt niet kwaad maar is toch niet goed Waar tocb zal men dan beginnen Welke ambtenaren zullen dan h t eerst in aanmerking komen Wie zullen het voorrecht genieten voor te gaan Moeilgk zoo niet onmogelijk zal het zgn uit te maken wie verhooging het meest noodig heeft zoo we al niet mogen aannemen dat zij het aUeu even noodig hebben