Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1874

f Ziiiiilas II Oclobcr N 1Ö80 STAD AMSTERDAM Leening gro t f 21 000 000 aflosbaar in 68 jaren met Premiën van 100 000 50 000 2S 000 enz De Inschrijving is opengesteld op Dingsdag den 13 October 1874 te AMSTERDAM ten RAADHUKE ten Kantore der AMSTERDAMSCHE BANK AMSTERDAMSCHE ürcüRSALE DER BANQOK DE PARIS ET ÜES PAYS BAa Heeren S RAPHAEL € WEETHEIM GOMPEETZ a Zax ROTTERDAMöCHE BAN IC V COMMANWTAIRE ÖANKVEfiEENroiNG I 7 j I llhNSBOltü AN WlTatN ROTTER0AMSCHE HANDKLSVEREEMIGCNO en verder hg de in het Prospectus vermelde Binnenlandache en Baitenlaudsche Huizen alwaar Prospedtussen en nadere inlichtifigen te bekomen zijn Voorts worden ook inschrijvingen aangenomen bg de fleeren Wed KNOX DORTLAND rmrrn MDNTIJ N C LZJZ 3 i Leening Stad AMSTERDAM Ii SCIÏIUJVi GE op deze Leeulng worden aangenomen door HOFFMAIV CiE 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken £ 1 i i te RCytTERDAM OvERiCBKN 6 Out W Bakker 13 d 7 J Strevel ir 73 j G v B 7 Oct D Sibbes en M Ooaterlicg O Kas 4 fteH eo K G aa iiartoa W vm der Tti t en T vaa i AD VERTENTIJBN 2 die iets te vorderen heltben van ol ver nchuldigd zgn aan den verMen Heer MARISïüS TAU BEE in leven mr Verwer en € rla zenmaker te Waddinaveen worden verzocht daarrao opgave en betaling te doen vóór den 55 October 1874 ten kantore van den Notama MOLENAAR te Waddinxveen v Jk ten OEVER Markt Wijk A n 148 n akt zijnen geëerden Stadgenooteu bekend dat hij aijn WINKEL in WIJN en GEDISÏEXEERD PAllFUMEEIËN TABAK SNUIF iea SIGAREN geopend heeft belovende eeue ♦ prompte en civiele bediening 2286 Staats LoteriJ De TEE Kif ING der EERSTE KLAS E begint MAAN4 AG 26 OCÏOHEB 1874 Te Huur gevraagd zoo spoedig mogelijk een G 8 ï OF F E E R D KAMERTJE voor iemand die zgue zaken buiten de fleur he Adres met frarteo brieven ouder letter H utn het AdvertentieBureau van G h van GOOE ZONEN te Gouda X FAILLISSEIENT Bjj vonnis van de Arrondissemeiits Kegtbank te RoUtrdam dd 5 October jl is JA OBUS Dl COSTER Commissionair te Gouda ver klaard in STAAT v n FAILLISSEMENT ingegaan den 1 dezer waar bij zyn benoemd tot 3egter Commissaris de BdelAchtb Heer Ma J POLS Kegter in gemelde Eegtbank en itet Curator Mn H J KEANfiN BUEG Advocaat i a Gouda De Crediteuren in voornoemd Faillissement worden opgeroepen om te verschijnen op Dinsdag den 20 October aanstaande des voormiddags ten 10 uren in het Geregtsgebonw aan iet Haagsche V et te liotterJcun ten einde hunpe Schuldvorderingen te doen verifiëren n verïocht acht dagen bevorens hunne Rekeningen in te zenden aap den ondergeteekende iCu ator vsn voorn Faillissement Mr H J KEANENBUEG NED S0W7SEEMIBINB SCTestigd te GKHJDA ALGEMEBNE VERGADERING van A n deelhouders op WOENSDAG den 21 OCTOBER e k bij den Heca van de BERG an Stohcijkerstuis bg Gouda des morgens ten half twaalf ure Onderwerp Bespreking tot verlenging der Itermgn tot het uitgeven der volgende series De OIRSCTIE GEVRAAGD IN EENE OP TE RICHTEN TLEESGHHOUWERIJ een Ervaren Meestersknccht Voordeelen Vrije Woning Weekgeld en zeker Aandeel in de Winst Brieven franco adres Letters V H aan de Boekhandelaars J VA BENTÜM en ZOON te Gouda i SDcictclt ONS dEMOEOEN Zaal k unSTMIN ZONDAG 11 OCTOBER 1874 iöi Willi TB GEVEK DOOJl DEN BEROEMDEN ZWARTEN TOOVBNAAR B £ N A L I De beroemde Neger Physicus van Z M den Keizer van China Professor van het Col legie van Galliui en v an verschillende Hoven van AJriia AANVANG ten 8 eiade ten W Uur Entree voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 50 Oents per Persoon Entree voor Niet Leden 75 Cents per Persoon Plaatsen sgn te bespreken aan het Lokaal h 10 Cents van rf Donderdag Depot van BIEREN VAT o o U WE Wijk C N 34 ir5 ÏI A ANTJES BIER 10 en 12 Cent per fl eh Heineken s öier 20 Cent per flesch Echte EMGELSCHE BIEREN 22V Cent per flesch Met minstens 12 Flesschen franco aan hui tegen CONTANTE betaling zoowel van Bier als Flesschen De Flesschen worden a 8 Cent per stuk berekend en alleen eigene Flesschen in betaling terug genomen Bekendmaking De Oudergeteekenden Leden der firma A DE JONG ZONEN te Gouda zijn bjj onderhandsche acte overeengekomen dat de Heer ADItlANUS DK JONG heeft opgehouden medevennoot te zgn dier firma welke door de overige ondergeteekfenden op denzelfden voet zal worden voortgezet A BB J0N6 P Dl JONG Gouda n M DS JONG LüNEAU 7 October 1874 G I i JONG G Jss Vleescbhouwer Lange Orooneadaal hee de eer te berichtea dat bjj hem te bekomen is PUIK BEST Kalfsvleesch tegen 50 Cents per j Kflo Iken dag VEESCH alsmede PUIK BEST RUNDVLEESOH dat bg hem 5 Gent par küo is fgeslagen Met goud en zilver bekroond HAAR VERF Wil men netjes en goedkoop haar of baard verwen in blond brnin of zwart zonder rossen tint of huid te vlekken neemt dan het EauCbromatiqae van THEOPHILE Amtterdarn Kerkstraat bfl de Vgzelstraat 514 Persoonlek een Proefflêschje afhalen Tóor niets groote flacon i f 2 Gteen depots Gotula DrgV Tan A Brinkmu ennisgeving RUTUia SOHODW BU jlGEMEKSrEB en W CTHOÜDKRS der feneente tiouila gcririi Art 4 j der erordeiiiiij na Politie voor die gemMiitc viiat e trlit den 16 Juiig ll Aui ystus IS66 en afgekondijjd deu J2ii September diiarnBiivulffende Brenijiii Ier Ifennia der Voerlieden en Huorkoet ieri dut op ZiturdHK den 17u October 1374 dea morgeni teil lU tre op hrt pieiii achter het Wuftgeboov ui Koiden orergegnnn tot de ali r meeiie keuring hunner Rijtuigen zullende de nakeuring der op dnt tijdstip verhuurde ol in gebruik zijnde Ilijtuigen piMia hebben Zaterdag den 24a Ootaber duaraanTolgegde ter zelfde ure en piaatM Gouda den 9n October 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Droogi kever Foutuijn van Bergen IJzendookn Een Gids artikel Het tgdschrift de Gide bevat in zjjn Octoberafievering weder een artikel van de band van den hoogleeraar Buys die reeds zoo meqig artikel in dat tyd hrift leverde dat door vorm en inhoad uitmuntte Naar aanleiding van bet optreden van het nieowe ministerie levert hg een staatkundige beschouwing en beantwoordt de vraag welke houding wenschelgk is dat de nieuwe regeering tegejiover de kamer aaoueme In meer dan een opzioht verdient deze beschouwing de aandacht van allen die belang stellen in de publieke zaak en daarom iMUn vg ons voor aan de hand van den scheffllhnigeo Leidschen publicist een blik te slaan op deu tegenwoordigen politieken toestand Terecht toch zegt de heer Bnjs wjj staan aan den ingang van een nieuwe parlementaire periode en wel eene zoo vreemd als Nederland sedert 1848 misschien nog geen beleefde Om bovengenoemde vraag te beantwoorden is het vooraf noodig het karakter der kamer na te gaan Er bestaat daar een volkomen gemis aan goed aaneengesloten partgen by gebrek aan onderlinge overeenstemming omtrent de middelen die tot een gewenscht doel knnneu leiden Bg gewichtige onderwerpen als invoering eener income tax algemeene censusverlaging wettelijke beperking van den kinderarbeid heerschie de grootste verscheidenheid van gevoelens tusschen de leden der kamer zelfs tnss hen hen die gewoonlgk tot de liberale partg worden gerekend Doch van eene zoodanige partg nL eene draagster vnn geavanceerde denkDeelden op staatkundig gebi die eensgezind is omtrent de middelen door welke die zouden kunnen worden verwezenlijkt is ten onzent geen spoor te vinden Geen drie geen twee leden van onze volksvertegenwoordiging die in zooverre en partg vormen Het begrip liberale party zegt de heer Bu s heeft vooral een nistorische beteekenis Zg begon zich te vormen Aider de regeering van Willem I en kwam later onder leiding van Thorbecke tot volkomen bewustzgn van haar streven Bg de grondwetherziening van 1848 vierde de partg naren volledigen trinmf en zoo lang het slechts te doen was om de vruchten van dezen trinmf in te zamelen bleef zjj eensgezind Thans echter is dit anders geworden Thans staan ook de liberale en conservatieve partij volstrekt niet ook niet t a van het koloniale vraagstuk met een duidelgk afgetaekend programma tegenover elka r Die twee woorden liberaal en conservatief hebben eene dnidelgke beteekenis in het staatkundig leven van Nederland verloren t Is er mede als met de oude montstukken die door langdurig gebruik zoozeer zgn afgesleten dat men ook met de grootste inspanning den oorspronkeljjken stempel niet meer herkennen kan Wat de anti revolutionairen betreft deze zgn aangegroeid tot eene belaagrgke fractie in ons parlement doch de heer BUys houdt het er voor dat zg sedert de dagen dat Groen en Mackay hunne woordvoerders wareo in de kamer evenveel aan prestige verloren hebben als zg aan numerieke krachten wonnen Dat gevoelen wordt weUicht gedeeld door de hoofden van de antirevolutionaire partg zegt de beer B en misschien is dat ook de oonüak dat Dr Knyper het lidmaat ap van de kaïJiB heeft aanvaard Over den in den aauv g dezes jaars in ons district gekozen volksvertegenwoordiger zegt de heer Buys o a het volgende Trots zijne groote talenten talenten welke zich ook in de discossie dnidelgk openbaren is het hem aan te zien dat hg zich in het kleed van volksvertegenwoordiger nog niet t huisgevoelt de parlementaire dampkring is hem vreemd misschien ook de gave zoo onmisbaar in het parlement om de stemming der vergadering gemakkelgk te vatten en dus al sprekende zekere grenwn te eerbiedigen welke men zonder eigen invloed in gevaar te brengen niet kan overschreden Zgn betoogtrant is voor een geheel ander auditorium berekend dan voor het weinig wgsgeerig zeer nuchter en zeer practisch gehoor van eene parlementaire vergadering Van daar bet gevaar jjf dat hjj zich veMiepe in bgzonderheden die de tegenpartg als met ter zake dienende met een hooghartig stilzwggen voorbijgaat öf dat hg zich wage aan voorstellen welke in die practische vergadering niet te huis behooren Deze en dergelgke bezwaren zoo dikwjjla aan het nontiaat verbonden warejvgemakkelgk te overwinnen indien het eige rdig standpunt dat de heer Kuyper bg zgne partg ino emt hem hier niet lu den weg stond Dat Standpunt bracht hem er toe ook reeds dadlelgk in de kamer deu toon van een gezaghebbende aan te slaan en op dit stuk ple eene groote wetgevende vergadering zeer kitteloorig te zjjn zg wil gezag schenken maar het haar opgelegde niet aanvaarden AUeeq in het parlement zelf kan men opgroeien tot leider van eene parlementaire partg Soms is die groei zeer voorspoedig en snel doch soms ook uiterst langhaam maar in elk geval moet de leider zgn een product van binnenlandsche nijverheid invoer van buiten wordt in dit zeer protectionistisch gezelschap niet toegelaten De omstandigheden kunnen nog veranderen maar gelgk het zich nu laat aanzien zal de afgevaardigde van Gouda in de kamer meer een afstuitende dan een aantrekkende kracht zgn meer bijdragen om de zgnen te octbinden dan nieuwe krachten aan de zgnen toe te voegen Een der grootste grieven die Dr Kuyper in zgn politi ek leven ondervindt is naar de heer B gelooft bet mislukken van alle pogingen om zgn partg tot een zuiver staatkundige partjj t maken Bg het fbrmuleeren van een politiek programma neemt hij die kerkeljjke eisenen zoo scherp zoo helder formuleert zgne toevlucht tot een ammerljjke phraseologie Terwijl dus aan de eene ziJde deze kerkelijke party een noodig programma mist en aan den anderen kant de overige partgen verre van eensgezind zgn staat hef nieuwe ministerie tegenover verschillende groepen waarvan de kerkelijke partgen vermeerderd met de malcontenten onder de liberalen juist sterk genoeg zgn niet om de tegenstanders tè overheerschen maar om deze geheel in bedwang te honden en tot volstrekte werkeloosheid te doemen Welke houding moet nu de regeering aannemen tegenover de kamer Het nieuwe kabinet kan twee wegen inslaan De eerste weg is de oude van 1866 het herstel van de coalitie tnssclien malcontenten en kerkelgken Doch door dien weg te volgen zal men slecbts uitwerken dat het ministerie te zwak bleef om vruchtbaar werkzaam te zgn Indien het weder steun zoeken wil bg de kerkelgken dan zal het aan hen niet alleen belofbin zooals vroeger maar werkelijk echte munt moeten geven Doch in dat geval zullen alle vrienden van de schoolwet waartoe ook de malcontenten onder de liberalen behooren zich vereenigen tegen het ministerie en de val van dit laatste is dan onherroepelgk zeker Het minis terieHeemskerk zegt de heer B staat dan bmnen den tgd van 12 maanden voor een afgrond aan welke het vruchteloos zal trachten te ontsnappen En wie weet in plaats van éénjarige kon dan wel eens levenslange opsluiting in den Hoogen Raad de straf worden van den recidivist De tweede weg is verreweg te verkiezen Ook daar is bet om verzoening te doen maar om eenenatuurlgke om waarheid in het staatsbeleid niet als lejs maar tin feit Het ia er dan om te doen om van den aanvang af het licht te doen vallen op het oudste en roemrgkste kwartder van het gemeenschappelgk wapenbord dat kwartier twelk eenerzgds getuig van onbegrensden eerbied voor godsdienstige vrgbeid maar anderzgdg en juist ti oitvloMsel van dien eerbied ook van deo onverwrikbaren wil om tegenover welke kerkelgke aanmatiging ook pal te staan voor de reehten van den staat en van de n noch tittel noch jota prgs te geven Het is er om te doen om nog eens een yaa die allen twgfel opheffende allen achterdocht bannende woorden te vinden waarmede de heer Heemskerk in 66 zgne regeering inleidde en dan om naar dat woord te leven Alleen op dien weg is samenwerking mogeIjjk Volgt het ministerie dien het zal moge Ijjk zgn gewichtige wetten tot stand te brengenen hoogst belangrgke aangelegenheden alsb V de Bcbnttergen het hooger onderwgsenz te regelen Behalve de twee genoemde wegen bestaat erwel is waar nog een derde z de heer B Deze is echter de onzinnigste Die bestaat nl in het leveren eener parodie op het voortreffelijk begrip conciliante staatkunde De vruchteener dergelgke politiek is niet moeielgk tevoorspellen men stoot af zonder tevens aante trekken en er wordt te veel gedaan om hetoude verbond nog te kunnen nandhaven teweinig om bet nieuwe te bezegelen Deze politiek is de onzinnigste Ook de onwaarscfagnIgkste vraagt de heer Buys en zgn aniwoordluidt wg znllen zien W BUITENLAND Buitcniandsch Overzicht Uit alles blykt at de afloop der verkiezingen voor d Algeneeoe raden den republikeinen niet is Bedegovallen De Tempt erkent dit dan ook volmondig £ en zuivere groepeering ia er nog niet eu is ook niet mogalyk Onder lie 1400 veiKozenea kamen vele nieuwe uamen voor ter ijl beide partgen de middenmannen van het linke ntrun tot de bunnen rekenen Ue RépuMiqtie Franqaite geelt op i 9 met herkozen republikeinen 5 in herstemoiing loiaal 14 erongelukte leden Daarenlegeo ran de monnrchjlen d herstemmingen medegeteld S6 De Indepew dance maakt de opmerking dat in eenige departementen van het midden eu van het Zuiden waar