Goudsche Courant, zondag 11 oktober 1874

opjie ti eni met deu reusaclitigen ballon ÏVnioii det l euplea iv iarbij vijl personen hem verge eldcii üui aoU uren kwsiatn de reizige s bij Kampeveer neder na eeu zeer genotvoUen toolil te hebben gehad Iu den loop der vorige week kwam iu Noord Holland slechts één geval van longziekte onder t vee voor U Cl De Haagsche correspoudeot vau de Middtlburgtche Courant deelt mede dat de Minister vau Alaiine Vüoruemeus is eeu verhooging der pejsioéaen van zeeofficieren voor te stellen met 75 voor elk Indisch dienstjaar Te Uhoden Drenthe orden sollioilanten guvroagd voor de vacuute betrekking vau ondenvyzcr Ue jaarwedde bedraogt 17S zonder meei I N V d D In Londen is een toouiboot van stapel geloopon welke in ons waterland alle aandacht verdient In vele landen ia er groote vraag naar stoombooteii met einig ditpgoug die geschikt zijn om zeer ondiepe rivieren en meren te bevaren Scheepsbouwmeesters hebben den diepgang reeds weten te verminderen tot twee vort eu zelfs minder doch naarmate men op nog ondiepere struomen schtep aart wil organiseeren ontstond er vraag naar steeds minder diepgang Voor de boveuwateren van enkele rivieren lu Brazilië b d de kcizerlyke regeering stoombqoten uoodig van slecbts negen Ëngelscbc duimen diepgang die echter 20 personen aan bourd zouden kunnen bergen en iii haar gibeel op het dok van een schip naar Brazilië zouden kunnen vervoerd worden De heeren Yarrow en Hedly sobeepsbouwmeesters te Poplar Londen hebben aan het verlangen der Regeering vuMaan Verleden Zaterdag is vau hun werf van stapel geloopen eeu stoomboot 45 voet lang 8 vuet breed en 2 voet boog die met stoom op en gekeel uitgerust slechts zeven duim diepgang had De boot wordt voottgedreveu dosr twee raderen die 54 duim in doorsnede hebben en 2 voet 9 duim breed zijn Voor en achter de machine is er plaats voor 40 personen Op haar proeftocBt had de boot met 18 personen aan boord e n diepgang van 8 i duim en legde zy ongeveer 8 Kngelsche mijlen in hst nur sf Laatste Berichten Keulen 9 Oct De aartsbisschop is heden middag len een uur ait de gwangeuis ontslagen nadat hg gedurende zes maanden so o en dagen gevaagenisalraf had ondirgaan Uet andere deel tan zyne boete wordt beschoiwd te zijn gedelgd door het ingehouden tractement en de opbrengst van iu beslaggenomen meubelen Dresden o Ooi Morgenmiddag zal de Landdag plechtig door den Koning gesloten worden MÜQCbeU 9 Oct Het Waterland meldt dat gisteren op Hohenschwangan de Koningin moeder tot de Katholieke kerk is oveigecaan Madrid o Oct Vulgeus eeue oiBciede depêche zyn de Carlisten in bet Araadal Piov Lerida geslagen Men verzekert dat Laserna gisteren La Gnardia ingenomen heeft Bern 9 Oct Het post Congres heeft zyne zittingen geëindigd Al de afgevannligden behalve dia van Fraukryk hebben de overeenkomst tot sluiting vau een postverdrag geteekend = O ILi I T Z E Aan bet Bureau van Politie alhier zijn in bewaring de navolgende in deze gemeente gevondfn voorwerpen als een gouden BINO eeuSLEUlKL eusen bos KOESTRENGEN Burgerlijke Stand GtBoaiN 7 Oei Alezsoder ouders D iJstilatijn en J J Eislto 8 Msris ouden V N do Uruuuiu M Hooggeboren Hendrik ouden G Liorier ca P J KruUcolla OvunDiNi 7 Oct C N Uistvold 6 ni 9 1 J Noordenisn 16 d ADVERTENTÏËN Voor de meer dan talr ke bewgien van hartelyke belangstelling iu onze vrengde en geluk bfl onze VUFÏKi JARIGE ECHTVEUEENIGING zoo uit onze geliefde Gemeente de plaats onzer geboorte Gouda en elders betoond en bewezen wordt door ons den innigsten dank toegebragt ook door onze kindereu behuwd huwden kleinkinderea P PAPENHUIJZEN M POT Haastrechf 9 Oct 1874 men de meeste radtcaUn TÏrfdl dr republikeinen iets aql achteruitgegaiio terwijl deze in het Nuordou lu Wotea des Uind waar de clrricaleu tut hideu deu boventoon voerden hebben geivooneu In alle gevalleu li de zekerheid dat de repuUikeiiieii ticb iu weerwil van allerlei ongunetige omstandiglieden in hunne positicn handhaafden leeds een bewijs van groole krocht Hei geruoiit is iit ontlpap dat er sprake vau zoo zyn om nl de verkieziiigeu tot nauvulling aii opeu taaiide plimtsen in de Natiouate Vergaderiug op 8Nov vast te stellen De Orénoque wordt gereed genaakt om te vertrekken de equipage aug zic h niet ueer van boord Terwyderen om naar Rome te guau Over den graaf von Arnim worden door de Duiteobe bladen weinig nadere bgzonderhedeo medegedeeld het gerechtelijk onderzoek moet orden afgewacht n dnt dniit lang De Spen Zeit zegt dat m het ebeel 40 stukken aan bet nrchief ontbreken de zaak £ 0U overigens volstrekt niet onvarwaoht zijn want sinds nuuiiidea zijn leedi onderhandelingeu gevoerd over de teruggave waarby de zwager van graaf Arnim graaf Arnim Boyt enburg arrondiasementspresideat in Lotharingen ale bemiddelend pereooa optrad D NonUeattde preekt van 100 stukken Graaf von Aruiiu heeft VVoenedag een onderhoOd gehad met zijn zo xi en zijn advocaat hij ii opgekpmen tegen de beueriu dat uit de door hem achieigehouden papieieii iets is openbaar gemaakt of openbaar gemaakt zal worden Hg verzekert dat geenerlei stmitsgebelm daarin vervat was Het outorekeu ran staotsstukken i overigens ceeda in het voorjaar bespeurd Men zegt dat de papieren waarvan de teruggave door den graaf von Arnim is geweigerd hem door dtb prins von Biemarck zijn toegezonden toen de graaf ambassailcnr te Pargs was De graaf ron Arnim zegt men beschouwt deze stukken als van paitipsiieren aard terw de prins von Bismarck en et hem de rechter van inslrnetie te Berlgn die bevel gaf tot de arrestatie van den graaf daaraan een officieel karakter toeschryven De stukken zyu van dubbel ge v c t up een oogenblik dat de ultraipontnaiiBche te enstjuilers der regeering verbonden met eetiige liberale staatslieden de persoonlijk den prins von Bismarck haten alle pogingen inspannen ter bestrijding der staatkunde van de regeering te Berlijn eu daartoe een nieuwen aanval op het oog faebbën Die aanvul zal geschieden door middel van een schotschrift getiteld 1 ie Bevolution von Oben De proeven van dit schotschrift een paar weken geleden nanr Berhjo gezonden maakten zulk een diepen ipdruk dat de Uuiiclieiier Srma m t de uitgave bel t weigerde er mede voort te gaan Meu verwacht thans dat bet werk te Weeaeo of te Geneve het lijsht zal iiea het loopt over het tijdvak dat prins von Bismarck er de voorkeur aan gaf om m t den paue op goeden voet te blgven indien laatstgenoemde den priesters verbood om te agiteeren tegeu de eenheid vau bet Duitsche vaderland De Frov Corr zegt dat daar het Toomemen bestaat om aan den rijksdag b j de opening zijner zittingen het grootste deel der voor de aanstaande zitting iMsterade wetsontwerpen in te dienen de bijeenroeping niet vdór het inde dezer maand kan geaehieden Hetzelfde blad meldt dat tegen het midden dezer maand de keizer een bezoek zal brengen aan Schwerin De overeenkomst betreffende de grenucbeiding der diocesen in Klzas IiOthariDgen is eergisteren aa i het dqwrtement van boitenlaudsche zaken geteekeud door de Fraaache en Duitsche gevolmachtigdeu De Hessisohe Kamer heeft de kerkelgke wetten geschoeid op dezelfde leest als de Pruisische aangenomen Wellicht heeft het protest vau den strijdlus tigen K et teler de goedkeoriiig nog verfaaaet Het kerkelgk eongres te Brighton is Dinsdag door den bisschop van Cbichester ala voorzitter geopend Hq r eide met betrekking tot de beweging der oudtEatholieken p het vasteland dat zy hoogst kelangr k was voor het Britsohe volk daar dit begin van reformatie in de katholieke kerk in beginsel niet ongelijk was aan de Kugelsehe reformatie Hij hoopte dat het congtes zou toonen 4at Uen volkomen iuetein e met de verlichte kattaolieke De bisschop van Winchester en de deken van Chester die onlangs de Bonner confbreotie bywooiiden hielde een rede welke van sympathie voor de oad kalholieken getuigde Volgens het oflicieele Carlistisehe Mad is don Carlos welvarende Eveuwel schijnen er ongeregelilhsden in zqn leger te zijn geweest of althans er heerscht tweedvacht en strijd in eigen boezem De voornaamste generaal Dorregaray is ontslagen om redenen van geiondheid zegt het Carlisteo berieht Desertie begint te heerechen Men meldt uit Bayenne Zevencn veertig gedeserteerde officieren der Carlisten hebben bij den hier gevestigden Spaansefaen eonsnl aoazoek gedaan om door Serrano in genade te worden aaagenomen én naar bonne woonplaats te mogen lemgkeeren Zij beweren dat le zucht naar vrede bij het Carlistisehe leger groot is en dat vele gevallen van insubordinatie voorkomen I v Jndi HiHdtt u hrclt uit Uerlyii esiie depêche ontvangen vulgrns welke ml Mtidnd positief bevestigd wordl dut de Spaaiisehe gênant te Fary eeue nieuwe nota morst overleggen over de belangrijke versterkingen welke de Carlisten van de l ranscbe grenzen ontvangen Van olBeieele zyde wordt uit Kiw York gemeld dat de blanken in Ala iaaia besloten litjbbuii om de negers te verhinderen biiiiiie stem uit te brengen indien zy zich niet onderwerpen aan de voorwaarden door het verbond der bluiiLen daarvoor gi te d Gewapende bluuken trekken den st mt lu nlle rielitingeu door ten einde de negers te versdinkken BINNENLAND Gouda 10 Octobek Onder hen die ter zake der krijgsverrichtiugen in Atchin benoemd zyn tot ridder der Militaire Willemsorde is o a de Ie luit A Eveunel vroeger hier in garnizoen en thaus iu Indiè gedetiicheerd VERGADERING van dek GEMEENïEUAAD Maandag den I2n October 1874 des namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Een verzoek van den beer C G Wemmerslager om ontslag als hulponderwijzer aan de Openbare armenschool Te benoemen Uen hoofdonderwijzer der nieuwe armenschool Xji teren avond had iu het lokaal Pro Patria alhier de eerste jaarlijksche vergadering pla ts van Onderling Hulpbetoon eeue vereenigiug van metsnlgezellen tot ondersteuning in geval van ziekte Op deze vergadering bleek uit het verslag van den peuningmeester dat de vereenigiug thans 8S leden telt en dat zy in dit eerste jaar reeds aan IS barer hiden onderscheidene uitkeeringen heeft verstrekt Terwijl zij eene som van 30 moolit ontvangen van enkele begunstigers sloot de rekening met een batig saldo van 142 60 waarvan 118 was uitgewt iu da spaarbank alhier Hoewel later opgericht dan de vereeniging van timmerlieden kou zg toch evenals deze op ileze vergadering besluipen om niet langer 3 per week maar voortaan i per week bij ziekte uit te keèren Tevens werd nog opr deze vergadering bepsald dat leden die deze gemeente verlieten hou reobt op bcdeeliug uit de kas verloren De hseren 6 van der Lee en 1 Pitman t Oudewater die na bedankt te hebben als lid van den gsmeeateFoad aldaar Dinsdag jl uederom werden faeckozeu hebbeu weder bedankt Dinsdag 20 October zal eene nieawe verkiezingplaats hebben De eerste najiiStsreemarkt II Woensdag e Stolwgk gehouden was druk bezoekt De aanvoer bestond uit circa 200 stuks vee voor het aeersndeel kalvers £ y middelmatige prijzen was de haodel zeer levendig Als eene byzondcrheid kan worden bericht dat in den tuin van J Verheuvel bouwman te Nieuwpoort aan een stronk van zoojEenaamde Straatsbur geraardappels zich ééa aardappel bevond die een gewicht had van 1 65 kilo terwijl aan een daarnaast staanden stronk een aardappel gevonden werd die 1 35 kilo woog Behalve de beide aardappeliu bevonden zich aan de stronken nog vele andere die mede boiteogewoon groot waren Statdn GeaeraaL Tweede Kausb Zitting van 9 Oct In deze zitting zyu andersoheidene aan ds orde zynde wetsoijtwerprn meest met algemeeue stemmen aangenomen Vervolgens is overgegaan tot het opmaken eener lijst van vgf eandidaten voor het lidmaatschap van den hoogen raad Daarop werden geplaatst 1 mr N F Lantaheer raadsheer in het prov gereehuhof van Zeeland 2 mr i Telting raadsheer in het prov gereektshof vso Fheslaud 30 mr A A de Pinto raad advissur bg dep van justitie 4 H Machielsen proenrenr generül bg het pfov gerechtshof in Overjjsiel 5 mr W B Ë Boelee raadsheer in het prov giirwhtfb f van Drentlie Blijkens achterstaande sdvertsntie is op Dinsdag 18 dezer de inschrijving opengesteld op de 3 pCts Obli gatieleening dersiad Amsterdam groift ïl OOO QOO verdeeld in 21 000 serién ieder inhoudende tueuMUdeelen san 190 Wy meenen het er veilig foor te mogen houden dat deze Iceniug eene zeer gunstige ontvangst zal ontmoeten Immers zal iedereen na inzage genomen te hebben vau de door Burge eetter en Wethouders van Amsterdam uitgevaardigde kennisgeving belfeffende deze leeninj met ons uioeten instemmen dat zij eene voortretTtlyke gel genheid tut uiterst soliede en Winstgevende geldbelegging oplevert Zij is uiteiet solied omdat de betaling wordt gewaarborgd duar een juarlyksehe som au 804 100 opde gemeente kegrouiiug der hooMstad gebracht eu onder verband van alle middelen dier gemeente Z is zeer winstgevend dewijl de obligatie lot deu koers vau 8 f uitgegeven wordende Delialve eene jaarlijksche re ite v itt 3 pet kansen geven op de aanmerkelijke premiéu van lUU 000 50 000 25 000 10 000 enz by de uitlutingeH ter aflosl aiug welke in de eerste tien jaren driemaal en vervulgeuf tWeemtal per jaar in bet openbaar door Burgemeester en Wethouders zullen gesebiedeii zullende er geen lagere aflusilng dan tegen 100 plnuts hebben Overigens mogen we ook a ui voiermeld lateudat de e leening moet dienen tut bestrijding der uitgaven van versehilleude openbare werken waartoe de gemeeuteraitd van Amsterdam kortelings besloteu beeft en waarvan vele inderdaad lot algemeen nstzullen strekken Op bovaugenoemden dog is de intchrg ving op dezs leeuing van s voormuldags 10 tot s namiddags 4 ure oprngcst ld aan de kuutoreu iu acbterstaauda adveileutie vermeld Dinsdag kwam te Alphen weder eau geval van besmettelijke longziekte voor in een onbesinetteu koppel het laatste geval is gedateerd van Juli Het hoofdbestuur van de registratie eu domeinea in het byzonder eu over het algeiaeeu deze geheels tak van dirust leden Oooderdag een treffend verlies door het overlyden alhier van den inspecteur generaal VOD dat vak den beer William Lee in den leeftyd vau 68 jaren Tot de vervulling van die betrekking werd de overledene ruim ecu jaar gsledeu geroepen als opvolger vau deu keer Stam beiwemd tot iaspeetear der staats lolerysu Men verneemt dat het door ons op de Atohinezen veroverde bronzen geschut in de rijks gietery te s Hags is aaugebraehl om aldaar in stukken gedeeld en vervolgeus naar s ryks munt te Utrecht verzonden ts worden ten einde daaruit de iugeslelde medaille voor deelneming aan de krijgsrerricbtingeo iu Atchis te slaan Het Hoofdeomit vau de vereenigiug Het Boodt Krui heeft onder dagteekeoing van 26 Sept aan dB Jomit eu correapoodeutea eene circulaire gericht houdende mededeelingen uit Indie waaruit blykt dat van M Mei jl Lot 6 Aug aan de zieken en gewonden belangrijke partijen van UJerlei zeer geweuschte artikelen zyn toegezonden Daartoe behoorden vertchillende soort van verioaperingen tabak sigaren lectuur iiz Voorts blgkt daaruit dat de Gouv Gen Luudun deu Sin Juli 11 met zyue echtfenooteeen bezoek bracht aan het eonvalescenten etablissement te Batoe toelis Zg troffen daar eeu groot aantal reeon lalescenten der landen zeemaeht aan die nagenoeg allen te Atchin geweest waren Hun verblijf bad iii korten tjjd reeds blijkbaar het beste effect op hunnen geiondheidstoestand De milddadige handelingen van Het Saoiê Xniii iu overleg met dsu geueeskuudigen dienst worden zeer geroemd Aan het slot der circulaire wordt gezegd dat de ondersteuning van de zyde van bet publiek iu ludie de groote sympathie bewyst die Set Soode Kruit ondervindt u waarmede alle berioh ten vau zee eu laudmicht iostemmeu Door het Hoofdcomité werd dezer dagen opnieuw 10 000 voor het Ceutraalcomilé beschikbaar gesteld Ook werd 1000 uit de algsmeeiie kas bestemd voor het aaiikoopen van lectuur Van verschillende plaatsen is reeds eens groote hoeveelheid zeer geschikte leeinar ontvangen Deze boekwerken worden bü partijen naar Indie gezonden De edele gavers kunnen verzekerd zijn van den inaigon dank vau het HooWoommitd ea da erksntelgkhsid onzer strijders in Indie Dinsdag zijn te Haarlem de asjaars examens v 9r het Uger onderwijs uagevangeu In den loop deu maapd zullen gsëaamineerd worden Voor dê akte v hoofdonderwijzer 64 vau hoofdonderwyzeres 7 v u hulpooderwijzer 40 van hulponderwijzeres 45 Fransch 28 heereo 35 dames Engelsch 10 heeren 23 dames Hoogduitsch 5 heersn 8 dames wiskunde 29 teekenen 8 gymnastiek 3 heeren voor nuttigs handwerken 2 sn voor fMie id 13 dames De Standaard behaudeU het sohoolonderwys in Nsd Indié en doet daarbij opmerken dat er op een be volkiag van 24 miUioen inwoners drie millkiaa soboolgoaDde kinderen moesten zijn terwgl er vglgei de laatste opgaven slechts 44 025 schoolgaande kinderen zijn i 20 062 op bijzondere en 23 073 fp goavernementssoholen Dat is alsof er te Amsterdam slechts 500 te Utrechts 96 kinderen school gipgcn Msn is in deie in Indié niet vooritit gegaati In de 18e eeuw aren er op Ceyloa fll tn 86 869 kin l ren ter school D prjeslei scholen zijn hierbij niet gerekend Voor t uudfrwijs dor kiiideifn viin I kleine hoopje Europeanen is éuii uiiilioeu vour dat der iulandsuhe bevulking slecbti 6U0 UU0 uitgetrokken Ën tucb zyu er ua dekking van alle buitengewone uitgaieii nog 26 miiliuen gulden in kaal De regerriiig ml wel iets doen er zyn 3 inlanders Ie Amsterdam er kuuieu meer kiuderen ter school de kweekscholen vour iiitaiitUcbe uiidijrwijzers worden verbeterd Maiir t aantal onderwijlen vermeerdert niet In 1872 deden 16 personen hoofdouder wijzersixamen er voldeden 8 terwyl van de 7 hidponderwij rs 3 toegelaten werden In 1873 waren er elechts 7 die ezameu als hoofdonderwyzer deden waarvan 4 voldeden geen enkel hulponderwijzer daagde op eu slechts 2 hulponderwijzereiseu Ds van Dijk van Doetmchem heeft voor zijne opleiding van jongelingen tot predikanten gedurende de maanden Augustus en Septeoiber 1186 32 oiilrangeu Bovendien ontving bij eeu Do coalitiewet is Dinsdag ji door de reehtbaukte Artiheiu toegepast Twee personen zijn tot zes weken gevsngenisstraf veroordeeld omdat zij op eens anders vrijheid in de uitoefening van zijn aibeid of nijverheid door gewelddadige bedreigingen met strafbare feiten inbreuk badden gemaakt S Drie leden van den raad der gemeente Leek lijn geschorst door den raad omdat zij deel hadden genomen aan de goedkeuring der rekeuiu van het burgerlijk armbestuur waarvan zij leden waren Gedep Staten van Groningen hebben tlians beslist dat deze drie leden niet schuldig zijn san de overtreding bedoeld bij art 24 alinea 2 der gemeentewet en alzoo geen termen aanwezig geacht om hunne ver valleuverkiaring van den raad nit te spreken l e landbouw werkzaamhedeu worden tegenwoordig bij het helder frisch weer met ijver voortgezet Het aardappeleiirooirn loopt ten einde de opbrengst is nim en van ds ziekte wanltweini of niets bespeurd de aflevering naaf de stgfsel en streopitbrieken beeft f eregeld plaats egeo 1 75 a 2 het mod Voor nizenden guldens wordt bij de belangrijke verzending in dit artikel omgezet De oogst van den laten boekweit geelt goede nitkomstao De winterrogga is over t grootste deel aan de aarde toevertnAiwdT De faeifstvvuchten voor veevoeder als spurrie kaollen enz staan naar wensch liet oogstjaar 1874 is een der gunstigste indehialsie lOjaren Oir Dagil Naar wg vernemen hebben de zakkenrollers het Jjcidsche eeuwfeest te hunne bate druk gee loiteerd In de Weener dagbladen wordt de inhechtenisne ing verme d van rekeren Jean Gnillanme Roger zich noemende de Campagnolles gedomicilieerd te Wfirzbnrg doeh geboortig uit Ncderisnd wegens poging lot Mcroquerit van een eigenaardige soort waarvoor hg ouk reeds iii ous land it gevonnitd Genoemde Hoger heeft nit Roosendaal Utreeht Maastricht en andere plaotteu in Nederland 12 brieven met gedeclareerde waarde 01 rettanle gezonden aan verschillende poetkaiiloreu iu de Oosteuryksob Hongaarsche monarchie Die brieven heetteu edelgesteenten te be aiten ter gezamenlijke aangegeven waarde van 72 000 florijnen By kat openeh der brieven werden daarin gewone kierelsteenijes gewikkeld in bladzijden eener Hungaarsohe spraakkunst gevonden Natuurlijk deed genbemde Roger oumuldellijk den eisch tot geheele sCbiidevergoeding de papieren waarin de steentjes gewikkeld warm moesten het bewys leveren dal de administratie der Oostenrijksch Hungaarsche posteryen voor hrt veilirs aanaprakelyk was Kort na ifijne arrestatie moet by eohtsr reeds volledige nkentenis vau zijn bedrog hebben afgelegd Iu een circulaire te s Hage gedrukt wordt het optreden aangekondigd van twee mediums Harry Baslian en Maloolm Taylor die reeds in deze maand séanoes hisr te Und tullen geven In dat stuk wordt meldiqg gemaakt van een werk dat weldra 4oor dr H Hartfgh Heys van Zouteveen over het spiritisme zsl werden uitgegeven De heer Hartogh komt in het Vaderland op tegen het gebruiken van zyn naam wsamit het publiek 70u kantten opmaken dat hij loof heeht aak het spiritisme of s iiritualisme Hy IS enkel onderzoeker hij gelooft niet dst zielen van afgestorvenen de oorzaak der opdes ooes bg schrijvWde mediums enz waargenomen verichijnselen zyn Zfjd boek zal enkel mededeeling zijner waarnemingen oa sjsnoes bevatten met de hypothesen door anderea tot verklaring gesteld kan hy uiet instemmen zouder ohter zelf wkt beters te kiBuen geven Ooaderdfig ten balf 6 ure is Qodsrd te Amsterdam Op den 4 Oct 11 overleed te Sc iaf iaaeen Zwilserlaud ouze geliefde Vader FKIEDlilCn LUDWiLr iM THüRN Vpens Kapitein in deu ouderdom vau 08 jaren Uit aller naam Kamerik 8 Oct 74 SCHOKER Eenige ea algemeene keiiniêgeeincf Pe ondergeteekenda C de BBüIN dankende X voor de guugt sedert zoovele jaren van zyne medebtirgers genoten maakt hiermede bekend dat hij zijne WINKEL AFFAIKE en HANDEL heeft overgedaan aan zijnen aaubehuwd Zoon den medeondeigeteefcenden T EOZENDAAL die zich beleefdelijk aan zijne medeburgers aanbeveelt Gouderak C de BRUIN 9 October 1874 T ROZENDAAL Bg AKTE op den 1 MEI 1873 voor den iNotaria DIRK HENDRIK van ZUTPHEN ia Haarlem verleden is door de ondergetcekeuden DIRK MEEEN S Dibkszoo v en COENRAAD EEKHOUT ïouiv3 er3 en Fabrikanten te Haarlem eene Vennootschap aangegaan aldaar gevestigd ouder de Firma D MERKNS ea Compagnie betrekkelijk de voortzetting ea mtgetening eener Touwslagerg Touwtapgt en Passementwevery De Vennootschap is aangeg n voor den tijd van Vier jaren en Acht maanden ingegaan den 1 Mei 1873 en alzoo eindigende 31 December 1877 terwijl zoo geen der Vennooten de Vennootschap zes maanden vóór dien tgd schrifleiyk opzegt de Vennootschap zoolang blijft voortduren totdat zjj door een der Vennooten zes maanden vóór het einde van het loopende jaar schriftel k zal zgn opgezegd De Vennooten hebben bet regt om de Firma te verbinden tot alle zaken de Veunootschap betreffende zoodat alle VVissel en Verbandbrieven Aankoopeu en Verbindtenissen door een hunner ten lasten of ten behoeve van deze Vennootschap geteekend en aangegaan ieder der Vennooten hoofdelgk zal verbinden terwfll echter geene gelden opgenomen beleeningea gedaan of borgtogten gecontracteerd mogea worden voor rekening der Firma zouder toestemming van beide Vennoéten welke zal moeten blijken door teekeuing van der Vennooten eigen naam met bjj voeging van dien der Firma zoodat zonder zoodanige wijze van teekening het verrigtte zijn en blijven zal voor rekening van hem die zoodanige daad gedaan heefl En bij AKTE op den 1 OCTOBER 1874 voor den Notaris WILLEM JACOBUS FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda verleden is door de ondergeteekenden DIRK MERENS Dikkzoow en COENRAAD EEKHüUt ïoawslagers en Fabrikanten de eerste wonende te Haarlemeu de tweede vroeger gewoond hebbende te Haat lem thans wonende te Moordrecht de vromer door hen bg Akte op den 1 Mei 1873 voor den Notaris DIRK HENDRIK van ZUTPHEN te Haarlem aangegane Veunootschap onder de Firma D MERENS eu Compagnie gevestigd te Haarlem betrekkelijk de voortzetting en uitoefening eener Touwslagerg Touwtapgt en Passementweverjj gewijzigd iu zoover dat die ook zal gevestigd agn te Moordrecht en gedreven worden in de door hen aldaar aange kochte Gebouwen en Erven D MERENS Dz C EEKHOÜT 286 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 26 OCTOBER 1874 3 A No 7 95 der beroemde VVekelIjksche Zamcnspraken Uitgave J J H KEMMBR te UtrecM is heden voorhanden bg den lioekhaudelaar BE iisr K 3iwd A isr Lange Tiendeweg te Gouda