Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1874

t 1874 Vli as Ociober f Z g fgyg GOUDSCHE COÜRAW J Nieuws en dverlenliélad mr Gouda en öuislreken STAD AMSTERDAM 5 Leening grooi ƒ 21 000 000 aflosbaar in 8 jaren met Premiën van 100 000 50 000 25 000 enz De Inachr ving is opengesteld op Dingsdag den 13 October 1874 te AMSTERDAM teo RAADHÜÏZB ten Kantore der AMSTEEDAMSCHE BANK AMSTEKDAMS E SüCGüBSALE DER BANQDE DE PAWS ET DES PAYS HAS Beeren S RAPHAEL C WERTHEIM QOMPERTZ tè ROTTERDAM fiOTTERDAMSCHB BANK COMMANDITAIRE BANKVEREENÏGÏNÖ ReNSBOBO VAÜ WlTSlN I te QOUDA ROTTERDAMSCHE HANDELSVEREENIGING en verder bg de in h Prospectus v riaeide Biniiealaitdsche n Boitenlandsdie Huizeu alwaar ProspectnssEjn en nadere inlichtuigen te bekomea z n Voorts worden ook inschriJTiiigeu aangenomen by de Heeren Wed KNOX k DORTLAND MONTIJN i C 35 OELIOAÏÏS LEENINQ M STAB AUSTEEDAU groot f 21 000 000 s verdeeld in Obligation van f lOO en f lOOO aflosbaar ia 68 jaar met halfjaariyksehe nitlotvQg n pui of nwt Premiën van ƒ 100 000 50 000 23 000 ƒ 10 000 lOOO enz Xoera van Uitgifte 87 8t bgbetaliug der remte rait af 1 Octobel jl De ondergeteekende neemt tot op DIN DAG 13 OCTOBER s inschrijriugen ep oven staande Premieleemsg tn stelt Prospeetnssen verkrijgbaar en veilclsart zich j aorne bereid tot bet geven van alle nadere inUcbtingea N Francois Snel MAATSCHAPPIJ VOOR LANDONTGINNING geveBügd te APELDOORN Oneigtkaird hij Koninklyk Betluit van 10 Fehniarij 1873 No 8 Tweede JaariykscheLoteriJ Negotiatie kracbtent art 7 der Statuten £ eii Hootilprys In Vastgoed ter waarde van 25000 3184 prijzen In geld van öOOO asoo lOOü enz Trekking December 1S74 OliGgatïën ad ƒ 4 00 per stuk alsmede Fiospectussen op franco aanvrage te bekomen ten 3cantoie d Maatschappg ea bg HH Agenten H A ob BOECK te Schoonhoven A K MOLENAAR te WadtUnjtmeen M vax DANTZIG te Gouda en J van GR008 Jr te Boakoop A teil OEVER en groot assortiment VORMEN tegen zeer lage prijzen alsmede FLUWEELBN BLOEMEN VEEREN enz ÏH H KABEL Wfldstraat A 12 Kennisgeving De BURGEMEESTER van Reeuwijh maakt bekend dat de aanwijzing voor de AANBESTEDING van een VELDWACHTERS WOKING en GEVANGENHUISJE te Reeumjk in looo zal pUats hebben op VRIJDAG 9 OClOBER AB des voonn ten half twaalf nre De Burgemeester voornoemd ï H BOL IÜS BBACK Markt Wgk A n 148 maakt zgnen geëerden Stadgenoot i bekend dat bg zfln WINKEL in WIJN en GEDISTELEERD PARFÜMERIËN TABAK SNUIF n SIGAREN geopend heeft belovende eene rorapte en civiele bediening Men vedangt te KOOPEN een goed ingericht op een Fatsoenlpe Stand vereischten zgn minstens Zes KAMERS en een goede TUIN Aanbiedingen met opgave van stand eu Koopsom letter G Bwceia Goudiche Courant Openbare Verhuring bij inschryving De Notaris JAN PIETER ROELAND SURINGAR resideereude te Rotterdam is voornemens om op last van üijn principaal onDONDERDAG den ISden OCTOBEft 187 des voormiddags ten elf ure te Gouda in hetLogement db Zalm op de Markt in hetopenbaar bn inschrijving voor den tijd van 7 jaren te VERHUREN u DE KAPITALE EN PRACHTIGE BODWIANSWONING genaamd i Jacoba Hove eer gunstig gelegen te Zevenkuizm oabg hetStation en 4e Vaart in dén Tweenunspolderbestaande in Ee fiEERENHÜIS met diverse Vertrekken metee Koeüelderen raime Stallingen voor 40 stuks Vee en Paarden Uorselivloer diverse Schuren met een ICarnmolen Paardenstallen en Koetshuis en nog een Darschvloer vier groote Hooi eu Koren bergen en verder getimmerten ERP Werf Boomgaard en twee Arbeiderswoningen met diverse Pereeden puike BOOWen WEILANDEN te zamon groot 81 hectaren thans gedeeltelijk verliuurd aan den Heer J MENSCHAER te Zevtnkuizeu ïte aanvaarden de Bouwmaaiwoning cum Annei dea Isten Mei 187 eu de Bouwlanden dadeiyk na de toew ziug de Klaverlaoden den Isten November de Graslanden ultimo Deceifiber beide van bet jaar 1874 De verhuïing geschiedt in zeven pereeelen ea wel Peieeel L De Boawraanswoaing genaamd Jaooba IIovx met Hoereuhuii met al de Gebouwen Er £ Werf UoMugaand ea Tuin met 34 h 37 70 e Wei eu Uoawlanden achter de Woning in den Tweemanspolder lynde kavels 17 en 18 en 8 h 99 a 10 c Wei eu Bouwlanden im den Zuidplaapolder zijnde de polder Nos 38 tot eu met 45 van af den onder reg tot aan den R aspoorweg Peroeel IL 8 L 2 a 20 c Wei n Bouwlanden gelegen in deu Zuidplaspolder over den Rijnspoorweg van f den onderweg tot de Togt polder Nos 31 tot en met 36 Perceel III 8 h 5 a SJ e W a ea Bouwlanden gelegen in den Kaidplaspolder van af 4en R ntpoorveg tot de Togt polder Hot 37 tot en met 42 Perceel IV 8 h 27 a 80 c Boiiwlaoden gelegen in den Zuidplaspolder van i deu Rgnspoorweg tot 4e lognt palder Noa 43 tot en met SL De huurders van de pereeelea No 2 3 en 4 zullen elkander overpad moeten geven over het bestaande pad Perceel V 6 h 37 a 80 e Bouwlanden gelegen in den Zuidplaspolder van af den onderweg tot den Rijnspoorweg polder Noa 46 tot en met 48 Perceel VI 8 h 37 a 59 c Bouwlanden gelegen in den Zuidplaspolder van af den enderweg tot den Rgnspoorweg polder Nos 40 tot en met 51 Perceel VIL Twee Arbeiderswoningen staande en gelegen te Zevenhuizen in den Tweemanspolder met 60 Rgnlandsche roeden Tuingrond De perceelen Nos 2 tot en met dzuHeneerst afzonderlek en daarna in diverse combinatiën worden aangeboden De huurders zullen moeten stellen twee solide boigeu De bezichtiging kan geschieden dageljjks met niieondering van den Zondag De ConditiSn liggen ter lezing in het Logement DE Zawi te Gouda also bg genoemden Notaris SURINGAR aan de Leuvehaven over de Leuvebrqg N 99 te Rotterdam 286 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 26 OCTOBER 1874 ouih Omk TU A Briakmaa BUITENLA ND Buitenlandscli Ovci icltt Zondag heeft de vernieuwing ptanls j eli t l an de Fransche Algemeene de urieuieiiiale iHifeii Mea kent drn nliprlcn uiisInK iioj niet Alléén i zektr iliit er loeer couservutievtii vau al eriri kleur verkoren 2gii ilan republikeinin eu dat er vele Bun ipurU ien overurunneu Iiebben Intussciien itgn er vna dl ünnservatieren miiiatt nsdrie suurteu en het i nug de vraag welke der drie Leg tiiui teu liunitpnrtisten of Septenualisteu de meeste vuurdeeleu Lebaald heb ben Kn hoe is dan de verhuuding iu de raden geworden tititsehen de rerscüiltende pariyeu Latere berichten deelen mede dut 1 JUÜ candid len der reeb terzijde verkazen zijn legen 5UU rrpunlikeii en terwijl er ungeveer lOU bersteaimiu en nuidic zgn In zuu er ia dus ile verkiezing die jl Zuuüag pitmts greep voor de republikeinen een nederlaa Ken nedetbüg die in den aanvang ieh niet liet vourzien Zelfs een gematigd liln I als Vz i rt meende en opmerkelüke raanïfestjitie ten gunste cener definitieve instelling van den repuülikeinschen regeerlngiTorui te hegruefeu Ouk ile Viiiwr zag iu de verkiezing de uitbreiding an ie revolutionaire smetstof en nihtle het inik openlijk de n derlaair der conrervatie e partij Ie erkenneu Idt b ijkt tlians dat deze beide te vroeg zich verheugd en getreurd hebben l riiia Napoleun is i iet op Cür ik verkozen Hij is by de keizerin iu ongenade ifev i lt n en haar candidal prins Charles Napoleun ia ijii piiiatsvcvanger Ëen paar sterk spre en le ütanltjes ran kleingeestigheid ea van haar reai iiünnairen ziu heeft de regeiring weder geleverd in b t verbieden vaii den öpeiiüaren veikoup van de Siicle en de XI Xe Siècle liet besluit ilaartue voor het eerstgenoemde blad ia genumeii oinilat sprekeude over ile afzetting van den laaire van Cürmoilles in de iiècfc was ge iegd i Wij zullen er geen woord meer hijvoe en want bet begint ons te walgen üat wns erne t eleediging voorde regeeriiid die deze niet kon dulden De XlXe SScle wil dut men in deze woorden van Thiers een krachtig protest tegen de rege ring m zien een voorteekeu als hel geteld gewogen te licht bevonden van Belsa ir Op grond biervan werd de XiXe Siècle gestraft Hit groote nieuws te Berlgn i de gevangenuemiug van graaf van Ariiim laatst l ui rtoh gekant Ie Parij vroeger Ie Kome de arp stmiei gevolgd na een huiszoeking loowel te Naesenheido waar ook von Amim s schoonmoeder woont als in hel buis te Berlijn j de zaak slaat waarschijnlijk niet in verband met de siukkeu belreffeude bet Cunilie waarvan von Ar nim eenige heeft openbaar gemaakt zonder daartoe de ttestemming Ie hebben van zijn regeering en wi l bepaald met het doel omdeEtaotkunde dour Uismarck ten opzichte van het cuuoilie gevolgd in een minder gunstig daglicht te doen voorkomen Kirst onlangs ach nt men tot de ontdekking gekomen dal von Aruim niet alleen stukken onrechtmatig heeft gepubliceerd maar ook enkele achtergehouden l e e laatste hebben betrekking op het gezantschap te Pary s Aau het verzoek om die stukken terug te bezorgen is dour fon Arnim niet voldaan deels opgrond dat bij er niet van wist deels omdat Ie gevraagde Stukken volgens zijn opinie vau particulieren aard waren en derhalve zyn eigendom Üe stukken moeten belangrijk zijn daar aen gireobtelyke vervolging is ingesteld t is evenwel ouk mogelük dat de zaak zoover wordt getrokken ten gevolge van de gespannen verhouding Inssohen Bismarck en Arnim Op bet verzoek om voorloopige invryheidsirlling van deu laatsie is door de rechtbank afwuzend beschikt De Triersobe rechtbank heeft nitaprnak gedaan in de zcak vau den bisschop Eberhard Zy is vun oordeel dat aan de hem opgelegde geldooete duorhet in beslag nemen van zyn traktement eu door de reeds ondergane gevaDgenissiraf is voldaan en dat hy moet worden vrygBlaten Of die vrijlating volgen zal dan of de overheid in appèl zal komen is nog onzeker Het Maimer Juurnal bevat een brief van den bisschop von Ketteler aau het Hessische ministerie eu de beide kamen waarin bij uadiukkelijk tegen de aangebuileu kerkelykc wetten pruttstoert de voorkeur geeft aau scheiding tntsobeu staat eu kerk eu verder verklaart nimmer eenige inbreuk te zuilen lueiaten op hel katholiek geloof op de reuhteu eu vrijheden der Katholieke kerk liet vóór eenige dagen uit Mnnchen verspreide duch sedert weder tegengesproken gerucht dat de Heiersohe koiiingiu moeder voornemens is tut de K Katholieke kerk over te gaan wordt thans in goed oudeirioiile kringen met zoo veel zekerheid gemeld dat aan de juistheid niet iauger valt Ie twyfeien Reeds binnenkort wordt er bijgevoegd zal daartoe worden uveigegoao Zij behoorde tot uu toe tol de Lulhersche kerk Zij is de dochter van wylen W ilbe m pnus van Pruisen eu huwde iu het jaar 1842 de kiooajirins vau Beieren die later als Mazimiliaau II den troon beklom Zy beeft twee kinderen ko uiug Ludwig en prins Otto Maindagvoormiildag is de bondsvergadering geopend in Bern met eene rede van deu beer Kübliu voorzitier van den slendenraad Ue spreker drong er ten sterkste by de vergadering op aan om door eene loyale weigering de éiïnbeid der natie te herstellea Het opperste gerrcbtshot io Zwitserland heeft dezer dagen moeten beslissen uf buwelykeu lasscbeu katholieken on oud katboliekeu gemengde htwelyken konden warden genaamd Keu katholiek gehuwd met eene ood kathalieke vrouw vroeg echtscheiding Het huf verklaarde ziob incvmpetent o a op grond dat zoudanig huwelijk uiet nis gemengd aangezien er over l et sacrament van bet huwelyk geen verschil van gevuelen aa tusschen beide kerkgeuoouchappen Volgens brieven te j ntacder ontvangen ziju de Cnrlistisebe suldalen in bet kamp te IJurairgo aan het mailen gestagen i u kréai ilon Carlo dwirbg eme zeer erirstige kogelwoud Dit heriokl reeds getereu vntva geu i8 niet nader beveaiigji lutegeiideol twijfelen li raiiscbe oarrrspundenten of hg ophetoogeublik der muiterij wel te Duraugo was t e Loudenscbe itorning Pot verzekert uit goede bron dat de heilzame werking der erkenning van Serrano s gouveineuenl ïioh in Spanje ze f veel sterker doet gevoelen dan daarbuiten het blad vermoedt dat onder de Carlisteu grout geldgebrek heerachteu dal het einde vau den oorlog meer nabg is dan men tot dusver verwacblle Het internationaal postcongres heeft gisteren de redactie vau het reglement betredende de teu uitvoerleggiug van de poitovereeukomst goedgekeurd en deinitief vaetgisteld Uit goede bron wordt gemeld dat de Deenschegezaut te Berlijn de heer Quaade eenige dageu geleden den last heelt ontvangen aauga iude de uit elling van verscheidene Ueeuache onderdanen Bit Sleeswyk inlichtingen te vragen m De heer Merewether conservatief is leN tbampIon tut lid van het Ëngelscbe parleoieut gekozen Uy verkreeg 2671 atemmeii tegen 1837 op den liberalen caiKlidaat den beer Fowlor eu 1766 op den radicalen oandidaat den beer Bradlaugb ren gevolge van deren uitslag hebben betreurenswaardige oogeregeldbcden plaats grhad Ue radicalen vielen de buizeu aan verscheidene personen werden gekwetst en de politie was onmachtig om de woesteliugen te bedwingen I e overheid heeft militaire hulp aangevraagd P R A N K R ÏJ K De desorgaiiisatie der Bonapartistische party treedt in den verkiezingsstf d Iflkens schermer aau den dag Maurice Richard de ex minister van het Keizerrijk heeft aan eeu zyner vrienden een brief gezunden waarin hy de candidaluur van den hertog van Padua iu Seineet Oiso bestrydt prins Napoleon als den profeet der Napoleontische dynastie voorstelt en de scheuring die door ba Bonapartisme gaat geheel en al bloot legt De kansen van Richard om voorde tweede caudidatuur in Seioe et Oise in aanmerking te komen zijn ongetwijfeld door dezen brief gedaald Hij zou dus schryft hij gaarne zien dat het lanl zich voor het gouveruemeut verklaarde hetwelk hij eerlijk had gediend na laug de raadgevers te hebben bestreden die het op een verderfelijken weg brachten Maar dit is slechts mogelyk indien de familie Bauapaite met de orde aau het land de breede staatbuiaboudkaiidige vrijzinnige eu democratische leerstellingen aanbiedt welke allyd het erfdeel der Napoleons ge eest zijn eu indien zij vóór alles de nationale suuvereiniteit eerbiedigt waaiaan 7ij baar kracht ontleent Putschen de legitimisten die in naam vau het droit divin over den troon van Frankrijk beschikken en de keizerlijken die reeds vooraf een consiitutie decreteereu eo onder elkaar buiten het land om allerlei wijzigingen betreffende de kroon voorstellen is slechts één verschil De legitimisten zyu consequent de keizerlyken uiet Eén man een vourtrelfelijk burger prius Napoleon was in de schiltiug van Richard door de richting van geheel zyn leven duur zijn verstaud door deu geest van zijn geslfi ï i die meer dan in anderen in hem vleesïih was gewurdeii bestemd om aau de Bouapartiache partij een de ocr itische richting te geven om zijn jeugdigen blci Mfr want op dien weg te leiden Zij die zich vènr e geautoriseerde raadslieden vau deu zoon van Napoleon 111 uilgeven hebben dieitjangnande eeu ander besluit genomen Zij braclilen de ufScieele caudidatuur tot in de f imilie Bonaparte tot in Corsica en hebbeo beraamd prins Napuieon van deo pust te verdringen u eiken hy thans inneemt Zij doen hem op het oogen blik een openlgkeu harüuekkigen lasterlijken oorlug aan en stellen tegenover hem een der prinsen uit ziju geslacht die Frankrijk hel vreemdst is Dit is een terugkeer tot een politirk welke Richard de eer had te bestrijden aan wier verbetering hy had medegewerkt die door Napuleou Ui eindelijk was veroordeeld maar te laat om il nnodlott ge gevolgen daarvan te vermijden lie politiek der blinde reactie en der stelselmatige uitsluiting wat de binnenland che aangelegenheden betreft en tegenover bet baitenland de politiek van da clenuale opperuacbt De henog van Padoa is e der aauvveniers van dia politiek welke den val Vau bet keizerrijk heeft reroorzaakt Om die reden bestrijdt Ricn rd diens candidaluur eu noodigt bij al zyn vrienden uit dit vuorbeeld te volgen Men weet dat de hertog von Padua Bonapartistisch candidaat ia vour de nat erg in bet dep Seine et Oise ENGELAND De Engelsche bladen vullen kolommen over hetspringen van een kruitschip te Londeu io de uabybrid vau het Regeutpark op Vrijdag II De oorzaakvau de ontplulBiig licht nog in bet onzekere maarde meest algemeene lezing is dat er op het schipgerookt is en dat de wind een vonk van deu pijp in eeu der met buskruit gevulde vaten heeft geworpen Als door een wonder zijn slechts eeu vyftal personeu by de rartp om ekomeo De personen die zich op de boot bevonden 3 iu geial waren natuurlijk terstond dood maar vreemd genoeg de opvarendenvan de schepen iu de nabgheid kwamen er meestmet den schrik af Groot was vooral de verwoesting aan deo oever Een uit stern opgetrokken brug werd totaal vernield en de ijzeren leuningen tot op sóbier oogelooflijken afstand geslingerd Gelukkig was de plok waar de ramp plaats greep weinig bewoond Toch werd uog een geheele rij huizen deerlijk getcisteril Het iu Uomaauschen stijl opgetrokken prachtig geornamenteerde huis van den schilder Tadema bad het rrg Ie verduren Geen ruit bleef heel Een m is3 eve deur van l s meter dikte werd iu iweeen gespleten De schade die iu zgn werkplaats is aangericht is zeer groot Sommige doeken ziju geheel vernield Ook do buren vau den beer Tadema o a de heeren Jobu Leigbton bekend door zijn illustraties eu Joseph Hatton de novellist hebben aad bun perceelen gruute schade geleden De zoölogische tuiu die ouk in de buurt ligt ia er betrekkeigk nog al goed afgekomen Alleen zijn enkele volières eiuield De schok door de ontploffing teweeggebracht waa foo vreeselijk dat zy op SO mijlen afstand nog werd gevoeld Een ooggetuige de heer Jos Hatton geeft iu Tke Dundee Adeerlièement het volgende verbaal van de ramp De klokken in buis bleven op tien ininaten voor vy ven siilslaan althans voor zoover men kon nagiau uit den toeataud waarin zy thans verkeeren Op dat oogenblik ontsloud de vreeselijksle verwoesting die