Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1874

de eervolle vermelding van hen die zich in den oorlog tegen Atchin 1878 eu 1874 hebbeu ondersobeidcn Het is gebleken dat de dgimlerie reeds als besmaltelgke ziekte verklaard bg koniukl besluit van 16 Oct 1373 lueernialeu en ook in dit jaar zich hier te lande heeft vertoond Daar volgens de geneeskuniligen aan de besmettelgkbeid vajii il vsunterie geen twijfel bestait de ondervinding der laa ste jaren beeft geleerd dat zg bg voortduring epldemiscb bigft heerschen in Duitschland en tich vau da ir in het uaj lar iu somioige deelen van Nederland aiibreiilt is er tulgeiis het gevoelen van den hier minister van biniienl zaken gegrouden reden om somoiige bepalingen der wet tot voorziening te en besmettelyke ziekten by voortduring up die ziekte van toepatsing te verklaren Ken daartoe sirekkend wetsontwerp is bg de Tweede Kamer ingezonden en het tgdstip vau de in werkij gireding vanjle wet is daarin bepaald op 21 ct e omdft dl 11 het botreogemeld besluit ophoudt tdlverWndfn j lanli het mini tirie van bicnenl zaken wordt ook e wttsontwerp in gereedheid gebracht tot herziening eHj verduidelgkin ran eenige bepalingen der wet op de besmettelijke tilfeten waarvau de wenseb lgkUeid nil l varlng it pkleken I D gemlenterMd te s HaKc heeft i i zgj e zitt4g van fgiirgistiren over enkóttstig de ébnolusie i van let rappwt der libmmis van r bttklindig o den k i zwe den hoofdelinjeo omslag besloten Ikut net i steUen v n l oo er b oep van het vonuia vaiif kilnMorefhter wijiarbij iM geoieeute ie in het ongeluk l steit en veroordeeMj het door den heer jhr jmi i ennp gevorderde l j voldoeu i Te itotterdan is ra het in aanbouw i r boven all teur elk rai kleed e t4crnauwerti werp te Iru bed sliepen len van oet eruige den op l el liuii gelut De vrtetni woestiag i m verbr kolitiaajct Van eci il ran vefscpe en tich kan foorstellen en raardoor mgn gezin enaU il aet outtetting werden vervuld bet uederWorteu an buolwerk he guiaomel vun glas en dat ale virivengd met de kiet u vau eeu bevulLiug die op de ellendigste r jte om het leven kuial De dui eruis werd Terhrokeo door eeu doffen jloed die aet een bui eaden wind door alle opeuingeu uu uua heen bind D rong Overdekt nel gebroken glas belemmerd iloi blinden eo ordgoen ingealoteu r vallende i ak nnen en deuren verkeerden wy mjfeu ihryvmg outzeiteudeu toestand ke waa naar biuiieugeürf UjieU m lille n sliiiipkimers heerscate een ware cüUs wat er eeu enkel ODgesckondeu rour Twef kleine kiJ lBroii die in èen wareu als begiaVeu wder de overblgfdak en ramen tool kwamen lij er hte kneuzingen af Toen mgntwdieuooneel der verwoesting lerschenen was 1 twar mnar uv rijwu8 oiuedt rd versehgnsMeii deden afch bg dé verHier e twaar ineude siuk totsjiiiaA daaq en voorwer van porselein ihadti gebleven l e afgebroken slop irrii krulkji tluog weg tot op eeu afstand lepielleu lerwgl eeiiige aiideie Itessijhen Jop dezelfdelblaa tsj v6l8treLt nief werden beSchnd d flEcii gedeW van ile toordeur tijree difida üife werd op de trap gcWorpeu vau een paar beeldeo die dicht by elkaar f tonden bleef het eeue ih zgii gel4el e rwijl het an l in daizend sUikkeal werd fer jlAr jaeld I l l pdukklg li p m a ItiUow evenals ik in een iiph 4f n r daar d voor abier die ons gewoonlgkjtot i pvertrek dio e op j at oogenblik eeuige r Mellingea Onderging anifcr zoad B wg er zoo goed lOiet zgn kfgekomdn wait het bed in de voorkamer as als b raven o der Mbrakeu ramen blinden en gluaoherve v De bed onera vaa bed diatriot zullen morgen bq enkomen om te beiaadèlagen over hetgeen zg zullen kunnéé Terriohten r verzaeUing der ramp eo om naar lik geloof een ooamissie van onderzoek en dvies saijaeB te stellen BINNENLAND j GOODA 8 OCTOBEX Z If heeft het toecicht over s rgka magaigneo voor militam kleed ing aitrusting enz te Delft ea te Woerden aan aen hoofdofficier vaa bet peraoaeel der militaire adminiatntie opgedragen De toaneelvoorttelling onlangs door het Rotter damsohe toonaelgetelschip onder directia der hh Le Graa van Zu l i en Haapelt in Xuiulmm gegeven heeft het gevolg gehad dat er loteekenlgsten zgn rondgegaan voor eenige abonnemeuts voorstellingen door genoemd gezelachap gedurende bet aanstaande seizoen Hoewel vele ingezetenen zioh baastten hunne namen op de lijst te plaatsen aohnat tot ons loedwezeo het getal deelnemeis nsar den zin der ondernemers niet groot genoeg te zgn Tbans wordt er moeite gedaan om de vereenigde tooneelisteo ait Amaterdam hier eenige voorstellingan te doen geven Wq behoeven niet te zeggen hoe gaarne w ook dat gezelschap waartoe zooals men weet de beroemde actrice Mevr Kleine behoort in dne gemeente zonden zien optraden Doch wg vreezen dat wanneer op nieuw een aantal inteekenaren moet worden bgeengebracht de kans van alagen r niet grooter door zal geworden zgn Wj zonden het zeer betreuren ais dii jaar niet evenals vorige jaren geregeld tooneelvoontellingen hier plaats badden eu wg hopen dat onze stadgenooten al t mogelgke znitea ooeo oa een teleurstelling in deze ta uorkoBien Zondag a st zal in Kanatmin alhier eene vooratelling worden gegeven door Ben Ali die in verseheidtne andere plaateen van het land reeda vooratellingen gaf welke in verschillende bladen werden beaebraveo als zeer amusante onderbondeude avonden Ten evobte van het bedanken van de hh O r d Lee en J7 Potman als leden van den gemeenteraad te Oudewater had Dinsdag eene nienwe Ter kiezing plaata waarbg beide bovengenoemde heeran wedet ign gekozen Z M heeft goedgerooden deo staf dar artillerie looals die thane ia samengeateld te vermeerderen met een kolonel luitenant kolonel tf majoor ter hetchikkiag van den Minieter van Oorlog voor werkzaaaheden hrlrekkelgk de aanscbaffipg van zwaar geschat en verder artilleris materieel voor a landt delentie benoodigd £ en gisteren rertehenen bniteogewoon nommer van de Utahamrant bevat de benoeming tot ridder of idag avond brand ootttaln ide nieuwe station van de Hwlandiehe spoci weg mimtschappij Ofaoboon de vlammen een daeigend aanzien hadden was men het vuur spoedig pleeeter zoodat de vernieling zich hee t bepaald tot een der vleugels van het gebouw A Eergistersnavond ia te Rotterdam een zeerflairgk bezoehte vergadering gehouden bg ongeteekenije advertentie opgeroepen door eeoige personen die wenschten te beraadslsgen orer de middelen om de prgzen nn brood en vleesch meer in overeenstemming ta brengen met de marktpriljzen Het denkbeeld door een der oproepers ontwikkeld om voor gemeensahappelgk kapitaal een bakfcry n slagerij op te richten waar brood en vleesch tot ongeveer den kostenden prijs zullen worden verkocht werd met bijna algemeene atemmeii goedgekeurd De bakkers en slagers die ter vergadering rersobenen waren onthielden zi h van de Btemming doeh geen hunner nam bat woord om de grieven tegen de hooge prijreu aangevoerd te wederleggen De oproepera werden als voorloopig comité met recht van asanmptie belast met verdere maatn len het ontwerpen van statuten en plannen voor de geldleening welke op een latere vergadering ui worden besproken Daar door het aannemen der herbenoeming tot kantonreehter te Beetsterzwaag door Mr B P baron van Harinxma thoe Slooten de verkiezing van een lid ran de tweede kamer in het hoof I kiesdistrict Dokknm moet plaata hebben heeft de minister van binnenlandsehe zaken bepaald dat de verkiezing in gemeld hoofd kiesdistrict zal geschieden op Dinsdag 3 November en de herstemming loo die noodig mocht zgn op Dinsdag 17 November daaraanvolgende Den ISn October a t zal te Groningen worden gehouden de joarlgksche Algemeene Vergadering der OuttaafAdolf Vereeniging Dea arouda zal een openbare eamenkoibst plaats hebben in de Oroote kerk waarin prof P Hofstede de Groot eo ds J H de Bidder zullen voorgaan fiiykens het algemeen verslag dezer dagen vertehenen van het institaat voor doofstommen te Groningen heeft de ontvangst in bet afgeloopen jaar bedragen 68 817 S6 de aitgBven Sl 1 8 02 zoodat h eene meerdere ontvangst was van 489 63 167 leerlingen worden aan de inriohting onderwezen van wdke il jongens en 76 meisjes Van deze 167 leerlingen werden 136 gratis onderwezen en opgevoed Gedurende het 84jarig bestaan van het instituut aren er ÏH9 kinderen gehuiavett van welke 91 $ als bek tem om in de maattehopp te rerkeeten werden Odtalagen Door de te Arnhem geveatigde commanditaire vennootschap Lens en Bergsaa is aan het gemeentebettnur oouoettie aangevn iM d tot het aanlegen eeuer drinkwaterleiding door me auul Ia eene op 10 dezer te honden raadizitting zal dete aanvrage bebaodeld worden In versohillenii plaaisen van het land wiordeu adresseu gcteekeiid aan den Minister vAi Binnenl Zaken gericht om a in Ie dringen op verhooging van het miuimnm er jaarwedden v n de onderwgters het ütr Daghlad leest men het volgende iAlt vervolg op den oua welwillend medegedeeldeabrief uit Kotta Railja dd 12 Ang deelt men onitbans het onderstaande mede uit een brief vaddaardd 20 Aug Dèu 17 dezer heeft der een gevecht plaat gehad in de nabijheid van Pakaa Atajin op eenige nouilerden pussen van den Kraton De onzen willen aan de ooetzijde van deO laatste eeue versterliing aanleggen op eene hoogte waarvan de At ineezen £ nt daifelgks beatookten Terwijl zg daarmede heug waren werden ze plotseling van alle zgden aa pgetast Het gevecht was zeer he ig eu het regtade kogelt terwgl de ilohterladere van Pukan Atsjin èent menigte granaten opidenvgand wierpen Middjierwgl gingen de miueira geholpen door vrge koeliei klvoart door middel van zandzakken spoedig een kltioe beuting op genoemie hoogte in gereedheid te breagea f De strgd ongeveer ten 7 Bre aangevangen went voartg szet tot omstreeks 11 toen de vgaud alrok slechts eenigen aehlcrlateud e die de nieuwe beuling dag en nicht vooijtdureui i van uil de kaapong randen beachote ij Wg hadden iirn dag 28 gekwetsten sa 3 doo l a I y Ge aft hiemit alweder dat van eenige toensdevan dwj gde iler Atsjineezen ilot dusverre nog ge sprake la D j noord en w tzgde van deo Krtton zgn nujnet ge4a iut beplant dnooatzijde woidtdoor Paka nM iii befltrekeu en aan de zuidzijde is na weder eeqe batterij opgericht wier kannonnen zich apoedig llen I ten hooren GisteriM is het stoomschip de Fabioa op da reede gekomen en niisr ik verueeis bestemd om geregeld tuascben hier en Peiiaiig dienst te doen Heden worjt verwacht de Kloonpriut der ederlaudeu komende van Bdtavia o4r Padang i Sedert ik u den 12 Aug jl tchreef hebben zich weder een paar gevallen van cholera met doodelijken afloop voorgedaan maar toch ie in den ziekte toestand in hel algemeen eenige verbetering merkbaar Met het laatttgeooemde atoomschip ullea weder ongeveer 160 Igders worden geëvacueerd Het weder is vr j goed de wind nu en dan hevig de temperatuur middagtien 12 ure gemiddeld 90 ü 92 aavonds ten S ure 81 Regen hebben wg uiet veel ToekoeKek hoofd van den met ons be rieudeu kampong Maraksa is gialerenmorgen ten gevolge eeuer leverziekte overleden Wgdera geen bgtonder nieuws Als eene bijzonderheid oteldl de Baarl Cl uit Amsterdam dat dezer dogen aldaar is overledeneene weduwe van 72 jaren wier begrafenis werd bijgewoond door hare moeder Laatatgecoemde heeft den leeftgd van 105 jaren bereikt en ia voor hare jaren nog rrg kraa De jonge Jaeob Dooren die ten vorigen jare zoo ongelukkig zgn beide armen verloren heeft wordt thans dank zg de ruime bijdragen van meosohenrrienden te Naarden verpleey d by den heer J Rgnenberg Jz die zieh zgn lot van den beginne af zoo gverig heeft aangetrokken Het bgeeogebraohte kapitaal is op het Grootboek ingetchreven en wordt door den beer Langerhuizen Burgemeetter van Huirea beheerd De heer Rgnenberg geeft den knaap onderwgt en deze heeft het reedt zoover gebracht dat hjj met zijn kunsthand een leesbaar briefje aan een zgner Aoiaterdamsche weldoeners heeft knnneu sohrgven Hen verneemt dat de heer Lèon Gambetta een drietal dagen met eenige andere beer n te s Uage beefi vertoefd zonder zich echter bekend te maken Aan het Hervormd Armbeatanr te Zwolle is door een persoon die onbekend wil bigven 1000 gelohonken om in den maand November a a aan beboeftigen kaarijet te verttrekken voor soep in de volktgaarkeokeo Te Havelte ia een paard gndier gearretteerd Uy had zjjn buit voor SOO verkocht Te Zuid Bejjerland heeft een 6jarig kind btt lerea rerlorao door het spelen aset een geladea geweer Toen madlle Moreau Zaterdagavond te t Haga in de laatate acte der Favorite ten tooneele kwam en haar eersten Wanhoopskreet had gealaakt hoorde men in de taal zulk een prachtig nagebootste echo zói $ volkomen zuiver io den toon dat een deel van het publiek ter nanwemood wist of beiden door oMdlIe Moreaa alleen dat wel door twee personen waren voortgebraeht Het nnken van geluiden gedurende eene operavoontelling is natanrtyk af te keuren Haar in dit gétü kon het zQn goede z de hebben wanneer da directie dezen ruwen diamant die naar wg meeoen op den vierden rang verborgen was wist op teiporeu Ie smpen eu aan ous theater te verbinden iOagU In de Maandagavond gehouden openbare vergadering der plaatielgke schoalcommiwie te Amsterdam werd a besloten aan Bargemeester en Wethouders t idviseeren afwijzend te beschikken op eeu adret van de g mna tiek ouderwgzers der openoare lagere schalen waarbij zg verzoeken dat den gemeenteraad vooistellen zullen gedaijn woeden om hunne j iarwedden lelp te maken met die der overige vakonderwqzers De commissie meende o a dat hoewel de jaarwedden der gyanastiekouderwgzers niet te booe zijn toch aan eenige bekwamen onder hen de gelegenheid is geopend om tegen hoogstens 21 aren per week onderwijs een bezoldiging It vrrkrggen van 7 00 Zulk een jaarweilde nu is haog r dan die an een tweeden hulponderwgzer aan de openbare armen ol tnsschenscholen zelfs waar de hulponderwijzer de premie van 100 gentet voor de hoofdandrrwyzersakte Deze hniponderngzers nu geteo 28 uren per week onderwgs Monne fjbete kenis voor de school wat volgens het gevoelen der boofdonderwgiert voel grooter en behoorde ook grooter te zgn Pe vakmeeatert voor vreemde en lotende talen worden wel is waar aasr een hoogeren maatstaf bezoldigd maar ook de beteekeuis van dat onderwijs soms met het oog op de nitspraakleer door vreemdelingen gegeven is naar het oordeel der commisiie grooter vOor de scholen dan die van liet gymnaatiek nderwgs By de debatten over bovenbedoelde conclusie kwam profeaaor dr Stokvis met nadruk op tegen eeu uitdrukkiug in het rapport der commissie van prae adviea waarbg de gjrmnsstiek werd gequaliAceerd als een bijzaak op de lagere school in vergelgking van ander onderwya Spreker wees op het groote belang van de gymnastiek en op de veelzgdige kennit lan den gymnastiekoaderwyzer tegenwoordig gevorderd Onder de verder behandelde punten verdient o a de aaudacht een besluit om aan Burg en Weth te vkrzoeken dat aan de boofdonderwyzers der openbare lagere scholen vergand worde om wanneer de thermometer aan de Noordzyde der aohool tegen beteinde van den oobiend tohoottgd een temperatuurvan 24 Celaiua aanwgst geen namiddag aobool tehonden Naar het Diigilad nu ê Oramiagi aededetlt werd zgn haof Jred cteur in de Uatste dageo laaiig gevaren door personen in betrekking staande tot bet atedelijk badhuis en zulks naar aanleiding van een hoofdartikel over de administratie en oontrdie over die inrichting waarbg echter geene aanduiding van hapaalde peraonen gegeven wu Maandag avond heeft een dergenen die behoorde lot de groep welke zoogenaamd om utisfaetie kwam zich terwgl hg niet zeer nuchter was een pistool aangeschaft bg den ge eermaker Beebt onder bet bezigen van dreigende uitdrakkingen o o dat hg plan had den hoofdredacteur voor het hoofd te sekieten De redactie van het Daghlad werd inmiddels gewaarschuwd en de politie leveua waarvan het gevolg wu dat de bewuaie peraoon werd nagegaan en de politie zich van hem meester maakte terwgl hg den koetsier vao den vigelante waarin hg gezeten waa last gaf om naar de wuoing van deu hoofdredaetenr te rgden Hg waa in het bezit der geUden piatool Men meldt uit Eindhoven i Oeruiaen tgd werd hier hej vleeteh door de voornaamste slaohtera verkocht tegen 36 cents het t kilogram Toen nu de daling in de veeprgzen kwam Vatte een koopman hel plan op lelf te laten alaebiea en hg verkocht het vleeach tegen 26 oeota juiat dezelfde qnaliteit als door de slacbtera verkooht rerd In het eerst werd daarmede gcapot en niet het ainst door de sisohters toen de koopman echter volhield eo ieder van het goedkoope vleeach gebruik maakte sloegen de slagers hunne pryzen af tot op 30 oentt de koopman had han echter eealiBhl de klanditie dar bugery dia goed door ham bediaod waa afhandig gemaakt en die oenta versobil vond men Mi Bog reden genoeg om den koopman te blQven begnnstigen De shohtert die hunne winsten niet verder wilden verminderen en die da klanten niet zagen terugkoaen waren genoodzaakt gedurende de lutote worae dogen bonderdeo ponden vleeseb in dan groad te begraven Hierover geheel ontatead hebben zg zoo althana wordt algemeen verzekerd een klein slaohtertje vee bezorgd die dit tbans slAobt en verkoopt tegen 227 cent in de hoop dat de koiHMaan met hem de concurrentie niet zal kannen voihoodan en zoodoende zal genoodzaakt worden met slachten op te bonden De koopman heeft echter oog a tiijd zjtfveel te doen dat hji wel zal btgven voortiaan het vleeach te verkoopea Aangezien de vleesehbonwen te Vlaardingen niet te bewegen zgn bunue vleetol prnzen te verminderen werd Maattdagavond io de iaal Haraonie door de onlangs aldaar opgerichte Coöperatieve Winkelvereeuigiug eene vergadering belegd met het doel de belangen der verbruikers te hespreken Na versoliilleade discussiën werd besloten hg de ingezetenen een Igst te dóen circaleereo tot het nenen vonaaudeelen bepaald op 5 om bg vold jende deelneming te trachten op die wgze goed en goedkoop vleesch te verkrggen Door enkele aanwe igeu werd reeds daddgk voor 20 aandeelen geteckeud In Californie is volgens it Nae rork Trtbtuu eta afsohaffersgeuaotschan opgerielit dal het ziju leden uiet te lastig maakt Zg mogen geen auderea sterken drank alt wyn bier en elder drinken belial e wanneer zg een gevoel van oulmuedigiug ondervinden In du geval u cognac of whiskey eroorloufd In Pargs wordt een man vertoond op wiens huid allerlei voorttrilingen zgn getatoueerd Ëen Zwitzerach landschap is op zgu borat geprikt eeu ttilleveu versiert zgn bo euarm een woelige zee by ondergaande zou kan de toeschouwer tien dien hy zijn rug toedraait enz Volgens Cham den geeatigeu teekenaar van de Charivari k am Ie fameuz tatoue onlangs bg een dokter Wat scheelt uP vroeg de geneesheer En het antwoord luidde och ik heb zoo o pgn io mijn Zwitsertch landachap met weérpijn in mun TygeijachtJ In Engeland eet men nog al veel vggen Volgena de Timtê hebben verleden jaar de inkomende rechten op vggen JC 33 671 6 10 lOi SSS bedragen De NgmttfKk Niaimbode bevat het volgeode DE SLACHTEBSQUiESTIE VAN EEN PRAKTISCHE 21JDE BEZIEN Zaierdag midag tmutf w In een kleine doch fatsoenlyke werkmans woning komt de man en vader binnen en zet zioh aan tafel met zyoe kinderen In eeu achtervertrekje dat voor keaken dient koon men het eigaaoatdige gerammel waarin iedere echte Hollander hot schudden en a ieten der aardappelen herkent Kom vrouw koa je haaat ik heb een a enucnden honger roept de Biaa op ougeduldigen tot Weldra komt de vrouw aandraven met een groeten daapeudeo achotel en zet een kommetje spek vet io t midden er van De familie gaat aan t eten de warme aardappelen soooeisievelük in het vet doopeade eO a das gesmeerd naar hanne maag cpedlearenda t Is toch een vervloekt werk zegt de man na eenige oogaublikken ik q onw en sloof den beelen dag ik beb vrachten te dragen die je geen ezel op zou leggen en tlan lederen schofttgd diezêUde pot met aardappelen om je buik mee vol te stoppen I Uoor it vrouw ik moet uoa en daa eeu stuk vleeteh hebben dan moet er maar wat andcrt uitgezuinigd maar z 5ö bood ik het niet langer ait Ja man ik zou t je graag geven aaor t kanwarempel niet Je ziet dat de Ünderen ol nauweIgkt heel goed aan t Igf hebben a we hebbenmoeite o rood te komen Ik wil niet zeggen aa t vleesch de helft goedkooper wat dan zon ik je misschien eens of tweemaal lu de week eeu stuk kunnen geven Maar non t gaat waarachtig niet De man staat knorrig van tafel op en verlaat dewoning zonder go£n dag te zeggen th ZaUrian miiof te 2 iwr £ ea man met Ueak en moedolooa gelaat die een matig inkomeu aet allerlei sohrgfwerk verdient zit aan tafel tegenover zgne zuster Kom Wia neem een stuk biefstuk t ia nog die lekkere lap van gisteren Wia kgkt de spreekster ernstig aan Waarlgk lieve ua ik begin er au bedroefd onder te worden dot je wnit van het vleeach aee eet Ik kan niet bigven elooven dat je er niet van houdt Ik wil het nn 10 het vervolg bepaald ook niet meer hebben ala je niet mee doet Och Wim weea na niet laf ik vtrteker jt op wy woord dat ik er een bepaalden tegenzin in heb Je weet t imaera van vroeger Koa eet nu zoet je portie op ala een braaf kind dat geen kliekjea laat staan Hier heb je eea toen er bg en daarmee uit Ta middemaoht kan men in dateelfde vertrek die zuster zien zitten met vermoeide oogeo over een handwerk gebogen nu en dan bare aUpen met koud water bevoditigende Tegen twee nar beigt zg torgvoldig het voltooide werk op en roept zegevierend hij zal morgen vleesch hebben I V h ZaUrdtg vüidag 1 ar Sea gepeosioDeerd majoor van het Nederlandache leger zit met vrouw en kinderen aan het diner De vromr maakt minei om te beginnea Vrouw waar ia t vleesohf Hier man het is nog een stuk van gisteren Een stak fta gisteren I Haar mensch er zit geea vezel vleeach ooo t Ia a deo duivel been I Ja hoor eeiis beste aan ik kan er niets aan doen ik heb het nitgerekend wo goed ik kon aoar 1 wg zullen nu en dan eens geen of iiee awMy vleeteh moeteu eten Wel hmmel dmuencetUr dat is me een mooieboell Heb ik daar 30jaren of hoeveel is took mgaland gediend om uon mgzelven en mijn vrouw ea kuderen met aardappelen vol te moeten stoppen I Wel d r ik zal ik zal dietlachteia een proces aandoen ik zal of denken die kerela soms lat ik ijzer vreet omdat ik een oude gzervreter beul Wat bl m wat d ik I Zoo zft de oawe aoldaat nog een tgd lang te grommen en te vloekeu en schuift eindelgk het stuk vleeach in questie op bet bord ran zgn vronw t It Zaterdag avond 6 uur Dokter hoe gaat t met vader Ja meisje wat zal ik je zeggen hij is aan de betere hand Mrar hg aoet veriterkeud voedsel hebben anders zal t nog lang duren voor hg weer aan zgn bezigheden kan gaan Je moet hem nn geregeld wat vleesch en bouillon geven hoor Adieu ik kom DOg eens Lgken üeu volgenden Maandag morgen sluipt een vroawengestalte haastig en verlegen om zich heenziendeb die inrichting uit die de Fraotchen met den wee moedigen naam van if t i hebben bestempeld It Zaterdag avond 8 uur lu een flink verlicht en goed gemeubileerd vertrok zit een corpulent man act een gezonde kleor te sehryven Ziezoo zegt hij zgn boek sluitende dat gaat goed Nou SUaodag onar naar onzen vriend dea notaris om die 10 000 wéér op hypotheek te zetten tihg een paar jaartjes zoo en dan geef ik de tiaohterg er aan alt Jan er luat in heeft kan die ie d a overnemen Zijn vrouw komt binnen overdreven opgeaebikt Vrouw bg wie beb je t rglnig voor morgen besteld Wel n ituirlyk by van Veeren Maar waar znUen we heen rgden Och dat zullen we morgen wel zien Denk vooral om hoor wat goed voer voor aeoaehaq ea beeaten meé te nemen ha ha ha Laat dat maar aan mg over Nou tot straks ik ga nog wat naar da tocie it deuk om myn Sla tje met aardappèls en eieren voor van lond hoor eu laat aan nidit Mie teggeo dat zg zid wai foetsoenigk aankleedt als zg mee il Dag vrouw Dag atar De Chineezeu in Oatt Indi2 aoeteo all z j all getuigen in rechtazaken gehoord worden natnnrigk den eed afleggen volgens hun godsdienstige gebmiken De gewoonte nn brengt mede dat dit alduigeachiedt onder het prevelen van de een of andere vervloeking hakt de getuige een arme kip op een hakbord dea kop af De officier ran jnstitie te Batavia deelt eekter in zgn jaarverslag mede dat volgens het gevoelen van eerlgke Chioeezen en bc oegde beoordeelaan de e wyee van eedsaflegging slechts comediespel ia Hg dringt er dus op aan dat de reohtbanken voortaoa de kippen met mat tullen laten en een andere wgze van beeediging zullen toepassea Laatste Berichten Hendaye 7 Oct De Ouartel Real meldt dot Don Carlos welvarend is en aan het hoofd van het leger staat Wegens redenen van gezondheid ia aan Dorregaray verlof verleend Hadrlcl 7 Oet Men verneemt dat de Cartittlsohe generaal Dorroguiay it ontslagen en vervangen door Mendiri MARKTBEBICHTEN OOUda 8 Oct Bg weinig handel waa deslemming flauw Poldor ïarwe paike ƒ 9 75 ii 10 80 Mindem 9 8 9 50 Rogge pnike 8 i 8 80 Mindere 7 60 a 7 80 Voer 6 80 i 7 28 Gerst puike 8 4 8 60 Mindere 7 V7 7 Haver zware 6 75 i 6 40 Ligto 4 76 a S 50 Heiineraiad 7 60 a 7 76 De veemarkt met gewone aanvoer de handelieta vlugger graskalveren gingen tol hoogere prgzenvan de liand varkens geschikt voor Londen van 18a 3 cents per half kilo magere varkens en biggenvlug verkooht Vette schapen mede ieta vlugger Kaas Aangevoerd 100 partgen eerste kwaliteit ran 28 4 32 tweede kwaliteit van M 1 28 Ooeboter 1 65 4 1 6S f Weiboter 120 4 1 80 I Burgerlijke StantL OtsotzN 6 Oct Agnu Mathilda Cdmelia oadira F it Jooatta en H k vaa Kershergen Ckrutisan Nioolaaa ouden N J van Gonden en S 1 Ravot 6 Adnata EUlabeth m Cornelit mdera W R Vantji a A vas Otia Adritna oaders A H relititr en A AlUat 7 Jshsaa Maris ouden l P Waltt ea H F Pdt