Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1874

I EijltsiUg wenaelite in te dienen en te verüedigon AWorens de werkiRamheden d er vergadering te opekeo raaakle hij bekend dat by haar op zijn eigen verantwoi Klelykheid had bijeengeroepen en dus ook persoon ijk aansprakelijk as voor de kosten van lokaalliimr hulit enz Ter vergoeding van dit bedrag liet hij eene schaal ronilgaan De Bufgemeester liet hiervan dadelyk procts verbaal opBiakrn op grond dat die in ameling viel m de termen der wet op e bedelarij Daar de beer Reimer uit Al oua was verhiiisd en zich nog in geen anc ere gemeente aU iuwonende had aangegeven zoodnt hij geen domicilie kon aanw j en waarbij nog kwam dat hy geen cautie kon stellen kon bij naar het oordeel van den Burgemeester slfclits als Liiidlooper worden bescliunwd Diaatengevolge werd de lieer Renner onraiddelgk in Mfzekerde Icwaring genomen De zaak kwaiD den olgendm dag voor den BffiTNENLAMD GoLü l i OCTOBEE De gemeente Haastrecht ia heden in fecstdos gebuid Vele hnizeu zijn versierd met vlaggen ter ere vjn het 60 j irig huwelyksfeest van den heer P Fapenhurzen aldaar die vroeger de betrekking van onderwg er vervulde in die gemeente Na herhaaldelgk te vergeefs aangewende pogingen 4 a ontlulTing te bekomen van de voorwaarden op enomin m een in hel jaar 1851 tassehen het Bijk en de emeente Oudewater geslo en overeenkomst waarbg o a bep iald werd dut zonder toestemming van den Minister lan Oorlog geen vestingwerken neer mocliten worden geslecht heeft het Z M behaagd daar sKgks belangen het in stand bleven ran die maatregelen niei meer vorderen de Ministers Tsn oorlog en Financien te machtigen om met genoemde gemeente een contract te lullen tot intrekking van die ruorwaarden waardoor die gemeente jegens den StB t aan geen beperkende bepalingen meer gebonden k liên fii Eeil zïr Ëij het veruemew van deze roor Oudewater loo heugelijke tgding zag men spoedig de nationale driekirur zoo van de publieke gebouwen als particuliere woningen wapperen als blyk van sympathie voor de V oor deze gemeente zoo gewenschte uitkomst De gemeente begrooting t C Woerden roor het jaar 1876 geraamd op ƒ S6169 99 in ontvangst en ƒ 36163 67 Vi il nitgaaf is door den raad goedgekeurd Blgkeus een gisteren bij het depkrtement ran koloniën ontvangen telegram vai den guuverneur generati van Ned Indie was door kolonel Pel itiilitair en civiel bevelhebber in Atchin het navolgende per telegram dd 2 dezer bericht Den 28sten September jl zijn de versterkingen ran Langkroek genomen en bezet waarbij slechts twee m ndere militairen licht gewond werden terw I de ryand die verrast werd vluchtte De ziektetoestand bl ft stationair Aan de commissie die Z M het adres der Tweede Kamer heeft aangeboden heeft Z M het volgende geantwoord Mijne Heeren Ik rerzoek n aan de Tweede Kamer der Staten Qeneraal mgnen daivjc te betuigen Toor haar adrea ran antwoord Met genoegen heb ik daardoor wederom rernomen hare belangstelling n s lands taken en hare ernstige begeerte om daar asB iu dit Temienwde irttingjaar werkzaam te zijn Btaten Generaal Tweibs Kamer Zitting n 5 Get In deze zitting zijn de heeren de Roo en ran Bappard beëedigd en hebben zitting genomen Door den Minister van Koloniën is aan de Kamer toegexenden het rerslag van de enquCte over de eerste expeditie tegen Atchin Ingekomen is een ontwerp strekken Ie om de wet op de besmettelijke ziekten ook op dyssenterie toepasselijk te verklaren Vrijdag e k wordt weder een zitting gehouden waarin verschillende kleine wetsontwerpen behandeld zullen worden n daarna de nominatie roor de vacature in den Hoogen Baad zal worden opgemaakt Voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer is door de kiesrereeniging Burgerplicht te Hootn kandidaat geit ild de heer Fransen r d Pofte oud luister tan Koloniën Als een groote zeMiinamheid dient vernitM te wor den dat de herv gemeenie te Uau erd m de klassis Soeek in de laatste lOU jaar slechts éénmaal vakant geweest is Van 1774 ISJ8 stond daar s Lietimck en van 1826 tot he en ds K L KijUtr Stand Aanst Zi rdag wordt het badseizoen te Scliereningen gesloten Het derde eeu feest van Leiden s ontzet is Zaterdag toet luister in die gemeento gevierd lerHijl reeds des morgens de muziek van het 4de reg infanterie ich deed hooren van dea tjren van het Raadhuis en een tntoüit der Zeenwen een zeer gewenschte imitatie van de aankomst der Zeeuwen in 1B74 plaats had werd om eirca 12 uur door prof C V Tiele in de Pieterskerk in tegenwoordigheid Tan Z M den Koning H M de Koningin de Prinsen Alexander n Hendrik de ministers vele kamerleden en onderscheidene andere autoNleiten een feestrede gehouden waarin de groote waarde van de en dag in welsprekende bewoordingen werd aangetoond Deze rede is in druk versohenen en alom verkrijgbaar Voorts werd een optocht gehouden die zeer goed voldeed Jammer dat het weer met gunstig was Tooral voor de illuminitie die als geheel mislukt moet worden beschouwd Het personenvervoer jl ïalerdag langs den HoU spoorweg naar Leiden bij gelegenheid van de feestenaldaar bedroeg alleen roor s Ha e B500 Het aantalreizigers ran Rotterdam en lussohenliggende staucns met inbegrip ran s Hage naar Leiden vervoerd heefKomstree ks 11 000 bedragen Tot Voorzitter ran de maatsohappy tol Nut vanden Javaan ia verkozen mr J H ran Gennep teDordrecht Te Utrecht is het prospectus rersprcid ran eene rereeniging opgericht voor eene Utrechtsche vleeschhottwerg met aaudeelcn van ƒ 10 elke voreenijjing gerekend zal worden gevestigd te zijn zoodra er 400 aandeden geplaatst zgn de winsten verdeeld als rolgt 20 pCt roor afschrijving gereedschappen 10 p Jt rente roor de leden 60 pCt roor de directie en 20 pCt voor de reservekas Directeuren zyii de heeren J Epke en R baron vou Heeokereii vaa Brandseuburg Daarentegen wil de heer dr N Muuthaan een kapilaaltje op aandeden van ƒ 10 byeenhrengen om een bekwamen doch oiibemiddeldeo slager nl sflufi ie sieTten zijn maK uu te oreiaen om onder toezicht eener oommissie uit de aandeelhouders bel vleesch comptant en goedkoon te verkoopen Tevens wordt te Utrecht aangekondigd eene Utrechtsche vereeniging tot verbetering van het vrouwelgk dienstdoend personeel Voor eene jaarlijksche contributie Tan ƒ 1 60 W9 dt men lid terwijl men zich verbindt geen dienstbode te huren dan door tusseheukomat van het bestuur der rereeniging tegen betaling van 3 pCt ran het loon door de dienstbode te verdienen De hoofdcondnctear Foetma van den Hollandschen Spoorweg trein N 9 ran Amsterdam naar Rotterdam rertrekkende heeft eergisteren het ongeluk gehad by het ophalen der kaaltjes tusschen Schiedam en Rotterdam van de loopplank te vallen endaarbg het schouderblad en eenige ribben te breken Hy moet getroffen zyn door het openstaand portier van een voorbijsnellenden trein De man waa wegens zijn voorkomendheid by de passagiers algemeen bemind Engène Godard heeft gistweu weder do voorgenomen opstijging met den ballon l Union de l euples moeten uitstellen Na twee buitengewone Septemberdagen zou een voor een ballonreis geschikte Ootoberdag dan ook al te bijzonder Kjn Thans luidt net dat zoodra het weder gunstig is de ballon ifi hoogte zal ingaan Volgens de almanakken heeft er aanstaande Zaterdag een zousverduisteriug plaats die ook m ons werelddeel kan warden woargenomeu Voor Amslerdiim begint zy te 9 uur 22 jsio s voorm en eindigt te 11 uur 46 min De afdeeling Leeuwarden vad de vereeniglog l olksonderwys heeft besloten zich te weudeu tot het Boofdbestuur met uitnoodiging om aan den koning teverzoeken niet goed te keuren het onlangs door denr d dier gemeente genomen besluit tot rerhoogingder schoolgelden aan de school roor lager en meeruitgebreid lager onderwys en aan de eerste tusschen school Het concept ran een daartoe strekkend adresis terens rastgesteld De Ned Israël godsd ohooloomoiissie te Amsterdam aan wier zorg rooral het godtdieBstonderricht op de armenscholen vroeger ook het maatsohappelyk onderwys toevertrouwd werd had sedert 1817 een geheel zelfstandig bestaan In dat jaar scheidde na elyk de booge regeering het toezicht op het onderwys en het beheer ran het armveMu ten eneaaale af ran de regeling van den eereilienst Be Parnaa ijiis die met den kerkeraad destijds geacht werden den cultus te veel op den voorgrond te plaatsen zagen icli dus in buune werkzaamheden zeer beperkt terwyl aan arm en selioolverzorgeia in de kerkregleuieiiteu gelgkeu rang werd verleend als aan de straks genoemde kerkbestuurders Sedert zijn de tydeii echter geheel veranderd en niida door de scheiding van kelk en slaat d laudsregeering zich geheel onttrokken had aan de deciiieining in de huishoudelijke zaken van het kerkgenootschap de kerkeraad samengesteld werd en bleef uit personen die bij elke periodieke aftreding rechtstreeks door de kiezers werden benoemd en de ledeu der schoolcommissie niet verder door den minister voor hun leven werdi u aangesteld 13 ua lang overleg einddgk in de kcrkeraadizittiug van Donderdag 24 Sept jl het verband tussoheo de kerk en de school kerkeraad en schoolcommissie tot stand gekomen De schoolcommissie behoudt hare zelfstandigheid Het leerplan wordt echter niet door haar vastgesteld of gewy igd daa na ingewonnen advies van den opperrabbijn of die hem vervangt Deze houdt geregeld inspectie en doet daarvan schriftelgk rappori Du kerkeraad benoent de leden der schoolcommissie welker peiiodieke aftreding is geregeld n versirekt eindelyii aan de school die begrooluig en veislag iuzeudt naar bevind van zakdii subsidie De gemeenschappelyke slachterij te Middelburgheeft de pnj en van het rundvleesch met 10 pCl rermiuderd Bg die inrichting bestaat het voornemen ïoortaau ledere maand eene pryscouraut verkrijgbaar te stellen terwyl die prgzen in verhoudiugzulleu worden georacht lot die tan dcu auukoop vanhet vee Naar men verneemt hebben eenige groote grondeigenaren in de provincie Utrecht besloten aan huaarbeiders gedurende den wintertyd hetzelfde loon alsin den zomertijd te geven hetgeen voor de meestenvan ƒ 1 60 tot 2 per eek meer is dan gewoonlijk des winters wordt uitbelaald V O In de Timei 0 India leest men dat een Engelsch predikant ie Calcutta voornemens is eene rereeniging in het leren te roepen ter beteugeling ran het kwaadspreken Zij zal den naam dragen ran autievil spoakmg Sodety Waar is de stad of het dorp in ons land waar een afdeeling van dien bond luis zou mogen heetén Uit het noorden des lands meldt nen 1 Da paliugvangst begint op nieuw te animeeren De verzending naar Fraokrgk en Engeland na Holland legen 40 a 60 et per pond breidt zieh uit Ook andere risclisoorten ter rerzendiug naar baiteu viadeu grage koopers De poeliers lu hazen en gevogelte doen tegsuwourdig ook goede zaken naar buiten De hi en gelden ƒ 1 20 a ƒ 2 per stuk patryzen O 80 i ƒ 1 20 eendvogels 1 10 a 1 5 snippen O DO a 0 90 korkoeu lers per paar 6 a 9 gan en 1 30 a ƒ 2 26 Da opening van de jacht op wild en watervogels maakt de leverantie naar alom ruim De vrouw ran r O te Wijnbergea wilde eene koe reijagen het beest rlel haar met zooreel woede aan dat ze letterlyk opeugescheurd werd loodat ds iugewaudeu zichtbaar waren In de laatste Baadsrergadering ran Leiden heeft het Raadslid mr 0 Koek verklaard en de Raadsled n mr K E Bgleveld F A Verster en mr S Ie Foole hebben daaamede ingestemd geen gebruik te maken van den feestmaaltyd omdat die werd aangericht ten koste der belastingschuldigen die reeda door deu hoofdelyken omslag zoo zwaar worden belast Wanneer de voorzitter had voorgesteld dien maaltyd te geren ten koste der Raadsleden ouden zy met geestdrift dal roorstel hebben aangenomen De dochter ran baron Botbsshild te Paryi heeft in de rorige week het examen afgelegd roor onderwijzeres Een Frau h blad roegt bg de medadeeling rau dit feit de opmerking dat de jongsbaronnes nn zeker is haar weg door de wereld te ringen Het Mrroer langs den Nederl Bijn spoorweg heeft gedurende de maand Sept 1874 opgebracht aan reizigeta 181 220 aan goederen 47 194 aan direct verkeer Van reizigers en goederen 293 667 te zaman ƒ 462 081 Sedert 1 Mei 1874 was de opbrengst van reizigers en goederen ƒ 2 289 702 B spreekt in de Zutph Ct een kort woord over een belangryke zaak Vroeger zegt hij een jaar of 10 geledeu zag men alles in de weer voordeemansipatie der vrouw tót die algemeeue beweging zich op eens verplaatste naar ecu ander reld de arbeidersrraag Toeb zegt B rerdient de eerste niet Binder belang De emancipatie een zoo iielangrijkezijde der sociale kwestie mag niet uit het oog verloren wordeu Er is wel reeds iets gedaan vour derrouw maar is dat genoegd Wat rooral worlt ergedaan vour al die meisjes die uit den kleinen burgerstaud voortgekomen met kunnen dieuen en evenmin een middelbare school voor meisjes kunnen bezoeken U h alt ook het voorbeeld aan van een dorpS predikant die 6 dochtera beeft Wat daarmee aan te vangen op een dorp Huwen sullen zg waarschijnlijk niet Moeten ze dan maar in ondergeschikte belrekkingen gaan Of moeteu ze een vak kiezen dat tot nog toe slechts door mannen werd waargenomen R wgal er op boe weinig aannemeIgk de eerste betrekking ia en hoe weinig tij metde laatste hier te lande nog oit den weg kunnen Ook hier moest gedaan worden wat in het buitenrland is ged iaii Er moest b v hier een beroepschool voor meisjes wordeu opgenefai zouals feitelgk zulk een school reeds te Zaterdag heeft een der gedetinsarden in de eellilaire gevai gFuis te Utrecht zich van bet leren beroofd Op lust ran den Minister van Oorlog zullen er ran 16 de er af tot ntimo Pebr geeue voordrachten tot toekenning van pensiueii of van gratificatie by ontslag uit den dienst wegeus liehaamsgebreken aan ooderolüciereji en verdere manschapfjen door de chefs der korpsen aan het departement mogen worden ingezonden dan alleen wanneer door liea die daarvoor in aaamerking zullen komen uitdrukkelgk het verlangen wordt te kennen gegeven om niettegenstaande het min gunstige jaargetyde uit den dienst te worden oiitftiageo Aan de handelsschool te Pima in bet ksninkrgkSaksen is thans eene vierde afdeeling voor landbouwers toegevoegd Dit deel der inrichting sluit zichaan de volksschool aan en heeft eeu driejarigen cursus Het onderwys in de landbouw afdeeling heeft in het winter halfjaar plaats waardoor roor de landbouwers de gelegenheid opeu staat om banna zonenin de lomermsanden te hais te bebben Leerlingen elke ook in den zomer de school wenscben te bezoeken worden in eene daarvoor geschikte klasse der handelsschool geplaatst Laudb Ct Er worden pogingen aangewend om in de nabyheid van Amsterdam een herstellingsoord in te lichten De Trompenberg welke daartoe gekozen is ligt een weinig leii Noorden van den fiaaien straatweg tusschen Hilversum en s Gravenland op den top ran den heuvel heeft men een verrukkelijk uitticht over het geheele Gooi op de dorpen langs de Vecht en op Utrecht De naam is ontleend aan het buitengoed Trompenburg dat in de nabijhdd gelegen is en uaar dec luit admiraal Cornelia Tromp beet die het in de tweede helft der 17de eeuw aanlegde Het landhuis werd in 167 2 door de Fransehen Verroest en daarna door den vlosttoogd herbouwd Het bevat vele herinneringen aan dien beroemden landgenoot en is deor lanen met hooge boomen omringd die door hem lyn geplant Door de jrNederlaodsche vereeni ing tot beperking van openbare dronkenschap zal den 20sten October a s een algemesne vergadering worden ge kouden in het gebouw der maatschappij Tot Nut Tan t Algemeen te Rotterdam waartoe ieder Vryen toegang heeft Onder de voorstellen door bet boofdbestuor te doen komen o a voor 1 aanbieding van een nader adres aan de refsering ter rarkry £ iug san lettelyke bepalingen 9p opeub e dron enschap en op den rerkspp ran stekken draak De contributie der leden voor 187 thans 60 cent bedragende betaalbaar te stellen met de helft als het hoofdbestuur meent dat die som toereikende kan lyn ter bestrijding der te maken onkosten Vooral bn de loting roor de militie komen raak de schandelijkste tooneelen roor ten gerolga rau misbruik van sterken drank De pastoor van Oudenbosch geeft een goed voorbeeld hoe men dergelyke tooneelen kan voorkomen Op den lotingsdag noodigt hij de aanstaauda milicieus ten zijncnt houdt ze op die wijze onder zyn opzicht onthaalt ze op z ju kosteu en neemt ze na afloop der loting uaar Antwerpen of een andere naburige plaats mede om daar de merkwaardighedeu te bezichtigen Dit is een gezonde afscheffor Te s Bosch is voor rektning van particulieren duor tusscheiikomst van ecu ervaren slager eeu vaars lu het stedelijk slachthuis geslachten het vleeicb voor 80 ct per kg verkocht Reeds zijn wederom 6 runderen aangekocht waarvan het vleescli tegen lagen prijs zal worden verki o it Te Eindhoven en op andere plaatsen wordt het ruudvleesoh nu reeds tegen 60 cents per kilogr van de hand gezet Te Bergeo bp Zoom hebben de slachters den prijs van het rundvleesch met 10 ct per kg ver niiiderd Op het voorbeeld van een paar hunner hebben alle slagers te Amersfoort van 1 October af den Jprys van bet rundvleesch met tien cent per kilo verminderd Men ia te Huisduinen aan het strand nog voortdurend aan het werk om het gestrande stoomschip Konig Wilhelm vlot te krijgen Men is evenwel nog ver van het doel verwgderd Het schip ligi 10 ern geul ter diepte van zes voet en zou minstens nog oen zooveel moeten rijzen on over banken heen in zee ts kunnen kosten Zulk een hoog tij water IS bgna niet denkbaar en aangeuomen dat het al vlot werd dan vragen deskundigen zich af op wat wyze zulk eeu kolossaal lichaam by een aanlandigen storm te beheereu zou zijn niet emakkelgk zal men werklieden vinden die zich daaraan zullen wagen Het schip moet van een zeldzaam deugdelijke constitutie zgn want het Wordt vooral by het tegenwoordige stormweder hevig in zijn geul geslingerd en gebeukt en het veriooat volstrekt géén lék of ararij Er werkeu ruim veertig lieden die uitmuntend gevoed werden en een goede daghnur verdienen Laatste Berichten Santander 6 Oct In de officleele kringen wordt verzekerd dat don Carlos zwaar gekwetst is en wel door een kogel in de maagstreek Santander S Oot Uavondt In particuliere brieven eu in de alhier verschynende dagbladen wordt verzekerd dat ouder de Carlistiscbe troepen by Uurango oproer is uitgebroken eu don Carloe door de mutteis ernstig gewond ia Berlijn 5 Ocl Gisteren avond heeft ook in de woning van graaf Arnim hier ter stede op last der rechtbank eene huiazoekingplaats ge iad De lastgeving tot deze banneling eu zijne gevangenneming 18 gegrond op de verdenking dat hij verschillende papieren die hem in oKcieelc betrekking war en toevertrouwd deels achtera ege gehouden deels verduisterd heeft Parijs 6 Oot De uitslag der verkiezingen is nog met uauiVkeurig bekend Naar men veizekert zijn er ongeveer 400 conservatieven van verschillende kleur en 300 republikeinen gekozen terwyl er 48 herstemmingen moeteu plaats hebben Londen 6 Oct Uet bencht dat de hertog van Northumberland tot da Katholieke Kerk zou zyu overgegaan wordt door de EcAo tegengesproken De arbeiders in de steenkolen myneu Wigan en St Helens hebben ten getale van 16 000 t werk gestaakt = Burgerlijke Stand OlBOEEN 3 Oct Alilli Wilbelniaa Jahaana onders M H van Tilburg en G Spruut Aart ouders A Mal eu J P vau der Kee Frasciaa ffdheU iiM eudsrs J L ijifeber en S de Hoog Jobanaa ouders A H Kalik en N Kromme Aathoaia Elisabeth oaders K HiaDendijk eu N LoriQs 4 Mans ouders L Ëagtelaar en M van den Berg 6 Pieler oodmi N de Wilde en L van Tol OviRLSDU 8 Oct J Lakerield 3 m ADVERTENTIÊN 50 rARIQ £ q ECHT YEREENiGIHG VAN m P PAPENHDIJ2EN 1 M pot i JSünne dankbare hettèkUngen flBi MaaHrecht 6 Oct 1874 Sê Bevillen van een Meisje G U S TIlfiüEG Spotui Gauda 3 Oet 1874 1 I Zg die ieta te vorderen bebben van of ver schuldigd zijn aan den overleden Heer MARI1 NÜS VAN REE in leven mr Verwer en Glazenmaker te Waddinxveen worden verzocht j daarvan opgave en betaling te doen vóór den 15 Octeber 1874 ten kantore vaa den Nota ris MOLENAAR te WaddinxAien I G van GENT Blauwstraat H 10 Bl ft zich minzaam aanbevelen tot het Leveren van Puik GEURIGE en WATEEHOUDENDE CONGO THEE Geurig 6jn van smaak 1 40 p Yj Kg Zeer goed en geung 1 20 p Kg Zeer goed 1 p Vï Kg Zeer goede STüFTHEE 0 65 p s Kg Een fatsoenlijk Burgermeli e P G 30 jaar oud die goed kan Koken ligt Huiswerk verrichten Strijken en met de Waach omgaan 3 jaar in eene betrekking geweest zijnde en van goede getuigen voorzien zag zich gaarne met NOVEMBER weder geplaatst Franco brieven onder Letter M S aan het Bureau van dit Bkd W ordt ten spoedigste GEVRAAGD een flinke Jongen niet beneden de 14 jaar W inter en Zomer vast werk Adres bij den Uitgever dezer Courant GEVRAAGD IN EENE OP TE RICHTEN VLEESGHHODW£RIJ een Ervaren Meesterskuccht Voordeelen Vrge Woning Weekgeld en zeker Aandeel iii de Winst Brieven franco adres Letters V H aan de Boekhandelaars J van B® TtJM eu ZOON Ie Gouda publieïuTmnMstëüïng bij ENRtLE 1 SCIIRIJV1 G der Bouw © ener VELDWACHTERSWONING en GEVANGENHüISJE te REEUWIJK Op WOENSDAG den 14 OCTOBER 1874 des voorraiddags ten 11 ure ten Gemeentehuize van Reeuwijk De luschrijvingbiljetten moeten op Zegel geschreven onder het motto gevangbnhüisje den 12 October a s vóór des namiddags 6 ure ranco zijn ingeleverd ten Gemeentehuize van Reeuwijk Het Bestek en de Teekening zullen ter inzage liggen ter Gemeente Secretarie van Remratjk van den 5 October a 8 tusschen des voormiddags 10 tot des namiddags 4 ure alwaar bedoeld bestek verkrijgbaar is tegen vijftig Cts Burgemeester en Wethouders van Reeuwijk De Surnemeester y P H BÜLjEUS BRACK De Wethouder loco Secretaria J JEEKENS Versterkend Gesondbeidsmeel B ADEMA te Arnhem K Dit uilmuntend voedsel voor ZuigelinI gen Alenschen en Kinderen met zwakke spijeoerteeritigsormnen en kerstellende Zieken hetwelk is aanbevolen door de J Afdeeling Arnhem der Nederlaudsche Maatschappij tot be vordering der Geneeskunst en een groot aantal Heeren Doctoren is verkrijgbaar in bussen a ƒ 1 ea a O CO voorzien van gebruiksaao j wijzing en attesi te Gouda bij P i I MELKEBT Alphen bü C GOÈKÖOP ajd Lek L HELLEMAN Az mjien t