Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1874

Woensdag 7 October 1874 W 1578 GOUDSCHE GOURAWT Nieuws en AdverlcDtieblad voor Gouda en öinslreken PUBLIERE AllBESTEDIXG bij E RËLE I HRIJVIING r VELDWicH ïevan en Mjk jj GTOBM IST iddags teni li Ilni t ten öem jnte aJiee wijk H § l iS t l rijvingl ljet i londer l tt fnöttj ober a k v6 S i iyele e d te i É iVASOBlJHiriS umidd g8 6 1 ettièentellLize nl bo LI tie A n hel Bureau ran Politie alhier zgii voorbaijden de navolgend in deze gemeentege üiiileii vuorvverpeu als een gouden RING en twee BKZKMS Kautoogereclit te jouda Op de tereohtiitting van den 23u September 1874 zign de navolgende persoueu veroordeeld D V L tot 2 geldboeten elk groot ƒ 3 of tubs gevangenisstraf ran ecu dag vuor elke boete wegens het op twee velschillende tijdstippen visschen in eens anders vischwater zonder voorzien te zijn vaii een schrittelijk bewijs van vergunning van deu eigenaar of rcchlhebbeuüe op dat viacüivaler K V V tot eene geldboete van 6 of subs gevangenisstruf vaó ttvee dagen wegens bet des nachts visschen iu een anders vischwat r zouder voorzien te zgu van ecu schriftelijk bewijs vau vergunning vau den eigenaar of rechttiebhende op dat vischwater F U tot eeue geldboete van ƒ 3 of subsi gevangeuisstruf van een dag beneveus verbeurte van een in beslag genomen truuioieinet wegens het visschen in eens anders vischwater zonder voorzien t zijn van eeue daartoe betrekkelijke vischacte of kostelooze vcrguuulug J O tot zes geldboelfn elk van 6 of suhs gevangenisstraf van Iwee dagen voor elke boele als erder tweemaal 7ü eu eens 30 cents vuor het Tefbeurd verklaard visotituig of drie dagen subs gevangenisstraf wegens het op drie versciüllende tgd stippen visschen in een under viscb water zoudevoorzien te ziju vau eeue daurlue betrekkelijke vischr acte of kostelooze vergunning en een sciiriftelgke bewijs vau vergunuing vau deu eigeuaar of rechthebbende op dat vischwater II V K tot twee geldboeten elk van 3 of sabs ieiaiigcnisstraf van eeu dag voor elke boete en deitis cents voor de verbeurd verlcinarde tieu tekken of een dag subs gevaugcnisstraf wegens het visschen in een anders vischwater zonder voorzien te zijn vnn eene duartoe betrekkelijke viscbacte en van schriftelijk bewijs vau vergunning lau den eigenaar of recuthebbeiide op dat vischwater H V lx tot t ee geldboeten elk vau 12 of subs gevangenisstraf vau 4 dagen voor elke boete tu een gulden vuor de verbeurd verklaarde aalscbaar of een dag subs gnvaugeuisstraf wegens het visschen in een anders vischwater zouder voorzien te ziju van eene daartoe betrekkelijke viscbacte eu van eeu sobtiftelijk bewijs vau vrrjjunning van den eigenaar of rechthebbende op dat vischwater en zulks na bionen de laatste twaalf maanden aan de overtreding vooraf gegaan wegens overtreding der verordening op de jagt en visscherij te zijn veroordeeld £ i allen iu de kosten des noods invorderbaar bij Ijjfsdwaug Burgerlijke Stand Gebokkn 1 Oet Coraelia oaders J Ooiterwijk en C H Tromptrt Aariuua ouders R La Force ea M Hogerdijk ida Anna ouders C Qroeoeodal en O Janasea £ Fraociseus Corütslis uuders C J vau Dam eu A L Bach Alida ouders A de hoog en J van der Kley 8 Petrus Johannes ouders S C n Hooff en W E W Trijsbnrg OvsaLEDiN 1 Oet D van Stavel 3 ni D de Hoog 76 j 2 E de Vroom 4 m J H Zoel 25 j AÏPVERTËNTIËN Ieder die iets te vorderen heeft of versoholdigd is aan den Heer FRANCISCÜS SNELLEMAN wordt verzocht hiervan binnen 8 dagen opgave of betaling te doen bg A SNELLEMAN Timmerman te Gouda Zjj die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zQn aan den overleden Heer MARINÜS VAN EEE in leven mr Verwer en Glazenmaker te Waddinxvem worden verzocht daarvan opgave en betaling te doen vóór den 15 October 1874 ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Wo Wtn t en 11 FRANCOIS SNEL KASSIEK alhier neemt Geld a Deposito opvraagbaar na drie dagen van af lOOO 3 overeenkomstig het Wisseldiaconto der Nederlandsche Bank kleinere bedragen a 3 ZoGelden op laager termijn volgeus overeeitkomst vaa GOUDA brengt zijnen hurtelijket dunk aan zijne Begunstigers wegens de lang urende gunst hem geschonken en hoopt die zelfde gunst weder te mogen genieten tevens geeft h ji kennis dat hg ZONDAG voor bet laatst bakt en dat bij hem gedurende de geheele Winter bij hem aan huis Nieuwe Haven VEESCHE WAFELEN zgn te bekomen Er worden op een A TEL I R van MiNTELS en COSTUMES 2 a 3 bekwame riaaisters gevraagd kunnende steed jvast Werk bekomen Te bevragen bij ea UitgeveÉdezer Courant WORD E VrIa G iIeEN tegen November bij KAMmufeEN m if m mè Mü ® Beste achle VVITTE HU bjjzon ei gefohikt vJoif de jSyAÖCH 17 Cents de Ohs BJ i f gE SS C Dpebter KOEK in verschillende prijzen FEEÖTOEBAKi KO lNGINNEN en PRINCESSENBROOD v rhanden bij W N BAAIJMAAKER ii irma H KEMP Oosthaven B 17 Sctiiiim Aard en Beetwortelen Heeren Grondbezitters in den Prov Alexander Polder worden voor Bemesting op SCHUIMAARD attent gemaakt de resultaten daarmedeop koude vochtige p onden verkregen zgn allergunstigst Wanneer eigenaars genegen zjjnaanstaande jaar in deu Prins Alexander PolderBEETWORTELEN te verbouwen worden zjjverzocht zich voor beide zaken te adresseerenaan den Heer J van de HOOP Makelaar te Bergen op Zoom ZEGT HET VOORT No 7 8 4 der beroemde WekelUksciie Zanicnspraken uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bij den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Het Algemeen Nederlandscli VERHUURKANTOOR Voor alle Mannen en Vrouwelijke Dienstboden te Nijkerk vestigd de aandacht van geëerde familiën op zijne inrichting die aanbevelinf waardig is Het Kantoor is dagelijksch geopene ter inlichting en wel op de Singel te Nijkerk Voor antwoord slnite men Postzegel in Den Directeur P S BRAVE en van GOEDE GETUIGEN voorziene Dienstboden kunnen zich ter verkrijging van DEFTIGE DIENSTEN ook aanmelden EXTRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen bij Lange Tiendeweg te Gouda ¥ llÉ41Efllf ETHOüDERp van t de aldaar te hoaNMARKTEN dit op woensdagen b en 11 NOVEM 1874 jouders voornoemd De Burgemoestef J C KROON der Bouw ei Sirs WONING fISJE te l Ë OENSDAG dei Urmi BURGEMEESTER en Stolwijk maken bekend den Jaarljjksqhe BEEgl jaar zullen plaats hebbei den 7 en 28 OCTO ÜER 1874 Stolwijk den 1 Octo Burgemeester en Wi De Weth Lc Sec M VERDOOLD Oz ee kePng jsullen tèrnltziige van lieeuwijk ss hen des voor j 4 ure alwaar O tot derbauWddigs bedoeld bestek verkrijgbaar is tigen vijftig lts Burgemeester en Wethouders van Reemoijk j De Burgemeeater I F H BUL bs BRACK i De Weihouder loco Secretarie u J TEEKENS l De vnn ouds gerenommeerd THEEËN uit den Koninklijken Nederlandschen Wurtembergschen THEEHANDEL van P W TROUSSELOT Z00 Hofleveranciers van de Hoven van Nederland eii Wurtembetg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bg J J v d SANDEN Botermarkt Depot van THEE mr HET Magazijn van M Ravenswaay Zonen OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding vau Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda A 0VERTEIVTIE1 voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAK MJGU en VAN DITMAR EOTTBRDAM Oooda Druk Van A Bikluiuii Bek endma king 1 BÜKGEMeÉsTEE en WETHOL DEKS Tin JOauda f faMa urt 166 der wet vsu 29 Juni 1851 l Slaal ilad Ni 85 üreug n tel keuiils rau de inirezeieneu d4l deB ad dier gemeente tot leJe ltr ContioiBsie belust met Let imtwerpeii ao eu het herzien ler ploatielijke veiurdeiiiogen tegen wier or rtredin trar is bx lreigd en wasriran de Burgemeeiler voorzitter ia i heeft bmoeiud de Heeren t i I W J FORTL IJN UHOOGLEEVEE Ü Mf P P P Kist l 1 ï y Mr H J RRANEJTli RQt i jl f 1 29n September l 74 Purgenjeester en Wethoudelrs vqomoemd 1 De Secretaris De Burgemeester DKOO0 IiEV B F IBTUHN VAN BkkGEN IJzE NDOOKN jaOITElNr LAMP i iilieiijaDdsch Uverziilit PdbdèrHsg heeft de periïianenie camuiiesie uit de 1 FranaeUe unlionale veritaderjng wrilrr ene nttiog 1 gehouden Vrrschillemle vraiten z jn door de linker f lijile vooral gedaan niaiir de ri geering heeft op haar gewone manirr de lastige Ttügere uict een kluitje lo ket riet geatuurd I e uaestie der Oréuoque de I rerhouiling tot Spanje de heisieliiiig der oaicieele oandidatuur de arrratatiëu ie MarsetUe eu op andere plwUwll mutnu 4m rnwIflIIMtii dtn IjbiiwuUchle uiiu teu wanrorer echter geen nieuw licht rertpreid is Oudftuka atte tegenspraak houden de bladen rol dat er spruka is au eeue wijziging van het lainis Icrie De minister rao binneul zaken Chabiiad La tour een anti Bouapartist zou weusehen af te treden omdat liet heuleu der regeering out de keizerlykea hem een doorn in t oog is Men zegt dat er rerkie ingen in de departementen Oise Drome en Noid tijn ditgeschreren tegen 8 NoTembiir Uit Engeland komen weder berichten dat dtda Hug vau de ijzerpr zeu vermindering van werkloon en afdanking van werklieden in sommige fabrieken heeft veroorzaakt Tot nog toe hoort men van geen verzet of ongereceldhcdeo onder de werklieden D Italiaansche kamer is onthouden Ue kiezers ijn opgeroepen tegen S en 15 Nor Het nieuwe parlement zal 23 Nov bijeeukomeu De heer Boughi is beuuemü lot minister van onderwijs In rene redevoering door deu heer Minghetti t Legnago gehouden heeft hij verklaard dat het ta kort op de Staatabegrooting 54 milliorn bedrangt maar dat hg hoopt bet evenwicht op de Staatsbisgrooting te kunnen herstellen zouder nieuwe belastingen op voorwaarde dut indien bet Parlement de nieuwe uitgaven goedkeurt het tevens de verhoogiug der belastingen zal aannemen De herkiezing voor den rijksdag in het Beieraohe distrust Forchheim van den ambassadeur te Parijs prins Hohenlohe ia gelkkt maar niet zonder moeite de nltramontoansche party heeft haar aiterste kracht ingespannen om den staatsman die bet eerst in Europa de aandacht heeft gevestigd op bet gevaarlijke van het Vaticaansche concilie te doen vallen haar candidaat was een pastoor die ongeveer de helft van de stemmen van r n tegenstander bekwam Versoheiden Duitsche dagbladen maken melding van de komst van prins Frederik der Nederlanden te Berlijn alwaar hy eenige dagen zal vertoeven Haar aanleiding daarvan wijzen ï j alle op het bebrngryke feit dat de goede verstandhouding welke sedert het begin van ileu afgeloopeu zomer tusscheu de boven van Berlyn en Kopenhagen heerscht bgna uitsluitend moet worden toegeschreven aan tie bemoeiingen van den Nederlandschen prins De Sonntagiprme zegt dat een nota vaii de Deensche regeering over de uitzetting van Denen uilSleeswgk te erljjn ia aangekomen Art V van hel Prager vfedcatraotiiat wordt uiet aangeroerd mmr de regeetiiig beroept zich op het Weener vredeaverdmg vau 186 t Op de besluiten der gemengde commissie van Apenrade in 187St en op het handelsverdrag van X818 volgens hetwelk de ouderdaucu van Ueuemarkeu iu Praiseo de rechten gcnietea drr onderdaueu van de meest beganstigde natie eo slechts by openlijk gebleken Vergryp tegen de wellen van bet Und mogen warden uitgezrt De Deensche tiniug heefl gisteren de zitting van de kamers in persoon geopend In de troonrede door hem uitgesproken wordt a gezegd dat de belrekkingen met de vreemde mogendheden van zeer iriendachappelykeu aard ijju Wel is waar de staatkundige toestand veroorlooft nog niet de beslechting van het Noord Sleetwyksehe vraagstuk maar de regeering heeft de hoop uiet verloren op een berredigeado oplotsiog dezer quaeitie fen zaak welke mij ton nauwste ter harte gaiit zoo sprak de koning De kWzer van Oosttnryk heeft aan drie oIBcieren der Noordpool éipeditie de orde van de IJzeren Kroon eu aan al de matrozen die aan de expeditie hebben deelgenomen het zilveren kruis van verdienste met de kroou geichonkeit Het internationaal postcongres te Bern heeft de tweedti lezing van de algemeene postovereenkomsi ten einde gebr icl t en oldaa de redactie deSuitief vastgesteld 1 iKXi ÜS FRANKRIJK Thiers en Gambetla de voormalige president van het uitvoerend bewind ep de ex dictator de oude stryder voor het monarchale beginsel en de vurige democraat twee maunen die onlcsenzeggeliik beiile VCCl ww Z iwuktUl l 01JMI WJ vH HKw Sm wa dienaten ds geschiedenis recht lal doen wedervaren hebbeu byna tegelykertyd deu toesUnd eu de toekomst van hun land besproken In ééa opzicht zyn tij het beiden volkomen eens dat de defiuitieve ves timing der repul liek noodzakelijk is en dat deze thans de eeuig mogelijke regeeringsvorm is In lyu brief aan den president van den generalen nud van Allier zet Gambetta uiteen hoe gewichtig da verkiezing voor de departementols raden is na dat deze rrpublikeiusche beginselen kunnen bevorderen en steunen die het land weder op een beteten weg kannen breogeo Frankryk kan zegt hy aan het liet van zyn nitvoerig betoog de onzekere en gevaarlijke toestand waarin het verkeert niet langer verdragen Zijn buitenlandsche politiek die op geen vast plan berust en zich de slingeringen der partyen moet laten welgevallen ia geheel aan de omstandigheden pryt gege ven eerst als in de regeering een vast beginsel is ingevoerd zal ook het dubbelzinnig karakter der buitenlandsche politiek veranderen De geschiedenis tal het niet kunnen gelooveu dat na al het ongeluk dat Frankrijk heeft getroffen na de harde lessen die bet van het noodlot heeft ontvangen het tengevolge van den atryd der partgen vier jaren tonder instellingen zonder vaste leiding en bg gevolg ook zonder eigeaIgke diplomatie is gebleven Nooit zgn de uren kostbaarder geweest en nooit heeft men hen lichtzinniger verspild Eu toch wie verzekert ons dat te midden van dé krygstoerustingeo der varschillende volkeren te midden van den overal heersohenden baat en de zucht naar veroveringen Frankryk nog tyd zal hebben om de fouten van het verledeoe goed U maken en als het noodig is de vanen op ie heSeo aan welke Europa nooit zgne bewondering hééft onthouden Hy hoopt dat de democratische beginselen zoowel de inwendige als de uitwendige aangelegenheden weder in het rechte spoor zullen kunnen leiden en dat de verkiezingen op 1 October hen een schitterende overwinning zullen verschaffeu Gambetla s oordeel over de Pransche nationale vergadering is dus alles behalve lachtzinuig en wat zegt Thiers Doelende op de omverwerping van zyn bestuur op ii Mei 1873 zeide hy Men heeft een gouvernement dat vrede had gemaakt dat de orde het krediet de Inanoiën en het leger had besteld omvergeworpen omdat het niet wilde medewerken tot de vestiging der monarchie En heeft men uu de m utc hie gevsstigil Aobttiea nuaudea zijn sedert dien tijd voorbij gegaan men had de meerderheid en het openbaar gezag in zijr e hand heeft men d monarchie gesticht Neen jMen heeft zijn tijd eu krachten besteed aan schermutselingen die ons verzttakken eu die ons in het oog van Europa zelfs den schijn niet meer laten van een krachtig politiek bestaan van eene natie die weet en kan wat zij wil De quaestie blijft dus dezelfde De monarchie beantwoordt uiet aan üeo stand der zaken en van de gemoederen iu Frankrijk Daarenboven maakt de strijd tusicheii drie partijen waarvan ieder de dynastie begeert de vestiging der monarchie onmogelyk Hij dringt daarom ten sterkste op de vestiging der republiek aau In hunne opinie over de nationale vergadering en den definitieven regeeringsvorm voor Frankrijk lyn Thiers eu Gambcita het dos volkomen eens In andere opzichten loopen hunne denkbeelden echter zeer uiteeo en na ir bet schijnt ook ten aanzien van den in Europa over het algemeen heeifcheuden geest Immers terwijl Gambetta spreekt over krijgstoerustingen haat en veroveriugszucht beweert Thiers dat Europa vredelievend eu veritandig is en over het algemeen de beste weuaubeu koestert voor bet herstel vau Fraukiijk Europa wil zich niet in de aangelegeuheden van Frankrijk mengen het kent zijne moeilijkheden en weet wat hel onmogelijk kan doen het weet wat Fraukrijk kan en wat het niet kon het zou geen vertrouwen stellen in een gouvernement dat niet zou beantwoorden aau de algemeene opinie in Frankrijk en dal noch krachtig noch duurzaam zon wezen Twee géirichtige verbeteringen zyn tp Porija M8K£ f ii L iS bsy ren T n de Vjaaji net van een deel vau Frankrgk s hoofdstad eo het rioolwater zal ten dienste van den akkerbouw worden gebruikt Beide werken waren reeds langen tijd geleden brgonuen maar geldgebrek had de voltooiing daarvan vertraagd De Vanne is voor de wijken aan dan linkeroever der Seine wat de Dnjrs voor den rechteroaver geweest is Menig huishecr liet in de oogen zyner aspiranthuurders de tooverwoorden schitteren op alle verdiepingen water uit de Vanne I Uat beteekeude evenveel als gezondheid Het kostbare bronwater dat op het platte aud uren ver gehaald warden moest komt thans iu Frankrgks hoofdstad als vanzelf tot op de öda verdieping Zonder karigheid heeft de gemeenteraad voor deze belangrijke zaak gelden beschilibaar gesteld Spotters beweieu dat men listig altijd eeu troebel glaasje water op het spreekgestoelte bad geplaatst en steeds beweerd had eerst als het water uit de Vanne gekomen is kan hierin verandariiig worden gebracht Vroeger gaf men een reiziger naar Frankrijks hoofdstad deu raad mede zoo min mogelyk water te gebruiken thans behoort Parijs op dit punt tot de meest be oorrechte steden van Europa Vroeger had men proeven geuomen met het gebruik van riuolviaier op het kleine terrein van Gabeux thans heeft men de groote vlakte van Gennevilliers daarvoor ingericht Niet alleen worüt daardoor de zoo onhoudbare topstaud der dorpen die aan de oevers der Seine liggen wanneer deze Pargs verlaat daardoor verbeterd doch men spiegelt zich gouden hergen voor van de toekomst welke de groeutenbouw te gemoet gaat Op het kleine terrein van den Cabeox was de besproeiing met rioolwater zoo overvloedig dat de groente die men er verbouwde een wonderbasrIjjke grootte en tevens een verfoeielijken smaak kregen Alleen rammenas bleef zijn smaak behouden doch men kan toch uiei uitsluitend ruuiineuas kweeken Thans met een ruiiner arbeidsveld hoopt men op meer dan één oogst per jaar DUITSCHLAND Te Wandsbeck heeft het ongehoord leit plaats gehad dat een lid van den DuKschen Bijksdag onder besohuldiging van bedelarij eo landlooperij naar de gevangenis is gebracht De heer Georg Otto Reimer namelijk afgevaardigde van het 9de district in Sleea wijkHolstein en lid der socioliitische fractie had te Waudabeck eeue volkavergadering belegd om te betoodslagea over een adrea hetwelk hy zelf b in