Goudsche Courant, zondag 4 oktober 1874

zooals veelal het geval is moeaten zg de toekomst met bezorgdheid te gemoet gaau Wij geven de hoop te kennen dat in een en ander spoedig verbetering moge komen en dat rgks en gemeeute tracteitieutea weldra flink mogen worden verhoogd Bevoorrechting van 4en een onbiUijkheid jegens Jen ander zdn dua op deze w ze onvermijdelijk zijn Neen verreweg verkiesiyk boven dien weg zou het zijn in eens den goeden miïatregel geheel uit te voeren en allen een flinke billijke zeer noodige verhooging te geven Het is te begrjjpen dat men niet zonder langdurig beraad en ernstige overweging der vooren naJeelen tot een zoo kostbaren maatregel overgaat Nu echter meer eu meer de weuschelijkheid dier hervorming ia t oog springt en zich de noodzakelijkheid daartoe doet gevoelen mag men niet langer wachten eene verhooging in te voeren Zoolang deze verbetering niet tot stand is gebracht moet er zoo uu en dan by herhaling op worden gewezen opdat blijke van de dagel ks veldwiuneude overtuiging dat tractementsverhooging noodig is De weldenkende ingezetenen die daardoor voortaan iets meer zulleu moeten betalen zullen niet tegen eene dergelyke verhooging gestemd zgn Het is waar er worden altijd menschen gevonden die wanneer er geld wordt geëischt in het algemeen belang slechts noode schoorvoetende en alleen omdat zjj weten daartoe gedwongen te knnnen worden er toe ovei aau het versehnldigde deel te betalen maar zg welke verstand g aoeg hebben en men moet al zeer weinig hebben om t niet in te zien om te vVeten dat alleen goede betaling goede ambtenaren geeft zullen niet tegen onbedoelde verhooging hun stem verheffen maar integendeel gaarne van ganscher harte iets meer betalen dan zij tot nn toe gewoon waren VoOr de bewustheid van goede ambtenaren te hebben wil men zich nataorlgk wel eenige opoffering getAosten In bovenstaande regelen hadden wjj hoofdzakelijk het oog op Gouda doch ook op andere gemeenten is een en ander toepasselijk daar byna overal het treurige feit bestaat dat de tractementen niet in evenredigheid staan met de i rijzen der eerste levensbehoeften in den tegenwoordigen tfld Overal moeaten die tractementen worden heraienen t moest bedacht dat de gemeenten verplicht zijn hare ambtenaren goed te betalen Het feit toch dat voor iedere openkomende betrekking zich een menigte sollieitmten aanbiedt en dat men nooit behoefte heeft aan liefhebbers voor een postje dat zelfs zeer weinig inkomsten verzekert mag ni t aanleiding geven dat men de tractementen niet verhoogt Vooreerst znllen die personen eenmaal benoemd er nog op andere wijzen iets bg zien te verdienen dfkt allicht aanleiding zal geren dat zg honne gemeente betrekking meer of minder nonchitleoren en ofschoon zg zorgen hnn plicht te doen en te voldoen san de gestelde eiscben znllen zg niet met hart en ziel zich aan hunne betrekking wgden en alleen ambtenaren die dit doen kumen den naam verdienen van goede ambtenaren zooala voor een goeden gang van zaken noodig ia Ook het rgk mocht wat betreft de betaling van ambtenaren wel een beter voorbeeld geven Men moge vrj klagen dat de fabriekanten hjiiuie werkUeden slecht betalen het is evenzeer ejn bill ke klacht dat het rgk hen die arbeiden in s lands dienst ook slecht salarieert 2 die dag aan dag werken ten nntte ran het rgk hebben evenzeer recht om in staat gesteld te worden onbekronfpen te kuaoes leven en niet 1 Bulteiilandsch üverzltiit Thiers is te Turin Hij heeft de uldimr gevestigde Fraitscbrii ontvaii n Hij herhaald gi e verklnriiigen ten gunste der republiek en deed T n aanzien van ile Orciiol ue het Fiansohe oorlogbchip dnt noj steeds iii de wuteieii van Italië vertoefcle en ter bescMkkiu i ui den heer de C urcell s gekant van Frankr k bij deu Heiligen stuel stond is thans iu den ministerrand eene b s lasing geaouien waardoor aan de geschillen met Itulie daaromtrent een De Ëugelsche bladen zijn over t geheel weinig ingenomen met Gladstone s geschrijf in de Contentporarg Jievieu over ket ritualisme zelfs bevriende bladen maken de opmerking dut de ex premier de eigenlijke fuaestie onaangeroerd laat namelyk iuhoever men recht heeft in de Éngelsehe kerk Rooinsjhc gebruiken m te voeren Gadstone bespreekt dj zaak uit een algemeen oogpunt wijst op het koude van deu Engelschen ecrediensl door verwijilering van alle kunst terwijl hij aan den anderen kant de overdrijving van de kunst iu het ritualisme wraakt waar nu bet juiste midden gulegen is zegt bij niei waarschijnlijk omdat heC in zijn eigen hoofd op dit punt nevelachtig is Noch ritnnlislen noch de antiritualisten zijn nu tevreden liet beat is bet slot van zijn artikel bevallen waarin hij op de onhoudbaarheid van de stellingen van de nieuwe Buomsche of Ullramoutaansche Kerk terugwijit Bij een keizerlijk besluit vun 2a dept is do Ousteiirijksche rijksruad tegen 20 dizer bueeiigerücpen Uit Munclieii wordt aan de Naliaiial üeitunir de volgende meJedeeliiig gebonden Vojr eenige maanden is door de regeering eene commissie benoemd aan welke de last werj opgedragen rapport uit te brengen betrelTende de quaestie der invoering van het verplichte burgerlijk huwelijk in Beieren De bedoelde ccmailssie heeft ilie taak roltooid en uit het door haar ingediend rapport waarmede de Regeering zich heeft veieenigd blijkt dat voor Beieren eenige w i igingen j n de iu Pruisen ingevoerde wet noodig worden geiJK liij de aanstaande beraadslagingen over een rpffvet op dit punt in den bjczem van den Bondsraail zal dit rapport strekken als richtsnoer voor de Beiersche gevolmachtigden Die verlangde wijzigingen z jn echter niet van principieelen aard Vaa officieuse zijde wordt sleeds ten stelligste verzekerd dat de houding van Rusland ten opzichte an de Spaansche quaestie volstrekt geen verandering heeft gebracht in de goede verstandhouding tiisschen de drie groote mogendheden Het Fetersburg ohe dagblad volkomen overeensiemmeude met hetgeen dezer dogen door de Nord werd gezegd verzekert dat Rnstand alleen geweigerd heeft de Spaansche rogeering te erkennen omdat het zelfs den schijn Van eene interventie in de Spaansche aangelegenheden wilde vermijden In de goede betrekkingen matchen de drie mogendheden ia echter volgens bet l etersburgeche orgaan geen verandering gekomen daar ieder hunner gelijke waarde hecht aan de instandhouding van die betrekkingen Omtrent den brief van den Czaar zelf echter bl ft het het stilzwggen te bewaren en sedert wauueer de erkenning van eenige bestaande regeering met eene interventie zon kunnen orden gelijk gesteld ii ons onbekend De beraadslagingen der leden ran hot Berner poatoongrea zijn voor eenige dagen geschorst Vele leden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om nieuwe iiistrucliéa ran banne regaering te vragen Wat betreft de houding van de gedelegeerden der Vereenigde Staten die namens hunne regeering hebben rkinard dat zij toetreding tot het beginsel van een nlgereeene postverecniging deze zal van gewicnligea Mivloeil zijn op Frankrijk en pp EngelamJ Tot heden hebben de biide genoemde staten weinig geiieigdlieid aan den dog elegd om de quaestie van het transitu ter zee tut een oplossing te brengen iiuor de toetreding van Noord Amcrika hetwelk tevens de invoering van liet umforiuport da ir te lande verzekert 19 het uitzicht voor Duitschliind geopcnil dat du brieven enz naar Amerika beptriud en ivfderkeerig vniidaar naar Eurupa met Ouitscbe en Noordamerikaansche schepen zul en wurden vervoerd Een dergelijk resu taat zou ojruamelijk voor Kngelantl vun gewicht zijn Tevens zal dii v h invlued kunnen zijn op de houding van België dat d lardoor insge lijks on worden genoopt tut tocgeveudlieid iu dit opzicht eu dat u el om de volgende reden Nu reeds tracht België partij te trekken van den oiigunSti ea toestand waarin Frankrijk fcrkeert door zoo veel mogelijk hel verkeer thans over Havre en St Niizaire gaande naar Antwerpen ie lokken Een later bericht raefdt het volgende t Uit Washington ia per telegram het bericht ontvangen dit de Vereenigde Staten tot de l uitunie toetreden en macUigmg verleenen tul onderteekening van het verdrag Bern is asngeweyeii tila inteniatiunnnl tiUreau der 1 ostunie Bij d ei r le sieinmmg hadden H iissel cii Hem ieder tieu st minei bekomen bij je tvi eede verkreeg Bern 12 eu Brussel 9 stemmen De Londensehe GloU meldt dat de Brilsehe gezant te Peking en de commandant der Britscbe vlout in de Chineesche wnteren te Shnn hae een onderhoud zullen hebben ter zake van den nog steeds onbeslisten staat van zaken tnsschen China en Japnn t T S sJt Zji F K A N K R IJ K Zondag heeft in de Italiaansche Opera te Parijs een benefice voorslelling voor Vifginie Déjazct plants gehad Stampvol as de zaal met het aantal hurec aanwezige vrienden stonden de blijken van s m jathie haar betoond in voliLiiakte overcrnsleiuuiinu Men bedenke slechts dat de arme Virginie lli jiizct eenmaal Bdranger s Lise te reven eii zcventig jaar oud is en m bel jaar oi zes Ileereu 1SÜ3 tucn zij vijfjaar oud u as voor ht eerst het toui ecl heeft betreden Zij was beliooftig geivorden en op voorsiel van den GauloU gnf zij oiiJcrsteund duor de bcsto knnstennais te Parijs gisteren een afscheids en beneficevoorstelling Zij zal niet meer voor het voetlicht komen D npprr h eft ij haar Uatste rol vervuld Oiulanka de eer verklaarbare aandoeiiin die haar bezielde gelukte het haar met de oude kunstvaardigheid en een nug altijil aangenaam sleiumetje enkele liedjes van Béranger te zingen uanfcor zij biroemd was De zeven rn zeventig jarige I Tujibe lick Faure en Beval zongen het trio uit den Guillauaie Teil De sohitterendsie sterren van het Ihcnlre Fran ais speeWen het derde bedrijf van TartulFe Later verscheen de galante wereld vnn de schouwburgen op de boulevards in Monsieur iarat Het slot was dat de voornaamste artisten van alle Panjsclie theaters in hunne meest populaire co tnn es op litt hiervn r veel te kleine tooneel defileerden en Déjnzet hunne hulde brachten Vao orde was t en niet veel spraak meer Het was een waar familiefeest vol hartelijkheid vol oprechtheid De oude Frederick Lemaitre wierp zich in de armen van Déjazet en by dat schouwspel stond de gansche zaal op en barstte zy in luide toejuichingen uit Voor sommige loges was lUOU fr betaald Mevr Nilsson had voor een enkele plaati 5Ü0 fr gegeven Zoo is het mogelijk geworden dat de voorstelling 57 000 fr opbracht waardoor de hoog bejaarde tooneelspeelajer een matigen ouden dag hebbeu moge BINNENLANPr Gouda 3 October By Kon besluit ia aan J J Oroeneveldt op verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Schoonhoven Oisterenmorgen ia het lyk van zekeren S opgehaald uit de rivier den IJsel alhier Deze persoon die stoker was of een sleepbootje is waarschyuUjk Donderdagavond of den nacht daaropvolgende van da plank in het water gevallen De ongelukkige hiat vrouw en kinderen na In de titling van de arrend issementsreohtbanlE te Rotterdam van oaderdi is uitspraak gedaan iade zaak van den persoon wiens terechtstaan wy in ooi vorig nr mededeelden By gebrek aan voldoend bewya v n aohald it g noemde beschuldigde vrygesproken Het afdeelings onderzoek van de Tweede Kuner over de Indische begrooting dienstjaar 1875 ia Donderdag geëiadifd N r6f4 4i ad iq ti ea lingen overwegen de wels ontwerpen tolt bekrachtiging van den onderhandschen verkoop van grond tanga den Stuataspourweg in Zwollerkerspel tot kwijtschelding van een den Lande aankomende vordering tot onteigening voor de verbreeding eener waierleiding in Koegurs voorts de begrooting wegens den arbeid der gevangenen voor 1876 en de voorgedragen verneerdering van het Iste hoofdstuk der Staatsbegrouting over 1875 De be ruoting wegens den arbeid der gevangenen voor 1875 is blijkens hel bij de tweede kamer ingekomen elsüUtwerji geraamd op een bedrag van f 20y n5d IV narüiiilerViftn pust voor grondstotf in enz ad 193 800 elk oijfei niettegenstaande stijging der prijzen helzellde ia dat op de begrooting der laatste voorkwam Uit een in de memorie van toelichting ingelaschten staat der bevolking van de gevangenissen op 1 Juli 1870 1874 blijkt dal zij meer afdan toegenomen is De raming der middelen tot dekking van de uitgaven wegens den arbeid der gevangenen bedraagt 289 600 Wanneer men aan een postkantoor komt ooü een groot getal postzegels tegelijk te koopen en dan tot antwoord krijgt ywij hebben er zooveel niet we moeten ze aanvragen is uit vrij natuurlijk en niemand zal daar aanmerking op maken maar het feit dat men aan het postkantoor in eene gemeente als Gouda komt vragen om enkele postzegels van één cent en dan verneemt dat er geene aanwezig zijn zooals heden morgen het geval was doet den wensch uiten dat men voortaan vooruit zorge steeds voorraad van postzegels te hebben opdat het publiek niet te vergeefs aan hel kantoor komen De Ie jaarlijksche najaarsveenarkt te Berg Ambaeht vrerd op Vrijdag 2 Oct gehouden De aanvoer bestond uit 1 stier 13 koeien en vaarzen 76 pinken en kalveren en 2 bukksn De handel was lusteloos Men besteedde voor de koeien van ƒ 95 tot 230 voor de pinken en kalveren 26 a 60 voor bokken 10 en ƒ 16 Tot bestuursleden der Vereeniging Winterlezingen te Berg Ambacht zijn herkozen als voorzitter de heer J G Bettink als vice voorzitter de heer J P Mahlstede en als secretaris penningmeester de beer D Oskam Z M heeft anii den Uit gen J van Sivieten eervol ontslag verleend oader dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem op nieow aan den lande bewezen pn weder gesteld in het gé not van zijn vroeger verleend pensioen Donderdag avond te 6 ure had in een der zalen van het Soheveniogsehe badhuis het diner plaats door den minister van koloniën aan de opperbevelhebbersder landen zeemacht bij de expeditiea tegen Atchin au S ieten Verspjok en van G gch gegeven Ruia 60 personen namen aan den feestaiaaltijd deel De prius van Oranje rn prins Alexander waien er by tegenwoordig zuomede al de ministers en onderscheidene o d ministera Generaal van Swieten zat naast dtn prins van Oranje generaal Verspjck naast prins Alexander kommandant van Gogch naast den minisier van koluuien Door loatatgenoemden werd allereerst een toast uitgebracht op Z M den koning daarna een op bet dappere leger en de marine iu Iiiilie wier samenwerking zooveel had bygedragen tot bel behaald succes en de behaalde rege De prina van oranje atelde een heildronk in op de leiders der expeditie zoo te land ala ter zee en op de samenwerking van het Nederlandsch en Kederlandsch Indi4abe leger waarna de generaal van Swieleu in eeoige gevoelvolle woorden op de onafscheidelykheid van Nederland en Oranje wees en voor Oranje s heil deu beker ophief Ten half negen ure was het feettdiner eloopeo In een der bovenzalen van de gebouwen tot den Doele beboorende te liotterdam is Dondeidng een tentoonstelling gehouden door de Pomologische Vereeniging te Boskoop van heesters struiken en gewassen £ en groote verscheideuheid ook van de schoonste vruchten lokte tot een drnk bezoek uit Onder de appelen waren 1 soorten de Taykoen en de Madame von Sybold welke uit Japan afkomstig zyn Met het afnemen der examens voor bet lager pnderwya in Zuidfaolland zal aanttakitden Woensdag 7 dezer alhier een aanvang worden gemaakt Gisteren had te Bleiswyk de aaabesteding plaats van het bonwen eener school en onderwij eriwoiiing aan den Kruisweg in die gemeente Het laagst nas ijgeacbreven door F van der Slraaten te Zevenhuizen voor 9970 Het werk is hem terstond gegund Gisteren morgen werd van wege de Engelsohe Begeering te Rotterdam onder gelelde van eeuen detective uit Londen aangebracht A v A tegen wien door de rechtbank te Hulterdum eeeu bevel vau gevangenneming verleend werd ter zake van bedriegelijke bankbreuk Zijne uitlevering is de eerste vrucht van het dezen zomer tusschen Engeland eu Nederland gesloten tractaat De Zaaulandsche teutuonstelliug is gisteren gesloten Ala men de geabuuneerdeu meitelelt is zij in het geheel bezocht geworden door 2 1 245 persjnen Het met onaanzienlijk oversoliot der entreegelden zal worden besteed tol het slichten van ecu Z ian andach museum van oudheden en merk aardigheden te Zaandam Het is te hopen dat de inzenders lie zooveel eer en voldoening van de lenioonatelling hebuen ondervonden ook tot stichting tan dat museum krachtig zullen medewerken In de Arnhemsche Courantkami als tegenhanger van deu onlangs geplaatsten brief waafin de gedragslijn van geuciaal van Swieten tegenover Atabin werd verdedigd een schrijven voor waarin die tactiek wordt gecritiseertf Volgeus dezen brief is er te Batavia eeu irkleiB cluQJe ofllcieren met den generaal de Neve als lemer dat alles wat door den heer v Swieten in Atcniin gedaan eu uagehiten is goedkeurt De aanmerkingen op het krijgsbeleid van den voormaligeir opperbevelhebber zijn de volgende 1 dat de derde brigade te lang te Padang werd gelaten en er daardoor geeu troejen genoeg waren om èn het strand te beu aken èn met kracht verder te opereereu 2 dat na den schrik door de landing verspreid niet dadelijk n lar Penajoeng is doorgemarcheerd zuodat de vijand nieuwe versterkingen kon aanleggen 3 dal de omtrekking van den Kraton eerst 17 dagen na de inneming van de Missigit heeft plaaU gehad omdat de brigade uit Padang er niet was 4 dat na de bezetting van den Kraton de operaticn werden gestaakt en de versterkte kampongs tot aan het gebergte nief dadelijk werden aangetast maar den Atchineezen de tijd werd gelaten van den schrik te bekomen De schrijver meent dat men zeer goed den Kraton eenige weken later tot verblijf der troepen bad kannen inricbteo en intusaeben door mobiele colonnes de verkregen voordeden had kannen uitbreiden waarvoor eerder onderwerping te wachten ware geweest Wij voegen by deze mededeeliog alleen deze opmerking dat gelyk ons berhaaldelijk van de meest bevoegde zydeo is verzekerd verreweg het grooitte gedeelte der Aoq aofficieren in Indië de tactiek van luilenantgeneraal van Swieten volkomen goedkeurt en de cntiek voorat korat vin do ouUere en jouge officieren Ue bewering omtrent het wJi eine clubje ia dos volkomen onjuist tenzij het Jlllcen op de loatitgenoemden betrekking heeft deltU De Utreohtaohe afdeeling van ËÜ Éoode Kruis verzendt eerstdaags een 6ÜO tal boekeu naar Indië ten behoeve van de Atchiii stryders Te Botterdam is gisteren de tweede algemeene vergadering gehouden van de J ed maatechappy voor tuinbouw eu plantenkunde Blijk ens het uitgebracht verslag ging die maatschappij eene goede toekomst Ie gemoet De vergadering besloot het beschermheerschap der maatachappy Z M den koning aan te bieden en benoemde den heer Krelage tot voorzitter der maatachappy Voorts werd bealoteo in de maand Juni te Botierdom eene gruote tenteonstelling van rozen aardbeziën siergewassen en andere planten te doen pla its hebben voor rekening van de maatschappij en de afdeeling Rotterdam In Augustus 1874 zyn vergaan 74 schepen en 14 stuombuoteu waaronder geen Nederlandscbè Te Wijk by Duurstede wa sedert een paar weken eene koe van den veehouder van Dijk lijdende het dier stierf dezer dagen Een tweede koe moest van de andere afgezonderd worden ea weigerde mede aUe voedjiil De districta veearts verklaarde thans dat de overle n koe aan hondsdolheid had geleden en dat de ti S e nog steeds aan hondsdolheid lydende h as Door den hoofdonderwijzer aan de 5de openbare lagere school te Zutfen deu heer C Tempelmaus Plat IS sedert 1 Juli jl eeiie scboolspaarbauk opgelicht die met het beste gevolg wordt bekrooud Iciere leerling die zyn verlangen Ie kennen geeft om deelte nemen ontvangt een spaarboekje en een inleg van 2 centen en beeft dan vryheid om lederen achooltyd zooveel in te leggen alg hy door kleine verdiensten of ontvangen giften weet te besparen Van de ingebrachte sommen boven ƒ 1 wordt eene rente van 3 pOt uitgekeerd Het gevolg van dezen nuttigen maatregel is dat sedert de oprichting reedsraim 400 kinderen als deelnemers yn ingeschrevenen dat wekelyks ongeveer 12 a 13 worden ingelegd Omtrent het aan den OosterspAqUeg gestolen pakket inhoudende ƒ 2000 waarvafiMij in ons vorig noin ner gewaagden vernemen wy het volgende Geiiueiud pakket werd reeds spoedig na het vertrek door deu conducteur vermist uit den waggon waarin hijbet had ueergclegd en waaruit het niet anders koazijii ontvreemd dan door iemand die met de zaakbekend was en op een oogenblik dat de coudttotearzich eren verwyderd had Op hist van deu stationschef in de e bygestaan door deu aanwezigen politie ent O man werd een onderzoek bevolen by alle aanwezigen beambten met dat gevolg dat het vermiste pakket werd teroggevooden bij een Dnilschwerkmau die bet onder zijne kleederen verborgenhad en die ouk door den politieagent met eeanachtwacht wiens hulp iutusschen was ingeroepen werd gearresteerd iHtmi De predikantsplastq der Herv gemeente te Kootwijk is sedert zes jaren vocaiit Men schijnt doac in deu laatsten tgd geen pogingen meer aan te wenden om een predikant te bekomen Een cathechiseermeeiter zal uu lu deu dienst voorzien Te Argentan een Belgisch dorp tussoben Luiken Maastricht gelegen is een vreeselijk ongeluk gebeurd Ter gelegeuheid van de kermis werd een muziekuitvoering op de Maas gehouden Daartoe waa over eenige aan elkander gebonden schuitjes een houten vloer gelegd van eeu leuiuug voorzien Naafloop an bet concert zakte een gidcelteder planken in en daardoor ontstond zulk een gedrang daar ieder zicli wilde redden dat de leuning brak en 20 personen in de rivier vielen Gislerenochtend werden IU lijkeu opgehaald terwijl nog 7 peisooen vermist orden De omgekomen personen waren voor het meerendeel meiajes van 20 lol 30 jaren zy wa ren ailen lu het wit met ruse strikken gekleed De speelbank van Hostillon op Franich grondgebeid in de nabij heid van Luchon is door een rooverbeude geplunderd Men was juist aan het spelen toen er plotseling een bende gewapendeo versoheen die zich voor soldaten der Spaansche republiek uitgaven en iu naam van maarschalk Serrano al het geld opeischten dat zich op de speelt ifels bevond waarna zij aftrokken Later bleek bet dat de gewaande soldaten s echts landloopers uit den omtrek varen geweest die zich op een gemakkelijke wijze jrilden verrijken De pachters der bank deden naturlyk terstond aangifte au het voorgevallene maar er beataat niet veel kans dat zij hun geld zullen ter g krijgen In het Folktbelang een Genlach blad leest men hel vulgeade De beer Coustantin Biart te Antwerpen legt de laatste hand aan een moeilijken en gewichtigen arbeid die den roem van Nederlands grootsten dichter Juost van Voodel in het buitenland merkelyk uitbreide n zal Wat mevr Lina Schneider in het Duitsoh gedain heeft voor enkele werken van Vondel dat ht eft de heer Biart in het Franach gedaan voor negen zijner treurspelen Lucifer Adam in ballingschap Pulamedes Maria Stuart Noach Jozef in Donlhan Jozef iu Egypte Gysbrecht van Amstel en de Leeaweiidalers Voor het examen tot bet verkrijgen eener Bykabeurs a 32u sjaare aan de normaal lessen te Amersfoort hebben zich niet meer aangemeld dan twee sollicitanten Woensdag avond is door de politie te Delft oiogshouden zekere C S ond 1 0 jaren die aao een nog jonger kind dat waa aügeEOoden om boodaobtppen te verrichten eenige gelden had weten afhonlig te maken Eenige dogen vroeger heeft dezelfde C S by een zyner buren een karaf nit een kost weggenomen Door véle neringdoeuden wordt geklaagd dat hy op tear behendige wijze ouderscheide voorwerpen wist te dnexeeren JOelfKhe Cf Naar men verneemt bestaat het spoorwegplan voor Nederlandsch Indie waaromtrent eerlang een wetsontwerp ia tegemoet te zien in den aanleg van Staatawege van eene verbinding tusschen Molang Passaroean Soerabaya De kosten zijn begroot op 10 millioen en het werk verdeeld over drie jaren ter algeheele oplevering Tegelykertyd zullen er opnemingen eu opmetingen plaats hebben van Bandong anderzijds af ten einde de noodige gegevens te verkrijgen voor de beste verbinding tusschen Buiteozorg en Bandong in de Preanger Regentachappen ERRATUM Id het roadsTertlig ia ons vorig ar is een liastorende foot iugealopeo die echter de dunkeade leter van zelf reeds m1 bebkB verbeterd Na de vermeldiag der discDssie over de vervulling der vacature vaa schipper aan bet overzetveer volgen deze woorden Htoordt ffclezeit het rapport van de Couhibsie van rABBicAGi i vner ent dit moet oatoitrlijk zyui Van dk Couuissifc in wier handen ent asu V u